S¸ch míi sè 06/2012tải về 0.77 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§a d¹ng sinh häc: Nghiªn cøu b¶o tån gi¸ trÞ cña ®a d¹ng sinh häc / Bruno Streit; Phan Ba d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2568/ MOITRUONG / Mfn: 97020

Tõ kho¸ : Khoa häc tù nhiªn; §a d¹ng sinh häc;

Sinh häc; M«i tr­êng§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50178/ VTTKHXH / Mfn: 96683

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n nghÖ d©n gian;

TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt NamLµng x· tØnh B¾c Ninh. T.1 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 659tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2531/ VTAMLY / Mfn: 96876

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§êi sèng x· héi; Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Lµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50185/ VTTKHXH / Mfn: 96690

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam

Lý thuyÕt nh©n lo¹i häc: Giíi thiÖu lÞch sö / R. Jon MCgee, Richard L. Warms; Lª S¬n Ph­¬ng Ngäc, §inh Hång Phóc d.; NguyÔn V¨n LÞch, Phan An h.®. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1942/ VGIADINH / Mfn: 96757

VL 931/ VXAHOIHOC / Mfn: 97115Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

LÞch sö loµi ng­êi; Nguån gèc loµi ng­êi;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Quan hÖ x· héi

N¨ng l­îng h¹t nh©n: ChiÕn tranh vµ hßa b×nh / NguyÔn Thä Nh©n . - H. : Tri thøc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2542/ MOITRUONG / Mfn: 97036

Tõ kho¸ : N¨ng l­îng; N¨ng l­îng h¹t nh©n;

Sö dông n¨ng l­îng


Ph¸p luËt c¹nh tranh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ HiÖp ®Þnh Trips - kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2471/ VXAHOIHOC / Mfn: 97125

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ; Khoa häc c«ng nghÖ;

ChuyÓn giao c«ng nghÖ; Ph¸p luËt c¹nh tranh;

HiÖp ®Þnh Trips; ViÖt Nam; ThÕ giíi

QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1104/ VXAHOIHOC / Mfn: 97082

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; LÝ luËn;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc x· héi;

Khoa häc nh©n v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Tai biÕn ®éng ®Êt c¸c tØnh T©y B¾c ViÖt Nam/ Cao §×nh TriÒu, NguyÔn §×nh Xuyªn, NguyÔn Hång Ph­¬ng,... . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2448, Vl 2449/ VMOITRUONG / Mfn: 96962

Tõ kho¸ : §éng ®Êt; Thiªn tai; Dù b¸o;

Phßng chèng thiªn tai; T©y B¾c; ViÖt Nam
ThiÕt kÕ víi thiªn nhiªn: C¬ së sinh th¸i cña thiÕt kÕ víi thiªn nhiªn / Ken Yeang; NguyÔn Huy C«n d.; TrÇn §ç Quyªn h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2569/ MOITRUONG / Mfn: 97021

Tõ kho¸ : Khoa häc tù nhiªn; M«i truêng;

Thiªn nhiªn; Sinh th¸i häc; ThiÕt kÕ kiÕn trócT×m hiÓu ®Þa danh qua tôc ng÷, ca dao Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2535/ VTAMLY / Mfn: 96890

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa danh; Tôc ng÷; Ca dao;

TØnh Phó Yªn; ViÖt NamTruyÒn th«ng: Lý thuyÕt vµ kü n¨ng c¬ b¶n / NguyÔn V¨n D÷ng; §ç ThÞ Thu H»ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50133, Vb 50134/ VTTKHXH / Mfn: 96645

Tõ kho¸ : TruyÒn th«ng; Th«ng tin ®¹i chóng;

LÝ thuyÕt truyÒn th«ng; KÜ n¨ng truyÒn th«ngTõ ®iÓn ®Þa danh Sµi Gßn - Thµnh phè Hå ChÝ Minh/ Lª Trung Hoa ch.b.; NguyÔn §×nh T­ b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50187/ VTTKHXH / Mfn: 96692

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §Þa danh; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt NamV¨n ho¸ x· héi c­ d©n vïng biÓn tØnh B×nh ThuËn/ §×nh Hy . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2527/ VTAMLY / Mfn: 96887

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Thê cóng; V¨n nghÖ d©n gian;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt NamKinh tÕ
¡n tr­a víi nhµ kinh tÕ: Kinh tÕ häc vµ ®êi sèng th­êng nhËt / Steven E. Landsburg; Thanh T©m d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2488/ VXAHOIHOC / Mfn: 97135

Tõ kho¸ : Nhµ kinh tÕ; ThÞ tr­êng; §êi sèng x· héi

B¶o hé chØ dÉn ®Þa lý cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho s¶n phÈm ®Æc s¾c cña ®Þa ph­¬ng. S¸ch tham kh¶o / Lª ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2543/ MOITRUONG / Mfn: 97037

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; LuËt kinh tÕ;

QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; ChØ dÉn ®Þa lý; ViÖt NamB¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 1/9/2009 = Report on labour force survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2454/ VMOITRUONG / Mfn: 96980

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn Trung Quèc - 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978-2008): S¸ch tham kh¶o / Tr©u §«ng §µo ch.b.; Lª Quang L©m d.; TrÇn Khang h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 818 tr.

Ký hiÖu kho : V 10533/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96770

VV 1111/ VXAHOIHOC / Mfn: 97099Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi; 1978-2008;

Thµnh tùu kinh tÕ x· héi; Trung Quèc

B¸o c¸o th­êng niªn ChØ sè tÝn nhiÖm ViÖt Nam 2010/ NguyÔn H÷u Lôc b.s. .- H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : VL 928/ VXAHOIHOC / Mfn: 97113

Tõ kho¸ : ChØ sè kinh tÕ; ChØ sè tÝn nhiÖm; LÝ thuyÕt kinh tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ; Doanh nghiÖp; B¸o c¸o; 2010;

ViÖt Nam

BÝ quyÕt thuyÕt tr×nh cña Steve Jobs: Lµm thÕ nµo ®Ó trë nªn tuyÖt vêi kh¸c th­êng tr­íc bÊt kú ®èi t­îng nµo? = The presentation secrets of Steve Jobs : How to be insanely great in front of any audience / Carmine Gallo; NguyÔn Thä Nh©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50121, Vb 50122/ VTTKHXH / Mfn: 96639

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; X· héi häc giao tiÕp; ThuyÕt tr×nh;

NghÖ thuËt thuyÕt tr×nh; Steve Jobs; MüC¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu vÒ Hoa Kú/ NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : VL 760/ VTAMLY / Mfn: 96926

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; V¨n ho¸ x· héi; T×nh h×nh kinh tÕ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; MüC¹nh tranh trong tuyÓn chän nh©n lùc/ Vò Thanh S¬n . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2602/ VTAMLY / Mfn: 96946

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

ThÞ tr­êng lao ®éng; TuyÓn chän nh©n lùc;

M«i tr­êng c¹nh tranh; ViÖt Nam
Chèng l¹m ph¸t vµ qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam/ Vâ §¹i L­îc . - Tb. lÇn 1 cã söa ch÷a bæ sung . - H. : KHXH, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : V 10764, V 10765/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96850

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; L¹m ph¸t; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Chèng l¹m ph¸t; ViÖt NamChñ nghÜa tù do míi: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m Quèc Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2486, VB 2487/ VXAHOIHOC / Mfn: 97134

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt kinh tÕ; Chñ nghÜa tù do míi;

Chñ nghÜa träng tiÒn; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Häc thuyÕt träng cung

Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®· t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam ë møc ®é nµo?: Ph©n tÝch träng t©m vÒ khu vùc phi chÝnh thøc ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh: B¸o c¸o tãm l­îc chÝnh s¸ch . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 20 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2541/ MOITRUONG / Mfn: 97035

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; T¸c ®éng khñng ho¶ng;

Khu vùc phi chÝnh thøc; Thèng kª kinh tÕ; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Doanh nghiÖp gia ®×nh n«ng th«n - sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ (Qua nghiªn cøu tr­êng hîp mét x· ®ång b»ng s«ng Hång): LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Vò Quúnh Anh . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3036/ VXAHOIHOC / Mfn: 97085

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; §ång b»ng s«ng Hång;

N«ng th«n; Gia ®×nh n«ng th«n; Héi nhËp quèc tÕ;

Doanh nghiÖp gia ®×nh n«ng th«n; §æi míi;

LuËn v¨n th¹c sÜ; MiÒn B¾c; ViÖt NamDoanh nghiÖp ViÖt Nam 9 n¨m ®Çu thÕ kû 21 = Enterprises in Vietnam during the first nine years of 21 st century / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 .- 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2469/ VMOITRUONG / Mfn: 96994

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

S¶n xuÊt kinh doanh; Sè liÖu thèng kª; ThÕ kØ 21;

Thèng kª doanh nghiÖp; Thèng kª chi tiªu; ViÖt Nam

§Çu t­ trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia NhËt B¶n trong thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam/ §inh Trung Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : V 10580/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96805

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; C«ng ty xuyªn quèc gia;

§Çu t­ n­íc ngoµi; §Çu t­ trùc tiÕp; Thu hót ®Çu t­;

Thêi kú ®æi míi; NhËt B¶n; ViÖt Nam

§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë mét sè n­íc ch©u Phi/ TrÇn Thuú Ph­¬ng ch.b. . H. : KHXH, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2458/ VXAHOIHOC / Mfn: 97112

Tõ kho¸ : §Çu t­ kinh tÕ; §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi;

Ch©u Phi
G¾n kÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi/ TrÇn NguyÔn Tuyªn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2492/ VMOITRUONG / Mfn: 96973

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc ë hai thµnh phè lín cña ViÖt Nam - Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh: Ph©n tÝch s©u vÒ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ cuéc §iÒu tra Lao ®éng ViÖc lµm 2007 vµ cuéc §iÒu tra khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i Hµ Néi (2007)vµ TP. Hå ChÝ Minh (2008)/ ViÖn Khoa häc Thèng kª . - H. :[k.nxb.], 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1108, VV 1109/ VXAHOIHOC / Mfn: 97097

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Kinh tÕ phi chÝnh thøc;

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc; Thèng kª kinh tÕ;

Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam

Kinh tÕ m«i tr­êng/ §oµn ThÞ Lan Ph­¬ng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2544/ MOITRUONG / Mfn: 97038

Tõ kho¸ : Kinh tÕ m«i tr­êng; M«i tr­êng;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ m«i tr­êngKinh tÕ ViÖt Nam 2010: V­ît qua suy gi¶m, t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng sau §¹i héi XI cña §¶ng / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10786/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96864

Tõ kho¸ : Suy gi¶m kinh tÕ; §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2010; ViÖt NamKinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2010: Nh×n l¹i m« h×nh t¨ng tr­ëng giai ®o¹n 2001 - 2010 / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : V 10739/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96831

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; M« h×nh kinh tÕ;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ; 2001-2010;

2010; 2011-2020; ViÖt NamL¹m ph¸t vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n C«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : V 10754/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96841

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; L¹m ph¸t; Nguyªn nh©n l¹m ph¸t;

ChÝnh s¸ch l¹m ph¸t; KiÒm chÕ l¹m ph¸t;

KiÓm so¸t l¹m ph¸t; ViÖt Nam

M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Con ®­êng vµ b­íc ®i / §ç Hoµi Nam ch.b.; Tïng Kh¸nh gi.th. . - H. : KHXH, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2470/ VMOITRUONG / Mfn: 96995

Tõ kho¸ : C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

M« h×nh; X· héi chñ nghÜa; ViÖt NamMét sè vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ næi bËt cña Trung §«ng vµ xu h­íng ®Õn n¨m 2020/ Bïi NhËt Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : V 10759/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96846

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Sù kiÖn kinh tÕ; Sù kiÖn chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2020; Trung §«ng

Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Cao B»ng giai ®o¹n 2011 - 2015 tÇm nh×n 2020/ Mai Ngäc C­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50115, Vb 50116/ VTTKHXH / Mfn: 96636

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Môc tiªu ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2015; 2020; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam

N©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam g¾n víi t¨ng c­êng quèc phßng ë n­íc ta hiÖn nay/ §ç Huy Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : V 10768, V 10769/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96852

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; C¹nh tranh;

Héi nhËp kinh tÕ; An ninh quèc phßng; ViÖt Nam


Nghiªn cøu c¸c m« h×nh h­íng tíi s¶n xuÊt vµ tiªu thô bÒn v÷ng cho doanh nghiÖp: Tµi liÖu l­u hµnh néi bé / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 .- 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2441/ VMOITRUONG / Mfn: 96955

Tõ kho¸ : S¶n xuÊt; Tiªu dïng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Nghiªn cøu x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp v¨n ho¸ cña Thñ ®« Hµ Néi/ Ph¹m Duy §øc, Vò Ph­¬ng HËu ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50113, Vb 50114/ VTTKHXH / Mfn: 96635

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; C«ng nghiÖp v¨n ho¸;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nguån lùc vµ ®éng lùc cho ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2011-2020/ Ng« Do·n VÞnh ch.b.; Bïi TÊt Th¾ng, NguyÔn Hoµng Hµ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : V 10760/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96847

Vv 2571/ MOITRUONG / Mfn: 97023Tõ kho¸ : Nguån lùc; §éng lùc; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020; ViÖt NamNg­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : VL 738/ VTAMLY / Mfn: 96902

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam

Nh©n c¸ch doanh nh©n - v¨n ho¸ doanh nh©n ViÖt Nam/ §ç Minh C­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2459, VB 2460/ VXAHOIHOC / Mfn: 97119

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ doanh nh©n; V¨n ho¸ kinh doanh; ViÖt NamNh÷ng nhµ n«ng ®Çu tiªn: Nguån gèc cña c¸c x· héi n«ng nghiÖp / Peter Bellwood; T¹ §øc, NguyÔn ViÖt d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1904/ VGIADINH / Mfn: 96731

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Nguån gèc;

Nghiªn cøu n«ng nghiÖp; X· héi n«ng nghiÖp; ThÕ giíiNh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020/ Vâ §¹i L­îc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 273 tr.

Ký hiÖu kho : V 10784/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96862

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Héi nhËp kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 2020; ViÖt NamN«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo h­íng hiÖn ®¹i/ NguyÔn Danh S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2455, VB 2456/ VXAHOIHOC / Mfn: 97110

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng th«n;

N«ng d©n; VÊn ®Ò tam n«ng;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chñ lùc Hµ Néi ®Õn n¨m 2020: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Hoµng V¨n Hoa, Ph¹m Huy Vinh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1906/ VGIADINH / Mfn: 96741

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ c«ng nhiÖp;

C«ng nghiÖp chñ lùc; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; 2020; Hµ Néi; ViÖt Nam

Ph¸t triÓn ®éi ngò doanh nh©n ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2011-2020/ Hoµng V¨n Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1913/ VGIADINH / Mfn: 96739

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

Doanh nh©n; 2011-2020; ViÖt NamPh¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : V 10581/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96806

Vv 2491/ VMOITRUONG / Mfn: 96972Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam

Ph¸t triÓn tµi chÝnh vi m« ë khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam = Development of micro finance in the argicultural and rural areas of Vietnam / NguyÔn Kim Anh ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2473/ VMOITRUONG / Mfn: 96998

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng th«n;

Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh vi m«; ViÖt Nam


Phèi hîp ®iÒu tiÕt kinh tÕ gi÷a c¸c nhµ n­íc trong khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi/ Ph¹m ThÞ Tóy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : V 10766, V 10767/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96851

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nhµ n­íc;

§iÒu tiÕt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíiQu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n ë Trung Quèc (1978-2008) / NguyÔn Xu©n C­êng . - H. : KHXH, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1902, Vv1911/ VGIADINH / Mfn: 96730

VB 2448/ VXAHOIHOC / Mfn: 97104Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng th«n; LÞch sö kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; 1978-2008;

Trung Quèc

Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Hoa Kú: VÊn ®Ò, chÝnh s¸ch vµ xu h­íng / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : V 10749/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96837

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Kinh tÕ ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; MüQu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Bïi V¨n HuyÒn, §inh ThÞ Nga ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : V 10750/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96838

Tõ kho¸ : BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

Qu¶n lý nhµ n­íc; ViÖt NamSù tuyÖt chñng cña con ng­êi kinh tÕ/ Michael Shermer; Kh­¬ng Duy d. . - H.: Thêi ®¹i, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2479/ VXAHOIHOC / Mfn: 97131

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Hµnh vi kinh tÕ;

T©m lÝ häc c¸ nh©n; TiÒn b¹cTµi chÝnh ViÖt Nam n¨m 2009. - H. : Tµi chÝnh, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 10544/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96778

Tõ kho¸ : Qu¶n lý tµi chÝnh; Tµi chÝnh; ViÖt Nam
Think and grow rich: 13 nguyªn t¾c nghÜ giµu, lµm giµu / Thomas Armstrong; Ph­¬ng Th¶o d. . - Tb. lÇn 3 . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : VL 762/ VTAMLY / Mfn: 96935

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Thµnh c«ng kinh doanh;

NghÖ thuËt kinh doanh; BÝ quyÕt lµm giµuTiÒm n¨ng vµ ph­¬ng h­íng khai th¸c c¸c d¹ng n¨ng l­îng t¸i t¹o ë ViÖt Nam/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2438/ VMOITRUONG / Mfn: 96952

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n¨ng l­îng; N¨ng l­îng;

N¨ng l­îng t¸i t¹o; ViÖt NamTiÒn l­¬ng - tiÒn c«ng vµ quan hÖ lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp/ D­¬ng Ngäc Thanh . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2011 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : V 10772, V 10773/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96854

Tõ kho¸ : TiÒn l­¬ng; TiÒn c«ng; Quan hÖ lao ®éng;

Doanh nghiÖp; ViÖt NamT×m hiÓu v¨n ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n ViÖt Nam/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50119, Vb 50120/ VTTKHXH / Mfn: 96638

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng d©n;

V¨n minh n«ng nghiÖp; V¨n ho¸ lóa n­íc; Cæ ®¹i;

V¨n ho¸ lµng x·; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam


T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam m­êi n¨m 2001 - 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2545/ MOITRUONG / Mfn: 97039

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2001-2010; ViÖt NamVËn dông häc thuyÕt l­u th«ng tiÒn tÖ cña C. M¸c trong ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m Quèc Trung, Ph¹m ThÞ Tuý ch.b. . H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50141, Vb 50142/ VTTKHXH / Mfn: 96649

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Häc thuyÕt M¸c; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Häc thuyÕt l­u th«ng tiÒn tÖ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi

ViÖc lµm cña n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vïng §ång b»ng s«ng Hång ®Õn n¨m 2020/ TrÇn ThÞ Minh Ngäc ch.b.; TrÇn Minh YÕn, Lª Anh Vò, NguyÔn Tè Quyªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2493/ VMOITRUONG / Mfn: 96974

VB 2374, VB 2375/ VXAHOIHOC / Mfn: 97127Tõ kho¸ : ViÖc lµm; N«ng d©n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ThÞ tr­êng lao ®éng; §ång b»ng s«ng Hång; ViÖt NamX©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50131, Vb 50132/ VTTKHXH / Mfn: 96644

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt cÊu h¹ tÇng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; 2011-2020; ViÖt Nam


LÞch sö
BÕn Tre §ång khëi vµ §éi qu©n tãc dµi. - H. : Phô n÷, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1885/ VGIADINH / Mfn: 96732

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Nh©n vËt lÞch sö; NghÖ thuËt qu©n sù; §éi qu©n tãc dµi;

HiÖn ®¹i; TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam

C¸c truyÒn thuyÕt huyÒn tho¹i liªn quan ®Õn di tÝch lÞch sö vµ danh th¾ng ë Phó Yªn/ §µo Minh Hiªp, §oµn ViÖt Hïng s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2603/ MOITRUONG / Mfn: 97076

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; TruyÒn thuyÕt; HuyÒn tho¹i;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam

C¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu vÒ Hoa Kú/ NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : VL 760/ VTAMLY / Mfn: 96926

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; V¨n ho¸ x· héi; T×nh h×nh kinh tÕ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; MüChuyÖn x­a gãp nhÆt ... / NguyÔn Träng Thô . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50158, Vb 50159/ VTTKHXH / Mfn: 96664

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; T­ liÖu lÞch sö;

Bµi viÕt; Bµi b¸o; ViÖt NamLµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50185/ VTTKHXH / Mfn: 96690

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam

Lª V¨n L­¬ng - Trän ®êi v× sù nghiÖp cña §¶ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50143/ VTTKHXH / Mfn: 96650

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¶ng Céng s¶n; Cuéc ®êi;

BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

1912-1995; Lª V¨n L­¬ng; ViÖt Nam

NÐt ®Æc s¾c trong ®êi sèng v¨n ho¸ lµng Ph­íc ThuËn/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2517/ VTAMLY / Mfn: 96877

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

Lµng Ph­íc ThuËn; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt NamNgµn n¨m lÞch sö - v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1110/ VXAHOIHOC / Mfn: 97098

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamNghiªn cøu lÞch sö chÝnh trÞ vµ liªn hÖ kinh tÕ - x· héi/ NguyÔn V¨n Hoµn . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : V 10788/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96866

Tõ kho¸ : LÞch sö chÝnh trÞ; Liªn hÖ kinh tÕ x· héi;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt NamNguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh víi con ®­êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam/ ViÖn Khoa häc x· héi nh©n v¨n Qu©n sù . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50109, Vb 50110/ VTTKHXH / Mfn: 96633

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChiÕn l­îc c¸ch m¹ng; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

HiÖn ®¹i; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam

Sôp ®æ: C¸c x· héi ®· thÊt b¹i hay thµnh c«ng nh­ thÕ nµo? / Jared Diamond; Hµ TrÇn d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1116 / VXAHOIHOC / Mfn: 97116

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n minh; LÞch sö x· héi;

T¸c ®éng m«i tr­êng; Tæn h¹i m«i tr­êng; ThÕ giíiThµnh hoµng lµng Lý Phôc Man ë Hµ Néi/ NguyÔn B¸ H©n, Tr­¬ng Sü Hïng . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50127, Vb 50128/ VTTKHXH / Mfn: 96642

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; §Òn thê;

Thµnh hoµng lµng; Nh©n vËt lÞch sö; T­íng qu©n;

Trung ®¹i; Ph¹m Tu; Lý Phôc Man; X· Yªn Së;

HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt NamViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2453/ VMOITRUONG / Mfn: 96979

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
NghÖ thuËt
ChÌo cæ xø NghÖ/ TrÇn ViÖt Ng÷ s.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2575/ MOITRUONG / Mfn: 97048

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt chÌo; ChÌo; T¸c phÈm chÌo cæ;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt NamCång chiªng M­êng/ KiÒu Trung S¬n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50173/ VTTKHXH / Mfn: 96678

Tõ kho¸ : Nh¹c cô d©n téc; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÖ thuËt cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam

DÖt sø - DÖt lam thêi x­a cña d©n téc Th¸i ®en S¬n La/ CÇm Hïng s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50174/ VTTKHXH / Mfn: 96679

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i ®en; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
DiÖn m¹o s©n khÊu - nghÖ sÜ vµ t¸c phÈm: TiÓu luËn / TÊt Th¾ng . - H. : S©n khÊu, 1996 . - 708 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50162/ VTTKHXH / Mfn: 96667

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; NghÖ sÜ; Nhµ biªn kÞch; §¹o diÔn;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương