S¸ch míi sè 04/2012


§a d¹ng vµ b¶n s¾c quan hÖ víi cha mÑtải về 0.77 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
1   2   3   4   5   6   7   8
§a d¹ng vµ b¶n s¾c quan hÖ víi cha mÑ: Sèng trong mét x· héi dÞ tÝnh: nghiªn cøu nh÷ng ng­êi n÷ yªu n÷ / NguyÔn Quúnh Trang, NguyÔn Thu Nam . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2393/ VTAMLY / Mfn: 95896

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; X· héi häc giíi tÝnh;

Ng­êi dÞ tÝnh; §ång tÝnh n÷; ViÖt Nam


§¸nh gi¸ chÝnh s¸ch ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n cho ng­êi d©n téc Ýt ng­êi t¹i ViÖt Nam/ UNIFPA . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : VL 706/ VTAMLY / Mfn: 95907

Tõ kho¸ : X· héi häc søc kháe; Søc kháe sinh s¶n;

D©n téc thiÓu sè; ChÝnh s¸ch ch¨m sãc søc kháe;

ViÖt Nam
§¹o ®øc m«i tr­êng ë n­íc ta: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2430, Vv 2429/ VTAMLY / Mfn: 95941

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; §¹o ®øc; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam
§Æc ®iÓm nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: B»ng chøng thu thËp tõ cuéc ®iÒu tra hé gia ®×nh d©n téc thiÓu sè n¨m 2009 t¹i 11 tØnh / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1292/ VGIADINH / Mfn: 95671

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc; D©n téc thiÓu sè;

Hé gia ®×nh; §iÒu tra x· héi häc; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam
§Æc thï giíi ë ViÖt Nam vµ b¶n s¾c d©n téc: Nh×n tõ gãc ®é d©n téc häc / Lª ThÞ Nh©m TuyÕt . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 928 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2040 / VGIADINH / Mfn: 95690

Tõ kho¸ : Giíi; Phô n÷; §Æc thï giíi; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÝnh s¸ch x· héi; Søc khoÎ phô n÷; ViÖt Nam


§Ó nhµ tr­êng ho¹t ®éng hiÖu qu¶: B»ng chøng míi vÒ c¶i c¸ch tr¸ch nhiÖm / Barbara Bruns, Deon Filmer, Harry Anthony Patrinos . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11456/ VTTKHXH / Mfn: 96107

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; ChÊt l­îng gi¸o dôc;

Tr¸ch nhiÖm gi¸o viªn; ThÕ giíi


§iÒu tra quèc gia vÒ vÞ thµnh niªn vµ thanh niªn ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1247, TLv 1265/ VGIADINH / Mfn: 95657

Tõ kho¸ : VÞ thµnh niªn; Thanh niªn; Lèi sèng; ViÖc lµm;

Gi¸o dôc; Søc khoÎ sinh s¶n; Søc khoÎ t×nh dôc; HIV;

TruyÒn th«ng; Søc khoÎ tinh thÇn; ViÖt Nam
Gia ®×nh n«ng th«n ®ång b»ng B¾c bé trong chuyÓn ®æi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i Hµ Nam / TrÞnh Duy Lu©n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2074, Vv 2075/ VGIADINH / Mfn: 95662

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng th«n; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Gi¶i phãng gi¸ trÞ ®Êt ®ai ®Ó cung cÊp tµi chÝnh cho c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ: Gióp xo¸ nghÌo th«ng qua sù tham gia cña t­ nh©n trong ngµnh c¬ së h¹ tÇng / George E. Peterson . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11455/ VTTKHXH / Mfn: 96106

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; C¬ së h¹ tÇng; §« thÞ;

Kinh tÕ ®Êt ®ai; Tµi chÝnh; Huy ®éng tµi chÝnh;

Gi¸ trÞ ®Êt ®ai; ThÕ giíi
Gi¸o dôc ViÖt Nam: ph©n tÝch c¸c chØ sè chñ yÕu: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1285/ VGIADINH / Mfn: 95673

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; Thèng kª gi¸o dôc;

Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Hµ Néi thùc hiÖn quy ho¹ch ®« thÞ theo h­íng hiÖn ®¹i trong nh÷ng n¨m 1991 - 2005: LuËn ¸n tiÕn sÜ / Ph¹m ThÞ Kim Ng©n . - H. : Tr­êng §HKHXH

NV, 2010 . - 213 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2379/ VSUHOC / Mfn: 95891

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Qu¶n lÝ ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ;

1991-2005; Hµ Néi; ViÖt Nam


Héi nghÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng toµn quèc lÇn thø 3. - H. : [k.nxb.], 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1288/ VGIADINH / Mfn: 95668

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; M«i tr­êng; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tõ nghiªn cøu quèc gia vÒ b¹o lùc gia ®×nh víi phô n÷ ë ViÖt Nam 2010/ §ç Thøc, John Hendra . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1240, TLv 1249/ VGIADINH / Mfn: 95653

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc phô n÷;

B¹o lùc gia ®×nh; B¹o lùc phô n÷; KÕt qu¶ nghiªn cøu;

2010; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tõ nghiªn cøu quèc gia vÒ b¹o lùc gia ®×nh víi phô n÷ ë ViÖt Nam 2010. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 31 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1263/ VGIADINH / Mfn: 95702

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc phô n÷;

B¹o lùc gia ®×nh; B¹o lùc phô n÷;

KÕt qu¶ nghiªn cøu; 2010; ViÖt Nam

Kû yÕu Héi nghÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng toµn quèc lÇn thø 3/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0210/ VTRIETHOC / Mfn: 95989

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; §Þnh h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Kû yÕu héi th¶o;

2005-2010; 2011-2015; ViÖt Nam
Mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong ý thøc ng­êi d©n ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Minh Vô, Tr­¬ng Thµnh Trung, NguyÔn B¸ D­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : V 10400/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95801

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; X©y dùng Tæ quèc;

B¶o vÖ Tæ quèc; Chñ nghÜa x· héi; LÝ luËn; Thùc tiÔn;

ý thøc chÝnh trÞ; Nh©n d©n; ViÖt Nam
Mét sè quan ®iÓm x· héi häc cña Durkheim: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quý Thanh ch.b..; NguyÔn Quý NghÞ, Lª Ngäc Hïng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 852/ VTAMLY / Mfn: 95901

Tõ kho¸ : T­ t­ëng x· héi; LÞch sö t­ t­ëng x· héi häc;

Quan ®iÓm x· héi häc; CËn ®¹i; Emile Durkheim; Ph¸p


Mét sè vÊn ®Ò vÒ biÕn ®æi c¬ cÊu x· héi ViÖt Nam hiÖn nay/ T¹ Ngäc TÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : V 10320, V 10321/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95740

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; BiÕn ®æi c¬ cÊu x· héi;

Ph©n tÇng x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè cho sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. T. 2 / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2073/ VGIADINH / Mfn: 95714

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; X· héi häc lao ®éng;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


100 n¨m tíi: Dù b¸o cho thÕ kû 21. S¸ch tham kh¶o / George Friedman; Hång H¹nh, KiÒu Anh, Thu Quúnh,... d.; Lª §øc H¹nh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1655, Vv 1656/ VTRIETHOC / Mfn: 95988

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

ThÕ kû 21; ThÕ giíi
N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Héi Ng­êi cao tuæi ViÖt Nam trong thêi kú míi/ §inh V¨n T­, NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2049/ VGIADINH / Mfn: 95646

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Héi Ng­êi cao tuæi;

ChÊt l­îng ho¹t ®éng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Nghiªn cøu gia ®×nh vµ giíi thêi kú ®æi míi/ NguyÔn H÷u Minh, TrÇn ThÞ V©n Anh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : V 10342/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95757

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; B×nh ®¼ng giíi; Giíi;

Gia ®×nh; Phô n÷; TrÎ em; ViÖt Nam


Nghiªn cøu v¨n ho¸ ®« thÞ Trung Quèc: S¸ch tham kh¶o / Hå HuÖ L©m, TrÇn H©n, V­¬ng Ph­¬ng Hoa ch.b.; Th¸i Hoµ, Thuý Lan, Thanh Hµ, Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11459, Vv 11460/ VTTKHXH / Mfn: 96109

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; V¨n ho¸ ®« thÞ; V¨n ho¸;

X· héi häc v¨n ho¸; Trung Quèc


Ng­êi cao tuæi d©n téc vµ giµ lµng trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng T©y Nguyªn/ NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2044/ VGIADINH / Mfn: 95687

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Giµ lµng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; D©n téc thiÓu sè; T©y Nguyªn;

ViÖt Nam
Ng­êi cao tuæi vµ b¹o lùc gia ®×nh/ NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 86 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1547/ VGIADINH / Mfn: 95696

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Ng­êi cao tuæi; B¹o lùc gia ®×nh;

Phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh; ViÖt NamNg­êi Hoa ë B×nh D­¬ng/ Huúnh Ngäc §¸ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11483, Vv 11484/ VTTKHXH / Mfn: 96121

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Céng ®ång ng­êi Hoa; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
Nhu cÇu phô n÷ t¹i ®Þa bµn chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i 4 x· cña CÈm Giµng, H¶i D­¬ng vµ §«ng Anh - Hµ Néi / Tr­êng C¸n bé Phô n÷ Trung ­¬ng . - H. : Phô n÷, 2009 . - 134 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2051/ VGIADINH / Mfn: 95692

Tõ kho¸ : Phô n÷; N«ng th«n; TØnh H¶i D­¬ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 730 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1629, Vv 1630/ VTRIETHOC / Mfn: 95970

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ giíi ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2011-2020: B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu / Ng« ThÞ TuÊn Dung chñ nhiÖm . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1258/ VGIADINH / Mfn: 95655

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ViÖc lµm; Giíi; Nguån nh©n lùc;

Ch¨m sãc søc khoÎ; ViÖt Nam


Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam/ TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5094, Vb 7594/ VSUHOC / Mfn: 95815

Tõ kho¸ : Qu¶n lý x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


N­íc Nga - 2050: ChiÕn l­îc ®ét ph¸ c¸ch t©n / B.N. Kudøc, Yu.V. YakovÐts . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50082, Vb 50083/ VTTKHXH / Mfn: 96080

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Nga


Ph¸t huy tiÒm lùc tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ gi¸ trÞ lÞch sö - v¨n ho¸ ph¸t triÓn bÒn v÷ng thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020/ Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2356/ VSUHOC / Mfn: 95849

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Nguån lùc ph¸t triÓn;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5092/ VSUHOC / Mfn: 95814

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; §¶ng l·nh ®¹o;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi kú ®æi míi;

ViÖt Nam
Phong th¸i cña bËc thÇy thuyÕt phôc/ Dave LaKhani; Thanh Mai d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 241tr.Ký hiÖu kho : Vb 855/ VTAMLY / Mfn: 95898

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; T©m lý häc giao tiÕp;

ThuyÕt phôc; Kü n¨ng thuyÕt phôc


Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc/ Ph¹m V¨n QuyÕt, NguyÔn Quý Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2054, Vv 2078/ VGIADINH / Mfn: 95665

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt x· héi häc; Nghiªn cøu x· héi häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Quan hÖ giíi vµ kh¶ n¨ng n©ng cÊp chuçi gi¸ trÞ t¹i c¸c lµng nghÒ gèm truyÒn thèng/ Ph¹m ThÞ Ngäc ¸nh . - H. : Phô n÷, 2009 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2050/ VGIADINH / Mfn: 95693

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; Giíi; TØnh B¾c Ninh;

TØnh Qu¶ng Nam; TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam


Quan hÖ víi cha mÑ: Sèng trong mét x· héi dÞ tÝnh: C©u chuyÖn tõ 40 ng­êi n÷ yªu n÷ / NguyÔn Quúnh Trang, NguyÔn ThÞ Thu Nam, Lª NguyÔn Thu Thuû,... .- H. : ThÕ giíi, 2010 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2041, Vv 2042/ VGIADINH / Mfn: 95695

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; X· héi häc giíi tÝnh;

Ng­êi dÞ tÝnh; §ång tÝnh n÷; ViÖt Nam


Sù thèng trÞ cña nam giíi/ Pierre Bourdieu; Lª Hång S©m d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1550/ VGIADINH / Mfn: 95731

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Nam giíi; B×nh ®¼ng giíi; ThÕ giíi
Søc khoÎ t©m thÇn cña vÞ thµnh niªn vµ thanh niªn ViÖt Nam: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / NguyÔn Thanh H­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 40 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1274, TLv 1276/ VGIADINH / Mfn: 95649

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Søc khoÎ t©m thÇn; B¸o c¸o; ViÖt Nam


T¹i sao t×nh dôc l¹i thó vÞ: Hay qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ nªn ®Æc ®iÓm giíi tÝnh ë con ng­êi / Jared Diamond; NguyÔn Thuû Chung d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1549/ VGIADINH / Mfn: 95667

Tõ kho¸ : Sinh lÝ häc; X· héi häc giíi tÝnh; Quan hÖ t×nh dôc;

§êi sèng t×nh dôc; Giíi tÝnh; Qu¸ tr×nh tiÕn ho¸;

§éng vËt; Con ng­êi
T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi - Lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ë thµnh phè Hå ChÝ Minh/ §ç Phó TrÇn T×nh . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : V 10343/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95758

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi;

X· héi häc kinh tÕ; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
T©m lý x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 856, Vb 857 / VTAMLY / Mfn: 95946

Tõ kho¸ : T©m lý x· héi; Nghiªn cøu t©m lý; NhËn thøc x· héi;

ThÝch øng x· héi; BiÕn ®æi t©m lý; ViÖt Nam


Th¸i ®é cña thanh thiÕu niªn ViÖt Nam vÒ mét sè vÊn ®Ò x· héi: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / NguyÔn H÷u Minh, TrÇn ThÞ Hång . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 48 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1270, TLv 1279/ VGIADINH / Mfn: 95645

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Lèi sèng; T×nh dôc; H«n nh©n; Gia ®×nh;

§êi sèng x· héi; B¸o c¸o; ViÖt Nam
Tham vÊn chÝnh s¸ch víi c¸c tæ chøc x· héi d©n sù vµ ng­êi d©n céng ®ång vÒ vÊn ®Ò x©y dùng n¨ng lùc vµ quyÒn n¨ng cho nhãm phô n÷ yÕu thÕ: Nghiªn cøu ®Þnh tÝnh ë Hµ Néi vµ B¾c Giang . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1245/ VGIADINH / Mfn: 95658

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; Phô n÷; X· héi häc phô n÷;

Tæ chøc x· héi; Søc khoÎ; 2011-2020; ViÖt Nam


Thanh niªn vµ lèi sèng cña thanh niªn ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Ph¹m Hång Tung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2059/ VGIADINH / Mfn: 95664

Tõ kho¸ : X· hé häc thanh niªn; Thanh niªn; Lèi sèng;

BiÕn ®æi lèi sèng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam víi viÖc tiÕp cËn vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / NguyÔn ThÞ Mai H­¬ng, NguyÔn §×nh Anh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1269, TLv 1273/ VGIADINH / Mfn: 95652

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng; ViÖt Nam


ThÞnh v­îng chung - Kinh tÕ häc cho hµnh tinh ®«ng ®óc: S¸ch tham kh¶o / Jeffrey D. Sachs; §øc TuÖ, Thu H­êng, My Hoµng, V¹n B¶o d.; Kim Thoa, Minh Long h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50084, Vb 50085/ VTTKHXH / Mfn: 96081

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; M«i tr­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

ThÕ giíi
Thùc tr¹ng ®êi sèng cña ng­êi cao tuæi tõ 80 trë lªn/ NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 136 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2045/ VGIADINH / Mfn: 95647

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng tuyÓn dông vµ viÖc lµm cña lao ®éng n÷ di c­ tíi c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam/ Trung t©m Nghiªn cøu lao ®éng n÷ vµ giíi . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2043/ VGIADINH / Mfn: 95688

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Lao ®éng n÷; Lao ®éng di c­;

ViÖc lµm; Khu c«ng nghiÖp; ViÖt Nam


Tãm t¾t mét sè chØ sè ph©n tÝch theo giíi tÝnh: Tõ sè liÖu cña Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 63 tr..

Ký hiÖu kho : Vb 851/ VTAMLY / Mfn: 95903

Tõ kho¸ : D©n sè; X· héi häc d©n sè; C¬ cÊu d©n sè;

2009; ViÖt Nam


Tæng quan c¸c nghiªn cøu vÒ giíi ë ViÖt Nam: Cã nhÊn m¹nh mét sè nÐt riªng vïng Nam Bé (giai ®o¹n 2000 - 2010): B¸o c¸o tæng kÕt hîp phÇn 1 / NguyÔn Quang Vinh, TrÇn §an T©m, §µo Quang B×nh. . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 51 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1290/ VGIADINH / Mfn: 95730

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; 2000-2010;

§«ng Nam Bé; ViÖt NamTr¸ch nhiÖm x· héi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng = Social Responsibility in the context of market economy / Ph¹m V¨n §øc ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1658, Vv 1659/ VTRIETHOC / Mfn: 95990

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Doanh nghiÖp; Tr¸ch nhiÖm x· héi
TrÝ th«ng minh thùc dông: 5 phót mçi ngµy ®Ó thay ®æi cuéc sèng / Harvey Deutschendorf; NguyÔn Hång Lª d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 854/ VTAMLY / Mfn: 95899

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng
Tuæi nghØ h­u cña lao ®éng n÷ ViÖt Nam: B×nh ®¼ng giíi vµ sù bÒn v÷ng cña Quü b¶o hiÓm x· héi . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1281, TLv 1261/ VGIADINH / Mfn: 95700

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Tuæi nghØ h­u; Phóc lîi x· héi;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn x· héi Oxford. - H. : §¹i häc Quèc gia, 2010 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0624 / VTRIETHOC / Mfn: 95991

Tõ kho¸ : X· héi häc; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷
Vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi ph¸t triÓn vµ qu¶n lý x· héi/ Thang V¨n Phóc, NguyÔn Minh Ph­¬ng ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9493, Vb 9494/ VTRIETHOC / Mfn: 96025

Tõ kho¸ : Tæ chøc x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý x· héi;

Häat ®éng x· héi; ViÖt Nam


VÊn ®Ò phô n÷ trªn b¸o chÝ tiÕng ViÖt: Tr­íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945/ §Æng ThÞ V©n Chi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2330/ VSUHOC / Mfn: 95812

Tõ kho¸ : Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; B¸o chÝ; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam
X· héi d©n sù ë Malaysia vµ Th¸i Lan/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : V 10337, V 10338/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95753

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi; X· héi d©n sù;

ChÕ ®é x· héi; Th¸i Lan; Malaysia


X· héi häc gia ®×nh/ Mai Huy BÝch . - H. : KHXH, 2010 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2062, Vv 2080/ VGIADINH / Mfn: 95710

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; H×nh th¸i gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; H«n nh©n; ThÕ giíi


X· héi häc gia ®×nh: Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c nghiªn cøu ViÖt Nam - Thuþ §iÓn; Dù ¸n VS-RDE-05 / Mai Huy BÝch . - H. : KHXH, 2011 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2076, Vv 2077/ VGIADINH / Mfn: 95712

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; C¬ cÊu x· héi; Qu¶n lÝ x· héi;

LÝ thuyÕt qu¶n lÝ; Vèn x· héi; Dù b¸o x· héi; ThÕ giíi


X· héi häc gia ®×nh/ Lª ThÞ Quý . - H. : ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2427/ VTAMLY / Mfn: 95943

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; Nghiªn cøu gia ®×nh
X· héi häc vÒ l·nh ®¹o, qu¶n lý/ Lª Ngäc Hïng ch.b.; NguyÔn Ngäc Huy, §ç V¨n Qu©n, NguyÔn §×nh TÊn,... b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2066, Vv 2079/ VGIADINH / Mfn: 95713

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; C¬ cÊu x· héi; Qu¶n lÝ x· héi;

LÝ thuyÕt qu¶n lÝ; Vèn x· héi; Dù luËn x· héi; ViÖt Nam


X· héi häc vÒ tiÒn b¹c/ Damien De Blic, Jeanne Lazarus; NguyÔn §«n Ph­íc d.- H. : Tri thøc, 2009 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 858/ VTAMLY / Mfn: 95945

Tõ kho¸ : X· héi häc tµi chÝnh; TiÒn tÖ; §Þnh chÕ x· héi
X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2060/ VGIADINH / Mfn: 95729

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam
X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n ho¸ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n NhËt . - H. : KHXH, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2392/ VTAMLY / Mfn: 95894

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; §êi sèng v¨n ho¸;

Nghiªn cøu v¨n ho¸; ViÖt Nam


Xu h­íng viÖc lµm ViÖt Nam 2010/ Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi . - H.: [k.nxb.], 2010 . - 57 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1295/ VGIADINH / Mfn: 95717

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; Lao ®éng; Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ThÞ tr­êng lao ®éng; ViÖt Nam

ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 26/4/12


tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương