S¸ch míi sè 04/2012


§êi sèng t«n gi¸o tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néitải về 0.77 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
1   2   3   4   5   6   7   8
§êi sèng t«n gi¸o tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç Quang H­ng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2384/ VSUHOC / Mfn: 95882

Tõ kho¸ : §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Kh«ng gian t«n gi¸o; HÖ thèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; Hµ Néi; ViÖt Nam
HÇu bãng: LÔ thøc d©n gian trong thê MÉu - thê tø phñ ë MiÒn B¾c / Hå §øc Thä, Ph¹m V¨n Giao . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2426/ VTAMLY / Mfn: 95935

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

Nghi lÔ; TÝn ng­ìng; HÇu bãng; Thê MÉu;

Thê N÷ ThÇn; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
KiÕn tróc chïa víi bia ®¸ vµ chu«ng ®ång/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2405/ VTAMLY / Mfn: 95917

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; NghÖ thuËt kiÕn tróc; Chïa; KiÕn tróc chïa;

Bia ®¸; Chu«ng ®ång; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn C«ng gi¸o ë ViÖt Nam. T. 1 : Thêi kú khai ph¸ vµ h×nh thµnh: Tõ khëi thñy cho tíi cuèi thÕ kû 18 / Tr­¬ng B¸ CÇn ch.b.. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1631/ VTRIETHOC / Mfn: 95971

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö ph¸t triÓn; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn C«ng gi¸o ë ViÖt Nam. T. 2 : Thêi kú thö th¸ch vµ ph¸t triÓn: Tõ ®Çu thÕ kû 19 ®Õn mïa thu 1945 / Tr­¬ng B¸ CÇn ch.b.. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1632/ VTRIETHOC / Mfn: 95972

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö ph¸t triÓn; ViÖt Nam
LÞch sö PhËt gi¸o ViÖt Nam. T. 1 : Tõ khëi nguyªn ®Õn thêi Lý Nam §Õ / Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 834 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9511/ VTRIETHOC / Mfn: 96034

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö PhËt gi¸o;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö PhËt gi¸o ViÖt Nam. T. 2 : Tõ Lý Nam §Õ (544) ®Õn Lý Th¸i T«ng (1054)/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9512/ VTRIETHOC / Mfn: 96035

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö PhËt gi¸o;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö PhËt gi¸o ViÖt Nam. T. 3 : Tõ Lý Th¸i T«ng (1054) ®Õn TrÇn Th¸nh T«ng (1278)/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9513/ VTRIETHOC / Mfn: 96036

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö PhËt gi¸o;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


Mét sè t­ liÖu míi vÒ Bå t¸t Qu¶ng §øc/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2005 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9515/ VTRIETHOC / Mfn: 96038

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; T­ liÖu lÞch sö;

Nh©n vËt lÞch sö; ThÝch Qu¶ng §øc; ViÖt Nam


Mü thuËt Lý - TrÇn, Mü thuËt PhËt gi¸o/ Chu Quang Trø . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50062/ VTTKHXH / Mfn: 96062

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; LÞch sö mÜ thuËt; PhËt gi¸o;

§¹o PhËt; Nhµ Lý; Nhµ TrÇn; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Nghiªn cøu vÒ M©u Tö/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9514/ VTRIETHOC / Mfn: 96037

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; T­ t­ëng t«n gi¸o; Lý luËn t«n gi¸o;

MÉu Tö; Cæ ®¹i; Trung Quèc


Phong trµo chÊn h­ng PhËt gi¸o ë miÒn B¾c ViÖt Nam: 1924 - 1954 / Lª T©m §¾c . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50092, Vb 50093/ VTTKHXH / Mfn: 96085

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö ®¹o PhËt;

1924-1954; MiÒn B¾c; ViÖt NamTôc thê thÇn §éc C­íc ë lµng Nói, SÇm S¬n, Thanh Ho¸/ Hoµng Minh T­êng- H. : Thanh niªn, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2433/ VTAMLY / Mfn: 95964

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Thê cóng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn; .

Lµng nói; SÇm S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

C¸c biÖn ph¸p t©m lý n©ng cao tÝnh tÝch cùc lao ®éng cña c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc hiÖn nay/ TrÇn H­¬ng Thanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : V 10404/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95805

Tõ kho¸ : T©m lý häc lao ®éng; TÝnh tÝch cùc lao ®éng;

BiÖn ph¸p t©m lÝ; C¸n bé; C«ng chøc;

C¬ quan hµnh chÝnh; ViÖt Nam
C¸c nguyªn lý cña triÕt häc ph¸p quyÒn hay ®¹i c­¬ng ph¸p quyÒn tù nhiªn vµ khoa häc vÒ nhµ n­íc = Grundlinien der philosophie des rechts oder naturrecht und staatswissenschaft im grundrisse / G.W.F. Hegel; Bïi V¨n Nam S¬n d., ch.gi. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : V 10351/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95765

Tõ kho¸ : TriÕt häc ph¸p quyÒn; Nguyªn lÝ triÕt häc;

§êi sèng ®¹o ®øc; T­ t­ëng triÕt häc; CËn ®¹i; §øc


Dïng ng­êi b»ng trÝ tuÖ/ NguyÔn An . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2391/ VTAMLY / Mfn: 95897

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Ng­êi l·nh ®¹o;

T©m lý häc x· héi; ThuËt dïng ng­êi


§¹o ®øc m«i tr­êng ë n­íc ta: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2430, Vv 2429/ VTAMLY / Mfn: 95941

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; §¹o ®øc; B¶o vÖ m«i tr­êng;

ViÖt Nam
Gen vÞ kû/ Richard Dawkins; D­¬ng Ngäc C­êng, Hå Tó C­êng d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 463 tr.Ký hiÖu kho : VL 711/ VTAMLY / Mfn: 95947

Tõ kho¸ : T©m lý häc; T©m lý häc giíi tÝnh; Gen vÞ kû
NghÖ thuËt vµ vËt lý: Nh÷ng c¸i nh×n t­¬ng ®ång vÒ kh«ng gian, thêi gian vµ ¸nh s¸ng / Leonard Shlain; TrÇn M¹nh Hµ, Ph¹m V¨n ThiÒu d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1653, Vv 1654/ VTRIETHOC / Mfn: 95986

Tõ kho¸ : Lý luËn nghÖ thuËt; C¶m thô nghÖ thuËt;

Ph©n tÝch t¸c phÈm nghÖ thuËt; NghÖ sÜ


Phong th¸i cña bËc thÇy thuyÕt phôc/ Dave LaKhani; Thanh Mai d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 241tr.

Ký hiÖu kho : Vb 855/ VTAMLY / Mfn: 95898

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; T©m lý häc giao tiÕp;

ThuyÕt phôc; Kü n¨ng thuyÕt phôc


Sèng hiÖu n¨ng víi t­ duy lµnh m¹nh/ Peter Ling, Phan Quang §Þnh . - Biªn Hßa : Nxb. §ång Nai, 2010 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 849/ VTAMLY / Mfn: 95895

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T­ duy; T­ duy lµnh m¹nh
T©m lý x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 856, Vb 857 / VTAMLY / Mfn: 95946

Tõ kho¸ : T©m lý x· héi; Nghiªn cøu t©m lý; NhËn thøc x· héi;

ThÝch øng x· héi; BiÕn ®æi t©m lý; ViÖt Nam


TrÝ th«ng minh thùc dông: 5 phót mçi ngµy ®Ó thay ®æi cuéc sèng / Harvey Deutschendorf; NguyÔn Hång Lª d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 854/ VTAMLY / Mfn: 95899

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng
TriÕt häc/ Edward Craig; Ph¹m KiÒu Tïng d. . - H. : Tri Thøc, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9497, Vb 9498/ VTRIETHOC / Mfn: 96027

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Tr­êng ph¸i triÕt häc;

Quan ®iÓm triÕt häc; Nhµ triÕt häc; ThÕ giíi


Vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi ph¸t triÓn vµ qu¶n lý x· héi/ Thang V¨n Phóc, NguyÔn Minh Ph­¬ng ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9493, Vb 9494/ VTRIETHOC / Mfn: 96025

Tõ kho¸ : Tæ chøc x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý x· héi;

Ho¹t ®éng x· héi; ViÖt Nam


Vèn con ng­êi: Ph©n tÝch lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm, liªn quan ®Æc biÖt ®Õn gi¸o dôc / Gary S. Becker; Ng« Mai Diªn d. . - H. : KHXH, 2010 . - 518 tr.

Phô lôc: tr.485-511Ký hiÖu kho : Vv 2058/ VGIADINH / Mfn: 95721

Tõ kho¸ : Nguån lùc con ng­êi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Vèn con ng­êi
V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vâ Quang Träng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2355/ VSUHOC / Mfn: 95851

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; C«ng t¸c b¶o tån;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¶o tån, lµm giµu vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1627, Vv 1628/ VTRIETHOC / Mfn: 95969

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Thêi kú ®æi míi;

Ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸; Thêi kú héi nhËp; ViÖt Nam
B¶o tån, ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn ChÝ BÒn ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1721 / VSUHOC / Mfn: 95876

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt thÓ;

B¶o tån v¨n ho¸ vËt thÓ; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5096/ VSUHOC / Mfn: 95831

Vb 9483/ VTRIETHOC / Mfn: 96015Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; C¶ng thÞ n­íc mÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


C¸ch gi¸o dôc cña Carl Wester/ Wester Carl . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2428/ VTAMLY / Mfn: 95944

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; Cha mÑ; Vai trß cha mÑ
ChÌ - Mãn ngät d©n gian cæ truyÒn/ Ph¹m Hßa . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2408/ VTAMLY / Mfn: 95920

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n d©n gian; ChÌ; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Mü ®èi víi NhËt B¶n trong nöa ®Çu thÕ kØ XX: LuËn ¸n tiÕn sÜ / TrÇn ThiÖn Thanh . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2374/ VSUHOC / Mfn: 95890

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; ThÕ kØ 20; NhËt B¶n; Mü


Chî quª Qu¶ng B×nh/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50058/ VTTKHXH / Mfn: 96058

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Chî;

V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Cuéc vËn ®éng thanh niªn miÒn B¾c cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam (1965 - 1975): LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn Quang LiÖu . - H. : §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n, 2010 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2372/ VSUHOC / Mfn: 95887

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; C«ng t¸c §¶ng;

VËn ®éng quÇn chóng; VËn ®éng thanh niªn;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
§an Ph­îng ngh×n x­a/ Minh Nh­¬ng, TrÇn Ngäc TuÊn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2449/ VTAMLY / Mfn: 95966

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; LÔ héi;

HuyÖn §an Ph­îng; Hµ Néi; ViÖt Nam
§¶ng bé tØnh Thanh Ho¸ l·nh ®¹o chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp tõ 1986 ®Õn 2005: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn V¨n Vinh . - H. : Häc viÖn ChÝnh trÞ- Hµnh chÝnh, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2376/ VSUHOC / Mfn: 95892

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; 1986-2005; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc tõ 1991 ®Õn 2005: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn Th¾ng Lîi . - H. : Häc viÖn ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2377/ VSUHOC / Mfn: 95893

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

TrÝ thøc; 1991-2005; ViÖt Nam§Ó nhµ tr­êng ho¹t ®éng hiÖu qu¶: B»ng chøng míi vÒ c¶i c¸ch tr¸ch nhiÖm / Barbara Bruns, Deon Filmer, Harry Anthony Patrinos . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11456/ VTTKHXH / Mfn: 96107

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; ChÊt l­îng gi¸o dôc;

Tr¸ch nhiÖm gi¸o viªn; ThÕ giíi


§Þa danh B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2435/ VTAMLY / Mfn: 95953

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; Ph­¬ng thøc ®Þnh danh;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


§êi sèng tÝn ng­ìng cña ng­êi Tµy ven biªn giíi H¹ Lang, Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2411/ VTAMLY / Mfn: 95923

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Tµy;

Biªn giíi H¹ Lang; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Gi¸o dôc Th¨ng Long - Hµ Néi: Qu¸ tr×nh, kinh nghiÖm lÞch sö vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1717/ VSUHOC / Mfn: 95868

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 954 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2366/ VSUHOC / Mfn: 95871

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa häc; Nho häc;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Gãp phÇn b¶o tån v¨n ho¸ ng­êi Bih T©y Nguyªn/ L­¬ng Thanh S¬n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50077/ VTTKHXH / Mfn: 96077

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ng­êi Bih;

D©n téc £®ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Hµ Néi thùc hiÖn quy ho¹ch ®« thÞ theo h­íng hiÖn ®¹i trong nh÷ng n¨m 1991 - 2005: LuËn ¸n tiÕn sÜ / Ph¹m ThÞ Kim Ng©n . - H. : Tr­êng §HKHXH

NV, 2010 . - 213 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2379/ VSUHOC / Mfn: 95891

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Qu¶n lÝ ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ;

1991-2005; Hµ Néi; ViÖt NamH¶i Phßng - Thµnh hoµng vµ lÔ phÈm/ Ng« §¨ng Lîi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2401/ VTAMLY / Mfn: 95919

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Thµnh hoµng;

TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ phÈm; H¶i Phßng; ViÖt Nam


Héi ba lµng KÎ/ NguyÔn To¹ s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50056/ VTTKHXH / Mfn: 96056

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÞch sö v¨n ho¸; Héi lµng;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; Lµng §èng §a;

Lµng Th­îng C¸t; Lµng §¹i C¸t; HuyÖn Tõ Liªm;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Hån quª ViÖt, nh­ t«i thÊy... / NguyÔn Quang Vinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7598/ VSUHOC / Mfn: 95824

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; ViÖt Nam


Hån quª xø V¹n/ NguyÔn ViÕt Trung, Vâ Khoa Ch©u . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9492/ VTRIETHOC / Mfn: 96024

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc vµ c«ng nghÖ g¾n víi x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : V 10397/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95798

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; §µo t¹o c¸n bé;

Khoa häc c«ng nghÖ; §éi ngò trÝ thøc; ThÕ giíi


Mãn ¨n d©n d· cña ng­êi B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2446/ VTAMLY / Mfn: 95961

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n d©n gian; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ ViÖt - Hµn trong vµ sau chiÕn tranh cña Mü t¹i ViÖt Nam (1955

- 2005): LuËn ¸n tiÕn sÜ lÞch sö ViÖt Nam / Ku Su Jeong . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2370/ VSUHOC / Mfn: 95886

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; LÞch sö; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

1955-2005; ViÖt Nam; Hµn Quèc


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng, ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ H­¬ng ch.b..; TrÇn Kim Cóc b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9507, Vb 9508/ VTRIETHOC / Mfn: 96032

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Lý luËn v¨n ho¸; ViÖt Nam


NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7600 / VSUHOC / Mfn: 95827

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ; NghÒ s¬n;

NghÒ s¬n truyÒn thèng; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ë Nam §Þnh/ §ç §×nh Thä, L­u TuÊn Hïng, NguyÒn V¨n Nhiªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2424/ VTAMLY / Mfn: 95939

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Lµng nghÒ;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Nghiªn cøu v¨n ho¸ ®« thÞ Trung Quèc: S¸ch tham kh¶o / Hå HuÖ L©m, TrÇn H©n, V­¬ng Ph­¬ng Hoa ch.b.; Th¸i Hoµ, Thuý Lan, Thanh Hµ, Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11459, Vv 11460/ VTTKHXH / Mfn: 96109

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; V¨n ho¸ ®« thÞ; V¨n ho¸;

X· héi häc v¨n ho¸; Trung Quèc


Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 730 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1629, Vv 1630/ VTRIETHOC / Mfn: 95970

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH., 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11447, Vv 11448/ VTTKHXH / Mfn: 96102

Vv 1645, Vv 1646/ VTRIETHOC / Mfn: 95983Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH., 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11449, Vv 11450/ VTTKHXH / Mfn: 96103

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1647, Vv 1648/ VTRIETHOC / Mfn: 95984

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 6 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH., 2011 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11451, Vv 11452/ VTTKHXH / Mfn: 96104

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Ph¸t triÓn khoa häc vµ träng dông nh©n tµi cña Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2357/ VSUHOC / Mfn: 95850

Tõ kho¸ : LÞch sö khoa häc; Khoa häc; Nh©n tµi;

Träng dông nh©n tµi; ChÝnh s¸ch khoa häc;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc; LÞch sö ®Þa ph­¬ng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn ®ång bé vµ t­¬ng xøng v¨n ho¸ víi kinh tÕ/ Hå B¸ Th©m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50094, Vb 50095/ VTTKHXH / Mfn: 96086

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; LÝ luËn;

Ph­¬ng ph¸p luËn; ViÖt Nam


Phong trµo CÇn V­¬ng ë Phó Yªn (1885 - 1892): LuËn ¸n tiÕn sÜ / §µo NhËt Kim . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2375/ VSUHOC / Mfn: 95889

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Phong trµo CÇn V­¬ng;

CËn ®¹i; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Quan hÖ gi÷a c¸c tØnh Hña Ph¨n, Xiªng Kho¶ng, B«lykh¨mxay: LuËn ¸n tiÕn sÜ / Bïi V¨n Hµo . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2388/ VSUHOC / Mfn: 95884

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

LuËn ¸n tiÕn sÜ; ViÖt Nam; Lµo


S¾c th¸i v¨n ho¸ s«ng n­íc vïng U Minh/ NguyÔn DiÖp Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2436/ VTAMLY / Mfn: 95952

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§Þa lý tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Vïng U Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9472/ VTRIETHOC / Mfn: 96004

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; VÌ;

TruyÖn kÓ; Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Thµnh T©y §« vµ vïng ®Êt VÜnh Léc (Thanh Ho¸) tõ cuèi thÕ kØ XIV ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn ThÞ Thóy . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 220 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2373/ VSUHOC / Mfn: 95888

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; LÞch sö ph¸t triÓn; Thµnh T©y §«;

HuyÖn VÜnh Léc; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n ho¸/ NguyÔn H¶i KÕ t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2340/ VSUHOC / Mfn: 95841

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th­ viÖn khoa häc x· héi/ Hå SÜ Quý, V­¬ng Toµn ch.b. . - H. : KHXH., 2011 . 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11453, Vv 11454/ VTTKHXH / Mfn: 96105

Tõ kho¸ : Th­ viÖn; C«ng t¸c th­ viÖn; Th­ viÖn Khoa häc x· héi;

Kho tµi liÖu; ViÖt Nam


T×m hiÓu lÔ héi Hµ Néi/ Lª Hång Lý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1720 / VSUHOC / Mfn: 95875

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; LÔ héi cung ®×nh;

LÔ héi d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Hµ Néi; ViÖt Nam
T×m hiÓu thÕ giíi ®éng vËt d­íi gãc ®é ng«n ng÷ - v¨n ho¸ d©n gian ng­êi ViÖt: Qua dÉn liÖu vïng Thõa Thiªn HuÕ / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2442/ VTAMLY / Mfn: 95957

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Ng«n ng÷ d©n gian;

§éng vËt; Tªn ®«ng vËt; TiÕng ViÖt; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
Trß diÔn trong lÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé/ §Æng Hoµi Thu . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2414/ VTAMLY / Mfn: 95929

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t×nh thÇn; LÔ héi; Trß ch¬i d©n gian;

MiÒn B¾c; ViÖt NamTuyÓn tËp NguyÔn Kh¸nh Toµn/ ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2010 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1624/ VTRIETHOC / Mfn: 95967

Tõ kho¸ : Nhµ khoa häc; Bµi viÕt; Bµi b¸o; TuyÓn tËp;

NguyÔn Kh¸nh Toµn; ViÖt Nam


V¨n bia tiÕn sÜ V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long/ Ng« §øc Thä . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 942 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1722 / VSUHOC / Mfn: 95873

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n bia; Bia tiÕn sÜ;

V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi; .

ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Ninh B×nh/ §ç ThÞ B¶y, Mai §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2453/ VTAMLY / Mfn: 95956

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n truyÒn thèng; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ/ Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : V 10325/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95744

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; B¶n thÓ chÝnh trÞ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 1 : Mét sè thµnh tè v¨n ho¸ d©n gian/ Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011. - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2440/ VTAMLY / Mfn: 95959

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LuËt tôc; TÝn ng­ìng;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng - B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2448/ VTAMLY / Mfn: 95963

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thèng; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2400/ VTAMLY / Mfn: 95914

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng x· héi; Trß ch¬i d©n gian;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Th¸i vïng Méc Ch©u, Phï Yªn, B¾c Yªn tØnh S¬n La/ Lß Vò V©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2418/ VTAMLY / Mfn: 95934

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi; Bµi h¸t;

D©n téc Th¸i; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Phó N«ng T©n Héi Th«n: Lµng Phó N«ng, x· Hßa B×nh, huyÖn T©y Hßa, tØnh Phó Yªn / NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2434/ VTAMLY / Mfn: 95955

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Phó N«ng;

X· Hßa B×nh; HuyÖn T©y Hßa; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Tµy - Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7599/ VSUHOC / Mfn: 95825

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ViÖt Yªn: TØnh B¾c Giang / NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 641 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50054/ VTTKHXH / Mfn: 96054

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n nghÖ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn ViÖt Yªn;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian VÜnh Yªn/ TrÇn Gia Linh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2450/ VTAMLY / Mfn: 95960

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi d©n gian; Ph­¬ng ng«n; V¨n häc d©n gian;

Thµnh phè VÜnh Yªn; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian x· V©n Tô/ Phan B¸ Hµm . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2404/ VTAMLY / Mfn: 95909

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng vËt chÊt;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; X· V¨n Tô; HuyÖn Yªn Thµnh;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng cña ng­êi Ba Na Kriªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9489/ VTRIETHOC / Mfn: 96021

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Ba Na;

Ng­êi Ba Na Kriªm; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng trªn ®Êt Thiªn B¶n vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Bïi V¨n Tam . H. : D©n trÝ, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2421/ VTAMLY / Mfn: 95938

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ lµng;

Phong tôc tËp qu¸n; Thiªn B¶n; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ng­êi Ch¨m H'Roi tØnh Phó Yªn/ Lª ThÕ Vinh . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2403/ VTAMLY / Mfn: 95910

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n häc nghÖ thuËt; §êi sèng x· héi;

Ng­êi Ch¨m H'Roi; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ s«ng n­íc Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia ViÖt Nam, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2412/ VTAMLY / Mfn: 95922

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; S«ng n­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Ca dao; Tôc ng÷; VÌ; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam truyÒn thèng: Mét gãc nh×n / NguyÔn Thõa Hû . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11457, Vv 11458/ VTTKHXH / Mfn: 96108

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ vËt chÊt; NghÖ thuËt; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Xinh - Mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9484/ VTRIETHOC / Mfn: 96016

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi Xinh - Mun;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n kh¾c H¸n N«m Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b.; Mai Xu©n H¶i, §ç ThÞ H¶o, NguyÔn Kim M¨ng, NguyÔn ThÞ Hoµng Quý d.; §ç ThÞ H¶o h.®. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11444/ VTTKHXH / Mfn: 96099

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; V¨n kh¾c H¸n N«m;

V¨n bia; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n s¸ch thi §×nh Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / NguyÔn V¨n ThÞnh, §inh Thanh HiÕu, Phïng Minh HiÕu t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2342/ VSUHOC / Mfn: 95843

Tõ kho¸ : V¨n s¸ch; Thi cö; Thi §×nh; TiÕn sÜ;

Tr¹ng Nguyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n s¸ch thi §×nh Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / NguyÔn V¨n ThÞnh, §inh Thanh HiÕu, Phïng Minh HiÕu t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2343/ VSUHOC / Mfn: 95844

Tõ kho¸ : V¨n s¸ch; Thi cö; Thi §×nh; TiÕn sÜ;

Tr¹ng Nguyªn; Hµ Néi; ViÖt NamViÖt Nam gi¸o dôc ®¹i häc vµ kü n¨ng cho t¨ng tr­ëng/ Ng©n hµng ThÕ giíi .- H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : VL 710/ VTAMLY / Mfn: 95902

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc;

Kü n¨ng t¨ng tr­ëng; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b..; Ch©mliaq Riya TiÓng b.s . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9471/ VTRIETHOC / Mfn: 96003

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
V¨n häc

nh h­ëng cña th¬ ca d©n gian trong th¬ ViÖt Nam hiÖn ®¹i: Th¬ c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn 1945-1975 / NguyÔn §øc H¹nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2437/ VTAMLY / Mfn: 95951

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc d©n gian; Th¬;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Th¬ c¸ch m¹ng;

Th¬ kh¸ng chiÕn; ViÖt Nam
B¸o Slao Sli Tß Toãp/ M· ThÕ Vinh s.t., b.d., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50075/ VTTKHXH / Mfn: 96075

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; H¸t Sli;

Ng­êi Nïng Ch¸o; D©n téc Nïng; TØnh L¹ng S¬n;

ViÖt Nam
BiÓu tr­ng trong ca dao Nam Bé/ TrÇn V¨n Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9475/ VTRIETHOC / Mfn: 96007

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Ca dao;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; BiÓu t­îng nghÖ thuËt; Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9479/ VTRIETHOC / Mfn: 96011

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t ®­a em;

TØnh Long An; ViÖt Nam
C¨n cø ®Þa b¾c T©y Ninh trong kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc: Håi ký / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh T©y Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1716/ VSUHOC / Mfn: 95819

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

C¨n cø c¸ch m¹ng; Håi kÝ; TØnh T©y Ninh; ViÖt Nam


C©u ®è ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 658 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50069/ VTTKHXH / Mfn: 96069

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

C©u ®è; ViÖt Nam


Ch­¬ng Han/ V­¬ng Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2423/ VTAMLY / Mfn: 95940

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Anh hïng ca; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


D©n ca Cao Lan ë B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b..; NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng, NguyÔn H÷u Tù,... b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2399/ VTAMLY / Mfn: 95915

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian; D©n ca;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n téc Cao Lan;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng M­êng / Bïi ThiÖn b.s., s.t. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9464/ VTRIETHOC / Mfn: 95996

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng ViÖt / Bïi ThiÖn b.s., s.t. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 992 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9463/ VTRIETHOC / Mfn: 95995

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Nghiªn cøu d©n ca; D©n téc M­êng;

ViÖt Nam
D©n ca Th¸i vïng T©y B¾c - ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Hßa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2431/ VTAMLY / Mfn: 95965

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; D©n téc Th¸i;

T©y B¾c; ViÖt Nam
Di v¨n thêi T©y S¬n trªn ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn NghÜa, L©m Giang, Vò Thu H»ng t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2333/ VSUHOC / Mfn: 95834

Tõ kho¸ : Di v¨n; T¸c phÈm v¨n häc; ChiÕu; S¾c phong;

Hoµnh phi; C©u ®èi; V¨n xu«i; Th¬; Phó; Bµi kÝ; V¨n tÕ;

Nhµ T©y S¬n; 1788-1802; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Namtải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương