S¸ch míi sè 05/2012tải về 0.79 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
1   2   3   4   5   6   7   8
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 1 : Tù nhiªn - Nh©n v¨n / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2405/ VSUHOC / Mfn: 96307

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ tù nhiªn;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; §Þa lÝ hµnh chÝnh;

Céng ®ång d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§Æc ®iÓm x· héi; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 2 : LÞch sö truyÒn thèng / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2406/ VSUHOC / Mfn: 96308

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö truyÒn thèng; Sù kiÖn lÞch sö; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2407/ VSUHOC / Mfn: 96309

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; C«ng nghiÖp;

TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2408/ VSUHOC / Mfn: 96310

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1475 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2421/ VSUHOC / Mfn: 96317

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; ChÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ x· Hång ViÖt, huyÖn Hßa An - tØnh Cao B»ng/ TriÒu ¢n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2493/ VTAMLY / Mfn: 96447

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; V¨n ho¸;

Khoa häc gi¸o dôc; §Þa chÝ; X· Hång ViÖt;

HuyÖn Hßa An; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª: D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh / Trung t©m Th«ng tin vµ T­ liÖu d©n sè . - H. : Tæng côc D©n sè vµ KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2093/ VGIADINH / Mfn: 96157

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2009 = Statistical Yearbook of Vietnam / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 923, VL 929/ VXAHOIHOC / Mfn: 96605

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2010 = Statistical Yearbook of Vietnam 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 878 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2424/ VSUHOC / Mfn: 96358

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2010; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª Hµ Néi 2010 = Hanoi Statistical Yearbook 2010 . - H. : Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2426/ VSUHOC / Mfn: 96355

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2010;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2008 = Hanoi Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi . - H. : Thèng kª, 2009 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1101/ VXAHOIHOC / Mfn: 96576

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh NghÖ An 2009 = Statistical Yearbook Nghe An 2009 / Côc Thèng kª NghÖ An . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 378 tr., 24,5 cm

Ký hiÖu kho : Vl 2465/ VMOITRUONG / Mfn: 96498

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2004-2009;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng B×nh 2009 = Statistical Yearbook Quang Binh 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng B×nh . - §ång Híi : [k.nxb.], 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2464/ VMOITRUONG / Mfn: 96497

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005-2009;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Phô n÷ T©n v¨n: PhÊn son t« ®iÓm s¬n hµ / ThiÖn Méc Lan . - TP. Hå ChÝ Minh: V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1889/ VGIADINH / Mfn: 96182

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; LÞch sö b¸o chÝ; B¸o Phô n÷ T©n V¨n;

T¸c phÈm ®¨ng b¸o; ViÖt Nam


TuyÓn tËp t¹p chÝ ph¸t triÓn nh©n lùc/ Tr­¬ng ThÞ HiÒn ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2477/ VMOITRUONG / Mfn: 96508

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¹o ®øc Hå ChÝ Minh; T¹p chÝ;

2007-2010; ViÖt Nam

Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Viet nam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2456/ VMOITRUONG / Mfn: 96489

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Viet nam: Country and People. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 1045 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2457/ VMOITRUONG / Mfn: 96490

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn x· héi häc Oxford/ Bïi ThÕ C­êng, §Æng ThÞ ViÖt Ph­¬ng, TrÞnh Huy Ho¸ d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 230/ VGIADINH / Mfn: 96175

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch; ThuËt ng÷ x· héi häc;

Tõ ®iÓn x· héi häc; Oxford


Vµi nÐt vÒ n­íc Nga vµ v¨n ho¸ Nga/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Liªn ch.b.; Phïng TuÊn Anh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2423, VB 2424/ VXAHOIHOC / Mfn: 96579

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸;

LÔ héi; Èm thùc; NghÖ thuËt; KiÕn tróc; T«n gi¸o;

V¨n ho¸ øng xö; Gi¸o dôc; Nga
ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2453/ VMOITRUONG / Mfn: 96486

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
Thèng kª häc

Gi¸o dôc ë ViÖt Nam: Ph©n tÝch c¸c chØ sè chñ yÕu: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2391/ VSUHOC / Mfn: 96297

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; Thèng kª gi¸o dôc;

Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o; ViÖt Nam


KiÕn thøc thèng kª dµnh cho c¸n bé l·nh ®¹o/ NguyÔn V¨n TiÕn ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2495/ VMOITRUONG / Mfn: 96483

Tõ kho¸ : Thèng kª; LÝ thuyÕt thèng kª; Th«ng tin thèng kª;

KiÕn thøc thèng kª; ThuËt ng÷ thèng kª;

ChØ tiªu thèng kª; Nhµ l·nh ®¹o
Niªn gi¸m thèng kª: D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh / Trung t©m Th«ng tin vµ T­ liÖu d©n sè . - H. : Tæng côc D©n sè vµ KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2093/ VGIADINH / Mfn: 96157

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2009 = Statistical Yearbook of Vietnam / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 923, VL 929/ VXAHOIHOC / Mfn: 96605

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2010 = Statistical Yearbook of Vietnam 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 878 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2424/ VSUHOC / Mfn: 96358

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2010; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª Hµ Néi 2010 = Hanoi Statistical Yearbook 2010 . - H. : Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2426/ VSUHOC / Mfn: 96355

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2010;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2008 = Hanoi Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi . - H. : Thèng kª, 2009 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1101/ VXAHOIHOC / Mfn: 96576

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh NghÖ An 2009 = Statistical Yearbook Nghe An 2009 / Côc Thèng kª NghÖ An . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 378 tr., 24,5 cm

Ký hiÖu kho : Vl 2465/ VMOITRUONG / Mfn: 96498

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2004-2009;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng B×nh 2009 = Statistical Yearbook Quang Binh 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng B×nh . - §ång Híi : [k.nxb.], 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2464/ VMOITRUONG / Mfn: 96497

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005-2009;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Thanh niªn ViÖt Nam: Tãm t¾t mét sè chØ sè thèng kª tõ Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1300/ VGIADINH / Mfn: 96137

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; ChØ sè thèng kª;

Thèng kª nh©n khÈu; Thèng kª h«n nh©n; Di c­;

ViÖt Nam
T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam m­êi n¨m 2001 - 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2431 / VSUHOC / Mfn: 96376

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2001-2010; ViÖt NamT«n gi¸o

BÝ mËt phÝa sau nhôc th©n cña c¸c vÞ thiÒn s­/ NguyÔn L©n C­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2435/ VMOITRUONG / Mfn: 96545

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; ThiÒn s­; Nhôc th©n; Tu bæ;

B¶o qu¶n; Chïa §Ëu; Chïa Tiªn S¬n;

Chïa PhËt tÝch; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc (1848 - 1883) / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 10499, V 10500/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96271

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o
Chïa ViÖt Nam/ Hµ V¨n TÊn, NguyÔn V¨n Kù, Ph¹m Ngäc Long . - In lÇn 4 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 521 tr., 26 cm

Ký hiÖu kho : Vv 1916/ VGIADINH / Mfn: 96191

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Chïa; §¹o PhËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


§¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2089/ VGIADINH / Mfn: 96153

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; Nghi lÔ thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam§êi sèng t«n gi¸o ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc/ ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7609/ VSUHOC / Mfn: 96339

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; ViÖt Nam; Trung Quèc


Linh môc Ph¹m B¸ Trùc vµ ®­êng h­íng C«ng gi¸o ®ång hµnh cïng d©n téc trong thêi kú chèng thùc d©n Ph¸p: 1946 - 1954 / NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5106/ VSUHOC / Mfn: 96333

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; C«ng gi¸o;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; 1946-1954; Linh môc;

Ph¹m B¸ Trùc; ViÖt Nam
Nh÷ng nÒn t¶ng ®øc tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Ralner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2474/ VMOITRUONG / Mfn: 96506

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Phñ Qu¶ng Cung: Trong hÖ thèng ®¹o MÉu ë ViÖt Nam / Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2085/ VGIADINH / Mfn: 96149

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸; Phñ NÊp;

Phñ Qu¶ng Cung; Th¸nh MÉu LiÔu H¹nh; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Th©n thÕ vµ sù nghiÖp cña LÐopold - Michel CadiÌre (1869 - 1955): Kû yÕu héi th¶o. Nhµ nghiªn cøu vÒ HuÕ vµ ViÖt Nam. Linh môc Gi¸o phËn HuÕ thuéc Héi Thõa sai h¶i ngo¹i Paris / ñy ban V¨n ho¸ Héi ®ång Gi¸m môc ViÖt Nam . - H. : Tri thøc, 2011 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2434/ VSUHOC / Mfn: 96378

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¹o C«ng gi¸o; Linh môc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; LÐopold - Michel CadiÌre; Ph¸p


ThiÒn vµ ph©n t©m häc/ D.T. Suzuki; NguyÔn Kim D©n d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011. - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 868/ VTAMLY / Mfn: 96406

Tõ kho¸ : ThiÒn; Ph©n t©m häc; §¹o PhËt; PhËt gi¸o
Tæ chøc xø, hä §¹o C«ng gi¸o ë ViÖt Nam: LÞch sö - hiÖn t¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra / NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : KHXH, 2011 . - tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7636/ VSUHOC / Mfn: 96369

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Thiªn chóa gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

Tæ chøc gi¸o héi; ViÖt Nam


T«n gi¸o - quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2376, VB 2377 / VXAHOIHOC / Mfn: 96548

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §æi míi t«n gi¸o.; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1925/ VGIADINH / Mfn: 96178

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; §¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt;

Sù kiÖn t«n gi¸o; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 346 tr.Ký hiÖu kho : Vv 1927/ VGIADINH / Mfn: 96179

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; Phong tôc d©n gian;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1926/ VGIADINH / Mfn: 96180

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

TriÕt lý d©n gian; Quy luËt t­ duy;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

BiÕn ch¸t chua thµnh ngät ngµo/ Addie Johnson . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 861, Vb 862/ VTAMLY / Mfn: 96408

Tõ kho¸ : TruyÖn ng¾n; Kü n¨ng sèng;

NghÖ thuËt sèng; T©m lÝ häc c¸ nh©n


Click vµo thêi gian: C¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý thêi gian hiÖu qu¶ / Kim NguyÖt . H. : Phô n÷, 2011 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2479, Vv2480/ VTAMLY / Mfn: 96415

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Qu¶n lý thêi gian;

Qu¶n lý c«ng viÖc; Ph­¬ng ph¸p qu¶n lýCon muèn m×nh lµ ai h¶ con trai/ Michael Gurian; NguyÔn Ngäc Duy Tr©m d. . H. : Phô n÷, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VL 717, VL 718/ VTAMLY / Mfn: 96412

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc trÎ em; Gi¸o dôc trÎ em; BÝ quyÕt thµnh c«ng
§¹o ®øc trong kinh tÕ: C¸c c¬ së triÕt häc cña chñ nghÜa tù do / Francisco Vergara; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : V 10496/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96269

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Häc thuyÕt ®¹o ®øc; Tù do;

Chñ nghÜa tù do; T­ t­ëng triÕt häc


§¹t ®­îc ®iÒu b¹n muèn b»ng lêi nãi: Ch×a khãa dÉn ®Õn thµnh c«ng / Kim Kh«i, Kh¸nh Hßa . - H. : Phô n÷, 2011 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2481, Vv 2482/ VTAMLY / Mfn: 96417

Tõ kho¸ : Kü n¨ng giao tiÕp; NghÖ thuËt giao tiÕp;

Giao tiÕp x· héi; BÝ quyÕt thµnh c«ng


§Ó kh«ng lµ ng­êi mÑ hoµn h¶o: Yªn æn lµ c¶ mét nghÖ thuËt / Libby Purves; Ph¹m Minh H»ng d. . - H. : Phô n÷, 2011 . - 195tr.

Ký hiÖu kho : VL 719, VL 720/ VTAMLY / Mfn: 96411

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; T©m lÝ häc gia ®×nh;

Ch¨m sãc trÎ em; Gi¸o dôc trÎ em


Gi¸o dôc kh«ng trõng ph¹t: KhuyÕn khÝch trÎ tù gi¸c kû luËt / Thomas Gordon; NguyÔn Ngäc DiÖp d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 871/ VTAMLY / Mfn: 96438

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; T©m lÝ häc trÎ em
Gi¸o tr×nh tham vÊn t©m lý/ TrÇn ThÞ Minh §øc . - Tb. lÇn 2 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : VL 734, VL 735, VL 736/ VTAMLY / Mfn: 96429

Tõ kho¸ : Tham vÊn t©m lý; Gi¸o tr×nh
H«n nh©n cã vÊn ®Ò ...ph¶i lµm sao? / Thi Nhung . - H. : Phô n÷, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 866, Vb 867/ VTAMLY / Mfn: 96413

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc gia ®×nh; Gia ®×nh; H«n nh©n
Kim chØ nam gióp h«n nh©n bÒn v÷ng/ HuyÒn Trang . - H. : Phô n÷, 2011 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2483/ VTAMLY / Mfn: 96416

Tõ kho¸ : H«n nh©n; Gia ®×nh; T©m lÝ häc gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh
Nh÷ng nÒn t¶ng ®øc tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Ralner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2474/ VMOITRUONG / Mfn: 96506

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi;

TriÕt häc con ng­êi


Ph©n t©m häc vµ phª b×nh v¨n häc/ LiÔu Tr­¬ng . - H. : Phô n÷, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 869/ VTAMLY / Mfn: 96407

Tõ kho¸ : Ph©n t©m häc; Phª b×nh v¨n häc;

Häc thuyÕt Freud; Nghiªn cøu t©m lý


Sinh viªn thêi ®¹i thÕ giíi ph¼ng. - H. : Phô n÷, 2011 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 859, Vb 860/ VTAMLY / Mfn: 96410

Tõ kho¸ : Sinh viªn; T©m lÝ häc; Quan hÖ x· héi
Thay ®æi chång b¹n trong 5 ngµy/ Kevin Leman; Gia H©n d. . - H. : Phô n÷, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VL 723, VL 724/ VTAMLY / Mfn: 96409

Tõ kho¸ : H«n nh©n; Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh;

T©m lÝ häc c¸ nh©n


Thay ®æi con b¹n trong 5 ngµy/ Kevin LeMan; An Nhiªn d. . - H. : Phô n÷, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VL 715, VL 716/ VTAMLY / Mfn: 96414

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc trÎ em; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc;

Quan hÖ gia ®×nh


The top secret: BiÕn mäi ­íc m¬ thµnh sù thËt nhê LuËt HÊp dÉn / Som Sujeera; DiÖu H»ng d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 870/ VTAMLY / Mfn: 96441

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; BÝ quyÕt thµnh c«ng
ThiÒn vµ ph©n t©m häc/ D.T. Suzuki; NguyÔn Kim D©n d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011. - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 868/ VTAMLY / Mfn: 96406

Tõ kho¸ : ThiÒn; Ph©n t©m häc; §¹o PhËt; PhËt gi¸o
T­ t­ëng vÒ quyÒn con ng­êi: TuyÓn tËp t­ liÖu thÕ giíi vµ ViÖt Nam. S¸ch chuyªn kh¶o / Khoa LuËt, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 737/ VTAMLY / Mfn: 96437

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi; T­ t­ëng nh©n quyÒn;

Lîi Ých t­ t­ëng; Ph¸p luËt; ViÖt NamV¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / Leopold Cadiere; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1926/ VGIADINH / Mfn: 96180

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

TriÕt lý d©n gian; Quy luËt t­ duy; Thùc hµnh t«n gi¸o;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
VÊn ®Ò d©n sinh vµ x· héi hµi hßa/ Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn, NguyÔn §×nh Hßa ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1901/ VGIADINH / Mfn: 96176

V 10439/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96220Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; TriÕt häc con ng­êi; D©n sinh;

X· héi hµi hßa; X©y dùng x· héi hµi hßa;

Trung Quèc; ViÖt Nam
ý thøc ®¹o ®øc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª ThÞ TuyÕt Ba . - H. : KHXH, 2010 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : V 10427/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96209

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; ý thøc ®¹o ®øc; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

The Implications of Changing Educational and Family Circumstances for Children's Grade Progression in Rural Pakistan: 1997- 2004/ Cynthia B. Lloyd, Cem Mete, Monica J. Grant . - N.Y. : [s.n.], 2006 . - 29 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1079/ VGIADINH / Mfn: 96129

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

§iÒu tra x· héi häc; Hé gia ®×nh;

Tû lÖ bá häc; 1997-2004; Pakistan
Quan hÖ Hoa Kú - ViÖt Nam tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2006: LuËn ¸n tiÕn sÜ lÞch sö / Vò ThÞ Thu Giang . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2389/ VSUHOC / Mfn: 96296

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LuËn ¸n tiÕn sÜ; Mü; ViÖt Nam
B¶o tån, lµm giµu vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2082/ VGIADINH / Mfn: 96147

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Thêi kú ®æi míi; Ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸; Thêi kú héi nhËp; ViÖt Nam


C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2461/ VMOITRUONG / Mfn: 96526

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; C¶ng thÞ N­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


Chî ViÖt/ Huúnh ThÞ Dung s.t., b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7613/ VSUHOC / Mfn: 96341

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Chî; ViÖt Nam


Chïa ViÖt Nam/ Hµ V¨n TÊn, NguyÔn V¨n Kù, Ph¹m Ngäc Long . - In lÇn 4 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 521 tr., 26 cm

Ký hiÖu kho : Vv 1916/ VGIADINH / Mfn: 96191

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Chïa; §¹o PhËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


ChuyÖn Th¨ng Long - Hµ Néi qua mét ®­êng phè/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2010. - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7617/ VSUHOC / Mfn: 96343

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

§­êng phè; LÞch sö ®­êng phè;

LÞch sö v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Namtải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương