S¸ch míi sè 05/2012


§Êu tranh víi t×nh h×nh téi ph¹m chèng ng­êi thi hµnh c«ng vô ë n­íc ta hiÖn nay - Mét m« h×nh nghiªn cøu téi ph¹m häc chuyªn ngµnhtải về 0.79 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
1   2   3   4   5   6   7   8
§Êu tranh víi t×nh h×nh téi ph¹m chèng ng­êi thi hµnh c«ng vô ë n­íc ta hiÖn nay - Mét m« h×nh nghiªn cøu téi ph¹m häc chuyªn ngµnh/ Ph¹m V¨n TØnh ch.b.; §µo B¸ S¬n b.s. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 10459/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96238

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Téi ph¹m häc; T×nh h×nh téi ph¹m;

Chèng ng­êi thi hµnh c«ng vô; ViÖt Nam


HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ b×nh ®¼ng giíi vµ phßng, chèng b¹o lùc gia ®×nh. - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - viii, 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2100/ VGIADINH / Mfn: 96161

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt gia ®×nh; B×nh ®¼ng giíi;

B¹o lùc gia ®×nh; Chèng b¹o lùc gia ®×nh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. - H. : [k.nxb.], 2009 . - 2207 tr.

Ký hiÖu kho : V 10534/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96268

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Hîp t¸c khai th¸c chung trong LuËt biÓn quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2435/ VSUHOC / Mfn: 96379

Tõ kho¸ : LuËt biÓn; Khai th¸c biÓn; Hîp t¸c quèc tÕ;

ThÕ giíi
H­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé/ Vò Duy MÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 383 tr.Ký hiÖu kho : V 10435/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96216

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng x·; Vai trß h­¬ng ­íc;

Céng ®ång lµng x·; §ång b»ng B¾c Bé; ViÖt Nam


LuËt b­u chÝnh. - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 42 tr.

Ký hiÖu kho : V 10481, V 10482/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96257

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt b­u chÝnh; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam
LuËt d©n qu©n tù vÖ n¨m 2009 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 334 tr.Ký hiÖu kho : V 10455, V 10515/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96235

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt d©n qu©n tù vÖ; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; 2009; ViÖt Nam


LuËt Doanh nghiÖp n¨m 2005 ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2009 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : V 10425/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96207

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ; LuËt doanh nghiÖp;

V¨n b¶n ph¸p luËt; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh;

ViÖt Nam
LuËt du lÞch n¨m 2005 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : V 10428/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96210

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt du lÞch; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; 2005; ViÖt Nam


LuËt §Êt ®ai - Nhµ ë ViÖt Nam 2009 vµ quy ®Þnh míi nhÊt vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, båi th­êng, hç trî khi thu håi ®Êt/ Quèc C­êng s.t. . H. : Lao ®éng, 2009 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VL 914/ VXAHOIHOC / Mfn: 96585

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ®Êt ®ai; QuyÒn sö dông ®Êt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt ®iÒu ­íc quèc tÕ/ Lª V¨n BÝnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : V 10480/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96256

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; LuËt ®iÒu ­íc quèc tÕ
LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 söa ®æi, bæ sung n¨m 2010. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : V 10525/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96287

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h«n nh©n gia ®×nh;

LuËt söa ®æi bæ sung; 2000; 2010;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : V 10430/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96212

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt khiÕu n¹i tè c¸o; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


LuËt KiÓm to¸n Nhµ n­íc n¨m 2005 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : V 10410, V 10443/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96193

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kiÓm to¸n nhµ n­íc; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; 2005; ViÖt NamLuËt n¨ng l­îng nguyªn tö n¨m 2008 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10444/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96225

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt n¨ng l­îng nguyªn tö;

V¨n b¶n ph¸p luËt; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh;

2008; ViÖt Nam
LuËt qu¶n lý, sö dông tµi s¶n nhµ n­íc n¨m 2008 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : V 10523/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96285

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt qu¶n lý sö dông tµi s¶n nhµ n­íc;

2008; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


LuËt quèc tÕ vÒ ®¸nh c¸ trªn biÓn/ NguyÔn Tr­êng Giang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : V 10454/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96234

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; C«ng ­íc quèc tÕ;

§¸nh c¸ trªn biÓn


LuËt thi ®ua, khen th­ëng n¨m 2003 (söa ®æi, bæ sung n¨m 2005, 2009) vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : V 10452/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96232

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt thi ®ua khen th­ëng; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


LuËt thuÕ b¶o vÖ m«i tr­êng, luËt kho¸ng s¶n cña Quèc héi khãa XII h­íng dÉn míi nhÊt vÒ x¸c ®Þnh thiÖt h¹i, kh¶o s¸t ®iÒu tra, x©y dùng b¸o c¸o, møc xö ph¹t vµ kinh phÝ trong ho¹t ®éng tµi nguyªn m«i tr­êng/ Quý Long, Kim Th­ s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2455/ VMOITRUONG / Mfn: 96488

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt thuÕ; LuËt kho¸ng s¶n;

M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng


LuËt thuÕ sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp. - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 17 tr.

Ký hiÖu kho : V 10483, V 10484/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96258

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; LuËt thuÕ; ThuÕ sö dông ®Êt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n n¨m 2007 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : V 10447/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96228

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt tµi chÝnh; LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh;

2007; ViÖt Nam

LÞch sö ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n ViÖt Nam/ TrÞnh Nhu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 701 tr.

Ký hiÖu kho : V 10419/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96199

Tõ kho¸ : ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n; LÞch sö ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
Mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thñ ®« Hµ Néi (®­îc ban hµnh tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2010). - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.Ký hiÖu kho : V 10420/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96202

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt thñ ®«; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Nguån cña luËt h×nh sù ViÖt Nam/ NguyÔn Anh TuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 10522/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96249

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; Nguån luËt;

Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn; ViÖt Nam


Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam (1945-2010) / NguyÔn Träng Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : V 10460, V 10461/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96239

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; X©y dùng nhµ n­íc;

B¶o vÖ nhµ n­íc; HÖ thèng chÝnh trÞ;

1945-2010; ViÖt Nam
Ph¶n biÖn x· héi vµ ph¸t huy d©n chñ ph¸p quyÒn: S¸ch tham kh¶o / Hå B¸ Th©m, NguyÔn T«n ThÞ T­êng V©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB2425, VB2380, VB2381/VXAHOIHOC / Mfn: 96550

Tõ kho¸ : Ph¶n biÖn x· héi; D©n chñ; D©n chñ ph¸p quyÒn;

QuyÒn c«ng d©n; Ph¸t trriÓn x· héi; ViÖt Nam


Ph¸p luËt an sinh x· héi - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn HiÒn Ph­¬ng . - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : V 10477, V 10478/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96254

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt an sinh x· héi; C¬ cë lý luËn;

Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn; ViÖt Nam


Ph¸p luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n/ TrÇn Quang Huy, NguyÔn Quang TuyÕn ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : V 10479/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96255

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n;

KiÕn thøc ph¸p lý; ViÖt Nam


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §øc TÜnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : V 10456/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96236

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; §µo t¹o nghÒ; ChÊt l­îng d¹y nghÒ;

§Çu t­ ®µo t¹o nghÒ; §Þnh h­íng ®µo t¹o nghÒ;

ViÖt Nam
Qu¶n trÞ c«ng ty ®¹i chóng, niªm yÕt dµnh cho doanh nghiÖp vµ nhµ ®Çu t­/ Lª Minh Toµn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : V 10512/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96278

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp;

C«ng ty; Qu¶n trÞ c«ng ty ®¹i chóng; Niªm yÕt;

Nhµ ®Çu t­; ViÖt Nam
Quy chÕ ph¸p lý cña c«ng d©n ViÖt Nam/ NguyÔn Minh §oan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : V 10442/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96223

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; C«ng d©n ; Quy chÕ ph¸p lý; ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®¬n gi¶n ho¸, kiÓm so¸t thñ tôc hµnh chÝnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : V 10507/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96275

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

Thñ tôc hµnh chÝnh; KiÓm so¸t thñ tôc hµnh chÝnh;

ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng kh«ng chuyªn tr¸ch ë cÊp x·. - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : V 10411/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96194

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

C¸n bé; C«ng chøc; ViÖt Nam


Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng chî vµ th­¬ng m¹i biªn giíi, cöa khÈu. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : V 10429/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96211

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ; Qu¶n lý ho¹t ®éng chî;

Th­¬ng m¹i cöa khÈu; Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc phßng, chèng lôt, b·o, s¶n xuÊt - kinh doanh ph©n bãn, thñy s¶n, lao ®éng vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10432/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96214

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi, quyÒn c«ng d©n trong nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1551/ VGIADINH / Mfn: 96144

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn c«ng d©n;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa;

ViÖt Nam
QuyÒn cña ng­êi lao ®éng di tró: C«ng ­íc cña Liªn Hîp Quèc vµ nh÷ng v¨n kiÖn quan träng cña ASEAN: S¸ch tham kh¶o / Khoa LuËt. §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : Nxb. Hång §øc, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1968/ VGIADINH / Mfn: 96185

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; C«ng ­íc quèc tÕ; Liªn Hîp Quèc;

QuyÒn con ng­êi; Lao ®éng di tró; V¨n kiÖn


Së h÷u trÝ tuÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ/ Ph¹m V¨n TuyÕt, Lª Kim Giang . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : V 10485/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96259

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt chuyÓn giao c«ng nghÖ;

LuËt së h÷u trÝ tuÖ; Ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn;

ViÖt Nam
ThuËt ng÷ trong ®µm ph¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ/ Walter Goode; TrÞnh Minh Anh, L©m ThÞ Quúnh Anh b.d. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 589 tr.

Ký hiÖu kho : V 10440/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96221

Tõ kho¸ : §µm ph¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ; ThuËt ng÷ ph¸p lý;

Th­¬ng m¹i quèc tÕ


Thùc thi luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn §øc KhiÓn, Ph¹m V¨n §øc, §inh Minh TrÝ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 .- 233 tr.

Ký hiÖu kho : V 10466, V 10467/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96243

Tõ kho¸ : B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng;

LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : V 10504, V 10505/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96274

Tõ kho¸ : QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ; Th­c thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ;

C¬ chÕ thùc thi; Quy ®Þnh ph¸p luËt; Lý luËn;

Thùc tiÔn; ViÖt Nam

T×m hiÓu Nhµ n­íc ph¸p quyÒn Hµn Quèc/ Ng« Xu©n B×nh, Hå ViÖt H¹nh ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : V 10465/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96242

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; LÞch sö nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Bé m¸y nhµ n­íc; C¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc;

Hµn Quèc
Tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù: S¸ch tham kh¶o / Mai Thanh HiÕu, NguyÔn ChÝ C«ng . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : V 10491/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96247

Tõ kho¸ : LuËt h×nh sù; Vô ¸n h×nh sù; Khëi tè vô ¸n;

§iÒu tra vô ¸n; Truy tè; XÐt xö; Thi hµnh ¸n; ViÖt Nam


T­ t­ëng vÒ quyÒn con ng­êi: TuyÓn tËp t­ liÖu thÕ giíi vµ ViÖt Nam. S¸ch chuyªn kh¶o / Khoa LuËt, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 737/ VTAMLY / Mfn: 96437

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi; T­ t­ëng nh©n quyÒn;

Lîi Ých t­ t­ëng; Ph¸p luËt; ViÖt Nam


VÊn ®Ò b¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i.- H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : V 10530/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96292

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt së h÷u trÝ tuÖ; QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ;

§iÒu ­íc quèc tÕ; Doanh nghiÖp; Th­¬ng hiÖu;

Ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i; ViÖt Nam
VÒ h×nh ph¹t tö h×nh trong luËt h×nh sù ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m V¨n Beo . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 10506/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96248

Tõ kho¸ : LuËt h×nh sù; Tö h×nh; H×nh ph¹t tö h×nh; ViÖt Nam
X©y dùng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : V 10521/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96284

Tõ kho¸ : X· héi häc khoa häc; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp ë ViÖt Nam/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10493/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96265

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; V¨n ho¸ qu¶n lý;

Doanh nghiÖp; Qu¶n lý doanh nghiÖp; ViÖt Nam


Nh©n khÈu häc. D©n sè
Age-sex Structure and Marital Status of the Population in Viet Nam/ General Statistics Office . - H. : [s.n], 2011 . - 166 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1093/ VGIADINH / Mfn: 96172

Tõ kho¸ : D©n sè; Giíi tÝnh; §é tuæi;

T×nh tr¹ng h«n nh©n; ViÖt Nam


Education of Adult Children and Mortality of Their Elderly Parents in Taiwan/ Zachary Zimmer, Linda G. Martin . - N.Y. : [s.n.], 2005 . - 24 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1082 / VGIADINH / Mfn: 96128

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; Con; Cha mÑ;

Ng­êi cao tuæi; Tr×nh ®é häc vÊn; Møc chÕt; §µi Loan


Trends in the Timing of First Marriage Among Men and Women in the Developing World/ Arbara S. Mensch, Susheela Singh, John B. Casterline . - N.Y. : [s.n.], 2005 . - 53 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1080 / VGIADINH / Mfn: 96127

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; Nam giíi; N÷ giíi; H«n nh©n;

Tuæi kÕt h«n; §iÒu tra d©n sè; Sè liÖu thèng kª;

1990-2001; N­íc ®ang ph¸t triÓn
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 1 / NguyÒn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2401/ VXAHOIHOC / Mfn: 96561

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Tö vong; Di c­; ViÖt Nam
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 2 / NguyÒn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2402/ VXAHOIHOC / Mfn: 96562

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Tö vong; Di c­; ViÖt Nam
Dù b¸o d©n sè ViÖt Nam 2009-2049/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . 310 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1309/ VGIADINH / Mfn: 96166

Tõ kho¸ : D©n sè; Dù b¸o d©n sè; Sè liÖu thèng kª;

2009-2049; ViÖt Nam


KÕt qu¶ Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009 tØnh Lµo Cai/ Ban chØ ®¹o tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2010 . - 449 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2460/ VMOITRUONG / Mfn: 96493

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
KÕt qu¶ Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh B¾c Giang n¨m 2009/ Côc Thèng kª B¾c Giang . - H. : Thèng kª, 2010 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2468/ VMOITRUONG / Mfn: 96500

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; Tæng ®iÒu tra; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

§iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë; 2009;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Ng­êi khuyÕt tËt ë ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi t¹i Th¸i B×nh, Qu¶ng Nam, §µ N½ng vµ §ång Nai / Lª B¹ch D­¬ng, KhuÊt Thu Hång, NguyÔn §øc Minh . - Tb. lÇn 1, cã söa ch÷a bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1228/ VGIADINH / Mfn: 96192

Tõ kho¸ : Ng­êi khuyÕt tËt; §iÒu tra x· héi; TØnh Th¸i B×nh;

TØnh Qu¶ng Nam; Thµnh phè §µ N½ng; TØnh §ång Nai;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª: D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh / Trung t©m Th«ng tin vµ T­ liÖu d©n sè . - H. : Tæng côc D©n sè vµ KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2093/ VGIADINH / Mfn: 96157

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Tãm t¾t mét sè chØ sè ph©n tÝch theo giíi tÝnh: Tõ sè liÖu cña Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1301/ VGIADINH / Mfn: 96138

Tõ kho¸ : D©n sè; X· héi häc d©n sè; 2009; ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2452/ VMOITRUONG / Mfn: 96485

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 1/4/2009 tØnh Qu¶ng TrÞ: KÕt qu¶ chñ yÕu mÉu- toµn bé / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2010 . - 605 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2458/ VMOITRUONG / Mfn: 96491

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; TØnh Qu¶ng TrÞ;

ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu tØnh VÜnh Phóc/ Côc Thèng kª VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2459/ VMOITRUONG / Mfn: 96492

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ViÖt Nam: C¸c b»ng chøng míi vÒ thùc tr¹ng, xu h­íng vµ nh÷ng kh¸c biÖt: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1303, TLv 1313/ VGIADINH / Mfn: 96169

Tõ kho¸ : D©n sè; Tû sè giíi tÝnh; Sinh ®Î; ViÖt Nam
Qu©n sù

§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Nam/ Phan Huy Lª, D­¬ng Trung Quèc, TrÇn Xu©n Thanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5103/ VSUHOC / Mfn: 96338

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p - Danh t­íng thÕ kû XX: Qua t­ liÖu n­íc ngoµi / NguyÔn V¨n Sù b.s. . - H. : Q§ND, 2011 . - 808 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1733 / VSUHOC / Mfn: 96363

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i;

Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé qu©n sù tØnh NghÖ An: 1945 - 2005 . - H. : Q§ND, 2010 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7621/ VSUHOC / Mfn: 96348

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; LÞch sö ®Þa ph­¬ng;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé qu©n sù tØnh Hµ TÜnh: 1945 - 2010 . - H. : Q§ND, 2011 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7623/ VSUHOC / Mfn: 96349

Tõ kho¸ : LÞch sö §¶ng bé; LÞch sö qu©n sù;

1945-2010; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


LÞch sö lùc l­îng vò trang nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i 30 n¨m x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc: 1975 - 2005 / §¶ng ñy - Bé chØ huy qu©n sù tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Q§ND, 2010 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7622/ VSUHOC / Mfn: 96347

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Lùc l­îng vò trang nh©n d©n;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


LÞch sö Nam Bé kh¸ng chiÕn. T. 1 : 1945 - 1954 / TrÇn B¹ch §»ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2401/ VSUHOC / Mfn: 96313

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; 1945-1954;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
LÞch sö Nam Bé kh¸ng chiÕn. T. 2 : 1954 - 1975 / TrÇn B¹ch §»ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1658 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2402/ VSUHOC / Mfn: 96314

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1954-1975;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
ViÖt Nam nh÷ng sù kiÖn qu©n sù tõ thÕ kû XV ®Õn thÕ kû XVIII. - H. : Q§ND, 2011 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7624, §Vb 5112/ VSUHOC / Mfn: 96350

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Sù kiÖn qu©n sù; Sù kiÖn lÞch sö;

ThÕ kû 15 - 18; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîptải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương