S¸ch míi sè 03/2012


§Æc sñng cña ®êi Linh môctải về 0.88 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§Æc sñng cña ®êi Linh môc/ §øc Hång Y Bertram . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3239/ VTONGIAO / Mfn: 95369

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Linh môc; §êi sèng t«n gi¸o
§Çu n¨m ®i chïa lÔ PhËt/ Nhãm Qu¶ng V¨n, Hµ Duy NguyÔn H÷u b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3217/ VTONGIAO / Mfn: 95397

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Chïa; KiÕn tróc chïa;

V¨n ho¸ tinh thÇn; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


§«i nÐt lÞch sö dßng Tªn thêi kú khai sinh vµ ph¸t triÓn/ Hoµng Sãc S¬n . - H. : Ant«n §uèc s¸ng, 2007 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3206/ VTONGIAO / Mfn: 95390

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Dßng Tªn; LÞch sö dßng Tªn
§øc Gi¸o hoµng Benedict XVI: VÐn mµn bÝ mËt vÒ viÖc bÇu chän §øc Benedict XVI vµ t×m hiÓu ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña vÞ t©n Gi¸o hoµng / John L. Allen. Jr; Hå Ngäc H¶o d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3276/ VTONGIAO / Mfn: 95414

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Gi¸o hoµng; §øc Gi¸o hoµng Benedict XVI;

Vatic¨ng
§øc trinh n÷ Maria thiªn hùu/ NguyÔn Thµnh Thèng b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 499 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3213/ VTONGIAO / Mfn: 95383

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; §¹o Thiªn Chóa; §øc mÑ Maria
Hai gi¸m môc ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam/ §ç Quang ChÝnh . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3208/ VTONGIAO / Mfn: 95388

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; LÞch sö truyÒn gi¸o;

Gi¸m môc; Ho¹t ®éng truyÒn gi¸o; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Hoµ m×nh vµo x· héi ViÖt Nam/ §ç Quang ChÝnh, NguyÔn V¨n HËu . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3209/ VTONGIAO / Mfn: 95387

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö truyÒn gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

Ng­êi C«ng gi¸o; ViÖt NamHßa th­îng TuÖ T¹ng - ThÝch T©m Thi (1889 - 1959): VÞ th­îng thñ ®Çu tiªn cña Gi¸o héi T¨ng giµ ViÖt Nam / Ph©n viÖn nghiªn cøu PhËt häc ViÖt Nam t¹i Hµ Néi . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7591/ VSUHOC / Mfn: 95125

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lý ®¹o PhËt; Gi¸o héi T¨ng giµ;

Hßa th­îng; ViÖt Nam


KÎ ph¶n Ki - t«: Thö ®­a ra mét phª b×nh Ki-t« gi¸o = Der Antichrist : Des Christenthums Versuch Einer Kritik / Friedrich Nietzsche; Hµ Vò Träng d.; TiÕn V¨n h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50024, Vb 50025/ VTTKHXH / Mfn: 95607

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc hiÖn ®¹i; §øc
KiÕn thøc con ng­êi vµ câi nh©n gian/ Joanna Crosse; L­u V¨n Hy d. . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3229, VL 528/ VTONGIAO / Mfn: 95377

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Tri thøc; Tinh thÇn; T©m linh; Tri thøc
Khi nµo chim s¾t bay: Hµnh tr×nh PhËt gi¸o vÒ ph­¬ng T©y / Ni s­ Ayya Khema; DiÖu Liªn, Lý Thu Linh d. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3030/ VTONGIAO / Mfn: 95403

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; ThiÒn; Ph­¬ng ph¸p thiÒn; ThÕ giíi
Kinh nghiÖm thÇn bÝ vµ c¸c biÓu tuîng ë ng­êi nguyªn thuû/ Lucien LÐvy Bruhl; Ng« B×nh L©m d. . - H. : ThÕ giíi: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3237/ VTONGIAO / Mfn: 95371

Tõ kho¸ : Ng­êi nguyªn thuû; Kinh nghiÖm thÇn bÝ; BiÓu t­îng;

T©m thøc nguyªn thuû; §êi sèng x· nh©n; §êi sèng x· héi


Lªn ®ång: Hµnh tr×nh cña thÇn linh vµ th©n phËn / Ng« §øc ThÞnh . - Tb. lÇn 1, cã bæ sung . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 352tr.

Ký hiÖu kho : Vb 844/ VTAMLY / Mfn: 95238

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t©m linh; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§¹o MÉu; Lªn ®ång; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn C«ng gi¸o ë ViÖt Nam. T. 1 : Thêi kú khai ph¸ vµ h×nh thµnh.vTõ khëi thñy cho tíi cuèi thÕ kû XVIII / Tr­¬ng B¸ CÇn ch.b. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2321/ VSUHOC / Mfn: 95174

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö ph¸t triÓn; Trung ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam
LÞch sö ph¸t triÓn C«ng gi¸o ë ViÖt Nam. T. 2 : Thêi kú thö th¸ch vµ ph¸t triÓn. Ttõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn mïa thu 1945 / Tr­¬ng B¸ CÇn ch.b. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 836 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2322/ VSUHOC / Mfn: 95175

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö ph¸t triÓn; ThÕ kû 19; 1945; ViÖt Nam
L­îc sö v¨n häc Sanskrit vµ H¸n T¹ng PhËt gi¸o/ ThÝch Kiªn §Þnh . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3087/ VTONGIAO / Mfn: 95457

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; V¨n häc Sanskrit; S¸ch kinh
Mèi quan hÖ gi÷a Nhµ n­íc vµ Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn TÊt §¹t . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49815, Vb 49816/ VTTKHXH / Mfn: 95502

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o héi PhËt gi¸o;

Nhµ n­íc; ViÖt Nam


Mét sè t«n gi¸o ë ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh Xu©n . - Tb. lÇn 7 . - H. : T«n gi¸o, 2007 .- 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2936/ VTONGIAO / Mfn: 95344

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

Gi¸o héi; ViÖt Nam


N¨m thøc T©y T¹ng: N¨m bµi tËp T©y T¹ng bÝ truyÒn ®Ó ®¹t tíi søc kháe, søc m¹nh vµ nghÞ lùc / Christopher S. Kilham; NguyÔn V¨n NhËt d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3248/ VTONGIAO / Mfn: 95440

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; ThiÒn; Thøc T©y T¹ng;

Lu©n xa; Yoga


NÒn ®¹o ®øc Tin lµnh vµ tinh thÇn cña chñ nghÜa t­ b¶n/ Max Webber; Bïi V¨n Nam S¬n, NguyÔn NghÞ, NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri Thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3013/ VTONGIAO / Mfn: 95399

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Ph¸t triÓn x· héi; §¹o ®øc duy lý;

§¹o Tin lµnh; Ch©u ¢u


NghÖ thuËt PhËt gi¸o: Tñ s¸ch B¸ch khoa PhËt gi¸o / NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3222/ VTONGIAO / Mfn: 95392

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; NghÖ thuËt PhËt gi¸o; §iªu kh¾c;

Héi häa; KiÕn tróc; S¸ch ¶nh


NghÖ thuËt PhËt gi¸o vµ Hindu gi¸o ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long tr­íc thÕ kû X/ Lª ThÞ Liªn . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VL 511/ VTONGIAO / Mfn: 95407

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt; §¹o PhËt;

§¹o Hindu; ThÕ kû 10; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3242/ VTONGIAO / Mfn: 95366

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; NghÖ thuËt Ên §é gi¸o;

NghÖ thuËt PhËt gi¸o; KiÕn tróc chïa; Lµo


Nghi thøc l©m chung/ Hoµ th­îng ThÝch Gi¶i An . - H. : T«n gi¸o, 2006 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3079/ VTONGIAO / Mfn: 95455

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Nghi lÔ; Tang lÔ
Nguån gèc, vai trß, chøc n¨ng cña t«n gi¸o trong lÞch sö thÕ giíi cæ - trung ®¹i/ L¹i BÝch Ngäc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3207/ VTONGIAO / Mfn: 95389

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; Kh¸i niÖm t«n gi¸o; Nguån gèc t«n gi¸o;

Vai trß t«n gi¸o; Chøc n¨ng t«n gi¸; Cæ ®¹i; Trung ®¹i;

ThÕ giíi
Nh©n qu¶ triÕt lý trung t©m PhËt gi¸o/ D.J. Kalupahana; TrÇn Nguyªn Trung d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3071/ VTONGIAO / Mfn: 95357

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; Lý luËn t«n gi¸o; §¹o PhËt;

ThuyÕt nh©n qu¶; Ên §é


NhËp m«n kinh th¸nh: Holy Bible / John H. Hayes; NguyÔn Kiªn Tr­êng d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 622 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3246, Vv 3465/ VTONGIAO / Mfn: 95364

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; S¸ch kinh; Kinh th¸nh
Nho gi¸o vµ khÝa c¹nh t«n gi¸o cña Nho gi¸o/ NguyÔn §øc Sù . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49904, Vb 49905/ VTTKHXH / Mfn: 95547

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; Nho gi¸o; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; Trung Quèc; ViÖt Nam


Nh÷ng c©u chuyÖn PhËt gi¸o/ ThÝch §ång Bæn s.t. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3089/ VTONGIAO / Mfn: 95458

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng nÒn t¶ng ®øc tin Ki T«. T. 1 : Nh©n häc Ki T« / Karl Rahner; NguyÔn LuËt Khoa d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9413, Vb 9414/ VTRIETHOC / Mfn: 95304

Tõ kho¸ : §¹o Ki T«; §øc tin Ki T«; TriÕt häc t«n gi¸o;

TriÕt häc con ng­êi


èc ®¶o tù th©n: Ph­¬ng ph¸p luyÖn t©m thanh tÞnh / Ayya Khema; DiÖu Liªn, Lý Thu Linh d. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3029/ VTONGIAO / Mfn: 95354

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Tu t©m; ThÕ giíi
PhËt gi¸o trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49791, Vb 49792/ VTTKHXH / Mfn: 95490

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam
PhËt gi¸o víi v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n qua mét c¸ch tham chiÕu/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3250/ VTONGIAO / Mfn: 95438

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam; NhËt B¶n
Suèi nguån t©m linh/ Ajahn Chah; Minh Vi d. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 449 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3249/ VTONGIAO / Mfn: 95439

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Bµi gi¶ng ®¹o; Th¸i Lan
S«ng löa, s«ng n­íc: TruyÒn thèng PhËt gi¸o TÞnh §é Ch©n T«ng NhËt B¶n / Taitetsu Unno . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3215/ VTONGIAO / Mfn: 95406

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o lý ®¹o PhËt; NhËt B¶n
Søc m¹nh cña §¹o PhËt: §Ó sèng tèt ®Ñp h¬n trong thÕ giíi ngµy nay / §øc Dailai Lama, Jean- Claude CarriÌre; Lª ViÖt Liªn d.; NguyÔn Quang ChiÕn h.®. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3033/ VTONGIAO / Mfn: 95402

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §øc Dailai Lama; Gi¸o lý phËt gi¸o;

§êi sèng x· héi


Sù tÝch §øc PhËt ThÝch ca/ TrÇn H÷u Danh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2959/ VTONGIAO / Mfn: 95361

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §øc PhËt ThÝch ca; Sù tÝch
T¶n m¹n lÞch sö Gi¸o héi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ §ç Quang ChÝnh . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3210/ VTONGIAO / Mfn: 95386

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Gi¸o héi c«ng gi¸o; LÞch sö Gi¸o héi C«ng gi¸o;

ViÖt Nam
T©m ph¸p ThiÒn s­/ ThÝch Tôc Khang, §µo V¨n Häc; NguyÔn V¨n Chinh h.®. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 508 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3223/ VTONGIAO / Mfn: 95391

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; ThiÒn s­; T©m ph¸p
ThÇn häc Karl Rahner/ Karl Rahner; LM. Phaol« NguyÔn LuËt Khoa d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3212, Vv 3272/ VTONGIAO / Mfn: 95385

Tõ kho¸ : ThÇn häc; §¹o Kit«; T­ t­ëng thÇn häc; Karl Rahner; §øc
ThiÒn vµ thuËt m­u sinh: CÈm nang t¹o lËp ph­¬ng c¸ch m­u sinh s¸ng t¹o/ Laurence G. Boldt; L­u V¨n Hy d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 441 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3220/ VTONGIAO / Mfn: 95394

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; ThiÒn; ThuËt m­u sinh;

§êi sèng x· héi


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng §¹t V¨n ch.b.; TrÇn Anh §µo d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3263/ VTONGIAO / Mfn: 95431

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

Phong tôc tËp qu¸n; X· héi d©n gian; KØ yÕu;

Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam
Toµn tËp gi¶i thÝch c¸c thñ Ên PhËt gi¸o/ NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3221/ VTONGIAO / Mfn: 95393

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Thñ Ên; PhËt gi¸o; Gi¶i thÝch; Toµn tËp
Toµn tËp gi¶i thÝch h×nh t­îng hoa sen PhËt gi¸o/ NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3074/ VTONGIAO / Mfn: 95358

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; H×nh t­îng hoa sen; Hoa sen;

TruyÒn thuyÕt; Giai tho¹i


T«n gi¸o häc lµ g×/ Tr­¬ng ChÝ C­¬ng; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3282/ VTONGIAO / Mfn: 95454

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

X· héi häc t«n gi¸o; T©m lý häc t«n gi¸o


T«n gi¸o Mü ®­¬ng ®¹i/ L­u Bµnh; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3258, Vv 3259/ VTONGIAO / Mfn: 95433

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Quan niÖm t«n gi¸o; §¹o Kit«;

§¹o Tin lµnh; C«ng gi¸o R«ma; ChÝnh thèng gi¸o;

Gi¸o ph¸i míi; Mü
T«n gi¸o vµ v¨n ho¸/ Tr­¬ng Sü Hïng . - H. : KHXH, 2007 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2996/ VTONGIAO / Mfn: 95350

Tõ kho¸ : Quan hÖ t«n gi¸o; §¹o PhËt; §¹o Håi; C«ng gi¸o;

Ên §é gi¸o; Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸;

§«ng Nam ¸
T­ t­ëng PhËt gi¸o Ên §é: Ba giai kú triÕt häc PhËt gi¸o / Edward Conze; H¹nh Viªn d. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2007 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3000/ VTONGIAO / Mfn: 95353

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; T­ t­ëng PhËt gi¸o; TriÕt häc PhËt gi¸o;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; Ên §é


T­ t­ëng ThÇn ®¹o vµ x· héi NhËt B¶n cËn - hiÖn ®¹i/ Ph¹m Hång Th¸i . - H. : KHXH, 2008 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3224/ VTONGIAO / Mfn: 95381

Tõ kho¸ : ThÇn ®¹o; T­ t­ëng thÇn ®¹o; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; NhËt B¶n
Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49902, Vb 49903/ VTTKHXH / Mfn: 95546

Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Tõ L·o - Trang ®Õn §¹o gi¸o/ Lª Xu©n Vò . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49956, Vb 49957/ VTTKHXH / Mfn: 95573

Tõ kho¸ : §¹o gi¸o; T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt;

§¹o ®øc kinh; TriÕt häc cæ ®¹i; Trung Quèc


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2316/ VSUHOC / Mfn: 95171

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

§¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt; Sù kiÖn t«n gi¸o;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2317/ VSUHOC / Mfn: 95172

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

Phong tôc d©n gian; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2318/ VSUHOC / Mfn: 95173

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

Phong tôc d©n gian; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
Zorba PhËt = Zorba the Buddha / Osho; NguyÔn §×nh H¸ch d. . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3247/ VTONGIAO / Mfn: 95363

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; PhËt gi¸o; §¹o PhËt;

Gi¸o lý ®¹o PhËt; T­ t­ëng PhËt gi¸o; Ên §é


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

Anh em trong hµnh tr×nh cña b¹n/ Thanh B×nh, Nam Anh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2374, Vv 2375/ VTAMLY / Mfn: 95257

Tõ kho¸ : T©m lý häc gia ®×nh; T×nh c¶m gia ®×nh; T×nh c¶m anh em
B¹n bÌ trong hµnh tr×nh cña b¹n/ Thanh B×nh, Nam Anh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2376, Vv 2377/ VTAMLY / Mfn: 95260

Tõ kho¸ : B¹n bÌ; T×nh b¹n; ý nghÜa t×nh b¹n; BÝ quyÕt gi÷ g×n t×nh b¹n


C¸c biÓu t­îng cña néi giíi: Hay c¸ch ®äc triÕt häc vÒ Kinh DÞch / Francois Jullien; Lª NguyÔn CÈn, §inh Thy Reo d. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3280/ VTONGIAO / Mfn: 95410

Tõ kho¸ : Kinh dÞch; NghÖ thuËt kinh dÞch; BiÓu t­îng néi giíi
C¸c häc thuyÕt t©m lý nh©n c¸ch/ NguyÔn Th¬ Sinh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : VL 678/ VTAMLY / Mfn: 95214

Tõ kho¸ : Häc thuyÕt t©m lý; Häc thuyÕt t©m lý nh©n c¸ch;

T©m lý häc nh©n c¸ch; Nhµ t©m lý häc; TiÓu sö;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi
C¸i toµn thÓ vµ trËt tù Èn/ David Bohm; TiÕt Hïng Th¸i d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49809, Vb 49810/ VTTKHXH / Mfn: 95499

Tõ kho¸ : VËt lÝ häc; LÝ thuyÕt vËt lÝ; ThuyÕt l­îng tö;

VËt chÊt; ý thøc; David Bohm; Anh


Chu dÞch víi v¨n ho¸ truyÒn thèng ph­¬ng §«ng/ Lª V¨n Qu¸n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0208/ VTRIETHOC / Mfn: 95339

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; T­ t­ëng triÕt häc;

Khoa häc dù ®o¸n; Chu dÞch; Ph­¬ng §«ng


Con ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3270/ VTONGIAO / Mfn: 95424

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Cuéc ®êi cña luËn s­ Rajneesh Chandra/ §ç T­ NghÜa s.t., b.d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3244/ VTONGIAO / Mfn: 95362

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Rajneesh Chandra; Ên §é


Di s¶n nhµ l·nh ®¹o/ Jim Kouzes, Barry Posner; NguyÔn BÝch Thñy d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2382, Vv 2383/ VTAMLY / Mfn: 95247

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; T©m lý häc qu¶n lý; L·nh ®¹o;

Nhµ l·nh ®¹o; Ph­¬ng ph¸p l·nh ®¹o; Mü


DÞch häc v¨n ho¸ dù b¸o cæ truyÒn/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3090, Vv 3061/ VTONGIAO / Mfn: 95456

Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; T­ t­ëng triÕt häc;

DÞch häc; Trung Quèc; ViÖt Nam


§¹i c­¬ng lÞch sö triÕt häc ViÖt Nam/ NguyÔn Hïng HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9427, Vb 9428/ VTRIETHOC / Mfn: 95312

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; LÞch sö triÕt häc;

Nghiªn cøu triÕt häc; ViÖt Nam


§¹o ®øc m«i tr­êng ë n­íc ta: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49884, Vb 49885/ VTTKHXH / Mfn: 95537

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; §¹o ®øc; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam
§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Träng Dung- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : V 10197/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95022

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; §¹o ®øc sinh th¸i;

Gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i; ViÖt Nam; ThÕ giíi


§¹o ®øc trong kinh tÕ: C¸c c¬ së triÕt häc cña chñ nghÜa tù do / Francisco Vergara; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2388, Vv 2389/ VTAMLY / Mfn: 95251

Vb 9411, Vb 9412/ VTRIETHOC / Mfn: 95303Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Häc thuyÕt ®¹o ®øc; Tù do;

Chñ nghÜa tù do; T­ t­ëng triÕt häc


§©u lµ c¨n nguyªn t­ t­ëng hay con ®­êng triÕt lý tõ Kant ®Õn Heidegger/ Lª T«n Nghiªm . - H. : V¨n häc, 2007 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2961/ VTONGIAO / Mfn: 95346

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

Siªu h×nh häc; ThuyÕt tiªn nghiÖm; Kant; Heidegger; §øc


§Þnh h­íng gi¸ trÞ con ng­êi ViÖt Nam thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m Minh H¹c, Th¸i Duy Tuyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49827, Vb 49828/ VTTKHXH / Mfn: 95508

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Gi¸ trÞ; Gi¸ trÞ con ng­êi;

§Þnh h­íng gi¸ trÞ; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Giµu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11399, Vv 11400/ VTTKHXH / Mfn: 95467

Tõ kho¸ : §¹o ®øc truyÒn thèng; TruyÒn thèng d©n téc;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa anh hïng; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh triÕt häc/ TrÇn §×nh Th¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9388/ VTRIETHOC / Mfn: 95291

Tõ kho¸ : Duy vËt biÖn chøng; PhÐp biÖn chøng;

H×nh th¸i kinh tÕ x· héi; Lý luËn nhËn thøc;

§Êu tranh giai cÊp; ý thøc x· héi; TriÕt häc con ng­êi

Hµnh vi ng­êi tiªu dïng/ NguyÔn Xu©n L·n . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : VL 682, VL 683, VL 684/ VTAMLY / Mfn: 95209

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Ng­êi tiªu dïng;

T©m lý häc hµnh vi; Hµnh vi tiªu dïng


H·y sèng víi môc tiªu ®êi m×nh: 40 lêi th× thÇm dµnh cho phô n÷ / Thanh Thóy, Duy Th¶o . - H. : Phô n÷, 2011 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2370, Vv 2371/ VTAMLY / Mfn: 95239

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T©m lý häc phô n÷; Phô n÷;

Môc tiªu cuéc sèng; Môc tiªu cuéc ®êi


HiÖn t­îng häc cña Edmund Husserl vµ sù hiÖn diÖn cña nã ë ViÖt Nam/ NguyÔn Träng NghÜa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49944, Vb 49945/ VTTKHXH / Mfn: 95567

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; TriÕt häc ph­¬ng T©y;

Trµo l­u triÕt häc; HiÖn t­îng häc; ThÕ kØ 20


Hái ®¸p siªu h×nh häc/ VÜnh An b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3216/ VTONGIAO / Mfn: 95398

Tõ kho¸ : Siªu h×nh häc; Hái ®¸p
KÎ ph¶n Ki-t«: Thö ®­a ra mét phª b×nh Ki-t« gi¸o = Der Antichrist : Des Christenthums Versuch Einer Kritik / Friedrich Nietzsche; Hµ Vò Träng d.; TiÕn V¨n h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50024, Vb 50025/ VTTKHXH / Mfn: 95607

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; T­ t­ëng triÕt häc;

TriÕt häc hiÖn ®¹i; §øc


Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9431, Vb 9432/ VTRIETHOC / Mfn: 95314

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ;

T­ t­ëng triÕt häc; CËn ®¹i;

Adam Smith; Scotland; Anh
Khoa häc l«gÝc: B¸ch khoa th­ c¸c khoa häc triÕt häc = Logik Der Enzykclopakie / G.W.F. Hegel; Bïi V¨n Nam S¬n d., ch.gi. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 1066 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3056/ VTONGIAO / Mfn: 95466

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Khoa häc triÕt häc;

Khoa häc logic; T­ t­ëng triÕt häc


KiÕn thøc con ng­êi vµ câi nh©n gian/ Joanna Crosse; L­u V¨n Hy d. . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3229, VL 528/ VTONGIAO / Mfn: 95377

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Tri thøc; Tinh thÇn;

T©m linh; Tri thøc
Kinh nghiÖm thÇn bÝ vµ c¸c biÓu tuîng ë ng­êi nguyªn thuû/ Lucien LÐvy Bruhl; Ng« B×nh L©m d. . - H. : ThÕ giíi: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3237/ VTONGIAO / Mfn: 95371

Tõ kho¸ : Ng­êi nguyªn thuû; Kinh nghiÖm thÇn bÝ;

BiÓu t­îng; T©m thøc nguyªn thuû;

§êi sèng x· nh©n; §êi sèng x· héi
LÞch sö t­ t­ëng triÕt häc ViÖt Nam. T. 1 : Tõ ®Çu C«ng nguyªn ®Õn thêi TrÇn vµ thêi Hå / NguyÔn Träng ChuÈn ch.b. . - H. : KHXH, 2006 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50045/ VTTKHXH / Mfn: 95619

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; LÞch sö t­ t­ëng triÕt häc;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö t­ t­ëng ViÖt Nam: V¨n tuyÓn. T. 1 : T­ t­ëng ViÖt Nam tõ ®Çu C«ng nguyªn ®Õn cuèi thêi Lý / TrÇn Nguyªn ViÖt ch.b.; §ç ThÞ Hoµ Híi, Lª ThÞ Lan, Hoµng Kim KÝnh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2002 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50046/ VTTKHXH / Mfn: 95620

Tõ kho¸ : T­ t­ëng x· héi; LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng PhËt gi¸o;

Th¬; V¨n; Nhµ t­ t­ëng; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


LuËn bµn minh triÕt vµ minh triÕt ViÖt/ Hoµng Ngäc HiÕn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50018, Vb 50019/ VTTKHXH / Mfn: 95604

Tõ kho¸ : Minh triÕt; T­ t­ëng triÕt häc;

V¨n ho¸ øng xö; ViÖt Nam


Mét nöa cña t«i ë ®©u? / Vò Phi Yªn . - H. : Phô n÷, 2011 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2357/ VTAMLY / Mfn: 95262

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; T×nh yªu; H«n nh©n
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ triÕt lý ph¸t triÓn trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Thµnh Duy. - H. : KHXH, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9421, Vb 9422/ VTRIETHOC / Mfn: 95308

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa x· héi;

TriÕt lý ph¸t triÓn; ViÖt Nam


NÒn ®¹o ®øc Tin lµnh vµ tinh thÇn cña chñ nghÜa t­ b¶n/ Max Webber; Bïi V¨n Nam S¬n, NguyÔn NghÞ, NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri Thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3013/ VTONGIAO / Mfn: 95399

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Ph¸t triÓn x· héi;

§¹o ®øc duy lý; §¹o Tin lµnh; Ch©u ¢u


Nghiªn cøu triÕt häc c¬ b¶n/ Lý ChÊn Anh; NguyÔn Tµi Th­ d.; TrÇn V¨n §oµn gi.th. . H. : Tri thøc, 2007 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2960/ VTONGIAO / Mfn: 95345

Tõ kho¸ : TriÕt häc c¬ b¶n; Nghiªn cøu triÕt häc c¬ b¶n;

Tån h÷u; H­ v«; V¹n h÷u


Nguyªn lý chän ngµy theo lÞch can chi/ Hoµng TuÊn . - In lÇn 4 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3231/ VTONGIAO / Mfn: 95378

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch con ng­êi; ThuyÕt ©m d­¬ng ngò hµnh;

Ph­¬ng ph¸p chän ngµy


Ng­êi cha trong hµnh tr×nh cña b¹n/ Thanh B×nh, Nam Anh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2373, Vv 2372/ VTAMLY / Mfn: 95259

Tõ kho¸ : T©m lý häc gia ®×nh; T×nh c¶m gia ®×nh;

T×nh c¶m cha con; Vai trß ng­êi cha


Ng­êi ®äc vµ c«ng chóng nghÖ thuËt ®­¬ng ®¹i. - H. : §¹i häc quèc gia Hµ Néi, 2011. - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11419, Vv 11420/ VTTKHXH / Mfn: 95632

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

T©m lÝ häc nghÖ thuËt; C¶m thô v¨n häc; ViÖt Nam


Ng­êi mÑ trong hµnh tr×nh cña b¹n/ Thanh B×nh, Nam Anh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2378/ VTAMLY / Mfn: 95261

Tõ kho¸ : T©m lý häc gia ®×nh; T×nh c¶m gia ®×nh;

T×nh c¶m mÑ con; Vai trß ng­êi mÑ


Nho gi¸o vµ khÝa c¹nh t«n gi¸o cña Nho gi¸o/ NguyÔn §øc Sù . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49904, Vb 49905/ VTTKHXH / Mfn: 95547

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; Nho gi¸o; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; Trung Quèc; ViÖt Nam


Nh÷ng nÒn t¶ng ®øc tin Ki T«. T. 1 : Nh©n häc Ki T« / Karl Rahner; NguyÔn LuËt Khoa d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9413, Vb 9414/ VTRIETHOC / Mfn: 95304

Tõ kho¸ : §¹o Ki T«; §øc tin Ki T«; TriÕt häc t«n gi¸o;

TriÕt häc con ng­êi


Nh÷ng ngµy cuèi ®êi cña Socrates/ Plato; NguyÔn Kim D©n b.d.; Ph¹m Ngäc §Ønh h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3032/ VTONGIAO / Mfn: 95401

Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; T­ t­ëng triÕt häc; §èi tho¹i triÕt häc;

Nhµ triÕt häc; Socrates; Hy L¹p


1 phÇn tr¨m vµ 99 phÇn tr¨m tµi n¨ng må h«i n­íc m¾t/ John C. Maxwell; Hång Lª d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 846/ VTAMLY / Mfn: 95252

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Tµi n¨ng; RÌn luyÖn tµi n¨ng;

Ph¸t triÓn tµi n¨ng; Nu«i d­ìng tµi n¨ngPh©n t©m häc vµ tÝnh c¸ch d©n téc/ §ç Lai Thuý b.s., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3235/ VTONGIAO / Mfn: 95373

Tõ kho¸ : Ph©n t©m häc; TÝnh c¸ch d©n téc; T©m lý häc y häc;

BÖnh tinh thÇn; T©m lý häc d©n téc; ThÕ giíi


Phít lê tÊt c¶ & b¬ ®i mµ sèng: Cïng 39 ch×a khãa kh¸c më c¸nh cöa s¸ng t¹o / Hugh Macleod; Lª Kh¸nh Toµn d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 843/ VTAMLY / Mfn: 95226

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T­ duy s¸ng t¹o;

BÝ quyÕt thµnh c«ng


Sù h×nh thµnh tinh thÇn khoa häc gãp phÇn ph©n t©m luËn vÒ sù hiÓu biÕt kh¸ch quan/ Gaston Bachelard; Hµ D­¬ng TuÊn d.; NguyÔn V¨n Khoa h.®. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9451, Vb 9452/ VTRIETHOC / Mfn: 95324

Tõ kho¸ : Khoa häc; Ph©n t©m luËn; Khoa häc trõu t­îng;

Tinh thÇn khoa häc


Sù tuyÖt chñng cña con ng­êi kinh tÕ/ Michael Shermer; Kh­¬ng Duy d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9401, Vb 9402/ VTRIETHOC / Mfn: 95298

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Hµnh vi kinh tÕ;

T©m lý häc c¸ nh©n; TiÒn b¹c


T©m lý häc ph¸t triÓn giai ®o¹n thanh thiÕu niªn ®Õn tuæi giµ/ NguyÔn V¨n §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2351/ VTAMLY / Mfn: 95225

Tõ kho¸ : T©m lý häc løa tuæi; T©m lý häc thanh thiÕu niªn;

T©m lý häc tuæi giµ


T©m lý häc vµ chuÈn hµnh vi/ Vò Gia HiÒn . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : VL 688, VL 689, VL 690, VL 691/ VTAMLY / Mfn: 95210

Tõ kho¸ : T©m lý häc hµnh vi; ChuÈn hµnh vi; ý thøc;

NhËn thøc; Hµnh vi c¸ nh©n


T©m lý x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50012, Vb 50013/ VTTKHXH / Mfn: 95601

Tõ kho¸ : T©m lÝ x· héi; Nghiªn cøu t©m lÝ; NhËn thøc x· héi;

ThÝch øng x· héi; BiÕn ®æi t©m lÝ; ViÖt Nam


T©m tr¹ng cña ng­êi míi vÒ h­u/ TrÇn Hoµng ThÞ DiÔm Ngäc . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49803, Vb 49804/ VTTKHXH / Mfn: 95496

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc løa tuæi; Nghiªn cøu t©m lÝ;

Ng­êi vÒ h­u; Tuæi giµ; ViÖt Nam


ThÇy c« trong hµnh tr×nh cña b¹n/ Thanh B×nh, Nam Anh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2362, Vv 2363/ VTAMLY / Mfn: 95256

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T©m lý häc s­ ph¹m; LÞch sö nhµ gi¸o;

T×nh c¶m thÇy trß; ViÖt nam


Toµn cÇu ho¸ héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: Tõ gãc nh×n triÕt häc ®­¬ng ®¹i / Hå B¸ Th©m, NguyÔn ThÞ Hång DiÔm ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 708 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49761, Vb 49762/ VTTKHXH / Mfn: 95475

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp quèc tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

TriÕt häc x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò kÕ thõa mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay/ Mai ThÞ Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : V 10260/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95072

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ truyÒn thèng; Toµn cÇu ho¸;

Ph¸t triÓn x· héi; TriÕt häc x· héi; ViÖt Nam


TriÕt lý con ng­êi, triÕt lý ph¸t triÓn/ §Æng C¶nh Khanh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49878, Vb 49879/ VTTKHXH / Mfn: 95534

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; TriÕt lÝ con ng­êi;

TriÕt lÝ ph¸t triÓn; ViÖt Nam; ThÕ giíi


T­ duy nh­ Einstein: C¸c ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó ph¸ vì nguyªn t¾c vµ kh¸m ph¸ kh¶ n¨ng thiªn tµi tiÒm Èn trong b¹n / Scott Thorpe; Ph¹m TrÇn Long d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3233/ VTONGIAO / Mfn: 95375

Tõ kho¸ : Nhµ b¸c häc; Nhµ vËt lý häc; T­ duy;

Ph­¬ng ph¸p t­ duy; Einstein; ThÕ giíi


T­ duy nh­ mét hÖ thèng/ David Bohm; TiÕt Hïng Th¸i d.; Chu Trung Can h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49807, Vb 49808/ VTTKHXH / Mfn: 95498

Tõ kho¸ : T­ duy; Tri thøc; C¸ nh©n; TËp thÓ; Quan hÖ x· héi;

Quan ®iÓm triÕt häc; David Bohm; Mü


T­ t­ëng c¶i c¸ch ë ViÖt Nam nöa cuèi thÕ kû XIX: C«ng tr×nh kû niÖm 40 n¨m thµnh lËp ViÖn TriÕt häc / Lª ThÞ Lan . - H. : KHXH, 2002 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50044/ VTTKHXH / Mfn: 95618

Tõ kho¸ : T­ t­ëng x· héi; T­ t­ëng c¶i c¸ch; LÞch sö t­ t­ëng;

C¶i c¸ch x· héi; ThÕ kØ 19; ViÖt Nam


T­ t­ëng PhËt gi¸o Ên §é: Ba giai kú triÕt häc PhËt gi¸o / Edward Conze; H¹nh Viªn d. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2007 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3000/ VTONGIAO / Mfn: 95353

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; T­ t­ëng PhËt gi¸o; TriÕt häc PhËt gi¸o;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; Ên §é


T­ t­ëng ViÖt Nam tõ thÕ kû XV ®Õn thÕ kû XIX/ Do·n ChÝnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49777, Vb 49778/ VTTKHXH / Mfn: 95483

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng x· héi;

T­ t­ëng chÝnh trÞ; ThÕ kØ 15-19; ViÖt Nam


Tõ chñ nghÜa hiÖn sinh tíi thuyÕt cÊu tróc/ TrÇn ThiÖn §¹o . - H. : Tri thøc, 2008 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3232/ VTONGIAO / Mfn: 95376

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Chñ nghÜa hiÖn sinh;

Häc thuyÕt cÊu tróc; Ph¸p


Tõ L·o - Trang ®Õn §¹o gi¸o/ Lª Xu©n Vò . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49956, Vb 49957/ VTTKHXH / Mfn: 95573

Tõ kho¸ : §¹o gi¸o; T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt; §¹o ®øc kinh;

TriÕt häc cæ ®¹i; Trung Quèc


Tö B×nh nhËp m«n/ NguyÔn Ngäc H¶i b.s.; NguyÔn V¨n ChÝnh h.®. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3031/ VTONGIAO / Mfn: 95404

Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; Tö B×nh; ¢m d­¬ng Ngò hµnh;

Vò trô häc; Trung Quèc


øng xö cña ng­êi d©n vïng ®ång b»ng s«ng Hång trong gia ®×nh/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3253/ VTONGIAO / Mfn: 95435

Tõ kho¸ : T©m lý häc gia ®×nh; øng xö gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh;

T×nh c¶m gia ®×nh; §ång b»ng s«ng Hång; ViÖt Nam


V¨n ho¸ doanh nghiÖp - nÒn t¶ng ph¸t triÓn kinh tÕ doanh nghiÖp thêi kú 2011 - 2020: Lý luËn vµ thùc tiÔn ph­¬ng §«ng, ph­¬ng T©y / Lª Do·n T¸ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9378, Vb 9379 / VTRIETHOC / Mfn: 95286

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; V¨n ho¸ doanh nghiÖp;

Ph­¬ng §«ng; Ph­¬ng T©y


V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ häc ®­êng/ NguyÔn Kh¾c Hïng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49769, Vb 49770/ VTTKHXH / Mfn: 95479

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; T©m lÝ häc giao tiÕp; V¨n ho¸ giao tiÕp;

Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp; ViÖt Nam


Zorba PhËt = Zorba the Buddha / Osho; NguyÔn §×nh H¸ch d. . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3247/ VTONGIAO / Mfn: 95363

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; PhËt gi¸o; §¹o PhËt;

Gi¸o lý ®¹o PhËt; T­ t­ëng PhËt gi¸o; Ên §é


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Ai lªn qu¸n Dèc, chî GiÇu... / Ph¹m Xu©n Nam ch.b. . - In lÇn 2 cã bæ sung, söa ch÷a . H. : KHXH, 2010 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7590/ VSUHOC / Mfn: 95124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; §×nh; §Òn; Phè Phï L­u;

Ph­êng §«ng Ngµn; ThÞ x· Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Almanach 5000 n¨m nÒn v¨n minh thÕ giíi/ Chu H÷u ChÝ, Kh­¬ng ThiÕu Ba ch.b.; Trung t©m Unesco d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 2140 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3075/ VTONGIAO / Mfn: 95359

Tõ kho¸ : Almanach; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

V¨n minh nh©n lo¹i; ThÕ giíi


Almanach - LÞch sö v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ T¹ Ngäc LiÔn, §ç V¨n Ninh, Bïi ThiÕt, Tr­¬ng Th©u . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 894 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3034/ VTONGIAO / Mfn: 95400

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; D©n téc; Nh©n vËt lÞch sö;

Danh nh©n v¨n ho¸; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ChÕ ®é x· héi; ViÖt Nam
An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9373 / VTRIETHOC / Mfn: 95281

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh An Giang; ViÖt Nam


An nam phong tôc s¸ch: S¸ch phong tôc An nam / Mai Viªn §oµn TriÓn, NguyÔn T« Lan d., gi.th.; §inh Kh¾c Thu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3234/ VTONGIAO / Mfn: 95374

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


B¹n lµm g× víi nh÷ng ®øa trÎ ch­a ngoan/ Lª V¨n H¶o . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 85 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2355, Vv 2356 / VTAMLY / Mfn: 95246

Tõ kho¸ : TrÎ em; X· héi häc trÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

Kü n¨ng gi¸o dôc trÎ em


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50006, Vb 50007/ VTTKHXH / Mfn: 95598

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ¶ RËp; Ph­¬ng §«ngC¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50008, Vb 50009/ VTTKHXH / Mfn: 95599

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


C¸c thµnh hoµng vµ tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Vinh Phóc, NguyÔn Duy Hinh . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3278/ VTONGIAO / Mfn: 95411

Tõ kho¸ : Thµnh hoµng; ThÇn tÝch; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng d©n gian; Thê thµnh hoµng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Chî Hµ Néi X­a vµ Nay/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2304/ VSUHOC / Mfn: 95160

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Chî; Chî x­a; Chî nay; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Chu dÞch víi v¨n ho¸ truyÒn thèng ph­¬ng §«ng/ Lª V¨n Qu¸n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0208/ VTRIETHOC / Mfn: 95339

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; T­ t­ëng triÕt häc;

Khoa häc dù ®o¸n; Chu dÞch; Ph­¬ng §«ng


Con ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3270/ VTONGIAO / Mfn: 95424

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3267/ VTONGIAO / Mfn: 95426

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

BiÕn ®æi con ng­êi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Thêi kú ®æi míi;

Thêi kú héi nhËp; ViÖt Nam
C­ d©n Faifo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9367/ VTRIETHOC / Mfn: 95275

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; C­ d©n Faifo;

Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Danh nh©n ViÖt Nam - C¸c vÞ cô tæ ngµnh nghÒ ViÖt Nam/ Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11431, Vv 11432/ VTTKHXH / Mfn: 95640

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; Tæ nghÒ; LÔ héi; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam


D¹y trÎ c¸ch qu¶n lý tiÒn b¹c/ ViÖt Ph­¬ng, Th¸i Hµ . - H. : Phô n÷, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2385/ VTAMLY / Mfn: 95249

Tõ kho¸ : TrÎ em; Gi¸o dôc trÎ em; Qu¶n lý tiÒn b¹c
Di tÝch lÞch sö vµ di s¶n v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Thuú Linh, ViÖt Trinh s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11403, Vv 11404/ VTTKHXH / Mfn: 95624

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; ViÖt Nam


DÞch häc v¨n ho¸ dù b¸o cæ truyÒn/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3090, Vv 3061/ VTONGIAO / Mfn: 95456

Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; T­ t­ëng triÕt häc;

DÞch häc; Trung Quèc; ViÖt Nam


D­íi ch©n nói T¶n mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9362 / VTRIETHOC / Mfn: 95270

Vv 2301/ VTAMLY / Mfn: 95195Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Giai tho¹i; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; HuyÖn Ba V×; Hµ Néi; ViÖt Namtải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương