S¸ch míi sè 05/2013tải về 0.72 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích0.72 Mb.
#17197
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 05/2013


S¸ch míi sè 05/2013


ChÝnh trÞ


Assessing Sector Performance and Inequality in Education/ Emilio Porta; Gustavo Arcia, Kevin Macdonald, Michael Lokshin ed. . - USA : The World Bank, 2011 . - 191 p.

Ký hiÖu kho : LI 867/ VCONNGUOI / Mfn: 0592

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc c«ng;

BÊt b×nh ®¼ng gi¸o dôc; ThÕ giíi


Determinants of Democratization explaining regime change in the world, 1972 - 2006/ Jan Teorell . - UK : Cambridge, 2010 . - 207 p.

Ký hiÖu kho : LI 798/ VCONNGUOI / Mfn: 0597

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ hãa;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; 1972-2006; ThÕ giíi


Employment, Inequality and Globalization a continuous concern/ Rolph Van der Hocven . - USA : Routledge, 2011 . - 167 p.

Ký hiÖu kho : LI 868/ VCONNGUOI / Mfn: 0593

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; BÊt b×nh ®¼ng; Toµn cÇu hãa;

ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÕ giíi


Political Economy of Human rights: Rights, realities and realization/ Bas de Gaay Fortman . - USA : Routledge, 2011 . - 255 p.

Ký hiÖu kho : LI 866/ VCONNGUOI / Mfn: 0599

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi; Khñng ho¶ng nh©n quyÒn;

T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; ThÕ giíi


Introduction µ la science politique = Giíi thiÖu vÒ khoa häc chÝnh trÞ / Jean Baudouin . - P. : Dalloz, 2009 . - 162 p.

Ký hiÖu kho : F 524, F 525/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0535

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ häc; Khoa häc chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸p


L'annÐe stratÐgique 2006: Analyse des enjeux internationaux / Pascal Boniface . P. : Dalloz, 2005 . - 604 p.

Ký hiÖu kho : F 531/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0541

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; §Þa chÝnh trÞ; ChiÕn l­îc chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; 2006; ThÕ giíi


ASEAN: Tõ HiÖp héi ®Õn Céng ®ång - nh÷ng vÊn ®Ò næi bËt vµ t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50562/ VTTKHXH / Mfn: 0804

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ASEAN


Bµn vÒ gi¶i ph¸p ng¨n chÆn, ®Èy lïi suy tho¸i t­ t­ëng chÝnh trÞ ®¹o ®øc, lèi sèng hiÖn nay/ Ban Tæ chøc Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 557 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2756/ VTAMLY / Mfn: 0424

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

Qui ho¹ch c¸n bé; ViÖt Nam


BiÕn ®æi c¬ cÊu giai tÇng ë Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa/ Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1978/ VNCTQ / Mfn: 0702

Tõ kho¸ : Giai tÇng x· héi; BiÕn ®æi giai tÇng x· héi;

T­ duy lÝ luËn; Thêi k× c¶i c¸ch më cöa; Trung Quèc


BiÓn §«ng: H­íng tíi mét khu vùc hßa b×nh, an ninh vµ hîp t¸c/ §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : V 10870/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0510

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c khu vùc; An ninh khu vùc;

Tranh chÊp l·nh thæ; LuËt quèc tÕ; BiÓn §«ng;

Th¸i B×nh D­¬ng
C¸c §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc vµ Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: 1930-2011 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : V 10866/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0507

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; 1930-2011;

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; ViÖt Nam


C¸c ®¹i héi vµ héi nghÞ Trung ­¬ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam thêi kú ®æi míi/ Lª MËu H·n, Th¸i Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : V 10907/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0533

Tõ kho¸ : §¹i héi §¶ng; §¶ng Céng s¶n; Héi nghÞ Trung ­¬ng;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Tæng BÝ th­; Khãa 6-11;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ quèc tÕ: VÊn ®Ò næi bËt, xu h­íng c¬ b¶n vµ t¸c ®éng chñ yÕu/ §inh Quý §é ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50565/ VTTKHXH / Mfn: 0807

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Tæ chøc phi chÝnh phñ; Tæ chøc INGO;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ giíi


CÈm nang nghiÖp vô c«ng t¸c dµnh cho c¸c cÊp uû §¶ng/ Lª Trung Kiªn, NguyÔn Hoµ, Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : V589/ VNCTQ / Mfn: 0753

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; X©y dùng §¶ng;

C«ng t¸c t­ t­ëng; §¶ng viªn; ViÖt Nam


Ch©u Phi: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ næi bËt tõ sau chiÕn tranh l¹nh vµ triÓn väng/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50549/ VTTKHXH / Mfn: 0791

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; C¶i c¸ch chÝnh trÞ;

Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc; Quan hÖ quèc tÕ;

Ch©u Phi; ThÕ giíi
Ch©u Phi - Trung §«ng nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ vµ kinh tÕ næi bËt/ §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50553/ VTTKHXH / Mfn: 0795

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ kinh tÕ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc;

T«n gi¸o; Quan hÖ quèc tÕ; Ch©u Phi; Trung §«ng


ChiÕn l­îc “H­ng biªn phó d©n” cña Trung Quèc/ NguyÔn V¨n C¨n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1990, Vb1991, Vb1992/ VNCTQ / Mfn: 0706

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Trung Quèc


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv607, Vv608/ VNCTQ / Mfn: 0759

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ träng ®iÓm;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp hç trî ViÖt Nam/ TrÇn Hoµng Long . - H. : C«ng th­¬ng, 2012 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50594/ VTTKHXH / Mfn: 0836

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Kinh tÕ c«ng nghiÖp; Ngµnh c«ng nghiÖp hç trî;

ViÖt Nam

Chñ nghÜa t­ b¶n vµ chñ nghÜa x· héi trong thÕ kû 21. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50588/ VTTKHXH / Mfn: 0830

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa t­ b¶n; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc vµ qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë VIÖt Nam. T. 2 / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50591/ VTTKHXH / Mfn: 0833

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam
C«ng t¸c gi¸m s¸t gãp phÇn ng¨n ngõa nguy c¬ cña §¶ng cÇm quyÒn/ Cao V¨n Thèng, Ng« Quèc Th¸i, Ph¹m §øc TiÕn s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : V 10875/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0555

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; C«ng t¸c gi¸m s¸t;

Bµi nãi; Bµi viÕt; ViÖt Nam


C«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cña §¶ng víi phßng, chèng tham nhòng ë n­íc ta hiÖn nay/ Lª Hång Liªm ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : V 10854/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0498

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c kiÓm tra; C«ng t¸c gi¸m s¸t;

Tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng; ViÖt Nam


Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp (SNG): Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ - kinh tÕ næi bËt / §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50557/ VTTKHXH / Mfn: 0799

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Xu h­íng ph¸t triÓn;

2001-2010; 2011-2020; Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp;

SNG; Ch©u Âu


Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa: Ngo¹i giao trong bèi c¶nh quèc tÕ míi/ Lª V¨n Mü . - H. : KHXH, 2007 . - 235tr.

Ký hiÖu kho : Vb1995, Vb1996/ VNCTQ / Mfn: 0708

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChiÕn l­îc ngo¹i giao;

ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; ThÕ kØ 20; ThÕ kØ 21;

Trung Quèc
D©n chñ trong nghiªn cøu khoa häc x· héi - nh©n v¨n: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 378tr.

Ký hiÖu kho : Vb2005, Vb2006/ VNCTQ / Mfn: 0713

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n; D©n chñ;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; Sù nghiÖp ®æi míi; ViÖt Nam§¹i héi XVII §¶ng Céng s¶n Trung Quèc: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §ç TiÕn S©m . - H. : KHXH, 2008 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1980, Vb1981/ VNCTQ / Mfn: 0703

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; §¹i héi 17; Trung Quèc
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o c«ng t¸c th«ng tin ®èi ngo¹i 1991 - 2010: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ChÝ Th¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50605/ VTTKHXH / Mfn: 0847

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; C«ng t¸c ®èi ngo¹i;

Th«ng tin ®èi ngo¹i; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ d©n vËn trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p - Mü vµ thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Quang Thø, Lª Trung Kiªn s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : Vv590/ VNCTQ / Mfn: 0752

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

C«ng t¸c t­ t­ëng; C«ng t¸c d©n vËn; V¨n b¶n;

NghÞ quyÕt; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


§ét ph¸ kinh tÕ ë Trung Quèc: 1978 - 2008 / Ng« HiÓu Ba; NguyÔn ThÞ Thu Hång d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv609, Vv610/ VNCTQ / Mfn: 0760

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§ét ph¸ kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ; 1978-2008;

Trung Quèc
Hµnh tr×nh nghiªn cøu chÝnh trÞ häc: 2006 - 2010 / NguyÔn TuÊn TriÕt ch.b.; §ç H­¬ng Giang, Phan ThÞ Thïy Tr©m b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50575/ VTTKHXH / Mfn: 0817

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ häc; Khoa häc chÝnh trÞ; D©n chñ;

D©n chñ c¬ së; ViÖt Nam


HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ 50 n¨m nh×n l¹i: S¸ch tham kh¶o / Vò D­¬ng Hu©n ch.b.; TrÇn ChÝ Thµnh, D­¬ng Minh Ngäc b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2013, Vb2014/ VNCTQ / Mfn: 0717

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬; ViÖt Nam


Hoa Kú víi vÊn ®Ò vò khÝ h¹t nh©n trong h¬n nöa thÕ kû qua: 1945 - 2010 / NguyÔn ThÞ Thanh Thñy . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50589/ VTTKHXH / Mfn: 0831

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch h¹t nh©n; Vò khÝ h¹t nh©n;

KiÓm so¸t vò khÝ h¹t nh©n; 1945-2010; MüH­íng dÉn so¹n th¶o v¨n b¶n dµnh cho cÊp uû §¶ng vµ c¸c v¨n kiÖn míi n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ cña tæ chøc c¬ së §¶ng ®¸p øng yªu cÇu míi, nhiÖm vô míi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv591/ VNCTQ / Mfn: 0751

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n b¶n; V¨n kiÖn;

Tæ chøc c¬ së §¶ng; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ øng phã chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam: Mét n¨m nh×n l¹i / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv604, Vv605/ VNCTQ / Mfn: 0758

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

T×nh h×nh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2010 vµ triÓn väng n¨m 2011/ NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50577/ VTTKHXH / Mfn: 0819

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2010; 2011; ThÕ giíi
Kinh tÕ thÕ giíi - khñng ho¶ng vµ ®iÒu chØnh/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50530/ VTTKHXH / Mfn: 0772

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Chñ nghÜa x· héi;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; T×nh h×nh kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Hïng C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50551/ VTTKHXH / Mfn: 0793

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50578/ VTTKHXH / Mfn: 0820

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Xu h­íng ph¸t triÓn; 2020; ThÕ giíi;

ViÖt Nam
Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2011 vµ triÓn väng n¨m 2012/ Hoµng ThÞ Thanh Nhµn ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50547/ VTTKHXH / Mfn: 0789

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng; 2011; 2012; ThÕ giíi


Kinh tÕ ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50537/ VTTKHXH / Mfn: 0779

V 10853/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0497Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


Kú tÝch Phè §«ng: 30 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ ë Trung Quèc / TriÖu Kh¶i ChÝnh, ThiÖu Dôc §èng; D­¬ng Ngäc Dòng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 601, Vv 602/ VNCTQ / Mfn: 0756

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; Toµn cÇu hãa kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

Phè §«ng; Th­îng H¶i; Trung Quèc
LËt l¹i nh÷ng trang hå s¬ mËt. T. 1 / B¸o Tin tøc . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2044/ VNCTQ / Mfn: 0731

Tõ kho¸ : TruyÖn nh©n vËt; Sù kiÖn næi tiÕng; ThÕ giíi
Liªn bang Nga hai thËp niªn ®Çu thÕ kØ 21: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn An Hµ ch.b.; NguyÔn Thanh H­¬ng, NguyÔn C¶nh Toµn, Phan Anh Dòng, NguyÔn ThÞ Lan b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50558/ VTTKHXH / Mfn: 0800

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Dù b¸o kinh tÕ chÝnh trÞ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Nga


Liªn minh ch©u ¢u hai thËp niªn ®Çu thÕ kû 21: S¸ch chuyªn kh¶o / §inh C«ng TuÊn ch.b.; Vò Thanh Hµ, TrÇn ThÞ Thu HuyÒn, §inh C«ng Hoµng, §inh ThÞ Ngäc Linh b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50561/ VTTKHXH / Mfn: 0803

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; EU; Liªn minh ch©u ¢u


Mao Tr¹ch §«ng: Hå s¬ quyÒn lùc / Shaun Breslin; NguyÔn H÷u Quang d. . - H.: Tri thøc, 2008 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2068, Vb2069/ VNCTQ / Mfn: 0743

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Chñ tÞch n­íc; Mao Tr¹ch §«ng; Trung Quèc


Mao Tr¹ch §«ng thêi niªn thiÕu/ Ph¹m Quý ThÝch . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2053, Vb2052/ VNCTQ / Mfn: 0737

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Mao Tr¹ch §«ng; Trung Quèc


Mét sè gi¶i ph¸p b¶o ®¶m viÖc chÊp hµnh kû luËt vµ thi hµnh kû luËt trong §¶ng hiÖn nay/ NguyÔn C«ng Häc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : V 10898/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0527

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; KØ luËt §¶ng; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò chÝnh trÞ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay/ NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b.; NguyÔn ThÞ QuÕ, Th¸i V¨n Long, Phan V¨n R©n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : V 10878, V 10879/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0514

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; §êi sèng chÝnh trÞ;

Quan hÖ chÝnh trÞ quèc tÕ; Quan ®iÓm chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ næi bËt cña Trung §«ng vµ xu h­íng ®Õn n¨m 2020/ Bïi NhËt Quang ch.b.; TrÇn ThÞ Lan H­¬ng, KiÒu Thanh Nga, TrÇn Thïy Ph­¬ng, ... b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50564/ VTTKHXH / Mfn: 0806

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2020; Trung §«ng; Ch©u Phi
Mét sè vÊn ®Ò vµ xu h­íng chÝnh trÞ - kinh tÕ ë Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Tr­¬ng Duy Hßa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50579/ VTTKHXH / Mfn: 0821

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Lµo
Mét sè vÊn ®Ò vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o ë Nam Bé trong ph¸t triÓn/ V­¬ng Hoµng Trï, Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50538/ VTTKHXH / Mfn: 0780

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

Quan hÖ d©n téc; D©n téc; MiÒn Nam; ViÖt NamMét sè vÊn ®Ò vÒ §¶ng cÇm quyÒn vµ ®¶ng ®èi lËp trong ®êi sèng chÝnh trÞ Hoa Kú/ NguyÔn ThÞ H¹nh ch.b.; NguyÔn Kim Anh, Lª ThÞ Thu Hµ, Hå ViÖt H¹nh, NguyÔn Anh Hïng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50571/ VTTKHXH / Mfn: 0813

Tõ kho¸ : §¶ng chÝnh trÞ; §¶ng cÇm quyÒn; §¶ng ®èi lËp;

§êi sèng chÝnh trÞ; Mü


Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña thÕ giíi vµ khu vùc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50534/ VTTKHXH / Mfn: 0776

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

Xu thÕ ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


10 nhµ ngo¹i giao lín thÕ giíi/ TrÇn TriÒu, Hå LÔ Trung; Phong §¶o d. . - H. : V¨n hãa Th«ng tin, 2007 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2071, Vb2072/ VNCTQ / Mfn: 0744

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i; Nhµ ngo¹i giao; ThÕ giíi
NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi vµ sinh th¸i - Mét m« h×nh cho sù ph¸t triÓn cña ch©u ¸/ Dieter W. Benecle, Cornelia Richter, Eckhood Hein; TrÇn Hång Minh, NguyÔn H¶i Linh, §ç Quèc H­ng d.; Lª H÷u Hïng h.®. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1967, Vb1968/ VNCTQ / Mfn: 0697

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

M« h×nh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ch©u ¸


Ngo¹i giao Trung Quèc/ Tr­¬ng Thanh MÉn; NguyÔn ThÞ Thu H»ng d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200848/ TVKHXHHCM / Mfn: 0686

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; ChÝnh s¸ch ngo¹i giao;

1949-2009; Trung Quèc


Nh÷ng néi dung chñ yÕu vµ míi trong c¸c v¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng/ Ph¹m V¨n Linh, NguyÔn TiÕn Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 116 tr.

Ký hiÖu kho : V 10886, V 10887/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0518

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; NghÞ quyÕt;

§¹i héi 11; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu trong hai thËp niªn ®Çu cña thÕ kû XXI/ NguyÔn Träng ChuÈn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200858/ TVKHXHHCM / Mfn: 0678

Tõ kho¸ : Toµn cÇu hãa; VÊn ®Ò toµn cÇu;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ph¸t hiÖn vµ sö dông nh©n tµi/ NhiÖm Ng¹n Th©n; Thóy Lan, Thanh Hµ, Xu©n D­îc d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2633/ VCONNGUOI / Mfn: 0612

LSS1200856/ TVKHXHHCM / Mfn: 0680Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi néi; §¶ng Céng s¶n; Nh©n tµi;

Ph¸t hiÖn nh©n tµi; Sö dông nh©n tµi; Trung Quèc


Ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi ë ViÖt Nam/ Thang V¨n Phóc, NguyÔn Minh Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : V 10908, V 10950/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0542

Tõ kho¸ : Tæ chøc x· héi; Ho¹t ®éng x· héi;

Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ x· héi; ViÖt Nam


Ph­¬ng h­íng ®iÒu chØnh c¬ cÊu th­¬ng m¹i ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020/ TrÞnh ThÞ Thanh Thñy ch.b. . - H. : Th«ng tin TruyÒn th«ng, 2011 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50599/ VTTKHXH / Mfn: 0841

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; C¬ cÊu th­¬ng m¹i;

§iÒu chØnh c¬ cÊu th­¬ng m¹i; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

ViÖt Nam
Qu¸ tr×nh ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ ë ViÖt Nam (1986 - 2011) / Ph¹m Ngäc Tr©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : V 10893/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0523

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; §æi míi chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ chÝnh trÞ; 1986-2011; ViÖt Nam


Quan hÖ gi÷a ®æi míi kinh tÕ vµ ®æi míi chÝnh trÞ ë ViÖt Nam/ D­¬ng Xu©n Ngäc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200795/ TVKHXHHCM / Mfn: 0669

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi ®æi míi;

§æi míi kinh tÕ; §æi míi chÝnh trÞ; ViÖt Nam


Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Hoa Kú: VÊn ®Ò, chÝnh s¸ch vµ xu h­íng. S¸ch chuyªn kh¶o = Vietnam - U.S. Economic Relations Issues, Policies, and Trends / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50533/ VTTKHXH / Mfn: 0775

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam; Mü
Quan hÖ Mü - ASEAN: LÞch sö vµ triÓn väng / Lª V¨n Anh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2041, Vb2042/ VNCTQ / Mfn: 0730

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ngo¹i giao;

LÞch sö ngo¹i giao; 1967-1997; Mü; ASEAN


Quan hÖ Nga - ASEAN trong nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2033, Vb2034/ VNCTQ / Mfn: 0727

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Nga; ASEAN


Quan hÖ quèc tÕ thêi hiÖn ®¹i: Nh÷ng vÊn ®Ò míi ®Æt ra / §ç Thanh B×nh, V¨n ngäc Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200870/ TVKHXHHCM / Mfn: 0696

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ giíi


Quan hÖ ViÖt Nam - Ucraina: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50560/ VTTKHXH / Mfn: 0802

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖt Nam; Ucraina
Quèc phßng Trung Quèc/ Bµnh Quang Khiªm, TriÖu TrÝ Ên, La VÜnh; Tr­¬ng Gia QuyÒn, Tr­¬ng LÖ Mai d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200849, LSS1200850/ TVKHXHHCM / Mfn: 0685

Tõ kho¸ : Quèc phßng; ChÝnh s¸ch quèc phßng;

Lùc l­îng vò trang; Qu©n ®éi; Trung Quèc


T¸i cÊu tróc nÒn kinh tÕ theo m« h×nh t¨ng tr­ëng xanh: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ gîi ý cho ViÖt Nam. Kû yÕu héi th¶o / §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50545/ VTTKHXH / Mfn: 0787

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ xanh;

M« h×nh t¨ng tr­ëng xanh; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tµi liÖu nghiªn cøu NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø t­ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam khãa XI (Dïng cho c¸n bé chñ chèt vµ b¸o c¸o viªn). - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 136 tr.

Ký hiÖu kho : V 10880, V 10881/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0515

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt; NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 4;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Khãa 11; ViÖt NamTµi liÖu nghiªn cøu NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø t­ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam khãa XI (Dïng cho c¸n bé, ®¶ng viªn ë c¬ së). - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : V 1088, V 10889/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0519

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt; NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 4;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Khãa 11; ViÖt Nam


T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng v× c«ng cuéc ®æi míi/ T« Huy Røa . - Xb. lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : KHXH, 2012 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50587/ VTTKHXH / Mfn: 0829

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

X©y dùng §¶ng; ChØnh ®èn §¶ng; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c v¨n hãa; ViÖt Nam
Th©m QuyÕn ph¸t triÓn thÇn kú - HiÖn ®¹i ho¸ - Quèc tÕ ho¸/ Bé Khoa häc c«ng nghÖ . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : Vb2001, Vb2002/ VNCTQ / Mfn: 0711

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; C«ng nghiÖp hãa;

HiÖn ®¹i hãa; Quèc tÕ hãa; §Æc khu kinh tÕ;

Th©m QuyÕn; Trung Quèc
T«n gi¸o vµ quan hÖ quèc tÕ/ Lª Thanh B×nh, §ç Thanh H¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2622/ VCONNGUOI / Mfn: 0623

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

¶nh h­ëng t«n gi¸o; §êi sèng chÝnh trÞ x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Trµo l­u x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc ph­¬ng T©y hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o/ Tèng §øc Th¶o, Bïi ViÖt H­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : V 10894/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0524

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; X· héi d©n chñ;

Trµo l­u x· héi d©n chñ; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Trung Quèc n¨m 2011 - 2012/ §ç TiÕn S©m, Chu Thïy Liªn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50604/ VTTKHXH / Mfn: 0846

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; ChÝnh trÞ; V¨n hãa; X· héi; Quan hÖ quèc tÕ;

2011-2012; ViÖt Nam; Trung Quèc
Trung Quèc sau n¨m gia nhËp WTO/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1987, Vb 1988/ VNCTQ / Mfn: 0705

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn v¨n hãa x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

WTO; Trung Quèc
Tõ thùc tiÔn ®æi míi ®Õn nhËn thøc lý luËn míi vÒ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam: 1986 - 2011. T. 3 / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012- 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50592/ VTTKHXH / Mfn: 0834

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

§¶ng Céng s¶n; §­êng lèi ®æi míi;

T­ duy lÝ luËn; 1986-2011; ViÖt Nam
Vai trß ng­êi Hoa §«ng Nam ¸ trong sù ph¸t triÓn cña Trung Quèc (1978 - 2005) / §ç Ngäc Toµn . - H. : KHXH, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1984, Vb1985, Vb1986/ VNCTQ / Mfn: 0704

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Ng­êi Hoa;

1978-2005; Trung Quèc; §«ng Nam ¸


Vµi nÐt bµn vÒ viÖc thùc thi c«ng b»ng, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng nam n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50576/ VTTKHXH / Mfn: 0818

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; B×nh ®¼ng giíi; C«ng b»ng x· héi;

D©n chñ; Vai trß phô n÷; Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n;

Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; ViÖt Nam
V¨n hãa ®« thÞ: Gi¶n yÕu / TrÇn Ngäc Kh¸nh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2625/ VCONNGUOI / Mfn: 0616

Tõ kho¸ : V¨n hãa ®« thÞ; Kh«ng gian v¨n hãa; §Æc tr­ng v¨n hãa;

M«i tr­êng v¨n hãa; ChÝnh s¸ch v¨n hãa; ThÕ giíi


V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1973/ VNCTQ / Mfn: 0701

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; Héi nghÞ 5;

Khãa 10; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø s¸u Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1971, Vb1972/ VNCTQ / Mfn: 0700

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; Héi nghÞ 6;

Khãa 10; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Duy Hïng, Lª Minh NghÜa, NguyÔn V¨n Lanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 783 tr.

Ký hiÖu kho : Vv599, Vv600/ VNCTQ / Mfn: 0755

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


VÊn ®Ò x©y dùng x· héi hµi hßa x· héi chñ nghÜa cña Trung Quèc/ Hoµng ThÕ Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1993, Vb 1994/ VNCTQ / Mfn: 0707

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X· héi hµi hßa;

X©y dùng x· héi hµi hßa; X· héi x· héi chñ nghÜa;

Trung Quèc
VËn dông t­ t­ëng ®èi ngo¹i Hå ChÝ Minh thêi kú héi nhËp quèc tÕ/ Vò D­¬ng Hu©n ch.b.; §ç Träng C­¬ng, NguyÔn ThÞ M©y, Ph¹m H¶i Liªn b.s. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 219tr.

Ký hiÖu kho : Vb2016, Vb2015/ VNCTQ / Mfn: 0718

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


VÒ m« h×nh "Chñ nghÜa x· héi ë thÕ kû XXI" cña khu vùc Mü La tinh hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn An Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50593/ VTTKHXH / Mfn: 0835

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

M« h×nh chñ nghÜa x· héi; ThÕ kØ 21; Mü Latinh;

ViÖt Nam
VÞ trÝ cÇm quyÒn vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn míi: S¸ch tham kh¶o / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 271tr.

Ký hiÖu kho : Vb2003, Vb2004/ VNCTQ / Mfn: 0712

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n ; §¶ng l·nh ®¹o;

ChÝnh s¸ch x· héi; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


X©y dùng ®èi t¸c chiÕn l­îc ViÖt Nam - NhËt B¶n: Néi dung vµ lé tr×nh. Kû yÕu héi th¶o / TrÇn Quang Minh, Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : V 10909/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0543

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; ChiÕn l­îc hîp t¸c; Kû yÕu;

Héi th¶o; ViÖt Nam; NhËt B¶n


X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2624/ VCONNGUOI / Mfn: 0618

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt cÊu h¹ tÇng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp hãa; HiÖn ®¹i hãa; 2011-2020; ViÖt NamChñ nghÜa m¸c lªnin

CÈm nang nghiÖp vô c«ng t¸c dµnh cho c¸c cÊp uû §¶ng/ Lª Trung Kiªn, NguyÔn Hoµ, Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : V589/ VNCTQ / Mfn: 0753

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; X©y dùng §¶ng;

C«ng t¸c t­ t­ëng; §¶ng viªn; ViÖt Nam


Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc vµ qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë VIÖt Nam. T. 2 / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50591/ VTTKHXH / Mfn: 0833

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi Trung Quèc/ §Æng Quang Huy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50602/ VTTKHXH / Mfn: 0844

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; C«ng t¸c ngo¹i giao;

Ho¹t ®éng ngo¹i giao; Biªn niªn sö; 1954-1969;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Namtải về 0.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương