S¸ch míi sè 05/2014tải về 404.37 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích404.37 Kb.
  1   2   3   4

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 05/2014


S¸ch míi sè 05/2014


ChÝnh trÞ


An sinh x· héi B¾c ¢u trong cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu vµ bµi häc cho ViÖt Nam/ §Þnh C«ng TuÊn . - H. : KHXH, 2013 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3042/ VTAMLY / Mfn: 4832

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; HÖ thèng an sinh x· héi;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi;

B¾c ¢u; ViÖt Nam
ASEAN tõ hiÖp héi ®Õn céng ®ång: Nh÷ng vÊn ®Ò næi bËt vµ t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : V 11151/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4701

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Céng ®ång kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; §«ng Nam ¸; ASEAN


ChiÕn l­îc, chÝnh s¸ch cña c¸c quèc gia vµ vïng l·nh thæ ë §«ng B¾c ¸ vÒ mét sè vÊn ®Ò næi bËt cña khu vùc giai ®o¹n 2011- 2020/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, TrÇn Quang Minh ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : V 11197 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 4735

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; §«ng B¾c ¸; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch x· héi ®èi víi di d©n n«ng th«n - thµnh thÞ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3028, Vv 3029/ VTAMLY / Mfn: 4816

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Thµnh thÞ; Di d©n; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖc lµm; An sinh x· héi; ViÖt Nam


ChÝnh trÞ luËn = The Politics / Aristotle; N«ng Duy Tr­êng d., ch.gi. . - H.: ThÕ giíi, 2013 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2760/ VCONNGUOI / Mfn: 4901

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; LÝ thuyÕt chÝnh trÞ;

TriÕt häc chÝnh trÞ; Cæ ®¹i; Hy L¹p; ThÕ giíi


Chñ thuyÕt c¸ch m¹ng vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam/ NguyÔn §øc B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2715/ VCONNGUOI / Mfn: 4856

Tõ kho¸ : Chñ thuyÕt c¸ch m¹ng; Chñ thuyÕt ph¸t triÓn;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


C¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî n«ng d©n yÕu thÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng/ Vò Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 354tr.

Ký hiÖu kho : V 11213 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 4748

Vv 2947/ VTAMLY / Mfn: 4768Tõ kho¸ : N«ng d©n; N«ng th«n; N«ng d©n yÕu thÕ;

C¬ chÕ hç trî; ChÝnh s¸ch hç trî;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
C¬ chÕ hîp t¸c ph¸t triÓn gi÷a c¸c tØnh T©y B¾c (ViÖt Nam) vµ V©n Nam (Trung Quèc ) / §ç TiÕn S©m . - H. : KHXH, 2013 . - ? tr.

Ký hiÖu kho : V 11144/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4694

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; T©y B¾c;

V©n Nam; ViÖt Nam; Trung Quèc
§¶ng víi vÊn ®Ò n«ng d©n, n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n (1930 - 1975): S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Quang HiÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2234/ VCONNGUOI / Mfn: 4888

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch; N«ng nghiÖp;

N«ng d©n; N«ng th«n; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

ViÖt Nam
§æi míi m« h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam vµ chuyÓn ®æi ph­¬ng thøc ph¸t triÓn kinh tÕ ë Trung Quèc/ Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : V 11168 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 4715

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; M« h×nh kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam; Trung Quèc

HiÖn thùc ho¸ céng ®ång chÝnh trÞ - an ninh ASEAN: VÊn ®Ò vµ triÓn väng / TrÇn Kh¸nh ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : V 11198/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4736

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

An ninh; ASEAN; §«ng Nam ¸


Hoµng Minh Gi¸m: Ng­êi con cña thÕ hÖ vµng / Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 616 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2223/ VCONNGUOI / Mfn: 4877

Tõ kho¸ : Nhµ ngo¹i giao; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Bµi viÕt; Hoµng Minh Gi¸m; ViÖt Nam


Kiªn ®Þnh môc tiªu vµ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta/ Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : V 11192 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 4730

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


Kiªn ®Þnh vµ s¸ng t¹o bÝ quyÕt thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn B¸ D­¬ng . - H. : Q§ND, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : V 11180 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 4723

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ; Thêi k× míi; ViÖt Nam


Kinh tÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Chu TiÕn Quang, L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1011, Vb 1012/ VTAMLY / Mfn: 4818

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ hé gia ®×nh; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi: B¸o c¸o th­êng niªn 2012/ NguyÔn B×nh Giang . - H. : KHXH, 2013 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : V 11148/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4698

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

B¸o c¸o th­êng niªn; 2012


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3037/ VTAMLY / Mfn: 4842

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; HÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi;

Thu nhËp; Gi¶m nghÌo; An sinh x· héi;

ViÖc lµm; DÞch vô x· héi; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vµ xu h­íng chÝnh trÞ - kinh tÕ ë Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Tr­¬ng Duy Hßa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 11150/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4700

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Xu h­íng kinh tÕ; Xu h­íng chÝnh trÞ;

ThÕ kØ 21; Lµo
NguyÔn Duy Trinh: Ng­êi céng s¶n kiªn c­êng nhµ ngo¹i giao tµi n¨ng. Håi ký . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2224/ VCONNGUOI / Mfn: 4878

Tõ kho¸ : Nhµ ngo¹i giao; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Bµi viÕt; NguyÔn Duy Trinh; ViÖt Nam


Nh©n tµi víi t­¬ng lai ®Êt n­íc/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3041/ VTAMLY / Mfn: 4836

Tõ kho¸ : Nh©n tµi; Ph¸t triÓn nh©n tµi; C«ng t¸c gi¸o dôc;

§µo t¹o nh©n tµi; Sö dông nh©n tµi; ViÖt Nam


Nh÷ng viÖc cÇn lµm ngay vÒ x©y dùng §¶ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : V 11143/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4693

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

Bµi viÕt; Bµi b¸o; ViÖt Nam


N÷ ®¹i biÓu Quèc héi ë ViÖt Nam - H­íng tíi t­¬ng lai: Ch­¬ng tr×nh l·nh ®¹o n÷ Cambridge - ViÖt Nam: N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cho phô n÷ trong khu vùc nhµ n­íc trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn hîp quèc . - H. : UNDP, 2012 . - 53 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2238/ VCONNGUOI / Mfn: 4892

Tõ kho¸ : §¹i biÓu quèc héi; N÷ ®¹i biÓu;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Phô n÷; ViÖt Nam


N­íc Nga vµ thÕ giíi ®ang thay ®æi: S¸ch tham kh¶o / V. Putin; Lª ThÕ MÉu d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 11204/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4742

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

T×nh h×nh x· héi; Nga
Quan hÖ ViÖt Nam - Liªn minh ch©u ¢u trong triÓn khai c¬ chÕ ph¸t triÓn s¹ch giai ®o¹n 2011- 2020/ NguyÔn Quang ThuÊn, NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2944/ VTAMLY / Mfn: 4771

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; Ph¸t triÓn s¹ch;

C¬ chÕ ph¸t triÓn s¹ch; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Hîp t¸c quèc tÕ; 2011-2020;

Liªn minh ch©u ¢u; EU; ViÖt Nam


Sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ë mét sè n­íc vµ vïng l·nh thæ §«ng ¸: Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam / §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2949/ VTAMLY / Mfn: 4766

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

§«ng ¸; ViÖt Nam
Sù tham gia cña phô n÷ trong vai trß l·nh ®¹o qu¶n lý ë ViÖt Nam: Ch­¬ng tr×nh l·nh ®¹o n÷ Cambridge - ViÖt Nam: N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cho phô n÷ trong khu vùc nhµ n­íc trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn hîp quèc . - H. : UNDP, 2012 . - 25 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2239/ VCONNGUOI / Mfn: 4893

Tõ kho¸ : Phô n÷; L·nh ®¹o n÷; C«ng t¸c qu¶n lÝ; ViÖt Nam
Sù thËt vÊn ®Ò d©n chñ vµ nh©n quyÒn trong chiÕn l­îc "DiÔn biÕn hßa b×nh" ë ViÖt Nam/ Tr­¬ng Thµnh Trung ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2718/ VCONNGUOI / Mfn: 4853

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; D©n chñ; Nh©n quyÒn;

DiÔn biÕn hßa b×nh; ViÖt Nam


ThÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng cÇm quyÒn vµ nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc cña nh©n d©n: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª H÷u NghÜa, Bïi §×nh B«n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : V 11211, V 11212 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 4747

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng cÇm quyÒn; §¶ng l·nh ®¹o;

Nhµ n­íc; QuyÒn lùc nhµ n­íc; QuyÒn lùc nh©n d©n ;

ViÖt Nam

Thæ NhÜ kú vµ kh¶ n¨ng hîp t¸c cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2013 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : V 11139/ VNNPHAPHAPLUAT / Mfn: 4689

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; 2020;

ViÖt Nam; Thæ NhÜ Kú


Tu d­ìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho c¸n bé, ®¶ng viªn hiÖn nay vµ ®êi sau theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ T¨ng B×nh, Thu HuyÒn, ¸i D­¬ng s.t. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : V 11117/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4670

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; C¸n bé; §¶ng viªn; ViÖt Nam


TuyÓn tËp NguyÔn Duy Quý/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2012 . - 747 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1908/ VDANTOC / Mfn: 4942

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Quan ®iÓm triÕt häc;

LÞch sö v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Hßa b×nh;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng: mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn Xu©n Th¾ng . - H. : KHXH, 2013 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : V 11160, V 11161/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 4710

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; §¹i héi 11; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Xu©n Th¾ng, Vò V¨n Phóc, Ph¹m V¨n §øc,... ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2222/ VCONNGUOI / Mfn: 4876

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng;

V¨n kiÖn ®¹i héi; §¹i héi 11; ViÖt Nam


VÒ an sinh x· héi ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2012-2020/ Mai Ngäc C­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3031, Vv 3032, Vv 3033/ VTAMLY / Mfn: 4814

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; HÖ thèng an sinh x· héi;

M« h×nh an sinh x· héi; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi;

2012-2020; ViÖt Nam

ViÖt Nam - Lµo - Campuchia: Hîp t¸c h÷u nghÞ vµ ph¸t triÓn/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1900/ VDANTOC / Mfn: 4944

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ViÖt Nam; Lµo; Campuchia


Xu©n Thñy - Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, ngo¹i giao xuÊt s¾c, nhµ b¸o, nhµ th¬ lín. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2217/ VCONNGUOI / Mfn: 4870

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ b¸o; Nhµ th¬;

Ho¹t ®éng chÝnh trÞ; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Xu·n Thñy; ViÖt Nam
Chñ nghÜa m¸c lªnin
Mét sè c¶m nhËn vÒ t­ t­ëng - hµnh ®éng cña Hå ChÝ Minh/ §oµn Duy Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 153 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2755/ VCONNGUOI / Mfn: 4864

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng; Hµnh ®éng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T×m hiÓu t¸c phÈm t­ b¶n cña C. M¸c/ NguyÔn Minh Kh¶i, Bïi Ngäc Quþnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : V 11167 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 4714

Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; T­ b¶n; Kinh tÕ chÝnh trÞ; M¸c
D©n téc häc

¢m nh¹c Ch¨m nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ V¨n Thu BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6004/ VDANTOC / Mfn: 4963

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

¢m nh¹c d©n gian; §êi sèng tinh thÇn;

T«n gi¸o tÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ cña ng­êi Th¸i ë Mai Ch©u/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6028, VV 6138/ VDANTOC / Mfn: 4954

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ; D©n ca; D©n téc Th¸i;

HuyÖn Mai Ch©u; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


§Æc kh¶o v¨n ho¸ ng­êi Hoa ë Nam Bé/ Huúnh Ngäc Tr¶ng ch.b.; Tr­¬ng Ngäc T­êng, Lª H¶i §¨ng, Ph¹m Hoµng Qu©n b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6096, VV 6097/ VDANTOC / Mfn: 4920

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; Ng­êi Hoa;

Céng ®ång ng­êi Hoa; MiÒn Nam; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6012/ VDANTOC / Mfn: 4948

Tõ kho¸ : §ia chÝ; V¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o; Lµng Phong LÖ;

X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6010/ VDANTOC / Mfn: 4949

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Kh¾p Sø Lam cña ng­êi Th¸i §en: X· Noong Luèng, huyÖn §iÖn Biªn, tØnh §iÖn Biªn / Tßng V¨n H©n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6125/ VDANTOC / Mfn: 4967

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; H¸t ®¸m c­íi; Ng­êi Th¸i §en;

D©n téc Th¸i; X· Noong Luèng; HuyÖn §iªn Biªn;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
LÔ cÊp s¾c Pôt Tµy/ Cao ThÞ H¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6073, VV 6074/ VDANTOC / Mfn: 4932

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; LÔ cÊp s¾c;

D©n téc Tµy; HuyÖn Ba BÓ; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam


LÔ c­íi ng­êi Pu N¶/ Lß V¨n ChiÕn s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6071, VV 6072/ VDANTOC / Mfn: 4937

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n lÔ; Ng­êi Pu N¶;

X· San Thµnh; X· ThÌn Sin; X· B¶n Giang;

HuyÖn Tam §­êng; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
LÔ héi B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b.; NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6121/ VDANTOC / Mfn: 4962

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

LÔ héi; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


LuËt tôc ng­êi K'Ho L¹ch/ Krajan Plin . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6088, VV 6089/ VDANTOC / Mfn: 4927

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc K'ho L¹ch; D©n téc K'ho; ViÖt Nam


MiÕng ngon vïng ®Êt vâ/ NguyÔn Phóc Liªm, Hµ Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6137/ VDANTOC / Mfn: 4939

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


Migration and change in the way of life: An Anthropological Introduction to the Vietnamese Community in Laos / NguyÔn Duy ThiÖu . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Lv 804/ VCONNGUOI / Mfn: 4859

Tõ kho¸ : Di c­; ChuyÓn ®æi lèi sèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; Ng­êi ViÖt; Lµo


Nghi lÔ - lÔ héi £ ®ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6087/ VDANTOC / Mfn: 4938

Tõ kho¸ : Nghi lÔ; LÔ héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam

Nghi lÔ ®êi ng­êi Jrai Tbu¨n/ NguyÔn Xu©n Ph­íc . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6094, VV 6095/ VDANTOC / Mfn: 4925

Tõ kho¸ : Nghi lÔ; Nghi lÔ ®êi ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi Jrai; Ng­êi Jrai Tbu¨n; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Ng­êi Dao trong céng ®ång d©n téc ViÖt Nam/ §ç Quang Tô, NguyÔn LiÔn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1928, VL 1929/ VDANTOC / Mfn: 4923

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc Dao; ViÖt Nam


Ng­êi M¶ng ë ViÖt Nam/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . 163 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6081, VV 6082/ VDANTOC / Mfn: 4930

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; D©n téc M¶ng; B¶n P¸ Bon;

B¶n Huæi Va; X· Ch¨n M­a; HuyÖn S×nh Hå;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Nh÷ng khÝa c¹nh v¨n ho¸ d©n gian M'N«ng Nong/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6011/ VDANTOC / Mfn: 4950

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Ng­êi M'n«ng; TØnh §¾c L¾c; ViÖt Nam


Ph¸p lÖnh tÝn ng­ìng, t«n gi¸o lÞch sö v¨n ho¸ trong céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam/ T¨ng B×nh, Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1927/ VDANTOC / Mfn: 4911

Tõ kho¸ : Ph¸p lÖnh; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; ViÖt Nam


Phong tôc, lÔ nghi vµ tranh ký tù d©n téc Khmer Nam Bé/ Sang SÕt . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6083, VV 6084/ VDANTOC / Mfn: 4929

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tôc thê cóng;

Tranh kÝ tù; Tranh vÏ; D©n téc Khmer;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Phong tôc vµ tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ng­êi Tµy ë Cao B»ng/ §µm ThÞ Uyªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6090, VV 6091/ VDANTOC / Mfn: 4926

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

Tôc lÖ; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Trang phôc cæ truyÒn cña ng­êi Dao ë ViÖt Nam/ NguyÔn Kh¾c Tông, NguyÔn Anh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5683/ VDANTOC / Mfn: 4922

Tõ kho¸ : Trang phôc; Trang phôc d©n téc;

D©n téc Dao; ViÖt Nam


Trang phôc truyÒn thèng cña ng­êi Bih/ L­¬ng Thanh S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6092, VV 6093/ VDANTOC / Mfn: 4919

Tõ kho¸ : Trang phôc; Trang phôc d©n téc; Ng­êi Bih;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


T×m hiÓu phong tôc thê cóng cña ng­êi ViÖt - øng dông trong cuéc sèng vµ kinh doanh/ Kim Quý s.t. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 449 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1922, VL 1923/ VDANTOC / Mfn: 4909

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TËp tôc;

Tôc thê cóng; ViÖt Nam


Tæng quan v¨n ho¸ truyÒn thèng c¸c d©n téc ViÖt Nam/ Hoµng Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 1019 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6075, VV 6076/ VDANTOC / Mfn: 4935

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng kinh tÕ;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 1 : Tæng quan vÒ nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 1170 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2952/ VTAMLY / Mfn: 4764

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Tæng tËp; ViÖt Nam

Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 2 : NghÒ chÕ t¸c kim lo¹i / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 970 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2950/ VTAMLY / Mfn: 4767

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ kim hoµn;

NghÒ ®óc ®ång; NghÒ rÌn s¾t; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 6 : NghÒ chÕ t¸c ®¸, nghÒ s¬n vµ mét sè nghÒ kh¸c / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 1144 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2951/ VTAMLY / Mfn: 4765

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ chÕ t¸c ®¸; NghÒ s¬n;

Tæng tËp; ViÖt Nam
V¨n ho¸ c¸c téc ng­êi vïng lßng hå vµ vïng t¸i ®Þnh c­ thñy ®iÖn S¬n La/ Ph¹m Quang Hoan ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 1071 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1930, VL 1931/ VDANTOC / Mfn: 4931

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Téc ng­êi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

Phong tôc tËp qu¸n; Vïng lßng hå; Vïng t¸i ®Þnh c­;

Thñy ®iÖn S¬n La; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Hßa Vang/ Vâ V¨n Hße . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6013/ VDANTOC / Mfn: 4958

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

V¨n nghÖ d©n gian; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ T©y Nguyªn giµu vµ ®Ñp/ Linh Nga Niª Kdam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6069, VV 6070/ VDANTOC / Mfn: 4921

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Trß ch¬i d©n gian; LuËt tôc;

LÔ héi; ¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c cô truyÒn thèng;

D©n ca; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam

Xªn ph¾n bÎ = Cóng chÐm dª / L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 981 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6119/ VDANTOC / Mfn: 4965

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ chÐm dª;

LÔ c¾t tiÒn duyªn; Bµi thê cóng; D©n téc Th¸i;

ViÖt Nam

Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương