S¸ch míi sè 05/2010tải về 0.86 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
1   2   3   4   5   6   7   8
§¹i Nam quèc sö diÔn ca/ Lª Ng« C¸t, §Æng Huy Trø; Duy Minh ThÞ ch.th.; Phan V¨n Hïm, NguyÔn Q. Th¾ng ch.gi. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 578 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47942, Vb 47943/ VTTKHXH / Mfn: 85680

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn lÞch sö; TruyÖn th¬; Th¬; ViÖt Nam
§­êng thiÒn sen në: Håi ký / ThÝch N÷ DiÖu Kh«ng; Lª Ng©n, Hå §¾c Hoµi b.s. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47983, Vb 47984/ VTTKHXH / Mfn: 85702

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; ViÖt Nam
G¾n bã: TiÓu thuyÕt / §ç V¨n Ninh . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47929/ VTTKHXH / Mfn: 85614

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Hµ Néi mïa ®«ng Êy: TiÓu thuyÕt / Huúnh ViÖt H¶i . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47991, Vb 47992/ VTTKHXH / Mfn: 85706

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh vµo thÕ giíi Folklore/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : Thanh niªn, 2005 . - 648 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1053/ VCONNGUOI / Mfn: 85104

Tõ kho¸ : Folklore; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t vÒ th¬ §inh NhËt ThËn qua "Thu d¹ l÷ hoµi ng©m"/ NguyÔn Tµi ChÊt, NguyÔn Tµi CÈn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47912/ VTTKHXH / Mfn: 85599

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; CËn ®¹i; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ba Na : Gi«ng lµm nhµ må: Gi«ng b¬ b¬ x¸t / A L­u h¸t kÓ; A T­r, A Jar, Y Ki­ch d.;Vâ Quang Träng s.t., b.t. . - H. : KHXH, 2005 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VL 951/ BTDTHVN / Mfn: 85303

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Bana; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ba Na : Gi«ng, Gií må c«i tõ nhá: Gi«ng, Gií t¬rit p¬ti d©ng ie / A L­u h¸t kÓ; Vâ Quang Träng, L­u Danh Doanh s.t.... . - H. : KHXH, 2005 . - 617 tr.

Ký hiÖu kho : VL 950/ BTDTHVN / Mfn: 85304

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ba Na; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : B¾t con l­¬n ë suèi Dak Huch: Chuh ndung Klong Trau Dak Huch / §iÓu Klung h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.... . - H. : KHXH, 2005 . 1057 tr.

Ký hiÖu kho : VL 952/ BTDTHVN / Mfn: 85305

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Con ®Øa nuèt bon Ti¨ng: Glu sok bon Ti¨ng / §iÓu Klung h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.... . - H. : KHXH, 2005 . - 1083 tr.

Ký hiÖu kho : VL 953/ BTDTHVN / Mfn: 85306

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : C­íp ch¨n lªng cña Jrªng, Lªng con ¤t: Pit «i lªng Jrªng, Lªng kon ¤t / §iÓu Gl¬i h¸t kÓ; §ç Hång Kú s.t.; §iÓu K©u d.; NguyÔn ThÞ HuÕ b.t.,... . - H. : KHXH, 2005 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : VL 954/ BTDTHVN / Mfn: 85307

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Kr¨, N¨ng c­íp Bing, K«ng con L«ng: Kr¨, N¨ng pit Bing, K«ng kon L«ng / §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.,... . - H. : KHXH, 2005 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : VL 955/ BTDTHVN / Mfn: 85308

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : LÊy hoa b¹c, hoa ®ång: Sok kao pr¨k, kao k«ng / §iÓu Klung h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.,... . - H. : KHXH, 2005 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : VL 956/ BTDTHVN / Mfn: 85309

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Lªng, Kong, Mbong lÊy chÐ voi tr¾ng: Lªng, Kong, Mbong sok y¨ng rveh nglang / §iÓu Klung h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.,... . - H. : KHXH, 2005 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : VL 957/ BTDTHVN / Mfn: 85310

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Y¬ng, Yang lÊy èng b¹c t­îng ng­êi: Y¬ng, Yang sok ding pr¨k kon nuih / TrÇn ThÞ An b.t.; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.,... . - H. : KHXH, 2005 . - 1092 tr.

Ký hiÖu kho : VL 958/ BTDTHVN / Mfn: 85311

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 1 : Thuèc c¸ ë hå BÇu Trêi, MÆt Tr¨ng: Krau nglau Tr«k, nglau Khay / §iÓu Klung h¸t kÓ; §iÓu K©u d.; §ç Hång Kú s.t.;§ç Hång Kú b.t.,...- H. : KHXH, 2005 . - 1206 tr.

Ký hiÖu kho : VL 959/ BTDTHVN / Mfn: 85312

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 2 : Thuèc c¸ ë hå BÇu Trêi, MÆt Tr¨ng: Krau nglau Tr«k, nglau Khay / §ç Hång Kú b.t. . - H. : KHXH, 2005 . - 1215-2402 tr.

Ký hiÖu kho : VL 960/ BTDTHVN / Mfn: 85313

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Mn«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra Glai. Q. 1 : Aw¬i N·i Til¬r / Chamaliaq Th×q Jiªng h¸t kÓ; Chamaliaq Riya Tiªng, Ng« §øc ThÞnh, Tr­¬ng Thu Hµ, Ph¹m Minh T©n s.t.; Chamaliaq Riya Tiªng, TrÇn Kiªm Hoµng s.t., d. . - H. : KHXH, 2009 . - 1609 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9654/ VTTKHXH / Mfn: 85619

VL 1579/ VDANTOC / Mfn: 85460Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ra-glai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra-glai. Q. 1 : Sa Ea / Kat¬r ThÞ Cuèng, Kat¬r ThÞ SÝnh h¸t kÓ; Sö V¨n Ngäc, §×nh Hy, NguyÔn H¶i Liªn,... s.t.; Sö V¨n Ngäc d.; Sö ThÞ Gia Trang h.®. . H. : KHXH, 2009 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9658/ VTTKHXH / Mfn: 85623

VL 1577/ VDANTOC / Mfn: 85461Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ra-glai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra-glai. Q. 2 : Sa Ea / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1885 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1578/ VDANTOC / Mfn: 85462

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ra-glai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 1 : Klªng pit Bing kon Jri (Con diÒu l¸ c­íp Bing con Jri / §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú s.t., b.t.; §iÓu K©u d. . - H. : KHXH, 2009 . - 1209 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1581/ VDANTOC / Mfn: 85463

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra-glai. Q. 2 : Aw¬i N·i Til¬r (v¨n b¶n tiÕng ViÖt)/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 3165 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1580/ VDANTOC / Mfn: 85464

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ra-glai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª: D¨m B¨ng Mlan / YNuh Niª h¸t kÓ; §ç Hång Kú s.t., b.t.; Y W¬n Kna s.t.; Y Bli Kbu«r, Y Chen Niª d. . - H. : KHXH, 2009 . - 1438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9653/ VTTKHXH / Mfn: 85618

VL 1583/ VDANTOC / Mfn: 85465Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi £®ª; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 2 : Klªng Pit Bing kon Jri. Con diÒu l¸ c­íp Bing con Jri / §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú s.t., b.t.; §iÓu K©u d. . - H. : KHXH, 2009 . - 2421 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1582/ VDANTOC / Mfn: 85466

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009. - 823 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1611/ VDANTOC / Mfn: 85478

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi X¬ §¨ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 717 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1612/ VDANTOC / Mfn: 85479

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: LÔ ¨n tr©u / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1264 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1610/ VDANTOC / Mfn: 85480

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng: Du«ng ®i theo thÇn Tung Gur (Du«ng tÞu Tung Gur)/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1609/ VDANTOC / Mfn: 85481

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi X¬ §¨ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ba Na (B¶n rót gän): D¨m Noi-chµng Noi / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 121 tr.

Ký hiÖu kho : VV5162/ VDANTOC / Mfn: 85497

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ba Na; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng (B¶n rót gän): C­íp chiªng cæ bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 157 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5160/ VDANTOC / Mfn: 85498

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng (B¶n rót gän): §Î Lªng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5161/ VDANTOC / Mfn: 85499

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ba Na (B¶n rót gän): Gi¬ trÌo h¸i nh·n rõng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5163/ VDANTOC / Mfn: 85500

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ba Na; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £®ª. Anh em Klu, Kla / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 121 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5164/ VDANTOC / Mfn: 85501

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi £®ª; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £®ª (B¶n rót gän): Mdrong D¨m / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5165/ VDANTOC / Mfn: 85502

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi £®ª; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra Glai. Q. 2 : Aw¬i N·i Til¬r / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸. - H. : KHXH, 2009 . - 1613-3165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9655/ VTTKHXH / Mfn: 85620

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ra Glai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 1 : Klªng Pit Bing kon Jri. Con diÒu l¸ c­íp Bing con Jri / §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú s.t., b.t.; §iÓu K©u d. . - H. : KHXH, 2009 . - 1215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9656/ VTTKHXH / Mfn: 85621

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 2 : Klªng Pit Bing kon Jri. Con diÒu l¸ c­íp Bing con Jri / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1219-2421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9657/ VTTKHXH / Mfn: 85622

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra Glai. Q. 2 : Sa Ea / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 973-1185 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9659/ VTTKHXH / Mfn: 85624

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ra Glai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Ký sù chiÕn tranh. T. 1 / BÝnh Thu, §ç H¶i Ninh t.ch., gi.th. . - H. : V¨n häc, 2006 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47959, Vb 47960/ VTTKHXH / Mfn: 85690

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÝ sù; KÝ sù chiÕn tranh;

ChiÕn tranh chèng Ph¸p; ChiÕn tranh chèng Mü; ViÖt Nam


Ký sù chiÕn tranh. T. 2 / BÝnh Thu, §ç H¶i Ninh t.ch., gi.th. . - H. : V¨n häc, 2006 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47961, Vb 47962/ VTTKHXH / Mfn: 85691

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÝ sù; KÝ sù chiÕn tranh;

ChiÕn tranh chèng Mü; ViÖt Nam


LÞch sö vµ nghÖ thuËt ca trï: Kh¶o s¸t nguån t­ liÖu t¹i ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn; NguyÔn Thanh Hµ, Tõ Ph­¬ng Vò d.; Chu TuyÕt Lan, NguyÔn Ngäc L©n h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4613/ BTDTHVN / Mfn: 85297

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Ca trï;

LÞch sö ca trï; H¸t ca trï; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ v¨n häc d©n gian ViÖt Nam/ Chu Xu©n Diªn . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ TP. Hå ChÝ Minh, 2004 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1051/ VCONNGUOI / Mfn: 85119

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; ViÖt Nam


Mét thêi lÝnh trËn/ §Æng V­¬ng H­ng . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2006 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2081/ VCONNGUOI / Mfn: 85091

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt ký; ViÖt Nam
Mét thêi Qu¶ng TrÞ: Håi øc / NguyÔn Huy HiÖu, Lª §¹i TriÒu . - Tb. lÇn 1- Cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : Q§ND, 2009 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47931/ VTTKHXH / Mfn: 85674

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; LÞch sö chiÕn tranh;

ChiÕn tranh chèng Mü; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5086, VV 5087/ VDANTOC / Mfn: 85451

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; TriÒu ®¹i Lý;

V¨n häc nghÖ thuËt; LÔ héi; §Òn; MiÕu;

ThÇn tÝch; Cæ tÝch; Trung thÕ kû; ViÖt Nam
Nh÷ng c©u chuyÖn v¨n nh©n tµi tö/ HuyÒn Li b.s. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47949, Vb 47950/ VTTKHXH / Mfn: 85684

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; V¨n nh©n; Tµi tö;

TruyÖn ng¾n; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; Trung Quèc


Phan Quang tuyÓn tËp 10 n¨m: 1998 - 2008 / Phan Quang . - H. : V¨n häc, 2008 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9697, Vv 9698/ VTTKHXH / Mfn: 85653

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; Bµi viÕt; 1998-2008;

Nhµ b¸o; Nhµ v¨n; Phan Quang; ViÖt Nam


PhÝa sau ng­êi lÝnh: TruyÖn ng¾n / NguyÔn B¶o . - H. : V¨n häc, 2008 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47979, Vb 47980/ VTTKHXH / Mfn: 85700

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Qua nh÷ng chÆng ®­êng dùng n­íc, gi÷ n­íc, ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt n­íc: Håi øc / Vò Oanh . - H. : Q§ND, 2009 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47917/ VTTKHXH / Mfn: 85603

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; ViÖt Nam
ThÊy PhËt: T¶n v¨n / Cao Huy ThuÇn . - H. : Tri thøc, 2009 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47969, Vb 47970/ VTTKHXH / Mfn: 85695

Tõ kho¸ : V¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; T¶n v¨n; ViÖt Nam
Th­ môc t¸c phÈm v¨n häc ViÖt Nam ®­îc dÞch ra n­íc ngoµi/ Thuý Toµn ch.b. . - H. : Héi Nhµ v¨n ViÖt Nam, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47907/ VTTKHXH / Mfn: 85596

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc t¸c phÈm v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Thö gi¶i quyÕt vÊn ®Ò dÞch gi¶ Chinh phô ng©m/ NguyÔn V¨n D­¬ng . - In lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung vµ t¨ng c­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 725 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47995, Vb 47996/ VTTKHXH / Mfn: 85708

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; DÞch thuËt; DÞch gi¶;

Ng­êi dÞch; Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam


Tèc ®é ¸nh s¸ng/ Javier Cercas . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47908, Vb 47909/ VTTKHXH / Mfn: 85597

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; T©y Ba Nha
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 3 : ThÇn tho¹i / NguyÔn ThÞ HuÕ ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1590/ VDANTOC / Mfn: 85471

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn thÇn tho¹i;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 5 : Sö thi Ch¨m vµ Ch¨m H¬roi/ Inrasara, Phan §¨ng NhËt ch.b.; Inrasara, Phan §¨ng NhËt, Ka S« LiÔng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1591/ VDANTOC / Mfn: 85469

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ch¨m;

D©n téc Ch¨m H¬roi; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 8 : Sö thi X¬ §¨ng / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Vò Hoµng HiÕu b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1431 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1592/ VDANTOC / Mfn: 85470

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc thiÓu sè; D©n téc X¬ §¨ng;

D©n téc X¬ §¨ng; Tæng tËp ; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 9 : Sö thi £ §ª / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Niª b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1593/ VDANTOC / Mfn: 85468

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi £®ª; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 10 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1419 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1594/ VDANTOC / Mfn: 85472

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 11 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1595/ VDANTOC / Mfn: 85473

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 15 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1010 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1596/ VDANTOC / Mfn: 85467

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 16 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú. TruyÒn thuyÕt / NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1597/ VDANTOC / Mfn: 85474

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tõ chiÕn tr­êng khèc liÖt: 35 n¨m trong c¸c vïng chiÕn trªn thÕ giíi tõ ViÖt Nam ®Õn Irag / Peter Arnett; Ph¹m H¶i Chung d. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9715, Vv 9716/ VTTKHXH / Mfn: 85662

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Ghi chÐp; LÞch sö chiÕn tranh;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; Iraq; Mü; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn gi¶n yÕu t¸c phÈm v¨n häc: Gèc Hy L¹p vµ Latinh (cæ Hy L¹p, cæ La M·, Hy L¹p, ý, Ph¸p, BØ, T©y Ban Nha, Bå §µo Nha)/ H÷u Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47932, Vb 47933/ VTTKHXH / Mfn: 85675

Tõ kho¸ : V¨n häc ph­¬ng T©y; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶n yÕu;

Tõ ®iÓn t¸c gia; Tõ ®iÓn t¸c phÈm; ThÕ giíi


V¨n ho¸ d©n gian - mÊy vÊn ®Ò ph­¬ng ph¸p luËn vµ nghiªn cøu thÓ lo¹i/ Chu Xu©n Diªn .- H. : KHXH, 2006 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4425/ BTDTHVN / Mfn: 85301

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; TruyÖn cæ tÝch; ViÖt NamX· héi häc

A handbook of Media and Communication Research: Qualitative and quantitative methodologies / Klaus Bruhn Jensen ed. . - Lond. : Routledge, 2002 . - 332 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16566/ VKHXHHCM / Mfn: 85229

Tõ kho¸ : Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng; Nghiªn cøu truyÒn th«ng;

Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng; Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh


American Public Opinion: Its Origins, Content, and Impact / Robert S. Erikson, Kent L. Tedin- 7th ed. . - N.Y. : Longman, 2005 . - 365 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01139/ VNCCHAUMY / Mfn: 85567

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; X· héi häc d©n chñ;

Quan ®iÓm chÝnh trÞ; Mü; Canada


Bangkok: Place, practice and representation / Marc Askew . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 358 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16695/ VKHXHHCM / Mfn: 85279

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; §« thÞ ho¸; BiÕn ®æi thµnh phè; Th¸i Lan
Best Practices for High School Classrooms: What Award-Winning Secondary Teachers Do / Randi Stone . - California : Corwin Press, INC, 2002 . - 219 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01166/ VNCCHAUMY / Mfn: 85572

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc; Tr­êng trung häc; Mü
Beyond description: Singapore space historicity / Ryan Dishop, John Phillips, Wei-Wei Yeo . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2004 . - 228 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16640/ VKHXHHCM / Mfn: 85259

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; LÞch sö kiÕn tróc; Kh«ng gian kiÕn tróc; Singapore
Capitalist Restructuring, Globalisation and the Third Way: Lessons from the Swedish model / Ryner J. Magnus . - USA : Routledge Taylor & Francis Group, 2002 . - 210 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00818/ VNCCHAUMY / Mfn: 85587

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Phóc lîi x· héi;

Nhµ n­íc phóc lîi; X· héi häc nhµ n­íc; Thôy §iÓn


Communication, cultural and media studies: The key concepts / John Hartley . - 3rd ed. . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 262 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16689/ VKHXHHCM / Mfn: 85273

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ th«ng tin; Ph­¬ng tiÖn giao tiÕp;

TruyÒn th«ng ®¹i chóng; Kh¸i niÖm; Nghiªn cøu


Cultural crisis and social memory: Modernity and Identity in Thailand and Laos / Shigeharu Tanabe, Charles F. Keyes ed. . - USA : Routledge, 2002 . - 312 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16562/ VKHXHHCM / Mfn: 85225

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

X· héi häc v¨n ho¸; Th¸i Lan; Lµo


Culture and management in Asia/ Malcolm Warner . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . 266 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16698/ VKHXHHCM / Mfn: 85282

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; V¨n ho¸; Qu¶n lý; Ch©u ¸
Fashion Cultures: Theories, explorations and analysis / Stella Bruzzi, Pamela Church Gibson . - N.Y. : Routledge, 2000 . - 399 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16544/ VKHXHHCM / Mfn: 85222

Tõ kho¸ : Thêi trang; V¨n ho¸ trang phôc; Sµn diÔn thêi trang; HËu tr­êng;

Tr×nh diÔn thêi trang; Ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng


Globalizing the Community College: Strategies for change in the twenty-first century/ John S. Levin . - N.Y. : Longman, 2001 . - 248 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01157/ VNCCHAUMY / Mfn: 85568

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Tr­êng Cao ®¼ng céng ®ång; Mü; Canada
Governing by Network: The new shape of the public sector/ Stephen Goldsmith, William D. Eggers . - USA : Brookings Institution, 2004 . - 224 p.

Ký hiÖu kho : Lv 00255/ VNCCHAUMY / Mfn: 85518

Tõ kho¸ : Qu¶n lý x· héi; Qu¶n trÞ hÖ thèng;

M¹ng l­íi c«ng céng; Mü


Haiti: Public Expenditure Management and Financial Accountability Review . - USA : The World Bank, 2008 . - 282 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01348, Lt 01349/ VNCCHAUMY / Mfn: 85547

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vi m«; Qu¶n lý tµi chÝnh; Qu¶n lý kinh tÕ;

Tiªu dïng c«ng céng; Haiti


Hospital Performance in Brazil: The search for Excellence / Gerard M. La Forgia, Bernard F. Couttolenc . - USA : The World Bank, 2008 . - 411 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01346, Lt 01347/ VNCCHAUMY / Mfn: 85548

Tõ kho¸ : X· héi häc y tÕ; BÖnh viÖn; Y tÕ;

Ch¨m sãc søc kháe; HÖ thèng bÖnh viÖn; Braxin


In Schools We Trust: Creating Communities of Learning in an Era of Testing and Standardization / Daborah Meier . - Boston : Beacon Press, 2002 . - 200 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01167/ VNCCHAUMY / Mfn: 85573

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Tr­êng c«ng; C¶i c¸ch gi¸o dôc;

Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; Thanh tra gi¸o dôc; Mü


Inside the Japanese company/ Fiona Graham . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . - 246 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16692/ VKHXHHCM / Mfn: 85276

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; C«ng ty; Sù nghiÖp kinh doanh;

Quan hÖ c«ng viÖc; C¸ nh©n; Lý thuyÕt nhãm; NhËt B¶n


Low carbon, high growth Latin American responses to climate change/ Augusto De La Torre, Fajnzylber Pablo, Nash John . - USA : The World Bank, 2009 . - 78 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01339/ VNCCHAUMY / Mfn: 85543

Tõ kho¸ : Thay ®æi khÝ hËu; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

X· héi häc m«i tr­êng; Mü Latinh; Caribª


Making Work Pay in Nicaragua: Employment, Growth, and Poverty Reduction / Guitierrez Catalina, Pierella Paci, Marco Ranzani . - USA : The World Bank, 2008 . - 129 p

Ký hiÖu kho : Lt 01328, Lt 01329/ VNCCHAUMY / Mfn: 85537

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; ThÊt nghiÖp; §ãi nghÌo; D©n sè;

ThÞ tr­êng tù do; Kinh tÕ vi m«; XuÊt khÈu; Nicaragua


Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean/ Ricardo Paes de Barros, Francisco H.G. Ferreira, Jose R. Molinas Vega,... . - USA : The World Bank, 2009 . - 195 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01330, Lt 01331/ VNCCHAUMY / Mfn: 85538

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn kinh tÕ; §iÒu kiÖn x· héi; BÊt b×nh ®¼ng;

ChÝnh s¸ch x· héi; Mü Latinh; Caribª


People and Their Opinions: Thinking Critically About Public Opinion . - N.Y. : Longman, 2006 . - 368 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01133/ VNCCHAUMY / Mfn: 85559

Tõ kho¸ : D­ luËn x· héi; X· héi häc chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch x· héi
Poverty and the third way/ Colin C. Williams, Jan Windebank . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 214 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16694/ VKHXHHCM / Mfn: 85278

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Hé gia ®×nh;

NghÌo ®ãi; Gi¶i ph¸p; TriÓn vängPrivatizing Education: Can the marketplace deliver choice, efficiency, equity, and social cohesion? / Henry M. Levin . - USA : Westview Press, 2001 . - 372 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01182/ VNCCHAUMY / Mfn: 85580

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; X· héi häc gi¸o dôc;

T­ nh©n ho¸ gi¸o dôc; Tr­êng t­ thôc


Public: Opinion measuring the American mind / Barbara A. Bardes, Robert W. Oldendick . - 3rd ed. . - Canada : Wadsworth/Thomson learning, 2000 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16516/ VKHXHHCM / Mfn: 85210

Tõ kho¸ : X· héi chÝnh trÞ; D­ luËn x· héi;

D©n chñ; Phóc lîi x· héi; Mü


Saving social security/ Peter A. Diamond, Peter R. Orszag . - USA : Booking Institutons, 2004 . 287 p.

Ký hiÖu kho : Lv 00254/ VNCCHAUMY / Mfn: 85517

Tõ kho¸ : An ninh x· héi; B¶o ®¶m an ninh x· héi;

C¶i c¸ch an ninh x· héi


School and Work in the Eastern Caribbean: Does the Education System Adequately Prepare Youth for the Global Economy? / Adreas Blom . - USA : The World Bank, 2008 . - 76 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01340, Lt 01341/ VNCCHAUMY / Mfn: 85544

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; NghÒ nghiÖp; ThÞ tr­êng lao ®éng;

Thanh niªn; §µo t¹o kü n¨ng lao ®éng; §«ng Caribª


Schools and society: A Sociological Approach to Education / Jeanne H. Ballantine, Joan Z. Spade . - California : Sage Publication, 2001 . - 492 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16518/ VKHXHHCM / Mfn: 85211

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; X· héi häc gi¸o dôc;

Qu¶n lý gi¸o dôc; Qu¶n lý tr­êng häc


Social forces and aging: An introduction to social gerontology / Robert C. Atchley . - 9th ed. . - USA : Wadsworth/Thomson learning, 2000 . - 574 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16519/ VKHXHHCM / Mfn: 85212

Tõ kho¸ : Tuæi giµ; Nghiªn cøu tuæi giµ; L·o khoa;

L·o ho¸; Søc khoÎ; Mü


Social Work Practice and People of Color: A process stage approach / Doman Lum . - 4th ed.- USA : Brooks/cole, 2000 . - 338 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16520/ VKHXHHCM / Mfn: 85213

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; Ng­êi da tr¾ng;

Ng­êi da mµu; C«ng t¸c x· héi; D©n téc; Mü


Sociology in our times/ Diana Kendall . - 3rd ed. . - Canada : Wadsworth, 2001 . - 690 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16522/ VKHXHHCM / Mfn: 85214

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; ThÓ chÕ x· héi;

Nhãm x· héi; BÊt b×nh ®¼ng x· héi


The American Community College/ Arthur M. Cohen, Florence B. Brawer . - 5th ed. . - San Francisco : Josey-Bass, 2003 . - 505 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01158/ VNCCHAUMY / Mfn: 85569

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc;

Tr­êng Cao ®¼ng céng ®ång; Mü


The city cultures reader/ Malcolm Miles, Tim Hall, Iain Borden ed. . - 2nd ed. . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2000 . - 508 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16613/ VKHXHHCM / Mfn: 85241

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §êi sèng x· héi; §« thÞ;

N«ng th«n; §êi sèng v¨n ho¸


The Competent Classroom: Aligning High School Curriculum, Standards, and Assessment- A Creative Teaching Guide / Allison Zmuda, Mary Tomaino . - N.Y. : Teachers College, 2001 . - 119 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01164/ VNCCHAUMY / Mfn: 85571

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y; Tr­êng trung häc; Mü
The International Health Policy Program: An Internal Assessment / Ralph Andreano . - USA: The University of Wisconsin Press, 2001 . - 92 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01163/ VNCCHAUMY / Mfn: 85570

Tõ kho¸ : X· héi häc y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe; ChÝnh s¸ch y tÕ
The secret life of cities: The social reproduction of everyday life / Helen Jarvis, Andy C. Pratt, Peter Cheng-Chong Wu . - Lond. : Prentice Hall, 2001 . - 199 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17993/ VKHXHHCM / Mfn: 85263

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; §« thÞ; §êi sèng ®« thÞ; X· héi ®« thÞ; Mü
The Social Dynamics of Deforestation in the Philippines: Actions, options and motivations / Gerhard van den Top . - Lond. : Nias Press, 2003 . - 389 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16612/ VKHXHHCM / Mfn: 85242

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

Ph¸ rõng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Philippines


The Sociology of Health, Illness, and Health Care: A Critical Approach / Rose Weitz . - 2nd.ed. . - USA : Wadsworth/Thomson learning, 2001 . - 476 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16524/ VKHXHHCM / Mfn: 85215

Tõ kho¸ : X· héi häc søc kháe; Ch¨m sãc søc khoÎ; BÖnh tËt; Y tÕ; Mü
The sociology of healthcare/ Alan Clarke . - Lond. : Prentice Hall, 2001 . - 310 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17995/ VKHXHHCM / Mfn: 85264

Tõ kho¸ : X· héi häc søc khoÎ; BÖnh tËt;

Ch¨m sãc søc khoÎ; DÞch vô ch¨m sãc søc kháe


The world of consumption: The Material and Cultural Revisited / Ben Fine . - 2nd ed. . - Lond.; N.Y. : Routlegde, 2002 . - 313 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16602/ VKHXHHCM / Mfn: 85251

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Ng­êi tiªu dïng; Kinh tÕ hµng ho¸
Urban social geography: An introduction / Paul Knox, Steven Pinch . - 4th ed. . - Lond. : Prentice Hall, 2000 . - 479 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17997/ VKHXHHCM / Mfn: 85265

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §Þa lý x· héi; Kh«ng gian x· héi;

§êi sèng ®« thÞ; §« thÞ ho¸; M«i tr­êng ®« thÞ


What every successful woman knows: 12 breakthrough strategies to get the power and ignite your career / Janice Reals Ellig, William J. Morin . - N.Y. : McGraw-Hill, 2001 . - 228 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16797/ VKHXHHCM / Mfn: 85286

Tõ kho¸ : Phô n÷; N÷ doanh nh©n; Ph¸t triÓn sù nghiÖp;

Tµi n¨ng l·nh ®¹o; Qu¶n lý x· héi


What it takes to be # 1: Vince Lombardi on leadership / Vince Lombardi . - N.Y. : McGraw-Hill, 2000 . - 278 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16798/ VKHXHHCM / Mfn: 85287

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; L·nh ®¹o;

Ho¹t ®éng l·nh ®¹o; Kh¶ n¨ng l·nh ®¹o; Mü


Women, Politics, and American Society/ Nancy E. McGlen, Karen O'Connor, Laura van Assendelft,... . - 4th ed. . - N.Y. : Longman, 2005 . - 358 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01135/ VNCCHAUMY / Mfn: 85561

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; NghÒ nghiÖp; Gia ®×nh; Mü
World City Network: A global urban analysis / Peter J. Taylor . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2004 . - 241 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16614/ VKHXHHCM / Mfn: 85240

Tõ kho¸ : §« thÞ; N«ng th«n; Liªn chÝnh phñ; Toµn cÇu ho¸;

M¹ng th«ng tin; C«ng nghiÖp dÞch vô; §Þa kinh tÕ


Youth at Rick in Latin America and the Caribbean: Understanding the Causes Realizing the Potential / Cunningham Wendy, McGinnis Linda, Rodrigo Garcia Verdu,... . - USA : The World Bank, 2008 . - 307 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01324, Lt 01325/ VNCCHAUMY / Mfn: 85535

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; N¨ng khiÕu;

ChÝnh s¸ch x· héi; Mü Latinh; Caribª


150 bÝ quyÕt gióp b¹n thµnh c«ng trong c«ng viÖc/ Steve Klein; Ph¹m SÜ Thµnh d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2004 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1112/ VCONNGUOI / Mfn: 85151

Tõ kho¸ : T©m lý häc x· héi; C¸ nh©n; Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng
B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi 2007/2008: Cuéc chiÕn ®Êu chèng biÕn ®æi khÝ hËu: §oµn kÕt nh©n lo¹i trong mét thÕ giíi ph©n c¸ch / Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1575, VL 1576/ VDANTOC / Mfn: 85445

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

BiÕn ®æi khÝ hËu; B¸o c¸o; 2007-2008; ThÕ giíi


B¸o c¸o tæng hîp ®¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia cña ng­êi d©n 2008/ ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1584, VL 1585/ VDANTOC / Mfn: 85484

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; B¶o trî x· héi; Gi¶m nghÌo;

§¸nh gi¸ nghÌo;Nghiªn cøu; B¸o c¸o tæng hîp;

2008; ViÖt Nam
BiÕn ®æi v¨n ho¸ ë c¸c lµng quª hiÖn nay: Tr­êng hîp lµng §ång Kþ, Trang LiÖt vµ §×nh B¶ng thuéc huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47946, Vb 47947/ VTTKHXH / Mfn: 85682

VV 5092, VV 5093/ VDANTOC / Mfn: 85456Tõ kho¸ : N«ng th«n; BiÕn ®æi v¨n ho¸; BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi;

Lµng §ång Kþ; Lµng Trang LiÖt; Lµng §×nh B¶ng;

HuyÖn Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
ChiÕn l­îc b¶n th©n/ Philip C. Mc Graw; L­u V¨n Hy, Trung Kh©m d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2005 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1206/ VCONNGUOI / Mfn: 85165

Tõ kho¸ : Thµnh c«ng; ChiÕn l­îc thµnh c«ng; T©m lý häc c¸ nh©n
Con ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47901, Vb 47902/ VTTKHXH / Mfn: 85593

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47955, Vb 47956/ VTTKHXH / Mfn: 85687

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

BiÕn ®æi con ng­êi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Nh©n tè t¸c ®éng;

Thêi k× ®æi míi; Thêi k× héi nhËp; ViÖt Nam
C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh CNH, H§H ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0557, Vv 0558/ VCPHITDONG / Mfn: 85191

VV 5120, VV 5121/ VDANTOC / Mfn: 85493Tõ kho¸ : C¬ së x· héi nh©n v¨n; Tµi nguyªn; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Cuéc sèng vµ c¸c thÓ chÕ ë Hoa Kú/ Douglas K. Stevenson . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01175, Vv 01176/ VNCCHAUMY / Mfn: 85511

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ x· héi; ThÓ chÕ kinh tÕ; Mü


Di d©n tù do ®Õn Hµ Néi: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p qu¶n lý / Hoµng V¨n Chøc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1109, Vv 1108, Vv 1041/ VCONNGUOI / Mfn: 85098

Tõ kho¸ : D©n sè; Di d©n tù do; D©n ngo¹i tØnh;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p qu¶n lý; ViÖt Nam


DiÖn m¹o vµ triÓn väng cña x· héi tri thøc/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0536, Vv 0537/ VCPHITDONG / Mfn: 85180

Tõ kho¸ : X· héi häc khoa häc; X· héi th«ng tin; X· héi tri thøc;

X©y dùng x· héi tri thøc; TriÓn väng ph¸t triÓn
tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương