S¸ch míi sè 05/2012tải về 0.79 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
1   2   3   4   5   6   7   8
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 1 : Tù nhiªn - Nh©n v¨n / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2405/ VSUHOC / Mfn: 96307

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ tù nhiªn;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; §Þa lÝ hµnh chÝnh;

Céng ®ång d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§Æc ®iÓm x· héi; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 2 : LÞch sö truyÒn thèng / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2406/ VSUHOC / Mfn: 96308

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö truyÒn thèng; Sù kiÖn lÞch sö; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2407/ VSUHOC / Mfn: 96309

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; C«ng nghiÖp;

TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2408/ VSUHOC / Mfn: 96310

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2451/ VMOITRUONG / Mfn: 96516

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1475 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2421/ VSUHOC / Mfn: 96317

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; ChÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ x· Hång ViÖt, huyÖn Hßa An - tØnh Cao B»ng/ TriÒu ¢n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2493/ VTAMLY / Mfn: 96447

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; V¨n ho¸;

Khoa häc gi¸o dôc; §Þa chÝ; X· Hång ViÖt;

HuyÖn Hßa An; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nh©n häc/ Vò ThÞ Ph­¬ng Anh, Phan Ngäc ChiÕn, Hoµng Träng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2088/ VGIADINH / Mfn: 96152

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Lý thuyÕt; Ph­¬ng ph¸p


Sæ tay ®Þa danh Kiªn Giang/ Anh §éng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2459/ VMOITRUONG / Mfn: 96524

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Danh lam th¾ng c¶nh; Sæ tay; TØnh Kiªn Giang;

ViÖt Nam
Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 5 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 300 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2399/ VSUHOC / Mfn: 96300

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n tÕ; ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; S¾c phong;

Gia ph¶; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 6 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2400/ VSUHOC / Mfn: 96302

Tõ kho¸ : LÞch sö ®Þa ph­¬ng; §Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7641/ VSUHOC / Mfn: 96365

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Tõ ®iÓn x· héi häc Oxford/ Bïi ThÕ C­êng, §Æng ThÞ ViÖt Ph­¬ng, TrÞnh Huy Ho¸ d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 230/ VGIADINH / Mfn: 96175

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch; ThuËt ng÷ x· héi häc;

Tõ ®iÓn x· héi häc; Oxford


Kinh tÕ

B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 1/9/2009 = Report on labour force survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2454/ VMOITRUONG / Mfn: 96487

VL 924/ VXAHOIHOC / Mfn: 96606Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 2007 = Report on labour force and employment survey Vietnam 2007 / Tæng Côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VL 917, VL 918 / VXAHOIHOC / Mfn: 96587

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ViÖc lµm; B¸o c¸o ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; 2007; ViÖt Nam


B¶o vÖ doanh nghiÖp trong th­¬ng m¹i quèc tÕ. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : V 10516/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96281

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Th­¬ng m¹i quèc tÕ; Lîi Ých doanh nghiÖp; ViÖt Nam


BÝ Èn cña vèn: V× sao chñ nghÜa t­ b¶n thµnh c«ng ë ph­¬ng T©y vµ thÊt b¹i ë mäi n¬i kh¸c: S¸ch tham kh¶o / Hernemdo De Soto; NguyÔn Quang A d.; TrÇn §×nh Thiªn h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1972/ VGIADINH / Mfn: 96190

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Vèn; Sö dông vèn; ThÕ giíi
C¸c lý thuyÕt kinh tÕ trong bèi c¶nh khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu vµ thùc tiÔn ViÖt Nam. - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : V 10475/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96252

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; Lý thuyÕt kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


C¸c m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Ng« §¨ng Thµnh ch.b.; TrÇn Quang TuyÕn, Mai ThÞ Thanh Xu©n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2388, Vb 2389/ VXAHOIHOC / Mfn: 96554

V 10451/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96231Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸;

M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
C¶i c¸ch kinh tÕ ë §«ng ¸ thêi kú m­êi n¨m sau khñng ho¶ng 1997/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : V 10503/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96273

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Phôc håi khñng ho¶ng kinh tÕ;

§«ng ¸
ChÝnh s¸ch c¹nh tranh cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : V 10446/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96227

Tõ kho¸ : Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

C¹nh tranh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c¹nh tranh;

§iÒu chØnh chÝnh s¸ch c¹nh tranh; Liªn minh ch©u ¢u
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 325 tr.

Ký hiÖu kho : V 10472/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96250

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Chñ nghÜa tù do míi/ Ph¹m Quèc Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : V 10524/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96286

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; Chñ nghÜa tù do míi;

Häc thuyÕt kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi;

Chñ nghÜa träng tiÒn; Häc thuyÕt träng cung
Céng ®ång kinh tÕ §«ng ¸ (EAEC) vµ nh÷ng toan tÝnh cña c¸c n­íc lín: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : V 10445/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96226

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; M« h×nh céng ®ång kinh tÕ;

EAEC; ViÖt Nam; §«ng ¸; ThÕ giíi
C¬ chÕ chÝnh s¸ch thóc ®Èy doanh nghiÖp ®Çu t­ cho b¶o vÖ m«i tr­êng/ Vò Xu©n NguyÖt Hång ch.b. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : V 10474/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96251

Tõ kho¸ : B¶o vÖ m«i tr­êng; C¬ chÕ chÝnh s¸ch; Doanh nghiÖp;

§Çu t­ b¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam


Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 10513, V 10514/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96279

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

Qu¶n lý m«i tr­êng; C«ng ­íc quèc tÕ; ViÖt Nam
Doanh nghiÖp ViÖt Nam 9 n¨m ®Çu thÕ kû 21 = Enterprises in Viet nam during the first nine years of 21 st century / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 .- 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2469/ VMOITRUONG / Mfn: 96501

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

S¶n xuÊt kinh doanh; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª doanh nghiÖp; Thèng kª chØ tiªu;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam


§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thêi kú ®æi míi/ §Æng §øc Thµnh, §oµn Duy Kh­¬ng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1106/ VXAHOIHOC / Mfn: 96601

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; §µo t¹o nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; ViÖt Nam§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2407/ VSUHOC / Mfn: 96309

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; C«ng nghiÖp;

TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
G¾n kÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi/ TrÇn NguyÔn Tuyªn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2492/ VMOITRUONG / Mfn: 96480

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam


Gi¶i ph¸p thùc hiÖn hiÖu qu¶ thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë Hµ Néi giai ®o¹n 2010-2020/ NguyÔn Thµnh C«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : V 10457/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96237

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Gi¶i ph¸p thùc hiÖn;

2010-2020; ViÖt Nam
H­íng tíi chiÕn l­îc FTA cña ViÖt Nam: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn §«ng ¸/ Bïi Tr­êng Giang . - H. : KHXH, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 10431/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96213

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; FTA; ViÖt Nam; §«ng ¸


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b.. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : V 10471/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96246

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; C¶i c¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ øng phã chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam: Mét n¨m nh×n l¹i/ §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : V 10441/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96222

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

Suy tho¸i kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò §×nh B¸ch . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2440/ VXAHOIHOC / Mfn: 96598

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; ThÓ chÕ kinh tÕ; Qu¶n lÝ kinh tÕ;

ThÞ tr­êng; Toµn cÇu ho¸; ViÖt NamKinh tÕ ViÖt Nam ba n¨m gia nhËp tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (2007-2009) / §Æng §×nh §µo, Vò ThÞ Minh Loan ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2435/ VXAHOIHOC / Mfn: 96593

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc d©n; Gia nhËp WTO;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

C¬ cÊu kinh tÕ; TriÓn väng ph¸t triÓn; 2007-2009;

ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2009 - ng¨n chÆn suy gi¶m kinh tÕ vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«/ NguyÔn KÕ TuÊn, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 207 tr.Ký hiÖu kho : V 10413/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96196

VV 1107/ VXAHOIHOC / Mfn: 96602Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Suy gi¶m kinh tÕ; æn ®Þnh kinh tÕ;

Kinh tÕ vÜ m«; 2009; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2009 = Results of tourist expenditure survey in 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2467/ VMOITRUONG / Mfn: 96499

Tõ kho¸ : Kinh tÕ du lÞch; Kh¸ch du lÞch; §iÒu tra chi tiªu;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Lý thuyÕt chung vÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ/ NguyÔn V¨n Ngäc . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2009 . - 734 tr.

Ký hiÖu kho : V 10476/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96253

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Ng©n hµng;

§Þnh chÕ tµi chÝnh; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; Lý thuyÕt; Mü


M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : V 10468, V 10469/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96244

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Con ®­êng vµ b­íc ®i / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2470/ VMOITRUONG / Mfn: 96502

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam

Mét sè néi dung c¬ b¶n chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ tËp thÓ/ NguyÔn Minh Tó ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2441/ VXAHOIHOC / Mfn: 96599

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tËp thÓ; Hîp t¸c x·; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch §¶ng;

ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; ViÖt Nam
Ngµnh PR t¹i ViÖt Nam/ §inh ThÞ Thuý H»ng ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1362, VB 2434/ VXAHOIHOC / Mfn: 96592

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; NghÒ PR;

Quan hÖ c«ng chóng; C«ng ty PR;

Qu¶n lÝ th«ng tin truyÒn th«ng; ViÖt Nam
Ng©n hµng ThÕ giíi: §i t×m m« h×nh ph¸t triÓn vµ tr­êng hîp ViÖt Nam / Jean Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, Francois Roubaud; NguyÔn §«n Ph­íc d. . H. : Tri thøc, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1552/ VGIADINH / Mfn: 96145

Tõ kho¸ : Ng©n hµng ThÕ giíi; Tæ chøc thµnh viªn; C¬ cÊu tæ chøc;

Tµi trî; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; M« h×nh ph¸t triÓn;

Hç trî ph¸t triÓn; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1732, §Vv 2433/ VSUHOC / Mfn: 96364

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
Nh÷ng t¸c ®éng cña v¨n ho¸ qu¶n lý nhµ n­íc ®Õn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2414, VB 2415/ VXAHOIHOC / Mfn: 96569

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ qu¶n lÝ; Qu¶n lÝ nhµ n­íc;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Doanh nghiÖp;

X©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam
N«ng d©n dùa vµo ®©u? / §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1097, VV 1098/ VXAHOIHOC / Mfn: 96573

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp;

N«ng d©n; N«ng th«n; ViÖt Nam

Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011 - 2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5114/ VSUHOC / Mfn: 96330

Vv 2491/ VMOITRUONG / Mfn: 96479Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn tµi chÝnh vi m« ë khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n ViÖt Nam = Development of micro finance in the argicultural and rural areas of Vietnam / NguyÔn Kim Anh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2473/ VMOITRUONG / Mfn: 96505

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng th«n;

Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh vi m«; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n ë Trung Quèc (1978-2008) / NguyÔn Xu©n C­êng . - H. : KHXH, 2010 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : V 10434/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96215

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng th«n; LÞch sö kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; 1978-2008;

Trung Quèc
Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7639/ VSUHOC / Mfn: 96367

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
T¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Thä §¹t . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2437/ VXAHOIHOC / Mfn: 96595

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

M« h×nh kinh tÕ; ViÖt Nam


ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2415/ VSUHOC / Mfn: 96321

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh hÝnh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh;

N¨ng l­îng; ThÕ giíi


ThuËt ng÷ trong ®µm ph¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ/ Walter Goode; TrÞnh Minh Anh, L©m ThÞ Quúnh Anh b.d. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 589 tr.

Ký hiÖu kho : V 10440/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96221

Tõ kho¸ : §µm ph¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ; ThuËt ng÷ ph¸p lý;

Th­¬ng m¹i quèc tÕ


Thùc tiÔn tèt vµ bµi häc kinh nghiÖm tõ Dù ¸n gi¶m nghÌo th«ng qua trî gióp tæng thÓ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá - PRISED. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 71 tr., 26 cm

Ký hiÖu kho : VL 915, VL 916/ VXAHOIHOC / Mfn: 96586

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

Dù ¸n gi¶m nghÌo; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp nhá;

Ph¸t triÓn doanh nghiÖp; ViÖt Nam


T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam m­êi n¨m 2001 - 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2431 / VSUHOC / Mfn: 96376

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2001-2010; ViÖt Nam


Tæng quan kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam (2006-2010) / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1339 tr.

Ký hiÖu kho : VL 922/ VXAHOIHOC / Mfn: 96591

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ;

2006-2010; ViÖt Nam
Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ §ç TiÕn S©m, M.L. Titarenko ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1100/ VXAHOIHOC / Mfn: 96575

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : V 10464/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96241

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

Ph©n ho¸ giµu nghÌo; Huy ®éng vèn; ViÖt Nam


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1105/ VXAHOIHOC / Mfn: 96600

Tõ kho¸ : §æi míi kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt NamTõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi: S¸ch tham kh¶o = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2396, VB 2397/ VXAHOIHOC / Mfn: 96558

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

VÊn ®Ò tam n«ng; Trung Quèc
VÊn ®Ò b¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i.- H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : V 10530/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96292

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt së h÷u trÝ tuÖ; QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ;

§iÒu ­íc quèc tÕ; Doanh nghiÖp; Th­¬ng hiÖu;

Ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i; ViÖt Nam
VÊn ®Ò së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1908/ VGIADINH / Mfn: 96183

V 10426/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96208Tõ kho¸ : VÊn ®Ò së h÷u; Së h÷u; Së h÷u kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; X· héi chñ nghÜa; Doanh nghiÖp;

Thµnh phÇn kinh tÕ; Lo¹i h×nh doanh nghiÖp; ViÖt Nam
VÞ thÕ n÷ c«ng nh©n c«ng nghiÖp trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc: Nghiªn cøu tr­êng hîp Hµ Néi / Bïi ThÞ Thanh Hµ . - H. : KHXH, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1966, Vv 1967/ VGIADINH / Mfn: 96181

VB 2384, VB 2385/ VXAHOIHOC / Mfn: 96552Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; N÷ c«ng nh©n;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


ViÖc lµm cña n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vïng ®ång b»ng s«ng Hång ®Õn n¨m 2020/ TrÇn ThÞ Minh Ngäc ch.b.; TrÇn Minh YÕn, Lª Anh Vò, NguyÔn Tè Quyªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2493/ VMOITRUONG / Mfn: 96481

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; N«ng d©n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ThÞ tr­êng lao ®éng; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp ë ViÖt Nam/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10493/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96265

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; V¨n ho¸ qu¶n lý;

Doanh nghiÖp; Qu¶n lý doanh nghiÖp; ViÖt Nam


XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam sau héi nhËp WTO. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : V 10531/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96293

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; XuÊt khÈu; NhËp khÈu;

ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu; XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸;

WTO; Héi nhËp WTO; ViÖt Nam
ý thøc ®¹o ®øc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª ThÞ TuyÕt Ba . - H. : KHXH, 2010 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : V 10427/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96209

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; ý thøc ®¹o ®øc; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
LÞch sö

Biªn niªn sù kiÖn lÞch sö Nam Bé kh¸ng chiÕn: 1945 - 1975 / NguyÔn Thêi B­ng, Huúnh NghÜ, NguyÔn §øc Minh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 1030 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2404/ VSUHOC / Mfn: 96316

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1945-1975;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
C¶i c¸ch x· héi Trung Quèc vµ nh÷ng s¸ng t¹o ®æi míi trong x©y dùng §¶ng c¬ së: S¸ch tham kh¶o / §æng Liªn T­êng ch.b.; NguyÔn Thanh Hµ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : V 10437/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96218

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Trung Quèc


CÈm §×nh thi tuyÓn tËp/ Phan Thóc Trùc . - H. : KHXH, 2011 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1724/ VSUHOC / Mfn: 96326

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Phan Thóc Trùc; ViÖt Nam
C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2461/ VMOITRUONG / Mfn: 96526

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; C¶ng thÞ N­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
ChiÕn th¾ng Biªn giíi thu ®«ng 1950 - B­íc ngoÆt cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. - H. : Q§ND, 2011 . - 710 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5111/ VSUHOC / Mfn: 96351

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

ChiÕn dÞch Biªn giíi; 1950; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc (1848 - 1883) / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 10499, V 10500/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96271

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o


ChuyÖn Th¨ng Long - Hµ Néi qua mét ®­êng phè/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7617/ VSUHOC / Mfn: 96343

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; §­êng phè;

LÞch sö ®­êng phè; LÞch sö v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Nam


Di s¶n lÞch sö vµ nh÷ng h­íng tiÕp cËn míi: S¸ch chuyªn kh¶o vÒ Kh¶o cæ häc vµ lÞch sö . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2423/ VSUHOC / Mfn: 96356

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Khoa häc lÞch sö; ViÖt Nam


tải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương