S¸ch míi sè 05/2010


LÞch sö vµ nghÖ thuËt ca trïtải về 0.86 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
1   2   3   4   5   6   7   8

LÞch sö vµ nghÖ thuËt ca trï: Kh¶o s¸t nguån t­ liÖu t¹i ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn; NguyÔn Thanh Hµ, Tõ Ph­¬ng Vò d.; Chu TuyÕt Lan, NguyÔn Ngäc L©n h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4613/ BTDTHVN / Mfn: 85297

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Ca trï; LÞch sö ca trï; H¸t ca trï; ViÖt Nam
NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5007, VV 5008/ VDANTOC / Mfn: 85440

Tõ kho¸ : Ên §é gi¸o; PhËt gi¸o; NghÖ thuËt kiÕn tróc;

NghÖ thuËt ®iªu kh¾c; Lµo


Trang phôc triÒu Lª TrÞnh/ TrÞnh Quang Vò . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1573, VL 1574/ VDANTOC / Mfn: 85444

Tõ kho¸ : Trang phôc; LÞch sö trang phôc; Trang phôc cung ®×nh;

TriÒu Lª TrÞnh; ThÕ kû XV-XVIII; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ häc

Introducing translation studies: Theories and applications / Jeremy Munday . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2001 . - 222 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16637/ VKHXHHCM / Mfn: 85256

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; DÞch thuËt; Nghiªn cøu dÞch thuËt;

Lý thuyÕt dÞch thuËt


Signs in Use: An Introduction to Semiotics / Jorgen Dines Johansen, Svend Erik Larsen . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 246 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16633/ VKHXHHCM / Mfn: 85253

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TÝn hiÖu häc; DÊu hiÖu ng«n ng÷; TÝn hiÖu ng«n ng÷
The language of speech and writing/ Sandra Cornbleet, Ronald Carter . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2001 . - 129 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16634/ VKHXHHCM / Mfn: 85254

Tõ kho¸ : V¨n viÕt; V¨n nãi; B¶n chÊt; Mèi quan hÖ
The Language, Ethnicity and Race Reader/ Roxy Harris, Ben Rampton ed. . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 357 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16632/ VKHXHHCM / Mfn: 85252

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Chñ nghÜa thùc d©n; Toµn cÇu ho¸; Téc ng­êi
The psychology of language from data to theory/ Trevor A. Harley . - 2nd ed. . - East Sussex : Psychology Press, 2001 . - 528 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16742/ VKHXHHCM / Mfn: 85268

Tõ kho¸ : T©m lý häc ng«n ng÷; Ph¸t triÓn ng«n ng÷;

HÖ thèng ng«n ng÷; S¸ng t¹o ng«n ng÷


The Routledge language and cultural theory reader/ Lucy Burke, Tony Crowley, Alan Girvin. - Lond.; N.Y. : Routledge, 2000 . - 511 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16635, Lv 17925, Lv 17932/ VKHXHHCM / Mfn: 85255

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; CÊu tróc ng«n ng÷; T¸c dông ng«n ng÷;

TÝnh ®ång nhÊt; TÝnh dÞ biÖt; TiÕng Anh


Translation and globalization/ Michael Cronin . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 197 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16638/ VKHXHHCM / Mfn: 85257

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; DÞch thuËt; Ng«n ng÷ dÞch thuËt; Toµn cÇu ho¸
Kh¸i luËn v¨n tù häc Ch÷ N«m/ NguyÔn Quang Hång . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9667/ VTTKHXH / Mfn: 85630

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch÷ N«m; Nguån gèc ch÷ N«m;

CÊu t¹o ch÷ N«m; Nghiªn cøu ch÷ N«m;

Nghiªn cøu v¨n tù; ViÖt Nam
Lý thuyÕt ng÷ ph¸p ho¸ vµ thùc tr¹ng ng÷ ph¸p ho¸ mét sè tõ trong tiÕng ViÖt/ TrÇn ThÞ Nhµn . - H. : KHXH, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9651, Vv 9652/ VTTKHXH / Mfn: 85617

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; Ng÷ ph¸p ho¸; LÝ thuyÕt ng÷ ph¸p
Nghiªn cøu vÒ Ch÷ N«m/ Héi b¶o tån Di s¶n ch÷ N«m (Hoa Kú). - H. : KHXH, 2008 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9666/ VTTKHXH / Mfn: 85629

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch÷ N«m; Nghiªn cøu ch÷ N«m; KØ yÕu
Nh÷ng vÊn ®Ò vµ sù kiÖn trong cuéc sèng mµ con ng­êi ph¶i ®­¬ng ®Çu: TuyÓn chän c¸c bµi dÞch ViÖt - Anh theo chñ ®iÓm = Matters and events in life that the human had to face / NguyÔn Thµnh T©m . - H. : Thèng kª, 2005 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1165, Vv 1166/ VCONNGUOI / Mfn: 85146

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt; Bµi dÞch
Sù kú thÞ giíi tÝnh trong ng«n ng÷/ TrÇn Xu©n §iÖp . - H. : Nxb. §¹i häc S­ ph¹m, 2005 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1228, Vv 1229/ VCONNGUOI / Mfn: 85125

Tõ kho¸ : Giíi; Kú thÞ giíi tÝnh; Ng«n ng÷;

Ph­¬ng h­íng quy ho¹ch ng«n ng÷; ViÖt Nam


Th­ môc s¸ch H¸n N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 1 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b.; L©m Giang, Ph¹m Hoµng Giang, Hoµng Ph­¬ng Mai, ... b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 919 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9675/ VTTKHXH / Mfn: 85636

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc s¸ch; S¸ch H¸n N«m;

Ch÷ H¸n N«m; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Thö gi¶i quyÕt vÊn ®Ò dÞch gi¶ Chinh phô ng©m/ NguyÔn V¨n D­¬ng . - In lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung vµ t¨ng c­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 725 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47995, Vb 47996/ VTTKHXH / Mfn: 85708

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; DÞch thuËt; DÞch gi¶;

Ng­êi dÞch; Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn Nga - ViÖt míi: Trªn 50 ngh×n tõ / K.M. Alikanov, I.A. Malkhanova . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 1115 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9691/ VTTKHXH / Mfn: 85649

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng Nga; TiÕng ViÖt
Tõ ®iÓn thuËt ng÷ ph¸p luËt Ph¸p - ViÖt. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9668/ VTTKHXH / Mfn: 85631

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ ph¸p luËt;

TiÕng Ph¸p ; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn tõ ®ång nghÜa tiÕng ViÖt/ NguyÔn V¨n Tu . - H. : V¨n häc, 2008 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47971, Vb 47972/ VTTKHXH / Mfn: 85696

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch; Tõ ®ång nghÜa; TiÕng ViÖt

Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

A Primer on American Courts/ William S. Miller . - N.Y. : Longman, 2005 . - 192 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01138/ VNCCHAUMY / Mfn: 85566

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Toµ ¸n; Tßa ¸n liªn bang; Tßa ¸n tèi cao; Mü
Government in America: People, Politics, and Policy / Grorge C. Edwards, Martin P. Wattenberg, Robert L. Lineberry . - 9th ed. . - N.Y. : Longman, 2005 . - 685 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01136/ VNCCHAUMY / Mfn: 85562

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Nhµ n­íc; Bé m¸y chÝnh trÞ; Mü
U.S. Goverment/ Rosalie Targonski . - USA : [s.n.], 2000 . - 126 p.

Ký hiÖu kho : Lv 00321/ VNCCHAUMY / Mfn: 85522

Tõ kho¸ : Bé m¸y nhµ n­íc; Tßa ¸n; HiÕn ph¸p; QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Mü
Understanding Supreme Court Opinions/ T.R. Van Geel . - 2nd ed. . - N.Y. : Longman, 2005- 158 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01132/ VNCCHAUMY / Mfn: 85558

Tõ kho¸ : Tßa ¸n; HiÕn ph¸p; T­ ph¸p; Mü
You decide! 2005: Current Debates in American Governmant / John T. Rourke . - USA : [s.n.], 2005 . - 291 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01131/ VNCCHAUMY / Mfn: 85557

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Bé m¸y nhµ n­íc; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §¶ng ph¸i chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; ChÝnh s¸ch x· héi; 2005; Mü


Bµn vÒ khÕ ­íc x· héi/ Jean- Jacques Rousseau; Hoµng Thanh §¹m d. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2004 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1059/ VCONNGUOI / Mfn: 85103

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö häc thuyÕt chÝnh trÞ;

KhÕ ­íc x· héi; Ph¸p; ThÕ giíi


B¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2007 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4620, Vv 4908/ BTDTHVN / Mfn: 85320

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt; Di s¶n v¨n ho¸;

B¶o tån di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam


Bé chÝn: Bªn trong thÕ giíi bÝ mËt cña toµ ¸n tèi cao Mü = The Nine : Inside the Secret World of the Supreme Court / Jeffrey Toobin; Hång V©n, NguyÔn Träng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9713, Vv 9714/ VTTKHXH / Mfn: 85661

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Toµ ¸n; Toµ ¸n tèi cao; ThÈm ph¸n; Mü
C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1242/ VCONNGUOI / Mfn: 85135

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ;

Së h÷u trÝ tuÖ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ N.M. Voskresenskaia, N.B. Davletshina; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0119, Vb 0120/ VCPHITDONG / Mfn: 85199

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ;

Nhµ n­íc; ChÝnh quyÒn; X· héi d©n chñ;

Gi¸ trÞ d©n chñ; Nga
ChÝnh phñ Hoa Kú cña chóng t«i. - H. : Thanh niªn, 2007 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00490, Vt 00490/ VNCCHAUMY / Mfn: 85510

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Hµnh ph¸p; LËp ph¸p; T­ ph¸p;

Bé m¸y chÝnh quyÒn; §¶ng chÝnh trÞ; Mü


ChuyÓn ®æi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Hái vµ ®¸p / Hoµng Ch©u Giang . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0567, Vv 0568/ VCPHITDONG / Mfn: 85196

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; ChuyÓn ®æi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp;

Thñ tôc chuyÓn ®æi; V¨n b¶n ph¸p luËt; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ ph¸p luËt chèng trî cÊp cña ViÖt Nam vµ WTO/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0555, Vv 0556/ VCPHITDONG / Mfn: 85190

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt chèng trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu;

HiÖp ®Þnh vÒ trî cÊp vµ c¸c biÖn ph¸p chèng ®èi kh¸ng;

HiÖp ®Þnh SCM; WTO; ViÖt Nam
Kh¸i qu¸t vÒ chÝnh quyÒn Hîp chñng quèc Hoa Kú. - H. : Thanh niªn, 2008 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01181, / VNCCHAUMY / Mfn: 85514

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Bé m¸y chÝnh quyÒn;

ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Bé m¸y nhµ n­íc; Mü


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 1 : 1945 - 1955 / Lª MËu H·n ch.b.; NguyÔn §×nh Lª, Vò Quang HiÓn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9680/ VTTKHXH / Mfn: 85641

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1945-1955; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 2 : 1955 - 1976 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt, NguyÔn H÷u §¹o b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9681/ VTTKHXH / Mfn: 85642

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1955-1976; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976 - 2005 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9682/ VTTKHXH / Mfn: 85643

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam
LuËt c¸n bé c«ng chøc Quèc héi kho¸ 12: BiÓu mÉu, h­íng dÉn qu¶n lý hå s¬ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn, nghÜa vô ®èi víi c¸n bé c«ng chøc ®­îc ban hµnh míi nhÊt . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : Vt295/ VNC§BA / Mfn: 85348

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt C¸n bé c«ng chøc; ChÕ ®é tiÒn l­¬ng;

Trî cÊp; ChÕ ®é khen th­ëng kû luËt; Thi tuyÓn n©ng ng¹ch;

§µo t¹o c¸n bé; ViÖt Nam
LuËt quèc tÞch ViÖt Nam, luËt c­ tró vµ mét sè nghÞ ®Þnh, th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh. - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0123, Vb 0124/ VCPHITDONG / Mfn: 85201

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÞch; LuËt c­ tró;

NghÞ ®Þnh; Th«ng t­; ViÖt Nam


M« h×nh tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Quèc héi, ChÝnh phñ trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng, Ng« §øc M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0534, Vv 0535/ VCPHITDONG / Mfn: 85179

Tõ kho¸ : Quèc héi; ChÝnh phñ; M« h×nh tæ chøc; Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


Mét sè quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®µo t¹o, bæ nhiÖm, tõ chøc, miÔn nhiÖm c¸n bé l·nh ®¹o vµ tuyÓn dông c«ng chøc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 684 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1178/ VCONNGUOI / Mfn: 85175

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quy ®Þnh ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt;

§µo t¹o; Bæ nhiÖm; Tõ chøc; MiÔn nhiÖm c¸n bé l·nh ®¹o;

TuyÓn dông c«ng chøc; ViÖt Nam
Mét sè v¨n b¶n ®iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam: Tõ thÕ kû XV ®Õn XVIII. T. 2 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh gi.th., d. . - H. : KHXH, 2009 . - 472 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9649, Vv 9650/ VTTKHXH / Mfn: 85616

VL 1549, VL 1550/ VDANTOC / Mfn: 85443Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ®iÓn chÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ThÕ kØ XV-XVIII; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt thêi phong kiÕn ViÖt Nam nh÷ng suy ngÉm/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : T­ ph¸p, 2005 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1199/ VCONNGUOI / Mfn: 85163

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; LÞch sö ph¸p luËt; Thêi kú phong kiÕn; ViÖt Nam

Nh÷ng néi dung míi cña LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005/ Vô C«ng t¸c LËp ph¸p . - H. : T­ ph¸p, 2005 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1237/ VCONNGUOI / Mfn: 85133

Tõ kho¸ : LuËt Gi¸o dôc; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2005; ViÖt Nam
Ph¸p lÖnh b¶o vÖ c«ng tr×nh quan träng liªn quan ®Õn an ninh quèc gia. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 25 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1227/ VCONNGUOI / Mfn: 85081

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; B¶o vÖ c«ng tr×nh quan träng;

B¶o vÖ an ninh quèc gia; V¨n b¶n ph¸p luËt


Ph¸p lÖnh ký kÕt vµ thùc hiÖn tho¶ thuËn quèc tÕ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 38 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1228/ VCONNGUOI / Mfn: 85082

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Ký kÕt quèc tÕ; Ph¸p lÖnh;

Thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ; ViÖt Nam


Ph¸p lÖnh thùc hiÖn d©n chñ ë x·, ph­êng, thÞ trÊn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 29 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1229/ VCONNGUOI / Mfn: 85083

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; Thùc hiÖn d©n chñ; X·;

Ph­êng; ThÞ trÊn; Ph¸p lÖnh; ViÖt Nam


Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña tßa ¸n Hoa Kú. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 86 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00488, Vt 00487/ VNCCHAUMY / Mfn: 85509

Tõ kho¸ : Tßa ¸n ph¸p luËt; Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng; Mü
Sæ tay b×nh ®¼ng giíi trong cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt: Dïng cho c¸n bé x·, huyÖn / Khoa LuËt tr­êng §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1070/ VCONNGUOI / Mfn: 85117

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn sö dông ®Êt; Qu¶n lý ®Êt ®ai;

GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; ViÖt Nam


ThÓ chÕ tam quyÒn ph©n lËp NhËt B¶n/ Hå ViÖt H¹nh . - H. : KHXH, 2008 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1723, Vv1724/ VNC§BA / Mfn: 85349

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ThÓ chÕ nhµ n­íc;

ThÓ chÕ Tam quyÒn ph©n lËp; NhËt B¶n


Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh & doanh nhiÖp ViÖt Nam. T. 2 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp c¸c tØnh MiÒn B¾c / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9661/ VTTKHXH / Mfn: 85590

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam
Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh & doanh nghiÖp ViÖt Nam. T. 1 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp Thµnh phè Hµ Néi / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9660/ VTTKHXH / Mfn: 85625

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam
ThuÕ 2010 biÓu thuÕ xuÊt khÈu, biÓu thuÕ nhËp khÈu ­u ®·i: MFN (WTO)- CEPT (AFTA)- ACFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - VAT - AANZFTA / Thanh Tróc s.t. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9723, Vv 9724/ VTTKHXH / Mfn: 85666

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ kinh tÕ; LuËt tµi chÝnh;

ThuÕ; BiÓu thuÕ; XuÊt khÈu; NhËp khÈu; ViÖt NamTéi ph¹m vÒ ma tuý: Thùc tr¹ng, nguyªn nh©n vµ c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa / Vò Quang Vinh . H. : Thanh niªn, 2005 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5075/ VDANTOC / Mfn: 85434

Tõ kho¸ : Ma tuý; Téi ph¹m ma tuý; Phßng chèng ma tóy;

Thùc tr¹ng; Nguyªn nh©n; Gi¶i ph¸p phßng ngõa; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn thuËt ng÷ ph¸p luËt Ph¸p - ViÖt. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9668/ VTTKHXH / Mfn: 85631

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ ph¸p luËt;

TiÕng Ph¸p ; TiÕng ViÖt


V¨n kiÖn Quèc héi Toµn tËp. T. 3 : 1964 - 1971 / Quèc héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 1375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9683/ VTTKHXH / Mfn: 85644

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi; Toµn tËp; 1964-1971; ViÖt Nam
VÊn ®Ò ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ thÓ chÕ cña nhµ n­íc d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0547, Vv 0548/ VCPHITDONG / Mfn: 85186

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; §iÒu chØnh chøc n¨ng nhµ n­íc;

§iÒu chØnh thÓ chÕ nhµ n­íc; Toµn cÇu ho¸d©n sè

Di d©n tù do ®Õn Hµ Néi: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p qu¶n lý / Hoµng V¨n Chøc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1109, Vv 1108, Vv 1041/ VCONNGUOI / Mfn: 85098

Tõ kho¸ : D©n sè; Di d©n tù do; D©n ngo¹i tØnh;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p qu¶n lý; ViÖt Nam


TruyÒn th«ng d©n sè víi ng­êi n«ng d©n vïng ch©u thæ s«ng Hång trong thêi kú ®æi míi/ Tr­¬ng Xu©n Tr­êng . - H. : KHXH, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47928/ VTTKHXH / Mfn: 85613

Tõ kho¸ : D©n sè; TruyÒn th«ng ®¹i chóng; Kªnh truyÒn th«ng;

N«ng d©n; §ång b»ng s«ng Hång; ViÖt NamQu©n sù

65 n¨m Qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam anh hïng: 1944- 2009 / Trung t©m Nghiªn cøu LÞch sö- V¨n ho¸ ViÖt . - H. : Q§ND, 2009 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9727, Vv 9728/ VTTKHXH / Mfn: 85668

Tõ kho¸ : LÞch sö lùc l­îng vò trang; Qu©n ®éi nh©n d©n;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam


B¶o vÖ, x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n­íc/ Lª §øc Anh; KhuÊt Biªn Hoµ s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9679/ VTTKHXH / Mfn: 85640

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¹i t­íng; Chñ tÞch n­íc; Bµi nãi chuyÖn;

Bµi viÕt; Håi øc; Lª §øc Anh; ViÖt Nam


ChuyÖn t­íng §é: TruyÖn ký / Vâ B¸ C­êng . - H. : Q§ND, 2007 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2083/ VCONNGUOI / Mfn: 85093

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ký; Nhµ qu©n sù;

Nh©n vËt lÞch sö; T­íng lÜnh; TrÇn §é; ViÖt Nam


Cuéc ®Êu trÝ ë tÇm cao cña trÝ tuÖ ViÖt Nam/ TrÇn Nh©m . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2005 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1203/ VCONNGUOI / Mfn: 85167

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §¶ng Céng s¶n;

§­êng lèi chÝnh trÞ; Khoa häc c¸ch m¹ng; NghÖ thuËt l·nh ®¹o;

NghÖ thuËt qu©n sù; ViÖt Nam
Liªn minh chiÕn ®Êu Lµo - ViÖt Nam trªn chiÕn tr­êng C¸nh ®ång Chum - Xiªng Kho¶ng: Héi th¶o khoa häc quèc tÕ. Kû niÖm 60 n¨m ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n Lµo (20-1-1949- 20-1-2009 / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; ViÖn Khoa häc X· héi Quèc gia Lµo . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9669, Vv 9670/ VTTKHXH / Mfn: 85632

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Mü; NghÖ thuËt qu©n sù;

Liªn minh chiÕn ®Êu; Héi th¶o khoa häc; Lµo; ViÖt Nam


T×m hiÓu 65 n¨m ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam: Nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö/ T¨ng ThÞ B×nh s.t. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9725, Vv 9726/ VTTKHXH / Mfn: 85667

Tõ kho¸ : LÞch sö lùc l­îng vò trang; Qu©n ®éi nh©n d©n;

ChÕ ®é; ChÝnh s¸ch; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


T×nh b¸o Mü vÐn mµn bÝ mËt/ Lª Quèc Hoµi, Trinh HuyÒn b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47987, Vb 47988/ VTTKHXH / Mfn: 85704

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu©n sù; T×nh b¸o; Ho¹t ®éng t×nh b¸o;

M¹ng l­íi t×nh b¸o; Mü


Vâ Nguyªn Gi¸p trong cuéc tr­êng chinh thÕ kû/ TrÇn Th¸i B×nh . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2007 . - 919 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47934, Vb 47935/ VTTKHXH / Mfn: 85676

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt NamTµI liÖu cã néi dung tæng hîp
Almanac of the 50 States: Basic Data Profiles with Comparative Tables 20000 / Edith R. Hornor . - [s.l.]: Information Publications, 2003 . - 447 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01170/ VNCCHAUMY / Mfn: 85574

Tõ kho¸ : ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; Ch¨m sãc søc kháe;

Gi¸o dôc; D©n sè; T×nh h×nh x· héi; TiÓu bang; Mü


The encyclopedia Americana annual. Vol.1 . - USA : Grolier Incorported, 2002 . - 527 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17666/ VKHXHHCM / Mfn: 85203

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Mü


The new book of Knowledge. Vol. 1 : A . - USA : Grolier Incorported, 2002 . - 620 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17737/ VKHXHHCM / Mfn: 85204

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Australia
The new book of Knowledge. Vol. 2 : B . - USA : Grolier Incorported, 2002 . - 540 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17738/ VKHXHHCM / Mfn: 85205

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Mü
The new book of Knowledge. Vol. 3 : C . - USA : Grolier Incorported, 2002 . - 674p.

Ký hiÖu kho : Lv 17739/ VKHXHHCM / Mfn: 85206

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The new book of Knowledge. Vol. 4 : D . - USA : Grolier Incorported, 2002 . - 398 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17740/ VKHXHHCM / Mfn: 85207

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; ThÕ gi¬i
The new book of Knowledge. Vol. 5 : E . - USA : Grolier Incorported, 2002 . - 451 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17741/ VKHXHHCM / Mfn: 85208

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The new book of Knowledge. Vol. 6 : F . - USA : Grolier Incorported, 2002 . - 552 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17742/ VKHXHHCM / Mfn: 85209

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
B¸ch khoa th­ lÞch sö Kingfisher/ NguyÔn §øc TÜnh, Ng« Minh Ch©u d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1589/ VDANTOC / Mfn: 85476

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; LÞch sö; Kingfisher; ThÕ giíi
1000 c©u hái - ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47965, Vb 47966/ VTTKHXH / Mfn: 85693

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; §Êt n­íc con ng­êi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Hái ®¸p;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi 50 n¨m thµnh tùu vµ nh÷ng th¸ch thøc trªn ®­êng ph¸t triÓn: Kû yÕu héi th¶o khoa häc / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1169, Vv 1170/ VCONNGUOI / Mfn: 85160

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §Êt n­íc häc; Thµnh tùu; Th¸ch thøc;

Kû yÕu; Héi th¶o khoa häc; Hµ Néi; ViÖt Nam


HÖ thèng môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc 2008: §· bæ sung, söa ®æi theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy míi nhÊt ®Õn quý I n¨m 2008 / Bé Tµi chÝnh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4617, Vv 4618/ BTDTHVN / Mfn: 85318

Tõ kho¸ : Ng©n s¸ch; Môc lôc ng©n s¸ch; Ng©n s¸ch nhµ n­íc; ViÖt Nam
HiÖu qu¶ x· héi cña mét sè chuyªn ®Ò b¸o chÝ dµnh cho vïng s©u, vïng xa ë ViÖt Nam: Nghiªn cøu tr­êng hîp chuyªn ®Ò "D©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em" cña b¸o Gia ®×nh vµ X· héi / Tr­¬ng Xu©n Tr­êng . - H. : KHXH, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47919/ VTTKHXH / Mfn: 85605

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi; D©n c­; Gia ®×nh; H«n nh©n;

Nghiªn cøu chuyªn ®Ò; KÕt qu¶ nghiªn cøu; ViÖt Nam


KÎ Gi¸ tªn ®Êt tªn ng­êi/ Yªn S¬n, NguyÔn B¸ H©n . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5067/ VDANTOC / Mfn: 85431

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; VÞ trÝ ®Þa lý; §Þa chÝ;

§Þa chÝ v¨n ho¸; Lµng KÎ Gi¸; X· Yªn Së;

HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2008= Statistical Yearbook of Vietnam / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1570/ VDANTOC / Mfn: 85442

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Th«ng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; ViÖt Nam


Non n­íc Hµ Néi/ Qu¶ng V¨n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47973, Vb 47974/ VTTKHXH / Mfn: 85697

Tõ kho¸ : Danh lam th¾ng c¶nh; Di tÝch lÞch sö; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸; TÝn ng­ìng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Qu¶ng Nam - §Êt n­íc vµ nh©n vËt/ NguyÔn Q. Th¾ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2001 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47936, Vb 47937/ VTTKHXH / Mfn: 85677

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ; D©n c­; V¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; Nh©n vËt næi tiÕng;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
S«ng H­¬ng: TuÇn b¸o ra ngµy thø b¶y (1/8/1936 - 27/3/1937)/ Phan Kh«i chñ nhiÖm; Ph¹m Hång Toµn s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 742 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9693, Vv 9694/ VTTKHXH / Mfn: 85651

Tõ kho¸ : Bµi viÕt; B¸o S«ng H­¬ng; 1936-1937; ViÖt Nam
Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh & doanh nhiÖp ViÖt Nam. T. 2 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp c¸c tØnh MiÒn B¾c / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9661/ VTTKHXH / Mfn: 85590

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam
Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh & doanh nghiÖp ViÖt Nam. T. 1 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp Thµnh phè Hµ Néi / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9660/ VTTKHXH / Mfn: 85625

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam
Th­ môc s¸ch H¸n N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 1 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b.; L©m Giang, Ph¹m Hoµng Giang, Hoµng Ph­¬ng Mai, ... b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 919 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9675/ VTTKHXH / Mfn: 85636

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc s¸ch; S¸ch H¸n N«m;

Ch÷ H¸n N«m; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Th­ môc t¸c phÈm v¨n häc ViÖt Nam ®­îc dÞch ra n­íc ngoµi/ Thuý Toµn ch.b. . - H. : Héi Nhµ v¨n ViÖt Nam, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47907/ VTTKHXH / Mfn: 85596

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc t¸c phÈm v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn lÔ tôc/ Bïi Xu©n Mü, Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 645 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 122/ VDANTOC / Mfn: 85438

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn lÔ tôc; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn thuËt ng÷ ph¸p luËt Ph¸p - ViÖt. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9668/ VTTKHXH / Mfn: 85631

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ ph¸p luËt;

TiÕng Ph¸p ; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn ViÖt Nam v¨n ho¸ tÝn ng­ìng phong tôc/ Vò Ngäc Kh¸nh, Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 1183 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 120, T§ 121/ VDANTOC / Mfn: 85433

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn d©n téc häc; V¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


ViÖt Nam 63 tØnh thµnh vµ c¸c ®Þa danh du lÞch/ Thanh B×nh, Hång YÕn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9705, Vv 9706/ VTTKHXH / Mfn: 85657

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Êt n­íc con ng­êi; Du lÞch; §Þa danh du lÞch;

Danh lam th¾ng c¶nh; CÈm nang du lÞch; ViÖt NamThèng kª häc

Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2000-2010/ Tæng côc Thèng kª, UNDP . - H. : Thèng kª, 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1571, VL 1572/ VDANTOC / Mfn: 85446

Tõ kho¸ : Møc sèng; Hé gia ®×nh; Kh¶o s¸t møc sèng;

NghiÖp vô ®iÒu tra; Sè liÖu kh¶o s¸t; 2000-2010; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2008= Statistical Yearbook of Vietnam / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1570/ VDANTOC / Mfn: 85442

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Th«ng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; ViÖt NamT«n gi¸o

Awakening and Insight: Zen Buddhism and Psychotherapy / Polly Young-Eisendrath, Shoji Muramoto ed. . - N.Y. : Brunner-Routledge, 2002 . - 275 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16564/ VKHXHHCM / Mfn: 85227

Tõ kho¸ : T©m lý t«n gi¸o; TrÞ liÖu t©m lý;

LiÖu ph¸p t©m lý; §¹o PhËt; PhËt gi¸o


Challenging religion: Essays in honour of Eillen Barker / James A. Beckford, James T. Richardson . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 267 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16693/ VKHXHHCM / Mfn: 85277

Tõ kho¸ : Phong trµo t«n gi¸o; Tù do t«n gi¸o;

KiÓm so¸t t«n gi¸o; ThÕ giíi


Science and the spiritual quest: New essays by leading scientists / Phillip Clayton, Mark Richardson, Robert J. Russell, Kirk Wegter-McNelly ed. . - Lond. : Routledge, 2002 . - 264 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16565/ VKHXHHCM / Mfn: 85228

Tõ kho¸ : T©m linh; Khoa häc t©m linh; Tinh thÇn;

§¹o Thiªn chóa; TruyÒn thèng t«n gi¸o


Taoism: The enduring tradition / Russell Kirkland. . - N.Y. : Routledge, 2004 . - 282 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16563/ VKHXHHCM / Mfn: 85226

Tõ kho¸ : §¹o L·o; LÞch sö t«n gi¸o; Gi¸o lÝ ®¹o L·o; Trung Quèc
Ch©n ®¹o yÕu lý quèc ng÷. - [k.®.]: [k.nxb.], 2007 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4606/ BTDTHVN / Mfn: 85295

Tõ kho¸ : Thiªn Chóa gi¸o; Kinh Th¸nh; §¹o Thiªn chóa;

Gi¸o lÝ ®¹o Thiªn chóa


Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ ®×nh - chïa Hµ vµ t­ liÖu H¸n N«m/ Ban qu¶n lý Di tÝch §×nh - Chïa Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4622/ BTDTHVN / Mfn: 85322

Tõ kho¸ : KiÕn tróc d©n gian; §×nh; Chïa; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Nam


Dßng tªn trong x· héi §¹i ViÖt 1615 - 1773/ §ç Quang ChÝnh . - Texas : Ant«n vµ §uèc S¸ng, 2006 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4936, Vv 4937/ BTDTHVN / Mfn: 85314

Tõ kho¸ : Thiªn chóa gi¸o; §¹o Thiªn chóa; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam
Islam ë Malaysia/ Ph¹m ThÞ Vinh . - H. : KHXH, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5116, VV 5117/ VDANTOC / Mfn: 85496

Tõ kho¸ : Islam; §¹o Håi; ¶nh h­ëng Islam; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

§êi sèng chÝnh trÞ; Malaysia


LÞch sö PhËt gi¸o: Tñ s¸ch B¸ch Khoa PhËt gi¸o / NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48002/ VTTKHXH / Mfn: 85591

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt; ThÕ giíi
Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 1 : Bé A-hµm I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1008 tr.

Ký hiÖu kho : Vt296/ VNC§BA / Mfn: 85358

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; S¸ch kinh; Kinh PhËt;

§¹i T¹ng kinh; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 2 : Bé A - hµm II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 840 tr.

Ký hiÖu kho : Vt297/ VNC§BA / Mfn: 85359

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; S¸ch kinh; Kinh PhËt;

§¹i T¹ng kinh; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 3 : Bé A - hµm III . - §µi Loann : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 906 tr.

Ký hiÖu kho : Vt298/ VNC§BA / Mfn: 85360

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 4 : Bé A - hµm IV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 956 tr.

Ký hiÖu kho : Vt299/ VNC§BA / Mfn: 85361

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 5 : Bé A - hµm V . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1078 tr.

Ký hiÖu kho : Vt300/ VNC§BA / Mfn: 85362

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 6 : Bé A - hµm VI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1060 tr.

Ký hiÖu kho : Vt301/ VNC§BA / Mfn: 85363

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 7 : Bé A - hµm VII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1031 tr.

Ký hiÖu kho : Vt302/ VNC§BA / Mfn: 85364

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 8 : Bé A - hµm VIII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 818 tr.

Ký hiÖu kho : Vt303/ VNC§BA / Mfn: 85365

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 9 : Bé A - hµm IX . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vt304/ VNC§BA / Mfn: 85366

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 10 : Bé B¶n duyªn I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : Vt305/ VNC§BA / Mfn: 85367

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 11 : Bé B¶n duyªn II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 978 tr.

Ký hiÖu kho : Vt306/ VNC§BA / Mfn: 85368

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 12 : Bé B¶n duyªn III . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 957 tr.

Ký hiÖu kho : Vt307/ VNC§BA / Mfn: 85369

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 13 : Bé B¶n duyªn IV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vt308/ VNC§BA / Mfn: 85370

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 14 : Bé B¶n duyªn V . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 963 tr.

Ký hiÖu kho : Vt309/ VNC§BA / Mfn: 85371

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 15 : Bé B¶n duyªn VI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1085 tr.

Ký hiÖu kho : Vt310/ VNC§BA / Mfn: 85372

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 16 : Bé B¶n duyªn VII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : Vt311/ VNC§BA / Mfn: 85373

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 17 : Bé b¶n duyªn VIII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 922 tr.

Ký hiÖu kho : Vt312/ VNC§BA / Mfn: 85374

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 18 : Bé B¸t nh· I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôcLinh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : Vt313/ VNC§BA / Mfn: 85375

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 19 : Bé B¸t nh· II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : Vt314/ VNC§BA / Mfn: 85376

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 20 : Bé B¸t nh· III . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vt315/ VNC§BA / Mfn: 85377

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 21 : Bé B¸t nh· IV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : Vt316/ VNC§BA / Mfn: 85378

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 22 : Bé B¸t nh· V . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 939 tr.

Ký hiÖu kho : Vt317/ VNC§BA / Mfn: 85379

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 23 : Bé B¸t nh· VI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vt319/ VNC§BA / Mfn: 85380

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 25 : Bé B¸t nh· VIII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 963 tr.

Ký hiÖu kho : Vt320/ VNC§BA / Mfn: 85381

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 26 : Bé B¸t nh· IX . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : Vt321/ VNC§BA / Mfn: 85382

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 27 : Bé B¸t nh· X . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸op dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 961 tr.

Ký hiÖu kho : Vt322/ VNC§BA / Mfn: 85383

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 28 : Bé B¸t nh· XI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : Vt323/ VNC§BA / Mfn: 85384

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 29 : Bé B·t nh· XII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 989 tr.

Ký hiÖu kho : Vt324/ VNC§BA / Mfn: 85385

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 30 : Bé B¸t nh· XIII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 868 tr.

Ký hiÖu kho : Vt325/ VNC§BA / Mfn: 85386

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 31 : Bé B¸t nh· XIV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vt326/ VNC§BA / Mfn: 85387

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 32 : Bé B¸t nh· XV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 859 tr.

Ký hiÖu kho : Vt327/ VNC§BA / Mfn: 85388

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 33 : Bé B¸t nh· XVI . - §µi Loan : Héi v¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 922 tr.

Ký hiÖu kho : Vt328/ VNC§BA / Mfn: 85389

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 34 : Bé Ph¸p hoa I . - §µi Loan : Héi v¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 975 tr.

Ký hiÖu kho : Vt329/ VNC§BA / Mfn: 85390

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 35 : Bé Ph¸p hoa II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 870 tr.

Ký hiÖu kho : Vt330/ VNC§BA / Mfn: 85391

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 36 : Bé Hoa nghiªm I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 874 tr.

Ký hiÖu kho : Vt331/ VNC§BA / Mfn: 85392

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 37 : Bé Hoa nghiªm II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 865 tr.

Ký hiÖu kho : Vt332/ VNC§BA / Mfn: 85393

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 38 : Bé Hoa nghiªm III . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 974 tr.

Ký hiÖu kho : Vt333/ VNC§BA / Mfn: 85394

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 39 : Bé Hoa nghiªm IV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1020 tr.

Ký hiÖu kho : Vt334/ VNC§BA / Mfn: 85395

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 40 : Bé Hoa nghiªm V . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1051 tr.

Ký hiÖu kho : Vt335/ VNC§BA / Mfn: 85396

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 41 : Bé Hoa nghiªm VI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1089 tr.

Ký hiÖu kho : Vt336/ VNC§BA / Mfn: 85397

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 42 : Bé B¶o tÝch I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1001 tr.

Ký hiÖu kho : Vt337/ VNC§BA / Mfn: 85398

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 43 : Bé B¶o tÝch II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1108 tr.

Ký hiÖu kho : Vt338/ VNC§BA / Mfn: 85399

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 44 : Bé B¶o tÝch III . - §µi Loan : héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n ®µi B¾c, 2000 . - 962 tr.

Ký hiÖu kho : Vt339/ VNC§BA / Mfn: 85400

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 45 : Bé B¶o tÝch IV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : Vt340/ VNC§BA / Mfn: 85401

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 46 : Bé B¶o tÝch V . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1445 tr.

Ký hiÖu kho : Vt341/ VNC§BA / Mfn: 85402

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 47 : Bé NiÕt bµn I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 828 tr.

Ký hiÖu kho : Vt342/ VNC§BA / Mfn: 85403

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 48 : Bé NiÕt bµn II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : Vt343/ VNC§BA / Mfn: 85404

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 49 : Bé NiÕt bµn III . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1129 tr.

Ký hiÖu kho : Vt344/ VNC§BA / Mfn: 85405

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 50 : Bé §¹i tËp I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 936 tr.

Ký hiÖu kho : Vt345/ VNC§BA / Mfn: 85406

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 51 : Bé §¹i tËp II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 917 tr.

Ký hiÖu kho : Vt346/ VNC§BA / Mfn: 85407

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 52 : Bé §¹i tËp III . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 928 tr.

Ký hiÖu kho : Vt347/ VNC§BA / Mfn: 85408

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 53 : Bé §¹i tËp IV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 974 tr.

Ký hiÖu kho : Vt348/ VNC§BA / Mfn: 85409

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 54 : Bé Kinh tËp I . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 963 tr.

Ký hiÖu kho : Vt349/ VNC§BA / Mfn: 85410

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 55 : Bé Kinh tËp II . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1066 tr.

Ký hiÖu kho : Vt350/ VNC§BA / Mfn: 85411

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 56 : Bé Kinh tËp III . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1061 tr.

Ký hiÖu kho : Vt351/ VNC§BA / Mfn: 85412

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 57 : Bé Kinh tËp IV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1034 tr.

Ký hiÖu kho : Vt352/ VNC§BA / Mfn: 85413

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 58 : Bé Kinh tËp V . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 892 tr.

Ký hiÖu kho : Vt353/ VNC§BA / Mfn: 85414

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 59 : Bé Kinh tËp VI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 930 tr.

Ký hiÖu kho : Vt354/ VNC§BA / Mfn: 85415

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 60 : Bé Kinh tËp VII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 905 tr.

Ký hiÖu kho : Vt355/ VNC§BA / Mfn: 85416

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 61 : Bé Kinh tËp VIII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 998 tr.

Ký hiÖu kho : Vt356/ VNC§BA / Mfn: 85417

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 62 : Bé Kinh tËp IX . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 997 tr.

Ký hiÖu kho : Vt357/ VNC§BA / Mfn: 85418

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 63 : Bé Kinh tËp X . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1077 tr.

Ký hiÖu kho : Vt358/ VNC§BA / Mfn: 85419

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 64 : Bé Kinh tËp XI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : Vt359/ VNC§BA / Mfn: 85420

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 65 : Bé Kinh tËp XII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 946 tr.

Ký hiÖu kho : Vt360/ VNC§BA / Mfn: 85421

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 66 : Bé Kinh tËp XIII . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 1027 tr.

Ký hiÖu kho : Vt361/ VNC§BA / Mfn: 85422

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 67 : Bé Kinh tËp XIV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : Vt362/ VNC§BA / Mfn: 85423

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 68 : Bé Kinh tËp XV . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : Vt363/ VNC§BA / Mfn: 85424

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Linh S¬n Ph¸p b¶o §¹i t¹ng kinh. T. 69 : Bé Kinh tËp XVI . - §µi Loan : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2000 . - 926 tr.

Ký hiÖu kho : Vt364/ VNC§BA / Mfn: 85425

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh PhËt; Kinh Linh S¬n Ph¸p b¶o


Lßng tin PhËt/ Ph¹m H÷u Dung . - H. : T«n gi¸o, 2004 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1168/ VCONNGUOI / Mfn: 85144

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Gi¸o lý ®¹o PhËt; Lßng tin PhËt gi¸o
Mét sè bµi viÕt vÒ t«n gi¸o häc/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : KHXH, 2007 . - 970 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1586, VL 1587/ VDANTOC / Mfn: 85477

Tõ kho¸ : Lý luËn t«n gi¸o; §¹o PhËt;

§¹o Cao §µi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


N¨ng ®o¹n kim c­¬ng: ¸p dông gi¸o lý cña §øc PhËt vµo qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ ®êi sèng = The Diamond Cutter / Geshe Michael Roach; TrÇn TuÊn MÉn d. . - Tb. cã bæ sung . - H. : Tri thøc, 2009 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9711, Vv 9712/ VTTKHXH / Mfn: 85660

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt;

Qu¶n trÞ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ kinh doanh


NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5007, VV 5008/ VDANTOC / Mfn: 85440

Tõ kho¸ : Ên §é gi¸o; PhËt gi¸o; NghÖ thuËt kiÕn tróc;

NghÖ thuËt ®iªu kh¾c; Lµo


NghÖ thuËt PhËt gi¸o: Tñ s¸ch B¸ch khoa PhËt gi¸o / NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48001/ VTTKHXH / Mfn: 85711

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; NghÖ thuËt ®¹o PhËt; §iªu kh¾c;

Héi häa; KiÕn tróc; S¸ch ¶nh


Nguån gèc, vai trß, chøc n¨ng cña t«n gi¸o trong lÞch sö thÕ giíi cæ - trung ®¹i/ L¹i BÝch Ngäc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0117, Vb 0118/ VCPHITDONG / Mfn: 85198

Tõ kho¸ : Kh¸i niÖm t«n gi¸o; Nguån gèc t«n gi¸o; Vai trß t«n gi¸o;

Chøc n¨ng t«n gi¸o; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ThÕ giíi


Ng­êi v« sù/ ThÝch NhÊt H¹nh . - H. : Tri thøc, 2009 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9709, Vv 9710/ VTTKHXH / Mfn: 85659

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; ThÕ giíi
NhËt Tông ThiÒn M«n n¨m 2010: Ên b¶n miÒn Nam. Toµn b»ng quèc v¨n. Cã thÓ sö dông cho c¶ hai t«ng ph¸i ThiÒn vµ TÞnh §é / ThÝch NhÊt H¹nh . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9707, Vv 9708/ VTTKHXH / Mfn: 85658

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; S¸ch kinh;

Kinh NhËt Tông ThiÒn M«n; ViÖt NamNh÷ng tiªn ®o¸n míi l¹ vÒ thÕ kû 21/ Paul Roland; MÆc Uyªn b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9719, Vv 9720/ VTTKHXH / Mfn: 85664

Tõ kho¸ : Dù ®o¸n t­¬ng lai; Tiªn ®o¸n t­¬ng lai;

Tiªn tri; Nhµ tiªn tri; Lêi tiªn tri; ThÕ kØ XXI; ThÕ giíi


PhËt gi¸o ë Th¸i Lan/ NguyÔn ThÞ QuÕ . - H. : KHXH, 2007 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5118, VV 5119/ VDANTOC / Mfn: 85495

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt;

T«ng ph¸i ®¹o PhËt; Th¸i Lan


PhËt gi¸o víi v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n qua mét c¸ch tham chiÕu/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5080, VV 5081/ VDANTOC / Mfn: 85457

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam; NhËt B¶n
Sù gi¸c ngé §øc PhËt: TriÕt häc vµ ThiÒn qu¸n con ®­êng cña ¸nh s¸ng c¸c linh ®Þa / T. Lowenstein . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5098, VV 5099/ VDANTOC / Mfn: 85459

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; §øc PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt; ThÕ giíi
ThÇn ng­êi vµ ®Êt ViÖt/ T¹ ChÝ §¹i Tr­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4621/ BTDTHVN / Mfn: 85321

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; ThÇn linh;

TÝn ng­ìng d©n gian; HÖ thèng thÇn linh; ViÖt Nam


ThuyÕt gi¶ng PhËt ph¸p/ Kalou Rinpoche . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48005, Vb 48006/ VTTKHXH / Mfn: 85713

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; PhËt gi¸o T©y T¹ng;

Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; PhËt ph¸p; Trung Quèc


Toµn tËp gi¶i thÝch phÐp thÇn th«ng PhËt gi¸o/ NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008- 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47999, Vb 48000/ VTTKHXH / Mfn: 85710

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; PhÐp thÇn th«ng; Gi¶i thÝch
T«i lµ ai?: Mét ph­¬ng ph¸p hµnh thiÒn. Dùa trªn Kinh Potthapµda gi¸o lý cña §øc PhËt vÒ ng· vµ thøc do Ni s­ Ayya Khema diÔn gi¶i / Ayya Khema; DiÖu Liªn, Lý Thu Linh, DiÖu Ngé, NguyÔn ThÞ Mü Thanh d. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2009 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47967, Vb 47968/ VTTKHXH / Mfn: 85694

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt;

ThiÒn; Ph­¬ng ph¸p ThiÒn; ThÕ giíi


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng §¹t V¨n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5128, VV 5129/ VDANTOC / Mfn: 85488

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng t«n gi¸o; X· héi d©n gian;

Con ng­êi; Thiªng; Phµm; Quû thÇn; ViÖt Nam


T­ t­ëng thÇn ®¹o vµ x· héi NhËt b¶n cËn - hiÖn ®¹i/ Ph¹m Hång Th¸i . - H. : KHXH, 2008 . 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0559, Vv 0560/ VCPHITDONG / Mfn: 85192

Vv1735 - Vv1739/ VNC§BA / Mfn: 85356Tõ kho¸ : ThÇn ®¹o; T­ t­ëng ThÇn ®¹o; TÝn ng­ìng x· héi; NhËt B¶n

V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0563, Vv 0564/ VCPHITDONG / Mfn: 85194

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t©m linh;

D©n téc Ch¨m; D©n téc H'm«ng; D©n téc Th¸i;

Ng­êi T©y Nguyªn; Ng­êi Hoa; ViÖt Nam
VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ §ç Quang H­ng . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2082/ VCONNGUOI / Mfn: 85092

Tõ kho¸ : T­ t­ëng t«n gi¸o; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

§­êng lèi t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam


triÕt häc. Logic hoc. ®¹o døc häc. Mü häc. T©m lý häc.
Art and knowledge/ James O. Young . - N.Y. : Routledge, 2001 . - 180 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16543/ VKHXHHCM / Mfn: 85221

Tõ kho¸ : TriÕt lý nghÖ thuËt; TriÕt lý thÈm mü;

ThÈm mü; Häc thuyÕt thÈm mü


Awakening and Insight: Zen Buddhism and Psychotherapy / Polly Young-Eisendrath, Shoji Muramoto ed. . - N.Y. : Brunner-Routledge, 2002 . - 275 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16564/ VKHXHHCM / Mfn: 85227

Tõ kho¸ : T©m lý t«n gi¸o; TrÞ liÖu t©m lý;

LiÖu ph¸p t©m lý; §¹o PhËt; PhËt gi¸oFifty key thinkers in psychology/ Noel Sheehy . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2004 . - 275 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16641/ VKHXHHCM / Mfn: 85260

Tõ kho¸ : T©m lý häc; Nhµ t©m lý häc;

Nghiªn cøu t©m lý; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


The continental aesthetics reader/ Clive Cazeaux ed. . - Lond. : Routledge, 2000 . - 618p.

Ký hiÖu kho : Lv 16542/ VKHXHHCM / Mfn: 85220

Tõ kho¸ : TriÕt lý nghÖ thuËt; NghÖ thuËt hiÖn ®¹i;

TriÕt lý thÈm mü; ThÕ kû XX; ThÕ kû XIX; Ch©u ¢u


The philosophy of social science: New perspectives / Garry Potter . - Lond. : Prentice Hall, 2000 . - 256 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17991/ VKHXHHCM / Mfn: 85262

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TriÕt häc khoa häc x· héi;

Chñ nghÜa duy lý; Chñ nghÜa kinh nghiÖm;

Chñ nghÜa thùc chøng; Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n
The psychology of language from data to theory/ Trevor A. Harley . - 2nd ed. . - East Sussex : Psychology Press, 2001 . - 528 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16742/ VKHXHHCM / Mfn: 85268

Tõ kho¸ : T©m lý häc ng«n ng÷; Ph¸t triÓn ng«n ng÷;

HÖ thèng ng«n ng÷; S¸ng t¹o ng«n ng÷


150 bÝ quyÕt gióp b¹n thµnh c«ng trong c«ng viÖc/ Steve Klein; Ph¹m SÜ Thµnh d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2004 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1112/ VCONNGUOI / Mfn: 85151

Tõ kho¸ : T©m lý häc x· héi; C¸ nh©n; Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng
CÊu tróc c¸c cuéc c¸ch m¹ng khoa häc/ Thomas S. Kuhn; Chu Lan §×nh d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0565, Vv 0566/ VCPHITDONG / Mfn: 85195

Tõ kho¸ : TriÕt häc khoa häc; C¸ch m¹ng khoa häc;

CÊu tróc c¸ch m¹ng khoa häc


Ch©n thøc vµ kh¶ n¨ng l¹/ TrÇn Ph­¬ng . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1226/ VCONNGUOI / Mfn: 85080

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; Ch©n thøc; Kh¶ n¨ng l¹
ChiÕn l­îc b¶n th©n/ Philip C. Mc Graw; L­u V¨n Hy, Trung Kh©m d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2005 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1206/ VCONNGUOI / Mfn: 85165

Tõ kho¸ : Thµnh c«ng; ChiÕn l­îc thµnh c«ng; T©m lý häc c¸ nh©n
Con ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47901, Vb 47902/ VTTKHXH / Mfn: 85593

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Doanh nghiÖp vµ ®¹o ®øc/ Jªr«me Ballet, Francoise de Bry; D­¬ng Nguyªn ThuËn, §inh Thuú Anh d. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1080/ VCONNGUOI / Mfn: 85129

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Doanh nghiÖp; §¹o ®øc doanh nghiÖp;

§¹o ®øc nghÒ nghiÖp; §¹o ®øc kinh doanh;

Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n; Tr¸ch nhiÖm doanh nghiÖptải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương