S¸ch míi sè 05/2010


§¶m b¶o x· héi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NhËt B¶n hiÖn naytải về 0.86 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
1   2   3   4   5   6   7   8
§¶m b¶o x· héi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NhËt B¶n hiÖn nay= Social security in the contemporasy Japanese market economy / TrÇn ThÞ Nhung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1718 - Vv1722/ VNC§BA / Mfn: 85347

Tõ kho¸ : B¶o hiÓm x· héi; §¶m b¶o x· héi; §¶m b¶o thu nhËp;

B¶o hiÓm y tÕ; Trî gióp x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng; NhËt B¶n


§­êng ®Õn thµnh c«ng/ Jim Donovan; Hoµng Liªn S¬n d. . - H. : ThÕ giíi, 2004 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1064/ VCONNGUOI / Mfn: 85108

Tõ kho¸ : Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng; T©m lý häc c¸ nh©n

Gia ®×nh trong tÊm g­¬ng x· héi häc: S¸ch tham kh¶o cho ®µo t¹o sau ®¹i häc chuyªn ngµnh x· héi häc / Mai Quúnh Nam ch.b. . - Tb. lÇn 1 . - H. : KHXH, 2004 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1066/ VCONNGUOI / Mfn: 85109

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; CÊu tróc gia ®×nh; Giíi tÝnh;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; ViÖt Nam


Gãp phÇn ®Èy lïi nguy c¬ ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n VÜnh ch.b.- H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2005 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1167/ VCONNGUOI / Mfn: 85145

Tõ kho¸ : æn ®Þnh chÝnh trÞ; æn ®Þnh x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Nguy c¬ tôt hËu; Tham nhòng; Gi¶i ph¸p kh¾c phôc; ViÖt Nam


HÖ thèng an sinh x· héi cña EU vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ §inh C«ng TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0545, Vv 0546/ VCPHITDONG / Mfn: 85185

Tõ kho¸ : Phóc lîi x· héi; An sinh x· héi; HÖ thèng an sinh x· héi;

Bµi häc kinh nghiÖm; Ch©u ¢u; EU


HiÖu qu¶ x· héi cña mét sè chuyªn ®Ò b¸o chÝ dµnh cho vïng s©u, vïng xa ë ViÖt Nam: Nghiªn cøu tr­êng hîp chuyªn ®Ò "D©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em" cña b¸o Gia ®×nh vµ X· héi / Tr­¬ng Xu©n Tr­êng . - H. : KHXH, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47919/ VTTKHXH / Mfn: 85605

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi; D©n c­; Gia ®×nh; H«n nh©n;

Nghiªn cøu chuyªn ®Ò; KÕt qu¶ nghiªn cøu; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2000-2010/ Tæng côc Thèng kª, UNDP . - H. : Thèng kª, 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1571, VL 1572/ VDANTOC / Mfn: 85446

Tõ kho¸ : Møc sèng; Hé gia ®×nh; Kh¶o s¸t møc sèng;

NghiÖp vô ®iÒu tra; Sè liÖu kh¶o s¸t; 2000-2010; ViÖt Nam


Khinh - Träng. Mét quan ®iÓm lý thuyÕt trong nghiªn cøu triÕt häc vµ x· héi häc= Khinh - Trong a theoretical perspective in philosophical and sociological studies. Q. 1 / T« Duy Hîp . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 768 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2098/ VCONNGUOI / Mfn: 85096

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm Khinh Träng; Toµn thÓ luËn Khinh Träng;

Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu


Kinh tÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn / Chu TiÕn Quang ch.b.; L­u §øc Kh¶i b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5126, VV 5127/ VDANTOC / Mfn: 85489

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Kinh tÕ hé gia ®×nh; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Kû yÕu diÔn ®µn gia ®×nh cÊp bé tr­ëng khu vùc §«ng ¸ lÇn thø nhÊt/ Uû ban D©n sè Gia ®×nh vµ TrÎ em . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 066, Vv 1123/ VCONNGUOI / Mfn: 85156

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; DiÔn ®µn gia ®×nh; Kû yÕu; §«ng Nam ¸
Lµm ng­êi vµ lµm viÖc/ Long Th¾ng ¢n; Phïng V¨n Hoµ, D­¬ng Thanh Hoµ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2004 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1176/ VCONNGUOI / Mfn: 85173

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Quan hÖ con ng­êi; Lµm ng­êi;

C«ng viÖc; BÝ quyÕt thµnh c«ng


N©ng cao trÝ tuÖ øng xö v¨n ho¸/ Tr­¬ng Vi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 153 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1190/ VCONNGUOI / Mfn: 85142

Tõ kho¸ : Giao tiÕp; øng xö; V¨n ho¸ øng xö; TrÝ tuÖ øng xö
Ng­êi Hoa ë Nam Bé/ Phan An . - H. : KHXH, 2005 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1226, Vv 1227/ VCONNGUOI / Mfn: 85126

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Nguån nh©n lùc; Lèi sèng; TÝn ng­ìng;

Phong tôc tËp qu¸n; Nam Bé; ViÖt Nam


Nhu cÇu: §éng lùc vµ ®Þnh h­íng x· héi/ Lª ThÞ Kim Chi . - H. : KHXH, 2005 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1138, Vv 1139/ VCONNGUOI / Mfn: 85150

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nhu cÇu c¸ nh©n; Nhu cÇu x· héi;

§éng lùc ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn x· héi; §Þnh h­íng x· héi


Nhµ qu¶n lý giái/ VÜnh Léc, B¶o §oan, Hång Phóc b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2005 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1243/ VCONNGUOI / Mfn: 85130

Tõ kho¸ : Qu¶n lý; Kü n¨ng qu¶n lý; Quy tr×nh qu¶n lý; Nhµ qu¶n lý
Nh÷ng th¸ch thøc trong viÖc X©y dùng Tr­êng §¹i häc ®¼ng cÊp ThÕ giíi/ Jamil Salmi . - Washington, DC : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 108 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9689, Vv 9690/ VTTKHXH / Mfn: 85648

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; X· héi häc gi¸o dôc; Toµn cÇu ho¸;

M«i tr­êng gi¸o dôc ®¹i häc; ThÕ giíi


Nh÷ng tiªn ®o¸n míi l¹ vÒ thÕ kû 21/ Paul Roland; MÆc Uyªn b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9719, Vv 9720/ VTTKHXH / Mfn: 85664

Tõ kho¸ : Dù ®o¸n t­¬ng lai; Tiªn ®o¸n t­¬ng lai; Tiªn tri;

Nhµ tiªn tri; Lêi tiªn tri; ThÕ kØ XXI; ThÕ giíi


Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi vµ m«i tr­êng vïng ven c¸c ®« thÞ lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ NguyÔn Ngäc TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2003 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47923/ VTTKHXH / Mfn: 85608

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; T¸c ®éng kinh tÕ x· héi; M«i tr­êng;

T¸c ®éng m«i tr­êng; M«i tr­êng sinh th¸i; §« thÞ bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam
N«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam sau 20 n¨m ®æi míi: Qu¸ khø vµ hiÖn t¹i: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn V¨n BÝch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2110/ VCONNGUOI / Mfn: 85089

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng th«n; LÞch sö ph¸t triÓn;

1901-2006; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


¤ng thiÖn «ng ¸c: Mét nöa lµ th¸nh mét nöa lµ quû / V­¬ng DÜnh; D­¬ng Quèc Anh, TrÇn H÷u NghÜa d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1198/ VCONNGUOI / Mfn: 85162

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; T©m lý häc c¸ nhan; ThiÖn; ¸c
Ph¸t huy nguån lùc con ng­êi ®Ó c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tiÔn ViÖt Nam / Vò B¸ ThÓ . - H. : Lao ®éng X· héi, 2005 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1151, Vv 1152/ VCONNGUOI / Mfn: 85148

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nguån lùc con ng­êi;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ TrÇn Ngäc Ngo¹n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0543, Vv 0544/ VCPHITDONG / Mfn: 85184

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Lý luËn; Kinh nghiÖm;

Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng; ThÕ giíi


Ph©n tÝch X· héi Quèc gia: D©n téc vµ Ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. B¸o c¸o v¾n t¾t / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9685, Vv 9686/ VTTKHXH / Mfn: 85646

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Kh¸c biÖt v¨n ho¸;

Kh¸c biÖt x· héi; Kh¸c biÖt kinh tÕ; Ph©n tÝch x· héi; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Hµn Quèc (1961-1993) vµ kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam/ Hoµng V¨n HiÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1725/ VNC§BA / Mfn: 85352

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thµnh tùu kinh tÕ x· héi;

1961-1993; Hµn Quèc; ViÖt Nam103 sai lÇm mµ ng­êi qu¶n lý hay m¾c ph¶i/ Hoµng Mai, Minh L©m b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1071/ VCONNGUOI / Mfn: 85127

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Ng­êi qu¶n lý; Sai lÇm qu¶n lý
Sæ tay b×nh ®¼ng giíi trong cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt: Dïng cho c¸n bé x·, huyÖn / Khoa LuËt tr­êng §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1070/ VCONNGUOI / Mfn: 85117

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn sö dông ®Êt; Qu¶n lý ®Êt ®ai;

GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; ViÖt Nam


Sù kú thÞ giíi tÝnh trong ng«n ng÷/ TrÇn Xu©n §iÖp . - H. : Nxb. §¹i häc S­ ph¹m, 2005 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1228, Vv 1229/ VCONNGUOI / Mfn: 85125

Tõ kho¸ : Giíi; Kú thÞ giíi tÝnh; Ng«n ng÷;

Ph­¬ng h­íng quy ho¹ch ng«n ng÷; ViÖt Nam


Søc m¹nh cña thiÕt kÕ ®iÒu tra: CÈm nang dïng trong Qu¶n lý ®iÒu tra, DiÔn gi¶i kÕt qu¶ ®iÒu tra, vµ Chi phèi §èi t­îng ®iÒu tra / Giuseppe Iarossi; NguyÔn ThÞ ViÖt Hµ, NguyÔn N÷ Hoµng Chi, NguyÔn Thu Ph­¬ng,... d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5104, VV 5105/ VDANTOC / Mfn: 85441

Tõ kho¸ : §iÒu tra x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn; ThiÕt kª ®iÒu tra;

DiÔn gi¶i kÕt qu¶ ®iÒu tra; Chi phèi ®èi t­îng ®iÒu tra


T¹o dùng t­¬ng lai: Vai trß cña c¸c viÖn ®¹i häc Hoa Kú = The Creation of the Future / Frank H.T. Rhodes; Hoµng Kh¸ng, T« DiÖu Lan, Lª L­u DiÖu §øc d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47938, Vb 47939/ VTTKHXH / Mfn: 85678

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; X· héi häc s­ ph¹m;

Gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖn ®¹i häc; Tr­êng ®¹i häc; Mü


Thµnh c«ng kh«ng khã. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1230/ VCONNGUOI / Mfn: 85084

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; NghÖ thuËt giao tiÕp;

Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ngThÕ giíi ®a chiÒu: Lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu khu vùc. Chuyªn kh¶o / L­¬ng V¨n KÕ . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 548 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2111/ VCONNGUOI / Mfn: 85097

Vv1696/ VNC§BA / Mfn: 85329Tõ kho¸ : Khu vùc häc; Kh«ng gian v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

B¶n ®Þa ho¸; Khu vùc ho¸; Toµn cÇu ho¸


Th«ng tin vÒ c¸c dù ¸n, nghiªn cøu trong lÜnh vùc søc khoÎ sinh s¶n vµ khoa häc x· héi vÒ HIV/AIDS, giai ®o¹n 2003-2009/ Dù ¸n Hîp t¸c ViÖt Nam-§an M¹ch . - H. : Trung t©m Th«ng tin vµ T­ liÖu d©n sè, 2009 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5077/ VDANTOC / Mfn: 85427

Tõ kho¸ : X· héi häc y häc; Y tÕ; Søc khoÎ sinh s¶n; HIV/AIDS;

Dù ¸n nghiªn cøu; 2003-2009; ViÖt Nam


Th­¬ng binh tµn nh­ng kh«ng phÕ. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1225/ VCONNGUOI / Mfn: 85079

Tõ kho¸ : Th­¬ng binh; TÊm g­¬ng ®iÓn h×nh;

Kh¾c phôc hoµn c¶nh; Lµm giµu; §êi sèng x· héi


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng §¹t V¨n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5128, VV 5129/ VDANTOC / Mfn: 85488

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng t«n gi¸o; X· héi d©n gian;

Con ng­êi; Thiªng; Phµm; Quû thÇn; ViÖt Nam


TÝnh c¸ch con ng­êi víi c«ng t¸c qu¶n lý/ Han Gang; Hµ S¬n d. . - Hµ Néi : Nxb. Hµ Néi, 2004 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1182, Vv 1183/ VCONNGUOI / Mfn: 85170

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TÝnh c¸ch con ng­êi;

T©m lý häc c¸ nh©n; C«ng t¸c qu¶n lý


Téi ph¹m vÒ ma tuý: Thùc tr¹ng, nguyªn nh©n vµ c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa / Vò Quang Vinh . H. : Thanh niªn, 2005 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5075/ VDANTOC / Mfn: 85434

Tõ kho¸ : Ma tuý; Téi ph¹m ma tuý; Phßng chèng ma tóy;

Thùc tr¹ng; Nguyªn nh©n; Gi¶i ph¸p phßng ngõa;

ViÖt Nam
Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi M­êng trong sö dông vµ qu¶n lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh, TrÇn Hång Thu ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47903, Vb 47904/ VTTKHXH / Mfn: 85594

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Ng­êi M­êng;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ tµi nguyªn;

Sö dông tµi nguyªn; Khai th¸c tµi nguyªn; ViÖt Nam
Trong miÒn an sinh x· héi: Nghiªn cøu vÒ tuæi giµ ViÖt Nam / Bïi ThÕ C­êng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2005 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1238, Vv 1239/ VCONNGUOI / Mfn: 85132

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Tuæi giµ; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; An sinh x· héi; ViÖt NamTruyÒn th«ng d©n sè víi ng­êi n«ng d©n vïng ch©u thæ s«ng Hång trong thêi kú ®æi míi/ Tr­¬ng Xu©n Tr­êng . - H. : KHXH, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47928/ VTTKHXH / Mfn: 85613

Tõ kho¸ : D©n sè; TruyÒn th«ng ®¹i chóng; Kªnh truyÒn th«ng;

N«ng d©n; §ång b»ng s«ng Hång; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi/ §Æng Xu©n Kú, Vò Khiªu, Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1179, Vv 1180/ VCONNGUOI / Mfn: 85137

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


T­¬ng lai cña nÒn d©n chñ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Thomas Meyer, Nicole Breyer; TrÇn Danh T¹o, Ng« Lan Anh d.; NguyÔn H÷u ChÝ h.®. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2007 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1691/ VNC§BA / Mfn: 85324

Tõ kho¸ : Lý luËn chÝnh trÞ; D©n chñ; D©n chñ x· héi; D©n chñ tù do
Vai trß cña ng­êi qu¶n lý/ Ngäc TuÊn . - H. : Lao ®éng X· héi, 2005 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1187/ VCONNGUOI / Mfn: 85139

Tõ kho¸ : Qu¶n lý; Ng­êi qu¶n lý;

Vai trß qu¶n lý; BÝ quyÕt thµnh c«ng


V¨n ho¸, t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ViÖt Nam: D­íi nh·n quan häc gi¶ L. CadiÌre chñ bót t¹p chÝ Bulletin des Amis du Vieux Hue §« Thµnh hiÕu cæ (1914-1944)/ §ç Trinh HuÖ biªn kh¶o . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2006 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47993, Vb 47994/ VTTKHXH / Mfn: 85707

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam


VÊn ®Ò m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47922/ VTTKHXH / Mfn: 85607

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
X· héi häc vµ chÝnh s¸ch x· héi/ Bïi §×nh Thanh . - H. : KHXH, 2004 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1050/ VCONNGUOI / Mfn: 85118

Tõ kho¸ : X· héi häc; ChÝnh s¸ch x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn;

ChiÕn l­îc x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 25/06/10


tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương