S¸ch míi sè 05/2012


§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Namtải về 0.79 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
1   2   3   4   5   6   7   8
§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2488/ VMOITRUONG / Mfn: 96476

Tõ kho¸ : §a d¹ng v¨n ho¸; QuyÒn v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


§¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2489/ VTAMLY / Mfn: 96440

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thêi kú ®æi míi/ §Æng §øc Thµnh, §oµn Duy Kh­¬ng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1106/ VXAHOIHOC / Mfn: 96601

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; §µo t¹o nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2408/ VSUHOC / Mfn: 96310

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§ét ph¸ søc s¸ng t¹o: BÝ mËt cña nh÷ng thiªn tµi s¸ng t¹o / Michael Michakko; Mai H¹nh, Quúnh Chi d.; TrÞnh Minh Giang h.®. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 318 tr.Ký hiÖu kho : VV 1008, VV 1009/ VXAHOIHOC / Mfn: 96546

Tõ kho¸ : Nhµ b¸c häc; Thiªn tµi; T­ duy; TrÝ s¸ng t¹o
Gi¸o dôc hay x©m h¹i: Nghiªn cøu vÒ trõng ph¹t th©n thÓ vµ tinh thÇn trÎ em t¹i ViÖt Nam / NguyÔn §øc M¹nh, TrÇn Ban Hïng b.t. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1975/ VGIADINH / Mfn: 96184

Tõ kho¸ : X· héi häc; TrÎ em; B¹o lùc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; ViÖt Nam


Gi¸o dôc kh«ng trõng ph¹t: KhuyÕn khÝch trÎ tù gi¸c kû luËt / Thomas Gordon; NguyÔn Ngäc DiÖp d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 871/ VTAMLY / Mfn: 96438

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; T©m lÝ häc trÎ em
Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2472/ VMOITRUONG / Mfn: 96504

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; QuyÒn con ng­êi;

Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i cña truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 2 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 664 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2394/ VSUHOC / Mfn: 96301

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng x· héi; LÔ nghi; T«n gi¸o;

D©n téc; Qu¶n lý nhµ n­íc; Kû yÕu; ViÖt Nam


Hån quª Xø V¹n/ NguyÔn ViÕt Trung, Vâ Khoa Ch©u . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2470/ VMOITRUONG / Mfn: 96535

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; LÔ héi;

NghÒ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Khoa b¶ng B¾c Bé vµ Thanh Ho¸ qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2437/ VSUHOC / Mfn: 96380

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Nhµ khoa b¶ng; Méc b¶n triÒu NguyÔn;

Tµi liÖu kh¾c gç; Nhµ NguyÔn; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Khoa b¶ng Th¨ng Long Hµ Néi: Qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn / Ph¹m ThÞ HuÖ, NguyÔn Xu©n Hoµi, Bïi ThÞ Mai b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2409/ VSUHOC / Mfn: 96323

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ khoa b¶ng; Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç;

Nhµ NguyÔn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ truyÒn thèng Qu¶ng TrÞ/ Y Thi ch.b.; Thóy S©m, Thïy Liªn, Lª Thanh Tïng b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2461/ VTAMLY / Mfn: 96403

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

LÞch sö v¨n ho¸; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam


LÔ tôc vßng ®êi "tr¨m n¨m trong câi ng­êi ta"/ TrÇn Sü HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2438/ VTAMLY / Mfn: 96385

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian;

LÔ tÕt; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Nghi lÔ vµ lÔ héi cña c¸c téc ng­êi thuéc nhãm Mailayo - Polynesian ë ViÖt Nam/ T« §«ng H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2499/ VTAMLY / Mfn: 96457

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Nghi lÔ;

LÔ héi; D©n téc thiÓu sè; Mailayo- Polynesian;

Nhãm téc ng­êi Mailayo - Polynesian; ViÖt Nam
Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1921/ VGIADINH / Mfn: 96177

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam víi viÖc sö dông c¸c ®¹i khoa häc vÞ tiÕn sÜ: 1075 - 1919 / Lª ThÞ Thanh Hßa . - H. : KHXH, 2011 . - 576 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2412/ VSUHOC / Mfn: 96322

Tõ kho¸ : Khoa b¶ng; Nhµ khoa b¶ng; TiÕn sÜ;

LÞch sö gi¸o dôc; 1075-1919; ViÖt Nam


NhËn diÖn v¨n ho¸ lµng Th¸i B×nh/ NguyÔn Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2462/ VTAMLY / Mfn: 96401

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng x·; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; LÔ héi; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Nh÷ng t¸c ®éng cña v¨n ho¸ qu¶n lý nhµ n­íc ®Õn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2414, VB 2415/ VXAHOIHOC / Mfn: 96569

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ qu¶n lÝ; Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Doanh nghiÖp; X©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2487/ VMOITRUONG / Mfn: 96475

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam giai ®o¹n 2011-2020 - Nh÷ng vÊn ®Ò ph­¬ng ph¸p luËn/ Ph¹m Duy §øc ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : V 10450/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96230

Tõ kho¸ : X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

§­êng lèi ph¸t triÓn; 2011-2020; ViÖt Nam


Phñ Qu¶ng Cung: Trong hÖ thèng ®¹o MÉu ë ViÖt Nam / Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2085/ VGIADINH / Mfn: 96149

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸; Phñ NÊp;

Phñ Qu¶ng Cung; Th¸nh MÉu LiÔu H¹nh; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Phô n÷ T©n v¨n: PhÊn son t« ®iÓm s¬n hµ / ThiÖn Méc Lan . - TP. Hå ChÝ Minh: V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1889/ VGIADINH / Mfn: 96182

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; LÞch sö b¸o chÝ; B¸o Phô n÷ T©n V¨n;

T¸c phÈm ®¨ng b¸o; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Khèi thÞnh v­îng chung tõ cuèi thÕ kØ XIX ®Õn cuèi thÕ kØ XX: LuËn ¸n tiÕn sÜ / Bïi Hång H¹nh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2378/ VSUHOC / Mfn: 96294

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Khèi thÞnh v­îng chung;

ThÕ kØ 19; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §øc TÜnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : V 10456/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96236

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; §µo t¹o nghÒ; ChÊt l­îng d¹y nghÒ;

§Çu t­ ®µo t¹o nghÒ; §Þnh h­íng ®µo t¹o nghÒ;

ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2453/ VMOITRUONG / Mfn: 96518

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Ca dao;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; VÌ; TruyÖn kÓ;

Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Sæ tay ®Þa danh Kiªn Giang/ Anh §éng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2459/ VMOITRUONG / Mfn: 96524

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Danh lam th¾ng c¶nh; Sæ tay; TØnh Kiªn Giang;

ViÖt Nam
Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 315 tr.Ký hiÖu kho : Vb 7641/ VSUHOC / Mfn: 96365

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian ë Lµng Ngäc Tr×/ NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2490/ VTAMLY / Mfn: 96462

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Ngäc Tr×;

X· B×nh §Þnh; HuyÖn L­¬ng Tµi; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Trß ch¬i d©n gian ë An Giang/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 230 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2464/ VTAMLY / Mfn: 96395

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Trß ch¬i;

Trß ch¬i d©n gian; TØnh An Giang; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2505/ VTAMLY / Mfn: 96459

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

Trß diÔn d©n gian; V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Vµi nÐt vÒ n­íc Nga vµ v¨n ho¸ Nga/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Liªn ch.b.; Phïng TuÊn Anh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2423, VB 2424/ VXAHOIHOC / Mfn: 96579

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸;

LÔ héi; Èm thùc; NghÖ thuËt; KiÕn tróc; T«n gi¸o;

V¨n ho¸ øng xö; Gi¸o dôc; Nga
V¨n ho¸ Èm thùc Th¸i B×nh/ Ph¹m Minh §øc b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2495/ VTAMLY / Mfn: 96453

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ: Chuyªn luËn / Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2432, VB 2433/ VXAHOIHOC / Mfn: 96584

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; B¶n thÓ chÝnh trÞ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 3 : Sö thi / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 672 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2465/ VTAMLY / Mfn: 96396

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Sö thi;

Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu sö thi;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng- B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010. - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2455/ VTAMLY / Mfn: 96391

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh, tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n s.t., b.s., gi. th. . - H. : V¨n häc d©n téc, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2488/ VTAMLY / Mfn: 96439

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Quý huyÖn Tèng S¬n/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2510/ VTAMLY / Mfn: 96467

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; V¨n ho¸ vËt thÓ; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

HuyÖn Tèng S¬n; HuyÖn Hµ Trung;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng cña ng­êi Banar K'Riªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2450/ VMOITRUONG / Mfn: 96515

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ lµng;

V¨n ho¸ n­¬ng rÉy; Ng­êi Banar K'Riªm; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An: x· Phóc Sen, huyÖn Qu¶ng Uyªn, tØnh Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn, Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2506/ VTAMLY / Mfn: 96445

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Ng­êi Nïng An; X· Phóc Sen;

HuyÖn Qu¶ng Uyªn; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : V 10528/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96290

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; §æi míi; Héi nhËp quèc tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2489/ VMOITRUONG / Mfn: 96477

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Con ng­êi; Héi nhËp quèc tÕ;

ViÖt Nam; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ngV¨n ho¸ ViÖt Nam ®a téc ng­êi/ §Æng Nghiªm V¹n . - H. : V¨n häc, 2010 . - 976 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1729/ VSUHOC / Mfn: 96329

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Téc ng­êi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Xinh - Mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2471/ VMOITRUONG / Mfn: 96536

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

V¨n ho¸ Xinh Mun; B¶n ®å v¨n ho¸; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Xinh Mun; T©y B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Xø Qu¶ng mét gãc nh×n/ Vâ V¨n Hße . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2458/ VTAMLY / Mfn: 96399

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Di s¶n v¨n ho¸; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 660 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1731 / VSUHOC / Mfn: 96354

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n minh;

Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


ViÖt Nam - v¨n ho¸ vµ con ng­êi/ NguyÔn §¾c H­ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2390, 2391/ VXAHOIHOC / Mfn: 96555

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

X©y dùng con ng­êi; Nh©n c¸ch; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong thÕ giíi §«ng ¸: Mét c¸ch tiÕp cËn liªn ngµnh vµ khu vùc / NguyÔn V¨n Kim . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 634 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1738/ VSUHOC / Mfn: 96371

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; Giao l­u kinh tÕ;

Quan hÖ khu vùc; ViÖt Nam; §«ng ¸
X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp ë ViÖt Nam/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10493/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96265

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; V¨n ho¸ qu¶n lý;

Doanh nghiÖp; Qu¶n lý doanh nghiÖp; ViÖt Nam
YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chamaliaq Riya TiÎng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2444/ VMOITRUONG / Mfn: 96509

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
V¨n häc
B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2425/ VSUHOC / Mfn: 96357

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o;

V¨n xu«i; Th¬; ¢m nh¹c; Hoµng Sa;

Tr­êng Sa; ViÖt Nam
BiÕn ch¸t chua thµnh ngät ngµo/ Addie Johnson . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 861, Vb 862/ VTAMLY / Mfn: 96408

Tõ kho¸ : TruyÖn ng¾n; Kü n¨ng sèng;

NghÖ thuËt sèng; T©m lÝ häc c¸ nh©n


1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2469/ VMOITRUONG / Mfn: 96534

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t ®­a em;

TØnh Long An; ViÖt Nam
D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng M­êng / Bïi ThiÖn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2457/ VMOITRUONG / Mfn: 96522

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng ViÖt / Bïi ThiÖn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 991 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2456/ VMOITRUONG / Mfn: 96521

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v©n häc d©n gian; D©n ca;

Nghiªn cøu d©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam
DiÔn x­íng v¨n häc d©n gian Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : D©n trÝ, 2011 . 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2485/ VTAMLY / Mfn: 96443

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

Tuång; NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§¹o lµm ng­êi trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam: TuyÓn chän - ph©n lo¹i - gi¶i thÝch / NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2456/ VTAMLY / Mfn: 96390

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam
§¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2089/ VGIADINH / Mfn: 96153

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; Nghi lÔ thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam


Giíi thiÖu c¸c dÞ b¶n vÒ ThÊt thñ kinh ®«/ T«n ThÊt B×nh s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2472/ VTAMLY / Mfn: 96419

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; H¸t vÌ; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Hµ Néi trong c¬n lèc: T¸c phÈm trªn b¸o Míi, Sµi Gßn, 1953 - 1954 / Vò B»ng; Vâ V¨n Nh¬n s.t., t.ch. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2494/ VMOITRUONG / Mfn: 96482

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Phãng sù; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh ®i t×m vÝa cña Pùt Ng¹n/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2507/ VTAMLY / Mfn: 96458

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ t×m vÝa; NghÖ thuËt d©n gian;

Ng­êi Ng¹n; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
H¸t nhµ trß, nhµ t¬ ë xø NghÖ/ NguyÔn NghÜa Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2463/ VTAMLY / Mfn: 96402

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghiªn cøu nghÖ thuËt d©n gian; H¸t ca trï;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Hoµn v­¬ng ca tÝch/ Bïi V¨n C­êng ch.b.; NguyÔn TÕ NhÞ, NguyÔn V¨n §iÒm b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2514/ VTAMLY / Mfn: 96468

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; Tr­êng ca lÞch sö; ViÖt Nam


KÓ chuyÖn tªn lµng ViÖt/ NguyÔn Täa . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2501/ VTAMLY / Mfn: 96455

Tõ kho¸ : Tªn lµng; Tªn x·; Lµng x·; Nguån gèc tªn;

ChuyÖn kÓ; Sù tÝch; ViÖt Nam


Kho tµng ®ång dao ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2492/ VTAMLY / Mfn: 96450

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; ViÖt Nam


Kháa quan: Nh÷ng khóc h¸t lÔ héi d©n gian d©n téc Tµy / Hoµng ThÞ Cµnh ch.b.; Ma V¨n Hµn, Hoµng Ngäc Håi b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2471/ VTAMLY / Mfn: 96423

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Khóc h¸t d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam
LÔ vun hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2478/ VTAMLY / Mfn: 96421

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Tôc lÖ;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
Lêi còng ThÇn cña d©n téc £ ®ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2445/ VTAMLY / Mfn: 96387

Tõ kho¸ : V¨n häc t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian;

Thê cóng; Bµi thê cóng thÇn; D©n téc £ ®ª;

TØnh §¾k L¾k; ViÖt Nam
L­în B¸ch Gi¶o/ Ma Ngäc H­íng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2444/ VTAMLY / Mfn: 96388

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th¬; D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang; ViÖt NamL­în Then ë miÒn §«ng Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2475/ VTAMLY / Mfn: 96425

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

H¸t Then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


M­êng B«n huyÒn tho¹i: Qua mo vµ d©n ca Th¸i/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2457/ VTAMLY / Mfn: 96400

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; Mo;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Ngät ngµo lêi quª xø NÉu/ Ng« Sao Kim s.t., gi. th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2496/ VTAMLY / Mfn: 96451

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Ca dao; Hß khoan;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Nãi th¬, nãi vÌ, th¬ r¬i Nam Bé/ L­ NhÊt Vò, Lª Giang, Lª Anh Trung s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2484/ VTAMLY / Mfn: 96444

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; VÌ;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Ph©n t©m häc vµ phª b×nh v¨n häc/ LiÔu Tr­¬ng . - H. : Phô n÷, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 869/ VTAMLY / Mfn: 96407

Tõ kho¸ : Ph©n t©m häc; Phª b×nh v¨n häc;

Häc thuyÕt Freud; Nghiªn cøu t©m lý


Qu¶ bÇu vµng/ Tr­¬ng Bi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2476 / Mfn: 96422

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Sù ph¶n ¸nh quan hÖ gia ®×nh, x· héi trong tôc ng÷ ca dao/ §ç ThÞ B¶y . - H.: Lao ®éng, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2513/ VTAMLY / Mfn: 96465

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Quan hÖ gia ®×nh;

Quan hÖ x· héi; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam
T¸c phÈm §Æng Hµnh vµ Bµn §¹i Héi: TruyÖn th¬ cña ng­êi Dao ë Thanh Ho¸ = T»ng s'hÞ thªnh PiÒn T¹ui / TrÇn TrÝ Dâi, TriÖu Phóc Xu©n, TriÖu ThÞ Nga . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2445/ VMOITRUONG / Mfn: 96510

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Dao; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


T¹o S«ng Ca - Nµng Si C¸y: Song ng÷ Th¸i - ViÖt / L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2454/ VMOITRUONG / Mfn: 96519

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Thiªn B¶n lôc kú: HuyÒn tho¹i ®Êt S¬n Nam / Bïi V¨n Tam kh.c., b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2500/ VMOITRUONG / Mfn: 96473

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Sù tÝch; TruyÖn cæ tÝch; Sù tÝch thÇn;

HuyÖn Vô B¶n; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Thñ thiÖm- tiÕng c­êi d©n gian ®éc ®¸o xø Qu¶ng/ NguyÔn V¨n Bæn s.t., b.s. . H. : Lao ®éng, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2474/ VTAMLY / Mfn: 96424

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi;

Thñ thiÖm; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 4 : Tôc ng÷ / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2466/ VTAMLY / Mfn: 96393

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 5 : Ca dao / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2467/ VTAMLY / Mfn: 96394

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2505/ VTAMLY / Mfn: 96459

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

Trß diÔn d©n gian; V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
TruyÖn cæ d©n gian Nam S¸ch/ NguyÔn H÷u Ph¸ch, NguyÔn V¨n §øc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2460/ VTAMLY / Mfn: 96398

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; HuyÖn Nam S¸ch; TØnh H¶i D­¬ng;

ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 1 : V¨n xu«i / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2460/ VMOITRUONG / Mfn: 96525

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

V¨n xu«i; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 2 : TruyÖn th¬ / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2464/ VMOITRUONG / Mfn: 96529

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn kÓ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn s.t., d., b.s. .- H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2452/ VMOITRUONG / Mfn: 96517

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
TruyÖn kÓ d©n gian Thõa Thiªn HuÕ: D©n téc Kinh / T«n ThÊt B×nh ch.b.; T«n ThÊt B×nh, TrÇn Hoµng, TriÒu Nguyªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2511/ VTAMLY / Mfn: 96466

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

ThÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn c­êi;

Giai tho¹i; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
TruyÖn ngô ng«n ViÖt Nam: Chän läc vµ b×nh gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2448/ VMOITRUONG / Mfn: 96513

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


Tôc ng÷ - Ca dao Nam §Þnh/ TrÇn §¨ng Ngäc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2494/ VTAMLY / Mfn: 96448

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Tôc ng÷; TØnh Nam §Þnh; ViÖt NamTôc ng÷ - c©u ®èi vµ trß ch¬i trÎ em M­êng/ Bïi ThiÖn s.t. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2449/ VMOITRUONG / Mfn: 96514

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

C©u ®è; Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
Tôc ng÷ ca dao trong mét sè s¸ch H¸n N«m: S¾p xÕp theo vÇn ch÷ c¸i tõ A - Z/ TrÇn §øc C¸c s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2487/ VTAMLY / Mfn: 96460

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; Tôc ng÷; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 2 : V¨n häc / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2499/ VMOITRUONG / Mfn: 96472

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 3 : Sö thi / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 672 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2465/ VTAMLY / Mfn: 96396

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Sö thi;

Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu sö thi;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian Ch©u §èc/ NguyÔn Ngäc Quang ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2455/ VMOITRUONG / Mfn: 96520

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; Tôc ng÷; C©u ®èi; Ca dao; D©n ca; VÌ;

ThÞ x· Ch©u §èc; TØnh An Giang; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian §iÖn Bµn/ §inh ThÞ Hùu, Vâ V¨n Hße s.t. . - H. : §aÞ häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2496/ VMOITRUONG / Mfn: 96469

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Ca dao; Tôc ng÷; C©u ®è;

D©n ca; VÌ; TruyÖn kÓ; HuyÖn §iÖn Bµn;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng- B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010. - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2455/ VTAMLY / Mfn: 96391

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh, tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n s.t., b.s., gi. th. . - H. : V¨n häc d©n téc, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2488/ VTAMLY / Mfn: 96439

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian S«ng CÇu/ NguyÔn §Þnh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2486/ VTAMLY / Mfn: 96442

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

TruyÖn cæ tÝch; VÌ; Ca dao; D©n ca; HuyÖn S«ng CÇu;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
VÌ chµng LÝa/ TrÇn Xu©n Toµn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2477/ VTAMLY / Mfn: 96420

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ; TØnh B×nh §Þnh;

ViÖt Nam
X­êng cµi hoa d©n téc M­êng/ V­¬ng Anh s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2472/ VMOITRUONG / Mfn: 96537

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t x­êng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chamaliaq Riya TiÎng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2444/ VMOITRUONG / Mfn: 96509

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
X· HéI HäC
Active Life Expectancy and Functional Limitations Among Older Cambodians: Results from a 2004 survey / Zachary Zimmer . - N.Y. : [s.n.], 2005 . - 25 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1081 / VGIADINH / Mfn: 96130

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Ho¹t ®éng sèng; Sèng chñ ®éng;

Chøc n¨ng ng­êi cao tuæi; Campuchia


Age-sex Structure and Marital Status of the Population in Viet Nam/ General Statistics Office . - H. : [s.n], 2011 . - 166 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1093/ VGIADINH / Mfn: 96172

Tõ kho¸ : D©n sè; Giíi tÝnh; §é tuæi;

T×nh tr¹ng h«n nh©n; ViÖt Nam


Comparing Care: The Care of the Elderly in Ten EU-countries / Evert Pommer, Isolde Woittiez, John Stevens . - Hague : SCP, 2007 . - 41 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1572/ VGIADINH / Mfn: 96132

Tõ kho¸ : X· héi häc tuæi giµ; Ng­êi cao tuæi; Ng­êi khuyÕt tËt;

Ch¨m sãc ng­êi cao tuæi; DÞch vô ch¨m sãc; Hµ Lan;

Ch©u ¢u
Dating, Mating, and Marriage/ Martin King Whyte . - New Brunswick : AldineTransaction, 2005 . - 325 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1571/ VGIADINH / Mfn: 96131

Tõ kho¸ : H«n nh©n; Lùa chän b¹n ®êi; Kinh nghiÖm hÑn hß; Mü
Education of Adult Children and Mortality of Their Elderly Parents in Taiwan/ Zachary Zimmer, Linda G. Martin . - N.Y. : [s.n.], 2005 . - 24 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1082 / VGIADINH / Mfn: 96128

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; Con; Cha mÑ;

Ng­êi cao tuæi; Tr×nh ®é häc vÊn; Møc chÕt; §µi Loan


Gender and Social Security Reform: Whats Fair for Women?. Vol. 1 : International Social Security Series / Neil Gilbert ed. . - New Bunswick : Transaction Publishers, 2006 . - xi, 239 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1575/ VGIADINH / Mfn: 96134

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; B¶o ®¶m x· héi; Thu nhËp;

L­¬ng h­u; C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng h­u; ChÝnh s¸ch x· héi;

An sinh x· héi

Intra-Family Relationships of the Vietnamese Families: Key Findings from In-depth Analyses of the Vietnam Family Survey . - H. : KHXH, 2011 . - 78 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1090, TLl 1091/ VGIADINH / Mfn: 96171

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; ViÖt Nam
Rural Families in Doi moi Vietnam/ Trinh Duy Luan, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn . - H. : Social Sciences Publishing House, 2011 . - 207 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1578, Lv 1579/ VGIADINH / Mfn: 96174

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc n«ng th«n;

Gia ®×nh n«ng th«n; §æi míi; ViÖt Nam


The Implications of Changing Educational and Family Circumstances for Children's Grade Progression in Rural Pakistan: 1997- 2004/ Cynthia B. Lloyd, Cem Mete, Monica J. Grant . - N.Y. : [s.n.], 2006 . - 29 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1079/ VGIADINH / Mfn: 96129

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

§iÒu tra x· héi häc; Hé gia ®×nh; Tû lÖ bá häc;

1997-2004; Pakistan
The Nature Family: Bulwark of Liberty / Allan C. Carlson, Paul T. Mero . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2009 . - xiii, 256 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1576/ VGIADINH / Mfn: 96135

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Kh¸i niÖm gia ®×nh;

Gi¸ trÞ gia ®×nh; M« h×nh gia ®×nh


The Role of Social Protection in Tackling Food Insecurity and Under-nutrition in Vietnam, and its Gendered Demensions/ Nicola Jones, Tran Thi Van Anh, Maria Stavropoulou ed. . - H. : [s.n], 2011 . - vii, 38 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1094/ VGIADINH / Mfn: 96173

Tõ kho¸ : B¶o trî x· héi; An ninh l­¬ng thùc;

Suy dinh d­ìng; Giíi; ViÖt NamThe War between the State and the Family: How Government Divides and Impoverishes / Patricia Morgan . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2008. - 152 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1577/ VGIADINH / Mfn: 96136

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; ChÝnh s¸ch nhµ n­íc;

ChÝnh s¸ch phóc lîi c«ng; ChÝnh s¸ch x· héi;

ChÝnh s¸ch gia ®×nh; ChÝnh s¸ch thuÕ
Trends in the Timing of First Marriage Among Men and Women in the Developing World/ Arbara S. Mensch, Susheela Singh, John B. Casterline . - N.Y. : [s.n.], 2005 . - 53 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1080 / VGIADINH / Mfn: 96127

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; Nam giíi; N÷ giíi; H«n nh©n;

Tuæi kÕt h«n; §iÒu tra d©n sè; Sè liÖu thèng kª;

1990-2001; N­íc ®ang ph¸t triÓn
Vietnam Country Gender Assessment/ The World Bank . - H. : [s.n], 2011 . - 103 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1088, TLl 1089/ VGIADINH / Mfn: 96170

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; §¸nh gi¸ giíi; ViÖt Nam
Women and the Public Interest: Policy and Protest in American Life / Jessie Bernard . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2008 . - vix, 293 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1573/ VGIADINH / Mfn: 96133

Tõ kho¸ : Phô n÷; Vai trß phô n÷; ChÝnh s¸ch x· héi;

Lîi Ých c«ng; Vai trß giíi; ChÝnh s¸ch c«ng; Mü


An sinh x· héi ®èi víi n«ng d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Mai Ngäc Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 10501, V 10502/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96272

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; An sinh x· héi; N«ng d©n;

HÖ thèng an sinh x· héi; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi;

ViÖt Nam
B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 1/9/2009 = Report on labour force survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2454/ VMOITRUONG / Mfn: 96487

VL 924/ VXAHOIHOC / Mfn: 96606Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 2007 = Report on labour force and employment survey Vietnam 2007 / Tæng Côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VL 917, VL 918 / VXAHOIHOC / Mfn: 96587

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ViÖc lµm; B¸o c¸o ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; 2007; ViÖt Nam


B¸o c¸o rµ so¸t c¸c nghiªn cøu søc khoÎ sinh s¶n cho ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2007/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - v, 45 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1305/ VGIADINH / Mfn: 96142

Tõ kho¸ : X· héi häc søc kháe; Søc khoÎ sinh s¶n; 2000-2007; D©n téc Ýt ng­êi; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam

C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2090/ VGIADINH / Mfn: 96154

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nghiªn cøu nh©n häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

TiÕp cËn ®Þnh tÝnh; §Þnh l­îng
C¸c thÓ chÕ hiÖn ®¹i: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2010 . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : VL 919/ VXAHOIHOC / Mfn: 96588

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; X· héi häc chÝnh trÞ;

§æi míi nhµ n­íc; Nhµ n­íc; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam
ChÊn th­¬ng vµ b¹o lùc ë thanh thiÕu niªn ViÖt Nam: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / Lª Cù Linh . - H. : [k.nxb.], 201 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : VL 730/ VTAMLY / Mfn: 96433

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Ch¨m sãc søc kháe; ChÊn th­¬ng; B¹o lùc; B¸o c¸o;

ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Hoa . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1728/ VSUHOC / Mfn: 96328

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam


Chuyªn ®Ò c©y xanh vµ gi¸ trÞ cuéc sèng ®Ých thùc/ §Æng §øc Thµnh . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2475/ VMOITRUONG / Mfn: 96507

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

C©y xanh; Trång c©y; ViÖt Nam


Con ng­êi - v¨n ho¸, quyÒn vµ ph¸t triÓn/ Mai Quúnh Nam ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1093, VV 1094/ VXAHOIHOC / Mfn: 96571

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

ViÖt Nam
C«ng b»ng x· héi trong tiÕn bé x· héi/ NguyÔn Minh Hoµn . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2428, VB 2429/ VXAHOIHOC / Mfn: 96582

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; TiÕn bé x· héi;

Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam


C«ng nghÖ cung cÊp n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng/ NguyÔn B¸ Trinh ch.b.; Ph¹m Song, Vò V¨n HiÕu b.s. . - H. : Khoa häc kü thuËt, 2010 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2483, Vv 2484/ VMOITRUONG / Mfn: 96543

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

N­íc; B¶o vÖ nguån n­íc; ViÖt Nam


Cuéc sèng gi÷a nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc: Sö dông kh«ng gian c«ng céng / Jan Gehl; Lª Phôc Quèc d. . - H. : X©y dùng, 2009 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1099/ VXAHOIHOC / Mfn: 96574

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; X©y dùng;

Kh«ng gian sèng; C«ng tr×nh kiÕn tróc


D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 1 / NguyÒn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2401/ VXAHOIHOC / Mfn: 96561

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Tö vong; Di c­; ViÖt Nam
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 2 / NguyÒn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2402/ VXAHOIHOC / Mfn: 96562

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Tö vong; Di c­; ViÖt Nam
DËy th× - Søc kháe sinh s¶n - Søc kháe t×nh dôc: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / §µo Xu©n Dòng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : VL 726/ VTAMLY / Mfn: 96436

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Søc kháe sinh s¶n; Søc kháe t×nh dôc; B¸o c¸o;

ViÖt Nam
Di c­ trong n­íc: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ViÖt Nam/ United Nations Vietnam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2462/ VMOITRUONG / Mfn: 96495

Tõ kho¸ : Di c­; Bèi c¶nh di c­; Tæng quan di c­;

Di c­ trong n­íc; C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


Di c­ vµ ®« thÞ ho¸ ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, xu h­íng vµ nh÷ng kh¸c biÖt: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1307, TLv 1308/ VGIADINH / Mfn: 96165

§Vv 2392/ VSUHOC / Mfn: 96298Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; Di c­; §« thÞ ho¸;

Di d©n; ViÖt Nam


DÞch vô viÖc lµm trong ph¸t triÓn kinh doanh ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o= Employment service in business development in Vietnam / NguyÔn B¸ Ngäc . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2392, VB 2393/ VXAHOIHOC / Mfn: 96556

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; DÞch vô viÖc lµm; Kinh doanh;

Lao ®éng; §µo t¹o nghÒ; ViÖt Nam


DiÖn m¹o vµ triÓn väng cña x· héi tri thøc/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2386, Vb 2387/ VXAHOIHOC / Mfn: 96553

Tõ kho¸ : X· héi häc khoa häc; X· héi häc th«ng tin;

X· héi häc tri thøc; X©y dùng x· héi tri thøc;

TriÓn väng ph¸t triÓntải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương