S¸ch míi sè 04/2012tải về 0.77 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
1   2   3   4   5   6   7   8
§an Ph­îng ngh×n x­a/ Minh Nh­¬ng, TrÇn Ngäc TuÊn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2449/ VTAMLY / Mfn: 95966

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; LÔ héi;

HuyÖn §an Ph­îng; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Æc thï giíi ë ViÖt Nam vµ b¶n s¾c d©n téc: Nh×n tõ gãc ®é d©n téc häc / Lª ThÞ Nh©m TuyÕt . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 928 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2040 / VGIADINH / Mfn: 95690

Tõ kho¸ : Giíi; Phô n÷; §Æc thï giíi; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÝnh s¸ch x· héi; Søc khoÎ phô n÷; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng Thæ Ngo¹/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9491/ VTRIETHOC / Mfn: 96023

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngo¹; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam


§êi sèng tÝn ng­ìng cña ng­êi Tµy ven biªn giíi H¹ Lang, Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2411/ VTAMLY / Mfn: 95923

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Tµy;

Biªn giíi H¹ Lang; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Gãp phÇn b¶o tån v¨n ho¸ ng­êi Bih T©y Nguyªn/ L­¬ng Thanh S¬n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50077/ VTTKHXH / Mfn: 96077

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ng­êi Bih;

D©n téc £®ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung king and An Duong Vuong king's Time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2368/ VSUHOC / Mfn: 95869

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Cæ ®¹i;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


H¶i Phßng - Thµnh hoµng vµ lÔ phÈm/ Ng« §¨ng Lîi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2401/ VTAMLY / Mfn: 95919

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Thµnh hoµng;

TÝn ng­ìng d©n gian; Thê cóng; LÔ phÈm;

H¶i Phßng; ViÖt Nam
Hµy xæng phÝ khãc tiÔn hån/ La Qu¸n Miªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2413/ VTAMLY / Mfn: 95933

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi than khãc; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
HÇu bãng: LÔ thøc d©n gian trong thê MÉu - thê tø phñ ë MiÒn B¾c / Hå §øc Thä, Ph¹m V¨n Giao . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2426/ VTAMLY / Mfn: 95935

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

Nghi lÔ; TÝn ng­ìng; HÇu bãng; Thê MÉu;

Thê N÷ ThÇn; MiÒn B¾c; ViÖt Nam

Héi ba lµng KÎ/ NguyÔn To¹ s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50056/ VTTKHXH / Mfn: 96056

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÞch sö v¨n ho¸; Héi lµng;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; Lµng §èng §a;

Lµng Th­îng C¸t; Lµng §¹i C¸t; HuyÖn Tõ Liªm;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Héi ®Òn §ång B»ng vµ tôc h¸t v¨n/ NguyÔn Thanh s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50073/ VTTKHXH / Mfn: 96073

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; ¢m nh¹c d©n gian;

Tôc hÇu bãng; H¸t v¨n; Lµng §ång B»ng; X· An LÔ;

HuyÖn Quúnh Phô; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Hån quª xø V¹n/ NguyÔn ViÕt Trung, Vâ Khoa Ch©u . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9492/ VTRIETHOC / Mfn: 96024

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
HuÕ víi ®êi sèng v¨n ho¸ gia téc/ Lª NguyÔn L­u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7596 / VSUHOC / Mfn: 95823

Vb 9485/ VTRIETHOC / Mfn: 96017Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Gia téc; Hä téc; V¨n ho¸ dßng hä;

Nguån gèc dßng hä; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Kh¾p thèng ®¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9473/ VTRIETHOC / Mfn: 96005

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a;

D©n téc Tµy; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Lµng §a SÜ: Sù tÝch vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n gian / Hoµng ThÕ X­¬ng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7602 / VSUHOC / Mfn: 95826

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng §a SÜ; Hµ Néi; ViÖt Nam

Lµng nghÒ - Phè nghÒ Th¨ng Long Hµ Néi/ TrÇn Quèc V­îng, §ç ThÞ H¶o . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9478/ VTRIETHOC / Mfn: 96010

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng; Lµng nghÒ; Phè nghÒ;

LÞch sö ph¸t triÓn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ cæ truyÒn huyÖn Thuû Nguyªn - H¶i Phßng/ V¨n Duy, Lª Xu©n Lùa . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50068/ VTTKHXH / Mfn: 96068

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; HuyÖn Thuû Nguyªn; H¶i Phßng; ViÖt Nam


LÔ cÊp s¾c Pôt Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn, NguyÔn Thiªn Tø . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50065/ VTTKHXH / Mfn: 96065

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn;

LÔ cÊp s¾c; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5098/ VSUHOC / Mfn: 95829

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÔ tang cña ng­êi Raglai cùc Nam Trung Bé/ H¶i Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 144 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9477/ VTRIETHOC / Mfn: 96009

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Tang lÔ; D©n téc Raglai; Nam Trung Bé; ViÖt Nam


Mo trong ®¸m tang d©n téc Gi¸y Lµo Cai/ SÇn Ch¸ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 934 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9470/ VTRIETHOC / Mfn: 96002

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ tang ma; Tang lÔ; Mo;

Mo tang lÔ; D©n téc Gi¸y; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


Mãn ¨n d©n d· cña ng­êi B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2446/ VTAMLY / Mfn: 95961

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n d©n gian; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
Móa Thiªn cÈu/ TrÇn V¨n An . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2396/ VTAMLY / Mfn: 95918

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt móa; Móa d©n gian;

Móa Thiªn cÈu; TÝn ng­ìng d©n gian; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÒ dÖt v¶i cña ng­êi C¬-ho Chil/ Ngäc Lý HiÓn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9490/ VTRIETHOC / Mfn: 96022

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ dÖt v¶i; Ng­êi C¬-ho Chil; HuyÖn L¹c D­¬ng;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7600 / VSUHOC / Mfn: 95827

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

NghÒ s¬n; NghÒ s¬n truyÒn thèng; Hµ T©y;

Hµ Néi; ViÖt Nam
NghÒ truyÒn thèng trªn ®Êt Phó Yªn/ Bïi T©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010- 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9487/ VTRIETHOC / Mfn: 96019

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ë Nam §Þnh/ §ç §×nh Thä, L­u TuÊn Hïng, NguyÒn V¨n Nhiªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2424/ VTAMLY / Mfn: 95939

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Lµng nghÒ;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Nghi lÔ truyÒn thèng cña ng­êi Bu N«ng (M'N«ng) / T« §«ng H¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2394/ VTAMLY / Mfn: 95926

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

Lêi khÊn thÇn; D©n téc Bu N«ng; D©n téc M'N«ng;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Nghi lÔ vÝa trïa cña ng­êi M­êng/ Hoµng Anh Nh©n . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2410/ VTAMLY / Mfn: 95913

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ vÝa trïa; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi ng­êi Khmer tØnh Sãc Tr¨ng/ Vâ Thµnh Hïng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50064/ VTTKHXH / Mfn: 96064

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi;

D©n téc Khmer; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam


Ng­êi cao tuæi d©n téc vµ giµ lµng trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng T©y Nguyªn/ NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2044/ VGIADINH / Mfn: 95687

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Giµ lµng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; D©n téc thiÓu sè;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Ng­êi Hoa ë B×nh D­¬ng/ Huúnh Ngäc §¸ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11483, Vv 11484/ VTTKHXH / Mfn: 96121

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Céng ®ång ng­êi Hoa; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
Nh÷ng khóc ca cÇu tr­êng thä cña Bôt Ng¹n/ TriÖu ThÞ Mai, Ma V¨n Hµn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 599 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50050/ VTTKHXH / Mfn: 96050

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh; LÔ cÇu vÝa;

TÝn ng­ìng d©n gian; CÇu tr­êng thä; D©n téc Tµy;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Qu¾m tè m­ín (Quam t« M­¬ng: kÓ chuyÖn b¶n m­êng) / NguyÔn V¨n Hßa- H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7597, Vb 1948, V 361 (1)/ VSUHOC / Mfn: 95828

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc häc; ViÖt Nam
S¾c th¸i v¨n ho¸ s«ng n­íc vïng U Minh/ NguyÔn DiÖp Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2436/ VTAMLY / Mfn: 95952

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§Þa lý tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Vïng U Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9472/ VTRIETHOC / Mfn: 96004

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Ca dao;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; VÌ; TruyÖn kÓ;

Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Sö thi T©y Nguyªn víi cuéc sèng ®­¬ng ®¹i/ Phan §¨ng NhËt, Chu Xu©n Giao ch.b.. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2432/ VTAMLY / Mfn: 95954

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ba Na; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc £ §ª;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


T¶n m¹n v¨n ho¸ M­êng Hoµ B×nh/ NguyÔn H¶i . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50101, Vb 50102/ VTTKHXH / Mfn: 96090

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Ng­êi M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Tang lÔ cña ng­êi Th¸i ë NghÖ An: Kh¶o s¸t vïng Khñn Tinh, huyÖn Quú Hîp/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2420/ VTAMLY / Mfn: 95942

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ; D©n téc Th¸i;

NghÖ An; HuyÖn Quú Hîp; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


TÕ trêi, ®Êt, tiªn, tæ, m¹i nhµ xe d©n téc M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9465/ VTRIETHOC / Mfn: 95997

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

TÕ lÔ; Tang lÔ; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


T×m hiÓu lÔ héi Hµ Néi/ Lª Hång Lý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1720 / VSUHOC / Mfn: 95875

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; LÔ héi cung ®×nh;

LÔ héi d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng ë vïng ch©u thæ s«ng Hång/ Ph¹m Lan Oanh . - H.: KHXH, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5097/ VSUHOC / Mfn: 95830

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; B¶n chÊt tÝn ng­ìng;

TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 12 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b..; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1635/ VTRIETHOC / Mfn: 95975

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 13 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b..; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1636 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1636/ VTRIETHOC / Mfn: 95976

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Trang phôc Th¨ng Long - Hµ Néi/ §oµn ThÞ T×nh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2339/ VSUHOC / Mfn: 95840

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; Trang phôc; Trang phôc d©n téc;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tri thøc d©n gian trong chu kú ®êi ng­êi S¸n D×u ë ViÖt Nam/ DiÖp Trung B×nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50052/ VTTKHXH / Mfn: 96052

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; D©n téc S¸n D×u; ViÖt Nam


Tri thøc d©n gian vµ nghi lÔ truyÒn thèng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ng­êi Hµ Nh× ®en: ë th«n Lao Ch¶i (Lµo Cai)/ D­¬ng TuÊn NghÜa . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50057/ VTTKHXH / Mfn: 96057

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; S¶n xuÊt n«ng nghiÖp;

Nghi lÔ truyÒn thèng; Ng­êi Hµ Nh× ®en;

D©n téc Hµ Nh× ; Th«n Lao Ch¶i; X· ý Tý;

HuyÖn B¸t X¸t; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


Trß diÔn trong lÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé/ §Æng Hoµi Thu . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2414/ VTAMLY / Mfn: 95929

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t×nh thÇn; LÔ héi; Trß ch¬i d©n gian;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Tôc thê thÇn §éc C­íc ë lµng Nói, SÇm S¬n, Thanh Ho¸/ Hoµng Minh T­êng. - H. : Thanh niªn, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2433/ VTAMLY / Mfn: 95964

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Thê cóng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng nói; SÇm S¬n; TØnh Thanh Hãa;

ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1162 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2331/ VSUHOC / Mfn: 95832

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp h­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1251 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2353/ VSUHOC / Mfn: 95860

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 233/ VGIADINH / Mfn: 95724

T§ 0626 / VTRIETHOC / Mfn: 95993Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 2016 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 234/ VGIADINH / Mfn: 95725

T§ 0627 / VTRIETHOC / Mfn: 95994Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
V¨n ho¸ cæ truyÒn ë huyÖn Anh S¬n/ NguyÔn Thanh Tïng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2441/ VTAMLY / Mfn: 95950

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng d©n gian; HuyÖn Anh S¬n;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 1 : Mét sè thµnh tè v¨n ho¸ d©n gian/ Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011. - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2440/ VTAMLY / Mfn: 95959

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LuËt tôc; TÝn ng­ìng;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng - B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2448/ VTAMLY / Mfn: 95963

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thèng; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2400/ VTAMLY / Mfn: 95914

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng x· héi; Trß ch¬i d©n gian;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 702 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9468/ VTRIETHOC / Mfn: 96000

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Th¸i vïng Méc Ch©u, Phï Yªn, B¾c Yªn tØnh S¬n La/ Lß Vò V©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2418/ VTAMLY / Mfn: 95934

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; Bµi h¸t; D©n téc Th¸i; TØnh S¬n La;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Thæ/ Lª Mai Oanh s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50066/ VTTKHXH / Mfn: 96066

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ng­êi Thæ; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Phó N«ng T©n Héi Th«n: Lµng Phó N«ng, x· Hßa B×nh, huyÖn T©y Hßa, tØnh Phó Yªn / NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 439 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2434/ VTAMLY / Mfn: 95955

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Phó N«ng;

X· Hßa B×nh; HuyÖn T©y Hßa; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ViÖt Yªn: TØnh B¾c Giang / NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 641 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50054/ VTTKHXH / Mfn: 96054

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n nghÖ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn ViÖt Yªn;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian VÜnh Yªn/ TrÇn Gia Linh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2450/ VTAMLY / Mfn: 95960

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi d©n gian; Ph­¬ng ng«n; V¨n häc d©n gian;

Thµnh phè VÜnh Yªn; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian x· V©n Tô/ Phan B¸ Hµm . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2404/ VTAMLY / Mfn: 95909

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng vËt chÊt;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; X· V¨n Tô; HuyÖn Yªn Thµnh;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ giao duyªn M­êng Trong/ Hoµng Anh Nh©n s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50071/ VTTKHXH / Mfn: 96071

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; H¸t X­êng;

D©n téc M­êng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ HuÕ trong gia ®×nh vµ hä téc thÕ kû XVII - XIX/ Lª NguyÔn L­u . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50072/ VTTKHXH / Mfn: 96072

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Nguån gèc dßng hä;

V¨n ho¸ gia téc; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

ThÕ kØ 17-19; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng cña ng­êi Ba Na Kriªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9489/ VTRIETHOC / Mfn: 96021

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh B×nh §Þnh;

Ng­êi Ba Na Kriªm; D©n téc Ba Na; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng trªn ®Êt Thiªn B¶n vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Bïi V¨n Tam . H. : D©n trÝ, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2421/ VTAMLY / Mfn: 95938

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ lµng;

Phong tôc tËp qu¸n; Thiªn B¶n; MiÒn B¾c; ViÖt NamV¨n ho¸ ng­êi Ch¨m H'Roi tØnh Phó Yªn/ Lª ThÕ Vinh . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2403/ VTAMLY / Mfn: 95910

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n häc nghÖ thuËt; §êi sèng x· héi;

Ng­êi Ch¨m H'Roi; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ s«ng n­íc Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia ViÖt Nam, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2412/ VTAMLY / Mfn: 95922

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; S«ng n­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Ca dao; Tôc ng÷; VÌ; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam truyÒn thèng: Mét gãc nh×n / NguyÔn Thõa Hû . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11457, Vv 11458/ VTTKHXH / Mfn: 96108

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ vËt chÊt; NghÖ thuËt; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Xinh - Mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9484/ VTRIETHOC / Mfn: 96016

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Ng­êi Xinh - Mun; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Ninh B×nh/ §ç ThÞ B¶y, Mai §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2453/ VTAMLY / Mfn: 95956

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n truyÒn thèng; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


ViÖc lµm nhµ quª t¹i Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2416/ VTAMLY / Mfn: 95932

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; NghÒ trång trät; NghÒ ch¨n nu«i;

NghÒ chµi l­íi; NghÒ rõng; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b..; Ch©mliaq Riya TiÓng b.s . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9471/ VTRIETHOC / Mfn: 96003

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc

BÝ mËt phÝa sau nhôc th©n cña c¸c vÞ thiÒn s­/ NguyÔn L©n C­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0209/ VTRIETHOC / Mfn: 95979

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; ThiÒn s­; Nhôc th©n;

Tu bæ; B¶o qu¶n; Chïa §Ëu; Chïa Tiªn S¬n;

Chïa PhËt TÝch; ViÖt Nam
Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung king and An Duong Vuong king's Time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2368/ VSUHOC / Mfn: 95869

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Cæ ®¹i; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 990 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2367/ VSUHOC / Mfn: 95870

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n kh¾c H¸n N«m Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b.; Mai Xu©n H¶i, §ç ThÞ H¶o, NguyÔn Kim M¨ng, NguyÔn ThÞ Hoµng Quý d.; §ç ThÞ H¶o h.®. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11444/ VTTKHXH / Mfn: 96099

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; V¨n kh¾c H¸n N«m;

V¨n bia; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ
Atlats Th¨ng Long - Hµ Néi/ Tr­¬ng Quang H¶i ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2348/ VSUHOC / Mfn: 95856

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö;

Hµnh chÝnh; LÞch sö ph¸t triÓn; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

D©n c­; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi; Qui ho¹ch ph¸t triÓn;

B¶n ®å; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸c sÜ TrÇn Duy H­ng. - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11438/ VTTKHXH / Mfn: 96095

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; B¸c sÜ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

S¸ch ¶nh; TrÇn Duy H­ng; ViÖt Nam


D©y rõng vµ chim thó ë cao nguyªn V©n Hoµ tØnh Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50076/ VTTKHXH / Mfn: 96076

Tõ kho¸ : Thùc vËt; §éng vËt; D©y rõng; Chim; Thó;

Cao nguyªn V©n Hoµ; HuyÖn S¬n Hoµ;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Namtải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương