S¸ch míi sè 06/2012


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nhtải về 0.77 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50178/ VTTKHXH / Mfn: 96683

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n nghÖ d©n gian;

TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Ngµn n¨m lÞch sö - v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1110/ VXAHOIHOC / Mfn: 97098

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª 2010 = Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Th«ng kª, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2539/ MOITRUONG / Mfn: 97033

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007; 2009;

2010; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª 2010 = Statistical Yearbook of Vietnam 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 897tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2540/ MOITRUONG / Mfn: 97034

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2010;

ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª Hµ Néi 2010 = Hanoi Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi . - H. : , 2011 . - 397tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2531/ MOITRUONG / Mfn: 97025

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2010;

Hµ Néi; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2010. - H. : Thèng kª, 2011 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : V 10736/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96828

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt Nam;

ThÕ giíi

Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè §µ N½ng = Danang Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª thµnh phè §µ N½ng . - H. : Thèng kª, 2011 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2528/ MOITRUONG / Mfn: 97017

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2010;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè H¶i Phßng 2010/ Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2518/ MOITRUONG / Mfn: 97007

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005;

2008-2010; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Giang = Bacgiang Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Giang . - H. : Thèng kª, 2011 . - 323tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2526/ MOITRUONG / Mfn: 97015

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005; 2009;

2010; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n 2010 = Backan Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H. : Thèng kª, 2011 . - 326tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2515/ MOITRUONG / Mfn: 97004

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008-2010;

TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh 2010 = Bac Ninh Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Ninh . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2521/ MOITRUONG / Mfn: 97010

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006-2010;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh D­¬ng = Statistical Yearbook of Binh Duong Province 2010 / Côc Thèng kª B×nh D­¬ng . - B×nh D­¬ng : [k.nxb.], 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2512/ MOITRUONG / Mfn: 97001

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006-2010;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh §Þnh 2010 = Binhdinh Statistical Yearbook 2010/ Côc Thèng kª tØnh B×nh §Þnh . - H. : Thèng kª, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2533/ MOITRUONG / Mfn: 97027

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2010;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh Ph­íc 2010 = Statistical Yearbook Binh Phuoc Province 2010 / Côc Thèng kª tØnh B×nh Ph­íc . - H. : Thèng kª, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2534/ MOITRUONG / Mfn: 97028

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2010;

TØnh B×nh Ph­íc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Cµ Mau 2010 = Ca Mau Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh Cµ Mau . - H. : Thèng kª, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2530/ MOITRUONG / Mfn: 97019

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008-2010;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Cao B»ng 2010/ Côc Thèng kª tØnh Cao B»ng . - H. : Thèng kª, 2011 . - 244tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2525/ MOITRUONG / Mfn: 97014

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006-2010;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §iÖn Biªn 2010 = Dien Bien Statistical Yearbook 2010/ Côc Thèng kª §iÖn Biªn . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2536/ MOITRUONG / Mfn: 97030

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2010;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ Nam n¨m 2010 = Hanam Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh Hµ Nam . - H. : Thèng kª, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2522/ MOITRUONG / Mfn: 97011

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2009; 2010;

TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh H¶i D­¬ng 2010 = Haiduong Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh H¶i D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2011 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2520/ MOITRUONG / Mfn: 97009

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2010; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh Kiªn Giang 2010 = Kien Giang Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh Kiªn Giang . - H. : Thèng kª, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2529/ MOITRUONG / Mfn: 97018

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; TØnh Kiªn Giang;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lµo Cai 2010 = Laocai Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2011 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2523/ MOITRUONG / Mfn: 97012

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2009; 2010;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh NghÖ An 2009 = Statistical Yearbook Nghe An 2009 / Côc Thèng kª NghÖ An . - NghÖ An : [k.nxb.], 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2465/ VMOITRUONG / Mfn: 96991

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2004-2009;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Phó Thä 2010: S¶n phÈm chµo mõng 65 n¨m thµnh lËp ngµnh thèng kª ViÖt Nam vµ 55 n¨m thµnh lËp Côc Thèng kª tØnh Phó Thä / Côc Thèng kª tØnh Phó Thä . - H. : Thèng kª, 2011 . - 302tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2513/ MOITRUONG / Mfn: 97002

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000-2010;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Phó Yªn 2010 = Phu Yen Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª Phó Yªn . - H. : Thèng kª, 2011 . - 270tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2535/ MOITRUONG / Mfn: 97029

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2010;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng B×nh 2009 = Statistical Yearbook Quang Binh 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng B×nh . - §ång Híi : [k.nxb.], 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2464/ VMOITRUONG / Mfn: 96990

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005-2009;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ninh 2010 = Quangninh Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ninh . - H. : Thèng kª, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2527/ MOITRUONG / Mfn: 97016

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2010;

TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ 2010 = Statistical yearbook 2010 / Côc thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2011 . - 286tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2516/ MOITRUONG / Mfn: 97005

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2010;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Sãc Tr¨ng 2010 = Soctrang Statistical Yearbook 2010/ Côc Thèng kª tØnh Sãc Tr¨ng . - H. : Thèng kª, 2011 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2524/ MOITRUONG / Mfn: 97013

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2010;

TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Th¸i B×nh = Thai Binh Statistical Yearbook 2010 / Côc thèng kª Th¸i B×nh . - H. : Thèng kª, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2519/ MOITRUONG / Mfn: 97008

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006-2010;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Thanh Ho¸ 2010 = Thanhhoa Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Thèng kª, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2538/ MOITRUONG / Mfn: 97032

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006-2010;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh TiÒn Giang 2010 = Statistical Yearbook Tiengiang Province 2010 / Côc Thèng kª tØnh TiÒn Giang . - H. : Thèng kª, 2011 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2532/ MOITRUONG / Mfn: 97026

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2010;

TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Tuyªn Quang 2010 = Statistical Yearbook Tuyen Quang 2010 / Côc thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2011 . - 383tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2514/ MOITRUONG / Mfn: 97003

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2010;

TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Phóc 2010 = Vinhphuc Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2011 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2517/ MOITRUONG / Mfn: 97006

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2010;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i 2010 = Yenbai Statistical Yearbook 2010 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2011 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2537/ MOITRUONG / Mfn: 97031

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2010;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2456/ VMOITRUONG / Mfn: 96982

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: country and people. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 1045 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2457/ VMOITRUONG / Mfn: 96983

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®Þa danh Sµi Gßn - Thµnh phè Hå ChÝ Minh/ Lª Trung Hoa ch.b.; NguyÔn §×nh T­ b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50187/ VTTKHXH / Mfn: 96692

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §Þa danh; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2453/ VMOITRUONG / Mfn: 96979

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam

Thèng kª häc
B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2550/ MOITRUONG / Mfn: 97044

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng;

ViÖc lµm; B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2009 = Results of tourism expenditure survey in 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2467/ VMOITRUONG / Mfn: 96992

Tõ kho¸ : Du lÞch; §iÒu tra chi tiªu; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; Kh¸ch du lÞch; Kh¸ch quèc tÕ;

Kh¸ch trong n­íc; 2009; ViÖt Nam
KiÕn thøc thèng kª dµnh cho c¸n bé l·nh ®¹o/ NguyÔn V¨n TiÕn ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2495/ VMOITRUONG / Mfn: 96976

Tõ kho¸ : Thèng kª; LÝ thuyÕt thèng kª; Th«ng tin thèng kª;

KiÕn thøc thèng kª; ThuËt ng÷ thèng kª;

ChØ tiªu thèng kª; Nhµ l·nh ®¹o
T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam m­êi n¨m 2001 - 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2545/ MOITRUONG / Mfn: 97039

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

2001-2010; ViÖt Nam

t«n gi¸o

nh h­ëng: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1940/ VGIADINH / Mfn: 96753

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; ¶nh h­ëng t«n gi¸o;

§êi sèng x· héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


§¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 764/ VTAMLY / Mfn: 96929

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; Nghi lÔ thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam


§êi sèng con ng­êi vµ x· héi h«m nay/ Ajahn Chan; YÕn Ngäc b.d. . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2603/ VTAMLY / Mfn: 96941

Tõ kho¸ : Con ng­êi; §êi sèng con ng­êi;

§êi sèng x· héi; PhËt gi¸o; §¹o PhËt


Gi¸o dôc nh©n b¶n/ NguyÔn H÷u TÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1898/ VGIADINH / Mfn: 96726

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Gi¸o lÝ; Gi¸o dôc ®¹o ®øc
Gi¸o ph¸i: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1937/ VGIADINH / Mfn: 96747

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Gi¸o ph¸i;

Gi¸o héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Kinh th¸nh: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1939/ VGIADINH / Mfn: 96752

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; S¸ch kinh; Kinh th¸nh;

Kinh T©n ­íc; Kinh Cùu ­íc; Hái ®¸p; ThÕ giíi


LÔ nghi: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1935/ VGIADINH / Mfn: 96751

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; LÔ nghi; Thê cóng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; CÇu nguyÖn; Hái ®¸p; ThÕ giíiLÞch sö: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1933/ VGIADINH / Mfn: 96746

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; LÞch sö ®¹o C¬ ®èc;

LÞch sö gi¸o héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


MÊy vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o häc vµ gi¶ng d¹y t«n gi¸o häc/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2443/ VXAHOIHOC / Mfn: 97077

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

§µo t¹o sau ®¹i häc; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò triÕt häc t«n gi¸o/ TrÇn Quang Th¸i b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50125, Vb 50126/ VTTKHXH / Mfn: 96641

Tõ kho¸ : TriÕt häc t«n gi¸o; NiÒm tin;

Th­îng §Õ; C¸i ¸c; MÆc kh¶i; Sè phËn


NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2476, VB 2480/ VXAHOIHOC / Mfn: 97128

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o;

Gi¸o d©n; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o;

ViÖt Nam
NghÖ thuËt: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011. - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1934/ VGIADINH / Mfn: 96748

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; NghÖ thuËt;

NghÖ thuËt t«n gi¸o; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Nh÷ng NÒn T¶ng §øc Tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Ralner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2474/ VMOITRUONG / Mfn: 96999

VV 1119, VV 1120/ VXAHOIHOC / Mfn: 97118Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Th¸nh ®Þa: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011- 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1936/ VGIADINH / Mfn: 96750

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Th¸nh ®Þa;

Nhµ thê; Tu viÖn; Hái ®¸p; ThÕ giíiThÇn häc vµ thÓ chÕ: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / LÖ Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1938/ VGIADINH / Mfn: 96749

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; ThÇn häc; Gi¸o lÝ ®¹o C¬ ®èc;

Tæ chøc gi¸o héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Täa thiÒn gi¶i phãng c¨ng th¼ng vµ khai th¸c t­ duy/ Paul Roland; KiÕn V¨n d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2558, Vv 2559/ VTAMLY / Mfn: 96907

Tõ kho¸ : ThiÒn; Täa thiÒn; T­ duy; Khai th¸c t­ duy
V¨n ho¸, lèi sèng cña ng­êi theo Håi gi¸o/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1914/ VGIADINH / Mfn: 96760

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Ng­êi Ch¨m; V¨n ho¸;

Lèi sèng; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lÝ häc

¢m d­¬ng cuéc sèng ®êi th­êng/ NguyÔn TiÕn §Ých . - H. : Th«ng tin TruyÒn th«ng, 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2604/ VTAMLY / Mfn: 96942

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Câi ng­êi; Câi trÇn; ¢m d­¬ng; Vò trô
B¶n ®å t­ duy qu¶n trÞ/ Edward De Bone; TrÇn Ngäc DiÖp d. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2569, Vv 2570/ VTAMLY / Mfn: 96912

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Qu¶n trÞ; T­ duy; T­ duy qu¶n trÞ
100 c©u hái - ®¸p vÒ t©m lý häc vµ nh÷ng t×nh huèng th­êng gÆp trong l·nh ®¹o, qu¶n lý/ NguyÔn §×nh Phong . - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2544/ VTAMLY / Mfn: 96896

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; L·nh ®¹o; T©m lý häc qu¶n lý;

T©m lý häc l·nh ®¹o; Hái ®¸p


§¹o ®øc m«i truêng/ NguyÔn §øc KhiÓn, NguyÔn Kim Hoµng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2570/ MOITRUONG / Mfn: 97022

Tõ kho¸ : M«i truêng; §¹o ®øc m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng


§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - Tb. cã chØnh lý vµ bæ xung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2580, Vv 2581/ VTAMLY / Mfn: 96924

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; T­ duy ng«n ng÷; Ng÷ nghÜa;

Tõ vùng; TiÕng ViÖt; Ng­êi ViÖt;

§Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam
§Þnh h­íng gi¸ trÞ nh©n c¸ch cña häc sinh trung häc phæ th«ng: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Mai Lan . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2447 / VXAHOIHOC / Mfn: 97103

Tõ kho¸ : Nh©n c¸ch; Gi¸ trÞ nh©n c¸ch; Häc sinh;

§Þnh h­íng gi¸ trÞ nh©n c¸ch; Häc sinh phæ th«ng;

ViÖt Nam
Gi¶i ®¸p hµnh vi cña trÎ/ Hµ S¬n . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2565, Vv 2566/ VTAMLY / Mfn: 96911

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em;

T©m lÝ häc trÎ em; Hµnh vi trÎ em


Gi¶i m· nh÷ng r¾c rèi t©m lý ë trÎ/ Thu HuyÒn . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2562, Vv 2563, 2564/ VTAMLY / Mfn: 96908

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; R¾c rèi t©m lý;

Ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt


Kh¾c phôc thãi quen xÊu cho trÎ trong häc tËp/ Ngäc Ph­¬ng . - H. : Phô n÷, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2571, Vv 2572, Vv 2573/ VTAMLY / Mfn: 96906

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; T©m lÝ häc trÎ em;

Thãi quen; Kh¾c phôc thãi quen


Khã kh¨n t©m lý cña häc sinh ®Çu líp 1/ Vò Ngäc Hµ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 739/ VTAMLY / Mfn: 96899

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T©m lý häc gi¸o dôc;

Häc sinh; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Mét sè vÊn ®Ò triÕt häc t«n gi¸o/ TrÇn Quang Th¸i b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50125, Vb 50126/ VTTKHXH / Mfn: 96641

Tõ kho¸ : TriÕt häc t«n gi¸o; NiÒm tin; Th­îng §Õ;

C¸i ¸c; MÆc kh¶i; Sè phËnNg­êi ViÖt tõ nhµ ra ®­êng/ B¨ng S¬n . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 876, Vb 877/ VTAMLY / Mfn: 96936

Tõ kho¸ : Giao tiÕp; NghÖ thuËt giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö;

NghÖ thuËt øng xö; ViÖt Nam


Nh÷ng biÕn ®æi t©m lý cña c­ d©n vïng ven ®« trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸/ Phan ThÞ Mai H­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1910/ VGIADINH / Mfn: 96729

VB 2446/ VXAHOIHOC / Mfn: 97102Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; X· héi häc thµnh phè; T©m lÝ d©n c­;

BiÕn ®æi x· héi; BiÕn ®æi t©m lÝ; Vïng ven ®«; ViÖt Nam


Nh÷ng NÒn T¶ng §øc Tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Ralner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2474/ VMOITRUONG / Mfn: 96999

VV 1119, VV 1120/ VXAHOIHOC / Mfn: 97118Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
NiÒm tin trong mét thÕ giíi ®ang biÕn ®æi - Mét ph©n tÝch x· héi häc vÒ gi¸ trÞ nhËn thøc vµ hµnh vi cña sinh viªn hiÖn nay/ §Æng Vò C¶nh Linh . - H. : KHXH, 2008 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2613, Vv 2614 / VTAMLY / Mfn: 96949

Tõ kho¸ : X· héi häc nh©n thøc; Sinh viªn; NiÒm tin;

Gi¸ trÞ niÒm tin; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn trÝ nhí v­ît tréi ë trÎ/ Quúnh T©n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 882, Vb 883/ VTAMLY / Mfn: 96923

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; TrÝ nhí;

T©m lÝ häc trÎ em; RÌn luyÖn trÝ nhí


Sèng b¶n lÜnh ®Ó thµnh c«ng/ Lý DiÔn TËp . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 872, Vb 873/ VTAMLY / Mfn: 96910

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng
Sù tuyÖt chñng cña con ng­êi kinh tÕ/ Michael Shermer; Kh­¬ng Duy d. . - H.: Thêi ®¹i, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2479/ VXAHOIHOC / Mfn: 97131

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Hµnh vi kinh tÕ; T©m lÝ häc c¸ nh©n
T©m lý häc x· héi/ Knud S. Larsen, Lª V¨n H¶o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : VL 930, VL 932/ VXAHOIHOC / Mfn: 97114

Tõ kho¸ : T©m lý häc; T©m lý häc x· héi; C¸i t«i;

Nghiªn cøu t©m lÝ x· héi; Quan hÖ c¸ nh©n;

NhËn thøc x· héi; Th¸i ®é; Hµnh vi; ¶nh h­ëng x· héi

T©m tr¹ng cña ng­êi míi vÒ h­u/ TrÇn Hoµng ThÞ Ngäc DiÔm . - TP.Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP.Hå ChÝ Minh, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2545, Vv 2557 / VTAMLY / Mfn: 96901

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc løa tuæi; Nghiªn cøu t©m lý;

Ng­êi vÒ h­u; Tuæi giµ; ViÖt Nam


Täa thiÒn gi¶i phãng c¨ng th¼ng vµ khai th¸c t­ duy/ Paul Roland; KiÕn V¨n d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2558, Vv 2559/ VTAMLY / Mfn: 96907

Tõ kho¸ : ThiÒn; Täa thiÒn; T­ duy; Khai th¸c t­ duy
TrÞ ng­êi Ých kû: Gi¶i ph¸p cho ng­êi céng sù khã chÞu / Les Carter; Lª Hång V©n d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 874, Vb 875/ VTAMLY / Mfn: 96925

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Ng­êi Ých kû; Gi¶i ph¸p ®èi phã
TuyÓn tËp nghiªn cøu vÒ t©m lý - gi¸o dôc/ NguyÔn Quang UÈn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : VL 763/ VTAMLY / Mfn: 96933

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Khoa häc gi¸o dôc; T©m lÝ häc gi¸o dôc;

Nghiªn cøu t©m lÝ; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


T­ duy ®Þnh h­íng cho qu¶n trÞ/ Edward De Bono; TrÇn Hång Ngäc d. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2560, Vv 2561/ VTAMLY / Mfn: 96904

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Qu¶n trÞ; T­ duy;

Qu¸ tr×nh t­ duy; T­ duy ®Þnh h­íng


T­ duy tÝch cùc thay ®æi cuéc sèng/ TrÇn §×nh Hoµnh . - H. : Phô n÷, 2011 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : VL 744, VL 745, VL 746/ VTAMLY / Mfn: 96909

Tõ kho¸ : T­ duy; T­ duy tÝch cùc; Ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp
V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ häc ®­êng/ NguyÔn Kh¾c Hïng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2574, Vv 2575, Vv 2576/ VTAMLY / Mfn: 96905

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; T©m lý häc giao tiÕp;

V¨n ho¸ giao tiÕp; Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n sinh vµ x· héi hµi hoµ/ Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn, NguyÔn §×nh Hoµ ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1112/ VXAHOIHOC / Mfn: 97100

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; TriÕt häc con ng­êi;

D©n sinh; X· héi hµi hßa;

X©y dùng x· héi hµi hßa; Trung Quèc; ViÖt Nam
Vui vÎ: H¹nh phóc tíi tõ bªn trong: Sù s¸ng suèt vÒ c¸ch sèng míi = Joy : The Happiness that Come From Within / OSHO; Ng« Trung ViÖt d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1909/ VGIADINH / Mfn: 96758

Tõ kho¸ : H¹nh phóc; T©m lÝ häc c¸ nh©n
William James vµ chñ nghÜa thùc dông Mü/ TrÞnh S¬n Hoan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50144/ VTTKHXH / Mfn: 96651

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Chñ nghÜa thùc dông;

Nhµ triÕt häc; HiÖn ®¹i; William James; Mü


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

nh h­ëng cña chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c­ ®Õn ®êi sèng ng­êi d©n sau t¸i ®Þnh c­: nghiªn cøu tr­êng hîp thuû ®iÖn B¶n VÏ: LuËn v¨n th¹c sÜ / Khóc ThÞ Thanh V©n . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3040/ VXAHOIHOC / Mfn: 97088

Tõ kho¸ : Di d©n; ChÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c­; §êi sèng d©n c­;

Thñy ®iÖn B¶n VÏ; LuËn v¨n th¹c sÜ; ViÖt Nam


C¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖu qu¶/ Robert J. Marzano; NguyÔn Hång V©n d. . H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : VL 767, VL 768/ VTAMLY / Mfn: 96931

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y; Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
C¸c truyÒn thuyÕt huyÒn tho¹i liªn quan ®Õn di tÝch lÞch sö vµ danh th¾ng ë Phó Yªn/ §µo Minh Hiªp, §oµn ViÖt Hïng s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2603/ MOITRUONG / Mfn: 97076

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; TruyÒn thuyÕt; HuyÒn tho¹i;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1900/ VGIADINH / Mfn: 96727

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

BiÕn ®æi con ng­êi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Nh©n tè t¸c ®éng;

Thêi k× ®æi míi; Thêi k× héi nhËp; ViÖt Nam
C«ng nghÖ gi¸o dôc: §Þnh h­íng lý luËn. T. 1 / Hå Ngäc §¹i . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : VL 750, VL 751/ VTAMLY / Mfn: 96934

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; C«ng nghÖ gi¸o dôc; Nghiªn cøu gi¸o dôc;

Lý thuyÕt gi¸o dôc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


C«ng nghÖ gi¸o dôc: Kü thuËt c¬ b¶n. T. 2 / Hå Ngäc §¹i . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VL 752, VL 753 / VTAMLY / Mfn: 96939

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; C«ng nghÖ gi¸o dôc; Nghiªn cøu gi¸o dôc;

Gi¶i ph¸p kü thuËt; ViÖt Nam


D¹y trÎ thµnh tµi/ Giang Qu©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 134 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 878, Vb 879/ VTAMLY / Mfn: 96927

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc
Doanh nghiÖp gia ®×nh n«ng th«n - sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ (Qua nghiªn cøu tr­êng hîp mét x· ®ång b»ng s«ng Hång): LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Vò Quúnh Anh . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3036/ VXAHOIHOC / Mfn: 97085

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; ; N«ng th«n; Gia ®×nh n«ng th«n;

Doanh nghiÖp gia ®×nh n«ng th«n; §æi míi;

Héi nhËp quèc tÕ; LuËn v¨n th¹c sÜ;

§ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


D­íi ch©n nói T¶n, mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2011/ VGIADINH / Mfn: 96706

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

T¸c phÈm v¨n ho¸ d©n gian; TruyÒn thuyÕt; Giai tho¹i;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; HuyÖn Ba V×; Hµ Néi;

ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương