S¸ch míi sè 03/2012


§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Namtải về 0.88 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2348/ VTAMLY / Mfn: 95221

Tõ kho¸ : §a d¹ng v¨n ho¸; QuyÒn v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


§Çu n¨m ®i chïa lÔ PhËt/ Nhãm Qu¶ng V¨n, Hµ Duy NguyÔn H÷u b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3217/ VTONGIAO / Mfn: 95397

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Chïa; KiÕn tróc chïa;

V¨n ho¸ tinh thÇn; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


§Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ ë ViÖt Nam/ §inh Träng ThÞnh, NguyÔn Minh Phong . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49976, Vb 49977/ VTTKHXH / Mfn: 95583

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ;

X· héi ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3068/ VTONGIAO / Mfn: 95356

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Gi¸ trÞ v¨n ho¸ Khmer vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Huúnh Thanh Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 242 tr.Ký hiÖu kho : Vb 49958, Vb 49959/ VTTKHXH / Mfn: 95574

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; D©n téc Khmer;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc/ Vò Cao §µm . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3228/ VTONGIAO / Mfn: 95379

Tõ kho¸ : Khoa häc; Nghiªn cøu khoa häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Gi¸o tr×nh


Giíi thiÖu v¨n ho¸ Ph­¬ng §«ng/ Mai Ngäc Chõ ch.b.; §ç Thu Hµ, Hå Hoµng Hoa, NguyÔn ThÞ Thanh Hoa b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 965 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3035/ VTONGIAO / Mfn: 95464

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng; V¨n ho¸ khu vùc;

Thµnh tùu v¨n ho¸; Ph­¬ng §«ng; ThÕ giíi


5000 hoµnh phi c©u ®èi H¸n N«m/ TrÇn Lª S¸ng ch.b.; Ph¹m §øc DuËt, Ph¹m Kú Nam, Ng« D­¬ng Anh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 1112 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2997/ VTONGIAO / Mfn: 95351

Tõ kho¸ : Hoµnh phi; C©u ®èi; Ch÷ H¸n N«m
HÖ gi¸ trÞ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi trong lÞch sö gi÷ n­íc cña d©n téc/ NguyÔn V¨n Tµi, V¨n §øc Thanh . - H. : Q§ND, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1702/ VSUHOC / Mfn: 95146

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; V¨n ho¸ qu©n sù; LÞch sö chiÕn tranh;

B¶o vÖ thñ ®«; Chèng x©m l­îc; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
HÖ thèng gi¸o dôc vµ khoa cö Nho gi¸o triÒu NguyÔn/ NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49848, Vb 49849/ VTTKHXH / Mfn: 95519

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; HÖ thèng gi¸o dôc;

HÖ thèng khoa cö; Nhµ NguyÔn; ViÖt Nam


Häc viÖn ViÔn §«ng B¸c cæ: Giai ®o¹n 1898 - 1957 / Ng« ThÕ Long, TrÇn Th¸i B×nh . - H. : KHXH, 2009 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1704/ VSUHOC / Mfn: 95145

Tõ kho¸ : Häc viÖn ViÔn §«ng B¸c cæ;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; 1898-1957; ViÖt Nam


Kh¶o l­îc vÒ kinh nghiÖm ph¸t hiÖn, ®µo t¹o vµ sö dông nh©n tµi trong lÞch sö ViÖt Nam/ Ph¹m Hång Tung ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50039, Vb 50040/ VTTKHXH / Mfn: 95615

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Nh©n tµi; §µo t¹o nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; ViÖt NamKh«ng gian v¨n ho¸ nhµ cæ Héi An/ TrÇn ¸nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2300/ VTAMLY / Mfn: 95197

Vb 9368/ VTRIETHOC / Mfn: 95276Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; Nhµ cæ;

B¶o tån nhµ cæ; Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ nguyªn thuû: Nh×n theo lý thuyÕt chøc n¨ng / Robert Lowie; Vò Xu©n Ba, Ng« B×nh L©m d. . - H. : Tri thøc: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3236/ VTONGIAO / Mfn: 95372

Tõ kho¸ : Kh«ng gian v¨n ho¸; V¨n ho¸ nguyªn thuû;

ChÕ ®é x· héi; ThiÕt chÕ gia ®×nh


Khëi ®Çu thµnh c«ng khi con vµo líp mét/ Lª Khanh . - H. : Phô n÷, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2364, Vv 2365/ VTAMLY / Mfn: 95242

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

Kü n¨ng gi¸o dôc trÎ em


Lµng nghÒ s¬n quang C¸t §»ng x­a vµ nay/ NguyÔn Lan H­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49906, Vb 49907/ VTTKHXH / Mfn: 95548

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ s¬n quang; Lµng C¸t §»ng;

X· Yªn TiÕn; HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Lµng nghÒ vµ nh÷ng lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9355/ VTRIETHOC / Mfn: 95263

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


Lµng ë ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2386, Vv 2387/ VTAMLY / Mfn: 95245

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ lµng; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian ; ViÖt Nam


LÔ héi H»ng Nga/ TriÒu ¢n . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9363/ VTRIETHOC / Mfn: 95271

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam


LÞch sö v¨n ho¸ thÕ giíi cæ - trung ®¹i/ L­¬ng Ninh ch.b.; NguyÔn Gia Phu, §inh Ngäc B¶o, D­¬ng Duy B»ng b.s. . - Tb. lÇn 5 . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3238/ VTONGIAO / Mfn: 95370

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ThÕ giíiLÞch sö v¨n minh RËp/ Will Durant; NguyÔn HiÕn Lª d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3252/ VTONGIAO / Mfn: 95437

Tõ kho¸ : V¨n minh; LÞch sö v¨n minh; ¶ RËp
LuËn bµn minh triÕt vµ minh triÕt ViÖt/ Hoµng Ngäc HiÕn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50018, Vb 50019/ VTTKHXH / Mfn: 95604

Tõ kho¸ : Minh triÕt; T­ t­ëng triÕt häc;

V¨n ho¸ øng xö; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng, ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ H­¬ng ch.b.; TrÇn Kim Cóc b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49856, Vb 49857/ VTTKHXH / Mfn: 95523

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

LÝ luËn v¨n ho¸; ViÖt Nam


NghÒ dÖt vµ phong tôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9369/ VTRIETHOC / Mfn: 95277

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NghÒ truyÒn thèng; NghÒ dÖt;

Phong tôc tËp qu¸n; Trang phôc cæ truyÒn; D©n téc C¬ Tu;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2324/ VTAMLY / Mfn: 95205

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m Ahiªr;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Nghiªn cøu v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay/ D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9405, Vb 9406/ VTRIETHOC / Mfn: 95300

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


Nh©n c¸ch v¨n ho¸ trÝ thøc ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2345, VL 2346, VL 2347/ VTAMLY / Mfn: 95217

Tõ kho¸ : TrÝ thøc; TÇng líp tri thøc; Nh©n c¸ch;

V¨n ho¸ trÝ thøc; ViÖt Nam


Nh÷ng chuyÓn ®æi ®· ban hµnh vµ qua thùc tÕ: Tõ cÊp ®é toµn cÇu ®Õn ®Þa ph­¬ng: C¸c c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn, liªn ngµnh vµ ph¶n biÖn / StÐphane LagrÐe b.t. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11433/ VTTKHXH / Mfn: 95641

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn; §iÒu tra x· héi häc;

Kho¸ häc Tam §¶o; 2010; ViÖt NamNh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Ho¸/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9372/ VTRIETHOC / Mfn: 95280

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Lµng cæ; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VL 686, VL 687/ VTAMLY / Mfn: 95236

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Nobel hoµ b×nh/ S«ng Lam, Minh Kh¸nh, Duyªn Th¶o s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49992, Vb 49993/ VTTKHXH / Mfn: 95591

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nhµ khoa häc; Gi¶i th­ëng Nobel; ThÕ giíi
Nobel ho¸ häc/ S«ng Lam, Minh Kh¸nh, Duyªn Th¶o s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011- 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49988, Vb 49989/ VTTKHXH / Mfn: 95589

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nhµ khoa häc; Nhµ ho¸ häc;

Gi¶i th­ëng Nobel; ThÕ giíi


Nobel kinh tÕ/ S«ng Lam, Minh Kh¸nh,TrÞnh TuÊn, ... s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011. - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49994, Vb 49995/ VTTKHXH / Mfn: 95592

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nhµ khoa häc; Nhµ kinh tÕ;

Gi¶i th­ëng Nobel; ThÕ giíi


Nobel sinh lý vµ y häc/ S«ng Lam, Minh Kh¸nh, Duyªn Th¶o s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49986, Vb 49987/ VTTKHXH / Mfn: 95588

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nhµ khoa häc; Sinh lÝ häc; Y häc; ThÕ giíi
Nobel v¨n häc/ S«ng Lam, B×nh Minh, Duyªn Th¶o s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49996, Vb 49997/ VTTKHXH / Mfn: 95593

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nhµ khoa häc; Nhµ v¨n;

Gi¶i th­ëng Nobel; ThÕ giíi


Nobel vËt lý/ S«ng Lam, Minh Kh¸nh, TrÞnh TuÊn, ... s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49990, Vb 49991/ VTTKHXH / Mfn: 95590

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nhµ khoa häc; Nhµ vËt lÝ;

Gi¶i th­ëng Nobel; ThÕ giíi


Nu«i d¹y con trai/ Quèc Dòng . - H. : Phô n÷, 2011 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2360, Vv 2361/ VTAMLY / Mfn: 95244

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Cha mÑ; Vai trß cha mÑ;

Gi¸o dôc trÎ em; Gi¸o dôc con traiPh¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam giai ®o¹n 2011 - 2020 xu h­íng vµ gi¶i ph¸p/ Ph¹m §øc Duy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9415, Vb 9416/ VTRIETHOC / Mfn: 95305

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; 2011-2020; ViÖt Nam


PhËt gi¸o trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49791, Vb 49792/ VTTKHXH / Mfn: 95490

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

ViÖt Nam
Phong trµo Duy T©n víi sù chuyÓn biÕn cña v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX/ §ç ThÞ Minh Thóy, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 416 tr.Ký hiÖu kho : Vb 9389, Vb 9390/ VTRIETHOC / Mfn: 95292

Tõ kho¸ : Phong trµo Duy T©n; §æi míi t­ duy;

V¨n ho¸ t­ t­ëng; LÞch sö v¨n ho¸;

ThÕ kû 20; ViÖt Nam
Ph­¬ng §«ng huyÒn bÝ/ Paul Bruton; Thanh T©m b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3218/ VTONGIAO / Mfn: 95396

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Phï thñy;

§¹o sÜ; Tu sÜ; Yoga; Ph¸p s­; Ph­¬ng §«ng


Sù biÕn ®æi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong bèi c¶nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Duy B¾c ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : V 10219/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95042

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Sù h×nh thµnh tinh thÇn khoa häc gãp phÇn ph©n t©m luËn vÒ sù hiÓu biÕt kh¸ch quan/ Gaston Bachelard; Hµ D­¬ng TuÊn d.; NguyÔn V¨n Khoa h.®. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9451, Vb 9452/ VTRIETHOC / Mfn: 95324

Tõ kho¸ : Khoa häc; Ph©n t©m luËn;

Khoa häc trõu t­îng; Tinh thÇn khoa häc


T©m linh ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2008. - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2971/ VTONGIAO / Mfn: 95460

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam; Trung Quèc


T©y Ban Nha ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio Dominguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3256, Vv 3257/ VTONGIAO / Mfn: 95432

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; T«n gi¸o;

Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban NhaThµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49964, Vb 49965/ VTTKHXH / Mfn: 95577

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


Thµnh tùu trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam 25 n¨m ®æi míi: 1986 - 2010 / Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9449, Vb 9450/ VTRIETHOC / Mfn: 95323

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 1986-2010;

ViÖt Nam
ThÇy c« trong hµnh tr×nh cña b¹n/ Thanh B×nh, Nam Anh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2362, Vv 2363/ VTAMLY / Mfn: 95256

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T©m lý häc s­ ph¹m; LÞch sö nhµ gi¸o;

T×nh c¶m thÇy trß; ViÖt Nam


T×m hiÓu v¨n ho¸ cæ truyÒn trªn tem b­u chÝnh ViÖt Nam/ §ç §a Sü . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2009 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1701/ VSUHOC / Mfn: 95147

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ cæ truyÒn;

Tem b­u chÝnh; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng phån thùc trong lÔ héi d©n gian ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé/ Vò Anh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2352/ VTAMLY / Mfn: 95222

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

LÔ héi d©n gian; TÝn ng­ìng phån thùc;

Ng­êi ViÖt; B¾c Bé; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
T«n gi¸o vµ v¨n ho¸/ Tr­¬ng Sü Hïng . - H. : KHXH, 2007 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2996/ VTONGIAO / Mfn: 95350

Tõ kho¸ : Quan hÖ t«n gi¸o; §¹o PhËt; §¹o Håi; C«ng gi¸o;

Ên §é gi¸o; Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸;

§«ng Nam ¸
Tæng quan lÞch sö b¸o chÝ c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1925 - 2010 / §µo Duy Qu¸t, §ç Quang H­ng, Vò Duy Th«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1696/ VSUHOC / Mfn: 95150

Tõ kho¸ : LÞch sö b¸o chÝ; B¸o chÝ c¸ch m¹ng; 1925-2010; ViÖt Nam
T­ duy nh­ Einstein: C¸c ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó ph¸ vì nguyªn t¾c vµ kh¸m ph¸ kh¶ n¨ng thiªn tµi tiÒm Èn trong b¹n / Scott Thorpe; Ph¹m TrÇn Long d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3233/ VTONGIAO / Mfn: 95375

Tõ kho¸ : Nhµ b¸c häc; Nhµ vËt lý häc; T­ duy;

Ph­¬ng ph¸p t­ duy; Einstein; ThÕ giíi


T­ vÊn h­íng nghiÖp cho häc sinh trung häc phæ th«ng: Thùc tr¹ng ë ViÖt Nam vµ kinh nghiÖm quèc tÕ / Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b.; §ç ThÞ LÖ H»ng, Mai ViÖt Th¾ng b.s.. - H. : KHXH, 2010 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2340 - Vv 2344/ VTAMLY / Mfn: 95218

Tõ kho¸ : T­ vÊn h­íng nghiÖp; §Þnh h­íng nghÒ nghiÖp;

Gi¸o dôc h­íng nghiÖp; Häc sinh phæ th«ng;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Vai trß cña tri thøc khoa häc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ TrÇn Hång L­u . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : V 10259/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95071

Tõ kho¸ : Tri thøc khoa häc; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


V¨n bia Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç V¨n Ninh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5082/ VSUHOC / Mfn: 95132

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di s¶n v¨n ho¸; V¨n bia;

Bia tiÕn sÜ; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi Th¸i ®en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2286/ VTAMLY / Mfn: 95183

Vb 9357 / VTRIETHOC / Mfn: 95265Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ Èm thùc;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Th¸i ®en;

M­êng Lß; ViÖt Nam
V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ: Chuyªn luËn / Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7584/ VSUHOC / Mfn: 95118

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; B¶n thÓ chÝnh trÞ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
V¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam: LÞch, TÕt, Tö vi vµ Phong thuû / TrÇn Quèc V­îng . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3265/ VTONGIAO / Mfn: 95429

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÞch; TÕt; Tö vi;

Phong thuû; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta ¤ih huyÖn A L­íi tØnh Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9370/ VTRIETHOC / Mfn: 95278

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc Ta ¤ih; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2321/ VTAMLY / Mfn: 95200

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9358/ VTRIETHOC / Mfn: 95266

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Ng­êi Kh¸ng; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh/ NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2276/ VTAMLY / Mfn: 95199

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9365/ VTRIETHOC / Mfn: 95273

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 4 : V¨n häc d©n gian / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9366 / VTRIETHOC / Mfn: 95274

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ doanh nghiÖp - nÒn t¶ng ph¸t triÓn kinh tÕ doanh nghiÖp thêi kú 2011 - 2020: Lý luËn vµ thùc tiÔn ph­¬ng §«ng, ph­¬ng T©y / Lª Do·n T¸ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9378, Vb 9379 / VTRIETHOC / Mfn: 95286

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; V¨n ho¸ doanh nghiÖp;

Ph­¬ng §«ng; Ph­¬ng T©y


V¨n ho¸ §«ng ¸ trong tiÕn tr×nh héi nhËp: S¸ch tham kh¶o / §ç TiÕn S©m, Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7582/ VSUHOC / Mfn: 95116

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; M« h×nh v¨n ho¸;

BiÕn ®æi v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Héi nhËp quèc tÕ; §«ng Nam ¸
V¨n ho¸ gi÷ n­íc ViÖt Nam nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ Vò Nh­ Kh«i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49920, Vb 49921/ VTTKHXH / Mfn: 95555

Tõ kho¸ : LÞch sö gi÷ n­íc; LÞch sö v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ gi÷ n­íc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng nghÒ truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9374 / VTRIETHOC / Mfn: 95282

Vv 2287/ VTAMLY / Mfn: 95184Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NghÒ truyÒn thèng; D©n téc Ch¨m;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9375/ VTRIETHOC / Mfn: 95283

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸ thêi ®¹i toµn cÇu/ Ph¹m Ngäc Trung . - Tb. lÇn 1 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49789, Vb 49790/ VTTKHXH / Mfn: 95489

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Th­ viÖn häc; Gi¸o dôc; Danh nh©n v¨n ho¸;

Nh©n vËt lÞch sö; V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49908, Vb 49909/ VTTKHXH / Mfn: 95549

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc S¸n D×u; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng lµng cæ LÖ MËt/ T¹ Duy HiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3240/ VTONGIAO / Mfn: 95368

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ; LÔ héi; TruyÒn thuyÕt;

Di tÝch; Nghi lÔ; Lµng LÖ MËt; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Hoµng ChÝ B¶o . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9409, Vb 9410/ VTRIETHOC / Mfn: 95302

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Con ng­êi; Héi nhËp quèc tÕ;

ViÖt Nam; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ häc ®­êng/ NguyÔn Kh¾c Hïng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49769, Vb 49770/ VTTKHXH / Mfn: 95479

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; T©m lÝ häc giao tiÕp; V¨n ho¸ giao tiÕp;

Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp; ViÖt NamV¨n ho¸ ViÖt Nam ®a téc ng­êi/ §Æng Nghiªm V¹n . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2984/ VTONGIAO / Mfn: 95463

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ x· héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2349/ VTAMLY / Mfn: 95219

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng x·;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ/ NguyÔn ChÝ BÒn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9403, Vb 9404/ VTRIETHOC / Mfn: 95299

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸;

HiÖn tr¹ng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1625, Vv 1618/ VTRIETHOC / Mfn: 95341

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Thêi c¬ ph¸t triÓn;

Th¸ch thøc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y b¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H. : KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2304/ VTAMLY / Mfn: 95187

Vb 9359/ VTRIETHOC / Mfn: 95267Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Thê cóng; Thê S¬n Tinh; LÔ héi; Hµ T©y;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Vèn con ng­êi ph©n tÝch lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm liªn quan ®Æc biÖt ®Õn gi¸o dôc/ Gary S. Becker . - H. : KHXH, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : VL 701/ VTAMLY / Mfn: 95255

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nguån lùc con ng­êi; Vèn con ng­êi; Gi¸o dôc
X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n ho¸ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n NhËt . - H. : KHXH, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2353/ VTAMLY / Mfn: 95223

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; §êi sèng v¨n ho¸;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam


øng xö v¨n phßng - phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp cña sÕp vµ nh©n viªn/ NguyÔn Hoµng Lª . - H. : Phô n÷, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2368, Vv 2369/ VTAMLY / Mfn: 95237

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ c«ng së; Giao tiÕp; øng xö v¨n phßng;

Nguyªn t¾c giao tiÕp; Kü n¨ng giao tiÕp


V¨n häc
B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11405, Vv 11406/ VTTKHXH / Mfn: 95625

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o; V¨n xu«i;

Th¬; ¢m nh¹c; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


Bill Gates: Tham väng lín lao vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Õ chÕ Microsoft/ James Wallace, Jim Erickson; NguyÔn Tè Nguyªn b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49753, Vb 49754/ VTTKHXH / Mfn: 95471

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; Doanh nh©n; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp kinh doanh; T¸c phÈm v¨n häc; Bill Gates; Mü


B×nh v¨n hiÖn ®¹i/ §ç V¨n Khang . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9419, Vb 9420/ VTRIETHOC / Mfn: 95307

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; B×nh luËn v¨n häc;

B×nh v¨n; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Ca dao ViÖt Nam: 1945 - 1975 / NguyÔn NghÜa D©n s.t., b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2281/ VTAMLY / Mfn: 95191

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; 1945-1975; ViÖt Nam


C¸c thµnh hoµng vµ tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Vinh Phóc, NguyÔn Duy Hinh . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3278/ VTONGIAO / Mfn: 95411

Tõ kho¸ : Thµnh hoµng; ThÇn tÝch; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng d©n gian; Thê thµnh hoµng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
C©y b¹ch d­¬ng ph­¬ng B¾c: TuyÓn dÞch th¬ Nga / M. Lermontov, F. Chiutchev, N. Nekraxov, I. Bunin; Thuý Toµn d. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49998, Vb 49999/ VTTKHXH / Mfn: 95594

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Nga
ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng, nhµ v¨n ViÖt Nam trong nhµ tï thùc d©n, ®Õ quèc/ Lª V¨n Ba . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11407, Vv 11408/ VTTKHXH / Mfn: 95626

Tõ kho¸ : ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nhµ v¨n; T¸c phÈm v¨n häc; ViÖt Nam
C¬i MasrÜh vµ Máq Vila: A khµt Jucar Raglai / Chamaliaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : KHXH, 2010 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9377/ VTRIETHOC / Mfn: 95285

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng ViÖt / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 991 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2293/ VTAMLY / Mfn: 95188

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

Nghiªn cøu d©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng M­êng / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2292/ VTAMLY / Mfn: 95190

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D­íi ch©n nói T¶n mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9362 / VTRIETHOC / Mfn: 95270

Vv 2301/ VTAMLY / Mfn: 95195Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Giai tho¹i; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; HuyÖn Ba V×; Hµ Néi; ViÖt Namtải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương