S¸ch míi sè 03/2012tải về 0.88 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§Êt ViÖt trêi Nam: TiÓu thuyÕt lÞch sö (trän bé ba tËp). T. 1 / §an Thµnh . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2992/ VTONGIAO / Mfn: 95347

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
§Êt ViÖt trêi Nam: TiÓu thuyÕt lÞch sö (trän bé ba tËp). T. 2 / §an Thµnh . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2993/ VTONGIAO / Mfn: 95348

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
§Êt ViÖt trêi Nam: TiÓu thuyÕt lÞch sö (trän bé ba tËp). T. 3 / §an Thµnh . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2994/ VTONGIAO / Mfn: 95349

Tõ kho¸ : T¸c phÈm ¨n häc; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3068/ VTONGIAO / Mfn: 95356

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi;

ViÖt Nam


§ång dao vµ ca dao cho trÎ em/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2010 . - 541 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2282/ VTAMLY / Mfn: 95192

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; §ång dao; Ca dao; ViÖt Nam


HÇu bãng ë Hµ Thµnh: Ký øc th¶m s¸t ©m phñ gi÷a phè em bÐ bÞ b¾t cãc / Quang ThiÖn . - H. : V¨n häc, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2908/ VTONGIAO / Mfn: 95360

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn trinh th¸m; ViÖt Nam
Håi ký HuÕ/ Michel §øc Chaigneau; Lª Träng S©m d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2011 . 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49840, Vb 49841/ VTTKHXH / Mfn: 95515

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Håi kÝ; 1789-1819; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Kh¶o luËn vÒ tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2283/ VTAMLY / Mfn: 95189

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; ViÖt Nam


MÊy kho¶nh kh¾c - Mét cuéc ®êi: KÓ chuyÖn vÒ Puskin - TuyÓn th¬ tr÷ t×nh / Thuý Toµn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50000, Vb 50001/ VTTKHXH / Mfn: 95595

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TuyÓn tËp; Nhµ th¬; Puskin; Nga
NghÜ vÒ nh÷ng con ®­êng n­íc Nga: Bót ký - TiÓu luËn / Thuý Toµn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50002, Vb 50003/ VTTKHXH / Mfn: 95596

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót kÝ; TiÓu luËn; ViÖt Nam
Nghiªn cøu tiÓu thuyÕt H¸n v¨n Trung - ViÖt/ TrÇn Ých Nguyªn; Ph¹m Tó Ch©u, Ph¹m Ngäc Lan d. . - H. : KHXH, 2009 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7577/ VSUHOC / Mfn: 95111

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ch÷ H¸n;

ViÖt Nam; Trung Quèc


Ng­êi ®äc vµ c«ng chóng nghÖ thuËt ®­¬ng ®¹i. - H. : §¹i häc quèc gia Hµ Néi, 2011. - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11419, Vv 11420/ VTTKHXH / Mfn: 95632

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

T©m lÝ häc nghÖ thuËt; C¶m thô v¨n häc; ViÖt Nam


Ng­êi Ph¸p ë §«ng D­¬ng: Qua lêi kÓ cña Garnier trong chuyÕn th¸m hiÓm qua 3 vïng Nam Kú, Trung Kú, B¾c Kú / NguyÔn C¶nh D­¬ng s.t., b.d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7569, §Vb 5093/ VSUHOC / Mfn: 95103

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; Ph¸p

Nh÷ng c©u chuyÖn PhËt gi¸o/ ThÝch §ång Bæn s.t. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3089/ VTONGIAO / Mfn: 95458

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng ngµy m¸u löa: Phãng sù - bót ký tõ n¨m 1966 ®Õn 1979 / Hoµng TuÊn Nh· . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49860, Vb 49861/ VTTKHXH / Mfn: 95525

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót kÝ; Phãng sù; ViÖt Nam
Phan Béi Ch©u trong dßng thêi ®¹i: B×nh luËn vµ Håi øc / Ch­¬ng Th©u s.t., b.s. . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2007 . - 704 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2999/ VTONGIAO / Mfn: 95352

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng d©n téc; Nhµ v¨n;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Phan Béi Ch©u; §Þa lý


Phª b×nh v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i/ TrÞnh B¸ §Ünh . - H. : V¨n häc, 2011 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49831, Vb 49832/ VTTKHXH / Mfn: 95510

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


Qua nh÷ng chÆng ®­êng dùng n­íc, gi÷ n­íc, ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt n­íc: Håi øc / Vò Oanh . - H. : Q§ND, 2009 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7567/ VSUHOC / Mfn: 95101

Tõ kho¸ : Håi ký; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Ph¸t triÓn x· héi;

X©y dùng ®Êt n­íc; ViÖt Nam


Richard Branson: §­êng ra biÓn lín: Tù truyÖn / Nghiªm HuyÒn, Chu Hång Th¾ng d.. - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 716 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49751, Vb 49752/ VTTKHXH / Mfn: 95470

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tù truyÖn; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp kinh doanh; Doanh nh©n; Richard Brason; Anh


Sù vËn ®éng cña dßng v¨n häc hiÖn thùc ViÖt Nam 1930 - 1945/ NguyÔn Duy Tê . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2011 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49833, Vb 49834/ VTTKHXH / Mfn: 95511

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc hiÖn thùc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; 1930-1945;

ViÖt Nam
100 truyÖn ng¾n kinh ®iÓn thÕ giíi. T. 1 / S«ng Lam, B×nh Minh, P. Kiªn, ... t.ch. . - H.: Thanh niªn, 2011 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49779, Vb 49780/ VTTKHXH / Mfn: 95484

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
100 truyÖn ng¾n kinh ®iÓn thÕ giíi. T. 2 / S«ng Lam, B×nh Minh, P. Kiªn, ... t.ch. . - H.: Thanh niªn, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49781, Vb 49782/ VTTKHXH / Mfn: 95485

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
100 truyÖn ng¾n kinh ®iÓn thÕ giíi. T. 3 / S«ng Lam, B×nh Minh, P. Kiªn, ... t.ch. . - H.: Thanh niªn, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49783, Vb 49784/ VTTKHXH / Mfn: 95486

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
100 truyÖn ng¾n kinh ®iÓn thÕ giíi. T. 4 / S«ng Lam, B×nh Minh, P. Kiªn, ... t.ch. . - H.: Thanh niªn, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49785, Vb 49786/ VTTKHXH / Mfn: 95487

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
100 truyÖn ng¾n kinh ®iÓn thÕ giíi. T. 5 / S«ng Lam, B×nh Minh, P. Kiªn, ... t.ch. . - H.: Thanh niªn, 2011 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49787, Vb 49788/ VTTKHXH / Mfn: 95488

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
T¸c phÈm §Æng Hµnh vµ Bµn §¹i Héi: TruyÖn th¬ cña ng­êi Dao ë Thanh Ho¸ / TrÇn TrÝ Dâi, TriÖu Phóc Xu©n, TriÖu ThÞ Nga . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2298/ VTAMLY / Mfn: 95207

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

D©n téc Dao; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


T¹o s«ng Ca Nµng Si C¸y/ L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2311/ VTAMLY / Mfn: 95206

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


T×m hiÓu vÒ ®ång dao ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9360 / VTRIETHOC / Mfn: 95268

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; Nghiªn cøu ®ång dao; ViÖt Nam


Tèc ®é ¸nh s¸ng/ Javier Cercas . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3260, Vv 3261/ VTONGIAO / Mfn: 95441

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; T©y Ban Nha
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 1 : Tôc ng÷ / TrÇn ThÞ An ch.b.;TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2985, Vv 2986/ VTONGIAO / Mfn: 95448

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Tôc ng÷; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 18 : D©n ca tr÷ t×nh sinh ho¹t / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2987, Vv 2988/ VTONGIAO / Mfn: 95447

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n ca; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 : Tôc ng÷. C©u ®è / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3098/ VTONGIAO / Mfn: 95446

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

C©u ®è; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 14 : TruyÖn cæ tÝch loµi vËt. TruyÖn cæ tÝch sinh ho¹t / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An b.s.. - H. : KHXH, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3099/ VTONGIAO / Mfn: 95445

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp ; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 17 : D©n ca lao ®éng. D©n ca nghi lÔ vµ phong tôc / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3100/ VTONGIAO / Mfn: 95444

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n ca lao ®éng; D©n ca lao ®éng; D©n ca nghi lÔ;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 21 : TruyÖn th¬ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3101/ VTONGIAO / Mfn: 95443

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 3 : ThÇn tho¹i / NguyÔn ThÞ HuÕ ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3281/ VTONGIAO / Mfn: 95422

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; ThÇn tho¹i; ThÇn tho¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 5 : Sö thi Ch¨m vµ Ch¨m H¬roi / Innasanam, Phan §¨ng NhËt ch.b.; Innasanam, Phan §¨ng NhËt, Kas« LiÓng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3282/ VTONGIAO / Mfn: 95421

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Sö thi; D©n téc Ch¨m;

D©n téc Ch¨m H¬roi; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 8 : Sö thi X¬ §¨ng / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Vò Hoµng HiÕu b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3283/ VTONGIAO / Mfn: 95420

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Sö thi; D©n téc X¬ §¨ng;

Tæng tËp; ViÖt Nam

Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 9 : Sö thi £ §ª / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, ý K« Niª b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3284/ VTONGIAO / Mfn: 95419

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Sö thi; D©n téc £ §ª; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 10 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3285/ VTONGIAO / Mfn: 95418

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Sö thi; D©n téc M¬ N«ng;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 11 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3286/ VTONGIAO / Mfn: 95417

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Sö thi; D©n téc M¬ N«ng;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T.15 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú / NguyÔn Thi Yªn ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1010 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3287/ VTONGIAO / Mfn: 95416

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn cæ tÝch;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 16 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú, truyÒn thuyÕt / NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3288/ VTONGIAO / Mfn: 95415

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn cæ tÝch;

TruyÒn thuyÕt; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tri nhËn kh«ng gian, thêi gian trong thµnh ng÷, tôc ng÷ tiÕng ViÖt/ H÷u §¹t . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49821, Vb 49822/ VTTKHXH / Mfn: 95505

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Thµnh ng÷;

Kh«ng gian; Thêi gian; ViÖt Nam
TruyÖn cæ Raglai/ Chamaliaq Riya TiÎnq,TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9376/ VTRIETHOC / Mfn: 95284

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Raglai; ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 1 : V¨n xu«i / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2289/ VTAMLY / Mfn: 95203

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 2 : TruyÖn th¬ / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n häc d©n téc, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2290/ VTAMLY / Mfn: 95202

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Tôc ng÷ ca dao vÒ quan hÖ gia ®×nh/ Ph¹m ViÖt Long . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2284/ VTAMLY / Mfn: 95185

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


Tôc ng÷, c©u ®è, trß ch¬i trÎ em M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2277/ VTAMLY / Mfn: 95198

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

C©u ®è; Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em; D©n téc M­êng;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 701 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2291/ VTAMLY / Mfn: 95193

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian Ch©u §èc/ NguyÔn Ngäc Quang ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2326/ VTAMLY / Mfn: 95194

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

Tôc ng÷; C©u ®è; Ca dao; D©n ca; VÌ; ThÞ x· Ch©u §èc;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 4 : V¨n häc d©n gian / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9366 / VTRIETHOC / Mfn: 95274

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Vµi nÐt vÒ tinh hoa cña v¨n häc/ NguyÔn TÊn §¾c . - H. : KHXH, 2009 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3266/ VTONGIAO / Mfn: 95428

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Motif v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸
V¨n häc nghÖ thuËt ph¶n ¸nh hiÖn thùc ®Êt n­íc h«m nay/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 676 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9425/ VTRIETHOC / Mfn: 95310

Tõ kho¸ : V¨n häc nghÖ thuËt; Lý luËn v¨n häc; Lý luËn nghÖ thuËt;

Ph¶n ¸nh hiÖn thùc; ViÖt Nam


VÒ b¶n thÓ con ng­êi vµ b¶n thÓ v¨n häc: TËp lý luËn / NguyÔn D­¬ng C«n . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49829, Vb 49830/ VTTKHXH / Mfn: 95509

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; Th¬;

TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam


Vòng R« - B­íc ra tõ huyÒn tho¹i/ §Æng Phi Th­ëng, Hå §¾c Th¹nh, NguyÔn V¨n DiÔn, ... b.s. . - H. : Q§ND, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50047, Vb 50048/ VTTKHXH / Mfn: 95621

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn;

Håi kÝ; Vòng R«; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Warren Buffett: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh mét nhµ t­ b¶n Mü/ Roger Lowenstein; Minh DiÖu, Ph­¬ng Lan d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49749, Vb 49750/ VTTKHXH / Mfn: 95469

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Chøng kho¸n;

ThÞ tr­êng chøng kho¸n; Doanh nh©n; T¸c phÈm v¨n häc;

Warren Buffet; Mü
Xin lçi ViÖt Nam: Håi øc cña mét ng­êi lÝnh vÒ 31 th¸ng tham gia chiÕn tranh / All Sever; Minh H­¬ng d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7579/ VSUHOC / Mfn: 95113

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; Håi ký; Håi øc chiÕn tranh; ViÖt Nam
X· héi häc

An sinh x· héi ®èi víi n«ng d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Mai Ngäc Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9384, Vb 9385/ VTRIETHOC / Mfn: 95289

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; An sinh x· héi; N«ng d©n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; HÖ thèng an sinh x· héi;

ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
nh h­ëng x· héi cña thùc hiÖn LuËt §Êt ®ai 2003 ®èi víi hé gia ®×nh n«ng th«n: S¸ch chuyªn kh¶o = Social Impacts of Implementing The Land Law 2003 on Rural Household / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49936, Vb 49937/ VTTKHXH / Mfn: 95563

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n;

Hé gia ®×nh n«ng th«n; ¶nh h­ëng x· héi; ViÖt Nam


B¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt nam 2010/ UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VL 699/ VTAMLY / Mfn: 95230

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn con ng­êi;

QuyÒn trÎ em; B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o rµ so¸t c¸c nghiªn cøu søc khoÎ sinh s¶n cho ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2007/ Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 45 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11426/ VTTKHXH / Mfn: 95636

Tõ kho¸ : X· héi häc søc khoÎ; Søc khoÎ sinh s¶n; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Ýt ng­êi; 2000-2007; ViÖt Nam


B¹n lµm g× víi nh÷ng ®øa trÎ ch­a ngoan/ Lª V¨n H¶o . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 85 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2355, Vv 2356 / VTAMLY / Mfn: 95246

Tõ kho¸ : TrÎ em; X· héi häc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; Kü n¨ng gi¸o dôc trÎ em


B¹o lùc trªn c¬ së giíi: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / United Nations . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010- 66 tr.

Ký hiÖu kho : VL 698/ VTAMLY / Mfn: 95232

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; B¹o lùc giíi; B¸o c¸o; ViÖt Nam
BiÕn ®æi v¨n ho¸ ë c¸c lµng quª hiÖn nay: Tr­êng hîp lµng §ång Kþ, Trang LiÖt vµ §×nh B¶ng thuéc huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3245/ VTONGIAO / Mfn: 95365

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng th«n; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi; Lµng §ång Kþ; Lµng Trang LiÖt;

Lµng §×nh B¶ng; HuyÖn Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
36+14 ch­íc thuyÕt phôc bÊt kú ai/ Robert B. Cialdini; Hoµng ThÞ Minh HiÕu d. . - H.: Lao ®éng X· héi, 2010 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 845/ VTAMLY / Mfn: 95227

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; Kü n¨ng giao tiÕp;

Kü n¨ng øng xö


ChØ tiªu trÎ em ViÖt Nam 2008 - 2009/ Côc B¶o vÖ, Ch¨m sãc trÎ em . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : VL 700/ VTAMLY / Mfn: 95229

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; Ch¨m sãc trÎ em; ChØ tiªu trÎ em;

ChØ tiªu kinh tÕ x· héi; 2001-2010; ViÖt Nam


Con ng­êi - v¨n ho¸, quyÒn vµ ph¸t triÓn/ Mai Quúnh Nam ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : V 10215/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95038

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; ViÖt NamCon ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3270/ VTONGIAO / Mfn: 95424

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3267/ VTONGIAO / Mfn: 95426

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

BiÕn ®æi con ng­êi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Thêi kú ®æi míi;

Thêi kú héi nhËp; ViÖt Nam
Con ng­êi ViÖt Nam truyÒn thèng - Nh÷ng gi¸ trÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn/ §Æng Vò C¶nh Linh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49880, Vb 49881/ VTTKHXH / Mfn: 95535

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

TruyÒn thèng x· héi; ViÖt Nam


C¬ cÊu x· héi vµ ph©n tÇng x· héi: Qua kh¶o s¸t mét sè tØnh, thµnh phè ë ViÖt Nam / Lª H÷u NghÜa ch.b.; NguyÔn §×nh TÊn, Lª Ngäc Hïng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49854, Vb 49855/ VTTKHXH / Mfn: 95522

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; Ph©n tÇng x· héi; Quan hÖ x· héi;

Ph©n ho¸ giµu nghÌo; ViÖt Nam


Cuéc chiÕn trong phßng ngñ: T¹i sao ®µn «ng thÝch ra lÖnh vµ phô n÷ xem ng­îc b¶n ®å? / Barbana, Pease Allan; §Æng Ly d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 847/ VTAMLY / Mfn: 95258

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; §µn «ng; Phô n÷
D¹y trÎ c¸ch qu¶n lý tiÒn b¹c/ ViÖt Ph­¬ng, Th¸i Hµ . - H. : Phô n÷, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2385/ VTAMLY / Mfn: 95249

Tõ kho¸ : TrÎ em; Gi¸o dôc trÎ em; Qu¶n lý tiÒn b¹c
Di c­ trong n­íc: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam. - H. : United Nations Vietnam, 2010 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1705/ VSUHOC / Mfn: 95143

Tõ kho¸ : Di c­; Bèi c¶nh di c­; Tæng quan di c­;

Di c­ trong n­íc; C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


Di s¶n nhµ l·nh ®¹o/ Jim Kouzes, Barry Posner; NguyÔn BÝch Thñy d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2382, Vv 2383/ VTAMLY / Mfn: 95247

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; T©m lý häc qu¶n lý; L·nh ®¹o;

Nhµ l·nh ®¹o; Ph­¬ng ph¸p l·nh ®¹o; Mü
tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương