S¸ch míi sè 04/2012


§«ng Kinh NghÜa Thôc vµ v¨n th¬ §«ng Kinh NghÜa Thôctải về 0.77 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
1   2   3   4   5   6   7   8
§«ng Kinh NghÜa Thôc vµ v¨n th¬ §«ng Kinh NghÜa Thôc. T. 1 / Ch­¬ng Th©u b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 902 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2336/ VSUHOC / Mfn: 95837

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n th¬; Nh©n vËt lÞch sö;

Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc; CËn ®¹i; ViÖt Nam


§«ng Kinh NghÜa Thôc vµ v¨n th¬ §«ng Kinh NghÜa Thôc. T. 2 / Ch­¬ng Th©u b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 966 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1719 / VSUHOC / Mfn: 95874

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

V¨n xu«i; Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc;

CËn ®¹i; ViÖt Nam
§ång dao ng­êi ViÖt: S­u tÇm, tuyÓn chän, b×nh gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 481 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50063/ VTTKHXH / Mfn: 96063

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; ViÖt Nam


G­¬ng mÆt v¨n häc Th¨ng Long/ NguyÔn HuÖ Chi ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 838 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2354/ VSUHOC / Mfn: 95852

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ThÕ kØ 10-19; CËn ®¹i;

Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
H¸t - KÓ truyÖn cæ Raglai/ NguyÔn H¶i Liªn, Sö V¨n Ngäc s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2397/ VTAMLY / Mfn: 95927

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; TruyÖn kÓ ; D©n téc Raglai; ViÖt Nam


LÞch sö ViÖt Nam trong tôc ng÷ - ca dao/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 249tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2422/ VTAMLY / Mfn: 95937

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt NamLßng yªu n­íc trong v¨n häc d©n gian ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50074/ VTTKHXH / Mfn: 96074

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÞch sö v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Lßng yªu n­íc;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ViÖt Nam
Mo kÓ chuyÖn ®Î ®Êt ®Î n­íc/ §inh V¨n ¢n . - H. : KHXH., 2011 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50055/ VTTKHXH / Mfn: 96055

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


108 nhµ v¨n thÕ kû XX- XXI/ §oµn Tö HuyÕn b.s. . - In lÇn 1 . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2011 . - 667 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11492, Vv 11493/ VTTKHXH / Mfn: 96126

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nhµ v¨n; TiÓu sö; T¸c phÈm;

ThÕ kØ 20; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


NguyÔn An Ninh t¸c phÈm/ Mai Quèc Liªn, NguyÔn S¬n ch.b.; NguyÔn An TÞnh, NguyÔn S¬n s.t. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 1366 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11445/ VTTKHXH / Mfn: 96100

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Ng­êi con lai Phi ch©u/ Jansen Morati; B»ng Nguyªn d. . - H. : V¨n häc, 2010 .- 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2067/ VGIADINH / Mfn: 95672

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

Bê biÓn Ngµ; Ch©u Phi


Nhµ v¨n ViÖt Nam hiÖn ®¹i/ Ban ChÊp hµnh Héi Nhµ v¨n ViÖt Nam . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2007 . - 1200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11446/ VTTKHXH / Mfn: 96101

Tõ kho¸ : Nhµ v¨n; TiÓu sö; T¸c phÈm; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
Nh÷ng khóc ca cÇu tr­êng thä cña Bôt Ng¹n/ TriÖu ThÞ Mai, Ma V¨n Hµn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 599 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50050/ VTTKHXH / Mfn: 96050

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ cÇu vÝa; CÇu tr­êng thä;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Sö thi T©y Nguyªn víi cuéc sèng ®­¬ng ®¹i/ Phan §¨ng NhËt, Chu Xu©n Giao ch.b.. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2432/ VTAMLY / Mfn: 95954

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ba Na; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc £ §ª;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Sö thi téc ng­êi Stiªng: Kr«ng K¬ Laas ®o¹t hån nµng R¬ Liªng Mas / Phan Xu©n ViÖn, Phïng ThÞ Thanh Lµi, §iÓu MÝ, §iÓu HÝch . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2415/ VTAMLY / Mfn: 95930

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Stiªng; ViÖt Nam


T¸c phÈm §Æng Hµnh vµ Bµn §¹i Héi: TruyÖn th¬ cña ng­êi Dao ë Thanh Ho¸ / TrÇn TrÝ Dâi, TriÖu Phóc Xu©n, TriÖu ThÞ Nga . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9482/ VTRIETHOC / Mfn: 96014

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Dao; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


Tang lÔ cña ng­êi Th¸i ë NghÖ An: Kh¶o s¸t vïng Khñn Tinh, huyÖn Quú Hîp/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2420/ VTAMLY / Mfn: 95942

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ; D©n téc Th¸i;

NghÖ An; HuyÖn Quú Hîp; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


T¹o S«ng Ca - Nµng Si C¸y/ L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9476/ VTRIETHOC / Mfn: 96008

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Thiªn B¶n lôc kú: HuyÒn tho¹i ®Êt S¬n Nam / Bïi V¨n Tam kh.c., b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2398/ VTAMLY / Mfn: 95925

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Sù tÝch; TruyÖn cæ tÝch; Sù tÝch thÇn;

HuyÖn Vô B¶n; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Th¬ ca d©n gian d©n téc M¶ng/ NguyÔn Hïng M¹nh ch.b.; TrÇn H÷u S¬n, NguyÔn ThÞ Minh Tó, §Æng ThÞ Oanh b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50059/ VTTKHXH / Mfn: 96059

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; D©n téc M¶ng;

TØnh Lai Ch©u; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
TiÕng c­êi tõ kho tµng ca dao ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2419/ VTAMLY / Mfn: 95911

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao; ViÖt Nam


TiÕng ®Þa ph­¬ng trong ca dao vïng Qu¶ng Nam, §µ N½ng/ §inh ThÞ Hùu s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50060/ VTTKHXH / Mfn: 96060

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng; ViÖt Nam
Toµn tËp TrÇn Nh©n T«ng/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9516/ VTRIETHOC / Mfn: 96039

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; Trung ®¹i;

T¸c phÈm v¨n häc; TrÇn Nh©n T«ng; ViÖt Nam
Tßng §ãn - ¡m Ca vµ Quam Xon Cèn/ NguyÔn V¨n Hoµ s.t., b.d., gi.th. . - H.: Lao ®éng, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50067/ VTTKHXH / Mfn: 96067

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; T©y B¾c; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 6 : Sö thi Ra Glai / Vò Anh TuÊn ch.b..; Vò Anh TuÊn, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1744 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1633/ VTRIETHOC / Mfn: 95973

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ra Glai; Tæng tËp; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 7 : Sö thi Ba Na/ NguyÔn Quang TuÖ ch.b.., b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1144 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1634/ VTRIETHOC / Mfn: 95974

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ba Na; Tæng tËp; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 20 : TruyÖn c­êi. TruyÖn ngô ng«n / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 826 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1637/ VTRIETHOC / Mfn: 95977

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; TruyÖn ngô ng«n; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam

Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 23 : NhËn ®Þnh vµ tra cøu / NguyÔn Xu©n KÝnh b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 968 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1638/ VTRIETHOC / Mfn: 95978

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 1 : ThÇn tho¹i, truyÒn thuyÕt, truyÖn cæ tÝch, truyÖn ngô ng«n / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2402/ VTAMLY / Mfn: 95916

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; TruyÖn cæ tÝch;

TruyÖn ngô ng«n; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp V¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 3 : VÌ, truyÖn th¬ / TriÒu Nguyªn . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 786 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50070/ VTTKHXH / Mfn: 96070

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

TruyÖn th¬; Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Trän nghÜa vÑn t×nh/ NguyÔn Tr­¬ng Kho¸t . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50078, Vb 50079/ VTTKHXH / Mfn: 96078

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Phó; C©u ®èi; ViÖt Nam
TruyÖn cæ d©n gian s­u tÇm ë H­ng Yªn/ Vò TiÕn Kú s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 657 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2417/ VTAMLY / Mfn: 95931

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ d©n gian; TruyÖn c­êi; TØnh H­ng Yªn;

ViÖt Nam
TruyÖn cæ M¬ N«ng. - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 300 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2409/ VTAMLY / Mfn: 95912

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÒn thuyÕt; D©n téc M¬ N«ng;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
TruyÖn cæ Pac«/ TrÇn NguyÔn Kh¸nh Phong, Ta D­r T­ s.t., b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2451, Vv 2452/ VTAMLY / Mfn: 95962

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Pac«; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 1 : V¨n xu«i / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9474/ VTRIETHOC / Mfn: 96006

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 2 : TruyÖn th¬ / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9486/ VTRIETHOC / Mfn: 96018

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn kÓ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn s.t., d., b.s. .- H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9466/ VTRIETHOC / Mfn: 95998

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
TruyÖn kÓ d©n gian Hµ Néi/ Vâ Quang Träng, NguyÔn Thóy Loan, Lª ViÖt Liªn s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 876 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2337/ VSUHOC / Mfn: 95838

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; TruyÒn thuyÕt; Cæ tÝch; Giai tho¹i;

TruyÖn c­êi; Hµ Néi; ViÖt Nam
TruyÖn ngô ng«n ViÖt Nam: Chän läc vµ b×nh gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9480/ VTRIETHOC / Mfn: 96012

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈn v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


Tr­êng ca Hbia Tµ Lói - Kalipu: D©n téc Ch¨m ë Phó Yªn / Ka S« LiÔng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 743 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50051/ VTTKHXH / Mfn: 96051

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; D©n téc Ch¨m; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Tôc ng÷, c©u ®è, trß ch¬i trÎ em M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9488/ VTRIETHOC / Mfn: 96020

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; C©u ®è; Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em;

D©n téc M­êng
TuyÓn tËp Ng« Gia V¨n Ph¸i. T. 1 / TrÇn ThÞ B¨ng Thanh, L¹i V¨n Hïng t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 893 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2386 / VSUHOC / Mfn: 95877

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Dßng hä Ng« Th×; TuyÓn tËp;

T¸c phÈm v¨n häc; Ng« Gia V¨n Ph¸i; Trung ®¹i;

ViÖt Nam
TuyÓn tËp Ng« Gia V¨n Ph¸i. T. 2 / TrÇn ThÞ B¨ng Thanh, L¹i V¨n Hïng t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2387 / VSUHOC / Mfn: 95878

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Dßng hä Ng« Th×; TuyÓn tËp;

T¸c phÈm v¨n häc; Ng« Gia V¨n Ph¸i; Trung ®¹i;

ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1162 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2331/ VSUHOC / Mfn: 95832

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè: Nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 2 : V¨n häc / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2395/ VTAMLY / Mfn: 95928

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng - B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2448/ VTAMLY / Mfn: 95963

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thèng; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Thæ/ Lª Mai Oanh s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50066/ VTTKHXH / Mfn: 96066

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ng­êi Thæ; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian x· V©n Tô/ Phan B¸ Hµm . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 182 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2404/ VTAMLY / Mfn: 95909

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng vËt chÊt;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; X· V¨n Tô; HuyÖn Yªn Thµnh;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ giao duyªn M­êng Trong/ Hoµng Anh Nh©n s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50071/ VTTKHXH / Mfn: 96071

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; H¸t X­êng;

D©n téc M­êng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


V¨n häc cæ ViÖt Nam, t×m tßi vµ suy nghÜ/ NguyÔn Ph¹m Hïng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11463, Vv 11464/ VTTKHXH / Mfn: 96111

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc cæ;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; Cæ ®¹i;

ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè: HuyÖn S«ng Hinh, tØnh Phó Yªn / NguyÔn ThÞ Thu Trang ch.b.; D­¬ng Th¸i Nh¬n, NguyÔn ThÞ ¸i Thoa s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50061/ VTTKHXH / Mfn: 96061

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn S«ng Hinh; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian Ch©u §èc/ NguyÔn Ngäc Quang ch.b.. . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 916 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9467/ VTRIETHOC / Mfn: 95999

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TuyÖn kÓ; Tôc ng÷; C©u ®è; Ca dao; D©n ca; VÌ;

ThÞ x· Ch©u §èc; TØnh An Giang; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian §iÖn Bµn/ §inh ThÞ Hùu, Vâ V¨n Hße s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2406/ VTAMLY / Mfn: 95924

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Ca dao; Tôc ng÷; C©u ®è;

D©n ca; VÌ; TruyÖn kÓ; HuyÖn §iÖn Bµn;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


V¨n s¸ch thi §×nh Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / NguyÔn V¨n ThÞnh, §inh Thanh HiÕu, Phïng Minh HiÕu t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2343/ VSUHOC / Mfn: 95844

Tõ kho¸ : V¨n s¸ch; Thi cö; Thi §×nh; TiÕn sÜ;

Tr¹ng Nguyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam


X­êng cµi hoa d©n téc M­êng/ V­¬ng Anh s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9469/ VTRIETHOC / Mfn: 96001

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t x­íng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b..; Ch©mliaq Riya TiÓng b.s . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9471/ VTRIETHOC / Mfn: 96003

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
X· héi häc

An Analysis of the Situation of Children in Viet Nam 2010/ UNICEF . - H. : [s.n.], 2010 . - 321 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1064 / VGIADINH / Mfn: 95683

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Søc khoÎ; M«i tr­êng;

Phô n÷; QuyÒn trÎ em; ViÖt Nam


Child Welfare and Social Policy: An Essential Reader / Harry Hendrick ed. . - Queen's Road : The Policy Press, 2005 . - xiii, 558 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1568/ VGIADINH / Mfn: 95659

Tõ kho¸ : TrÎ em; Phóc lîi x· héi; Phóc lîi trÎ em;

ChÝnh s¸ch x· héi


Demanding Protection for Foreign Domestic Workers and all Women migrants/ APWLD, CARAM- ASIA, GAATW . - Manila : [s.n.], 2008 . - 44 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1063/ VGIADINH / Mfn: 95678

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ViÖc lµm; Lao ®éng n÷
Do our Laws Promote Gender Equality: A Handbook for Cedaw- Based Legal Reviews / UNIFEM . - Bangkok. : [s.n.], 2010 . - 79 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1061/ VGIADINH / Mfn: 95681

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; Giíi; Quy ®Þnh ph¸p luËt
Gender Equality Laws: Global Good Practice and a Review of Five Southeast ASIAN Countries / Christine Forster, Vedna Jivan . - Bangkok : UNIFEM, 2009 . 189 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1060/ VGIADINH / Mfn: 95682

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; X· héi häc; LuËt b×nh ®¼ng giíi;

QuyÒn phô n÷; §«ng Nam ¸


Gender Guidelines for Mine Action Programmes/ United Nations . - H. : [s.n.], 2010 . - 67 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1058/ VGIADINH / Mfn: 95679

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Lao ®éng hÇm má
Internal Migration: Opportunities and Challenges for Socio - Economic Development in Viet Nam / United Nations . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 58 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1065 / VGIADINH / Mfn: 95684

Tõ kho¸ : Di c­; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam
Marriage in Globalizing Contexts: Exploring Change and Continuity in South Asia: An Annotated Bibliography / Shruti Chaudhry . - [s.l.]: [s.n.], [20--?]. - 124 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1059/ VGIADINH / Mfn: 95685

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; H«n nh©n;

BiÕn ®æi h«n nh©n; Toµn cÇu ho¸


Marriage in Motion: A Study on the Social Context and Processes of Marital Satisfaction / Ann Van den Troost . - Leuven : Leuven University Press, 2005 . - xiv, 301 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1570/ VGIADINH / Mfn: 95661

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; Gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; Quan hÖ h«n nh©n


Old People in Three Industrial Societies/ Ethel Shanas, Peter Townsend,... . - New Brunswick : AldineTransaction, 2007 . - xiv, 478 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1569/ VGIADINH / Mfn: 95660

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Quan hÖ gia ®×nh; Phóc lîi x· héi;

Søc khoÎ t©m thÇn; Anh; §an M¹ch; BØ


Sex Ratio at Birth in South East with a Focus on Vietnam: An Annotated Bibliography Designed to Guide Further Policy Research . - H. : UNFPA, 2010 .- 38 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1066/ VGIADINH / Mfn: 95676

Tõ kho¸ : Tû sè giíi tÝnh; C¬ cÊu giíi tÝnh;

C©n b»ng giíi tÝnh; ViÖt Nam


Vietnam Employment Trends 2010/ Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs; European Union, ILO . - H. : [s.n.], 2010 . - 57 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1056 / VGIADINH / Mfn: 95680

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; Xu h­íng viÖc lµm; ThÞ tr­êng lao ®éng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; 2010; ViÖt Nam


Women's Represention in Local Goverment in Asia- Pacific: Status Report 2010: Going beyond National Targets in Monitoring Status for MDG 3 on Woment's Political Empowment . - Jakarta : [s.n.], 2010 . - 38 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1057, TLl 1062/ VGIADINH / Mfn: 95677

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; ChÝnh trÞ; ViÖt Nam
B¸o c¸o ®¸nh gi¸ vÒ truyÒn th«ng b×nh ®»ng giíi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i B¾c Giang . - B¾c Giang : [k.nxb.], 2010 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1244/ VGIADINH / Mfn: 95644

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; Giíi; Th«ng tin truyÒn th«ng;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


B¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt Nam 2010/ UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1266/ VGIADINH / Mfn: 95703

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; B¶o vÖ trÎ em;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2010; ViÖt Nam
B¸o c¸o tãm t¾t ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt Nam 2010/ UNICEF . - H.: [k.nxb.], 2010 . - 18 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1253, TLv 1283/ VGIADINH / Mfn: 95699

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; B¶o vÖ trÎ em;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2010; ViÖt Nam
B¸o c¸o tæng hîp vÒ phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch trÎ em ë ViÖt Nam/ Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh, X· héi, UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 96 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1291/ VGIADINH / Mfn: 95670

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; Tai n¹n th­¬ng tÝch;

Phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch; B¸o c¸o; ViÖt Nam


B¹o lùc trong gia ®×nh ng­êi M«ng t¹i vïng nói phÝa B¾c ViÖt Nam/ NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1548/ VGIADINH / Mfn: 95698

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; B¹o lùc gia ®×nh; D©n téc M«ng;

Phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


C¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh ViÖt Nam: Mét sè kÕt qu¶ ph©n tÝch s©u ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006 . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 78 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1248, TLv 1264/ VGIADINH / Mfn: 95651

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; TiÕn bé x· héi;

Quan hÖ gia ®×nh; ViÖt Nam


ChÊn th­¬ng vµ b¹o lùc gia ®×nh ë thanh thiÕu niªn ViÖt Nam: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / Lª Cù Linh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : TLv1275, TLv1277/ VGIADINH / Mfn: 95648

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Ch¨m sãc søc kháe; ChÊn th­¬ng; B¹o lùc; B¸o c¸o;

ViÖt Nam
ChØ sè hiÖu qu¶ qu¶n trÞ vµ hµnh chÝnh c«ng cÊp tØnh ë VIÖt Nam (PAPI)2010: §o l­êng tõ kinh nghiÖm thùc tiÔn cña ng­êi d©n / Jairo Acuna-Alfaro, §Æng Ngäc Dinh, §Æng Hoµng Giang... . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11487/ VTTKHXH / Mfn: 96123

Tõ kho¸ : Hµnh chÝnh c«ng; Qu¶n lÝ hµnh chÝnh;

ChØ sè PAPI; ChÝnh quyÒn cÊp tØnh;

2010; ViÖt Nam
ChØ tiªu trÎ em ViÖt Nam 2008-2009 = Children Indicator in Viet Nam 2008-2009 / Côc B¶o vÖ, Ch¨m sãc trÎ em . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1289/ VGIADINH / Mfn: 95669

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; ChØ tiªu trÎ em;

ChØ tiªu kinh tÕ x· héi; ChØ tiªu ch¨m sãc søc kháe;

ChØ tiªu gi¸o dôc; Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam
ChiÕc Lexus vµ c©y « liu: T×m hiÓu kû nguyªn toµn cÇu ho¸. S¸ch tham kh¶o / Thomas L. Friedman; Lª Minh d. . - H. : KHXH, 2005 . - 733 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7608/ VSUHOC / Mfn: 95872

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Quan hÖ quèc tÕ; T¸c ®éng x· héi;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ThÕ giíiChÝnh s¸ch ph¸p luËt lao ®éng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia nh×n d­íi gãc ®é b×nh ®¼ng giíi: B¸o c¸o nghiªn cøu / Trung t©m nghiªn cøu lao ®éng n÷ vµ giíi, ILO . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 79 tr., 29cm

Ký hiÖu kho : TLv 1251/ VGIADINH / Mfn: 95654

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ph¸p luËt; Lao ®éng; ViÖc lµm;

An toµn lao ®éng; B¶o trî x· héi; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

B×nh ®¼ng giíi; ViÖt Nam
Ch­¬ng tr×nh CEDAW khu vùc §«ng Nam ¸/ UNIFEM . - [k.®.]: [k.nxb.], [20--?]. - 50 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1252/ VGIADINH / Mfn: 95705

Tõ kho¸ : Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; Ch­¬ng tr×nh CEDAW;

ChÝnh s¸ch x· héi


C¬ cÊu x· héi ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc trong qu¸ tr×nh ®æi míi/ §ç Nguyªn Ph­¬ng, NguyÔn Xu©n Kiªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : V 10387, V 10388/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95792

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; C«ng b»ng x· héi;

D©n sè; Ph©n ho¸ giµu nghÌo; Ph©n ho¸ x· héi;

TÖ n¹n x· héi; ViÖt Nam
DËy th× - Søc khoÎ t×nh dôc - Søc khoÎ sinh s¶n cña thanh thiÕu niªn ViÖt Nam: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / §µo Xu©n Dòng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1278, TLv 1280/ VGIADINH / Mfn: 95650

Tõ kho¸ : X· héi häc; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

Søc khoÎ sinh s¶n; Søc khoÎ t×nh dôc;

B¸o c¸o; ViÖt Nam
Di c­ trong n­íc: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam / United Nations ViÖt Nam . - H. : ]k.nxb.], 2010 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1239/ VGIADINH / Mfn: 95708

Tõ kho¸ : Di c­; Bèi c¶nh di c­; Tæng quan di c­;

Di c­ trong n­íc; C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


DÞch vô x· héi phôc vô ph¸t triÓn con ng­êi: B¸o c¸o Quèc gia vÒ Ph¸t triÓn Con ng­êi n¨m 2011 / Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11473, Vv 11474/ VTTKHXH / Mfn: 96116

Tõ kho¸ : DÞch vô x· héi; DÞch vô y tÕ; DÞch vô gi¸o dôc;

Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; 2011;

B¸o c¸o ; ViÖt Nam

Dïng ng­êi b»ng trÝ tuÖ/ NguyÔn An . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2391/ VTAMLY / Mfn: 95897

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Ng­êi l·nh ®¹o;

T©m lý häc x· héi; ThuËt dïng ng­êi


Dù th¶o b¸o c¸o lång ghÐp vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi trong gia ®×nh; phßng chèng b¹o lùc giíi, b¹o lùc gia ®×nh trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn gia ®×nh ViÖt Nam giai ®o¹n 2011-2020/ Vô Gia ®×nh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1259/ VGIADINH / Mfn: 95701

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; Gia ®×nh; B¹o lùc gia ®×nh; ViÖt Nam


tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương