S¸ch míi sè 05/2012tải về 0.79 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
1   2   3   4   5   6   7   8
§· ®Õn thêi cña chóng ta: C¸c n÷ doanh nh©n khëi nghiÖp vµ v­¬n tíi thµnh c«ng nh­ thÕ nµo? / Nikki Royston, A.B. Patel, Nishika Patel; Mai Trang d. . - H.: Lao ®éng X· héi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2426, VB 2427/ VXAHOIHOC / Mfn: 96581

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; N÷ doanh nh©n;

Giíi tÝnh; Kinh doanh


§¶ng l·nh ®¹o ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi thêi kú ®æi míi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1095, VV 1096/ VXAHOIHOC / Mfn: 96572

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi; M« h×nh ph¸t triÓn x· héi;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§¸nh gi¸ chÝnh s¸ch ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n cho ng­êi d©n téc Ýt ng­êi t¹i ViÖt Nam/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - vii, 72 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1304/ VGIADINH / Mfn: 96141

Tõ kho¸ : X· héi häc søc kháe; Søc kháe sinh s¶n;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ýt ng­êi;

ChÝnh s¸ch ch¨m sãc søc kháe; ViÖt Nam
§¸nh gi¸ giíi t¹i ViÖt Nam/ Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1311, TLv 1312/ VGIADINH / Mfn: 96168

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; §¸nh gi¸ giíi; ViÖt Nam
§i t×m søc sèng c¸c quan hÖ x· héi: Ghi chÐp trªn nh÷ng dÆm ®­êng kh¶o s¸t x· héi häc / NguyÔn Quang Vinh . - H. : KHXH, 2009 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2412, VB 2413/ VXAHOIHOC / Mfn: 96568

Tõ kho¸ : Quan hÖ x· héi; Quan hÖ con ng­êi;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


G¾n kÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi/ TrÇn NguyÔn Tuyªn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2492/ VMOITRUONG / Mfn: 96480

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam


Gia ®×nh n«ng th«n ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi/ TrÞnh Duy Lu©n, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2101, Vv 2102/ VGIADINH / Mfn: 96162

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc n«ng th«n;

Gia ®×nh n«ng th«n; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


Gia ®×nh vµ biÕn ®æi gia ®×nh ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Ngäc V¨n . - H. : KHXH, 2011 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2094, Vv 2095/ VGIADINH / Mfn: 96158

Vv 2469/ VTAMLY / Mfn: 96405Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh;

BiÕn ®æi gia ®×nh; ViÖt Nam


Gi¸o dôc hay x©m h¹i: Nghiªn cøu vÒ trõng ph¹t th©n thÓ vµ tinh thÇn trÎ em t¹i ViÖt Nam / NguyÔn §øc M¹nh, TrÇn Ban Hïng b.t. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1975/ VGIADINH / Mfn: 96184

Tõ kho¸ : X· héi häc; TrÎ em; B¹o lùc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; ViÖt Nam


Gi¸o dôc nhµ tr­êng: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / Bïi Ph­¬ng Nga . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : VL 732/ VTAMLY / Mfn: 96428

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Gi¸o dôc; Nhµ tr­êng; Tr×nh ®é häc vÊn; B¸o c¸o;

ViÖt Nam
Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2472/ VMOITRUONG / Mfn: 96504

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; QuyÒn con ng­êi;

Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi; ViÖt Nam


Gi¸o dôc ë ViÖt Nam: Ph©n tÝch c¸c chØ sè chñ yÕu: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2391/ VSUHOC / Mfn: 96297

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; Thèng kª gi¸o dôc;

Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o; ViÖt NamHiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i cña truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 1 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - xxv, 551 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2091/ VGIADINH / Mfn: 96155

§Vv 2393/ VSUHOC / Mfn: 96299Tõ kho¸ : Nh©n häc; §êi sèng x· héi;

Tæ chøc x· héi; Kû yÕu; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i cña truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 2 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - xxv, 665 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2092/ VGIADINH / Mfn: 96156

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng x· héi;

LÔ nghi; T«n gi¸o; D©n téc;

Qu¶n lý nhµ n­íc; Kû yÕu; ViÖt Nam
HiÓu biÕt vµ th¸i ®é cña vÞ thµnh niªn vµ thanh niªn ViÖt Nam vÒ HIV/AIDS vµ nh÷ng ng­êi cã HIV/AIDS: Søc kháe t©m thÇn / Vò M¹nh Lîi . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 32 tr.

Ký hiÖu kho : VL 733/ VTAMLY / Mfn: 96435

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn;

VÞ thµnh niªn; HIV/AIDS; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Hång K«ng m­êi n¨m trë vÒ Trung Quèc: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7619/ VSUHOC / Mfn: 96345

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; ChÕ ®é x· héi;

Hång K«ng; ViÖt Nam


Kinh tÕ häc vµ Sex/ Steve F. Landsburg; Kim Ngäc d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2081/ VGIADINH / Mfn: 96146

Tõ kho¸ : Nguyªn lý kinh tÕ; HiÖn t­îng x· héi;

Lý gi¶i hiÖn t­îng x· héi


LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : V 10422, V 10473/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96204

§Vv 2414/ VSUHOC / Mfn: 96319Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ së lý luËn;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Lý thuyÕt vµ m« h×nh an sinh x· héi: Ph©n tÝch thùc tiÔn ë §ång Nai / Ph¹m V¨n S¸ng, Ng« Quang Minh, Bïi V¨n HuyÒn,... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . 378 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2374, VB 2375/ VXAHOIHOC / Mfn: 96547

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; M« h×nh an sinh x· héi;

B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm y tÕ; Trî cÊp x· héi;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Lý thuyÕt; Ph©n tÝch thùc tiÔn;

TØnh §ång Nai; ViÖt Nam


Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng n«ng th«n vïng ®ång b»ng B¾c Bé trong qu¸ tr×nh x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp: Qua kh¶o s¸t c¸c tØnh VÜnh Phóc, H¶i D­¬ng, Ninh B×nh / §ç §øc Qu©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2419, VB 2420/ VXAHOIHOC / Mfn: 96577

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; N«ng th«n; Khu c«ng nghiÖp;

§ång b»ng B¾c Bé; ViÖt Nam


Mét sè quan ®iÓm x· héi häc cña Durkheim: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quý Thanh ch.b.; NguyÔn Quý NghÞ, Lª Ngäc Hïng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2083, Vv 2084/ VGIADINH / Mfn: 96148

Tõ kho¸ : T­ t­ëng x· héi; LÞch sö t­ t­ëng x· héi häc;

Quan ®iÓm x· héi häc; CËn ®¹i; Emile Durkheim; Ph¸p


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ x· héi d©n sù ë Liªn minh ch©u ¢u/ §inh C«ng TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : V 10490, V 10492/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96266

Tõ kho¸ : X· héi d©n sù; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Ph©n tÝch x· héi d©n sù; Liªn minh ch©u ¢u


Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nh©n häc/ Vò ThÞ Ph­¬ng Anh, Phan Ngäc ChiÕn, Hoµng Träng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2088/ VGIADINH / Mfn: 96152

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Lý thuyÕt; Ph­¬ng ph¸p


Mét sè vÊn ®Ò vÒ biÕn ®æi c¬ cÊu x· héi ViÖt Nam hiÖn nay/ T¹ Ngäc TÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2430, VB 2431/ VXAHOIHOC / Mfn: 96583

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; BiÕn ®æi c¬ cÊu x· héi;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Xu h­íng biÕn ®æi;

ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ « nhiÔm vµ suy tho¸i ®Êt ®ai ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Quèc Hïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2490/ VMOITRUONG / Mfn: 96478

Tõ kho¸ : M«i tr­êng ®Êt; §Êt ®ai; ¤ nhiÔm m«i tr­êng;

Suy tho¸i ®Êt ®ai; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn; ViÖt Nam
N¨ng lùc c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý cÊp c¬ së trong viÖc thùc hiÖn quyÒn phô n÷: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / NguyÔn §×nh TÊn, Lª Tiªu La, TrÇn ThÞ BÝch H»ng- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : V 10462, V 10463/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96240

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; QuyÒn phô n÷; B×nh ®¼ng giíi;

N¨ng lùc l·nh ®¹o; C¸n bé l·nh ®¹o; C¸n bé qu¶n lý;

Qu¶n lý cÊp c¬ së; ViÖt Nam
N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô hµnh chÝnh c«ng ë thµnh phè Hµ Néi ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp/ NguyÔn §×nh Phan . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2436/ VXAHOIHOC / Mfn: 96594

Tõ kho¸ : Hµnh chÝnh c«ng; DÞch vô hµnh chÝnh c«ng;

C¶i c¸ch hµnh chÝnh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nghiªn cøu gia ®×nh vµ giíi thêi kú ®æi míi/ NguyÔn H÷u Minh, TrÇn ThÞ V©n Anh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2405, VB 2406/ VXAHOIHOC / Mfn: 96563

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; B×nh ®¼ng giíi; Giíi;

Gia ®×nh; Phô n÷; TrÎ em; ViÖt Nam


Nghiªn cøu x· héi vµ m«i tr­êng/ Vò Cao §µm ch.b.; §µo Thanh Tr­êng, NguyÔn ThÞ NghÜa b.s. . - H. : Khoa häc kü thuËt, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2485, Vv 2486/ VMOITRUONG / Mfn: 96544

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam


Ng­êi khuyÕt tËt ë ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi t¹i Th¸i B×nh, Qu¶ng Nam, §µ N½ng vµ §ång Nai / Lª B¹ch D­¬ng, KhuÊt Thu Hång, NguyÔn §øc Minh . - Tb. lÇn 1, cã söa ch÷a bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1228/ VGIADINH / Mfn: 96192

Tõ kho¸ : Ng­êi khuyÕt tËt; §iÒu tra x· héi; TØnh Th¸i B×nh;

TØnh Qu¶ng Nam; Thµnh phè §µ N½ng; TØnh §ång Nai;

ViÖt Nam

Ngµnh PR t¹i ViÖt Nam/ §inh ThÞ Thuý H»ng ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1362, VB 2434/ VXAHOIHOC / Mfn: 96592

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; NghÒ PR;

Quan hÖ c«ng chóng; C«ng ty PR;

Qu¶n lÝ th«ng tin truyÒn th«ng; ViÖt Nam
NhËn thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ c¸c c¬ quan Trung ­¬ng víi ®¹i dÞch HIV/AIDS t¹i ViÖt Nam/ Bïi Tr­êng Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1951/ VGIADINH / Mfn: 96186

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; Phßng chèng HIV/AIDS;

NhËn thøc HIV/AIDS; Thanh niªn;

ViÖt Nam
Nh÷ng b­íc ch©n kh«ng mái: TËp hîp c¸c bµi viÕt vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng thÇm lÆng trong c«ng cuéc phßng, chèng HIV/AIDS / NguyÔn Quèc TriÖu ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1973/ VGIADINH / Mfn: 96188

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; HIV/AIDS; Phßng chèng HIV/AIDS;

§iÓn h×nh c¸ nh©n; Bµi viÕt; ViÖt Nam


Nh÷ng trµo l­u míi trong x· héi Mü: 75 xu h­íng rÊt nhá tiÒm Èn søc m¹nh to lín thay ®æi t­¬ng lai = Micro Trends the Small Forces behind Tomorrow's big Changes / Mark J. Penn, E. Kinney Zalesne; B¶o B×nh, Quúnh Nga, Hµ Trang d. . H. : ThÕ giíi, 2009 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2394, VB 2395/ VXAHOIHOC / Mfn: 96557

Tõ kho¸ : X· héi; Trµo l­u x· héi; Xu h­íng x· héi;

Quan hÖ x· héi; §êi sèng x· héi; Mü


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng b»ng x· héi trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay/ Ph¹m ThÞ Ngäc TrÇm ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2398, VB 2389/ VXAHOIHOC / Mfn: 96559

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi;

Quan niÖm c«ng b»ng x· héi; LÝ luËn;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña tiÕn bé x· héi vµ c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: §Ò tµi khoa häc cÊp Bé / NguyÔn §øc TruyÕn chñ nhiÖm . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3033/ VXAHOIHOC / Mfn: 96603

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; TiÕn bé x· héi;

ViÖt Nam


Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam/ TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : V 10497, V 10498/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96270

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý x· héi;

Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; X· héi d©n sù; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn vµ biÕn ®æi khÝ hËu: B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2010 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - Washington, D.C. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : VL 921/ VXAHOIHOC / Mfn: 96590

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; KhÝ hËu; BiÕn ®æi khÝ hËu;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn x· héi; B¸o c¸o; 2010;

ThÕ giíi
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : V 10529/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96291

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; §¶ng l·nh ®¹o;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi kú ®æi míi;

ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi vïng T©y Nam Bé: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Do·n Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 302 tr.Ký hiÖu kho : §Vb 5105, Vb 7625/ VSUHOC / Mfn: 96336

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

Thùc tr¹ng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

T©y Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Phßng chèng HIV/AIDS: Tµi liÖu h­íng dÉn gi¶ng viªn c¸c tr­êng chÝnh trÞ tØnh, thµnh phè / NguyÔn ChÝ Dòng . - H. : ChÝnh trÞ- Hµnh ChÝnh, 2009 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1958, Vv 1957/ VGIADINH / Mfn: 96189

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; HIV/AIDS; Phßng chèng HIV/AIDS;

B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn con ng­êi; ChiÕn l­îc quèc gia;

ViÖt Nam
Phô n÷ ViÖt Nam trong bèi c¶nh biÕn ®æi x· héi nhanh: Héi th¶o quèc tÕ / Rosa Luxemburg Stiftung, ViÖn Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Nam Bé . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2011 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1302/ VGIADINH / Mfn: 96139

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; Giíi;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi vµ lÞch sö: Gi¸o tr×nh m«n häc “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu x· héi’’. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sau ®¹i häc liªn ngµnh khoa häc x· héi / Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2439/ VXAHOIHOC / Mfn: 96597

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Nghiªn cøu x· héi;

Nghiªn cøu khoa häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Gi¸o tr×nh
Quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ tha ho¸ vµ ý nghÜa cña quan niÖm ®ã ®èi víi ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : V 10517, V 10518/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96282

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

Häc thuyÕt M¸c; T­ t­ëng M¸c; Tha ho¸; ViÖt Nam


Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2010 . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2450/ VMOITRUONG / Mfn: 96484

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Qu¶n lÝ rõng; Tµi nguyªn n­íc;

Tµi nguyªn kho¸ng s¶n; Tµi nguyªn biÓn;

ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; C¬ chÕ qu¶n lÝ; ViÖt Nam


Sö dông r­îu bia vµ thuèc l¸ trong thanh thiÕu niªn ViÖt Nam: B¸o c¸o chuyªn ®Ò. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®iÒu tra quèc gia vÒ vÞ thµnh niªn vµ thanh niªn ViÖt Nam 2003 - 2009(SAVY)/ NguyÔn Thanh Liªm, Vò C«ng Nguyªn, NguyÔn H¹nh Nguyªn . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 54 tr., 30cm

Ký hiÖu kho : VL 729/ VTAMLY / Mfn: 96431

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Ch¨m sãc søc kháe; R­îu bia; Thuèc l¸; B¸o c¸o;

ViÖt Nam
Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt trong quan niÖm vÒ h«n nh©n gia ®×nh gi÷a c¸c thÕ hÖ ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2407, VB 2408/ VXAHOIHOC / Mfn: 96564

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; Gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; Quan niÖm; NhËn thøc; ViÖt Nam


Søc kháe t©m thÇn cña thanh thiÕu niªn ViÖt Nam: B¸o c¸o chuyªn ®Ò . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : VL 731/ VTAMLY / Mfn: 96434

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Søc kháe t©m thÇn; B¸o c¸o; ViÖt NamT¸c ®éng cña yÕu tè v¨n ho¸ c¬ b¶n ®Õn c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång n«ng th«n ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p: §Ò tµi khoa häc cÊp Bé / TrÞnh Hoµ B×nh chñ nhiÖm . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3034/ VXAHOIHOC / Mfn: 96604

Tõ kho¸ : Ch¨m sãc søc khoÎ; N«ng th«n; ViÖt Nam; T­ liÖu
Tµi liÖu h­íng dÉn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng cho lµng nghÒ chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm/ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ m«i tr­êng .- H. : Khoa häc kü thuËt, 2010 . - 87 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2481, Vv 2482/ VMOITRUONG / Mfn: 96542

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Lµng nghÒ; ViÖt Nam


Tµi liÖu h­íng dÉn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng cho lµng nghÒ dÖt nhuém/ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ m«i tr­êng . - H. : Khoa häc kü thuËt, 2010 . - 76 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2479, Vv 2480/ VMOITRUONG / Mfn: 96541

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Lµng nghÒ; ViÖt Nam


Tµi liÖu h­íng dÉn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng cho lµng nghÒ t¸i chÕ nhùa/ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ m«i tr­êng . - H. : Khoa häc kü thuËt, 2010 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2475, Vv 2476/ VMOITRUONG / Mfn: 96539

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Lµng nghÒ; ViÖt Nam


Tµi liÖu h­íng dÉn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng cho lµng nghÒ t¸i chÕ giÊy/ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ m«i tr­êng . - H. : Khoa häc kü thuËt, 2010 . - 75 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2477, Vv 2478/ VMOITRUONG / Mfn: 96540

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Lµng nghÒ; ViÖt Nam


Tµi liÖu h­íng dÉn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng cho lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ/ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ m«i tr­êng . - H. : Khoa häc kü thuËt, 2010 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2473, Vv 2474/ VMOITRUONG / Mfn: 96538

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Lµng nghÒ;

Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam


Th¸i ®é cña thanh thiÕu niªn ViÖt Nam vÒ mét sè vÊn ®Ò x· héi: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / NguyÔn H÷u Minh, TrÇn ThÞ Hång . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 48 tr.

Ký hiÖu kho : VL 725/ VTAMLY / Mfn: 96427

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Lèi sèng; T×nh dôc; H«n nh©n; Gia ®×nh;

§êi sèng x· héi; B¸o c¸o; ViÖt Nam
Thanh niªn ViÖt Nam: Tãm t¾t mét sè chØ sè thèng kª tõ Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1300/ VGIADINH / Mfn: 96137

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; ChØ sè thèng kª;

Thèng kª nh©n khÈu; Thèng kª h«n nh©n; Di c­;

ViÖt Nam
Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam víi viÖc tiÕp cËn vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / NguyÔn ThÞ Mai H­¬ng, NguyÔn §×nh ¸nh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : VL 727/ VTAMLY / Mfn: 96430

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7640/ VSUHOC / Mfn: 96366

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


TiÒn ®Ó lµm g×/ Phan ThÕ H¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2468/ VTAMLY / Mfn: 96404

Tõ kho¸ : Qu¶n lý x· héi; X· héi häc kinh tÕ;

Tµi chÝnh; TiÒn tÖ; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ - c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña truyÒn th«ng ViÖt Nam/ §Æng Vò C¶nh Linh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2378, Vb 2379/ VXAHOIHOC / Mfn: 96549

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn x· héi;

TruyÒn th«ng ®¹i chóng; ViÖt Nam


Tãm t¾t mét sè chØ sè ph©n tÝch theo giíi tÝnh: Tõ sè liÖu cña Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1301/ VGIADINH / Mfn: 96138

Tõ kho¸ : D©n sè; X· héi häc d©n sè; C¬ cÊu d©n sè;

2009; ViÖt Nam
Tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu n¨m 2008: Tãm t¾t b¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ba ®Ò tµi / Héi Liªn HiÖp Phô n÷ ViÖt Nam . - H. : Phô n÷, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1976/ VGIADINH / Mfn: 96187

Tõ kho¸ : Phô n÷; Vai trß phô n÷; Héi Liªn hiÖp phô n÷;

B¶o hiÓm x· héi; KÕt qu¶ nghiªn cøu; 2008;

ViÖt Nam
TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : V 10464/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96241

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

Ph©n ho¸ giµu nghÌo; Huy ®éng vèn; Vïng kinh tÕ;

ViÖt Nam
Tõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi: S¸ch tham kh¶o = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2396, VB 2397/ VXAHOIHOC / Mfn: 96558

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

VÊn ®Ò tam n«ng; Trung Quèc
Tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ch©u ¸ vµ ViÖt Nam: Tæng quan tµi liÖu nh»m h­íng dÉn nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2463/ VMOITRUONG / Mfn: 96496

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; D©n sè; Giíi tÝnh;

Tû sè giíi tÝnh; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

ViÖt Nam; Ch©u ¸
Vai trß cña b¶o trî x· héi trong gi¶i quyÕt mÊt æn ®Þnh an ninh l­¬ng thùc vµ suy dinh d­ìng ë ViÖt Nam: Nh÷ng chiÒu c¹nh giíi / Nicola Jones, TrÇn ThÞ V©n Anh, Maria Stavropoulou . - H. : [k.nxb.], 2011 . - viii, 40 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1310/ VGIADINH / Mfn: 96167

Tõ kho¸ : B¶o trî x· héi; An ninh l­¬ng thùc;

Suy dinh d­ìng; Giíi; ViÖt Nam


Vai trß cña phô n÷ trong x©y dùng gia ®×nh no Êm, b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh phóc/ Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam . - H. : Phô n÷, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2098, Vv 2099/ VGIADINH / Mfn: 96160

Tõ kho¸ : Phô n÷; Vai trß phô n÷; Gia ®×nh;

X©y dùng gia ®×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : V 10528/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96290

Vv 2489/ VMOITRUONG / Mfn: 96477Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; §æi míi; Héi nhËp quèc tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
VÞ thÕ n÷ c«ng nh©n c«ng nghiÖp trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc: Nghiªn cøu tr­êng hîp Hµ Néi / Bïi ThÞ Thanh Hµ . - H. : KHXH, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1966, Vv 1967/ VGIADINH / Mfn: 96181

VB 2384, VB 2385/ VXAHOIHOC / Mfn: 96552Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; N÷ c«ng nh©n;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


ViÖc lµm cña n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vïng §ång b»ng s«ng Hång ®Õn n¨m 2020/ TrÇn ThÞ Minh Ngäc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5109, Vb 7611/ VSUHOC / Mfn: 96337

Vv 2493/ VMOITRUONG / Mfn: 96481Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; N«ng d©n;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

§ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
ViÖc lµm cña thanh niªn ViÖt Nam: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / Ng« Quúnh An . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 36 tr.

Ký hiÖu kho : VL 728/ VTAMLY / Mfn: 96432

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

ViÖc lµm; B¸o c¸o; ViÖt Nam


ViÖt Nam - v¨n ho¸ vµ con ng­êi/ NguyÔn §¾c H­ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2390, 2391/ VXAHOIHOC / Mfn: 96555

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

X©y dùng con ng­êi; Nh©n c¸ch; ViÖt Nam


ViÖt Nam 2/3 chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû h­íng tíi n¨m 2015: B¸o c¸o môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû 2010 / N­íc Céng hßa X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2461/ VMOITRUONG / Mfn: 96494

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phæ cËp gi¸o dôc; B×nh ®¼ng giíi;

Y tÕ; B¶o vÖ m«i tr­êng; Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o;

1990-2010; ViÖt Nam


ViÖt Nam: gi¸o dôc ®¹i häc vµ kü n¨ng cho t¨ng tr­ëng/ Ng©n hµng ThÕ giíi . H. : [k.nxb.], 2008 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1306/ VGIADINH / Mfn: 96143

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc;

ChÊt l­îng gi¸o dôc; B¸o c¸o; ViÖt Nam


X· héi d©n sù ë Malaysia vµ Th¸i Lan/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2411/ VXAHOIHOC / Mfn: 96566

Tõ kho¸ : X· héi d©n sù; Nghiªn cøu x· héi;

ChÕ ®é x· héi; Th¸i Lan; Malaysia


X· héi häc gia ®×nh/ Lª ThÞ Quý . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2096, Vv 2097/ VGIADINH / Mfn: 96159

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; H«n nh©n; ThÕ giíi


X· héi häc vÒ l·nh ®¹o, qu¶n lý/ Lª Ngäc Hïng ch.b.; §ç V¨n Qu©n, NguyÔn §×nh TÊn, NguyÔn Ngäc Huy b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : V 10494, V 10495/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96264

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; C¬ cÊu x· héi; Qu¶n lý x· héi;

Lý thuyÕt qu¶n lý; Vèn x· héi; D­ luËn x· héi;

ViÖt Nam
Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë Malaysia vµ Th¸i Lan: Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam / Vâ ThÞ Thu NguyÖt . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2421, VB 2422/ VXAHOIHOC / Mfn: 96578

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Bµi häc kinh nghiÖm;

ChÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Th¸i Lan; Malaysia


Xung ®ét x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : V 10470/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96245

Vb 2409, VB 2410/ VXAHOIHOC / Mfn: 96565Tõ kho¸ : Xung ®ét x· héi; Lý thuyÕt xung ®ét x· héi;

Nguyªn nh©n xung ®ét x· héi; Gi¶i quyÕt xung ®ét x· héi;Phßng ngõa xung ®ét x· héi; ViÖt Nam


ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 29/5/12


tải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương