S¸ch míi sè 06/2012tải về 0.77 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¸m c­íi ng­êi Gi¸y/ SÇn Ch¸ng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2521/ VTAMLY / Mfn: 96898

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh;

H«n lÔ; ¢m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t ®¸m c­íi;

D©n téc Gi¸y; ViÖt Nam

H¸t B¶ tr¹o - Hß §­a linh/ Tr­¬ng §×nh Quang, Thy H¶o Tr­¬ng Duy Hy s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ D©n téc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50167/ VTTKHXH / Mfn: 96672

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ tr¹o;

Hß §­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; H¸t ®¸m ma;

ViÖt Nam
H¸t §óm: Phôc LÔ - Thñy Nguyªn - H¶i Phßng: Mét lo¹i h×nh d©n ca giao duyªn cæ cña ng­êi ViÖt nh×n tõ nhiÒu gãc ®é / NguyÔn Ngäc H¶i, NguyÔn §ç HiÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2525/ VTAMLY / Mfn: 96891

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; D©n ca; H¸t ®óm;

NghÖ thuËt h¸t ®óm; ¢m nh¹c d©n gian; X· Phôc LÔ;

HuyÖn Thñy Nguyªn; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam

Kháa quan: Nh÷ng khóc h¸t lÔ héi d©n gian d©n téc Tµy / Hoµng ThÞ Cµnh ch.b.; Mai V¨n Hµn, Hoµng Ngäc Håi b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2602/ MOITRUONG / Mfn: 97075

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Khóc h¸t d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam

LÔ héi Dµng Then/ TriÖu ¢n s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2577/ MOITRUONG / Mfn: 97050

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


LÔ Vun Hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2573/ MOITRUONG / Mfn: 97046

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Tôc lÖ; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
LÞch sö nghÖ thuËt chÌo/ Hµ V¨n CÇu . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2594/ MOITRUONG / Mfn: 97067

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; ChÌo;

NghÖ thuËt h¸t chÌo; LÞch sö ph¸t triÓn; ViÖt NamL­în then ë miÒn ®«ng Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i hoc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2598/ MOITRUONG / Mfn: 97071

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

H¸t Then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt NamLý trong d©n ca ng­êi ViÖt/ L­ NhÊt Vò, Lª Giang, Lª Anh Trung s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 665 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2576/ MOITRUONG / Mfn: 97049

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian;

T¸c phÈm ©m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t; Lý;

H¸t Lý; ViÖt Nam

TuyÓn tËp tuång cæ. - H. : S©n khÊu, 1997 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50161/ VTTKHXH / Mfn: 96666

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt d©n gian;

Tuång; Tuång cæ; TuyÓn tËp; ViÖt NamV¨n ho¸ ViÖt Nam nh×n tõ mü thuËt. T.1 / Chu Quang Trø . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 850 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2515/ VTAMLY / Mfn: 96883

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Di tÝch v¨n ho¸;

NghÖ thuËt t¹o h×nh; Mü thuËt; KiÕn tróc truyÒn thèng;

NghÖ thuËt ®×nh lµng; ViÖt NamV¨n nghÖ d©n gian lµng Trung LËp: X· Tri Trung, huyÖn Phó Xuyªn, thµnh phè Hµ Néi / Vò Quang LiÔn, Vò Quang Dòng . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2518/ VTAMLY / Mfn: 96882

Tõ kho¸ : V¨n nghÖ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; ChÌo; Lµng Trung LËp;

X· Tri Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam

VÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2005/ VGIADINH / Mfn: 96716

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

H¸t vÝ; VÝ giao duyªn; ViÖt Namng«n ng÷ häc
§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - Tb. cã chØnh lý vµ bæ xung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2580, Vv 2581/ VTAMLY / Mfn: 96924

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; T­ duy ng«n ng÷; Ng÷ nghÜa; Tõ vùng;

TiÕng ViÖt; Ng­êi ViÖt; §Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc;

ViÖt Nam

Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh - Ph¸p - ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2471/ VMOITRUONG / Mfn: 96996

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖtTõ ®iÓn ph­¬ng ng÷ tiÕng ViÖt/ Ph¹m V¨n H¶o ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 336/ VXAHOIHOC / Mfn: 97094

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ph­¬ng ng÷; TiÕng ViÖt

Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt
nh h­ëng x· héi cña thùc hiÖn LuËt §Êt ®ai 2003 ®èi víi hé gia ®×nh n«ng th«n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : V 10547/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96781

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n;

Hé gia ®×nh; ¶nh h­ëng x· héi; ViÖt Nam


Bµn vÒ lËp hiÕn/ Ph¹m V¨n Hïng ch.b. . - H. : Lao ®éng , 2010 . - 563 tr.

Ký hiÖu kho : V 10536/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96772

Tõ kho¸ : HiÕn ph¸p; Quy tr×nh lËp hiÕn;

LËp hiÕn; ViÖt Nam; ThÕ giíiB¶o ®¶m quan hÖ lîi Ých hµi hßa vÒ së h÷u trÝ tuÖ trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam/ Ng« TuÊn NghÜa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : V 10742, V 10743/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96833

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Së h÷u trÝ tuÖ; QuyÒn së h÷u; ViÖt Nam
B¶o hé chØ dÉn ®Þa lý cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho s¶n phÈm ®Æc s¾c cña ®Þa ph­¬ng. S¸ch tham kh¶o / Lª ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2543/ MOITRUONG / Mfn: 97037

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; LuËt kinh tÕ;

QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; ChØ dÉn ®Þa lý; ViÖt NamB×nh luËn khoa häc Bé luËt h×nh sù n¨m 1999 söa ®æi, bæ sung n¨m 2009: PhÇn c¸c téi ph¹m / NguyÔn §øc Mai ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 938 tr.

Ký hiÖu kho : V 10532/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96769

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; Téi ph¹m; ViÖt Nam
B×nh luËn khoa häc vµ ®Þnh h­íng gi¶i quyÕt mét sè vô tranh chÊp m«i tr­êng ®iÓn h×nh/ Lª Hång H¹nh,Vò Thu H¹nh ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 1053, V 10539/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96774

Tõ kho¸ : B×nh luËn khoa häc; Tranh chÊp m«i tr­êng;

Gi¶i quyÕt tranh chÊp; ViÖt NamBé luËt d©n sù vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010- 775 tr.

Ký hiÖu kho : V 10543/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96777

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt d©n sù; ViÖt Nam
Bé luËt tè tông d©n sù n¨m 2004 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh . - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : V 10542/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96776

Tõ kho¸ : Tè tông d©n sù; LuËt tè tông d©n sù; ViÖt Nam
Bé luËt tè tông d©n sù (®· söa ®æi, bè sung n¨m 2011). LuËt phßng, chèng mua b¸n ng­êi. Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung Ph¸p lÖnh kiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n. Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung Ph¸p lÖnh thÈm ph¸n vµ héi thÈm tßa ¸n nh©n d©n. Quy ®Þnh míi vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ thi hµnh ¸n n¨m 2011. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : V 10729/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96821

Tõ kho¸ : LuËt tè tông d©n sù; LuËt d©n sù; V¨n b¶n ph¸p luËt;

LuËt phßng chèng mua b¸n ng­êi; 2011; ViÖt NamBé nguyªn t¾c cña UNIDROIT vÒ hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ 2004. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : V 10722, V 10723/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96815

Tõ kho¸ : LuËt kinh tÕ; Hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Bé nguyªn t¾c UNIDROIT; 2004; ThÕ giíiC¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h­íng dÉn ¸p dông ph¸p luËt trong ho¹t ®éng tè tông: Tõ n¨m 2007 - 2010 / Lª Anh . - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : V 10718, V 10719/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96813

Tõ kho¸ : LuËt h×nh sù; LuËt d©n sù; LuËt tè tông;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2007-2010; ViÖt NamC¶i c¸ch tiÒn l­¬ng c«ng chøc - kh©u ®ét ph¸ cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh 2011-2020/ Thang V¨n Phóc, NguyÔn Thu Linh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : V 10575, V 10576/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96801

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; C¶i c¸ch hµnh chÝnh; TiÒn l­¬ng;

C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng; ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng;

C¸n bé c«ng chøc; 2011-2020; ViÖt Nam
ChÕ ®Þnh chøng cø trong luËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Quang TiÖp . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : V 10555, V 10556/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96788

Tõ kho¸ : Chøng cø; ChÕ ®Þnh chøng cø;

Tè tông h×nh sù; ViÖt NamChØ dÉn ¸p dông LuËt ng­êi cao tuæi/ NguyÔn Vò TiÕn, §ç §øc Hång Hµ, NguyÔn ThÞ Ngäc Hoa . - H. : T­ ph¸p, 2011 . - 113 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50139, Vb 50140/ VTTKHXH / Mfn: 96648

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt lao ®éng; LuËt ng­êi cao tuæi;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch thuÕ míi 2011: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ c¸c s¾c lÖnh vÒ thuÕ/ Thïy Linh s.t. . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : V 10726/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96817

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; ThuÕ; ChÝnh s¸ch thuÕ; 2011;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamDanh môc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam 2010: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 124/2004/QD-TTg ra ngµy 08/7/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ nh÷ng thay ®æi ®· ®­îc Tæng côc Thèng kª cËp nhËt ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2546/ MOITRUONG / Mfn: 97040

Tõ kho¸ : §¬n vÞ hµnh chÝnh; Danh môc; 2010; ViÖt Nam
§¶ng l·nh ®¹o thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn ThÞ Thanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : V 10756/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96843

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÝnh s¸ch x· héi;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam§æi míi chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ë ViÖt Nam - Tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tiÔn: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn V¨n Söu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2472, VB 2473/ VXAHOIHOC / Mfn: 97126

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ViÖt Nam; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai;

QuyÒn sö dông ®Êt; Qu¶n lý ®Êt ®ai


§æi míi, hoµn thiÖn bé m¸y nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Minh Th«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2572/ MOITRUONG / Mfn: 97024

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Bé m¸y nhµ n­íc;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ViÖt NamGi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ: NhËn d¹ng tranh chÊp, biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt / NguyÔn Ngäc L©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : V 10559, V 10560/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96790

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i quèc tÕ; Gi¶i quyÕt tranh chÊp;

Hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕGi¸o dôc quyÒn con ng­êi: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1113/ VXAHOIHOC / Mfn: 97101

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam; ThÕ giíiHái ®¸p vÒ quyÒn con ng­êi: Tµi liÖu tham kh¶o / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1907/ VGIADINH / Mfn: 96742

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Con ng­êi
H­íng dÉn thùc hµnh chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ quy ®Þnh míi vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch tµi chÝnh n¨m 2011/ Hµ ThÞ T­¬ng Vy b.s. . - H.: Tµi chÝnh, 2011 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : V 10724/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96816

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; Qu¶n lÝ tµi chÝnh; Qu¶n lÝ kÕ to¸n;

KÕ toµn hµnh chÝnh; §¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
H­íng dÉn t×m hiÓu luËt tè tông hµnh chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n gi¶i quyÕt c¸c khiÕu kiÖn hµnh chÝnh. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 630 tr.

Ký hiÖu kho : V 10727/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96820

Tõ kho¸ : LuËt tè tông hµnh chÝnh; KhiÕu kiÖn hµnh chÝnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


H­íng dÉn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chinh trong lÜnh vùc kÕ to¸n - quy ®Þnh míi vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ mÉu hîp ®ång ¸p dông trong lÜnh vùc kÕ to¸n 2011/ Thïy Linh s.t. . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : V 10732/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96824

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; KÕ to¸n; Qu¶n lý tµi chÝnh;

2011; ViÖt NamINCOTERMS 2010 - Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt míi nhÊt vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ h¶i quan - LuËt träng tµi th­¬ng m¹i/ Thu HuyÒn s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : V 10730/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96822

Tõ kho¸ : LuËt th­¬ng m¹i; LuËt träng tµi th­¬ng m¹i;

XuÊt nhËp khÈu; H¶i quan; 2010; ThÕ giíiLÞch sö nhµ n­íc vµ ph¸p luËt ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n M¹nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : V 10537/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96773

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; LÞch sö ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt Chøng kho¸n n¨m 2006 ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2010. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : V 10755/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96842

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Chøng kho¸n; LuËt chøng kho¸n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamLuËt Di s¶n v¨n ho¸ n¨m 2001 söa ®æi, bæ sung n¨m 2009 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : V 10562, V 10563/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96791

VB 2465, VB 2466/ VXAHOIHOC / Mfn: 97122Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; LuËt di s¶n v¨n ho¸;

2009; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamLuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh n¨m 2000 söa ®æi, bæ sung n¨m 2010. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2484, VB 2485/ VXAHOIHOC / Mfn: 97133

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh;

LuËt söa ®æi bæ sung; V¨n b¶n ph¸p luËt;

2010; ViÖt Nam

LuËt kiÓm to¸n ®éc lËp. HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n. Quy tr×nh kiÓm to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, ng©n hµng, doanh nghiÖp. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : V 10728/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96819

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; KiÓm to¸n; KiÓm to¸n nhµ n­íc;

KiÓm to¸n ®éc lËp; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt thanh tra - Quy tr×nh tiÕn hµnh thanh tra, quy tr×nh tiÕp c«ng d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o - Hái ®¸p vÒ LuËt thanh tra n¨m 2011/ Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : V 10574/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96800

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; LuËt thanh tra; Quy tr×nh thanh tra;

Quy tr×nh tiÕp d©n; Thanh tra; KhiÕu n¹i tè c¸o;

Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o; V¨n b¶n ph¸p luËt;

2011; ViÖt NamLuËt thanh tra - Quy tr×nh tiÕn hµnh thanh tra, tiÕp c«ng d©n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ phßng chèng tham nhòng/ Thïy Linh s.t. . - H. : Lao ®«ng, 2011 . - 521 tr.

Ký hiÖu kho : V 10733/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96825

Tõ kho¸ : LuËt thanh tra; Quy tr×nh thanh tra; Quy tr×nh tiÕp d©n;

Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o; Phßng chèng tham nhòng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam

LuËt Thanh tra Quèc héi 12 vµ c¸c nghÞ ®Þnh, th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh.- H. : Lao ®éng x· héi, 2012 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vb50153/ VTTKHXH / Mfn: 96702

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; LuËt thanh tra; NghÞ ®Þnh;

Th«ng t­; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2010; ViÖt NamLuËt thuÕ b¶o vÖ m«i tr­êng, LuËt kho¸ng s¶n cña Quèc héi khãa XII - H­íng dÉn míi nhÊt vÒ x¸c ®Þnh thiÖt h¹i, kh¶o s¸t ®iÒu tra, x©y dùng b¸o c¸o, møc xö ph¹t vµ kinh phÝ trong ho¹t ®éng tµi nguyªn m«i tr­êng. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : V 10572/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96798

Vl 2455/ VMOITRUONG / Mfn: 96981Tõ kho¸ : LuËt thuÕ; LuËt kho¸ng s¶n; B¶o vÖ m«i tr­êng;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt NamLuËt thuÕ b¶o vÖ m«i tr­êng: Nh÷ng quy ®Þnh míi nhÊt vÒ x¸c ®Þnh thiÕt h¹i ®èi víi m«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : V 10731/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96823

Tõ kho¸ : LuËt m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

LuËt thuÕ b¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt NamLuËt tè tông hµnh chÝnh vµ c¸c NghÞ quyÕt cña Quèc héi, Héi ®ång thÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao h­íng dÉn thi hµnh. - H. : Lao ®éng x· héi, 2012 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50152/ VTTKHXH / Mfn: 96659

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt tè tông hµnh chÝnh; NghÞ ®Þnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2010; ViÖt Nam


LuËt viªn chøc: Quy ®Þnh míi nhÊt vÒ tiªu chuÈn, nghiÖp vô c«ng chøc - viªn chøc n¨m 2011 / Thïy Linh s.t . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : V 10725/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96818

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; LuËt viªn chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2011; ViÖt Nam


LuËt viªn chøc, LuËt c¸n bé c«ng chøc cña Quèc héi khãa XII - Quy ®Þnh míi nhÊt vÒ viÖc ph©n cÊp, tuyÓn dông, sö dông, ®µo t¹o, båi d­ìng, tiªu chuÈn nghiÖp vô c¸n bé c«ng chøc viªn chøc n¨m 2011/ Quý Long, Kim Th­ s.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : V 10573/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96799

Tõ kho¸ : LuËt viªn chøc; LuËt c¸n bé c«ng chøc;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt NamMét sè quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch x· héi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2449/ VXAHOIHOC / Mfn: 97105

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; ChÝnh s¸ch x· héi;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt NamMét sè v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chøng thùc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : V 10761/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96848

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; C«ng chøng;

Chøng thùc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t quyÒn lùc trong x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Ngäc §­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 532 tr.

Ký hiÖu kho : V 10778, V 10779/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96857

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt NamMét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý c«ng s¶n ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Chu Xu©n Nam . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : V 10565, V 10566/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96793

Tõ kho¸ : Tµi s¶n c«ng; Qu¶n lý tµi s¶n c«ng; C¬ chÕ qu¶n lÝ;

C¬ quan nhµ n­íc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamNghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt h­íng dÉn thi hµnh luËt nhµ ë vµ Th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : V 10551/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96785

Tõ kho¸ : NghÞ ®Þnh; Nhµ ë; LuËt nhµ ë;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamNhËn diÖn tham nhòng vµ c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng tham nhòng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Phan Xu©n S¬n, Ph¹m ThÕ Lùc ch.b. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : V 10535/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96771

Tõ kho¸ : Tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng;

Gi¶i ph¸p phßng chèng; ViÖt NamNh÷ng quy ®Þnh míi nhÊt quy chÕ b¶o l·nh, thÈm ®Þnh tµi chÝnh vay vµ cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông, chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng n¨m 2011. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : V 10734/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96826

Tõ kho¸ : LuËt ng©n hµng; LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông;

Tæ chøc tÝn dông; Ng©n hµng; ThÈm ®Þnh tµi chÝnh;

Quy chÕ b¶o l·nh; 2011; ViÖt Nam

Ph¸p luËt an sinh x· héi: Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc ®èi víi ViÖt Nam/ TrÇn Hoµng H¶i, Lª ThÞ Thóy H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : V 10758/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96845

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; Ph¸p luËt an sinh x· héi;

Kinh nghiÖm; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam; ThÕ giíiPh¸p luËt c¹nh tranh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ HiÖp ®Þnh Trips - kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2471/ VXAHOIHOC / Mfn: 97125

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ; Khoa häc c«ng nghÖ;

ChuyÓn giao c«ng nghÖ; Ph¸p luËt c¹nh tranh;

HiÖp ®Þnh Trips; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Ph¸t huy d©n chñ, tiÕp tôc x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n/ NguyÔn Phó Träng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : V 10780/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96858

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; Bµi nãi; Bµi viÕt; ViÖt NamQu¶n lý nhµ n­íc vÒ gia ®×nh lý luËn vµ thùc tiÔn/ Lª ThÞ Quý ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : V 10748/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96836

VL 769/ VTAMLY / Mfn: 96932Tõ kho¸ : Gia ®×nh; LuËt gia ®×nh; Qu¶n lÝ nhµ n­íc; ViÖt Nam

Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : V 10564/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96792

Tõ kho¸ : Quy ®Þnh ph¸p luËt; TiÒn l­¬ng; ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ thõa kÕ. - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : V 10569/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96795

Tõ kho¸ : LuËt d©n sù; Thõa kÕ; QuyÒn thõa kÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamQuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh luËt häc. T. 1 / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1102/ VXAHOIHOC / Mfn: 97079

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi;

B¶o vÖ nh©n quyÒn; B¶o ®¶m quyÒn con ng­êi;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh LuËt häc. T. 2 / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1103/ VXAHOIHOC / Mfn: 97080

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; LuËt d©n sù;

B¶o ®¶m quyÒn con ng­êi; LuËt h×nh sù; LuËt lao ®éng;

LuËt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi

QuyÒn con ng­êi, quyÒn c«ng d©n trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 10782/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96860

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn c«ng d©n;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa;

ViÖt Nam

Sæ tay c«ng t¸c thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai/ Lª Thanh KhuyÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : V 10549/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96783

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Qu¶n lý ®Êt ®ai;

Thñ tôc hµnh chÝnh; §Êt ®ai; ViÖt NamT¨ng c­êng n¨ng lùc lËp ph¸p cña Quèc héi trong ®iÒu kiÖn x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª V¨n Hße ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : V 10540, V 10541/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96775

Tõ kho¸ : Quèc héi; LËp ph¸p; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

ViÖt Nam


TiÒn vµ ho¹t ®éng ng©n hµng/ Lª Vinh Danh . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2010 .- 694 tr.

Ký hiÖu kho : V 10570/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96796

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Ho¹t ®éng ng©n hµng; Ng©n hµng; ViÖt NamTiÕp tôc ®æi míi ®ång bé c«ng t¸c c¸n bé thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸/ NguyÔn Minh TuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50129, Vb 50130/ VTTKHXH / Mfn: 96643

Tõ kho¸ : C¸n bé; C«ng t¸c c¸n bé; Tæ chøc c¸n bé;

Qu¶n lÝ c¸n bé; ViÖt Nam
Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ/ V¨n TÊt Thu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50135, Vb 50136/ VTTKHXH / Mfn: 96646

Tõ kho¸ : C¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc; V¨n phßng Bé;

C¬ quan ngang Bé; C¬ quan ChÝnh phñ;

Tæ chøc; Ho¹t ®éng; ViÖt Nam
Tæ chøc xÐt xö vô ¸n d©n sù ®¸p øng yªu cÇu c¶i c¸ch t­ ph¸p/ Lª Thu Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 10553, V 10554/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96787

Tõ kho¸ : Tæ chøc xÐt xö; Vô ¸n d©n sù;

C¶i c¸ch t­ ph¸p; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 12 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b.; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010. - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2444/ VMOITRUONG / Mfn: 96958

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTr­ng cÇu ý d©n - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / Tr­¬ng ThÞ Hång Hµ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : V 10774, V 10775/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96855

Tõ kho¸ : D©n chñ; Tr­ng cÇu ý d©n; Qu¶n lÝ nhµ n­íc;

ViÖt Nam; ThÕ giíiTuyÓn tËp mét sè v¨n b¶n vÒ träng tµi vµ hßa gi¶i th­¬ng m¹i. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : V 10720, V 10721/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96814

Tõ kho¸ : LuËt th­¬ng m¹i; Träng tµi; Hßa gi¶i;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ThÕ giíiVai trß cña luËt s­ trong ho¹t ®éng tranh tông/ Tr­¬ng ThÞ Hång Hµ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 10584, V 10585/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96809

Tõ kho¸ : Tßa ¸n; Ho¹t ®éng tranh tông; LuËt s­; ViÖt Nam
Vai trß cña nhµ n­íc ®èi víi ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn V¨n M¹nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : V 10770, V 10771/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96853

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lÝ x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam
Vµi nÐt bµn vÒ viÖc thùc thi c«ng b»ng, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng nam n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2011 . - 246tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2543, Vv 2556/ VTAMLY / Mfn: 96903

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; D©n chñ; B×nh ®¼ng nam n÷;

C¸ nh©n; Nhµ n­íc; ViÖt Nam


V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ChÝnh phñ n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa vµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam giai ®o¹n 1945 - 1995. T. 1 : Tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 1739 tr.

Ký hiÖu kho : V 10735/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96827

Tõ kho¸ : LuËt nhµ n­íc; 1945-1995;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam giai ®o¹n 2000-2010/ Tr­¬ng ThÞ Hång Hµ ch.b.; Mai Thanh T©m, §µo TrÝ óc, NguyÔn ThÞ ViÖt H­¬ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : V 10776, V 10777/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96856

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HÖ thèng ph¸p luËt; X©y dùng ph¸p luËt;

Hoµn thiÖn ph¸p luËt; 2000-2010; ViÖt NamX©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : V 10571/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96797

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam


ý thøc ph¸p luËt: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Minh §oan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : V 10746, V 10747/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96835

Tõ kho¸ : ý thøc ph¸p luËt; Gi¸o dôc ph¸p luËt;

T©m lÝ ph¸p luËt; T­ t­ëng ph¸p luËt; ViÖt Nam


D©n sè

D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 2 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2403, Vb 2404/ VXAHOIHOC / Mfn: 97083

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè;

Tö vong; Di c­; ViÖt NamKÕt qu¶ Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009 tØnh Lµo Cai/ Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2010 . - 449 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2460/ VMOITRUONG / Mfn: 96986

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh B¾c Giang n¨m 2009/ Côc Thèng kª B¾c Giang . - H. : Thèng kª, 2010 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2468/ VMOITRUONG / Mfn: 96993

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; Tæng ®iÒu tra; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

§iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë; 2009;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam

Tæng quan kÕt qu¶ nghiªn cøu, ®iÒu tra vÒ c¬ cÊu d©n sè theo tuæi vµ giíi tÝnh/ Tæng côc D©n sè vµ KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh . - [k.®.]: [k.nxb.], 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1231/ VGIADINH / Mfn: 96767

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; KÕt qu¶ nghiªn cøu;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Nhãm tuæi; Giíi tÝnh; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu / Ban ChØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2452/ VMOITRUONG / Mfn: 96978

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; ViÖt NamTæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: KÕt qu¶ toµn bé = The 2009 Vietnam Population and Housing Census : Completed Result / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : Thèng kª, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1221/ VGIADINH / Mfn: 96765

VL 927/ VXAHOIHOC / Mfn: 97096Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; 2009; ViÖt NamTæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 1/4/2009 tØnh Qu¶ng TrÞ: KÕt qu¶ chñ yÕu mÉu- toµn bé / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2010 . - 605 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2458/ VMOITRUONG / Mfn: 96984

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; TØnh Qu¶ng TrÞ;

ViÖt Nam

Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009: c¸c kÕt qu¶ chñ yÕu tØnh VÜnh Phóc/ Côc Thèng kª VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2459/ VMOITRUONG / Mfn: 96985

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam

Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: Di c­ vµ ®« thÞ ho¸ ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, xu h­íng vµ nh÷ng kh¸c biÖt / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : Thèng kª, 2011 . - 137 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2548/ MOITRUONG / Mfn: 97042

Tõ kho¸ : D©n sè; Di c­; §« thÞ ho¸; ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: Tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ViÖt Nam: C¸c b»ng chøng míi vÒ thùc tr¹ng, xu h­íng vµ nh÷ng kh¸c biÖt / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2549/ MOITRUONG / Mfn: 97043

Tõ kho¸ : D©n sè; Giíi tÝnh; §iÒu tra d©n sè; ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 0 giê ngµy 1/4/2009 = Population and Housing Census 0h April 1, 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2551/ MOITRUONG / Mfn: 97045

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VL 926/ VXAHOIHOC / Mfn: 97095

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


Tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ch©u ¸ vµ ViÖt Nam: Tæng quan tµi liÖu nh»m nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2463/ VMOITRUONG / Mfn: 96989

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; D©n sè; Giíi tÝnh; TØ sè giíi tÝnh;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam; Ch©u ¸


Qu©n sù

BÕn Tre §ång khëi vµ §éi qu©n tãc dµi. - H. : Phô n÷, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1885/ VGIADINH / Mfn: 96732

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Nh©n vËt lÞch sö; NghÖ thuËt qu©n sù; §éi qu©n tãc dµi;

HiÖn ®¹i; TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam

Hoµi niÖm chiÕn tr­êng x­a vµ ®ång ®éi: Ký . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50166/ VTTKHXH / Mfn: 96671

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót kÝ; Ghi chÐp v¨n häc;

Nhµ qu©n sù; Th­îng t­íng; NguyÔn Huy HiÖu;

ViÖt Nam

N¨ng l­îng h¹t nh©n: ChiÕn tranh vµ hßa b×nh / NguyÔn Thä Nh©n . - H. : Tri thøc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2542/ MOITRUONG / Mfn: 97036

Tõ kho¸ : N¨ng l­îng; N¨ng l­îng h¹t nh©n; Sö dông n¨ng l­îng
N©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam g¾n víi t¨ng c­êng quèc phßng ë n­íc ta hiÖn nay/ §ç Huy Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : V 10768, V 10769/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96852

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; C¹nh tranh;

Héi nhËp kinh tÕ; An ninh quèc phßng; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Danh môc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam 2010: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 124/2004/QD-TTg ra ngµy 08/7/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ nh÷ng thay ®æi ®· ®­îc Tæng côc Thèng kª cËp nhËt ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2546/ MOITRUONG / Mfn: 97040

Tõ kho¸ : §¬n vÞ hµnh chÝnh; Danh môc; 2010; ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương