S¸ch míi sè 04/2012


§æi míi, hoµn thiÖn bé m¸y nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n ë ViÖt Nam hiÖn naytải về 0.77 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
1   2   3   4   5   6   7   8
§æi míi, hoµn thiÖn bé m¸y nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Minh Th«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9531, Vb 9532/ VTRIETHOC / Mfn: 96048

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Bé m¸y nhµ n­íc;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


Hµ Néi thùc hiÖn quy ho¹ch ®« thÞ theo h­íng hiÖn ®¹i trong nh÷ng n¨m 1991 - 2005: LuËn ¸n tiÕn sÜ / Ph¹m ThÞ Kim Ng©n . - H. : Tr­êng §HKHXH

NV, 2010 . - 213 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2379/ VSUHOC / Mfn: 95891

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Qu¶n lÝ ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ;

1991-2005; Hµ Néi; ViÖt Nam


HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ b×nh ®¼ng giíi vµ phßng, chèng b¹o lùc gia ®×nh/ Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2055/ VGIADINH / Mfn: 95722

Tõ kho¸ : B×nh ®¼ng giíi; V¨n b¶n ph¸p luËt;

B¹o lùc gia ®×nh; Phô n÷; ViÖt Nam


HiÕn ph¸p: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung, Ph¹m Hång Th¸i, Vò C«ng Giao ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 1131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11469, Vv 11470/ VTTKHXH / Mfn: 96114

Tõ kho¸ : HiÕn ph¸p; X©y dùng hiÕn ph¸p; Söa ®æi hiÕn ph¸p;

Bµi viÕt; Bµi nghiªn cøu; ViÖt Nam


Hái ®¸p ph¸p luËt vÒ phßng, chèng mua b¸n ng­êi: Sæ tay / Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1254/ VGIADINH / Mfn: 95706

Tõ kho¸ : Mua b¸n phô n÷; TÖ n¹n x· héi; Hái ®¸p
Hái ®¸p vÒ quyÒn con ng­êi. - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : V 10365/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95775

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn; Hái ®¸p
LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5098/ VSUHOC / Mfn: 95829

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ;

H­¬ng ­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
LuËt an toµn thùc phÈm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 95 tr.

Ký hiÖu kho : V 10376, V 10377 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95786

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; An toµn thùc phÈm; LuËt an toµn thùc phÈm;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 (söa ®æi, bæ sung n¨m 2009) vµ c¸c nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 10340/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95755

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; Qu¶n lý ®Êt ®ai; V¨n b¶n ph¸p luËt;

2003; ViÖt Nam


LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 42 tr.

Ký hiÖu kho : V 10381, V 10382/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95789

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; LuËt ng©n hµng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt nghÜa vô qu©n sù (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung c¸c n¨m 1990, 1994 vµ 2005). - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : V 10385, V 10386/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95791

Tõ kho¸ : LuËt nghÜa vô qu©n sù; LuËt söa ®æi bæ sung; ViÖt Nam
LuËt ng­êi khuyÕt tËt. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 46 tr.

Ký hiÖu kho : V 10383, V 10384/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95790

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; Ng­êi khuyÕt tËt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt ph¸ s¶n n¨m 2004 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : V 10399/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95800

Tõ kho¸ : LuËt ph¸ s¶n; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : V 10344/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95759

Tõ kho¸ : LuËt phßng ch¸y ch÷a ch¸y;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt quèc tÕ vÒ quyÒn cña c¸c nhãm ng­êi dÔ bÞ tæn th­¬ng: S¸ch tham kh¶o/ §ç Hång Th¬m, Vò C«ng Giao b.s.; NguyÔn §¨ng Dung, L· Kh¸nh Trung b.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2064/ VGIADINH / Mfn: 95718

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn; QuyÒn nhãm ng­êi;

QuyÒn nhãm ng­êi dÔ bÞ tæn th­¬ng; C«ng ­íc quèc tÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ThÕ giíi
LuËt thi hµnh ¸n h×nh sù. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : V 10379, V 10380/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95788

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; Tthi hµnh ¸n h×nh sù;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt Tr¸ch nhiÖm båi th­êng cña Nhµ n­íc n¨m 2009 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 87 tr.

Ký hiÖu kho : V 10378 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95787

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; V¨n b¶n ph¸p luËt;

LuËt tr¸ch nhiÖm båi th­êng; 2009; ViÖt Nam


Mét sè quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ liªn quan ®Õn lÜnh vùc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : V 1037 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95780

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ hoµn thiÖn chÕ ®é bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Vò ThÞ Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10372 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95782

Tõ kho¸ : ChÕ ®é bÇu cö; §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t quyÒn lùc trong x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Ngäc §­êng ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 532 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9503, Vb 9504/ VTRIETHOC / Mfn: 96030

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý nhµ n­íc, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Lª Thanh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 .- 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9505, Vb 9506/ VTRIETHOC / Mfn: 96031

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; C¶i c¸ch hµnh chÝnh; Qu¶n lý kinh tÕ;

Qu¶n lý v¨n ho¸; Qu¶n lý gi¸o dôc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n, v× d©n: Lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Duy Quý, NguyÔn TÊt ViÔn ®ång ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : V 10333, V 10334/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95751

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Lý luËn; Thùc tiÔn;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt t­ s¶n ®­¬ng ®¹i - lý luËn vµ thùc tiÔn/ Th¸i VÜnh Th¾ng . - Tb. cã söa ®æi, bæ sung . - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : V 10354, V 10355/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95767

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc t­ s¶n; Ph¸p luËt t­ s¶n;

Bé m¸y nhµ n­íc t­ s¶n; ThÕ giíi


Nh÷ng c¨n cø x¸c ®Þnh di s¶n thõa kÕ chia theo di chóc: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò ThÞ Lan H­¬ng . - H. : Nxb.Hµ Néi, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2065/ VGIADINH / Mfn: 95727

Tõ kho¸ : LuËt d©n sù; QuyÒn thõa kÕ; Thõa kÕ; Di s¶n thõa kÕ;

Di chóc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña LuËt tr¸ch nhiÖm båi th­êng cña Nhµ n­íc n¨m 2009/ §inh Trung Tông ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : V 10360, V 10361/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95772

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; V¨n b¶n ph¸p luËt;

LuËt tr¸ch nhiÖm båi th­êng; 2009; ViÖt Nam


Ph¸p luËt h×nh sù ViÖt Nam - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Lª V¨n LuËt . - H. : T­ ph¸p, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : V 10358/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95770

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; Vô ¸n h×nh sù; ViÖt Nam
Ph¸p luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n/ TrÇn Quang Huy, NguyÔn Quang TuyÕn ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : V 10359/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95771

Tõ kho¸ : QuyÒn sö dông ®Êt; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

Kinh doanh bÊt ®éng s¶n


Ph¸p lÖnh thñ tôc b¾t gi÷ tµu bay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : V 10405, V 10406/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95806

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Thñ tôc b¾t gi÷ tµu bay;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc x· héi cña ®éi ngò c¸n bé n­íc ta hiÖn nay/ NguyÔn V¨n Tµi . - Tb. cã söa ch÷a bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 10312, V 10346/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95733

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch c¸n bé; C«ng t¸c c¸n bé; ViÖt Nam
Phèi hîp ®iÒu tiÕt kinh tÕ gi÷a c¸c nhµ n­íc trong khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi/ Ph¹m ThÞ Tóy ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9509, Vb 9510/ VTRIETHOC / Mfn: 96033

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nhµ n­íc;

§iÒu tiÕt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gia ®×nh: Lý luËn thùc tiÔn / Lª ThÞ Quý ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2046/ VGIADINH / Mfn: 95691

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Qu¶n lý gia ®×nh; Qu¶n lý nhµ n­íc;

ViÖt Nam
Qu¶n lý, chØ ®¹o c«ng t¸c t­ ph¸p x·, ph­êng, thÞ trÊn/ D­¬ng B¹ch Long . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 210 tr.Ký hiÖu kho : V 10374 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95784

Tõ kho¸ : Qu¶n lý t­ ph¸p; C«ng t¸c t­ ph¸p;

ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; ViÖt Nam


Quèc héi ViÖt Nam - Tæ chøc, ho¹t ®éng vµ ®æi míi: S¸ch chuyªn kh¶o / Phan Trung Lý . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : V 10395, V 10396/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95797

Tõ kho¸ : Quèc héi; Tæ chøc; Ho¹t ®éng;

§¹i biÓu Quèc héi; ViÖt Nam


Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ tæng c«ng ty, tËp ®oµn kinh tÕ nhµ n­íc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : V 10311/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95732

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Tæng c«ng ty; TËp ®oµn kinh tÕ;

LuËt doanh nghiÖp; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 10329/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95748

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; In ho¸ ®¬n; Ph¸t hµnh ho¸ ®¬n;

Sö dông ho¸ ®¬n; Qu¶n lý ho¸ ®¬n; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ quy tr×nh gi¶i quyÕt tè c¸o. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : V 10375 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95785

Tõ kho¸ : LuËt khiÕu n¹i tè c¸o; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

Gi¶i quyÕt tè c¸o; ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nhµ ë cho c«ng nh©n khu c«ng nghiÖp, häc sinh, sinh viªn vµ ng­êi cã thu nhËp thÊp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : V 10407/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95807

Tõ kho¸ : Quy ®Þnh ph¸p luËt; Nhµ ë; C«ng nh©n;

Sinh viªn; Ng­êi thu nhËp thÊp; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi (TËp hîp nh÷ng tµi liÖu chuyªn ®Ò cña Liªn hîp quèc). - H.: C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : V 10356/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95768

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn;

LuËt quèc tÕ; C«ng ­íc quèc tÕ


QuyÒn con ng­êi (TËp hîp nh÷ng b×nh luËn/khuyÕn nghÞ chung cña ñy ban c«ng ­íc Liªn hîp quèc). - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : V 10357/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95769

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn;

LuËt quèc tÕ; C«ng ­íc quèc tÕ


QuyÒn con ng­êi, quyÒn c«ng d©n trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9533, Vb 9534/ VTRIETHOC / Mfn: 96049

Vb 853/ VTAMLY / Mfn: 95900Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn c«ng d©n;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa;

ViÖt Nam
QuyÒn kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ trong ph¸p luËt vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / TrÇn ThÞ HoÌ,Vò C«ng Giao b.s.; NguyÔn §¨ng Dung, L· Kh¸nh Toµn b.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2068/ VGIADINH / Mfn: 95663

Tõ kho¸ : LuËt d©n sù; QuyÒn c«ng d©n; QuyÒn kinh tÕ;

QuyÒn v¨n ho¸; QuyÒn x· héi; ViÖt Nam


So¹n th¶o vµ xö lý v¨n b¶n trong ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x·/ NguyÔn V¨n Th©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : V 10394/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95796

Tõ kho¸ : So¹n th¶o v¨n b¶n; Qu¶n lý v¨n b¶n;

Xö lý v¨n b¶n; ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng;

ViÖt Nam

Tµi ph¸n HiÕn ph¸p vµ vÊn ®Ò x©y dùng m« h×nh tµi ph¸n HiÕn ph¸p ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / §µo TrÝ óc, NguyÔn Nh­ Ph¸t ch.b. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 271tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2052/ VGIADINH / Mfn: 95686

Tõ kho¸ : Tµi ph¸n HiÕn ph¸p; M« h×nh tµi ph¸n HiÕn ph¸p;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tµi s¶n vµ quyÒn së h÷u cña c«ng d©n ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hµ ThÞ Mai Hiªn . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2063/ VGIADINH / Mfn: 95719

Tõ kho¸ : LuËt d©n sù; QuyÒn së h÷u; Tµi s¶n;

QuyÒn c«ng d©n; B¶o vÖ quyÒn së h÷u;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
ThÓ chÕ kinh tÕ cña nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam/ L­¬ng Xu©n Quú, §ç §øc B×nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 10393/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95795

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ThÓ chÕ kinh tÕ;

Vai trß kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Héi nhËp kinh tÕ


Thùc hiÖn vµ ¸p dông ph¸p luËt ë ViÖt Nam/ NguyÔn Minh §oan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : V 10328/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95747

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Thùc hiÖn ph¸p luËt;

¸p dông ph¸p luËt; ViÖt Nam


Téi ph¹m vµ h×nh ph¹t trong Hoµng ViÖt luËt lÖ/ Tr­¬ng Quang Vinh ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : V 10352, V 10353/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95766

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc ph¸p luËt; LuËt Gia Long;

Téi ph¹m; H×nh ph¹t; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 12 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b..; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1635/ VTRIETHOC / Mfn: 95975

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 13 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b..; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1636 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1636/ VTRIETHOC / Mfn: 95976

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tranh chÊp vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ trong WTO. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : V 10366/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95776

Tõ kho¸ : Vô kiÖn; Tranh chÊp th­¬ng m¹i;

Chèng b¸n ph¸ gi¸; WTO


Tuyªn ng«n quèc tÕ nh©n quyÒn 1948: Môc tiªu chung cña nh©n lo¹i = The Universial Declaration of Human Rights : A Common Standard of Achievement / Gudmundur Alfredsson, Asbjorn Eide ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 839 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2061/ VGIADINH / Mfn: 95728

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; Tuyªn ng«n nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; LuËt quèc tÕ; 1948


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1162 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2331/ VSUHOC / Mfn: 95832

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp h­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1251 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2353/ VSUHOC / Mfn: 95860

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh bæ sung quy ho¹ch sö dông ®Êt, thu håi ®Êt, båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : V 10316/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95736

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; NghÞ ®Þnh; ViÖt Nam
V¨n b¶n ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm thÊt nghiÖp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : V 10317/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95737

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm thÊt nghiÖp;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp: T. 8: 1992 - 1997. Q. 2 : 1994 - 1995 / Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 1399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11465, Vv 11466/ VTTKHXH / Mfn: 96112

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi; Toµn tËp;

1994-1995; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp: T. 8: 1992 - 1997. Q. 3 : 1995 - 1996 / Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 1795 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11467, Vv 11468/ VTTKHXH / Mfn: 96113

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi; Toµn tËp;

1995-1996; ViÖt Nam


X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: Lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : V 10402/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95803

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; C¬ së lÝ luËn;

§¶ng Céng s¶n; Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam
d©n sè

Dù b¸o d©n sè ViÖt Nam 2009-2049/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . 310 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1286/ VGIADINH / Mfn: 95675

Tõ kho¸ : D©n sè; Dù b¸o d©n sè; Sè liÖu thèng kª;

2009-2049; ViÖt Nam


Tãm t¾t mét sè chØ sè ph©n tÝch theo giíi tÝnh: Tõ sè liÖu cña Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 63 tr..

Ký hiÖu kho : Vb 851/ VTAMLY / Mfn: 95903

Tõ kho¸ : D©n sè; X· héi häc d©n sè; C¬ cÊu d©n sè;

2009; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 - cÊu tróc tuæi - giíi tÝnh vµ t×nh tr¹ng h«n nh©n cña d©n sè ViÖt Nam/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : VL 709/ VTAMLY / Mfn: 95904

TLv 1284/ VGIADINH / Mfn: 95674Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam 2009 - gi¸o dôc ë ViÖt Nam: ph©n tÝch c¸c chØ sè chñ yÕu/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : VL 708/ VTAMLY / Mfn: 95905

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

ChØ sè gi¸o dôc; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam 2009: tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ViÖt Nam: c¸c b»ng chøng míi vÒ thùc tr¹ng, xu h­íng vµ nh÷ng kh¸c biÖt/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : VL 707/ VTAMLY / Mfn: 95908

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

Møc sinh; Tû sè giíi tÝnh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

2009; ViÖt Nam
qu©n sù

ChiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc vµ nh÷ng chiÕn sÜ n»m trong lßng ®Þch: 7 anh hïng t×nh b¸o Qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam / Hång Liªn, B¶o Phóc b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11488, Vv 11489/ VTTKHXH / Mfn: 96124

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng qu©n ®éi; T×nh b¸o;

Ho¹t ®éng t×nh b¸o; NghÖ thuËt qu©n sù; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
§¹i ViÖt th¾ng Nguyªn M«ng/ HiÖp Vâ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1711/ VSUHOC / Mfn: 95817

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh x©m l­îc;

NghÖ thuËt qu©n sù; ViÖt Nam; M«ng Cæ


Hå s¬ chiÕn tranh 81 ngµy ®ªm b¶o vÖ thµnh cæ Qu¶ng TrÞ/ NguyÔn ThÕ Thanh, §«ng Phong, Hoµi Linh b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11490, Vv 11491/ VTTKHXH / Mfn: 96125

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; LiÖt sÜ; Danh s¸ch liÖt sÜ;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
LÞch sö miÒn §«ng Nam bé vµ cùc Nam Trung bé kh¸ng chiÕn: 1945-1975 / Hå S¬n §µi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 912 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11461, Vv 11462/ VTTKHXH / Mfn: 96110

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1945-1975; MiÒn Nam; ViÖt Nam
tµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Atlats Th¨ng Long - Hµ Néi/ Tr­¬ng Quang H¶i ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2348/ VSUHOC / Mfn: 95856

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö;

Hµnh chÝnh; LÞch sö ph¸t triÓn; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

D©n c­; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi; Qui ho¹ch ph¸t triÓn;

B¶n ®å; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ Cæ Loa/ NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2363/ VSUHOC / Mfn: 95864

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

LÞch sö ph¸t triÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

X· Cæ Loa; HuyÖn §«ng Anh; Hµ Néi; ViÖt Nam
H×nh ¶nh Hµ Néi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX/ TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2350/ VSUHOC / Mfn: 95858

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §Êt n­íc con ng­êi; ThÕ kØ 19;

ThÕ kØ 20; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


N¨m tr¨m n¨m lÞch ViÖt Nam (1544 - 2043) / Lª Thµnh L©n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1000 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2341/ VSUHOC / Mfn: 95842

Tõ kho¸ : LÞch; Niªn biÓu; Niªn biÓu lÞch sö;

1544-2043; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH., 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11447, Vv 11448/ VTTKHXH / Mfn: 96102

Vv 1645, Vv 1646/ VTRIETHOC / Mfn: 95983Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH., 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11449, Vv 11450/ VTTKHXH / Mfn: 96103

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1647, Vv 1648/ VTRIETHOC / Mfn: 95984

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 6 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH., 2011 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11451, Vv 11452/ VTTKHXH / Mfn: 96104

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m thèng kª 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : VL 712/ VTAMLY / Mfn: 95948

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi qua h×nh ¶nh = Thang Long - Ha Noi through the Lens of times / Hoµng Kim §¸ng s.t., b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2347/ VSUHOC / Mfn: 95855

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; S¸ch ¶nh; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§Êt n­íc con ng­êi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thñ ®« Hµ Néi = Hanoi Capital / NguyÔn ChÝ Mú ch.b.; NguyÔn ViÕt Chøc, Giang Qu©n, NguyÔn Thµnh C«ng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2349/ VSUHOC / Mfn: 95857

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 1 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Lª Thanh B×nh, Hoµng Lª Hµ, NguyÔn Ph­¬ng, ... b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11475, Vv 11476/ VTTKHXH / Mfn: 96117

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 2 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Cao Giang, Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11477, Vv 11478/ VTTKHXH / Mfn: 96118

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 3 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11479, Vv 11480/ VTTKHXH / Mfn: 96119

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 4 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1196 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11481, Vv 11482/ VTTKHXH / Mfn: 96120

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
TuyÓn tËp NguyÔn Kh¸nh Toµn/ ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2010 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1624/ VTRIETHOC / Mfn: 95967

Tõ kho¸ : Nhµ khoa häc; Bµi viÕt; Bµi b¸o; TuyÓn tËp;

NguyÔn Kh¸nh Toµn; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 233/ VGIADINH / Mfn: 95724

T§ 0626 / VTRIETHOC / Mfn: 95993Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 2016 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 234/ VGIADINH / Mfn: 95725

T§ 0627 / VTRIETHOC / Mfn: 95994Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ®Þa chÝ B¹c Liªu/ ñy ban nh©n d©n tØnh B¹c Liªu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1000 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 535/ VSUHOC / Mfn: 95820

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh B¹c Liªu;

ViÖt NamTõ ®iÓn ®­êng phè Hµ Néi 2010/ Nam Hång, L¨ng ThÞ Nga . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 534/ VSUHOC / Mfn: 95822

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; §­êng phè; Tõ ®iÓn;

2010; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1296 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 536/ VSUHOC / Mfn: 95821

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn x· héi Oxford. - H. : §¹i häc Quèc gia, 2010 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0624 / VTRIETHOC / Mfn: 95991

Tõ kho¸ : X· héi häc; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷
ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2320/ VSUHOC / Mfn: 95810

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
Thèng kª häc

Gi¸o dôc ViÖt Nam: ph©n tÝch c¸c chØ sè chñ yÕu: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1285/ VGIADINH / Mfn: 95673

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc; Thèng kª gi¸o dôc;

Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Hµ Néi qua sè liÖu thèng kª 1945- 2008/ NguyÔn ThÞ Ngäc V©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2385/ VSUHOC / Mfn: 95883

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1945-2008; Hµ Néi; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : VL 712/ VTAMLY / Mfn: 95948

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt NamT«n gi¸o

BÝ mËt phÝa sau nhôc th©n cña c¸c vÞ thiÒn s­/ NguyÔn L©n C­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0209/ VTRIETHOC / Mfn: 95979

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; ThiÒn s­; Nhôc th©n; Tu bæ; B¶o qu¶n;

Chïa §Ëu; Chïa Tiªn S¬n; Chïa PhËt TÝch; ViÖt Nam
tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương