S¸ch míi sè 06/2012


§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Namtải về 0.77 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2488/ VMOITRUONG / Mfn: 96969

Tõ kho¸ : §a d¹ng v¨n ho¸; QuyÒn v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


§a trÝ tuÖ trong líp häc/ Thomas Armstrong; Lª Quang Long d. . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : VL 765, VL 766/ VTAMLY / Mfn: 96940

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Lý luËn gi¸o dôc; ThuyÕt ®a trÝ tuÖ
§µo t¹o nghÒ gi÷ vai trß träng t©m cña c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn: Kû yÕu Héi th¶o GEFOP, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2007, t¹i Paris / Robert PECCOUD ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50160/ VTTKHXH / Mfn: 96665

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; §µo t¹o nghÒ;

ThÞ tr­êng lao ®éng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

KØ yÕu; Héi th¶o; ThÕ giíi
§Êt B­ëi ngµn x­a/ Lª V¨n Kú ch.b.; Vò V¨n Lu©n b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2599/ MOITRUONG / Mfn: 97072

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Di tÝch lÞch sö; LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Lµng B­ëi; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cña häc sinh líp 12 - Qua kh¶o s¸t t¹i thµnh phè §µ N½ng: LuËn v¨n th¹c sÜ / Ph¹m ThÞ Ngäc Hµ . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3038/ VXAHOIHOC / Mfn: 97087

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; NghÒ nghiÖp;

§Þnh h­íng nghÒ nghiÖp; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp;

Häc sinh; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
§æi míi ph­¬ng thøc qu¶n lý ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc t¹i c¸c ViÖn nghiªn cøu ®a ngµnh: tr­êng hîp ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn ThÕ H­ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3042/ VXAHOIHOC / Mfn: 97090

Tõ kho¸ : Khoa häc; Nghiªn cøu khoa häc;

Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc; Ph­¬ng thøc qu¶n lÝ;

ViÖn Khoa häc x· héi; LuËn ¸n tiÕn sÜ; ViÖt Nam
Gi¶i ®¸p hµnh vi cña trÎ/ Hµ S¬n . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2565, Vv 2566/ VTAMLY / Mfn: 96911

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em;

T©m lÝ häc trÎ em; Hµnh vi trÎ em


Gi¶i ph¸p gi¸o dôc/ Hå Ngäc §¹i . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 754, VL 755/ VTAMLY / Mfn: 96938

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¶i ph¸p gi¸o dôc;

Gi¶i ph¸p nghiÖp vô; ChÊt l­îng gi¸o dôc


Gi¸o dôc nh©n b¶n/ Linh môc F.X. NguyÔn H÷u TÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2482, VB 2483/ VXAHOIHOC / Mfn: 97132

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc nh©n b¶n;

Gi¸o dôc con ng­êi; ViÖt Nam


Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vâ kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1903/ VGIADINH / Mfn: 96728

Vl 2472/ VMOITRUONG / Mfn: 96997

VV 1113/ VXAHOIHOC / Mfn: 97101

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Gi¸o dôc;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Gi¸o dôc thµnh nh©n/ Hoµng Thanh Linh . - H. : Tri thøc, 2011 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2596, Vv 2597/ VTAMLY / Mfn: 96943

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc con ng­êi; TriÕt lý gi¸o dôc;

Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; ViÖt Nam


Gi¸o dôc tiÓu häc ®Çu thÕ kû XXI/ Hå Ngäc §¹i . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2582, Vv 2583 / VTAMLY / Mfn: 96937

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc tiÓu häc;

NghiÖp vô s­ ph¹m; ThÕ kû 21; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng sinh kÕ chÝnh cña hé gia ®×nh t¹i mét sè lµng nghÒ t¸i chÕ ë B¾c Ninh: LuËn v¨n th¹c sÜ / Tr­¬ng Thuý H»ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3041/ VXAHOIHOC / Mfn: 97089

Tõ kho¸ : Hé gia ®×nh; Ho¹t ®éng sinh kÕ; Lµng nghÒ t¸i chÕ;

LuËn v¨n th¹c sÜ; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


Häc c¸ch s¸ng t¹o/ NguyÔn C¶nh Toµn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2542/ VTAMLY / Mfn: 96897

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; S¸ng t¹o; Qu¶n lý gi¸o dôc
KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2009 = Results of tourism expenditure survey in 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2467/ VMOITRUONG / Mfn: 96992

Tõ kho¸ : Du lÞch; §iÒu tra chi tiªu; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; Kh¸ch du lÞch; Kh¸ch quèc tÕ;

Kh¸ch trong n­íc; 2009; ViÖt Nam
Kh¾c phôc thãi quen xÊu cho trÎ trong häc tËp/ Ngäc Ph­¬ng . - H. : Phô n÷, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2571, Vv 2572, Vv 2573/ VTAMLY / Mfn: 96906

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; T©m lÝ häc trÎ em;

Thãi quen; Kh¾c phôc thãi quen


Khã kh¨n t©m lý cña häc sinh ®Çu líp 1/ Vò Ngäc Hµ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 739/ VTAMLY / Mfn: 96899

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T©m lý häc gi¸o dôc; Häc sinh
Kh«ng gian c«ng céng d­íi gãc nh×n cña c­ d©n trong c¸c khu ®« thÞ míi ë Hµ Néi gÇn ®©y: LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Hång Giang . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3037/ VXAHOIHOC / Mfn: 97086

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; Kh«ng gian c«ng céng;

Khu ®« thÞ míi; LuËn v¨n th¹c sÜ; Hµ Néi; ViÖt Nam


KiÕn thøc, th¸i ®é, thùc hµnh vÒ ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n cña phô n÷ cã chång trong ®é tuæi sinh ®Î - Nghiªn cøu tr­êng hîp tØnh Cao B»ng: LuËn v¨n th¹c sÜ / TrÇn ThÞ Th¾m . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 93 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3045/ VXAHOIHOC / Mfn: 97093

Tõ kho¸ : Phô n÷; Søc khoÎ sinh s¶n; Ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n Lîi, NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2593/ MOITRUONG / Mfn: 97066

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÞch sö v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ng­êi ViÖt; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o häc vµ gi¶ng d¹y t«n gi¸o häc/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2443/ VXAHOIHOC / Mfn: 97077

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

§µo t¹o sau ®¹i häc; ViÖt Nam


NÐt ®Æc s¾c trong ®êi sèng v¨n ho¸ lµng Ph­íc ThuËn/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2517/ VTAMLY / Mfn: 96877

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

Lµng Ph­íc ThuËn; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §ai häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2010/ VGIADINH / Mfn: 96705

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ; NghÒ s¬n;

NghÒ s¬n truyÒn thèng; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÖ thuËt vµ khoa häc d¹y häc/ Robert J. Marzano; NguyÔn H÷u Ch©u d. . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : VL 756, VL 757 / VTAMLY / Mfn: 96919

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Khoa häc d¹y häc;

NghÖ thuËt d¹y häc; Häc sinh


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1999/ VGIADINH / Mfn: 96724

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m; Ng­êi Ch¨m Ahiªr;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
NghiÖp vô s­ ph¹m/ Hå Ngäc §¹i . - H. : Gi¸o dôcc2010 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2584, Vv 2585 / VTAMLY / Mfn: 96920

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸odôc s­ ph¹m; NghiÖp vô s­ ph¹m
Ngµn n¨m lÞch sö - v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1110/ VXAHOIHOC / Mfn: 97098

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Ng­êi gieo hy väng - Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc g©y chÊn ®éng d­ luËn Mü - t«n vinh c¸c nhµ gi¸o vµ sù nghiÖp trång ng­êi: Mét t¸c phÈm gi¸o dôc v× con ng­êi / Freedom Writer Teachers, Erin Gruwell; Hoµng Mai Hoa d.; Vò Nh©n, Thuû Ph­¬ng h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 449 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2477, VB 2478/ VXAHOIHOC / Mfn: 97129

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc con ng­êi; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc;

Gi¸o viªn; Häc sinh; Mỹ


Nh©n c¸ch doanh nh©n - v¨n ho¸ doanh nh©n ViÖt Nam/ §ç Minh C­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2459, VB 2460/ VXAHOIHOC / Mfn: 97119

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ doanh nh©n; V¨n ho¸ kinh doanh; ViÖt Nam


Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : V 10578/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96803

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

V¨n ho¸ truyÒn th«ng; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2579/ MOITRUONG / Mfn: 97052

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n nghÖ d©n gian; Lµng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Non n­íc xø §ång H­¬ng/ NguyÔn ViÕt Trung s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ D©n téc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50184/ VTTKHXH / Mfn: 96689

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Xø §ång H­¬ng; X· Ninh Th­îng;

HuyÖn Ninh Hoµ; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn trÝ nhí v­ît tréi ë trÎ/ Quúnh T©n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 882, Vb 883/ VTAMLY / Mfn: 96923

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; TrÝ nhí;

T©m lÝ häc trÎ em; RÌn luyÖn trÝ nhí


Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2487/ VMOITRUONG / Mfn: 96968

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p d¹y con cña c¸c bµ mÑ th«ng minh/ TrÇn Qu©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 880, Vb 881/ VTAMLY / Mfn: 96922

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn th­ viÖn ®¹i häc Mü vµ mét sè bµi häc kinh nghiÖm cho th­ viÖn ®¹i häc ViÖt Nam/ NguyÔn Huy Ch­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : V 10548/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96782

Tõ kho¸ : Th­ viÖn ®¹i häc; HÖ thèng th­ viÖn ®¹i häc;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Bµi häc kinh nghiÖm; Mü


Sù lùa chän nghÒ nghiÖp qu©n sù cña nhãm sÜ quan qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam giai ®o¹n hiÖn nay: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn §×nh Th¾ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3043/ VXAHOIHOC / Mfn: 97091

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; Lùa chän nghÒ nghiÖp;

LuËn ¸n tiÕn sÜ; SÜ quan qu©n ®éi; ViÖt Nam


Thµnh hoµng lµng Lý Phôc Man ë Hµ Néi/ NguyÔn B¸ H©n, Tr­¬ng Sü Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50127, Vb 50128/ VTTKHXH / Mfn: 96642

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; §Òn thê;

Thµnh hoµng lµng; Nh©n vËt lÞch sö; T­íng qu©n;

Trung ®¹i; Ph¹m Tu; Lý Phôc Man; X· Yªn Së;

HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt Nam


TiÓu v¨n ho¸ ngâ phè trong ®êi sèng ®« thÞ tØnh lÞ ViÖt Nam - Nghiªn cøu tr­êng hîp thµnh phè Vinh - tØnh NghÖ An: LuËn v¨n th¹c sÜ / Ph¹m ThÞ Quúnh Trang . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3035/ VXAHOIHOC / Mfn: 97084

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §êi sèng ®« thÞ; V¨n ho¸ ®« thÞ;

TiÓu v¨n ho¸ ngâ phè; LuËn v¨n th¹c sÜ;

Thµnh phè Vinh; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
T×m hiÓu v¨n ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n ViÖt Nam/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50119, Vb 50120/ VTTKHXH / Mfn: 96638

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

V¨n minh n«ng nghiÖp; N«ng d©n; V¨n ho¸ lóa n­íc;

V¨n ho¸ lµng x·; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
TuyÓn tËp nghiªn cøu vÒ t©m lý - gi¸o dôc/ NguyÔn Quang UÈn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2010 . - 518 tr.Ký hiÖu kho : VL 763/ VTAMLY / Mfn: 96933

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Khoa häc gi¸o dôc; T©m lÝ häc gi¸o dôc;

Nghiªn cøu t©m lÝ; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


øng xö cæ truyÒn víi tù nhiªn vµ x· héi cña ng­êi ViÖt ch©u thæ B¾c Bé qua ca dao, tôc ng÷/ TrÇn Thóy Anh . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2509/ VTAMLY / Mfn: 96868

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ øng xö; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian cè ®« Hoa L­ vµ c¸c vïng phô cËn: S­u tÇm vµ giíi thiÖu mét sè nÐt tiªu biÓu vÒ lÔ héi, v¨n ho¸ d©n gian, Èm thùc / §ç Danh Gia . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2529/ VTAMLY / Mfn: 96878

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Th¬; V¨n ho¸ Èm thùc; Cè ®« Hoa L­;

Vïng phô cËn; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian cña ng­êi Dao ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2586/ MOITRUONG / Mfn: 97059

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; TÝn ng­ìng;

V¨n häc d©n gian; D©n téc Dao; TØnh B¾c Giang;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta-«ih huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.Ký hiÖu kho : Vv 1994/ VGIADINH / Mfn: 96719

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Tµ ¤ih; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng Tri ChØ/ Vò Quang LiÔn, Vò Quang Dòng, §inh Hång H¶i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2519/ VTAMLY / Mfn: 96881

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Di tÝch v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Lµng Tri ChØ; X· Tri Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2580/ MOITRUONG / Mfn: 97053

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Ninh . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2009/ VGIADINH / Mfn: 96712

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Thæ lµng SÑt: X· Yªn LÔ, huyÖn Nh­ Xu©n, tØnh Thanh Ho¸ / Hoµng Minh T­êng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2530/ VTAMLY / Mfn: 96875

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

D©n ca; Ng­êi Thæ; Lµng SÑt; X· Yªn LÔ;

HuyÖn Nh­ Xu©n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Phó Nhiªu/ L­¬ng §øc Nghi, Vò Quang Dòng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2508/ VTAMLY / Mfn: 96869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Èm thùc d©n gian; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng Phó Nhiªu;

Quang Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n téc Cèng/ Phan KiÕn Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2536/ VTAMLY / Mfn: 96888

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt thÓ;

TÝn ng­ìng; D©n téc Cèng; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ®« thÞ: Gi¶n yÕu / TrÇn Ngäc Kh¸nh . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 570 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50107, Vb 50108/ VTTKHXH / Mfn: 96632

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ ®« thÞ; Kh«ng gian v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸;

M«i tr­êng v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ThÕ giíi


V¨n ho¸ lµng truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1998/ VGIADINH / Mfn: 96723

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Ch¨m;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ m­u sinh cña c¸c d©n téc thiÓu sè vïng §«ng B¾c ViÖt Nam/ TrÇn B×nh . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50189/ VTTKHXH / Mfn: 96694

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè; §«ng B¾c;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1997/ VGIADINH / Mfn: 96722

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Th¸i nh÷ng tri thøc d©n gian/ §Æng ThÞ Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2522/ VTAMLY / Mfn: 96895

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; D©n téc Th¸i;

T©y B¾c; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ trong qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam: §«i ®iÒu suy ngÉm / §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2010 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : V 10582/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96807

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ c«ng ty;

V¨n ho¸ qu¶n lÝ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2007/ VGIADINH / Mfn: 96714

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n ca; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Nïng; Ng­êi Nïng Khen Lµi;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2489/ VMOITRUONG / Mfn: 96970

VB 2489, VB 2490/ VXAHOIHOC / Mfn: 97136Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; Thêi k× ®æi míi;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ lèi sèng ®« thÞ ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Tr­¬ng Minh Dôc, Lª V¨n §Þnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1117, VV 1118/ VXAHOIHOC / Mfn: 97117

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; Lèi sèng ®« thÞ;

V¨n ho¸ ®« thÞ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ häc ®­êng/ NguyÔn Kh¾c Hïng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2574, Vv 2575, Vv 2576/ VTAMLY / Mfn: 96905

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; T©m lý häc giao tiÕp;

V¨n ho¸ giao tiÕp; Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2469, VB 2470/ VXAHOIHOC / Mfn: 97124

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ lµng x·; V¨n ho¸ gia ®×nh;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam nh×n tõ mü thuËt. T. 1 / Chu Quang Trø . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 850 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2515/ VTAMLY / Mfn: 96883

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Di tÝch v¨n ho¸;

NghÖ thuËt t¹o h×nh; Mü thuËt; KiÕn tróc truyÒn thèng;

NghÖ thuËt ®×nh lµng; ViÖt NamV¨n ho¸ x· héi c­ d©n vïng biÓn tØnh B×nh ThuËn/ §×nh Hy . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2527/ VTAMLY / Mfn: 96887

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Thê cóng; V¨n nghÖ d©n gian;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam


V¨n nghÖ d©n gian lµng Trung LËp: X· Tri Trung, huyÖn Phó Xuyªn, thµnh phè Hµ Néi / Vò Quang LiÔn, Vò Quang Dòng . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2518/ VTAMLY / Mfn: 96882

Tõ kho¸ : V¨n nghÖ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; ChÌo; Lµng Trung LËp;

X· Tri Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
X· héi häc v¨n ho¸/ Mai V¨n Hai, Mai KiÖm . - In lÇn 2 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2590, Vv 2591/ VTAMLY / Mfn: 96918

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

CÊu tróc v¨n ho¸; Lo¹i h×nh v¨n ho¸; ThÕ giíi


X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu, Ph¹m Hång YÕn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2463, VB 2464/ VXAHOIHOC / Mfn: 97121

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Qu¶n lÝ v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Trung Quèc


X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp ë ViÖt Nam/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1928/ VGIADINH / Mfn: 96737

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; V¨n ho¸ qu¶n lý; ViÖt Nam
V¨n häc

BiÓu t­îng lanh trong d©n ca d©n téc H'm«ng/ §Æng ThÞ Oanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2584/ MOITRUONG / Mfn: 97057

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

BiÓu t­îng v¨n häc; C©y lanh; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc H'M«ng; ViÖt Nam
Ca dao - d©n ca - vÌ - c©u ®è huyÖn Ninh Hoµ - Kh¸nh Hoµ/ TrÇn ViÖt KØnh ch.b.; §ç C«ng Quý, Cao NhËt Quyªn, §ç §é, ... b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50180/ VTTKHXH / Mfn: 96685

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; D©n ca; VÌ; C©u ®è; HuyÖn Ninh Hoµ;

TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Ca dao - d©n ca trªn vïng ®Êt Phó Yªn/ NguyÔn Xu©n §µm chñ nhiÖm . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2585/ MOITRUONG / Mfn: 97058

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Ca dao; D©n ca;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Ca dao ViÖt Nam: 1945-1975 / NguyÔn NghÜa D©n s.t., t.ch. . - H. : KHXH, 2010 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2004/ VGIADINH / Mfn: 96717

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao ; 1945-1975; ViÖt Nam


Ca th­: Nh÷ng c©u h¸t cña ng­êi S¸n Chay. Phiªn ©m - dÞch nghÜa - giíi thiÖu / §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 602 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50191/ VTTKHXH / Mfn: 96696

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t; D©n téc S¸n Chay; ViÖt Nam


ChuyÖn x­a gãp nhÆt ... / NguyÔn Träng Thô . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50158, Vb 50159/ VTTKHXH / Mfn: 96664

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; T­ liÖu lÞch sö;

Bµi viÕt; Bµi b¸o; ViÖt Nam


C¬i MasrÜh vµ Máq Vila: Akhµt Jucar Raglai / Chamalaiaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : KHXH, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1995/ VGIADINH / Mfn: 96720

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam


DÖt sø - DÖt lam thêi x­a cña d©n téc Th¸i ®en S¬n La/ CÇm Hïng s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50174/ VTTKHXH / Mfn: 96679

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i ®en; TØnh S¬n La; ViÖt Nam

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương