S¸ch míi sè 05/2010tải về 0.86 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
1   2   3   4   5   6   7   8
§Þa ®µng ë ph­¬ng §«ng: LÞch sö huy hoµng cña lôc ®Þa §«ng Nam ¸ bÞ ch×m / Stephen Oppenheimer; Lª Sü Gi¶ng, Hoµng ThÞ Hµ d.; Cao Xu©n Phæ h.®. . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 787 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1250/ VCONNGUOI / Mfn: 85124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Thêi tiÒn sö;

ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


§­êng B¸c Hå ®i cøu n­íc/ Tr×nh Quan Phó t.ch., b.s. . - Tb. cã söa ch÷a bæ sung . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1222, Vb 1223/ VCONNGUOI / Mfn: 85078

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Phong c¸ch Hå ChÝ Minh;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; ViÖt Nam
Gi¸o s­ §Æng Nghiªm V¹n, nhµ gi¸o - nhµ nghiªn cøu/ ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o, ViÖn D©n téc häc, B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam, Héi D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2000 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5079/ VDANTOC / Mfn: 85428

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa häc; Nhµ nghiªn cøu;

Nhµ gi¸o; HiÖn ®¹i; §Æng Nghiªm V¹n; ViÖt Nam


Gãp phÇn ®æi míi quan ®iÓm ®¸nh gi¸ V­¬ng triÒu M¹c/ M¹c §­êng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2005 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5078/ VDANTOC / Mfn: 85429

Tõ kho¸ : Gia ph¶; Ph¶ hÖ; Sù kiÖn lÞch sö;

V­¬ng triÒu M¹c; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Hµ Néi 50 n¨m thµnh tùu vµ nh÷ng th¸ch thøc trªn ®­êng ph¸t triÓn: Kû yÕu héi th¶o khoa häc / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1169, Vv 1170/ VCONNGUOI / Mfn: 85160

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §Êt n­íc häc; Thµnh tùu; Th¸ch thøc;

Kû yÕu; Héi th¶o khoa häc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi con ®­êng, dßng s«ng vµ lÞch sö/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2009 . 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0125, Vb 0126/ VCPHITDONG / Mfn: 85202

Tõ kho¸ : §­êng; S«ng; §­êng bé; LÞch sö;

VÞ trÝ ®Þa lý; Hµ Néi; ViÖt NamHµ Néi ngh×n x­a/ TrÇn Quèc V­îng, Vò Tu©n S¸n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47977, Vb 47978/ VTTKHXH / Mfn: 85699

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5110, VV 5111/ VDANTOC / Mfn: 85494

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt NamHoµng Gi¸p NguyÔn T­ Gi¶n: Th©n thÕ sù nghiÖp / Tr­¬ng To¹i b.s.; NguyÔn Kh¾c Kham h.®.. - San Jose : [k.nxb.], 2009 . - 1013 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9665/ VTTKHXH / Mfn: 85628

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Hoµng Gi¸p NguyÔn T­ Gi¶n; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 7 : 1958-1960 / Ph¹m Hång Ch­¬ng ch.b.; Lª V¨n TÝch, Ng« V¨n TuyÓn, NguyÔn V¨n Khoan, Hoµng ThÞ N÷ b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 629 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47915/ VTTKHXH / Mfn: 85601

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1958-1960; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Nhµ dù b¸o thiªn tµi/ TrÇn §­¬ng . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1235, Vb 1236/ VCONNGUOI / Mfn: 85088

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hy väng t¸o b¹o: suy nghÜ vÒ viÖc t×m l¹i giÊc m¬ Mü/ Barack Obama . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00474, Vt 00475/ VNCCHAUMY / Mfn: 85505

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Obama; Mü


Iraq - ChÆng ®­êng lÞch sö/ William R. Polk; Hoµng Anh b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0538/ VCPHITDONG / Mfn: 85181

Vt 00492/ VNCCHAUMY / Mfn: 85527Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Ir¾c; Ch©u Phi; Ch©u ¸; Mü


7 kú quan thÕ giíi míi. - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2007 . - 157 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1698/ VNC§BA / Mfn: 85331

Tõ kho¸ : Kú quan thÕ giíi; Di tÝch v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh; ThÕ giíi


Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö n­íc Mü. - H. : Thanh niªn, 2007 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01177, Vv 01178/ VNCCHAUMY / Mfn: 85512

Tõ kho¸ : LÞch sö; §êi sèng x· héi; Cæ ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Mü
Kh¸m ph¸ c¸c lµng nghÒ: M­êi lé tr×nh quanh Hµ Néi/ Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman . H. : ThÕ giíi, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1566, VL 1567/ VDANTOC / Mfn: 85448

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; LÞch sö lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Khoa LÞch sö: Nöa thÕ kû x©y dùng vµ ph¸t triÓn (1956-2006) / Tr­êng ®¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1563/ VDANTOC / Mfn: 85426

Tõ kho¸ : LÞch sö x©y dùng; LÞch sö ph¸t triÓn; C¬ cÊu tæ chøc;

. Khoa LÞch sö; Tr­êng ®¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n;

1956-2006; ViÖt Nam


Ký sù chiÕn tranh. T. 1 / BÝnh Thu, §ç H¶i Ninh t.ch., gi.th. . - H. : V¨n häc, 2006 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47959, Vb 47960/ VTTKHXH / Mfn: 85690

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÝ sù; KÝ sù chiÕn tranh;

ChiÕn tranh chèng Ph¸p; ChiÕn tranh chèng Mü; ViÖt Nam


Ký sù chiÕn tranh. T. 2 / BÝnh Thu, §ç H¶i Ninh t.ch., gi.th. . - H. : V¨n häc, 2006 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47961, Vb 47962/ VTTKHXH / Mfn: 85691

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÝ sù; KÝ sù chiÕn tranh;

ChiÕn tranh chèng Mü; ViÖt Nam


Ký øc kh«ng quªn: C¸i nh×n cña mét nhµ b¸o Mü vÒ nh÷ng cuéc nÐm bom ë ViÖt Nam = The military half / Jonathan Schell; KiÒu Ph­¬ng Thuý, Vâ Quang Do·n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47951, Vb 47952/ VTTKHXH / Mfn: 85685

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

ChiÕn tranh chèng Mü; NÐm bom; ViÖt Nam


Lµng nghÒ thñ c«ng vµ lµng khoa b¶ng thêi phong kiÕn ë ®ång b»ng S«ng M·/ Hµ M¹nh Khoa . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5094, VV 5095/ VDANTOC / Mfn: 85452

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; Lµng khoa b¶ng;

LÞch sö ph¸t triÓn; Thêi kú phong kiÕn;

§ång b»ng s«ng M·; ViÖt Nam
LÞch sö bÝ mËt ®Õ chÕ Hoa Kú: Nh÷ng s¸t thñ kinh tÕ, nh÷ng kÎ ®¸nh thuª vµ sù thËt vÒ n¹n tham nhòng toµn cÇu. S¸ch tham kh¶o / John Perkins; Nhãm Golden Pages d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1704/ VNC§BA / Mfn: 85337

Tõ kho¸ : S¸t thñ kinh tÕ; C¹nh tr¹nh kinh tÕ; Tham nhòng;

Quan hÖ quèc tÕ; Khñng ho¶ng ®Þa chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi


LÞch sö Ch©u ¢u/ §ç §øc ThÞnh b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1207/ VCONNGUOI / Mfn: 85168

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Biªn niªn sö;

TiÒn sö-HiÖn ®¹i; Ch©u ¢u


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 1 : 1945 - 1955 / Lª MËu H·n ch.b.; NguyÔn §×nh Lª, Vò Quang HiÓn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9680/ VTTKHXH / Mfn: 85641

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1945-1955; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 2 : 1955 - 1976 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt, NguyÔn H÷u §¹o b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9681/ VTTKHXH / Mfn: 85642

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1955-1976; ViÖt Nam

LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976 - 2005 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9682/ VTTKHXH / Mfn: 85643

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn §«ng Nam ¸: Tõ h×nh thµnh ®Õn hiÖn ®¹i / Mary Somers Heidhues; Huúnh Kim Oanh, Ph¹m Viªm Ph­¬ng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1709/ VNC§BA / Mfn: 85342

Tõ kho¸ : LÞch sö khu vùc; Gi¸ trÞ vËt chÊt; Gi¸ trÞ tinh thÇn;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸
LÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn. T. 1 : 1945-1954 / Ban biªn tËp lÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 650 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47916/ VTTKHXH / Mfn: 85602

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Sù kiÖn lÞch sö;

1945-1954; T©y Nam Bé; ViÖt Nam
LÞch sö thñ ®« Hµ Néi/ TrÇn Huy LiÖu ch.b. . - In lÇn 3 . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9703, Vv 9704/ VTTKHXH / Mfn: 85656

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸; CËn ®¹i;

Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Hµ Néi; ViÖt Nam
Liªn bang Mü ®Æc ®iÓm x· héi - v¨n ho¸/ NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1177/ VCONNGUOI / Mfn: 85174

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; T×nh h×nh x· héi;

H×nh thµnh quèc gia; §Æc ®iÓm v¨n ho¸ x· héi; Mü


Liªn minh chiÕn ®Êu Lµo - ViÖt Nam trªn chiÕn tr­êng C¸nh ®ång Chum - Xiªng Kho¶ng: Héi th¶o khoa häc quèc tÕ. Kû niÖm 60 n¨m ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n Lµo (20-1-1949- 20-1-2009 / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; ViÖn Khoa häc X· héi Quèc gia Lµo . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9669, Vv 9670/ VTTKHXH / Mfn: 85632

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; Liªn minh chiÕn ®Êu;

Héi th¶o khoa häc; Lµo; ViÖt Nam
LuËt s­ NguyÔn H÷u Thä= Lawyer NguyÔn H÷u Thä / Vò Kh¸nh, §Æng V¨n Th¸i, Phïng ThÞ Mü,... b.s.; Ph¹m §×nh An, Marianne Brown d. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9663, Vv 9664/ VTTKHXH / Mfn: 85627

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Chñ tÞch Quèc héi; LuËt s­; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; S¸ch ¶nh; NguyÔn H÷u Thä; ViÖt Nam


79 mïa xu©n Hå ChÝ Minh/ B¸ Ngäc . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2008 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47989, Vb 47990/ VTTKHXH / Mfn: 85705

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamMét giê víi ®ång chÝ Hå ChÝ Minh/ Lª Kh¸nh S¬n . - In lÇn 3 . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1233, Vb 1224/ VCONNGUOI / Mfn: 85086

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Mét thêi Qu¶ng TrÞ: Håi øc / NguyÔn Huy HiÖu, Lª §¹i TriÒu . - Tb. lÇn 1- Cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : Q§ND, 2009 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47931/ VTTKHXH / Mfn: 85674

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; LÞch sö chiÕn tranh;

ChiÕn tranh chèng Mü; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam


N¨ng ®éng Hå ChÝ Minh/ ThÐp Míi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1184/ VCONNGUOI / Mfn: 85171

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ViÖt Nam


Ng­ìng cöa nh×n ra t©n thÕ giíi Trung Hoa, Singapore, Ên §é/ Alain Vandenborre; NguyÔn Kiªn Tr­êng d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1693/ VNC§BA / Mfn: 85326

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; TriÓn väng ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn x· héi; Trung Quèc; Singapore; Ên §é


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5086, VV 5087/ VDANTOC / Mfn: 85451

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; TriÒu ®¹i Lý; V¨n häc nghÖ thuËt;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; ThÇn tÝch; Cæ tÝch; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5084, VV 5085/ VDANTOC / Mfn: 85453

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ TrÇn; LÔ héi; §Òn;

Chïa; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Nh©n vËt vµ sù kiÖn lÞch sö thÕ giíi. T. 1 / Tõ Th¾ng Hoa; Lª Kh¸nh Tr­êng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 121 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1074, Vv 1075/ VCONNGUOI / Mfn: 85101

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; ThÕ giíi
Nh©n vËt vµ sù kiÖn lÞch sö thÕ giíi. T. 3 / Tõ Th¾ng Hoa; Lª Kh¸nh Tr­êng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1078, Vv 1077/ VCONNGUOI / Mfn: 85102

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; ThÕ giíi
Nh©n vËt vµ sù kiÖn lÞch sö thÕ giíi. T. 4 / Tõ Th¾ng Hoa; Lª Kh¸nh Tr­êng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1105/ VCONNGUOI / Mfn: 85100

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; ThÕ giíi
Nh÷ng bµi d· sö ViÖt/ T¹ ChÝ §¹i Tr­êng; D­¬ng Trung Quèc gi.th. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47940, Vb 47941/ VTTKHXH / Mfn: 85679

Tõ kho¸ : D· sö; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

§êi sèng x· héi; Bµi viÕt; ViÖt Nam


Nh÷ng c©u chuyÖn v¨n nh©n tµi tö/ HuyÒn Li b.s. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47949, Vb 47950/ VTTKHXH / Mfn: 85684

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; V¨n nh©n; Tµi tö;

TruyÖn ng¾n; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; Trung Quèc


Nh÷ng chuyÖn ch­a biÕt vÒ cuéc ®êi bÝ mËt cña Bill Clinton/ Ambrose Evans Pritchard; NguyÔn V¨n Quang d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 542tr.

Ký hiÖu kho : Vv1708/ VNC§BA / Mfn: 85341

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Bill Clinton; Mü


Ph¹m V¨n §ång tuyÓn tËp. T. 3 : 1976 - 2000 / Ph¹m V¨n §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1141 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9684/ VTTKHXH / Mfn: 85645

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Thñ t­íng; Bµi viÕt;

Bµi nãi chuyÖn; TuyÓn tËp; 1976-2000; ViÖt Nam


Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö vµ lý luËn. S¸ch tham kh¶o. T. 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 1069 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9676/ VTTKHXH / Mfn: 85637

Tõ kho¸ : Phong trµo c«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n; Giai cÊp v« s¶n;

§Êu tranh giai cÊp; Phong trµo chñ nghÜa x· héi;

LÝ luËn; ThÕ kØ XIX-XX; ThÕ giíi
Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö vµ lý luËn. S¸ch tham kh¶o. T. 3 : Më ®Çu nh÷ng trËn chiÕn ®Êu c¸ch m¹ng cña thÕ kû XX . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9677/ VTTKHXH / Mfn: 85638

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Phong trµo c«ng nh©n;

Giai cÊp v« s¶n; LÝ luËn; ThÕ kØ XX; ThÕ giíi


S¸ng ngêi tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2084/ VCONNGUOI / Mfn: 85094

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

TÊm g­¬ng ®¹o ®øc; ViÖt Nam


T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio DomÝnguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47910, Vb 47911/ VTTKHXH / Mfn: 85598

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; T«n gi¸o;

Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban Nha


Th¨ng Long - Hµ Néi ngµn n¨m v¨n hiÕn/ Hå Ph­¬ng Lan t.ch., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2009- 620 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1588/ VDANTOC / Mfn: 85483

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Danh nh©n; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Trang phôc triÒu Lª TrÞnh/ TrÞnh Quang Vò . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1573, VL 1574/ VDANTOC / Mfn: 85444

Tõ kho¸ : Trang phôc; LÞch sö trang phôc; Trang phôc cung ®×nh;

TriÒu Lª TrÞnh; ThÕ kû XV-XVIII; ViÖt Nam


Trªn m¶nh ®Êt ngµn n¨m v¨n vËt/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47985, Vb 47986/ VTTKHXH / Mfn: 85703

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tr­êng Chinh - Nh÷ng bµi nãi, bµi viÕt vÒ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh/ V¨n phßng Trung ­¬ng §¶ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47918/ VTTKHXH / Mfn: 85604

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

TÊm g­¬ng ®¹o ®øc; Bµi nãi; Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tr­êng Chinh víi hµnh tr×nh ®æi míi t­ duy/ TrÇn Nh©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 273 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1191/ VCONNGUOI / Mfn: 85143

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng bÝ th­; §¶ng Céng s¶n; §æi míi t­ duy;

Sù nghiÖp ®æi míi; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam


Tõ chiÕn tr­êng khèc liÖt: 35 n¨m trong c¸c vïng chiÕn trªn thÕ giíi tõ ViÖt Nam ®Õn Irag / Peter Arnett; Ph¹m H¶i Chung d. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9715, Vv 9716/ VTTKHXH / Mfn: 85662

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Ghi chÐp; LÞch sö chiÕn tranh;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; Iraq; Mü; ThÕ giíi


Tø HiÖp - TruyÒn thèng lÞch sö v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng/ BCH §¶ng bé - H§ND - UBND x· Tø HiÖp, huyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5036, VV 5037/ VDANTOC / Mfn: 85432

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng c¸ch m¹ng;

X· Tø HiÖp; HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


117 vÞ sø thÇn ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû ch.b.; Giang TuyÕt Minh . - H. : Q§ND, 2009 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47944, Vb 47945/ VTTKHXH / Mfn: 85681

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sø thÇn; Trung thÕ kØ;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


ViÖt Nam héi nhËp vµ ph¸t triÓn: Héi th¶o Quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba. Hµ Néi, 4-7 th¸ng 12 n¨m 2008. TuyÓn tËp b¸o c¸o tãm t¾t / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9671/ VTTKHXH / Mfn: 85633

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt sö ®Þa d­/ Phan §×nh Phïng; NguyÔn H÷u Mïi d., ch.gi.; Ch­¬ng Th©u gi.th. . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2008 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5076/ VDANTOC / Mfn: 85439

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa d­; Sù kiÖn lÞch sö; Thay ®æi ®Þa danh;

Cæ ®¹i; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Vâ Nguyªn Gi¸p trong cuéc tr­êng chinh thÕ kû/ TrÇn Th¸i B×nh . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2007 . - 919 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47934, Vb 47935/ VTTKHXH / Mfn: 85676

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


V­¬ng quèc Phï Nam: LÞch sö vµ v¨n ho¸ / L­¬ng Ninh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1120/ VCONNGUOI / Mfn: 85152

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di chØ kh¶o cæ; Cæ ®¹i;

V­¬ng quèc Phï Nam; MiÒn Nam; ViÖt NamX· héi ViÖt Nam thêi Ph¸p thuéc: Nh©n vËt vµ sù kiÖn lÞch sö / Lª NguyÔn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1130, Vv 1131/ VCONNGUOI / Mfn: 85154

Tõ kho¸ : T×nh h×nh x· héi; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; ChÕ ®é thuéc ®Þa;

Thêi kú Ph¸p thuéc; 1858-1945; ViÖt Nam
NghÖ thuËt

Architecture as experience: Radical change in spatial practice / Dana Arnold Andrew Ballantyne . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2004 . - 300 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16639/ VKHXHHCM / Mfn: 85258

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; NghÖ thuËt kiÕn tróc; LÞch sö kiÕn tróc;

KiÕn tróc kh«ng gian; ThÕ giíi


Arts Management/ Derrick Chong . - Lond. : Routledge, 2002 . - 156 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16545/ VKHXHHCM / Mfn: 85223

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt; Qu¶n lý nghÖ thuËt
Beyond description: Singapore space historicity / Ryan Dishop, John Phillips, Wei-Wei Yeo . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2004 . - 228 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16640/ VKHXHHCM / Mfn: 85259

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; LÞch sö kiÕn tróc; Kh«ng gian kiÕn tróc;

§« thÞ ho¸; Singapore


Body - voice - imagination: A training for the actor / David Zinder . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 255 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16802/ VKHXHHCM / Mfn: 85289

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; DiÔn viªn; Kh¶ n¨ng diÔn xuÊt;

§µo t¹o diÔn viªn; Kü thuËt chuyªn m«n


Peering behind the curtain: Disability, illness, and the extraordinary body in contemporary theater / Thomas Fahy, Kimball King . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 179 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16804/ VKHXHHCM / Mfn: 85291

Tõ kho¸ : Nhµ h¸t; NghÖ thuËt kÞch; NghÖ thuËt tuång
Theories of art. Vol. 1 : From Platon to Winckelmann / Moshe barasch . - USA : Routledge, 2000 . - 405 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16537/ VKHXHHCM / Mfn: 85216

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; Lý thuyÕt nghÖ thuËt;

Thêi kú Phôc h­ng; NghÖ sÜ


Theories of art. Vol. 2 : From Winckelmann to Baudelaire / Moshe Barasch . - USA : Routledge, 2000 . - 420 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16538/ VKHXHHCM / Mfn: 85217

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; BiÓu t­îng nghÖ thuËt; NghÖ sÜ
Theories of art. Vol. 3 : From impressionism Kandinsky / Moshe Barasch . - USA : Routledge, 2000 . - 389 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16539/ VKHXHHCM / Mfn: 85218

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; Tr­êng ph¸i nghÖ thuËt; Héi häa

Women making art: History, Subjectivity, Aesthetics / Marsha Meskimmon . - N.Y. : Routledge, 2003 . - 225 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16540/ VKHXHHCM / Mfn: 85219

Tõ kho¸ : Phô n÷; N÷ nghÖ sÜ; ThÈm mü; S¸ng t¹o nghÖ thuËt
Ca trï cung ®×nh Th¨ng Long/ D­¬ng §×nh Minh S¬n . - H. : KHXH, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47953, Vb 47954/ VTTKHXH / Mfn: 85686

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Ca trï; NghÖ thuËt ca trï;

LÞch sö ca trï; Ca trï cung ®×nh ; ViÖt Nam


§èi tho¹i víi TrÇn Kh¶i Ca/ Lý NhÜ Uy; NguyÔn LÖ Chi d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47957/ VTTKHXH / Mfn: 85688

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; §¹o diÔn; TrÇn Kh¶i Ca; Trung Quèc
Kh¶o luËn vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n téc ViÖt Nam vµ mèi t­¬ng quan v¨n ho¸ nghÖ thuËt víi nhiÒu d©n téc kh¸c trªn thÕ giíi/ C«ng V¨n Trung . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47997, Vb 47998/ VTTKHXH / Mfn: 85709

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; Phong tôc tËp qu¸n;

Giao l­u v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Namtải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương