S¸ch míi sè 05/2010tải về 0.86 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
1   2   3   4   5   6   7   8
§­êng ®Õn thµnh c«ng/ Jim Donovan; Hoµng Liªn S¬n d. . - H. : ThÕ giíi, 2004 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1064/ VCONNGUOI / Mfn: 85108

Tõ kho¸ : Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng; T©m lý häc c¸ nh©n
H¹nh phóc: Nh÷ng bµi häc tõ m«n khoa häc míi / Richard Layard; HiÕu T©n d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1695/ VNC§BA / Mfn: 85328

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Qu¸ tr×nh t©m lý; H¹nh phóc; Kh¸i niÖm h¹nh phóc
Hoµn c¶nh hËu hiÖn ®¹i/ Jean-Francois Lyotard; Ng©n Xuyªn d.; Bïi V¨n Nam S¬n h.®.; gi.th.- H. : Tri thøc, 2008 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5130, VV 5131/ VDANTOC / Mfn: 85487

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Hoµn c¶nh hËu hiÖn ®¹i; §øc
Khinh - Träng. Mét quan ®iÓm lý thuyÕt trong nghiªn cøu triÕt häc vµ x· héi häc= Khinh - Trong a theoretical perspective in philosophical and sociological studies. Q. 1 / T« Duy Hîp . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 768 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2098/ VCONNGUOI / Mfn: 85096

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm Khinh Träng; Toµn thÓ luËn Khinh Träng;

Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøuKinh doanh b»ng t©m lý/ Brian Tracy; HuyÒn Trang d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1703/ VNC§BA / Mfn: 85336

Tõ kho¸ : T©m lý kinh doanh; T©m lý häc kinh tÕ;

ý t­ëng kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh


Lµm ng­êi vµ lµm viÖc/ Long Th¾ng ¢n; Phïng V¨n Hoµ, D­¬ng Thanh Hoµ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2004 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1176/ VCONNGUOI / Mfn: 85173

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Quan hÖ con ng­êi; Lµm ng­êi;

C«ng viÖc; BÝ quyÕt thµnh c«ng


L·o Tö tinh hoa trÝ tuÖ qua danh ng«n/ Hoµng ThÇn ThuÇn; NguyÔn V¨n L©m b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48007, Vb 48008/ VTTKHXH / Mfn: 85714

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc; Danh ng«n;

Nhµ triÕt häc; Cæ ®¹i; L·o Tö; Trung Quèc


LuËn vÒ ch÷ NhÉn: Ng­êi biÕt nhÉn nhÞn sÏ v« ®Þch / M¹nh Chiªu C­¬ng; NguyÔn Duy ChiÕm d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1208/ VCONNGUOI / Mfn: 85166

Tõ kho¸ : Ch÷ NhÉn; NhÉn nhÞn; Quan hÖ con ng­êi;

Giao tiÕp x· héi; NghÖ thuËt øng xö


Nhu cÇu: §éng lùc vµ ®Þnh h­íng x· héi/ Lª ThÞ Kim Chi . - H. : KHXH, 2005 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1138, Vv 1139/ VCONNGUOI / Mfn: 85150

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nhu cÇu c¸ nh©n; Nhu cÇu x· héi;

§éng lùc ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn x· héi; §Þnh h­íng x· héi


Nh÷ng huyÒn tho¹i/ Roland Barthes; Phïng V¨n Töu d.; Cao ViÖt Dòng gi.th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0561, Vv 0562/ VCPHITDONG / Mfn: 85193

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; TriÕt häc ng«n ng÷; Phª ph¸n ng«n ng÷
¤ng thiÖn «ng ¸c: Mét nöa lµ th¸nh mét nöa lµ quû / V­¬ng DÜnh; D­¬ng Quèc Anh, TrÇn H÷u NghÜa d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1198/ VCONNGUOI / Mfn: 85162

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; T©m lý häc c¸ nhan; ThiÖn; ¸c
Suy nghÜ nh­ mét nhµ qu¶n lý/ Roger Fritz . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2008 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1707/ VNC§BA / Mfn: 85340

Tõ kho¸ : T©m lý häc qu¶n lý; Nhµ qu¶n lý;

ChiÕn l­îc qu¶n lý; Kü n¨ng qu¶n lý


Sù khã kh¨n cña nhµ c¶i c¸ch/ Claytion M. Christensen; Lª TÊn Hïng d. . - §µ N½ng : Nxb. §· N½ng, 2008 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1706/ VNC§BA / Mfn: 85339

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp; Qu¶n lý kinh tÕ;

Nhµ qu¶n lý; Nguyªn t¾c qu¶n lý; Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý


Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò kÕ thõa mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay/ Mai ThÞ Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5122, VV 5123/ VDANTOC / Mfn: 85492

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Gi¸ trÞ truyÒn thèng; ViÖt Nam

TriÕt häc vµ ®æi míi/ D­¬ng Phó HiÖp . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47924/ VTTKHXH / Mfn: 85609

Tõ kho¸ : T­ duy lÝ luËn; NhËn thøc lÝ luËn; Chñ nghÜa x· héi;

Qu¸ tr×nh ®æi míi; §æi míi nhËn thøc;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
T©m lý häc d©n téc/ Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5096, VV 5097/ VDANTOC / Mfn: 85449

Tõ kho¸ : T©m lý häc d©n téc; LÞch sö h×nh thµnh; ý thøc d©n téc;

Tinh thÇn d©n téc; §Þnh kiÕn d©n téc; Xung ®ét d©n téc


T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47958/ VTTKHXH / Mfn: 85689

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc giao tiÕp; T©m lÝ øng xö; V¨n ho¸ øng xö;

T©m lÝ n«ng d©n; C¸n bé c¬ së; V¨n ho¸ m«i tr­êng; ViÖt Nam


TÝnh c¸ch con ng­êi víi c«ng t¸c qu¶n lý/ Han Gang; Hµ S¬n d. . - Hµ Néi : Nxb. Hµ Néi, 2004 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1182, Vv 1183/ VCONNGUOI / Mfn: 85170

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TÝnh c¸ch con ng­êi;

T©m lý häc c¸ nh©n; C«ng t¸c qu¶n lý


Tõ chñ nghÜa hiÖn sinh tíi thuyÕt cÊu tróc/ TrÇn ThiÖn §¹o . - H. : Tri thøc, 2008 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1694/ VNC§BA / Mfn: 85327

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa hiÖn sinh; ThuyÕt cÊu tróc; T­ t­ëng triÕt häc; Ph¸p

V¨n hãa. Khoa häc. gi¸o dôc

Best Practices for High School Classrooms: What Award-Winning Secondary Teachers Do / Randi Stone . - California : Corwin Press, INC, 2002 . - 219 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01166/ VNCCHAUMY / Mfn: 85572

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc; Tr­êng trung häc; Mü
Communication, cultural and media studies: The key concepts / John Hartley . - 3rd ed. . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 262 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16689/ VKHXHHCM / Mfn: 85273

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ th«ng tin; Ph­¬ng tiÖn giao tiÕp;

TruyÒn th«ng ®¹i chóng; Kh¸i niÖm; Nghiªn cøu


Cultural crisis and social memory: Modernity and Identity in Thailand and Laos / Shigeharu Tanabe, Charles F. Keyes ed. . - USA : Routledge, 2002 . - 312 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16562/ VKHXHHCM / Mfn: 85225

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

X· héi häc v¨n ho¸; Th¸i Lan; Lµo


Culture and management in Asia/ Malcolm Warner . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2003. 266 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16698/ VKHXHHCM / Mfn: 85282

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; V¨n ho¸; Qu¶n lý; Ch©u ¸
Culture War? The Myth of a Polarized America/ Morris P. Fiorina, Samuel J. Abrams, Jeremy C.Pope . - USA : [s.n.], 2005 . - 116 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01130/ VNCCHAUMY / Mfn: 85556

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; NÒn v¨n ho¸; ChiÕn tranh v¨n ho¸; Mü
Globalizing the Community College: Strategies for change in the twenty-first century/ John S. Levin . - N.Y. : Longman, 2001 . - 248 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01157/ VNCCHAUMY / Mfn: 85568

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Tr­êng Cao ®¼ng céng ®ång; Mü; Canada
In Schools We Trust: Creating Communities of Learning in an Era of Testing and Standardization / Daborah Meier . - Boston : Beacon Press, 2002 . - 200 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01167/ VNCCHAUMY / Mfn: 85573

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Tr­êng c«ng; C¶i c¸ch gi¸o dôc;

Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; Thanh tra gi¸o dôc; Mü


Managing colleges and Universities: Issues for Leadership / Allan M. Hoffman, Randal W. Summners . - Westport : Bergin & Garvey, 2000 . - 221 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01178/ VNCCHAUMY / Mfn: 85579

Tõ kho¸ : Tr­êng ®¹i häc; Tr­êng cao ®¼ng; Gi¸o dôc ®¹i häc;

Gi¸o dôc cao ®¼ng; Qu¶n lý gi¸o dôc; Mü


Privatizing Education: Can the marketplace deliver choice, efficiency, equity, and social cohesion? / Henry M. Levin . - USA : Westview Press, 2001 . - 372 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01182/ VNCCHAUMY / Mfn: 85580

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; X· héi häc gi¸o dôc;

T­ nh©n ho¸ gi¸o dôc; Tr­êng t­ thôc


The American Community College/ Arthur M. Cohen, Florence B. Brawer . - 5th ed. . - San Francisco : Josey-Bass, 2003 . - 505 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01158/ VNCCHAUMY / Mfn: 85569

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; Tr­êng Cao ®¼ng céng ®ång; Mü
The Competent Classroom: Aligning High School Curriculum, Standards, and Assessment- A Creative Teaching Guide / Allison Zmuda, Mary Tomaino . - N.Y. : Teachers College, 2001 . - 119 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01164/ VNCCHAUMY / Mfn: 85571

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y; Tr­êng trung häc; Mü
B¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Phan Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1240/ VCONNGUOI / Mfn: 85131

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; V¨n ho¸ häc; ViÖt Nam


B¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2007 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4620, Vv 4908/ BTDTHVN / Mfn: 85320

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt; Di s¶n v¨n ho¸;

B¶o tån di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam


BÝ mËt Tö CÊm Thµnh B¾c Kinh/ Th­îng Quan Phong ch.b.; ¤ng V¨n Tïng, Hµ Kiªn b.d. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2009 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47948/ VTTKHXH / Mfn: 85683

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; NghÖ thuËt kiÕn tróc; Sinh ho¹t;

Chïa; Cung ®iÖn; Tö CÊm Thµnh; Trung ®¹i; Trung Quèc


1000 c©u hái - ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47965, Vb 47966/ VTTKHXH / Mfn: 85693

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; §Êt n­íc con ng­êi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Hái ®¸p;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
500 c©u hái - ®¸p LÞch sö - V¨n ho¸ ViÖt Nam/ Hµ NguyÔn, Phïng Nguyªn b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 474 tr., 24

Ký hiÖu kho : VV 5114, VV 5115/ VDANTOC / Mfn: 85490

Tõ kho¸ : KiÕn thøc lÞch sö; KiÕn thøc v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Sù kiÖn v¨n ho¸; Hái ®¸p; ViÖt Nam


CÊu tróc c¸c cuéc c¸ch m¹ng khoa häc/ Thomas S. Kuhn; Chu Lan §×nh d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0565, Vv 0566/ VCPHITDONG / Mfn: 85195

Tõ kho¸ : TriÕt häc khoa häc; C¸ch m¹ng khoa häc;

CÊu tróc c¸ch m¹ng khoa häc


ChÝnh s¸ch vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng gi¸o dôc m«i tr­êng trong tr­êng phæ th«ng giai ®o¹n 2001-2010/ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o . - H. : [k.nxb.], [--?]. - 22 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1118/ VCONNGUOI / Mfn: 85159

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc m«i tr­êng; Tr­êng phæ th«ng;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc m«i tr­êng; Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng;

ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh - L·nh tô cña d©n téc vµ Danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi: Nh©n kû niÖm 120 n¨m ngµy sinh (1890-2010). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9737, Vv 9738/ VTTKHXH / Mfn: 85673

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; Chñ tÞch n­íc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Con ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47901, Vb 47902/ VTTKHXH / Mfn: 85593

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47955, Vb 47956/ VTTKHXH / Mfn: 85687

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

BiÕn ®æi con ng­êi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Nh©n tè t¸c ®éng;

Thêi k× ®æi míi; Thêi k× héi nhËp; ViÖt Nam
20 danh nh©n thÕ giíi: Vinh quang vµ bi kÞch / Mai Thanh . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2086/ VCONNGUOI / Mfn: 85095

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; Nhµ b¸c häc;

ThÇy thuèc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ThÕ giíiDi tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ ®×nh - chïa Hµ vµ t­ liÖu H¸n N«m/ Ban qu¶n lý Di tÝch §×nh - Chïa Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4622/ BTDTHVN / Mfn: 85322

Tõ kho¸ : KiÕn tróc d©n gian; §×nh; Chïa; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa ®µng ë ph­¬ng §«ng: LÞch sö huy hoµng cña lôc ®Þa §«ng Nam ¸ bÞ ch×m / Stephen Oppenheimer; Lª Sü Gi¶ng, Hoµng ThÞ Hµ d.; Cao Xu©n Phæ h.®. . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 787 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1250/ VCONNGUOI / Mfn: 85124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Thêi tiÒn sö;

ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Gi¸o s­ §Æng Nghiªm V¹n, nhµ gi¸o - nhµ nghiªn cøu/ ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o, ViÖn D©n téc häc, B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam, Héi D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2000 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5079/ VDANTOC / Mfn: 85428

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa häc; Nhµ nghiªn cøu;

Nhµ gi¸o; HiÖn ®¹i; §Æng Nghiªm V¹n; ViÖt Nam


Hµ Néi ngh×n x­a/ TrÇn Quèc V­îng, Vò Tu©n S¸n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47977, Vb 47978/ VTTKHXH / Mfn: 85699

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸;V¨n ho¸ tinh thÇn;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5110, VV 5111/ VDANTOC / Mfn: 85494

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5088, VV 5089/ VDANTOC / Mfn: 85450

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hai Bµ Tr­ng; TruyÒn thuyÕt;

Th¬ v¨n; LÔ héi; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vµo thÕ giíi Folklore/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : Thanh niªn, 2005 . - 648 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1053/ VCONNGUOI / Mfn: 85104

Tõ kho¸ : Folklore; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; ViÖt Nam


7 kú quan thÕ giíi míi. - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2007 . - 157 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1698/ VNC§BA / Mfn: 85331

Tõ kho¸ : Kú quan thÕ giíi; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; ThÕ giíi


KÎ Gi¸ tªn ®Êt tªn ng­êi/ Yªn S¬n, NguyÔn B¸ H©n . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5067/ VDANTOC / Mfn: 85431

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; VÞ trÝ ®Þa lý; §Þa chÝ;

§Þa chÝ v¨n ho¸; Lµng KÎ Gi¸;

X· Yªn Së; HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh¶o luËn vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n téc ViÖt Nam vµ mèi t­¬ng quan v¨n ho¸ nghÖ thuËt víi nhiÒu d©n téc kh¸c trªn thÕ giíi/ C«ng V¨n Trung . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47997, Vb 47998/ VTTKHXH / Mfn: 85709

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; Phong tôc tËp qu¸n;

Giao l­u v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam
Khæ mÉu MARC 21 cho d÷ liÖu th­ môc: H­íng dÉn ¸p dông ®Þnh danh néi dung = MARC 21 format for bibliographic data : Including guidelines for content designation. T. 1 / Trung t©m Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 472 tr.

Ký hiÖu kho : VL 806/ BTDTHVN / Mfn: 85299

Tõ kho¸ : Th­ viÖn häc; Biªn môc; Biªn môc ®äc m¸y;

Marc 21; D÷ liÖu th­ môc


Khæ mÉu MARC 21 cho d÷ liÖu th­ môc: H­íng dÉn ¸p dông ®Þnh danh néi dung = MARC 21 format for bibliographic data : Including guidelines for content designation. T. 2 / Trung t©m Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : VL 807/ BTDTHVN / Mfn: 85300

Tõ kho¸ : Th­ viÖn häc; Biªn môc; Biªn môc ®äc m¸y;

Marc 21; D÷ liÖu th­ môc


Liªn bang Mü ®Æc ®iÓm x· héi - v¨n ho¸/ NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1177/ VCONNGUOI / Mfn: 85174

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; T×nh h×nh x· héi; H×nh thµnh quèc gia;

§Æc ®iÓm v¨n ho¸ x· héi; Mü


MARC 21 rót gän cho d÷ liÖu th­ môc/ Cao Minh KiÓm ch.b.; NguyÔn Xu©n B×nh, NguyÔn ThÞ H¹nh b.s. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : VL 803/ BTDTHVN / Mfn: 85298

Tõ kho¸ : Th­ viÖn häc; Biªn môc; Biªn môc ®äc m¸y;

Marc 21; Marc 21 rót gän


MÊy vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ v¨n häc d©n gian ViÖt Nam/ Chu Xu©n Diªn . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ TP. Hå ChÝ Minh, 2004 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1051/ VCONNGUOI / Mfn: 85119

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ v¨n ho¸ thêi tiÒn sö gi÷a B¾c ViÖt Nam vµ Nam Trung Quèc= Prehistoric Culture Relationship Between North Vietnam and South China / Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5082, VV 5083/ VDANTOC / Mfn: 85454

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Quan hÖ v¨n ho¸; Di vËt v¨n ho¸;

Di chØ kh¶o cæ; Thêi tiÒn sö; ViÖt Nam; Trung Quèc


Mét nhËn thøc vÒ v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Phan Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1185/ VCONNGUOI / Mfn: 85161

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; NhËn thøc v¨n ho¸;

§­êng lèi v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; ViÖt NamN©ng cao trÝ tuÖ øng xö v¨n ho¸/ Tr­¬ng Vi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 153 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1190/ VCONNGUOI / Mfn: 85142

Tõ kho¸ : Giao tiÕp; øng xö; V¨n ho¸ øng xö; TrÝ tuÖ øng xö
Nh÷ng th¸ch thøc trong viÖc X©y dùng Tr­êng §¹i häc ®¼ng cÊp ThÕ giíi/ Jamil Salmi . - Washington, DC : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 108 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9689, Vv 9690/ VTTKHXH / Mfn: 85648

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; X· héi häc gi¸o dôc; Toµn cÇu ho¸;

M«i tr­êng gi¸o dôc ®¹i häc; ThÕ giíi


PhËt gi¸o víi v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n qua mét c¸ch tham chiÕu/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5080, VV 5081/ VDANTOC / Mfn: 85457

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam; NhËt B¶n
Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu: CÈm nang h­íng dÉn tõng b­íc dµnh cho ng­êi b¾t ®Çu / Trung Nguyªn . - H. : Lao ®éng X· héi, 2005 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1153, Vv 1154/ VCONNGUOI / Mfn: 85147

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu; Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu; Qu¸ tr×nh nghiªn cøu;

Nghiªn cøu khoa häc; CÈm nang h­íng dÉn


Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc/ NguyÔn Vò Tïng . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01185/ VNCCHAUMY / Mfn: 85526

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Nghiªn cøu khoa häc
Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸o dôc: Lý luËn vµ thùc tiÔn / §Æng B¸ L·m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1201/ VCONNGUOI / Mfn: 85169

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Qu¶n lý gi¸o dôc; Qu¶n lý nhµ n­íc;

§æi míi qu¶n lý; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


T¹o dùng t­¬ng lai: Vai trß cña c¸c viÖn ®¹i häc Hoa Kú = The Creation of the Future / Frank H.T. Rhodes; Hoµng Kh¸ng, T« DiÖu Lan, Lª L­u DiÖu §øc d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47938, Vb 47939/ VTTKHXH / Mfn: 85678

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; X· héi häc s­ ph¹m;

Gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖn ®¹i häc; Tr­êng ®¹i häc; Mü


T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio DomÝnguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47910, Vb 47911/ VTTKHXH / Mfn: 85598

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; T«n gi¸o;

Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban Nha


Th¨ng Long - Hµ Néi ngµn n¨m v¨n hiÕn/ Hå Ph­¬ng Lan t.ch., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2009- 620 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1588/ VDANTOC / Mfn: 85483

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh nh©n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


ThÇn ng­êi vµ ®Êt ViÖt/ T¹ ChÝ §¹i Tr­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4621/ BTDTHVN / Mfn: 85321

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng d©n gian;

ThÇn linh; HÖ thèng thÇn linh; ViÖt NamTh«ng b¸o khoa häc/ B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c D©n téc ViÖt Nam . - Th¸i Nguyªn : C«ng ty Mü thuËt Hoµng Gia, 2007 . - 83 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1619, VL 1620/ VDANTOC / Mfn: 85485

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; B¶o tån v¨n ho¸;

B¶o tµng; Tr­ng bµy hiÖn vËt; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ 2008/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1621/ VDANTOC / Mfn: 85482

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Ng÷ v¨n d©n gian; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; NghÖ thuËt;

Tri thøc d©n gian; B¸o c¸o; 2008; ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò kÕ thõa mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay/ Mai ThÞ Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5122, VV 5123/ VDANTOC / Mfn: 85492

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Gi¸ trÞ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Trªn m¶nh ®Êt ngµn n¨m v¨n vËt/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47985, Vb 47986/ VTTKHXH / Mfn: 85703

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi/ §Æng Xu©n Kú, Vò Khiªu, Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1179, Vv 1180/ VCONNGUOI / Mfn: 85137

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc/ Vò V¨n GÇu, NguyÔn Anh Quèc .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1189/ VCONNGUOI / Mfn: 85141

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc;

Ph¸t triÓn gi¸o dôc; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn lÔ tôc/ Bïi Xu©n Mü, Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 645 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 122/ VDANTOC / Mfn: 85438

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn lÔ tôc; ViÖt Nam
Tø HiÖp - TruyÒn thèng lÞch sö v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng/ BCH §¶ng bé - H§ND - UBND x· Tø HiÖp, huyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5036, VV 5037/ VDANTOC / Mfn: 85432

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng c¸ch m¹ng;

X· Tø HiÖp; HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c¸c téc ng­êi nhãm ng«n ng÷ T¹ng-MiÕn/ Hoµng TuÊn C­ ch.b.; Ng« V¨n Doanh, M¸ ThÞ Thu Hµ b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5032, VV 5033/ VDANTOC / Mfn: 85430

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

LÞch sö téc ng­êi; Ng«n ng÷ T¹ng-MiÕn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0563, Vv 0564/ VCPHITDONG / Mfn: 85194

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng t©m linh; D©n téc Ch¨m; D©n téc H'm«ng;

D©n téc Th¸i; Ng­êi T©y Nguyªn; Ng­êi Hoa; ViÖt Nam
VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong c«ng t¸c Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. - H. : Thanh niªn, 2009 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9733, Vv 9734/ VTTKHXH / Mfn: 85671

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

§µo t¹o nghÒ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


VÒ cuéc vËn ®éng Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0551, Vv 0552/ VCPHITDONG / Mfn: 85188

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; X©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸;

VËn ®éng x©y dùng v¨n ho¸; Phong trµo x©y dùng v¨n ho¸;

ViÖt Nam
ViÖt Nam 63 tØnh thµnh vµ c¸c ®Þa danh du lÞch/ Thanh B×nh, Hång YÕn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9705, Vv 9706/ VTTKHXH / Mfn: 85657

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Êt n­íc con ng­êi; Du lÞch;

Danh lam th¾ng c¶nh; §Þa danh du lÞch;

CÈm nang du lÞch; ViÖt Nam
ViÖt Nam héi nhËp vµ ph¸t triÓn: Héi th¶o Quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba. Hµ Néi, 4-7 th¸ng 12 n¨m 2008. TuyÓn tËp b¸o c¸o tãm t¾t / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9671/ VTTKHXH / Mfn: 85633

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt Nam mïa thø n¨m= Vietnam 5th season / Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9662/ VTTKHXH / Mfn: 85626

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng t©m linh;

S¸ch ¶nh; ViÖt Nam

V­¬ng quèc Phï Nam: LÞch sö vµ v¨n ho¸ / L­¬ng Ninh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1120/ VCONNGUOI / Mfn: 85152

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di chØ kh¶o cæ;

V­¬ng quèc Phï Nam; Cæ ®¹i; MiÒn Nam; ViÖt NamV¨n häc
Founding Brothers: The revolutionary generation / Joseph J. Ellis . - USA : Vintage Books, 2000 . - 288 p.

Ký hiÖu kho : Lv 00353/ VNCCHAUMY / Mfn: 85516

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng; TiÓu sö; Mü
Learning for a diverse World: Using Critical Theory to Read and Write about Literature / Lois Tyson . - N.Y.; Lond. : Routledge, 2001 . - 295 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16615/ VKHXHHCM / Mfn: 85237

Tõ kho¸ : V¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc
Literary criticism and cultural theory: Outstanding dissertations / Christopher Schedler; Cain William E ed. . - N.Y.; Lond. : Routledge, 2002 . - 167 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16617/ VKHXHHCM / Mfn: 85238

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; V¨n ho¸; LuËn v¨n
The Difficulties of Modernism/ Leonard Diepeveen . - N.Y.; Lond. : Routledge, 2003 . - 318tr.

Ký hiÖu kho : Lv 16618/ VKHXHHCM / Mfn: 85239

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; Chñ nghÜa hiÖn ®¹i;

V¨n häc hiÖn ®¹i; ThÕ kû XX


Barack Obama hay giÊc m¬ míi cña ng­êi Mü/ Guillaume Serina; HiÖu Constant d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47975, Vb 47976/ VTTKHXH / Mfn: 85698

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Sù nghiÖp chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Barack Obama; Mü


Ca trï cung ®×nh Th¨ng Long/ D­¬ng §×nh Minh S¬n . - H. : KHXH, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47953, Vb 47954/ VTTKHXH / Mfn: 85686

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Ca trï; NghÖ thuËt ca trï;

LÞch sö ca trï; Ca trï cung ®×nh ; ViÖt Nam


C¶nh thÕ th«ng ng«n/ Phïng Méng Long; NguyÔn Kh¾c Phi, TrÇn ThÞ B¨ng Thanh, Ph¹m Tó Ch©u,... d.; NguyÔn Kh¾c Phi h.®. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 843 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9699, Vv 9700/ VTTKHXH / Mfn: 85654

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
ChuyÖn kÓ vÒ B¸c Hå/ Th¸i Kim §Ønh . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2008 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9695, Vv 9696/ VTTKHXH / Mfn: 85652

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

TruyÖn kÓ; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ChuyÖn th­êng ngµy cña B¸c Hå/ Hång Khanh . - In lÇn 4 . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1231, Vb 1232/ VCONNGUOI / Mfn: 85085

Tõ kho¸ : TruyÖn nh©n vËt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
ChuyÖn t­íng §é: TruyÖn ký / Vâ B¸ C­êng . - H. : Q§ND, 2007 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2083/ VCONNGUOI / Mfn: 85093

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ký; Nhµ qu©n sù;

Nh©n vËt lÞch sö; T­íng lÜnh; TrÇn §é; ViÖt Nam


Con ®­êng phÝa tr­íc= The road ahead / Bill Gates; Lª HiÒn Th¶o, Vò Tµi Hoa b.d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2004 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1072/ VCONNGUOI / Mfn: 85128

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tù truyÖn; Bill Gates; Mü
Cuéc l­u l¹c cña tµu ngÇm U-977= Aventures d'un sous-marin allemand / Heinz Schaeffer; Chu Minh Thôy d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47981, Vb 47982/ VTTKHXH / Mfn: 85701

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; §øc
Cùu hoµng B¶o §¹i: TiÓu thuyÕt / Hoµng Träng Miªn . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2009 .- 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9717, Vv 9718/ VTTKHXH / Mfn: 85663

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
20 danh nh©n thÕ giíi: Vinh quang vµ bi kÞch / Mai Thanh . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2086/ VCONNGUOI / Mfn: 85095

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; Nhµ b¸c häc;

ThÇy thuèc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ThÕ giíi
tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương