S¸ch míi sè 04/2012tải về 0.77 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
1   2   3   4   5   6   7   8
§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 1 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 960 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2364/ VSUHOC / Mfn: 95863

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

HuyÖnVÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 766 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2332/ VSUHOC / Mfn: 95833

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

HuyÖn VÜnh ThuËn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ Cæ Loa/ NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2363/ VSUHOC / Mfn: 95864

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

LÞch sö ph¸t triÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

X· Cæ Loa; HuyÖn §«ng Anh; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng Thæ Ngo¹/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9491/ VTRIETHOC / Mfn: 96023

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngo¹; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§Þa danh B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 195 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2435/ VTAMLY / Mfn: 95953

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; Ph­¬ng thøc ®Þnh danh;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
§Þa danh Hµ Néi thêi NguyÔn: Kh¶o cøu tõ nguån t­ liÖu H¸n N«m / NguyÔn Thóy Nga ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1020 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2319/ VSUHOC / Mfn: 95811

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; TiÕng H¸n N«m; TiÕng ViÖt;

Nhµ NguyÔn; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa danh ë tØnh Ninh B×nh/ §ç Danh Gia, Hoµng Linh . - H. : Thanh niªn, 2011. - 879 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2443/ VTAMLY / Mfn: 95958

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; §Þa danh lÞch sö;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 1 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 1162 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2334/ VSUHOC / Mfn: 95835

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa lÝ x· héi;

ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Sæ tay ®Þa danh Kiªn Giang/ Anh §éng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9481/ VTRIETHOC / Mfn: 96013

Tõ kho¸ : §Þa danh; VÞ trÝ ®Þa lý; Sæ tay;

TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam


T¹i sao t×nh dôc l¹i thó vÞ: Hay qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ nªn ®Æc ®iÓm giíi tÝnh ë con ng­êi / Jared Diamond; NguyÔn Thuû Chung d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1549/ VGIADINH / Mfn: 95667

Tõ kho¸ : Sinh lÝ häc; X· héi häc giíi tÝnh; Quan hÖ t×nh dôc;

§êi sèng t×nh dôc; Giíi tÝnh; Qu¸ tr×nh tiÕn ho¸;

§éng vËt; Con ng­êi
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 1 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Lª Thanh B×nh, Hoµng Lª Hµ, NguyÔn Ph­¬ng, ... b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11475, Vv 11476/ VTTKHXH / Mfn: 96117

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 2 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Cao Giang, Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11477, Vv 11478/ VTTKHXH / Mfn: 96118

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 3 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11479, Vv 11480/ VTTKHXH / Mfn: 96119

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp D­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 4 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1196 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11481, Vv 11482/ VTTKHXH / Mfn: 96120

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 1 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1070 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2344/ VSUHOC / Mfn: 95845

Tõ kho¸ : LÞch sö ®Þa lÝ; §Þa chÝ; T­ liÖu ®Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 3 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1220 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2346/ VSUHOC / Mfn: 95847

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ;

§Þa danh lÞch sö; Trung ®¹i; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ®­êng phè Hµ Néi 2010/ Nam Hång, L¨ng ThÞ Nga . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 534/ VSUHOC / Mfn: 95822

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; §­êng phè;

Tõ ®iÓn; 2010; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®Þa chÝ B¹c Liªu/ ñy ban nh©n d©n tØnh B¹c Liªu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1000 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 535/ VSUHOC / Mfn: 95820

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1296 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 536/ VSUHOC / Mfn: 95821

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam

Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Kho¸ häc Tam §¶o: nh÷ng c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn míi øng dông trong ph¸t triÓn: Khãa häc mïa hÌ vÒ khoa häc x· héi 2008 (11-19/7/2008) / Stephane Lagree b.t. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1246/ VGIADINH / Mfn: 95709

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Khãa häc Tam §¶o; 2008; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH., 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11447, Vv 11448/ VTTKHXH / Mfn: 96102

Vv 1645, Vv 1646/ VTRIETHOC / Mfn: 95983Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH., 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11449, Vv 11450/ VTTKHXH / Mfn: 96103

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1647, Vv 1648/ VTRIETHOC / Mfn: 95984

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 6 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH., 2011 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11451, Vv 11452/ VTTKHXH / Mfn: 96104

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


TuyÓn tËp c¸c bµi nghiªn cøu khoa häc (1990-2010) / ViÖn X· héi häc . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2071/ VGIADINH / Mfn: 95715

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu khoa häc; Nghiªn cøu x· héi;

Bµi viÕt; TuyÓn tËp; 1990-2010; ViÖt NamKinh tÕ

Vietnam Employment Trends 2010/ Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs; European Union, ILO . - H. : [s.n.], 2010 . - 57 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1056 / VGIADINH / Mfn: 95680

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; Xu h­íng viÖc lµm; ThÞ tr­êng lao ®éng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; 2010; ViÖt Nam


An Giang “trªn c¬m d­íi c¸”/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50053/ VTTKHXH / Mfn: 96053

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ng­ nghiÖp;

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn: 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978 - 2008): S¸ch tham kh¶o / TrÇn §«ng §µo ch.b.. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 820 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1626/ VTRIETHOC / Mfn: 95968

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ThÓ chÕ kinh tÕ;

C¶i c¸ch thÓ chÕ; 1978-2008; Trung Quèc


C¶i c¸ch kinh tÕ ë §«ng ¸ thêi kú m­êi n¨m sau khñng ho¶ng 1997/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : V 10341/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95756

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Phôc håi khñng ho¶ng kinh tÕ;

§«ng ¸
C¶i c¸ch ThuÕ ë ViÖt Nam: H­íng tíi mét hÖ thèng HiÖu qu¶ vµ C«ng b»ng h¬n/ Gangadha Prasad Shukla, Ph¹m Minh §øc, Michael Engelschalk, Lª Minh TuÊn ch.b. . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11485, Vv 11486/ VTTKHXH / Mfn: 96122

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; LuËt tµi chÝnh; ThuÕ; C¶i c¸ch thuÕ;

HÖ thèng thuÕ; Qu¶n lÝ thuÕ; ViÖt Nam


ChiÕc Lexus vµ c©y « liu: T×m hiÓu kû nguyªn toµn cÇu ho¸. S¸ch tham kh¶o / Thomas L. Friedman; Lª Minh d. . - H. : KHXH, 2005 . - 733 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7608/ VSUHOC / Mfn: 95872

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Quan hÖ quèc tÕ; T¸c ®éng x· héi;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ThÕ giíi


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ bµi häc cho ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009- 205 tr.

Ký hiÖu kho : V 10362/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95773

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh; Kinh nghiÖm;

Vèn ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch øng phã khñng ho¶ng kinh tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh Quang, §oµn Xu©n Thñy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10398/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95799

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®Çu t­; ChÝnh s¸ch thuÕ;

ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
DÞch vô Logistics ë ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / §Æng §×nh §µo, NguyÔn Minh S¬n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 508 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50098, Vb 50099/ VTTKHXH / Mfn: 96088

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; DÞch vô Logistic;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


Doanh nghiÖp n÷ vµ chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp vÜ m« ë ViÖt Nam. Häc c¸ch nh×n nhËn sù ®a d¹ng vµ x©y dùng c¸c lùa chän chÝnh s¸ch míi: Tr­êng C¸n bé Phô n÷ Trung ­¬ng / Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam . - H. : Phô n÷, 2009. - 83 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2047 / VGIADINH / Mfn: 95689

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

N÷ doanh nh©n; ViÖt Nam


§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : V 10363/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95774

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
§ç §×nh ThiÖn: Cuéc ®êi vµ nh÷ng cèng hiÕn cho nÒn tµi chÝnh c¸ch m¹ng ViÖt Nam / Qu¸ch §øc Ph¸p, Lª Xu©n HiÕu, NguyÔn §¨ng T­, ... b.s.; D­¬ng Trung Quèc, §Æng Phong h.®. . - H. : Tµi chÝnh, 2007 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11443/ VTTKHXH / Mfn: 96098

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ doanh nghiÖp; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; HiÖn ®¹i; §ç §×nh ThiÖn; ViÖt Nam


Gi¶i phãng gi¸ trÞ ®Êt ®ai ®Ó cung cÊp tµi chÝnh cho c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ: Gióp xo¸ nghÌo th«ng qua sù tham gia cña t­ nh©n trong ngµnh c¬ së h¹ tÇng / George E. Peterson . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11455/ VTTKHXH / Mfn: 96106

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; C¬ së h¹ tÇng; §« thÞ;

Kinh tÕ ®Êt ®ai; Tµi chÝnh; Huy ®éng tµi chÝnh;

Gi¸ trÞ ®Êt ®ai; ThÕ giíi
Hµ Néi qua sè liÖu thèng kª 1945- 2008/ NguyÔn ThÞ Ngäc V©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2385/ VSUHOC / Mfn: 95883

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1945-2008; Hµ Néi; ViÖt Nam


Héi nghÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng toµn quèc lÇn thø 3. - H. : [k.nxb.], 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1288/ VGIADINH / Mfn: 95668

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; M«i tr­êng; ViÖt Nam


Héi th¶o cÊp cao vÒ chÝnh s¸ch ViÖt Nam: H­íng tíi thËp niªn míi vµ giai ®o¹n xa h¬n / ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam, Ng©n hµng ThÕ giíi t¹i ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 104 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1241/ VGIADINH / Mfn: 95656

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Qu¶n lý kinh tÕ; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng/ NguyÔn V¨n Nam ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2056/ VGIADINH / Mfn: 95666

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm / Ph¹m Quèc Trung, Ph¹m ThÞ Tóy . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9529, Vb 9530/ VTRIETHOC / Mfn: 96047

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

øng phã khñng ho¶ng; ThÕ giíi


Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Nh×n l¹i m« h×nh t¨ng tr­ëng giai ®o¹n 2001-2010 / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2057/ VGIADINH / Mfn: 95720

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; M« h×nh t¨ng tr­ëng; 2001-2010;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ; 2011-2020; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2008: suy gi¶m vµ th¸ch thøc ®æi míi: B¸o c¸o th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam cña CEPR 2009 / NguyÔn §øc Thµnh ch.b.. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1651, Vv 1652/ VTRIETHOC / Mfn: 95985

Tõ kho¸ : Tæng quan kinh tÕ; Suy tho¸i kinh tÕ; Th¸ch thøc;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; §æi míi kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª;

2008; ViÖt Nam
Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng/ NguyÔn §øc Thµnh ch.b.. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1649, Vv 1650/ VTRIETHOC / Mfn: 95987

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Doanh nghiÖp; T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng;

ViÖt Nam
Lý luËn c¸c h×nh th¸i biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÆng d­ vµ vÊn ®Ò tiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Bïi Ngäc Quþnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : V 10403/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95804

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; ThÓ chÕ kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng


M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸: Con ®­êng vµ b­íc ®i / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2069/ VGIADINH / Mfn: 95726

Vv 1643, Vv 1644/ VTRIETHOC / Mfn: 95982Tõ kho¸ : C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

M« h×nh ph¸t triÓn; ViÖt Nam


M« h×nh tæ chøc hîp t¸c x· kiÓu míi gãp phÇn x©y dùng x· héi hîp t¸c, ®oµn kÕt, cïng chia sÎ sù thÞnh v­îng vµ qu¶n lý mét c¸ch d©n chñ/ NguyÔn Minh Tó ch.b. . - H. : Khoa häc vµ kü thuËt, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : V 10409/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95809

Tõ kho¸ : Hîp t¸c x·; Kinh tÕ hîp t¸c x·;

Kinh tÕ tËp thÓ; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè cho sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. T. 1 / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2072/ VGIADINH / Mfn: 95716

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

D©n téc thiÓu sè; X· héi häc lao ®éng; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi viÕt vÒ kinh tÕ (1960 - 2008) / L©m Quang Huyªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5090/ VSUHOC / Mfn: 95816

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Nghiªn cøu kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; 1960-2008; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay/ Phïng H÷u Phó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9521, Vb 9522/ VTRIETHOC / Mfn: 96043

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa t­ b¶n; §¶ng Céng s¶n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi T¾t Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2070/ VGIADINH / Mfn: 95711

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ ngµnh m©y tre ®an vµ mò nãn: Tr­êng hîp 2 lµng nghÒ truyÒn thèng t¹i tØnh Hµ T©y (cò)/ Ph¹m ThÞ Bèn . - H. : Phô n÷, 2009 . - 90 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2048/ VGIADINH / Mfn: 95694

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Phô n÷;

Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


Phèi hîp ®iÒu tiÕt kinh tÕ gi÷a c¸c nhµ n­íc trong khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi/ Ph¹m ThÞ Tóy ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9509, Vb 9510/ VTRIETHOC / Mfn: 96033

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nhµ n­íc;

§iÒu tiÕt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1641, Vv 1642/ VTRIETHOC / Mfn: 95981

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; N¨ng l­îng;

Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi
ThÞnh v­îng chung - Kinh tÕ häc cho hµnh tinh ®«ng ®óc: S¸ch tham kh¶o / Jeffrey D. Sachs; §øc TuÖ, Thu H­êng, My Hoµng, V¹n B¶o d.; Kim Thoa, Minh Long h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50084, Vb 50085/ VTTKHXH / Mfn: 96081

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; M«i tr­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

ThÕ giíi
Tr¸ch nhiÖm x· héi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng = Social Responsibility in the context of market economy / Ph¹m V¨n §øc ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1658, Vv 1659/ VTRIETHOC / Mfn: 95990

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Doanh nghiÖp; Tr¸ch nhiÖm x· héi
Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ M.l. Titarenko, §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : V 10349/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95763

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
X©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. S¸ch chuyªn kh¶o / TrÞnh ThÞ ¸i Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010.- 223 tr.

Ký hiÖu kho : V 10401/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95802

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; X©y dùng chÝnh s¸ch;

Thùc thi chÝnh s¸ch; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Xu h­íng viÖc lµm ViÖt Nam 2010/ Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi . - H.: [k.nxb.], 2010 . - 57 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1295/ VGIADINH / Mfn: 95717

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; Lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ThÞ tr­êng lao ®éng; ViÖt NamLÞCH Sö

C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5096/ VSUHOC / Mfn: 95831

Vb 9483/ VTRIETHOC / Mfn: 96015Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng kinh tÕ;

C¶ng thÞ N­íc MÆn; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
C¨n cø xø uû Nam bé Trung ­¬ng côc miÒn Nam ë U Minh: Cuèi 1949 - ®Çu 1955 / NguyÔn TuÊn Khanh, D­¬ng Thanh B×nh, D­¬ng ViÖt Th¾ng, Mai TriÒu Tiªn ch.b . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11471, Vv 11472/ VTTKHXH / Mfn: 96115

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Xø uû Nam Bé;

Trung ­¬ng côc miÒn Nam; 1949-1955;

U Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam


C¨n cø ®Þa b¾c T©y Ninh trong kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc: Håi ký / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh T©y Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1716/ VSUHOC / Mfn: 95819

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

C¨n cø c¸ch m¹ng; Håi kÝ; TØnh T©y Ninh; ViÖt Nam


ChiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc vµ nh÷ng chiÕn sÜ n»m trong lßng ®Þch: 7 anh hïng t×nh b¸o Qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam / Hång Liªn, B¶o Phóc b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11488, Vv 11489/ VTTKHXH / Mfn: 96124

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng qu©n ®éi; T×nh b¸o;

Ho¹t ®éng t×nh b¸o; NghÖ thuËt qu©n sù; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng Ph¹m Hïng = Chairman of the Council of Ministers Pham Hung / Vò Kh¸nh, §Æng V¨n Th¸i, Bïi Hoµng Chung, Lª ThÞ Thu H­¬ng b.s.; Grahame Herbert Whyte h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11439, Vv 11440/ VTTKHXH / Mfn: 96096

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; S¸ch ¶nh; Ph¹m Hïng; ViÖt Nam


Cuéc vËn ®éng thanh niªn miÒn B¾c cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam (1965 - 1975): LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn Quang LiÖu . - H. : §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n, 2010 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2372/ VSUHOC / Mfn: 95887

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; C«ng t¸c §¶ng; VËn ®éng quÇn chóng;

VËn ®éng thanh niªn; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Di v¨n thêi T©y S¬n trªn ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn NghÜa, L©m Giang, Vò Thu H»ng t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2333/ VSUHOC / Mfn: 95834

Tõ kho¸ : Di v¨n; T¸c phÈm v¨n häc; ChiÕu; S¾c phong;

Hoµnh phi; C©u ®èi; V¨n xu«i; Th¬; Phó; Bµi kÝ;

V¨n tÕ; Nhµ T©y S¬n; 1788-1802; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương