S¸ch míi sè 03/2012


§æi míi, hoµn thiÖn bé m¸y nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n ë ViÖt Nam hiÖn naytải về 0.88 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§æi míi, hoµn thiÖn bé m¸y nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Minh Th«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49765, Vb 49766/ VTTKHXH / Mfn: 95477

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Bé m¸y nhµ n­íc;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


Gi¶i quyÕt tranh chÊp th­¬ng m¹i cã yÕu tè n­íc ngoµi : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn Trung TÝn ch.b.; TrÇn V¨n Th¾ng, TrÇn H÷u Huúnh, TrÇn V¨n Biªn,... b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 10209, V 10210/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95032

Tõ kho¸ : Tranh chÊp th­¬ng m¹i; Gi¶i quyÕt tranh chÊp th­¬ng m¹i;

YÕu tè n­íc ngoµi; LuËt quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Gi¸m ®Þnh ph¸p y vµ ®iÒu tra h×nh sù/ Cao Xu©n QuyÕt . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 10250/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95066

Tõ kho¸ : LuËt h×nh sù; Gi¸m ®Þnh ph¸p y; §iÒu tra h×nh sù; ViÖt Nam
Giíi thiÖu chiÕn l­îc quèc gia phßng, chèng tham nhòng ®Õn n¨m 2020/ NguyÔn Quèc HiÖp ch.b.; §inh V¨n Minh, TrÇn V¨n Long, NguyÔn TuÊn Khanh, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 144 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49896, Vb 49897/ VTTKHXH / Mfn: 95543

Tõ kho¸ : Tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng; ViÖt Nam
H¹n chÕ sù tïy tiÖn cña c¬ quan nhµ n­íc/ NguyÔn §¨ng Dung . - H. : T­ ph¸p, 2010- 289 tr.

Ký hiÖu kho : V 10306, V 10307/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95099

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; C¬ quan nhµ n­íc;

Qu¶n lý nhµ n­íc; ViÖt Nam


HÖ thèng t­ ph¸p h×nh sù trong giai ®o¹n x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn/ Lª V¨n C¶m . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : V 10216, V 10217/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95039

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

T­ ph¸p; H×nh sù


Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph¸p lý ®¶m b¶o chøc n¨ng gi¸m s¸t cña Quèc héi/ Tr­¬ng ThÞ Hång Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : V 10258/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95070

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Gi¸m s¸t; Ho¹t ®éng gi¸m s¸t;

Quèc héi; C¬ chÕ ph¸p lý; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lao ®éng trong kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam/ Hoµng V¨n Hoan . - H. : Thèng kª, 2006 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : V 10202/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95027

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; Kinh doanh du lÞch;

Qu¶n lý lao ®éng; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c-Lªnin vÒ x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn/ Ph¹m Ngäc Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : V 10239/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95055

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn


H­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé/ Vò Duy MÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7588, §Vb 5084/ VSUHOC / Mfn: 95122

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng x·; Céng ®ång lµng x·;

§ång b»ng B¾c bé; ViÖt Nam


Kü n¨ng tham vÊn cho ng­êi ch­a thµnh niªn vi ph¹m ph¸p luËt/ TrÇn ThÞ Minh §øc . - H. : [k.nxb], 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : VL 685/ VTAMLY / Mfn: 95212

Tõ kho¸ : X· héi häc løa tuæi; Ng­êi ch­a thµnh niªn;

Vi ph¹m ph¸p luËt; Tham vÊn ph¸p luËt


LuËt d©n qu©n tù vÖ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 59 tr.

Ký hiÖu kho : V 10289, V 10290/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95090

Tõ kho¸ : LuËt d©n qu©n tù vÖ; D©n qu©n tù vÖ; ViÖt Nam
LuËt doanh nghiÖp n¨m 2005 ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2009. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : V 10206/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95030

Tõ kho¸ : LuËt doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2005; 2009; ViÖt Nam


LuËt kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 86 tr.

Ký hiÖu kho : V 10287, V 10288/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95089

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Kh¸m bÖnh; Ch÷a bÖnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt quèc tÞch ViÖt Nam n¨m 2008 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : V 10284/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95086

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÞch; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2008; ViÖt Nam
LuËt thi hµnh ¸n d©n sù, c¸c nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh vµ mét sè v¨n b¶n liªn quan. - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : V 10305/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95098

Tõ kho¸ : Thi hµnh ¸n d©n sù; LuËt thi hµnh ¸n d©n sù;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt thuÕ tµi nguyªn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 19 tr.

Ký hiÖu kho : V 10293, V 10294/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95092

Tõ kho¸ : LuËt kinh tÕ; ThuÕ; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt thõa kÕ ViÖt Nam - B¶n ¸n vµ b×nh luËn b¶n ¸n/ §ç V¨n §¹i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : V 10280/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95082

Tõ kho¸ : Thõa kÕ; LuËt thõa kÕ; B¶n ¸n; ViÖt Nam
LuËt trong kinh doanh - DiÔn gi¶i/ Huúnh ViÕt TÊn . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 10267/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95078

Tõ kho¸ : LuËt kinh tÕ; Kinh doanh; Doanh nghiÖp; C«ng ty; ViÖt Nam
LuËt tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 56 tr.

Ký hiÖu kho : V 10295, V 10296/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95093

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; V« tuyÕn ®iÖn; TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt viÔn th«ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : V 10291, V 10292/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95091

Tõ kho¸ : LuËt viÔn th«ng; ViÔn th«ng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Mèi quan hÖ gi÷a Nhµ n­íc vµ Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn TÊt §¹t . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49815, Vb 49816/ VTTKHXH / Mfn: 95502

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o héi PhËt gi¸o;

Nhµ n­íc; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t quyÒn lùc trong x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Ngäc §­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49882, Vb 49883/ VTTKHXH / Mfn: 95536

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ tæ chøc thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n­íc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : V 10297, V 10298/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95094

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; ViÖt Nam

Mét sè vÊn ®Ò x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta/ TrÇn Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : V 10283/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95085

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

ViÖt Nam
N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cÊp tØnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 201 tr.Ký hiÖu kho : V 10196/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95021

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; C¹nh tranh; ViÖt Nam


NguyÔn t¾c d©n chñ trong luËt h×nh sù ViÖt Nam/ TrÞnh TiÕn ViÖt . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2006 . - 95 tr.

Ký hiÖu kho : V 10208/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95034

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; NguyÔn t¾c d©n chñ;

LuËt h×nh sù; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ h×nh ph¹t bæ sung trong luËt h×nh sù ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÞnh Quèc To¶n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49870, Vb 49871/ VTTKHXH / Mfn: 95530

Tõ kho¸ : LuËt h×nh sù; H×nh ph¹t; H×nh ph¹t bæ sung;

ViÖt Nam
Ph¶n biÖn x· héi vµ ph¸t huy d©n chñ ph¸p quyÒn: S¸ch tham kh¶o / Hå B¸ Th©m, NguyÔn T«n ThÞ T­êng V©n ch.b.; NguyÔn ThÞ Hång DiÔm, Hoµng Phó Ph­¬ng, TrÇn Nhu b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 187 tr.Ký hiÖu kho : V 10278, V 10279/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95081

Tõ kho¸ : Ph¶n biÖn x· héi; D©n chñ; D©n chñ ph¸p quyÒn;

QuyÒn c«ng d©n; Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam


Ph¸p luËt m«i tr­êng ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ ®Þnh h­íng hoµn thiÖn/ Hoµng ThÕ Liªn . - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : V 10304/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95097

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; B¶o vÖ m«i tr­êng;

Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý; ViÖt Nam


Ph¸p luËt vµ thùc tiÔn träng tµi th­¬ng m¹i quèc tÕ/ Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby, Constantine Partasides . – Tb. lÇn 4 . - Lu©n §«n : Sweet & Maxwell, 2004 . - 778 tr.

Ký hiÖu kho : V 10303/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95096

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Träng tµi th­¬ng m¹i quèc tÕ; LuËt quèc tÕ
Ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª ThÞ Thu Thñy . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : V 10201/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95026

Tõ kho¸ : B¶o hiÓm tiÒn göi; Ph¸p luËt; ViÖt Nam

Ph¸p luËt vÒ chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ë ViÖt Nam/ Lª Anh TuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : V 10237/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95053

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; C¹nh tranh; C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh;

ViÖt Nam
Ph¸p luËt vÒ hîp ®ång trong th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­/ NguyÔn ThÞ Dung ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 478 tr.Ký hiÖu kho : V 10235/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95051

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ; LuËt d©n sù;

Hîp ®ång th­¬ng m¹i; ViÖt Nam


Ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc v¨n ho¸ - th«ng tin. - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : V 10205/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95029

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Vi ph¹m hµnh chÝnh;

Qu¶n lý v¨n ho¸ th«ng tin; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Phèi hîp ®iÒu tiÕt kinh tÕ gi÷a c¸c nhµ n­íc trong khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi/ Ph¹m ThÞ Tuý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49912, Vb 49913/ VTTKHXH / Mfn: 95551

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nhµ n­íc;

§iÒu tiÕt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Qu¶n lý nhµ n­íc vµ ph¸p luËt vÒ b¸o chÝ/ Lª Thanh B×nh, PhÝ ThÞ Thanh T©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : V 10281/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95083

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Qu¶n lý nhµ n­íc; B¸o chÝ; ViÖt Nam
Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ cña Uû ban nh©n d©n huyÖn: VÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p. S¸ch chuyªn kh¶o / Chu TiÕn Quang, Hµ Huy Ngäc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49938, Vb 49939/ VTTKHXH / Mfn: 95564

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Qu¶n lÝ kinh tÕ; Uû ban nh©n d©n huyÖn;

ViÖt Nam
Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Bïi V¨n HuyÒn, §inh ThÞ Nga ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 298 tr.Ký hiÖu kho : Vb 49932, Vb 49933, Vb 49933/ VTTKHXH / Mfn: 95561

Tõ kho¸ : BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n; Qu¶n lÝ nhµ n­íc;

ViÖt Nam
Quèc héi vµ c¸c thiÕt chÕ trong nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ Ph¹m V¨n Hïng ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 501 tr.Ký hiÖu kho : V 10302/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95095

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc XHCN; Quèc héi;

ChÝnh phñ; C¬ quan t­ ph¸p; ViÖt Nam


Quy ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi doanh nghiÖp vµ ng­êi b¸n hµng ®a cÊp/ Kim Thóy b.s.- H. : Lao ®éng, 2008 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : V 10203/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95028

Tõ kho¸ : Quy ®Þnh ph¸p luËt; B¸n hµng ®a cÊp;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ®Þnh vÒ quyÒn sö dông ®Êt: Trong luËt ®Êt ®ai n¨m 2003, ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2009 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : V 10246/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95062

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; LuËt d©n sù; QuyÒn sö dông ®Êt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ho¹ch c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý/ §ç Minh C­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009. - 286 tr.

Ký hiÖu kho : V 10224/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95045

Tõ kho¸ : C«ng t¸c c¸n bé; Quy ho¹ch c¸n bé;

C¸n bé l·nh ®¹o; C¸n bé qu¶n lý


QuyÒn con ng­êi, quyÒn c«ng d©n trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49984, Vb 49985/ VTTKHXH / Mfn: 95587

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn c«ng d©n;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


TiÕp tôc hoµn thiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé c«ng chøc c¬ së/ NguyÔn ThÕ VÞnh, §inh Ngäc Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : V 10238/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95054

Tõ kho¸ : C¸n bé; C«ng chøc; ChÝnh s¸ch nhµ n­íc;

ChÕ ®é ®·i ngé; ViÖt Nam


Toµ ¸n c«ng lý quèc tÕ/ NguyÔn Hång Thao . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 .- 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49978, Vb 49979/ VTTKHXH / Mfn: 95584

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; Liªn hîp quèc; Toµ ¸n c«ng lÝ quèc tÕ;

Ph¸n quyÕt; T­ vÊn chän läc


Tr×nh tù lËp di chóc vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ thõa kÕ/ D­¬ng B¹ch Long . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : V 10249/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95065

Tõ kho¸ : LuËt d©n sù; QuyÒn thõa kÕ; Di chóc; Thõa kÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Tr­ng cÇu ý d©n - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / Tr­¬ng ThÞ Hång Hµ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49950, Vb 49951/ VTTKHXH / Mfn: 95570

Tõ kho¸ : D©n chñ; Tr­ng cÇu ý d©n; Qu¶n lÝ nhµ n­íc;

ViÖt Nam; ThÕ giíiT­ t­ëng cña V.I. Lªnin vÒ quyÒn con ng­êi vµ gi¸ trÞ thùc tiÔn ë ViÖt Nam/ Hoµng Mai H­¬ng, NguyÔn Hång H¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9386, Vb 9387/ VTRIETHOC / Mfn: 95290

Tõ kho¸ : T­ t­ëng V.I. Lªnin; QuyÒn con ng­êi; D©n chñ;

QuyÒn d©n téc tù quyÕt; QuyÒn chÝnh trÞ;

Gi¸ trÞ thùc tiÔn; ViÖt Nam
Vai trß cña Nhµ n­íc ®èi víi ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn V¨n M¹nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49850, Vb 49851/ VTTKHXH / Mfn: 95520

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam


VÒ båi th­êng thiÖt h¹i do hµnh vi tr¸i ph¸p luËt x©m ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp theo ph¸p luËt ViÖt Nam/ §inh ThÞ Ph­¬ng Mai . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : V 10248/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95064

Tõ kho¸ : LuËt d©n sù; QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp;

Båi th­êng thiÖt h¹i; ViÖt Nam


X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 - 2010/ Tr­¬ng ThÞ Hång Hµ ch.b.; Mai Thanh T©m, §µo TrÝ óc, NguyÔn ThÞ ViÖt H­¬ng,... b.s- H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49946, Vb 49947/ VTTKHXH / Mfn: 95568

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HÖ thèng ph¸p luËt; X©y dùng ph¸p luËt;

Hoµn thiÖn ph¸p luËt; 2000-2010; ViÖt Nam


D©n sè
Giµ ho¸ d©n sè vµ ng­êi cao tuæi ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, dù b¸o vµ mét sè khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11428/ VTTKHXH / Mfn: 95638

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; Ng­êi cao tuæi;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Thanh niªn ViÖt Nam: Tãm t¾t mét sè chØ sè thèng kª: Tõ Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : , 2011 . - 39 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50020, Vb 50021/ VTTKHXH / Mfn: 95605

Tõ kho¸ : Thanh niªn; X· héi häc thanh niªn; Di c­;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam
Tãm t¾t mét sè chØ sè ph©n tÝch theo giíi tÝnh: Tõ sè liÖu cña Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : , 2011 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50022, Vb 50023/ VTTKHXH / Mfn: 95606

Tõ kho¸ : D©n sè; X· héi häc d©n sè;

C¬ cÊu d©n sè; 2009; ViÖt NamQu©n sù

BÕn Tre ®ång khëi vµ ®éi qu©n tãc dµi. - H. : Phô n÷, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5089/ VSUHOC / Mfn: 95134

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Nh©n vËt lÞch sö; NghÖ thuËt qu©n sù; §éi qu©n tãc dµi;

HiÖn ®¹i; TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam
Bé Tæng tham m­u nh÷ng n¨m chiÕn ®Êu trong vßng v©y/ TrÇn Träng Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49767, Vb 49768/ VTTKHXH / Mfn: 95478

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù;

Bé Tæng tham m­u; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

1945-1950; ViÖt Nam
Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / D­¬ng V¨n L­îng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49811, Vb 49812/ VTTKHXH / Mfn: 95500

Tõ kho¸ : Lùc l­îng vò trang; Qu©n ®éi nh©n d©n; Chøc n¨ng;

NhiÖm vô; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ sù kiÖn lÞch sö. T. 2 : Nh÷ng chiÕn dÞch vµ c¸c trËn ®¸nh oai hïng trong lÞch sö d©n téc ViÖt Nam / Ph¹m Hïng ch.b. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2011 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11415, Vv 11416/ VTTKHXH / Mfn: 95630

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn dÞch; TrËn ®¸nh;

NghÖ thuËt qu©n sù; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1075-1975; ViÖt Nam
235 danh nh©n c¸ch m¹ng tiªu biÓu trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü x©m l­îc/ Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11411, Vv 11412/ VTTKHXH / Mfn: 95628

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nhµ qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p: H×nh ¶nh vµ t­ liÖu chän läc / NguyÔn §øc C­êng s.t., t.ch. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11417, Vv 11418/ VTTKHXH / Mfn: 95631

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i;

S¸ch ¶nh; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
VÒ ®¹i th¾ng mïa xu©n n¨m 1975: Qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn / Côc V¨n th­ vµ L­u tr÷ Nhµ n­íc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2308/ VSUHOC / Mfn: 95169

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh; ChÝnh quyÒn Sµi Gßn;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
X©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam c¸ch m¹ng trong thêi kú míi/ Lª Minh Vô, NguyÔn B¸ D­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49952, Vb 49953/ VTTKHXH / Mfn: 95571

Tõ kho¸ : Qu©n ®éi nh©n d©n; Lùc l­îng vò trang;

X©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp
Almanach 5000 n¨m nÒn v¨n minh thÕ giíi/ Chu H÷u ChÝ, Kh­¬ng ThiÕu Ba ch.b.; Trung t©m Unesco d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 2140 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3075/ VTONGIAO / Mfn: 95359

Tõ kho¸ : Almanach; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

V¨n minh nh©n lo¹i; ThÕ giíi


§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p: H×nh ¶nh vµ t­ liÖu chän läc / NguyÔn §øc C­êng s.t., t.ch. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11417, Vv 11418/ VTTKHXH / Mfn: 95631

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i;

S¸ch ¶nh; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2324/ VSUHOC / Mfn: 95182

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn TriÖu S¬n/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1020 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2326/ VSUHOC / Mfn: 95179

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; Kinh tÕ; V¨n ho¸; X· héi;

HuyÖn TriÖu S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam

§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iiÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2327/ VSUHOC / Mfn: 95180

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1090 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2323/ VSUHOC / Mfn: 95181

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; §Þa chÝ; HuyÖn Yªn §Þnh; TØnh Thanh Ho¸;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1428 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2328/ VSUHOC / Mfn: 95176

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 564 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3068/ VTONGIAO / Mfn: 95356

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Khoa häc l«gÝc: B¸ch khoa th­ c¸c khoa häc triÕt häc = Logik Der Enzykclopakie / G.W.F. Hegel; Bïi V¨n Nam S¬n d., ch.gi. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 1066 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3056/ VTONGIAO / Mfn: 95466

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Khoa häc triÕt häc;

Khoa häc logic; T­ t­ëng triÕt häc


Lµng Mai ®Êt vµ ng­êi: Lµng Mai X¸ Ch¸nh, x· Gio Mai, huyÖn Gio Linh, Qu¶ng TrÞ / Tr­¬ng H÷u Th¶o . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50043/ VTTKHXH / Mfn: 95617

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc nghÖ thuËt;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

X· Gio Mai; HuyÖn Gio Linh; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Ng­êi Gi¸y ë ViÖt Nam = The Giay in Vietnam / Vò Quèc Kh¸nh ch.b.; TrÇn B×nh, Hoµng Thanh LÞch b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50035, Vb 50036/ VTTKHXH / Mfn: 95613

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; LÔ héi; D©n téc Gi¸y;

S¸ch ¶nh; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Ng­êi L« L« ë ViÖt Nam = The LoLo in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; Ph¹m Trung Ph­¬ng, TrÇn B×nh b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50031, Vb 50032/ VTTKHXH / Mfn: 95611

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc L« L«; S¸ch ¶nh;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Ng­êi Mn«ng ë ViÖt Nam = The Mnong in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b; TrÇn TÊn VÞnh, NguyÔn B¶o C­¬ng b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50033, Vb 50034/ VTTKHXH / Mfn: 95612

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc Mn«ng; S¸ch ¶nh;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Ng­êi Phï L¸ ë ViÖt Nam = The PhuLa in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; Ngäc Tu©n, Vò Long b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50029, Vb 50030/ VTTKHXH / Mfn: 95610

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc Phï L¸; S¸ch ¶nh;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Nguyªn lý chän ngµy theo lÞch can chi/ Hoµng TuÊn . - In lÇn 4 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3231/ VTONGIAO / Mfn: 95378

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch con ng­êi; ThuyÕt ©m d­¬ng ngò hµnh;

Ph­¬ng ph¸p chän ngµy


Nh÷ng nghÞch lý cña thêi gian/ NguyÔn SÜ Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49858, Vb 49859/ VTTKHXH / Mfn: 95524

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; ChÝnh trÞ; X· héi; Bµi viÕt; Bµi pháng vÊn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VL 686, VL 687/ VTAMLY / Mfn: 95236

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 138/ VTAMLY / Mfn: 95233

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸;

ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 2014 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 139/ VTAMLY / Mfn: 95235

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèn kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸;

ViÖt Nam
Thèng kª häc

Niªn gi¸m thèng kª/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 680/ VTAMLY / Mfn: 95216

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2008 = Statistical Yearbook of Vietnam 2008 / Tæng côc Thèng kª. - H. : Thèng kª, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3271/ VTONGIAO / Mfn: 95423

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m th«ng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2009/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2313/ VSUHOC / Mfn: 95166

Vv 1601/ VTRIETHOC / Mfn: 95330Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000-2009; ViÖt Nam


T«n gi¸o

nh h­ëng cña PhËt gi¸o ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn ë x· héi NhËt B¶n/ NguyÔn ThÞ Thuý Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49968, Vb 49969/ VTTKHXH / Mfn: 95579

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; §êi sèng tinh thÇn; NhËt B¶n
Biªn niªn sö PhËt gi¸o miÒn B¾c: 1920 - 1953 / NguyÔn §¹i §ång . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3088/ VTONGIAO / Mfn: 95459

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Biªn niªn sö; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc: 1848 - 1883/ NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7580/ VSUHOC / Mfn: 95114

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; Thêi Tù §øc; 1848-1883; ViÖt NamDßng Tªn trong x· héi §¹i ViÖt 1615 - 1773/ §ç Quang ChÝnh . - H. : T«n gi¸o, 2008- 615 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3211/ VTONGIAO / Mfn: 95384

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö C«ng gi¸o; Dßng tªn;

Trung ®¹i; 1615 - 1773; ViÖt Nam


265 §øc Gi¸o hoµng thiªn hùu/ NguyÔn Thµnh Thèng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009. - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3241/ VTONGIAO / Mfn: 95367

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; Gi¸o héi; §øc Gi¸o hoµng;

LÞch sö Gi¸o héi C«ng gi¸o; ThÕ giíi
tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương