S¸ch míi sè 04/2012


§¹i ViÖt th¾ng Nguyªn M«ngtải về 0.77 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
1   2   3   4   5   6   7   8
§¹i ViÖt th¾ng Nguyªn M«ng/ HiÖp Vâ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1711/ VSUHOC / Mfn: 95817

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh x©m l­îc;

NghÖ thuËt qu©n sù; ViÖt Nam; M«ng Cæ


§Æng Xu©n B¶ng (1828 - 1910) con ng­êi vµ sù nghiÖp: Kû yÕu héi th¶o khoa häc / Héi Sö häc Hµ Néi . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1713/ VSUHOC / Mfn: 95818

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; CËn ®¹i; §Æng Xu©n B¶ng; ViÖt Nam
§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 1 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 960 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2364/ VSUHOC / Mfn: 95863

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

HuyÖnVÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 766 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2332/ VSUHOC / Mfn: 95833

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

HuyÖn VÜnh ThuËn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ Cæ Loa/ NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2363/ VSUHOC / Mfn: 95864

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

LÞch sö ph¸t triÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

X· Cæ Loa; HuyÖn §«ng Anh; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng Thæ Ngo¹/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9491/ VTRIETHOC / Mfn: 96023

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngo¹; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§Þa danh ë tØnh Ninh B×nh/ §ç Danh Gia, Hoµng Linh . - H. : Thanh niªn, 2011. - 879 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2443/ VTAMLY / Mfn: 95958

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

§Þa danh lÞch sö; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


§ç §×nh ThiÖn: Cuéc ®êi vµ nh÷ng cèng hiÕn cho nÒn tµi chÝnh c¸ch m¹ng ViÖt Nam / Qu¸ch §øc Ph¸p, Lª Xu©n HiÕu, NguyÔn §¨ng T­, ... b.s.; D­¬ng Trung Quèc, §Æng Phong h.®. . - H. : Tµi chÝnh, 2007 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11443/ VTTKHXH / Mfn: 96098

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ doanh nghiÖp; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; HiÖn ®¹i; §ç §×nh ThiÖn; ViÖt Nam


§«ng Kinh NghÜa Thôc vµ v¨n th¬ §«ng Kinh NghÜa Thôc. T. 1 / Ch­¬ng Th©u b.s.. - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 902 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2336/ VSUHOC / Mfn: 95837

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n th¬; Nh©n vËt lÞch sö;

Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc; CËn ®¹i; ViÖt Nam§«ng Kinh NghÜa Thôc vµ v¨n th¬ §«ng Kinh NghÜa Thôc. T. 2 / Ch­¬ng Th©u b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 966 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1719 / VSUHOC / Mfn: 95874

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc;

Th¬; V¨n xu«i; Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc;

CËn ®¹i; ViÖt Nam
Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn tõ sau chiÕn tranh l¹nh ®Õn nay. Thùc tr¹ng vµ triÓn väng/ NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 10373 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95783

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Thùc tr¹ng; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

TriÓn väng ph¸t triÓn; N­íc t­ b¶n; ThÕ giíi


Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 954 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2366/ VSUHOC / Mfn: 95871

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa häc;

Nho häc; Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
HuÕ víi ®êi sèng v¨n ho¸ gia téc/ Lª NguyÔn L­u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7596 / VSUHOC / Mfn: 95823

Vb 9485/ VTRIETHOC / Mfn: 96017Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Gia téc; Hä téc; V¨n ho¸ dßng hä;

Nguån gèc dßng hä; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 950 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2335/ VSUHOC / Mfn: 95836

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873 - 1954. T. 1 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010. - 842 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2358/ VSUHOC / Mfn: 95848

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; §Þa giíi hµnh chÝnh;

Tæ chøc hµnh chÝnh; Qui ho¹ch thµnh phè; X©y dùng;

Hå s¬ x©y dùng; B¶n vÏ x©y dùng; 1873-1954; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873 - 1954. T. 2 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010. - 902 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2359/ VSUHOC / Mfn: 95854

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; V¨n ho¸;

Giao th«ng c«ng chÝnh; Gi¸o dôc; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; 1873-1954; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung king and An Duong Vuong king's Time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 526 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2368/ VSUHOC / Mfn: 95869

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Cæ ®¹i;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 990 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2367/ VSUHOC / Mfn: 95870

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi trong cuéc vËn ®éng gi¶i phãng d©n téc cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX/ §inh Xu©n L©m ch.b.; Ph¹m Xanh, TrÇn ViÕt NghÜa b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2381/ VSUHOC / Mfn: 95879

Tõ kho¸ : Phong trµo gi¶i phãng d©n téc; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kinh tÕ; X· héi; V¨n ho¸; Gi¸o dôc; ThÕ kØ 19;

Phong trµo yªu n­íc; ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam
H×nh ¶nh Hµ Néi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX/ TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2350/ VSUHOC / Mfn: 95858

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §Êt n­íc con ng­êi; ThÕ kØ 19;

ThÕ kØ 20; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hå s¬ chiÕn tranh 81 ngµy ®ªm b¶o vÖ thµnh cæ Qu¶ng TrÞ/ NguyÔn ThÕ Thanh, §«ng Phong, Hoµi Linh b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11490, Vv 11491/ VTTKHXH / Mfn: 96125

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; LiÖt sÜ; Danh s¸ch liÖt sÜ;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam


Héi ba lµng KÎ/ NguyÔn To¹ s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50056/ VTTKHXH / Mfn: 96056

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÞch sö v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Héi lµng; Di tÝch lÞch sö;

Lµng §èng §a; Lµng Th­îng C¸t; Lµng §¹i C¸t;

HuyÖn Tõ Liªm; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ x· héi ViÖt Nam d­íi c¸c vua triÒu NguyÔn/ NguyÔn ThÕ Anh . - H. : V¨n häc, 2008 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9517/ VTRIETHOC / Mfn: 96040

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; §êi sèng vËt chÊt;

Kinh tÕ x· héi; TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam


LÞch sö chÝnh quyÒn thµnh phè Hµ Néi (1945 - 2005) / §oµn Minh HuÊn, NguyÔn Ngäc Hµ ch.b.; Lª ThÞ Minh H¹nh, NguyÔn Xu©n H¶i, NguyÔn ThÞ Ngäc Mai b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2382/ VSUHOC / Mfn: 95880

Tõ kho¸ : Bé m¸y nhµ n­íc; Bé m¸y chÝnh quyÒn;

ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng; LÞch sö chÝnh quyÒn;

1945-2005; Hµ Néi; ViÖt Nam
LÞch sö miÒn §«ng Nam bé vµ cùc Nam Trung bé kh¸ng chiÕn: 1945-1975 / Hå S¬n §µi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 912 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11461, Vv 11462/ VTTKHXH / Mfn: 96110

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1945-1975; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Lý Th­êng KiÖt - LÞch sö ngo¹i giao vµ t«ng gi¸o triÒu Lý/ Hoµng Xu©n H·n . H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2383/ VSUHOC / Mfn: 95881

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; T«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ Lý;

Trung ®¹i; Lý Th­êng KiÖt; ViÖt Nam
Minh thùc lôc: Quan hÖ Trung Quèc - ViÖt Nam thÕ kû XIV - XVII. T. 1 / Hå B¹ch Th¶o d.; Ph¹m Hoµng Qu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1685 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2360/ VSUHOC / Mfn: 95865

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc


Minh thùc lôc: Quan hÖ Trung Quèc - ViÖt Nam thÕ kû XIV - XVII. T. 2 / Hå B¹ch Th¶o d.; Ph¹m Hoµng Qu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 892 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2361/ VSUHOC / Mfn: 95866

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ;

T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc


Minh thùc lôc: Quan hÖ Trung Quèc - ViÖt Nam thÕ kû XIV - XVII. T. 3 / Hå B¹ch Th¶o d.; Ph¹m Hoµng Qu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1045 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2362/ VSUHOC / Mfn: 95867

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; T­ liÖu lÞch sö;

Trung ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc
Mét sè t­ liÖu míi vÒ Bå t¸t Qu¶ng §øc/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2005 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9515/ VTRIETHOC / Mfn: 96038

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; T­ liÖu lÞch sö;

Nh©n vËt lÞch sö; ThÝch Qu¶ng §øc; ViÖt Nam


Ph¸t huy tiÒm lùc tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ gi¸ trÞ lÞch sö - v¨n ho¸ ph¸t triÓn bÒn v÷ng thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020/ Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2356/ VSUHOC / Mfn: 95849

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Nguån lùc ph¸t triÓn;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
Phong trµo CÇn V­¬ng ë Phó Yªn (1885 - 1892): LuËn ¸n tiÕn sÜ / §µo NhËt Kim . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2375/ VSUHOC / Mfn: 95889

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Phong trµo CÇn V­¬ng;

CËn ®¹i; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Thµnh T©y §« vµ vïng ®Êt VÜnh Léc (Thanh Ho¸) tõ cuèi thÕ kØ XIV ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn ThÞ Thóy . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2373/ VSUHOC / Mfn: 95888

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; LÞch sö ph¸t triÓn;

Thµnh T©y §«; HuyÖn VÜnh Léc;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 1 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb.Hµ Néi, 2010 . - 700 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2352/ VSUHOC / Mfn: 95859

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung thÕ kØ; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 2 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb.Hµ Néi, 2010 . - 908 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2351/ VSUHOC / Mfn: 95861

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

Thêi k× Ph¸p thuéc; CËn ®¹i; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Thñ ®« Hµ Néi = Hanoi Capital / NguyÔn ChÝ Mú ch.b.; NguyÔn ViÕt Chøc, Giang Qu©n, NguyÔn Thµnh C«ng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2349/ VSUHOC / Mfn: 95857

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thñ t­íng Vâ V¨n KiÖt = Prime Minister Vo Van Kiet / Vò Kh¸nh, §Æng V¨n Th¸i, Vò Quèc TuÊn, ... b.s.; NguyÔn ThÞ Léc, Ph¹m §×nh An d.; Pete Johnson h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11441, Vv 11442/ VTTKHXH / Mfn: 96097

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Thñ t­íng; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

S¸ch ¶nh; Vâ V¨n KiÖt; ViÖt Nam
T×nh c¶m cña nh©n d©n thÕ giíi víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. - H. : Thanh niªn, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50080, Vb 50081/ VTTKHXH / Mfn: 96079

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

S¸ch ¶nh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Toµn tËp TrÇn Nh©n T«ng/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9516/ VTRIETHOC / Mfn: 96039

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc; Trung ®¹i; TrÇn Nh©n T«ng;

ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 1 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Lª Thanh B×nh, Hoµng Lª Hµ, NguyÔn Ph­¬ng, ... b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1246 tr.Ký hiÖu kho : Vv 11475, Vv 11476/ VTTKHXH / Mfn: 96117

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 2 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Cao Giang, Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11477, Vv 11478/ VTTKHXH / Mfn: 96118

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 3 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11479, Vv 11480/ VTTKHXH / Mfn: 96119

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 4 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1196 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11481, Vv 11482/ VTTKHXH / Mfn: 96120

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 1 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1070 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2344/ VSUHOC / Mfn: 95845

Tõ kho¸ : LÞch sö ®Þa lÝ; §Þa chÝ; T­ liÖu ®Þa chÝ;

T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 3 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1220 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2346/ VSUHOC / Mfn: 95847

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ;

§Þa danh lÞch sö;Trung ®¹i; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp h­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1251 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2353/ VSUHOC / Mfn: 95860

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp t­ liÖu ph­¬ng T©y/ NguyÔn Thõa Hû, Hoµng Anh TuÊn, Vò ThÞ Minh Th¾ng t.d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1168 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2369/ VSUHOC / Mfn: 95853

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; V¨n ho¸; Kinh tÕ;

T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ph­¬ng T©y; ThÕ kØ 17;

1882-1945; LÞch sö cæ trung ®¹i; LÞch sö cËn ®¹i;

MiÒn B¾c; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n bia tiÕn sÜ V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long/ Ng« §øc Thä . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 942 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1722 / VSUHOC / Mfn: 95873

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n bia; Bia tiÕn sÜ;

V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ HuÕ trong gia ®×nh vµ hä téc thÕ kû XVII - XIX/ Lª NguyÔn L­u . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50072/ VTTKHXH / Mfn: 96072

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Nguån gèc dßng hä;

V¨n ho¸ gia téc; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

ThÕ kØ 17-19; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n kh¾c H¸n N«m Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b.; Mai Xu©n H¶i, §ç ThÞ H¶o, NguyÔn Kim M¨ng, NguyÔn ThÞ Hoµng Quý d.; §ç ThÞ H¶o h.®. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11444/ VTTKHXH / Mfn: 96099

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; V¨n kh¾c H¸n N«m;

V¨n bia; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


VÊn ®Ò phô n÷ trªn b¸o chÝ tiÕng ViÖt: Tr­íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945/ §Æng ThÞ V©n Chi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2330/ VSUHOC / Mfn: 95812

Tõ kho¸ : Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; B¸o chÝ; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam
ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2320/ VSUHOC / Mfn: 95810

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
V­¬ng triÒu Lý (1009 - 1226) / NguyÔn Quang Ngäc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2365/ VSUHOC / Mfn: 95862

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Vua;

Nhµ Lý; 1009-1226; ViÖt Nam


NghÖ thuËt

B¸o Slao Sli Tß Toãp/ M· ThÕ Vinh s.t., b.d., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50075/ VTTKHXH / Mfn: 96075

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian;

H¸t Sli; Ng­êi Nïng Ch¸o; D©n téc Nïng;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9479/ VTRIETHOC / Mfn: 96011

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t ®­a em;

TØnh Long An; ViÖt Nam
§å ho¹ cæ ViÖt Nam = The Ancient Graphic Arts of Vietnam / Phan CÈm Th­îng, Lª Quèc ViÖt, Cung Kh¾c L­îc; ThÕ Hïng d. . - H. : Mü thuËt, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11436/ VTTKHXH / Mfn: 96093

Tõ kho¸ : §å ho¹; LÞch sö ®å häa; Cæ ®¹i; Tranh d©n gian;

Tranh kh¾c gç; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Hµy xæng phÝ khãc tiÔn hån/ La Qu¸n Miªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2413/ VTAMLY / Mfn: 95933

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi than khãc; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Ho¹ sÜ trÎ ViÖt Nam ®­¬ng ®¹i = Young Contemporary Vietnamese Painters / TrÞnh Hång H¹nh b.d. . - H. : Mü thuËt, 2011 . - 118 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11437/ VTTKHXH / Mfn: 96094

Tõ kho¸ : Héi ho¹; T¸c phÈm héi häa; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Héi ®Òn §ång B»ng vµ tôc h¸t v¨n/ NguyÔn Thanh s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50073/ VTTKHXH / Mfn: 96073

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; ¢m nh¹c d©n gian;

Tôc hÇu bãng; H¸t v¨n; Lµng §ång B»ng; X· An LÔ;

HuyÖn Quúnh Phô; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Kh¾p thèng ®¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9473/ VTRIETHOC / Mfn: 96005

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a;

D©n téc Tµy; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
KiÕn tróc chïa víi bia ®¸ vµ chu«ng ®ång/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2405/ VTAMLY / Mfn: 95917

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; NghÖ thuËt kiÕn tróc; Chïa;

KiÕn tróc chïa; Bia ®¸; Chu«ng ®ång; ViÖt Nam


Móa Thiªn cÈu/ TrÇn V¨n An . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2396/ VTAMLY / Mfn: 95918

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt móa; Móa d©n gian;

Móa Thiªn cÈu; TÝn ng­ìng d©n gian; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Mü thuËt Lý - TrÇn, Mü thuËt PhËt gi¸o/ Chu Quang Trø . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50062/ VTTKHXH / Mfn: 96062

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; LÞch sö mÜ thuËt; PhËt gi¸o;

§¹o PhËt; Nhµ Lý; Nhµ TrÇn; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong nghÖ thuËt chÌo/ TrÇn §×nh Ng«n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2439/ VTAMLY / Mfn: 95949

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; ChÌo; NghÖ thuËt chÌo; ViÖt Nam

Ng«n ng÷ häc

§Þa danh Hµ Néi thêi NguyÔn: Kh¶o cøu tõ nguån t­ liÖu H¸n N«m / NguyÔn Thóy Nga ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1020 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2319/ VSUHOC / Mfn: 95811

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; TiÕng H¸n N«m;

TiÕng ViÖt; Nhµ NguyÔn; Hµ Néi; ViÖt Nam


TiÕng ®Þa ph­¬ng trong ca dao vïng Qu¶ng Nam, §µ N½ng/ §inh ThÞ Hùu s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50060/ VTTKHXH / Mfn: 96060

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng; ViÖt Nam
T×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ trong v¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng/ NguyÔn V¨n Th¹o, NguyÔn ViÕt Th«ng ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9523, Vb 9524/ VTRIETHOC / Mfn: 96044

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi 11; ThuËt ng÷; ViÖt Nam


T×m hiÓu thÕ giíi ®éng vËt d­íi gãc ®é ng«n ng÷ - v¨n ho¸ d©n gian ng­êi ViÖt: Qua dÉn liÖu vïng Thõa Thiªn HuÕ / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2442/ VTAMLY / Mfn: 95957

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Ng«n ng÷ d©n gian;

§éng vËt; Tªn ®«ng vËt; TiÕng ViÖt; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh - Ph¸p - ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 232/ VGIADINH / Mfn: 95723

T§ 0625/ VTRIETHOC / Mfn: 95992Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖtNhµ n­íc vµ ph¸p luËt

B¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt Nam 2010/ UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1266/ VGIADINH / Mfn: 95703

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; B¶o vÖ trÎ em;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2010; ViÖt Nam
B¸o c¸o tãm t¾t ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt Nam 2010/ UNICEF . - H.: [k.nxb.], 2010 . - 18 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1253, TLv 1283/ VGIADINH / Mfn: 95699

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; B¶o vÖ trÎ em;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2010; ViÖt Nam
B¶o vÖ vµ thóc ®Èy quyÒn con ng­êi trong khu vùc ASEAN: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung, Ph¹m Hång Th¸i ch.b.; Ng« Minh H­¬ng, L· Kh¸nh Tïng, Vò C«ng Giao b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50096, Vb 50097/ VTTKHXH / Mfn: 96087

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi; B¶o vÖ quyÒn con ng­êi;

Vai trß nhµ n­íc; ASEAN; §«ng Nam ¸


B×nh luËn LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt H×nh sù n¨m 1999/ NguyÔn Ngäc Anh, §ç Kh¾c H­ëng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : V 10347, V 10348/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95762

Tõ kho¸ : LuËt h×nh sù; LuËt söa ®æi bæ sung;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 1999; ViÖt Nam


Bé luËt lao ®éng - chÝnh s¸ch míi vÒ t¨ng l­¬ng tèi thiÓu chung, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp n¨m 2010 (¸p dông tõ ngµy 01-5-2010) / KiÒu Thanh s.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : V 10350/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95764

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; TiÒn l­¬ng; Hîp ®ång lao ®éng;

B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm y tÕ;

B¶o hiÓm thÊt nghiÖp; ViÖt Nam
C¸c nghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua t¹i kú häp thø s¸u Quèc héi khãa XII. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : V 10331, V 10332/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95750

Tõ kho¸ : Quèc héi; Kú häp thø 6; Khãa 12; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
C¸c ph¸p lÖnh vÒ tù vÖ, chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ trî cÊp trong nhËp khÈu hµng ho¸ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : V 10389, V 10390/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95793

Tõ kho¸ : Ph¸p lÖnh; Hµng ho¸ nhËp khÈu; Chèng b¸n ph¸ gi¸;

Chèng trî cÊp; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


C¸c quy chÕ c¶nh b¸o, phßng, chèng thiªn tai (¸p thÊp nhiÖt ®íi, b·o, lôt, ®éng ®Êt, sãng thÇn...). - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 114 tr.

Ký hiÖu kho : V 10318/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95738

Tõ kho¸ : LuËt b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng; Dù b¸o thiªn tai;

Phßng chèng thiªn tai; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


C¸c quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ho¸ chÊt, qu¶n lý, b¶o vÖ rõng, l©m s¶n, ®Êt ®ai vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : V 10324/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95743

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Xö ph¹t hµnh chÝnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm, th«i viÖc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : V 10319/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95739

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm thÊt nghiÖp;

ChÕ ®é th«i viÖc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamC¶i c¸ch ThuÕ ë ViÖt Nam: H­íng tíi mét hÖ thèng HiÖu qu¶ vµ C«ng b»ng h¬n/ Gangadha Prasad Shukla, Ph¹m Minh §øc, Michael Engelschalk, Lª Minh TuÊn ch.b. . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11485, Vv 11486/ VTTKHXH / Mfn: 96122

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; LuËt tµi chÝnh; ThuÕ; C¶i c¸ch thuÕ;

HÖ thèng thuÕ; Qu¶n lÝ thuÕ; ViÖt Nam


CÈm nang kh¸ng kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng trî cÊp t¹i Liªn minh ch©u ¢u/ NguyÔn ThÞ Thu Trang ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : V 10368/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95778

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Chèng b¸n ph¸ gi¸; Chèng trî cÊp; EU


CÈm nang kh¸ng kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng trî cÊp t¹i Hoa Kú/ NguyÔn ThÞ Thu Trang ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : V 10369/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95779

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Chèng b¸n ph¸ gi¸; Chèng trî cÊp; Mü


CEDAW vµ ph¸p luËt: Nghiªn cøu rµ so¸t v¨n b¶n ph¸p luËt ViÖt Nam trªn cë së quyÒn vµ giíi qua l¨ng kÝnh CEDAW / UNIFEM . - [k.®.]: [k.nxb.], 2009 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1262/ VGIADINH / Mfn: 95707

Tõ kho¸ : Ch­¬ng tr×nh CEDAW; Ph¸p luËt;

Giíi; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Chñ quyÒn quèc gia d©n téc trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò ®Æt ra víi ViÖt Nam/ Phan V¨n R©n, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : V 10345/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95760

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn quèc gia; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam
ChØ sè hiÖu qu¶ qu¶n trÞ vµ hµnh chÝnh c«ng cÊp tØnh ë VIÖt Nam (PAPI)2010: §o l­êng tõ kinh nghiÖm thùc tiÔn cña ng­êi d©n / Jairo Acuna-Alfaro, §Æng Ngäc Dinh, §Æng Hoµng Giang... . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11487/ VTTKHXH / Mfn: 96123

Tõ kho¸ : Hµnh chÝnh c«ng; Qu¶n lÝ hµnh chÝnh;

ChÝnh quyÒn cÊp tØnh; ChØ sè PAPI; 2010; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸p luËt lao ®éng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia nh×n d­íi gãc ®é b×nh ®¼ng giíi: B¸o c¸o nghiªn cøu / Trung t©m Nghiªn cøu lao ®éng n÷ vµ giíi . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 79 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1268/ VGIADINH / Mfn: 95704

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; B×nh ®¼ng giíi ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ bµi häc cho ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009- 205 tr.

Ký hiÖu kho : V 10362/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95773

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh; Kinh nghiÖm;

Vèn ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n; ViÖt Nam; ThÕ giíitải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương