S¸ch míi sè 05/2010tải về 0.86 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
1   2   3   4   5   6   7   8
§­êng B¸c Hå ®i cøu n­íc/ Tr×nh Quan Phó t.ch., b.s. . - Tb. cã söa ch÷a bæ sung . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1222, Vb 1223/ VCONNGUOI / Mfn: 85078

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Phong c¸ch Hå ChÝ Minh;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; ViÖt Nam
Häc tËp vµ lµm theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ trung víi n­íc hiÕu víi d©n. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47927/ VTTKHXH / Mfn: 85612

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

TÊm g­¬ng ®¹o ®øc; Bµi nãi chuyÖn; Bµi viÕt;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 7 : 1958-1960 / Ph¹m Hång Ch­¬ng ch.b.; Lª V¨n TÝch, Ng« V¨n TuyÓn, NguyÔn V¨n Khoan, Hoµng ThÞ N÷ b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 629 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47915/ VTTKHXH / Mfn: 85601

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1958-1960; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Nhµ dù b¸o thiªn tµi/ TrÇn §­¬ng . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1235, Vb 1236/ VCONNGUOI / Mfn: 85088

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi/ Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47926/ VTTKHXH / Mfn: 85611

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam
79 mïa xu©n Hå ChÝ Minh/ B¸ Ngäc . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2008 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47989, Vb 47990/ VTTKHXH / Mfn: 85705

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Mét giê víi ®ång chÝ Hå ChÝ Minh/ Lª Kh¸nh S¬n . - In lÇn 3 . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1233, Vb 1224/ VCONNGUOI / Mfn: 85086

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
N¨ng ®éng Hå ChÝ Minh/ ThÐp Míi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1184/ VCONNGUOI / Mfn: 85171

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ViÖt Nam


S¸ng ngêi tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2084/ VCONNGUOI / Mfn: 85094

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; TÊm g­¬ng ®¹o ®øc; ViÖt Nam
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi/ §Æng Xu©n Kú, Vò Khiªu, Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1179, Vv 1180/ VCONNGUOI / Mfn: 85137

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc/ Vò V¨n GÇu, NguyÔn Anh Quèc .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1189/ VCONNGUOI / Mfn: 85141

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc;

Ph¸t triÓn gi¸o dôc; ViÖt Nam


Tõ bÕn Nhµ Rång ®Õn Qu¶ng tr­êng Ba §×nh. - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9729, Vv 9730/ VTTKHXH / Mfn: 85669

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; TiÓu sö;

Biªn niªn tiÓu sö; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi b¸o;

Tr­íc t¸c; ChÝnh luËn; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong c«ng t¸c Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. - H. : Thanh niªn, 2009 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9733, Vv 9734/ VTTKHXH / Mfn: 85671

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

§µo t¹o nghÒ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt NamD©n téc häc
Living at the edge of Thai society: The Karen in the highlands of northern Thailand / Claudio O. Delang . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . - 244 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16745/ VKHXHHCM / Mfn: 85270

Tõ kho¸ : B¶n s¾c d©n téc; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ; Th¸i Lan


The Aborigines of Taiwan: The Puyuma: from headhunting to the modern world / Josiane Cauquelin . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 277 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16555/ VKHXHHCM / Mfn: 85236

Tõ kho¸ : Thæ d©n; D©n téc thiÓu sè; Phong tôc tËp qu¸n;

TruyÒn thèng x· héi; TÝn ng­ìng; §µi Loan


The language, ethnicity and race reader/ Roxy Harris, Ben Rampton . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 357 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16690/ VKHXHHCM / Mfn: 85274

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Chñ nghÜa ®Õ quèc; Chñ nghÜa thùc d©n;

Nhµ n­íc; Chñng téc; D©n téc thiÓu sè; Ng«n ng÷ d©n téc


The Modern Anthropology of South-East Asia: An introduction / Victor T. King, William D. Wilder . - N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . - 384 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16561/ VKHXHHCM / Mfn: 85224

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; §«ng Nam ¸


Du kh¶o v¨n ho¸ Ch¨m= Peregrinations Into Ch¨m culture = PÐrÐgrinations culturelles au Ch¨mpa / NguyÔn V¨n Kù, Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9692/ VTTKHXH / Mfn: 85650

Tõ kho¸ : D©n téc häc; Kh¶o cæ häc; V¨n ho¸ Ch¨m;

Di s¶n; Con ng­êi; ViÖt Nam


Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5110, VV 5111/ VDANTOC / Mfn: 85494

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5088, VV 5089/ VDANTOC / Mfn: 85450

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hai Bµ Tr­ng; TruyÒn thuyÕt;

Th¬ v¨n; LÔ héi; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vµo thÕ giíi Folklore/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : Thanh niªn, 2005 . - 648 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1053/ VCONNGUOI / Mfn: 85104

Tõ kho¸ : Folklore; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ c¸c lµng nghÒ: M­êi lé tr×nh quanh Hµ Néi/ Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman . H. : ThÕ giíi, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1566, VL 1567/ VDANTOC / Mfn: 85448

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; LÞch sö lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh¶o luËn vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n téc ViÖt Nam vµ mèi t­¬ng quan v¨n ho¸ nghÖ thuËt víi nhiÒu d©n téc kh¸c trªn thÕ giíi/ C«ng V¨n Trung . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47997, Vb 47998/ VTTKHXH / Mfn: 85709

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; Phong tôc tËp qu¸n;

Giao l­u v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam
Lµng nghÒ thñ c«ng vµ lµng khoa b¶ng thêi phong kiÕn ë ®ång b»ng S«ng M·/ Hµ M¹nh Khoa . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5094, VV 5095/ VDANTOC / Mfn: 85452

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; Lµng khoa b¶ng; LÞch sö ph¸t triÓn;

Thêi kú phong kiÕn; §ång b»ng s«ng M·; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn §«ng Nam ¸: Tõ h×nh thµnh ®Õn hiÖn ®¹i / Mary Somers Heidhues; Huúnh Kim Oanh, Ph¹m Viªm Ph­¬ng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1709/ VNC§BA / Mfn: 85342

Tõ kho¸ : LÞch sö khu vùc; Gi¸ trÞ vËt chÊt; Gi¸ trÞ tinh thÇn;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸
Ng­êi Hoa ë Nam Bé/ Phan An . - H. : KHXH, 2005 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1226, Vv 1227/ VCONNGUOI / Mfn: 85126

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Nguån nh©n lùc; Lèi sèng; TÝn ng­ìng;

Phong tôc tËp qu¸n; Nam Bé; ViÖt NamNhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5086, VV 5087/ VDANTOC / Mfn: 85451

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; TriÒu ®¹i Lý; V¨n häc nghÖ thuËt;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; ThÇn tÝch; Cæ tÝch; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5084, VV 5085/ VDANTOC / Mfn: 85453

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ TrÇn; LÔ héi;

§Òn; Chïa; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Non n­íc Hµ Néi/ Qu¶ng V¨n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47973, Vb 47974/ VTTKHXH / Mfn: 85697

Tõ kho¸ : Danh lam th¾ng c¶nh; Di tÝch lÞch sö; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸; TÝn ng­ìng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph©n tÝch X· héi Quèc gia: D©n téc vµ Ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. B¸o c¸o v¾n t¾t / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9685, Vv 9686/ VTTKHXH / Mfn: 85646

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Kh¸c biÖt v¨n ho¸;

Kh¸c biÖt x· héi; Kh¸c biÖt kinh tÕ; Ph©n tÝch x· héi; ViÖt Nam


Phong tôc tËp qu¸n vÒ h«n nh©n/ V­¬ng Tr¹ch Thu; KiÕn V¨n, Phóc QuyÒn b.d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48003, Vb 48004/ VTTKHXH / Mfn: 85712

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi truyÒn thèng;

H«n nh©n; Trung Quèc


ThÇn ng­êi vµ ®Êt ViÖt/ T¹ ChÝ §¹i Tr­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4621/ BTDTHVN / Mfn: 85321

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng d©n gian;

ThÇn linh; HÖ thèng thÇn linh; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ 2008/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1621/ VDANTOC / Mfn: 85482

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Ng÷ v¨n d©n gian; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; NghÖ thuËt;

Tri thøc d©n gian; B¸o c¸o; 2008; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VV5112, VV 5113/ VDANTOC / Mfn: 85491

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; §êi sèng tin thÇn; H×nh th¸i tÝn ng­ìng;

Sinh ho¹t tÝn ng­ìng; TØnh Qu¶ng Nam-§µ N½ng; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng d©n gian Tµy, Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : KHXH, 2009 . - 717 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47899, Vb 47900/ VTTKHXH / Mfn: 85592

VV 5124, VV 5125, VV 5166/ VDANTOC / Mfn: 85486Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


Trang phôc triÒu Lª TrÞnh/ TrÞnh Quang Vò . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1573, VL 1574/ VDANTOC / Mfn: 85444

Tõ kho¸ : Trang phôc; LÞch sö trang phôc; Trang phôc cung ®×nh;

TriÒu Lª TrÞnh; ThÕ kû XV-XVIII; ViÖt Nam


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi M­êng trong sö dông vµ qu¶n lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh, TrÇn Hång Thu ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47903, Vb 47904/ VTTKHXH / Mfn: 85594

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Ng­êi M­êng;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ tµi nguyªn;

Sö dông tµi nguyªn; Khai th¸c tµi nguyªn; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn lÔ tôc/ Bïi Xu©n Mü, Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 645 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 122/ VDANTOC / Mfn: 85438

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn lÔ tôc; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ViÖt Nam v¨n ho¸ tÝn ng­ìng phong tôc/ Vò Ngäc Kh¸nh, Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 1183 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 120, T§ 121/ VDANTOC / Mfn: 85433

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn d©n téc häc; V¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Tµy ë ViÖt Nam/ Ma Ngäc Dung . - H. : KHXH, 2007 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4619/ BTDTHVN / Mfn: 85319

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ Èm thùc;

¡n uèng; ViÖt Nam; D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy


V¨n ho¸ c¸c téc ng­êi nhãm ng«n ng÷ T¹ng-MiÕn/ Hoµng TuÊn C­ ch.b.; Ng« V¨n Doanh, M¸ ThÞ Thu Hµ b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5032, VV 5033/ VDANTOC / Mfn: 85430

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö téc ng­êi;

Ng«n ng÷ T¹ng-MiÕn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0563, Vv 0564/ VCPHITDONG / Mfn: 85194

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng t©m linh; D©n téc Ch¨m; D©n téc H'm«ng;

D©n téc Th¸i; Ng­êi T©y Nguyªn; Ng­êi Hoa; ViÖt Nam
V¨n ho¸, t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ViÖt Nam: D­íi nh·n quan häc gi¶ L. CadiÌre chñ bót t¹p chÝ Bulletin des Amis du Vieux Hue §« Thµnh hiÕu cæ (1914-1944)/ §ç Trinh HuÖ biªn kh¶o . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2006 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47993, Vb 47994/ VTTKHXH / Mfn: 85707

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam


ViÖt Nam mïa thø n¨m= Vietnam 5th season / Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9662/ VTTKHXH / Mfn: 85626

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng t©m linh; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam

kh¶o cæ häc
Ancient cities: The archaeology of urban life in the Ancient near East and Egypt, Greece, and Rome / Charles Gates . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 444 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16740/ VKHXHHCM / Mfn: 85266

Tõ kho¸ : LÞch sö thµnh phè; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng x· héi; Cæ ®¹i; Italia; Ai CËp; Hy L¹p


The archaeology of Mesopotamia: Theories and approaches / Roger Matthews . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 253 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16741/ VKHXHHCM / Mfn: 85267

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; LÞch sö kh¶o cæ;

Ph­¬ng ph¸p kh¶o cæ; Mesopotamia; Iraq


C¸c di tÝch hËu kú ®¸ cò vµ s¬ kú ®¸ míi ë Qu¶ng T©y Trung Quèc trong mèi quan hÖ víi B¾c ViÖt Nam/ Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2008 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47905, Vb 47906/ VTTKHXH / Mfn: 85595

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ;

HËu k× ®¸ cò; S¬ k× ®¸ cò; Trung Quèc; ViÖt Nam


Du kh¶o v¨n ho¸ Ch¨m= Peregrinations Into Ch¨m culture = PÐrÐgrinations culturelles au Ch¨mpa / NguyÔn V¨n Kù, Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9692/ VTTKHXH / Mfn: 85650

Tõ kho¸ : D©n téc häc; Kh¶o cæ häc; V¨n ho¸ Ch¨m;

Di s¶n; Con ng­êi; ViÖt Nam


Kh¶o luËn vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n téc ViÖt Nam vµ mèi t­¬ng quan v¨n ho¸ nghÖ thuËt víi nhiÒu d©n téc kh¸c trªn thÕ giíi/ C«ng V¨n Trung . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47997, Vb 47998/ VTTKHXH / Mfn: 85709

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; Phong tôc tËp qu¸n;

Giao l­u v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam
Mèi quan hÖ v¨n ho¸ thêi tiÒn sö gi÷a B¾c ViÖt Nam vµ Nam Trung Quèc= Prehistoric Culture Relationship Between North Vietnam and South China / Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5082, VV 5083/ VDANTOC / Mfn: 85454

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Quan hÖ v¨n ho¸; Di vËt v¨n ho¸;

Di chØ kh¶o cæ; Thêi tiÒn sö; ViÖt Nam; Trung Quèc


V­¬ng quèc Phï Nam: LÞch sö vµ v¨n ho¸ / L­¬ng Ninh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1120/ VCONNGUOI / Mfn: 85152

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di chØ kh¶o cæ;

V­¬ng quèc Phï Nam; Cæ ®¹i; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

Connections: Brain, mind, and culture in a social anthropology / Stephen P. Reyna . - USA : Routledge, 2002 . - 220 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16553/ VKHXHHCM / Mfn: 85234

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Nh©n häc x· héi; HÖ thÇn kinh; Bé n·o
Hospital Performance in Brazil: The search for Excellence / Gerard M. La Forgia, Bernard F. Couttolenc . - USA : The World Bank, 2008 . - 411 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01346, Lt 01347/ VNCCHAUMY / Mfn: 85548

Tõ kho¸ : X· héi häc y tÕ; BÖnh viÖn; Y tÕ;

Ch¨m sãc søc kháe; HÖ thèng bÖnh viÖn; Brazin


Indigenous knowledge and ethics/ Darrell A. Posey, Kristina Plenderleith ed. . - N.Y. : Routledge, 2004 . - 274 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16554/ VKHXHHCM / Mfn: 85235

Tõ kho¸ : Nguån gèc téc ng­êi; Tri thøc b¶n ®Þa; Xung ®ét s¾c téc
Information Technology and the World of Work/ Daphne G. Taras, James T. Bennett, Anthony M. Townsend . - USA : Transaction Publishers, 2004 . - 252 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00820/ VNCCHAUMY / Mfn: 85589

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; ViÖc lµm; C«ng nh©n
Low carbon, high growth Latin American responses to climate change/ Augusto De La Torre, Fajnzylber Pablo, Nash John . - USA : The World Bank, 2009 . - 78 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01339/ VNCCHAUMY / Mfn: 85543

Tõ kho¸ : Thay ®æi khÝ hËu; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

X· héi häc m«i tr­êng; Mü Latinh; Caribª


Performance and evolution in the age of Darwin: Out of the natural order / Jane R. Goodall .- Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 266 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16803/ VKHXHHCM / Mfn: 85290

Tõ kho¸ : Sinh vËt häc; ThuyÕt tiÕn ho¸; Quy luËt tù nhiªn; Darwin
The ethics of anthropology: Debates and dilemmas / Pat Caplan ed. . - N.Y. : Routledge, 2003 . 235 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16552/ VKHXHHCM / Mfn: 85233

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Téc ng­êi; §¹o ®øc d©n téc
The Modern Anthropology of South-East Asia: An introduction / Victor T. King, William D. Wilder . - N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . - 384 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16561/ VKHXHHCM / Mfn: 85224

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; §«ng Nam ¸


Theories of Scientific Progress: An introduction / John Losee . - N.Y. : Routledge/ Taylor

Francis group, 2004 . - 181 p.Ký hiÖu kho : Lv 16567/ VKHXHHCM / Mfn: 85230

Tõ kho¸ : Khoa häc kü thuËt; Lý thuyÕt khoa häc kü thuËt;

TiÕn bé khoa häc kü thuËtB¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi 2007/2008: Cuéc chiÕn ®Êu chèng biÕn ®æi khÝ hËu: §oµn kÕt nh©n lo¹i trong mét thÕ giíi ph©n c¸ch / Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1575, VL 1576/ VDANTOC / Mfn: 85445

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

BiÕn ®æi khÝ hËu; B¸o c¸o; 2007-2008; ThÕ giíi


C«ng cô t×m kiÕm= The search / John Battelle; NguyÔn ThÞ Thu HiÒn, NguyÔn ThÞ H»ng Mi d. . H. : Tri thøc, 2008 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1697/ VNC§BA / Mfn: 85330

Tõ kho¸ : C«ng cô t×m kiÕm; Google; C«ng nghÖ th«ng tin
Hµ Néi con ®­êng, dßng s«ng vµ lÞch sö/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2009 . 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0125, Vb 0126/ VCPHITDONG / Mfn: 85202

Tõ kho¸ : §­êng; S«ng; §­êng bé; LÞch sö; VÞ trÝ ®Þa lý; Hµ Néi; ViÖt Nam
KÎ Gi¸ tªn ®Êt tªn ng­êi/ Yªn S¬n, NguyÔn B¸ H©n . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5067/ VDANTOC / Mfn: 85431

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; VÞ trÝ ®Þa lý; §Þa chÝ; §Þa chÝ v¨n ho¸;

Lµng KÎ Gi¸; X· Yªn Së; HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th«ng tin vÒ c¸c dù ¸n, nghiªn cøu trong lÜnh vùc søc khoÎ sinh s¶n vµ khoa häc x· héi vÒ HIV/AIDS, giai ®o¹n 2003-2009/ Dù ¸n Hîp t¸c ViÖt Nam-§an M¹ch . - H. : Trung t©m Th«ng tin vµ T­ liÖu d©n sè, 2009 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5077/ VDANTOC / Mfn: 85427

Tõ kho¸ : X· héi häc y häc; Y tÕ; Søc khoÎ sinh s¶n; HIV/AIDS;

Dù ¸n nghiªn cøu; 2003-2009; ViÖt Nam


ViÖt sö ®Þa d­/ Phan §×nh Phïng; NguyÔn H÷u Mïi d., ch.gi.; Ch­¬ng Th©u gi.th. . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2008 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5076/ VDANTOC / Mfn: 85439

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa d­; Sù kiÖn lÞch sö; Thay ®æi ®Þa danh;

Cæ ®¹i; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Y häc cæ truyÒn: Tham kh¶o biªn dÞch v¨n ho¸ ViÖt Nam = Traditional medicine : Frequently asked questions about Vietnamese culture / H÷u Ngäc, Lady Borton ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2005- 103 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4486, Vv 4487/ BTDTHVN / Mfn: 85302

Tõ kho¸ : Y häc d©n gian; Tri thøc d©n gian; Bµi thuèc d©n gian; ViÖt Nam

Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Social sciences. Vol. 1 / Jonathan Michie . - Lond.; Chicago : Fitzroy Dearborn publishers, 2001. - 973 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16738/ VKHXHHCM / Mfn: 85271

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Danh môc chñ ®Ò; Danh môc tõ lo¹i
Social sciences. Vol. 2 / Jonathan Michie . - Lond.; Chicago : Fitzroy Dearborn publishers, 2001. - 2095 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16739/ VKHXHHCM / Mfn: 85272

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Danh môc chñ ®Ò; Danh môc tõ lo¹i
Social sciences: The big issues / Kath Woodward . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 189 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16691/ VKHXHHCM / Mfn: 85275

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TiÕp biÕn v¨n ho¸;

BÊt b×nh ®¼ng x· héi; QuyÒn c«ng d©n; Toµn cÇu ho¸


The philosophy of social science: New perspectives / Garry Potter . - Lond. : Prentice Hall, 2000 . - 256 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17991/ VKHXHHCM / Mfn: 85262

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TriÕt häc khoa häc x· héi;

Chñ nghÜa duy lý; Chñ nghÜa kinh nghiÖm;

Chñ nghÜa thùc chøng; Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n

Kinh tÕ
Business: Its legal, ethical and global environment / Marianne M. Jennings . - 5th ed. . - N.Y. : West legal studies in business, 2002 . - 869 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16485/ VKHXHHCM / Mfn: 85232

Tõ kho¸ : LuËt kinh doanh; M«i tr­êng kinh doanh;

§¹o ®øc kinh doanh; Mü


China's and India's Challenge to Latin America opportunity or threat? / Lederman Daniel, Marcelo Olarreaga, Guillermo E. Perry . - USA : The World Bank, 2009 . - 331 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01326, Lt 01327/ VNCCHAUMY / Mfn: 85536

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; C¹nh tranh kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ; Trung Quèc; Ên §é; Mü Latinh; Mü Latinh


China's economic growth: A miracle with Chinese Characteristics / Yanrui Wu . - Lond.; N.Y.: Routledge Curzon, 2004 . - 143 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16606/ VKHXHHCM / Mfn: 85248

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Trung Quèc
China's third economic transformation: The rise of private economy / Ross Garnaut, Ligang Song . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 246 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16605/ VKHXHHCM / Mfn: 85249

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Th­¬ng m¹i;

KhuyÕn m¹i; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; Trung Quèc


Chinese business in Southeast Asia: Contesting cultural explanations, researching entrepreneurship / Edmund Terence Gomez, Hsin-Huang Michael Hsiao . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 205 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16608/ VKHXHHCM / Mfn: 85246

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Ng­êi Hoa; Trung Quèc; §«ng Nam ¸
Chinese enterprise, transnationalism, and identity/ Edmund Terence Gomez, Hsin-Huang Michael Hsiao . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 288 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16610/ VKHXHHCM / Mfn: 85244

Tõ kho¸ : Kinh doanh; TËp ®oµn kinh tÕ; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

V¨n ho¸ doanh nghiÖp; C«ng ty xuyªn quèc gia; Trung Quèc


Chinese entrepreneurship and Asian business networks/ Thomas Menkhoff, Solvay Gerke . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2002 . - 335 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16697/ VKHXHHCM / Mfn: 85281

Tõ kho¸ : TËp ®oµn kinh tÕ; M¹ng l­íi kinh doanh; Ho¹t ®éng kinh doanh;

Tæ chøc kinh doanh; Doanh nh©n; Trung Quèc; Ch©u ¸


Distortions to Agricultural incentives in Latin America/ Anderson Kym, Valdes Alberto . - USA : The World Bank, 2008 . - 411 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01334, Lt 01335/ VNCCHAUMY / Mfn: 85540

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp; Trî cÊp n«ng nghiÖp;

Vèn trî cÊp; Ch©u Mü Latinh


Does the Investment Climate Matter?: Microeconomic foundations of growth in Latin America / Fainzylber Pablo, Guasch J. Luis, Lopez J. Humberto . - USA : The World Bank, 2009. - 321 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01336/ VNCCHAUMY / Mfn: 85541

Tõ kho¸ : §Çu t­; M«i tr­êng ®Çu t­; Kinh tÕ tµi chÝnh; Mü Latinh
Doing business in China/ Tim Ambler, Morgen Witzel . - 2nd ed. . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 274 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16609/ VKHXHHCM / Mfn: 85245

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ ; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; Trung Quèc


From bricks to clicks: 5 steps to creating a durable online brand / Serge Timacheff, Douglas E. Rand . - N.Y. : McGraw-Hill, 2001 . - 303 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16782/ VKHXHHCM / Mfn: 85293

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Th­¬ng m¹i ®iÖn tö; Qu¶ng c¸o s¶n phÈm;

TiÕp thÞ s¶n phÈm; Nh·n hµng ho¸


Globalization and Asia Pacific economy/ Kyung Tae Lee . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 351 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16699/ VKHXHHCM / Mfn: 85283

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Khñng ho¶ng tµi chÝnh; HËu qu¶ kinh tÕ x· héi;

§Çu t­ n­íc ngoµi; Phôc håi kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
Haiti: Public Expenditure Management and Financial Accountability Review . - USA : The World Bank, 2008 . - 282 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01348, Lt 01349/ VNCCHAUMY / Mfn: 85547

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vi m«; Qu¶n lý tµi chÝnh; Qu¶n lý kinh tÕ;

Tiªu dïng c«ng céng; Haiti


Inside the Japanese company/ Fiona Graham . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . - 246 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16692/ VKHXHHCM / Mfn: 85276

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; C«ng ty; Sù nghiÖp kinh doanh;

Quan hÖ c«ng viÖc; C¸ nh©n; Lý thuyÕt nhãm; NhËt B¶n


Knowledge and Innovation for Competitiveness in Brazil/ Rodriguez Alberto, Dahman Carl, Jamil Salmi . - USA : The World Bank, 2008 . - 247 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01337, Lt 01338/ VNCCHAUMY / Mfn: 85542

Tõ kho¸ : §æi míi c«ng nghÖ; Ph©n phèi søc lao ®éng;

Vèn lao ®éng; Nguån nh©n lùc; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; BraxinMeasuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean/ Ricardo Paes de Barros, Francisco H.G. Ferreira, Jose R. Molinas Vega,... . - USA : The World Bank, 2009 . - 195 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01330, Lt 01331/ VNCCHAUMY / Mfn: 85538

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn kinh tÕ; §iÒu kiÖn x· héi; BÊt b×nh ®¼ng;

ChÝnh s¸ch x· héi; Mü Latinh; Caribª


Mexico's Transition to a Knowledgebased Economy: Challenges and Opportunities: WBI Development Studies / Kuznetsov Yevgeny, Dahlman Carl . - USA : The World Bank, 2008 . - 170 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01344, Lt 01345/ VNCCHAUMY / Mfn: 85546

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Mexico


Net value: Valuing dot-com companies - uncovering the reality behind the Hype / Peter J. Clark, Stephen Neill . - N.Y. : Amacom¬, 2001 . - 295 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16789/ VKHXHHCM / Mfn: 85284

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; HËu qu¶ kinh doanh;

Th­¬ng m¹i ®iÖn tö; Kinh doanh qua m¹ng


New Frontiers in Agricultural History/ Kyle D. Kauffman . - USA : Jai Press Inc, 2000 . - 252 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00679/ VNCCHAUMY / Mfn: 85507

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Mü
No growth without equity?: Inequality, Interests, and Competition in Mexico / Levy Santiago, Walton Michael . - USA : The World, 2009 . - 449 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01332, Lt 01333/ VNCCHAUMY / Mfn: 85539

Tõ kho¸ : Thu nhËp; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Mexico; Mü
Poverty and the third way/ Colin C. Williams, Jan Windebank . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 214 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16694/ VKHXHHCM / Mfn: 85278

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Hé gia ®×nh;

NghÌo ®ãi; Gi¶i ph¸p; TriÓn väng


Residential Electricity Subsidies in Mexico: Exploring Options for Refrom and for Enhancing the Impact in the Poor / Komives Kristin, Todd M. Johnson, Jonathan D. Halpern . - USA : The World Bank, 2009 . - 76 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01342, Lt 01343/ VNCCHAUMY / Mfn: 85545

Tõ kho¸ : ThuÕ; Bao cÊp ®iÖn; §iÖn n¨ng; Mexico
The abolition of Antitrust/ Gary Hull ed. . - USA : Transaction, 2005 . - 176 p.

Ký hiÖu kho : Lv 00251/ VNCCHAUMY / Mfn: 85521

Tõ kho¸ : §éc quyÒn kinh tÕ; Chèng ®éc quyÒn kinh tÕ;

Tù do c¹nh tranh; Mü


The Clash of Economic Cultures: Japanese Bankers in the City of London/ Junko Sakai . - USA : Transaction Publishers, 2000 . - 260 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00815/ VNCCHAUMY / Mfn: 85584

Tõ kho¸ : C«ng ty tµi chÝnh; Kinh tÕ tµi chÝnh; Kinh doanh;

Rµo c¶n v¨n ho¸; Kinh nghiÖm; NhËt B¶nThe employment impact of China's WTO accession/ A.S. Bhalla, Shufang Qiu . - Lond.; N.Y.: Routledge Curzon, 2004 . - 204 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16607/ VKHXHHCM / Mfn: 85247

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; Kinh tÕ c«ng nghiÖp; Tæ chøc WTO;

Lùc l­îng lao ®éng; Gia nhËp WTO; Trung Quèc


The Future of Foreign Investment in Southeast Asia/ Nick J. Freeman, Frank L. Bartels . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 288 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16611/ VKHXHHCM / Mfn: 85243

Tõ kho¸ : §Çu t­ n­íc ngoµi; §Çu t­ trùc tiÕp; §«ng Nam ¸
The Harvard business school guide to careers in management consulting 2001 edition/ Lily Wong . - N.Y. : In Association with the Harvard Business School Management Consulting Club, 2001 . - 226 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16783/ VKHXHHCM / Mfn: 85294

Tõ kho¸ : Qu¶n lý; T­ vÊn qu¶n lý; Ho¹t ®éng qu¶n lý;

Qu¶n lý kinh doanh; Mü


The New York Times: Century of business / Floyd Norris, Christine Bockelmann . - N.Y. : McGraw-Hill, 2000 . - 326 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16790/ VKHXHHCM / Mfn: 85285

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; The New York Times;

LÞch sö kinh doanh; Ph¸t triÓn kinh doanh; Mü


The world of consumption: The Material and Cultural Revisited / Ben Fine . - 2nd ed. . - Lond.; N.Y. : Routlegde, 2002 . - 313 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16602/ VKHXHHCM / Mfn: 85251

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Ng­êi tiªu dïng; Kinh tÕ hµng ho¸
What every successful woman knows: 12 breakthrough strategies to get the power and ignite your career / Janice Reals Ellig, William J. Morin . - N.Y. : McGraw-Hill, 2001 . - 228 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16797/ VKHXHHCM / Mfn: 85286

Tõ kho¸ : Phô n÷; N÷ doanh nh©n; Ph¸t triÓn sù nghiÖp;

Tµi n¨ng l·nh ®¹o; Qu¶n lý x· héi


World view: Global strategies for the new economy / Jeffrey E. Garten . - Boston : Havard Business Review Book, 2000 . - 340 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16800/ VKHXHHCM / Mfn: 85288

Tõ kho¸ : Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi; ChiÕn l­îc kinh tÕ;

TËp ®oµn kinh tÕ; C¹nh tranh kinh tÕ;

ThÞ tr­êng n¨ng l­îng; ThÕ giíi
B¸o c¸o vÒ t¨ng tr­ëng: ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp / Uû ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ Ph¸t triÓn . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi , 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9687, Vv 9688/ VTTKHXH / Mfn: 85647

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng; T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng;

ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng; Xu h­íng t¨ng tr­ëng; ThÕ giíi


C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, §µi Loan - nghiªn cøu so s¸nh/ Ng« Xu©n B×nh . - H. : Khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ, 2008 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1731, Vv1732, Vv1733, Vv1734/ VNC§BA / Mfn: 85355

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp; Kû yÕu Héi th¶o;

ViÖt Nam; §µi Loan

Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC): Néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0541, Vv 0542/ VCPHITDONG / Mfn: 85183

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ; Céng ®ång kinh tÕ ASEAN; AEC;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; §Æc tr­ng c¬ b¶n; §«ng Nam ¸


C¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng tiªu chÝ, b­íc ®i, c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n/ Vò N¨ng Dòng . - H. : N«ng nghiÖp, 2004- 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1054/ VCONNGUOI / Mfn: 85121

Tõ kho¸ : N«ng th«n; N«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

C¬ chÕ chÝnh s¸ch; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; ViÖt Nam
tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương