S¸ch míi sè 03/2012


§¹o ®øc m«i tr­êng ë n­íc tatải về 0.88 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§¹o ®øc m«i tr­êng ë n­íc ta: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49884, Vb 49885/ VTTKHXH / Mfn: 95537

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; §¹o ®øc; B¶o vÖ m«i tr­êng;

ViÖt Nam
§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Träng Dung- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 214 tr.Ký hiÖu kho : V 10197/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95022

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; §¹o ®øc sinh th¸i;

Gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i; ViÖt Nam; ThÕ giíi


§Æc ®iÓm t­ duy vµ lèi sèng cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Ngäc Hµ ch.b. . - H. : KHXH., 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50041, Vb 50042/ VTTKHXH / Mfn: 95616

Tõ kho¸ : T­ duy; Lèi sèng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ ë ViÖt Nam/ §inh Träng ThÞnh, NguyÔn Minh Phong . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49976, Vb 49977/ VTTKHXH / Mfn: 95583

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ;

X· héi ho¸; ViÖt Nam


§Þnh h­íng gi¸ trÞ con ng­êi ViÖt Nam thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m Minh H¹c, Th¸i Duy Tuyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49827, Vb 49828/ VTTKHXH / Mfn: 95508

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Gi¸ trÞ; Gi¸ trÞ con ng­êi; §Þnh h­íng gi¸ trÞ;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


G¾n kÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi/ TrÇn NguyÔn Tuyªn . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9397, Vb 9398/ VTRIETHOC / Mfn: 95296

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam


Giµ ho¸ d©n sè vµ ng­êi cao tuæi ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, dù b¸o vµ mét sè khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11428/ VTTKHXH / Mfn: 95638

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; Ng­êi cao tuæi;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i ho¸ vµ hËu hiÖn ®¹i ho¸/ Ronald Inglehart; NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Mai, NguyÔn ChÝ T×nh, NguyÔn M¹nh Tr­êng d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : V 10241/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95057

Tõ kho¸ : HiÖn ®¹i ho¸; HËu hiÖn ®¹i ho¸; BiÕn ®æi x· héi;

Gi¸ trÞ x· héi; ViÖt NamH·y sèng víi môc tiªu ®êi m×nh: 40 lêi th× thÇm dµnh cho phô n÷ / Thanh Thóy, Duy Th¶o . - H. : Phô n÷, 2011 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2370, Vv 2371/ VTAMLY / Mfn: 95239

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T©m lý häc phô n÷;

Phô n÷; Môc tiªu cuéc sèng; Môc tiªu cuéc ®êi


Hîp phÇn ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n chu kú 7: Mét sè bµi häc kinh nghiÖm gi÷a chu kú / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 21 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11427/ VTTKHXH / Mfn: 95637

Tõ kho¸ : X· héi häc søc khoÎ; Søc khoÎ sinh s¶n;

Ch¨m sãc søc khoÎ; Ch¨m sãc trÎ s¬ sinh;

VÞ thµnh niªn; B¸o c¸o; ViÖt Nam
Khoa häc x· héi Nam Bé - Nh×n vÒ lÞch sö, nh×n vµo hiÖn t¹i, nh×n ra khu vùc/ Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3219/ VTONGIAO / Mfn: 95395

Tõ kho¸ : Con ng­êi; NghÒ nghiÖp; TÖ n¹n x· héi; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

LÞch sö Nam Bé; Thµnh phè Hå ChÝnh Minh; MiÒn Nam;

ViÖt Nam
Khëi ®Çu thµnh c«ng khi con vµo líp mét/ Lª Khanh . - H. : Phô n÷, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2364, Vv 2365/ VTAMLY / Mfn: 95242

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

Kü n¨ng gi¸o dôc trÎ em


KiÕn thøc con ng­êi vµ câi nh©n gian/ Joanna Crosse; L­u V¨n Hy d. . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3229, VL 528/ VTONGIAO / Mfn: 95377

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Tri thøc; Tinh thÇn; T©m linh; Tri thøc
Kinh tÕ häc vµ Sex/ Steven E. Landsburg; Kim Ngäc d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50026, Vb 50027/ VTTKHXH / Mfn: 95608

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Nguyªn lÝ kinh tÕ;

HiÖn t­îng x· héi; LÝ gi¶i hiÖn t­îng x· héi


Kü n¨ng tham vÊn cho ng­êi ch­a thµnh niªn vi ph¹m ph¸p luËt/ TrÇn ThÞ Minh §øc . - H. : [k.nxb], 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : VL 685/ VTAMLY / Mfn: 95212

Tõ kho¸ : X· héi häc løa tuæi; Ng­êi ch­a thµnh niªn;

Vi ph¹m ph¸p luËt; Tham vÊn ph¸p luËt


Lµm thÕ nµo ®Ó giao tiÕp víi trÎ hiÖu qu¶?/ ¸nh D­¬ng, TiÕn ViÔn . - H. : Phô n÷, 2011 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VL 703, VL 704/ VTAMLY / Mfn: 95250

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; X· héi häc trÎ em;

Giao tiÕp trÎ em; BiÖn ph¸p giao tiÕp
Lîi Ých ®éng lùc ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng/ Hoµng V¨n Lu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49823, Vb 49824/ VTTKHXH / Mfn: 95506

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; §éng lùc ph¸t triÓn; Lîi Ých;

Lîi Ých kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng


LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 652 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1616, Vv 1617/ VTRIETHOC / Mfn: 95340

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ së lý luËn; BiÕn ®æi x· héi;

ViÖt Nam
LuËn vÒ biÕu tÆng: H×nh thøc vµ lý do cña sù trao ®æi trong c¸c x· héi cæ s¬ = Essai sur le don : Forme et raison de l'Ðchange dans les sociÐtÐs archaiques / Marcel Mauss; NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49838, Vb 49839/ VTTKHXH / Mfn: 95514

Tõ kho¸ : Nh©n häc x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; BiÕu tÆng;

Quµ tÆng; Cæ ®¹i; ThÕ giíi


Lý thuyÕt vµ m« h×nh an sinh x· héi: Ph©n tÝch thùc tiÔn ë §ång Nai / Ph¹m V¨n S¸ng, Ng« Quang Minh, Bïi V¨n HuyÒn,... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : V 10286/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95088

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm y tÕ;

Trî cÊp x· héi; TØnh §ång Nai; ViÖt Nam


M©u thuÉn, xung ®ét lîi Ých nhãm: Thùc tr¹ng, xu h­íng vµ gi¶i ph¸p / Hå B¸ Th©m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49835, Vb 49836/ VTTKHXH / Mfn: 95512

Tõ kho¸ : Lîi Ých; Lîi Ých nhãm; Nhãm x· héi; Xung ®ét lîi Ých;

Xung ®ét lîi Ých nhãm; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


M« h×nh ph¸t triÓn B¾c ¢u: Gi¸o tr×nh ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chuyªn ngµnh Ch©u ¢u häc / §inh C«ng TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2011 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49914, Vb 49915/ VTTKHXH / Mfn: 95552

Tõ kho¸ : M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; M« h×nh nhµ n­íc;

M« h×nh kinh tÕ; M« h×nh x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

B¾c ¢u; Ch©u ¢u
Mét nöa cña t«i ë ®©u? / Vò Phi Yªn . - H. : Phô n÷, 2011 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2357/ VTAMLY / Mfn: 95262

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; T×nh yªu; H«n nh©n
Mét sè quan ®iÓm x· héi häc cña Durkheim: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quý Thanh ch.b.; NguyÔn Quý NghÞ, Lª Ngäc Hïng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49910, Vb 49911/ VTTKHXH / Mfn: 95550

Tõ kho¸ : T­ t­ëng x· héi; LÞch sö t­ t­ëng x· héi häc;

Quan ®iÓm x· héi häc; Emile Durkheim; CËn ®¹i; Ph¸p


NÒn ®¹o ®øc Tin lµnh vµ tinh thÇn cña chñ nghÜa t­ b¶n/ Max Webber; Bïi V¨n Nam S¬n, NguyÔn NghÞ, NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri Thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3013/ VTONGIAO / Mfn: 95399

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Ph¸t triÓn x· héi; §¹o ®øc duy lý;

§¹o Tin lµnh; Ch©u ¢u


NghÒ nµo cho b¹n nghÒ nµo cho t«i: KÕt nçi ®am mª / Shoya Zichy, Ann Bidou; NguyÔn Hång T©m d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2384/ VTAMLY / Mfn: 95248

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; H­íng nghiÖp;

Kü n¨ng nghÒ nghiÖp


Nghiªn cøu v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay/ D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9405, Vb 9406/ VTRIETHOC / Mfn: 95300

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


Ng­êi cao tuæi vµ c¸c m« h×nh dÞch vô ch¨m sãc ng­êi cao tuæi ë ViÖt Nam/ §Æng Vò C¶nh Linh ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2009 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50028/ VTTKHXH / Mfn: 95609

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; §êi sèng x· héi; Ch¨m sãc søc kháe;

DÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ; ViÖt Nam


Nh©n c¸ch v¨n ho¸ trÝ thøc ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2345, VL 2346, VL 2347/ VTAMLY / Mfn: 95217

Tõ kho¸ : TrÝ thøc; TÇng líp tri thøc; Nh©n c¸ch;

V¨n ho¸ trÝ thøc; ViÖt Nam


Nh÷ng nhµ n«ng ®Çu tiªn: Nguån gèc cña c¸c x· héi n«ng nghiÖp / Peter Bellwood; T¹ §øc, Nguyªn ViÖt d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1609, Vv 1614/ VTRIETHOC / Mfn: 95335

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Nghiªn cøu n«ng nghiÖp;

X· héi n«ng nghiÖp; Nguån gèc h×nh thµnh; ThÕ giíi


Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam/ TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9391, Vb 9392/ VTRIETHOC / Mfn: 95293

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý x· héi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


Nãi kh«ng víi game online/ Lª Khanh . - H. : Phô n÷, 2011 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2366, Vv 2367/ VTAMLY / Mfn: 95241

Tõ kho¸ : Internet; Game online; Game b¹o lùc

N«ng d©n, n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp, nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra/ ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn . - H. : Tri thøc, 2008 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9453, Vb 9454/ VTRIETHOC / Mfn: 95325

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; ViÖt Nam


Nu«i d¹y con trai/ Quèc Dòng . - H. : Phô n÷, 2011 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2360, Vv 2361/ VTAMLY / Mfn: 95244

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Cha mÑ; Vai trß cha mÑ;

Gi¸o dôc trÎ em; Gi¸o dôc con trai


Ph©n tÝch x· héi quèc gia d©n téc vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam/ Ban Ph¸t triÓn x· héi, Vô Ph¸t triÓn bÒn v÷ng- Khu vùc §«ng ¸ Th¸i B×nh D­¬ng . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : VL 696/ VTAMLY / Mfn: 95231

Tõ kho¸ : Ph©n tÝch x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; VÊn ®Ò d©n téc;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


Phßng m¹ch h«n nh©n/ Kha V©n Lé . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 848/ VTAMLY / Mfn: 95254

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; T×nh yªu; Vî chång
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc/ Ph¹m V¨n QuyÕt, NguyÔn Quý Thanh . - H. : §¹i häcQuèc gia Hµ Néi, 2011 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 692/ VTAMLY / Mfn: 95228

Tõ kho¸ : Lý thuyÕt x· héi häc; Nghiªn cøu x· héi häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ tha ho¸ vµ ý nghÜa cña quan niÖm ®ã ®èi víi ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9433, Vb 9434/ VTRIETHOC / Mfn: 95315

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

Häc thuyÕt M¸c; T­ t­ëng M¸c; Tha ho¸


T©m lý x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50012, Vb 50013/ VTTKHXH / Mfn: 95601

Tõ kho¸ : T©m lÝ x· héi; Nghiªn cøu t©m lÝ; NhËn thøc x· héi;

ThÝch øng x· héi; BiÕn ®æi t©m lÝ; ViÖt Nam


T©m tr¹ng cña ng­êi míi vÒ h­u/ TrÇn Hoµng ThÞ DiÔm Ngäc . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49803, Vb 49804/ VTTKHXH / Mfn: 95496

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc løa tuæi; Nghiªn cøu t©m lÝ;

Ng­êi vÒ h­u; Tuæi giµ; ViÖt Nam
Thanh niªn ViÖt Nam: Tãm t¾t mét sè chØ sè thèng kª: Tõ Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : , 2011 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50020, Vb 50021/ VTTKHXH / Mfn: 95605

Tõ kho¸ : Thanh niªn; X· héi häc thanh niªn; Di c­;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸/ Manfred B. Steger; NguyÔn H¶i B»ng d.; TrÇn TiÔn Cao §¨ng h.®. . - H.: Tri thøc, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50014, Vb 50015/ VTTKHXH / Mfn: 95602

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Hîp t¸c quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ
Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò kÕ thõa mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay/ Mai ThÞ Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : V 10260/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95072

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ truyÒn thèng; Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn x· héi;

TriÕt häc x· héi; ViÖt Nam


Tãm t¾t mét sè chØ sè ph©n tÝch theo giíi tÝnh: Tõ sè liÖu cña Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : , 2011 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50022, Vb 50023/ VTTKHXH / Mfn: 95606

Tõ kho¸ : D©n sè; X· héi häc d©n sè;

C¬ cÊu d©n sè; 2009; ViÖt Nam


T«n gi¸o Mü ®­¬ng ®¹i/ L­u Bµnh; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3258, Vv 3259/ VTONGIAO / Mfn: 95433

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Quan niÖm t«n gi¸o; §¹o Kit«;

§¹o Tin lµnh; C«ng gi¸o R«ma; ChÝnh thèng gi¸o;

Gi¸o ph¸i míi; Mü
Tr¸ch nhiÖm x· héi cña doanh nghiÖp/ Michel Capron, Francoise Quairel LanoizelÐe; Lª Minh TiÕn, Ph¹m Nh­ Hå d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9437, Vb 9438/ VTRIETHOC / Mfn: 95317

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; X· héi häc kinh tÕ; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Nguån gèc; Quan niÖm; ChiÕn l­îc qu¶n lý


Tr¸ch nhiÖm x· héi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng: Kû yÕu héi th¶o / Ph¹m V¨n §øc . - H. : KHXH, 2011 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VL 681/ VTAMLY / Mfn: 95211

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Doanh nghiÖp; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


TriÕt lý con ng­êi, triÕt lý ph¸t triÓn/ §Æng C¶nh Khanh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49878, Vb 49879/ VTTKHXH / Mfn: 95534

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; TriÕt lÝ con ng­êi;

TriÕt lÝ ph¸t triÓn; ViÖt Nam; ThÕ giíi
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn/ NguyÔn H÷u C«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9435, Vb 9436/ VTRIETHOC / Mfn: 95316

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


øng xö v¨n phßng - phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp cña sÕp vµ nh©n viªn/ NguyÔn Hoµng Lª . - H. : Phô n÷, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2368, Vv 2369/ VTAMLY / Mfn: 95237

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ c«ng së; Giao tiÕp; øng xö v¨n phßng;

Nguyªn t¾c giao tiÕp; Kü n¨ng giao tiÕp


V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Hoµng ChÝ B¶o . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9409, Vb 9410/ VTRIETHOC / Mfn: 95302

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Con ng­êi; Héi nhËp quèc tÕ;

ViÖt Nam; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


VÒ qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o/ Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49922, Vb 49923/ VTTKHXH / Mfn: 95556

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ; D©n chñ ho¸; ViÖt Nam


X· héi häc gia ®×nh/ Mai Huy BÝch . - H. : KHXH, 2011 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2358,Vv 2359 / VTAMLY / Mfn: 95243

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; H×nh th¸i gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; H«n nh©n; ThÕ giíi


X· héi häc vÒ d­ luËn x· héi/ NguyÔn Quý Thanh . - In lÇn 2 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49974, Vb 49975/ VTTKHXH / Mfn: 95582

Tõ kho¸ : D­ luËn x· héi; Nghiªn cøu d­ luËn x· héi;

§iÒu tra d­ luËn x· héi; ThÕ giíi


X· héi häc vÒ tiÒn b¹c/ Damien De Blic, Jeanne Lazarus; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50016, Vb 50017/ VTTKHXH / Mfn: 95603

Tõ kho¸ : X· héi häc tµi chÝnh; TiÒn tÖ; §Þnh chÕ x· héi
X©y dùng ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9429, Vb 9430 / VTRIETHOC / Mfn: 95313

Tõ kho¸ : X· héi häc khoa häc; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam
X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch an sinh x· héi ViÖt Nam/ Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2354/ VTAMLY / Mfn: 95224

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 679/ VTAMLY / Mfn: 95213

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n ho¸ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n NhËt . - H. : KHXH, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2353/ VTAMLY / Mfn: 95223

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; §êi sèng v¨n ho¸;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam
ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 31/3/12


tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương