S¸ch míi sè 05/2012


§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Namtải về 0.79 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
1   2   3   4   5   6   7   8
§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Nam/ Phan Huy Lª, D­¬ng Trung Quèc, TrÇn Xu©n Thanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5103/ VSUHOC / Mfn: 96338

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p - Danh t­íng thÕ kû XX: Qua t­ liÖu n­íc ngoµi / NguyÔn V¨n Sù b.s. . - H. : Q§ND, 2011 . - 808 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1733 / VSUHOC / Mfn: 96363

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i; Vâ Nguyªn Gi¸p;

ViÖt Nam
§¹i ViÖt sö ký tiÒn biªn/ Ng« Th× SÜ b.s.; D­¬ng ThÞ The b.d., kh¶o chó . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2419/ VSUHOC / Mfn: 96311

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam
§¹i ViÖt sö ký tôc biªn (1676 - 1789) / Ng« ThÕ Long, NguyÔn Kim H­ng d., kh¶o chøng; NguyÔn §æng Chi h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2418, §Vv 2430/ VSUHOC / Mfn: 96312

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö;

CËn ®¹i; ViÖt Nam


§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 1 : Tù nhiªn - Nh©n v¨n / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2405/ VSUHOC / Mfn: 96307

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ tù nhiªn;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; §Þa lÝ hµnh chÝnh;

Céng ®ång d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§Æc ®iÓm x· héi; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 2 : LÞch sö truyÒn thèng / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2406/ VSUHOC / Mfn: 96308

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö truyÒn thèng; Sù kiÖn lÞch sö; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2407/ VSUHOC / Mfn: 96309

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; C«ng nghiÖp;

TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2451/ VMOITRUONG / Mfn: 96516

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1475 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2421/ VSUHOC / Mfn: 96317

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; ChÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
§iÖn Biªn Phñ kÕt thóc mét ¶o t­ëng/ Alain Ruscio . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7615/ VSUHOC / Mfn: 96344

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§inh gia tam kiÖt/ §inh V¨n §¹t . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 715 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1736 / VSUHOC / Mfn: 96360

Tõ kho¸ : Dßng hä; Nghiªn cøu dßng hä;

Dßng hä §inh; ViÖt Nam


Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn tõ sau chiÕn tranh l¹nh ®Õn nay: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2438, VB 2442/ VXAHOIHOC / Mfn: 96596

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Thùc tr¹ng; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

TriÓn väng ph¸t triÓn; N­íc t­ b¶n.; ViÖt Nam


HÖ thèng phßng thñ miÒn Trung d­íi triÒu NguyÔn/ §ç Bang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7637, §Vb 5122/ VSUHOC / Mfn: 96368

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; B¶o vÖ Tæ quèc; Nhµ NguyÔn;

An ninh quèc phßng; CËn ®¹i; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng ngo¹i giao cña n­íc Ph¸p nh»m cñng cè c¬ së t¹i Nam Kú 1862 - 1874/ Tr­¬ng B¸ CÇn; Vò L­u Xu©n d.; NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1730, §Vv 2422/ VSUHOC / Mfn: 96353

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1862-1874; MiÒn Nam;

ViÖt Nam; Ph¸p
Hå ChÝ Minh - Ng­êi mang l¹i ¸nh s¸ng. - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1726/ VSUHOC / Mfn: 96327

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
HuÕ víi ®êi sèng v¨n ho¸ gia téc/ Lª NguyÔn L­u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2446/ VMOITRUONG / Mfn: 96511

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Gia téc; Hä téc;

V¨n ho¸ dßng hä; Nguån gèc dßng hä;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Khoa b¶ng B¾c Bé vµ Thanh Ho¸ qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2437/ VSUHOC / Mfn: 96380

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Nhµ khoa b¶ng; Méc b¶n triÒu NguyÔn;

Tµi liÖu kh¾c gç; Nhµ NguyÔn; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Khoa b¶ng Th¨ng Long Hµ Néi: Qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn / Ph¹m ThÞ HuÖ, NguyÔn Xu©n Hoµi, Bïi ThÞ Mai b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2409/ VSUHOC / Mfn: 96323

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ khoa b¶ng; Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç;

Nhµ NguyÔn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Kû yÕu Héi th¶o khoa häc danh nh©n Tho¹i Ngäc HÇu NguyÔn V¨n Tho¹i. - An Giang : [k.nxb.], 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1723/ VSUHOC / Mfn: 96325

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; KØ yÕu;

Héi th¶o; NguyÔn V¨n Tho¹i; ViÖt Nam


Kû yÕu Héi th¶o khoa häc Th¸i s­ ¸ V­¬ng §µo Cam Méc. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : TL 978 / VSUHOC / Mfn: 96324

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Th¸i s­; KØ yÕu;

Héi th¶o; §µo Cam Méc; ViÖt Nam


LÞch sö cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (1945 - 1954). T. 4 : B­íc ngoÆt cña cuéc kh¸ng chiÕn . - H. : Q§ND, 2011 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5113/ VSUHOC / Mfn: 96352

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
LÞch sö Nam Bé kh¸ng chiÕn. T. 1 : 1945 - 1954 / TrÇn B¹ch §»ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2401/ VSUHOC / Mfn: 96313

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; 1945-1954;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
LÞch sö Nam Bé kh¸ng chiÕn. T. 2 : 1954 - 1975 / TrÇn B¹ch §»ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1658 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2402/ VSUHOC / Mfn: 96314

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1954-1975;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2438/ VSUHOC / Mfn: 96381

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930 - 2007;

ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007. Bµi viÕt cña l·nh ®¹o §¶ng, nhµ n­íc / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2439/ VSUHOC / Mfn: 96382

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930 - 2007;

Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: V¨n kiÖn tËp. T. 1 : 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2440/ VSUHOC / Mfn: 96383

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

§¶ng Céng s¶n; B¸o c¸o; NghÞ quyÕt; 1930 - 2007;

ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: Biªn niªn sù kiÖn. T. 1 : 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 947 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2441/ VSUHOC / Mfn: 96384

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö;

1930 - 2007; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö ViÖt Nam 1954 - 1975/ NguyÔn §×nh Lª . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1734, §Vv 2436/ VSUHOC / Mfn: 96362

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; 1954-1975; ViÖt Nam


Linh môc Ph¹m B¸ Trùc vµ ®­êng h­íng C«ng gi¸o ®ång hµnh cïng d©n téc trong thêi kú chèng thùc d©n Ph¸p: 1946 - 1954 / NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5106/ VSUHOC / Mfn: 96333

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; C«ng gi¸o;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; 1946-1954; Linh môc;

Ph¹m B¸ Trùc; ViÖt Nam


L­¬ng V¨n Ch¸nh th©n thÕ vµ sù nghiÖp/ NguyÔn V¨n Th­ëng ch.b.; Lª Xu©n Hång b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7620/ VSUHOC / Mfn: 96346

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Quan l¹i; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Trung ®¹i; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1921/ VGIADINH / Mfn: 96177

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam víi viÖc sö dông c¸c ®¹i khoa häc vÞ tiÕn sÜ: 1075 - 1919 / Lª ThÞ Thanh Hßa . - H. : KHXH, 2011 . - 576 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2412/ VSUHOC / Mfn: 96322

Tõ kho¸ : Khoa b¶ng; Nhµ khoa b¶ng; TiÕn sÜ;

LÞch sö gi¸o dôc; 1075-1919; ViÖt Nam


Nh÷ng cø liÖu míi vÒ viÖc chÐp sö ViÖt Nam/ A.L Fedorin; L­¬ng Tù C­êng, §inh Kh¾c Thu©n, TrÞnh Kh¾c M¹nh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5119/ VSUHOC / Mfn: 96373

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Khoa häc lÞch sö;

Ghi chÐp lÞch sö; ViÖt Nam


Nh÷ng ng­êi ch©u ¢u ë n­íc An Nam/ Charles B. Maybon; NguyÔn Thõa Hû d. . - Tb. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2086/ VGIADINH / Mfn: 96150

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Th­¬ng nh©n; Gi¸o sÜ; T­ liÖu lÞch sö;

ThÕ kû 17-18; Ph­¬ng T©y; An Nam; ViÖt Nam


Nh÷ng ng­êi kÕ tôc tõ Ivan III ®Õn Dmitri Medvedev: S¸ch tham kh¶o / Piotr Romanov; Ph­¬ng Thanh, HuyÒn Minh d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7638/ VSUHOC / Mfn: 96370

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Vua;

Tæng bÝ th­; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Nga


Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh yÕu trong lÞch sö Nam Bé kh¸ng chiÕn: 1945 - 1975 / Lª Ph­íc Thä ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 1318 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2403/ VSUHOC / Mfn: 96315

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Phong trµo c¸ch m¹ng; §êi sèng x· héi; 1945-1975;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Néi c¸c TrÇn Träng Kim - B¶n chÊt, vai trß vµ vÞ trÝ lÞch sö/ Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : V 10412/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96195

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Néi c¸c TrÇn Träng Kim;

Hoµn c¶nh ra ®êi; Chñ tr­¬ng; Ho¹t ®éng;

17/4/1945-23/8/1945; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Quan hÖ Hoa Kú - ViÖt Nam tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2006: LuËn ¸n tiÕn sÜ lÞch sö / Vò ThÞ Thu Giang . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2389/ VSUHOC / Mfn: 96296

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LuËn ¸n tiÕn sÜ; Mü; ViÖt Nam
Quèc sö di biªn (Th­îng - Trung - H¹)/ Phan Thóc Trùc; NguyÔn ThÞ Oanh b.d. . - H. : KHXH, 2010 . - 838 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2410/ VSUHOC / Mfn: 96305

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Ghi chÐp lÞch sö; Nguån sö liÖu;

Nhµ NguyÔn; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Sæ tay ®Þa danh Kiªn Giang/ Anh §éng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2459/ VMOITRUONG / Mfn: 96524

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Danh lam th¾ng c¶nh; TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam
Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 5 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2399/ VSUHOC / Mfn: 96300

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n tÕ; ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; S¾c phong;

Gia ph¶; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7641/ VSUHOC / Mfn: 96365

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


Th©n thÕ vµ sù nghiÖp cña LÐopold - Michel CadiÌre (1869 - 1955): Kû yÕu héi th¶o. Nhµ nghiªn cøu vÒ HuÕ vµ ViÖt Nam. Linh môc Gi¸o phËn HuÕ thuéc Héi Thõa sai h¶i ngo¹i Paris / ñy ban V¨n ho¸ Héi ®ång Gi¸m môc ViÖt Nam . - H. : Tri thøc, 2011 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2434/ VSUHOC / Mfn: 96378

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¹o C«ng gi¸o; Linh môc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; LÐopold - Michel CadiÌre; Ph¸p


Téi ¸c cña ®Õ quèc Mü trong chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam/ Ph¹m Hïng . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2011 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1737 / VSUHOC / Mfn: 96359

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; Téi ¸c chiÕn tranh; §Õ quèc Mü;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Mü


Tuyªn ng«n ®éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thêi ®¹i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2416/ VSUHOC / Mfn: 96320

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Tuyªn ng«n ®éc lËp; QuyÒn con ng­êi;

QuyÒn d©n téc; Nh©n vËt lÞch sö; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
ñy ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh miÒn Nam Trung bé 1945 - 1954/ Ban chØ ®¹o biªn so¹n LÞch sö ChÝnh phñ . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2413/ VSUHOC / Mfn: 96303

Tõ kho¸ : ñy ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; MiÒn Nam; ViÖt Nam


ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2453/ VMOITRUONG / Mfn: 96486

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
ViÖt Nam nh÷ng sù kiÖn qu©n sù tõ thÕ kû XV ®Õn thÕ kû XVIII. - H. : Q§ND, 2011 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7624, §Vb 5112/ VSUHOC / Mfn: 96350

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Sù kiÖn qu©n sù;

Sù kiÖn lÞch sö; ThÕ kû 15 - 18; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong thÕ giíi §«ng ¸: Mét c¸ch tiÕp cËn liªn ngµnh vµ khu vùc / NguyÔn V¨n Kim . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 634 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1738/ VSUHOC / Mfn: 96371

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

Giao l­u kinh tÕ; Quan hÖ khu vùc; ViÖt Nam; §«ng ¸


ViÖt Nam vµ Hå ChÝ Minh qua c¶m nhËn cña nhµ b¸o Wilfred Burchett. - H.: ThÕ giíi, 2011 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7635/ VSUHOC / Mfn: 96372

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Vïng ®Êt Nam Bé d­íi triÒu Minh M¹ng/ Choi Byung Wook; Lª Thïy Linh, TrÇn ThiÖn Thanh, Hoµng Anh TuÊn d.; NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2087/ VGIADINH / Mfn: 96151

§Vb 5140, Vb 7610/ VSUHOC / Mfn: 96332Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; TriÒu ®¹i Minh M¹ng;

Nhµ NguyÔn; CËn ®¹i; Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt NamNghÖ thuËt

1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2469/ VMOITRUONG / Mfn: 96534

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t ®­a em;

TØnh Long An; ViÖt Nam
ChÌo cæ xø NghÖ/ TrÇn ViÖt Ng÷ s.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2470/ VTAMLY / Mfn: 96418

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt chÌo; ChÌo; T¸c phÈm chÌo cæ;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


DiÔn x­íng v¨n häc d©n gian Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : D©n trÝ, 2011 . 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2485/ VTAMLY / Mfn: 96443

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian; Tuång;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


H¸t nhµ trß, nhµ t¬ ë xø NghÖ/ NguyÔn NghÜa Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2463/ VTAMLY / Mfn: 96402

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghiªn cøu nghÖ thuËt d©n gian; H¸t ca trï;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
H¸t s¾c bïa/ TrÇn Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2497/ VTAMLY / Mfn: 96452

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


H¸t XÈm/ TrÇn ViÖt Ng÷ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2459/ VTAMLY / Mfn: 96397

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; H¸t XÈm; ViÖt Nam

Kh¾p thèng §¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2466/ VMOITRUONG / Mfn: 96531

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a; D©n téc Tµy;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Kháa quan: Nh÷ng khóc h¸t lÔ héi d©n gian d©n téc Tµy / Hoµng ThÞ Cµnh ch.b.; Ma V¨n Hµn, Hoµng Ngäc Håi b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2471/ VTAMLY / Mfn: 96423

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Khóc h¸t d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
LÔ héi Nµng Hai cña ng­êi Tµy Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2447/ VTAMLY / Mfn: 96389

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; LÔ héi Nµng Hai;

NghÖ thuËt d©n gian; Bµi h¸t; H¸t l­în Hai;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
LÔ vun hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2478/ VTAMLY / Mfn: 96421

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Tôc lÖ;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
L­în Then ë miÒn §«ng Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2475/ VTAMLY / Mfn: 96425

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

H¸t Then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Lý trong d©n ca ng­êi ViÖt/ L­ NhÊt Vò, Lª Giang, Lª Anh Trung s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 665 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2473/ VTAMLY / Mfn: 96426

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian;

T¸c phÈm ©m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t; Lý;

H¸t Lý; ViÖt Nam
Ngät ngµo lêi quª xø NÉu/ Ng« Sao Kim s.t., gi. th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2496/ VTAMLY / Mfn: 96451

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Ca dao; Hß khoan;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam

Nh¹c khÝ cña téc ng­êi H'rª ë Qu¶ng Ng·i/ NguyÔn ThÕ TruyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2502/ VTAMLY / Mfn: 96446

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n téc;

Nh¹c khÝ; Nh¹c khÝ d©n téc; D©n téc H'rª;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi ca ®¸m c­íi ng­êi M­êng Thanh Ho¸/ Cao S¬n H¶i s.t., b.d., gi.th.. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2504/ VTAMLY / Mfn: 96454

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n lÔ; LÔ c­íi;

NghÖ thuËt d©n gian; Bµi h¸t; D©n téc M­êng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Nãi th¬, nãi vÌ, th¬ r¬i Nam Bé/ L­ NhÊt Vò, Lª Giang, Lª Anh Trung s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2484/ VTAMLY / Mfn: 96444

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; VÌ;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Trang trÝ trong mü thuËt truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ TrÇn L©m BiÒn ch.b. .- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2498/ VTAMLY / Mfn: 96456

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt trang trÝ; Hoa v¨n;

H×nh t­îng; BiÓu t­îng; Linh vËt; Ng­êi ViÖt; ViÖt NamNg«n ng÷ häc

Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh - Ph¸p - ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2471/ VMOITRUONG / Mfn: 96503

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt; ViÖt NamNhµ n­íc vµ ph¸p luËt

B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2425/ VSUHOC / Mfn: 96357

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o; V¨n xu«i;

Th¬; ¢m nh¹c; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


Bé luËt Lao ®éng - ChÕ ®é ®·i ngé ®èi víi l·nh ®¹o, c¸n bé, c«ng chøc vµ ng­êi lao ®éng/ Thuû Ng©n Tróc s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : VL 920/ VXAHOIHOC / Mfn: 96589

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm y tÕ;

B¶o hiÓm thÊt nghiÖp; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


C¸c biÖn ph¸p xö lý viÖc kh«ng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång trong ph¸p luËt ViÖt Nam/ §ç V¨n §¹i ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : V 10520, V 10521/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96283

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ; Hîp ®ång kinh tÕ;

Vi ph¹m hîp ®ång; BiÖn ph¸p xö lý; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

ViÖt Nam
C¸c nghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua t¹i kú häp thø b¶y Quèc héi khãa XII. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10510, V 10511/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96277

Tõ kho¸ : Kú häp thø 7; Khãa 12; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
C¸c téi x©m ph¹m quyÒn tù do, d©n chñ cña c«ng d©n theo LuËt H×nh sù ViÖt Nam/ TrÞnh TiÕn ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : V 10453/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96233

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; QuyÒn tù do d©n chñ;

C«ng d©n; Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


Chñ quyÒn quèc gia ViÖt Nam trªn hai quÇn ®¶o Hoµng Sa - Tr­êng Sa/ §inh Kim Phóc ch.b.; D­¬ng Danh Huy, NguyÔn Xu©n DiÖn, Hoµng ViÖt b.s. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : V 10489/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96263

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Chñ quyÒn quèc gia; Tranh chÊp chñ quyÒn;

BiÓn §¶o; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; ViÖt Nam
Chñ thÓ quan hÖ ph¸p luËt d©n sù/ NguyÔn Ngäc §iÖn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : V 10508, V 10509/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96276

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt d©n sù; Quan hÖ ph¸p luËt d©n sù;

Chñ thÓ quan hÖ ph¸p luËt d©n sù; Ph¸p luËt d©n sù;

Quan hÖ ph¸p luËt d©n sù; ViÖt Nam
Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 10513, V 10514/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96279

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

Qu¶n lý m«i tr­êng; C«ng ­íc quèc tÕ; ViÖt Namtải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương