S¸ch míi sè 05/2012


§¶ng, B¸c Hå víi vÊn ®Ò Tam n«ngtải về 0.79 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
1   2   3   4   5   6   7   8
§¶ng, B¸c Hå víi vÊn ®Ò Tam n«ng/ NguyÔn V¨n TuÊn s.t. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 278tr.

Ký hiÖu kho : VB 2417, VB 2418/ VXAHOIHOC / Mfn: 96567

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Ng­êi mang l¹i ¸nh s¸ng. - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1726/ VSUHOC / Mfn: 96327

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh - nhµ c¸ch m¹ng s¸ng t¹o/ M¹ch Quang Th¾ng ch.b.; Ph¹m Ngäc Anh, TrÇn V¨n H¶i, NguyÔn Thanh TuÊn,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . 522 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2416/ VXAHOIHOC / Mfn: 96570

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; L·nh ®¹o c¸ch m¹ng;

LÝ luËn c¸ch m¹ng; §­êng lèi c¸ch m¹ng;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ tha ho¸ vµ ý nghÜa cña quan niÖm ®ã ®èi víi ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : V 10517, V 10518/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96282

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

Häc thuyÕt M¸c; T­ t­ëng M¸c; Tha ho¸; ViÖt Nam


T×m hiÓu di s¶n lý luËn cña c¸c nhµ kinh ®iÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin/ TrÇn ThÞ Kim Cóc . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 10448, V 10449/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96229

Tõ kho¸ : Nhµ t­ t­ëng; Di s¶n lý luËn; LuËn ®iÓm kinh tÕ;

LuËn ®iÓm qu¶n lý nhµ n­íc; C. M¸c; Ph. ¡ngghen;

C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; V.I. Lªnin;

C«ng t¸c lý luËn t­ t­ëng; LuËn ®iÓm x©y dùng §¶ng


Tuyªn ng«n ®éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thêi ®¹i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2416/ VSUHOC / Mfn: 96320

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Tuyªn ng«n ®éc lËp; QuyÒn con ng­êi;

QuyÒn d©n téc; Nh©n vËt lÞch sö; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam

TuyÓn tËp t¹p chÝ ph¸t triÓn nh©n lùc/ Tr­¬ng ThÞ HiÒn ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2477/ VMOITRUONG / Mfn: 96508

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¹o ®øc Hå ChÝ Minh; T¹p chÝ;

2007-2010; ViÖt Nam
VÒ vÊn ®Ò nhµ n­íc vµ ph¸p luËt/ Hå ChÝ Minh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 722 tr.

Ký hiÖu kho : V 10423/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96205

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ n­íc; Ph¸p luËt; Bµi nãi;

Bµi viÕt; 1919-1969; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ViÖt Nam vµ Hå ChÝ Minh qua c¶m nhËn cña nhµ b¸o Wilfred Burchett. - H.: ThÕ giíi, 2011 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7635/ VSUHOC / Mfn: 96372

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam

D¢N TéC HäC

ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i §¾k L¾k. S¸ch tham kh¶o / Mai Thanh S¬n . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2103/ VGIADINH / Mfn: 96163

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

TØnh §¾k L¾k; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i Sãc Tr¨ng. S¸ch tham kh¶o / Mai Thanh S¬n, Vâ Mai Ph­¬ng . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2104/ VGIADINH / Mfn: 96164

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
Chî ViÖt/ Huúnh ThÞ Dung s.t., b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7613/ VSUHOC / Mfn: 96341

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Chî; ViÖt Nam
C¬ së tÝn ng­ìng vµ lÔ héi truyÒn thèng ë Biªn Hßa/ Phan §×nh Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2497/ VMOITRUONG / Mfn: 96470

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Ng­êi ViÖt; Ng­êi Hoa; Thµnh phè Biªn Hßa;

TØnh §ång Nai; ViÖt Nam
§¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2489/ VTAMLY / Mfn: 96440

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2408/ VSUHOC / Mfn: 96310

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2451/ VMOITRUONG / Mfn: 96516

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1475 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2421/ VSUHOC / Mfn: 96317

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; ChÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ x· VÜnh H¶o/ Bïi V¨n Tam, NguyÔn V¨n Nhiªn kh.c., b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2512/ VTAMLY / Mfn: 96464

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; X· VÜnh Hµo; HuyÖn Vô B¶n;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
§êi sèng t«n gi¸o ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc/ ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7609/ VSUHOC / Mfn: 96339

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; ViÖt Nam; Trung Quèc
Gèm sµnh n©u ë Phï L·ng/ Tr­¬ng Minh H»ng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2500/ VTAMLY / Mfn: 96463

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ gèm;

Gèm sµnh n©u; Lµng Phï L·ng;

TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh ®i t×m vÝa cña Pùt Ng¹n/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2507/ VTAMLY / Mfn: 96458

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ t×m vÝa; NghÖ thuËt d©n gian;

Ng­êi Ng¹n; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
H¸t XÈm/ TrÇn ViÖt Ng÷ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2459/ VTAMLY / Mfn: 96397

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; H¸t XÈm; ViÖt Nam
HiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i cña truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 2 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - xxv, 665 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2092/ VGIADINH / Mfn: 96156

§Vv 2394/ VSUHOC / Mfn: 96301Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng x· héi;

LÔ nghi; T«n gi¸o; D©n téc;

Qu¶n lý nhµ n­íc; Kû yÕu; ViÖt Nam
Hån quª Xø V¹n/ NguyÔn ViÕt Trung, Vâ Khoa Ch©u . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2470/ VMOITRUONG / Mfn: 96535

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
HuÕ víi ®êi sèng v¨n ho¸ gia téc/ Lª NguyÔn L­u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2446/ VMOITRUONG / Mfn: 96511

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Gia téc; Hä téc; V¨n ho¸ dßng hä;

Nguån gèc dßng hä; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé/ Vò Duy MÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : V 10435/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96216

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng x·; Vai trß h­¬ng ­íc;

Céng ®ång lµng x·; §ång b»ng B¾c Bé; ViÖt Nam


Kh¾p thèng §¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2466/ VMOITRUONG / Mfn: 96531

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a;

D©n téc Tµy; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Lµng nghÒ - Phè nghÒ Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn Quèc V­îng, §ç ThÞ H¶o .- H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2447/ VMOITRUONG / Mfn: 96512

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng;

Lµng nghÒ; Phè nghÒ; LÞch sö ph¸t triÓn; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ truyÒn thèng Qu¶ng TrÞ/ Y Thi ch.b.; Thóy S©m, Thïy Liªn, Lª Thanh Tïng b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2461/ VTAMLY / Mfn: 96403

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

LÞch sö v¨n ho¸; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam


LÔ héi Nµng Hai cña ng­êi Tµy Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2447/ VTAMLY / Mfn: 96389

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; LÔ héi Nµng Hai;

NghÖ thuËt d©n gian; Bµi h¸t; H¸t l­în Hai;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
LÔ héi vÒ n÷ thÇn cña ng­êi ViÖt/ NguyÔn Minh San . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2491/ VTAMLY / Mfn: 96461

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

LÔ héi; N÷ thÇn; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


LÔ lÖ - LÔ héi ë Héi An/ Chi héi V¨n nghÖ d©n gian Héi An . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2498/ VMOITRUONG / Mfn: 96471

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

LÔ héi cæ truyÒn; LÔ héi; LÔ lÖ; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
LÔ tang cña ng­êi Raglai cùc Nam Trung Bé/ H¶i Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2462/ VMOITRUONG / Mfn: 96527

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; D©n téc Raglai;

Nam Trung Bé; ViÖt NamLÔ tôc vßng ®êi "tr¨m n¨m trong câi ng­êi ta"/ TrÇn Sü HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2438/ VTAMLY / Mfn: 96385

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ d©n gian; LÔ tÕt; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


LÔ vun hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2478/ VTAMLY / Mfn: 96421

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Tôc lÖ; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
Lêi còng ThÇn cña d©n téc £ ®ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2445/ VTAMLY / Mfn: 96387

Tõ kho¸ : V¨n häc t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n; Thê cóng;

Nghi lÔ d©n gian; Bµi thê cóng thÇn; D©n téc £ ®ª;

TØnh §¾k L¾k; ViÖt Nam
Mo cïa hÑc pó gi¸y Lµo Cai: Mo trong ®¸m tang ng­êi Gi¸y Lµo Cai / SÇn Ch¸ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2465/ VMOITRUONG / Mfn: 96530

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ tang ma; Mo;

Mo tang lÔ; D©n téc Gi¸y; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


Mãn ¨n d©n d· cña ng­êi B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2446/ VTAMLY / Mfn: 96386

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


M­êng B«n huyÒn tho¹i: Qua mo vµ d©n ca Th¸i/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2457/ VTAMLY / Mfn: 96400

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; Mo;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
NÕp sèng céng ®ång ë Phó Yªn/ D­¬ng Th¸i Nh¬n . - H. : KHXH, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2454/ VTAMLY / Mfn: 96392

Tõ kho¸ : D©n c­; C¬ cÊu lµng x·; NÕp sèng céng ®ång;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
NghÒ dÖt v¶i cña ng­êi C¬-ho Chil/ Ngäc Lý HiÓn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2463/ VMOITRUONG / Mfn: 96528

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ dÖt v¶i; Ng­êi C¬-ho Chil; HuyÖn L¹c D­¬ng;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
NghÒ truyÒn thèng trªn ®Êt Phó Yªn/ Bïi T©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010- 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2467/ VMOITRUONG / Mfn: 96532

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Nghi lÔ vµ lÔ héi cña c¸c téc ng­êi thuéc nhãm Mailayo - Polynesian ë ViÖt Nam/ T« §«ng H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2499/ VTAMLY / Mfn: 96457

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Nghi lÔ; LÔ héi; D©n téc thiÓu sè;

Nhãm téc ng­êi Mailayo - Polynesian;

Mailayo- Polynesian ; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1921/ VGIADINH / Mfn: 96177

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nh¹c khÝ cña téc ng­êi H'rª ë Qu¶ng Ng·i/ NguyÔn ThÕ TruyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2502/ VTAMLY / Mfn: 96446

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n téc; Nh¹c khÝ;

Nh¹c khÝ d©n téc; D©n téc H'rª; TØnh Qu¶ng Ng·i;

ViÖt Nam
NhËn diÖn v¨n ho¸ lµng Th¸i B×nh/ NguyÔn Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2462/ VTAMLY / Mfn: 96401

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng x·;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; LÔ héi; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi ca ®¸m c­íi ng­êi M­êng Thanh Ho¸/ Cao S¬n H¶i s.t., b.d., gi.th.- H. : Lao ®éng, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2504/ VTAMLY / Mfn: 96454

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n lÔ; LÔ c­íi;

NghÖ thuËt d©n gian; Bµi h¸t; D©n téc M­êng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Phñ Qu¶ng Cung: Trong hÖ thèng ®¹o MÉu ë ViÖt Nam / Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2085/ VGIADINH / Mfn: 96149

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸; Phñ NÊp;

Phñ Qu¶ng Cung; Th¸nh MÉu LiÔu H¹nh; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2453/ VMOITRUONG / Mfn: 96518

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Ca dao; VÌ;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; TruyÖn kÓ;

Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 5 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2399/ VSUHOC / Mfn: 96300

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n tÕ; ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; S¾c phong;

Gia ph¶; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
TËp tôc lÔ héi ®Êt Qu¶ng. T. 3 . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2503/ VTAMLY / Mfn: 96449

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


TÕ trêi, ®Êt, tiªn, tæ, m¹i nhµ xe d©n téc M­êng/ Bïi ThiÖn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 876 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2458/ VMOITRUONG / Mfn: 96523

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ thê cóng;

Tang lÔ; TÕ lÔ; D©n téc M­êng; ViÖt NamT×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian ë Lµng Ngäc Tr×/ NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2490/ VTAMLY / Mfn: 96462

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Ngäc Tr×;

X· B×nh §Þnh; HuyÖn L­¬ng Tµi; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Trang trÝ trong mü thuËt truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ TrÇn L©m BiÒn ch.b. .- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 311 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2498/ VTAMLY / Mfn: 96456

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt trang trÝ;

Hoa v¨n; H×nh t­îng; BiÓu t­îng; Linh vËt;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Trß ch¬i d©n gian ë An Giang/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2464/ VTAMLY / Mfn: 96395

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Trß ch¬i;

Trß ch¬i d©n gian; TØnh An Giang; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2505/ VTAMLY / Mfn: 96459

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

Trß diÔn d©n gian; V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Viet nam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2456/ VMOITRUONG / Mfn: 96489

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa ®Êt n­íc con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Viet nam: Country and people. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 1045 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2457/ VMOITRUONG / Mfn: 96490

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Vai trß ng­êi Hoa §«ng Nam ¸ trong sù ph¸t triÓn cña Trung Quèc (1978-2005) / §ç Ngäc Toµn . - H. : KHXH, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2400/ VXAHOIHOC / Mfn: 96560

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Hoa kiÒu; Céng ®ång ng­êi Hoa;

Vai trß ng­êi Hoa; ChÝnh s¸ch x· héi; 1978-2005;

Trung Quèc; §«ng Nam ¸
V¨n ho¸ Èm thùc Th¸i B×nh/ Ph¹m Minh §øc b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2495/ VTAMLY / Mfn: 96453

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng- B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010. - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2455/ VTAMLY / Mfn: 96391

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh, tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n s.t., b.s., gi. th. . - H. : V¨n häc d©n téc, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2488/ VTAMLY / Mfn: 96439

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 701 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2468/ VMOITRUONG / Mfn: 96533

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Quý huyÖn Tèng S¬n/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2510/ VTAMLY / Mfn: 96467

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; V¨n ho¸ vËt thÓ; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

HuyÖn Tèng S¬n; HuyÖn Hµ Trung;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt NamV¨n ho¸ lµng cña ng­êi Banar K'Riªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2450/ VMOITRUONG / Mfn: 96515

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ lµng;

V¨n ho¸ n­¬ng rÉy; Ng­êi Banar K'Riªm; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An: x· Phóc Sen, huyÖn Qu¶ng Uyªn, tØnh Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn, Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2506/ VTAMLY / Mfn: 96445

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Ng­êi Nïng An; X· Phóc Sen;

HuyÖn Qu¶ng Uyªn; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam ®a téc ng­êi/ §Æng Nghiªm V¹n . - H. : V¨n häc, 2010 . - 976 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1729/ VSUHOC / Mfn: 96329

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Téc ng­êi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Xinh - Mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2471/ VMOITRUONG / Mfn: 96536

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

V¨n ho¸ Xinh Mun; B¶n ®å v¨n ho¸; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Xinh Mun; T©y B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1925/ VGIADINH / Mfn: 96178

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; §¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt;

Sù kiÖn t«n gi¸o; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 346 tr.Ký hiÖu kho : Vv 1927/ VGIADINH / Mfn: 96179

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; Phong tôc d©n gian;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1926/ VGIADINH / Mfn: 96180

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

TriÕt lý d©n gian; Quy luËt t­ duy;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 660 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1731 / VSUHOC / Mfn: 96354

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n minh;

Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chamaliaq Riya TiÎng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2444/ VMOITRUONG / Mfn: 96509

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam

Kh¶o cæ häc

BÝ mËt phÝa sau nhôc th©n cña c¸c vÞ thiÒn s­/ NguyÔn L©n C­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2435/ VMOITRUONG / Mfn: 96545

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; ThiÒn s­; Nhôc th©n; Tu bæ;

B¶o qu¶n; Chïa §Ëu; Chïa Tiªn S¬n;

Chïa PhËt tÝch; ViÖt Nam
Sù h×nh thµnh nhµ n­íc s¬ khai ë miÒn B¾c ViÖt Nam: Qua tµi liÖu kh¶o cæ häc / TrÞnh Sinh . - H. : KHXH, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2417, Vv 1725/ VSUHOC / Mfn: 96318

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; LÞch sö nhµ n­íc;

MiÒn B¾c; ViÖt NamKhoa häc tù nhiªn. Khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý
C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2090/ VGIADINH / Mfn: 96154

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nghiªn cøu nh©n häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

TiÕp cËn ®Þnh tÝnh; §Þnh l­îngtải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương