S¸ch míi sè 05/2010


§¶m b¶o x· héi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NhËt B¶n hiÖn naytải về 0.86 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
1   2   3   4   5   6   7   8
§¶m b¶o x· héi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NhËt B¶n hiÖn nay= Social security in the contemporasy Japanese market economy / TrÇn ThÞ Nhung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1718 - Vv1722/ VNC§BA / Mfn: 85347

Tõ kho¸ : B¶o hiÓm x· héi; §¶m b¶o x· héi; §¶m b¶o thu nhËp;

B¶o hiÓm y tÕ; Trî gióp x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng; NhËt B¶n


§Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 7 n¨m ®Çu thÕ kû XXI. - H. : Thèng kª, 2008 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00471/ VNCCHAUMY / Mfn: 85503

Tõ kho¸ : §Çu t­ n­íc ngoµi; Doanh nghiÖp; ViÖt Nam
§Þa lý §«ng Nam ¸ nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi/ Phan Huy Xu, Mai Phó Thanh . - Tb. lÇn 6. - H. : Gi¸o dôc, 2003 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1069/ VCONNGUOI / Mfn: 85116

Tõ kho¸ : §Þa lý; Kinh tÕ x· héi; §«ng Nam ¸
§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0549, Vv 0550/ VCPHITDONG / Mfn: 85187

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; §iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Liªn minh Ch©u ¢u; EU


§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: Ch­¬ng tr×nh nghÞ sù 21 cña ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1116/ VCONNGUOI / Mfn: 85157

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§Þnh h­íng chiÕn l­îc; Ch­¬ng tr×nh nghÞ sù 21; ViÖt Nam


§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5090, VV 5091/ VDANTOC / Mfn: 85458

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

M« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0553, Vv 0554/ VCPHITDONG / Mfn: 85189

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy; §æi míi t­ duy kinh tÕ; §æi míi t­ duy chÝnh trÞ;

§æi míi t­ duy v¨n ho¸ x· héi; C«ng cuéc ®æi míi; ViÖt Nam


§ång b»ng S«ng Cöu Long trªn ®­êng ph¸t triÓn - tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ: S¸ch tham kh¶o / TrÇn V¨n T­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47925/ VTTKHXH / Mfn: 85610

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

TiÒm n¨ng ph¸t triÓn; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
HÖ thèng môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc 2008: §· bæ sung, söa ®æi theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy míi nhÊt ®Õn quý I n¨m 2008 / Bé Tµi chÝnh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4617, Vv 4618/ BTDTHVN / Mfn: 85318

Tõ kho¸ : Ng©n s¸ch; Môc lôc ng©n s¸ch;

Ng©n s¸ch nhµ n­íc; ViÖt Nam


Hîp t¸c kinh tÕ NhËt B¶n - T©y ¢u thêi kú 1946-1995= Economic cooperation between Japan and Western Europe / Ng« Xu©n B×nh . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1713 - Vv1717/ VNC§BA / Mfn: 85346

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; 1946-1995;

NhËt B¶n; T©y ¢u


Huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc trong ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ Chu TiÕn Quang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1186/ VCONNGUOI / Mfn: 85138

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Sö dông nguån lùc; Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
Kinh tÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn / Chu TiÕn Quang ch.b.; L­u §øc Kh¶i b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5126, VV 5127/ VDANTOC / Mfn: 85489

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Kinh tÕ hé gia ®×nh; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Kinh tÕ Th¸i Lan: Mét sè chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu trong ba thËp niªn cuèi thÕ kû XX / Tr­¬ng Duy Hoµ . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47913, Vb 47914/ VTTKHXH / Mfn: 85600

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸;

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ; XuÊt khÈu; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ThÕ kØ XX; ViÖt Nam


Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Lý luËn vµ thùc tiÔn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9678/ VTTKHXH / Mfn: 85639

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Kinh tÕ tri thøc - Thêi c¬ vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam/ §Æng H÷u . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1103, Vv 1113/ VCONNGUOI / Mfn: 85099

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; Thêi c¬; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam 2008: Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9673, Vv 9674/ VTTKHXH / Mfn: 85635

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; L¹m ph¸t;

KiÒm chÕ l¹m ph¸t; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m«; 2008; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam - Th¨ng trÇm vµ ®ét ph¸/ Ph¹m Minh ChÝnh, V­¬ng Qu©n Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5100, VV 5101/ VDANTOC / Mfn: 85455

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ tµi chÝnh;

Ng©n hµng; ThÞ tr­êng tµi s¶n; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn/ Vâ §¹i L­îc . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1712/ VNC§BA / Mfn: 85345

Tõ kho¸ : C«ng cuéc ®æi míi; §æi míi kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; Kinh tÕ ®èi ngo¹i; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam sau khi gia nhËp WTO: Tæng hîp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña DiÔn ®µn. S¸ch tham kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00501/ VNCCHAUMY / Mfn: 85534

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Gia nhËp WTO; Kinh tÕ vÜ m«; Kinh tÕ vi m«;

T¸c ®éng x· héi; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


L¹m ph¸t ë ViÖt Nam hiÖn nay: nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9672/ VTTKHXH / Mfn: 85634

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; L¹m ph¸t; Nguyªn nh©n l¹m ph¸t; TiÒn tÖ;

ChÝnh s¸ch chèng l¹m ph¸t; KiÒm chÕ l¹m ph¸t; ViÖt Nam


Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi/ Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47926/ VTTKHXH / Mfn: 85611

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam
Marketing truyÒn th«ng ph­¬ng thøc trao ®æi th«ng tin trong kinh doanh/ Hoµng Minh Th­ . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1699/ VNC§BA / Mfn: 85332

Tõ kho¸ : Marketing; TiÕp thÞ truyÒn th«ng; Kinh doanh
M« thøc míi cho thÞ tr­êng tµi chÝnh cuéc khñng ho¶ng n¨m 2008 vµ ý nghÜa cña nã/ George Soros; Ph¹m TuÊn Anh, Hoµng Hµ d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1701/ VNC§BA / Mfn: 85334

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Kinh tÕ tµi chÝnh;

ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh


100 nh©n vËt giµu nhÊt n­íc Mü/ Michael Kiepper, Robert Gunther; Liªn CËp §Ö, KiÕn V¨n d. . - H. : KHXH, 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00496, Vt 00497/ VNCCHAUMY / Mfn: 85530

Tõ kho¸ : Nh©n vËt næi tiÕng; Doanh nh©n; TØ phó;

BÝ quyÕt lµm giµu; Kinh nghiÖm lµm giµu; Mü


10 nhµ chiÕn l­îc kinh doanh lçi l¹c nhÊt trªn thÕ giíi cña mäi thêi ®¹i/ Roberts Kimberly .- H. : Thanh niªn, 2008 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1690/ VNC§BA / Mfn: 85323

Tõ kho¸ : Kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh; Nhµ kinh tÕ; ThÕ giíi
NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi vµ sinh th¸i - mét m« h×nh cho sù ph¸t triÓn cña Ch©u ¸. - H.: Tµi chÝnh, 2008 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1702/ VNC§BA / Mfn: 85335

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ sinh th¸i; Ch©u ¸
NghÖ thuËt kinh doanh thÞ tr­êng: Tinh hoa Häc viÖn Harvard / Quang Ninh, Quang ThiÖu b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2004 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1247, Vv 1248/ VCONNGUOI / Mfn: 85123

Tõ kho¸ : Kinh doanh; NghÖ thuËt kinh doanh; ThÞ tr­êng;

BÝ quyÕt kinh doanh; Kinh nghiÖm thµnh c«ng; ThÕ giíi


Nguån gèc khñng ho¶ng tµi chÝnh: Ng©n hµng trung ­¬ng, bong bãng tÝn dông vµ ¶o t­ëng vÒ ThuyÕt ThÞ tr­êng HiÖu qu¶ / George Cooper; Minh Kh«i d., h.®.; Thuû NguyÖt d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0112, Vb 0113/ VCPHITDONG / Mfn: 85197

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

Nguån gèc khñng ho¶ng; HÖ thèng ng©n hµng; Mü


Nh×n l¹i chÆng ®­êng 3 n¨m (2006-2008) thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vÒ kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi 2006-2010: Chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o sè 50 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0532, Vv 0533/ VCPHITDONG / Mfn: 85178

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi X; NghÞ quyÕt ®¹i héi;

Thùc hiÖn nghÞ quyÕt; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng kÎ giÊu mÆt trong kinh tÕ Ch©u ¸: Nh÷ng m¾t xÝch gia ®×nh trÞ trong kinh tÕ Ch©u ¸ / Micheal Backman . - H. : Thanh niªn, 2005 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1249/ VCONNGUOI / Mfn: 85122

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Gia ®×nh trÞ; Ch©u ¸
Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi vµ m«i tr­êng vïng ven c¸c ®« thÞ lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ NguyÔn Ngäc TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2003 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47923/ VTTKHXH / Mfn: 85608

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; T¸c ®éng kinh tÕ x· héi; M«i tr­êng;

T¸c ®éng m«i tr­êng; M«i tr­êng sinh th¸i; §« thÞ bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam
N«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam sau 20 n¨m ®æi míi: Qu¸ khø vµ hiÖn t¹i: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn V¨n BÝch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2110/ VCONNGUOI / Mfn: 85089

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng th«n; LÞch sö ph¸t triÓn;

1901-2006; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


"Ph¸ rµo" trong kinh tÕ vµo ®ªm tr­íc §æi míi/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2009 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1598, VL 1599/ VDANTOC / Mfn: 85475

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§ét ph¸ kinh tÕ ; §æi míi kinh tÕ; ViÖt NamPh¸c th¶o nÒn kinh tÕ Mü. - H. : Thanh niªn, 2008 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01179, Vv 01180/ VNCCHAUMY / Mfn: 85513

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ; Mü
Ph¸t huy nguån lùc con ng­êi ®Ó c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tiÔn ViÖt Nam / Vò B¸ ThÓ . - H. : Lao ®éng X· héi, 2005 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1151, Vv 1152/ VCONNGUOI / Mfn: 85148

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nguån lùc con ng­êi;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n ë Hµ Néi: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1058/ VCONNGUOI / Mfn: 85106

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; Kinh nghiÖm thùc tÕ; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ TrÇn Ngäc Ngo¹n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0543, Vv 0544/ VCPHITDONG / Mfn: 85184

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Lý luËn;

Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng; Kinh nghiÖm; ThÕ giíi


Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh vµ nh©n sù/ Ph¹m Minh b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2005 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1200/ VCONNGUOI / Mfn: 85164

Tõ kho¸ : Qu¶n lý tµi chÝnh; Qu¶n lý nh©n sù;

Qu¶n trÞ nh©n lùc; Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý


Ph­¬ng thøc Toyota/ Jeffrey K. Liker; Tr­êng Khanh, Sü Huy d. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1616/ VNC§BA / Mfn: 85353

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ c«ng ty;

Ph­¬ng thøc kinh doanh; TËp ®oµn Toyota; NhËt B¶n


Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Hµn Quèc (1961-1993) vµ kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam/ Hoµng V¨n HiÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1725/ VNC§BA / Mfn: 85352

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; 1961-1993;

Thµnh tùu kinh tÕ x· héi; Hµn Quèc; ViÖt Nam


Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ/ D­¬ng V¨n Qu¶ng . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00498/ VNCCHAUMY / Mfn: 85531

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Kinh tÕ ®èi ngo¹i; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; AFTA; WTO; ViÖt Nam; ThÕ giíiQu¶n lý chiÕn l­îc chuçi cung øng/ Choshanah Cohen, Joseph Roussel; NguyÔn C«ng B×nh b.s. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1700/ VNC§BA / Mfn: 85333

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n lý kinh tÕ;

Chuçi cung øng; Qu¶n lý chuçi cung øngQu¶n lý nguån nh©n lùc ë doanh nghiÖp NhËt B¶n vµ bµi häc kinh nghiÖm cho doanh nh©n ViÖt Nam/ Ph¹m Quý Long . - H. : KHXH, 2008 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0539, Vv 0540/ VCPHITDONG / Mfn: 85182

Lv1726 - Vv1730, Vv1762/ VNC§BA / Mfn: 85354Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Nguån nh©n lùc; Qu¶n lý nguån nh©n lùc;

M« h×nh qu¶n lý; Bµi häc kinh nghiÖm; NhËt B¶n; ViÖt Nam


Sù khã kh¨n cña nhµ c¶i c¸ch/ Claytion M. Christensen; Lª TÊn Hïng d. . - §µ N½ng : Nxb. §· N½ng, 2008 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1706/ VNC§BA / Mfn: 85339

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp; Qu¶n lý kinh tÕ;

Nhµ qu¶n lý; Nguyªn t¾c qu¶n lý; Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý


Th©m QuyÕn ph¸t triÓn thÇn kú - HiÖn ®¹i ho¸ - Quèc tÕ ho¸/ Vâ §¹i L­îc ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1711/ VNC§BA / Mfn: 85344

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C¶i c¸ch thÓ chÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; Quèc tÕ ho¸; §Æc khu kinh tÕ;

Thµnh phè Th©m QuyÕn; Trung Quèc
Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh & doanh nghiÖp ViÖt Nam. T. 1 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp Thµnh phè Hµ Néi / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9660/ VTTKHXH / Mfn: 85625

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp;

Niªn gi¸m; ViÖt Nam


Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh & doanh nhiÖp ViÖt Nam. T. 2 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp c¸c tØnh MiÒn B¾c / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9661/ VTTKHXH / Mfn: 85590

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam
ThuÕ 2010 biÓu thuÕ xuÊt khÈu, biÓu thuÕ nhËp khÈu ­u ®·i: MFN (WTO)- CEPT (AFTA)- ACFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - VAT - AANZFTA / Thanh Tróc s.t. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9723, Vv 9724/ VTTKHXH / Mfn: 85666

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ kinh tÕ; LuËt tµi chÝnh;

ThuÕ; BiÓu thuÕ; XuÊt khÈu; NhËp khÈu; ViÖt Nam


Thùc hiÖn ®Çu t­ n­íc ngoµi sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO kÕt qu¶ ®iÒu tra 140 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi/ §inh V¨n ¢n, NguyÔn ThÞ TuÖ Anh . - H. : Lao ®éng, 2008 . 109 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00473/ VNCCHAUMY / Mfn: 85506

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

§Çu t­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ chuyÓn ®æi vµ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn ®a chiÒu/ ViÖn Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ thÕ giíi . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1175/ VCONNGUOI / Mfn: 85172

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn ®a chiÒuToµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b.; Bïi Quang TuÊn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47920, Vb 47921/ VTTKHXH / Mfn: 85606

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Trªn ®Ønh phè Wall/ Peter Lynch; TrÇn Thanh H­¬ng d.; V¨n HuyÒn h.®. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2099/ VCONNGUOI / Mfn: 85090

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Chøng kho¸n; §Çu t­ chøng kho¸n;

Nhµ ®Çu t­; Nguyªn t¾c thµnh c«ng


TrÝ tuÖ kinh doanh Ch©u ¸: 32 gi¸m ®èc thµnh c«ng nhÊt khu vùc / §Æng Tµi An Trang, NguyÔn Xu©n Nam, NguyÔn N÷ Hoµi Ninh b.d. . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1188/ VCONNGUOI / Mfn: 85140

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh; Tæ chøc qu¶n lý;

TrÝ tuÖ kinh doanh; Bµi häc kinh nghiÖm; Ch©u ¸


Trung Quèc con rång lín Ch©u ¸: T­¬ng lai cña Trung Quèc cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi th­¬ng m¹i, kinh tÕ vµ trËt tù toµn cÇu / Daniel Burstein, Arne De Keijzer; Minh Vi d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1710/ VNC§BA / Mfn: 85343

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Th­¬ng m¹i;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Trung Quèc


VÊn ®Ò m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47922/ VTTKHXH / Mfn: 85607

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
ViÖt Nam trong hîp t¸c tiÒn tÖ §«ng ¸/ §inh Träng ThÞnh, Lª ThÞ Thuú V©n . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1705/ VNC§BA / Mfn: 85338

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c tiÒn tÖ; Lé tr×nh hîp t¸c tiÒn tÖ;

§ång tiÒn chung Ch©u ¸; §«ng ¸; ViÖt Nam


LÞch sö
Ancient cities: The archaeology of urban life in the Ancient near East and Egypt, Greece, and Rome / Charles Gates . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 444 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16740/ VKHXHHCM / Mfn: 85266

Tõ kho¸ : LÞch sö thµnh phè; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng x· héi; Cæ ®¹i; Italia; Ai CËp; Hy L¹p
Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present / Michael D. Gambone . - Westport : Greenwood Press, 2002 . - 579 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01175/ VNCCHAUMY / Mfn: 85578

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh l¹nh;

ChiÕn tranh c«ng d©n; Thuéc ®Þa; Quan hÖ quèc tÕ; Mü


Ending the Vietnam War: The Vietnamese communists' perspective / Ang Cheng Guan . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16744/ VKHXHHCM / Mfn: 85269

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Mü;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

§µm ph¸n; Tháa thuËn hßa b×nh; ViÖt Nam
The new Chinese empire: And what it means for the United States / Ross Terrill . - USA : A Cornelia and Michael Bessie Book, 2003 . - 384 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00813/ VNCCHAUMY / Mfn: 85582

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Thêi kú phong kiÕn
The origins of the Vietnam war/ Fredrik Logevall . - Lond. : Longman, 2001 . - 156 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17990/ VKHXHHCM / Mfn: 85261

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Ph¸p;

ChiÕn tranh chèng Mü; Nguån gèc chiÕn tranh;

T­ liÖu lÞch sö; ViÖt Nam
1000 c©u hái - ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47963, Vb 47964/ VTTKHXH / Mfn: 85692

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa lÝ hµnh chÝnh; §iÒu kiÖn x· héi;

D©n c­; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


500 c©u hái - ®¸p LÞch sö - V¨n ho¸ ViÖt Nam/ Hµ NguyÔn, Phïng Nguyªn b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 474 tr., 24

Ký hiÖu kho : VV 5114, VV 5115/ VDANTOC / Mfn: 85490

Tõ kho¸ : KiÕn thøc lÞch sö; KiÕn thøc v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Sù kiÖn v¨n ho¸; Hái ®¸p; ViÖt Nam


An Nam chÝ l­îc/ Lª T¾c . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9701, Vv 9702/ VTTKHXH / Mfn: 85655

Tõ kho¸ : LÞch sö; Nguån sö liÖu; Cæ ®¹i; Trung thÕ kØ; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ lÞch sö Kingfisher/ NguyÔn §øc TÜnh, Ng« Minh Ch©u d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1589/ VDANTOC / Mfn: 85476

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; LÞch sö; Kingfisher; ThÕ giíi

B¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Phan Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1240/ VCONNGUOI / Mfn: 85131

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; V¨n ho¸ häc; ViÖt NamB¶o vÖ, x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n­íc/ Lª §øc Anh; KhuÊt Biªn Hoµ s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9679/ VTTKHXH / Mfn: 85640

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¹i t­íng; Chñ tÞch n­íc;

Bµi nãi chuyÖn; Bµi viÕt; Håi øc; Lª §øc Anh; ViÖt Nam


BÝ Èn vÒ lÞch sö nh©n lo¹i: Nh÷ng bÝ Èn cña thÕ giíi ch­a gi¶i ®¸p ®­îc / Qu¸ch VÜ KiÖn; Hµ S¬n, §¹i An d. . - Hµ Néi : Nxb. Hµ Néi, 2004 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1117/ VCONNGUOI / Mfn: 85158

Tõ kho¸ : LÞch sö nh©n lo¹i; BÝ Èn v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; ThÕ giíi
BÝ mËt Tö CÊm Thµnh B¾c Kinh/ Th­îng Quan Phong ch.b.; ¤ng V¨n Tïng, Hµ Kiªn b.d. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2009 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47948/ VTTKHXH / Mfn: 85683

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; NghÖ thuËt kiÕn tróc; Sinh ho¹t;

Chïa; Cung ®iÖn; Tö CÊm Thµnh; Trung ®¹i; Trung Quèc


Bïi ViÖn - Sø gi¶ ViÖt Nam ®Çu tiªn ®Õn Hoa Kú/ Quang Kh¶i . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5069/ VDANTOC / Mfn: 85436

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ ngo¹i giao; 1839-1878; Bïi ViÖn; ViÖt Nam
C¸c triÒu ®¹i Trung Hoa/ Lª Gi¶ng b.s. . - In lÇn 5 . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1692/ VNC§BA / Mfn: 85325

Tõ kho¸ : TriÒu ®¹i lÞch sö; LÞch sö nhµ n­íc; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Nh©n vËt lÞch sö; Trung Quèc


ChÕ ®é ruéng ®Êt & mét sè vÊn ®Ò lÞch sö ViÖt Nam/ Tr­¬ng H÷u Quýnh . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 981 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1564, VL 1565/ VDANTOC / Mfn: 85447

Tõ kho¸ : LÞch sö; Ruéng ®Êt; ChÕ ®é ruéng ®Êt;

ThÕ kû XI-XVIII; ViÖt Nam


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh - L·nh tô cña d©n téc vµ Danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi: Nh©n kû niÖm 120 n¨m ngµy sinh (1890-2010). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9737, Vv 9738/ VTTKHXH / Mfn: 85673

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; Chñ tÞch n­íc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Chñ tÞch Kh¨mtµy Xiph¨n®on/ ViÖn ChÝnh trÞ vµ ChÝnh quyÒn quèc gia Lµo . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 97 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1234/ VCONNGUOI / Mfn: 85087

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Nhµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Kh¨mtµy Xiph¨n®on; Lµo


Danh nh©n lÞch sö Kinh B¾c/ TrÇn Quèc ThÞnh . - H. : Lao ®éng, 2004 . - 827 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1052/ VCONNGUOI / Mfn: 85120

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; Th©n thÕ;

Cuéc ®êi; Kinh B¾c; ViÖt Nam


Danh nh©n thÕ giíi/ NguyÔn Huy Cè, TrÇn H÷u Nïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 731 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1245, Vv 1246/ VCONNGUOI / Mfn: 85134

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n chÝnh trÞ; Danh nh©n v¨n ho¸;

Danh nh©n kinh tÕ; Danh nh©n khoa häc tù nhiªn; ThÕ giíi


Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ ®×nh - chïa Hµ vµ t­ liÖu H¸n N«m/ Ban qu¶n lý Di tÝch §×nh - Chïa Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4622/ BTDTHVN / Mfn: 85322

Tõ kho¸ : KiÕn tróc d©n gian; §×nh; Chïa; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Nam
tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương