S¸ch míi sè 03/2012tải về 0.88 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§¹i Nam thùc lôc. T. 6 / Quèc sö qu¸n triÒu NguyÔn; Cao Huy Giu, TrÞnh §×nh R­, TrÇn Huy H©n, NguyÔn Träng H©n d.; Hoa B»ng h.®. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3001, Vv 3002/ VTONGIAO / Mfn: 95449

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Nhµ NguyÔn; ThÕ kû 19;

Vua; 1841-1847; ViÖt Nam


§¹i Nam thùc lôc. T. 7 / Quèc sö qu¸n triÒu NguyÔn; NguyÔn Ngäc TØnh, Ng« H÷u T¹o, Ph¹m Huy Giu, ... d.; Cao Huy Giu, NguyÔn Träng H©n h.®. . - H. : Gi¸o dôc, 2007. - 1570 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3003, Vv 3004/ VTONGIAO / Mfn: 95450

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Nhµ NguyÔn; ThÕ kû 19;

Vua; 1848-1873; ViÖt Nam


§¹i Nam thùc lôc. T. 8 / Quèc sö qu¸n triÒu NguyÔn; Ng« H÷u T¹o, NguyÔn M¹nh Du©n, TrÇn Huy H©n, ... d.; NguyÔn Träng H©n, Cao Huy Giu h.®. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3005, Vv 3006/ VTONGIAO / Mfn: 95451

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Nhµ NguyÔn; ThÕ kû 19;

Vua; 1874-1883; ViÖt Nam


§¹i Nam thùc lôc. T. 9 / Quèc sö qu¸n triÒu NguyÔn; NguyÔn Ngäc TØnh, Ph¹m Huy Giu, Tr­¬ng V¨n Chinh d.; NguyÔn M¹nh Du©n, NguyÔn Träng H©n h.®. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3007, Vv 3008/ VTONGIAO / Mfn: 95452

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Nhµ NguyÔn; ThÕ kû 19;

Vua; 1883-1888; ViÖt Nam


§¹i Nam thùc lôc. T. 10 : S¸ch dÉn sù kiÖn vµ t­ liÖu / Quèc sö qu¸n triÒu NguyÔn . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3009, Vv 3010/ VTONGIAO / Mfn: 95453

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Nhµ NguyÔn; ThÕ kû 19;

Sù kiÖn lÞch sö; T­ liÖu lÞch sö; ViÖt Nam§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p: H×nh ¶nh vµ t­ liÖu chän läc / NguyÔn §øc C­êng s.t., t.ch. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11417, Vv 11418/ VTTKHXH / Mfn: 95631

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i;

S¸ch ¶nh; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2324/ VSUHOC / Mfn: 95182

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iiÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2327/ VSUHOC / Mfn: 95180

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn TriÖu S¬n/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1020 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2326/ VSUHOC / Mfn: 95179

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; Kinh tÕ; V¨n ho¸; X· héi;

HuyÖn TriÖu S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1090 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2323/ VSUHOC / Mfn: 95181

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; §Þa chÝ; HuyÖn Yªn §Þnh; TØnh Thanh Ho¸;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1428 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2328/ VSUHOC / Mfn: 95176

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam


§Þa danh Kh¸nh Hßa x­a vµ nay/ Ng« V¨n Ban . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 628 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9371/ VTRIETHOC / Mfn: 95279

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Di tÝch lÞch sö;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


§iÖn Biªn Phñ kÕt thóc mét ¶o t­ëng/ Alain Ruscio . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50004, Vb 50005/ VTTKHXH / Mfn: 95597

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Giµu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11399, Vv 11400/ VTTKHXH / Mfn: 95467

Tõ kho¸ : §¹o ®øc truyÒn thèng; TruyÒn thèng d©n téc;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa anh hïng; ViÖt Nam


Giíi thiÖu v¨n ho¸ Ph­¬ng §«ng/ Mai Ngäc Chõ ch.b.; §ç Thu Hµ, Hå Hoµng Hoa, NguyÔn ThÞ Thanh Hoa b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 965 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3035/ VTONGIAO / Mfn: 95464

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng; V¨n ho¸ khu vùc;

Thµnh tùu v¨n ho¸; Ph­¬ng §«ng; ThÕ giíi


HÖ gi¸ trÞ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi trong lÞch sö gi÷ n­íc cña d©n téc/ NguyÔn V¨n Tµi, V¨n §øc Thanh . - H. : Q§ND, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1702/ VSUHOC / Mfn: 95146

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; V¨n ho¸ qu©n sù; LÞch sö chiÕn tranh;

B¶o vÖ thñ ®«; Chèng x©m l­îc; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hái - ®¸p di s¶n vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, phong c¸ch vµ thêi ®¹i Hå ChÝ Minh/ Lª Trung Kiªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11421, Vv 11422/ VTTKHXH / Mfn: 95633

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; HiÖn ®¹i;

§¹o ®øc Hå ChÝ Minh; Hái ®¸p; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå Tïng MËu - Ng­êi céng s¶n kiªn trung, mÉu mùc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49797, Vb 49798/ VTTKHXH / Mfn: 95493

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; KØ yÕu; Héi th¶o;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Hå Tïng MËu; ViÖt Nam


Håi ký HuÕ/ Michel §øc Chaigneau; Lª Träng S©m d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2011 . 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49840, Vb 49841/ VTTKHXH / Mfn: 95515

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Håi kÝ; 1789-1819; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i vÒ ng­êi phô n÷ ViÖt Nam/ H¹nh Nguyªn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11409, Vv 11410/ VTTKHXH / Mfn: 95627

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Phô n÷; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Bµi viÕt; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé/ Vò Duy MÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7588, §Vb 5084/ VSUHOC / Mfn: 95122

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng x·; Céng ®ång lµng x·;

§ång b»ng B¾c bé; ViÖt Nam


Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9431, Vb 9432/ VTRIETHOC / Mfn: 95314

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng triÕt häc;

CËn ®¹i; Adam Smith; Scotland; Anh


Kh¶o l­îc vÒ kinh nghiÖm ph¸t hiÖn, ®µo t¹o vµ sö dông nh©n tµi trong lÞch sö ViÖt Nam/ Ph¹m Hång Tung ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50039, Vb 50040/ VTTKHXH / Mfn: 95615

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Nh©n tµi; §µo t¹o nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ nguyªn thuû: Nh×n theo lý thuyÕt chøc n¨ng / Robert Lowie; Vò Xu©n Ba, Ng« B×nh L©m d. . - H. : Tri thøc: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3236/ VTONGIAO / Mfn: 95372

Tõ kho¸ : Kh«ng gian v¨n ho¸; V¨n ho¸ nguyªn thuû;

ChÕ ®é x· héi; ThiÕt chÕ gia ®×nh


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1699 / VSUHOC / Mfn: 95148

Vv 1608/ VTRIETHOC / Mfn: 95334Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


LÞch sö nhµ tï C«n §¶o: 1862 - 1975 / NguyÔn §×nh Thèng, NguyÔn Linh, Hå SÜ Hµnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7583/ VSUHOC / Mfn: 95117

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Ph¸p;

ChiÕn tranh chèng Mü; Nhµ tï C«n §¶o; Sù kiÖn lÞch sö;

1862-1975; §Æc khu Vòng Tµu C«n §¶o; ViÖt Nam
LÞch sö Phó Yªn tõ n¨m 1900 ®Õn n¨m 1930/ NguyÔn V¨n NhËt ch.b.; Hµ M¹nh Khoa, NguyÔn V¨n Th­ëng, Lª Xu©n §ång b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5081, Vb 7601/ VSUHOC / Mfn: 95104

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh x· héi; Phong trµo c¸ch m¹ng; 1900-1930;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
LÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn. T. 1 : 1945 - 1954 / Ban biªn so¹n lÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2305/ VSUHOC / Mfn: 95161

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

§Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

1945 - 1954; T©y Nam bé; ViÖt Nam
LÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn. T. 2 : 1955 - 1969 / Ban biªn so¹n lÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 634 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2306/ VSUHOC / Mfn: 95162

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

§Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1955 - 1969; T©y Nam bé;

ViÖt Nam
LÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn. T. 3 : 1969 - 1975 / Ban biªn so¹n lÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 417 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2307/ VSUHOC / Mfn: 95163

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

§Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1969 - 1975; T©y Nam bé; ViÖt Nam
LÞch sö v¨n minh RËp/ Will Durant; NguyÔn HiÕn Lª d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3252/ VTONGIAO / Mfn: 95437

Tõ kho¸ : V¨n minh; LÞch sö v¨n minh; ¶ RËp
LÞch sö vïng ®Êt Nam bé: Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu / TrÇn ThÞ Nhung ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49852, Vb 49853/ VTTKHXH / Mfn: 95521

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Kinh tÕ; X· héi; V¨n ho¸;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
LÞch sö Xø ñy Nam Bé vµ Trung ­¬ng Côc miÒn Nam (1954 - 1975) / NguyÔn Quý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 594 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2298, Vv 1714/ VSUHOC / Mfn: 95154

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Tæ chøc c¸ch m¹ng; 1954-1975; ViÖt Nam


LÞch sö ®Êu tranh cña c¸c chiÕn sÜ yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng nhµ tï C«n §¶o: 1862 - 1975 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1703/ VSUHOC / Mfn: 95144

Tõ kho¸ : §Êu tranh c¸ch m¹ng; ChiÕn sÜ yªu n­íc;

ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nhµ tï C«n §¶o;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; 1862-1975; ViÖt Nam
L­¬ng V¨n Ch¸nh - Th©n thÕ vµ Sù nghiÖp/ NguyÔn V¨n Th­ëng ch.b.; Lª Xu©n §ång b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49868, Vb 49869/ VTTKHXH / Mfn: 95529

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Quan l¹i; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Trung ®¹i; L­¬ng V¨n Ch¸nh;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Mai Thóc Loan víi khëi nghÜa Hoan Ch©u: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc toµn quèc / Tr­êng §¹i häc Vinh, ViÖn Sö häc . - H. : KHXH, 2009 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1707 / VSUHOC / Mfn: 95141

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; ý nghÜa lÞch sö;

Khëi nghÜa Hoan Ch©u; Kû yÕu héi th¶o;

Mai Thóc Loan; ViÖt Nam
Mét chuyÕn du hµnh ®Õn xø Nam Hµ: 1792 - 1793 / J. Barrow; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2979/ VTONGIAO / Mfn: 95461

Tõ kho¸ : KÝ sù ®i ®­êng; Con ng­êi; X· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Bu«n b¸n;

ThÕ kû 18; §µ N½ng; ViÖt Nam; Anh
700 n¨m ThuËn Ho¸ - Phó Xu©n - HuÕ/ NguyÔn §¾c Xu©n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 958 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2310/ VSUHOC / Mfn: 95164

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö ®Þa ph­¬ng;

ThuËn Ho¸; Phó Xu©n; HuÕ; ViÖt Nam


Nghiªn cøu lÞch sö nh©n lo¹i/ Arnold J. Toynbee; ViÖt Th­ d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3255/ VTONGIAO / Mfn: 95434

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; LÞch sö nh©n lo¹i; NÒn v¨n minh;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Qu¸ tr×nh suy tµn; ThÕ giíi
Ngän cê vÎ vang: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam (20/12/1960 - 20/12/2010)/ §inh Phong, TrÇn Thanh Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2314/ VSUHOC / Mfn: 95167

Tõ kho¸ : MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam;

LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
NhËt hoµng Hirohito vµ c«ng cuéc kiÕn thiÕt n­íc NhËt hiÖn ®¹i/ Herbert P. Bix; NguyÔn Hång T©m, TrÞnh Minh Hïng, NguyÔn ChÝ TuyÕn d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 700 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1709/ VSUHOC / Mfn: 95139

Vv 1619/ VTRIETHOC / Mfn: 95342Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp chÝnh trÞ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Hirohito; NhËt B¶n


Nh÷ng ch©n trêi Mü: Vßng quanh 50 tiÓu bang Hoa Kú m¾t thÊy tai nghe / Vò V¨n Dzi, Ph¹m ThÞ Hång V©n . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2978/ VTONGIAO / Mfn: 95462

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; §Þa lý;

V¨n ho¸; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi; Mü


Nh÷ng ng­êi kÕ tôc tõ Ivan III ®Õn Dmitri Medvedev: S¸ch tham kh¶o / Piotr Romanov; Ph­¬ng Thanh, HuyÒn Minh d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49874, Vb 49875/ VTTKHXH / Mfn: 95532

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Vua; Tæng BÝ th­;

Tæng thèng; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Nga


Phan Béi Ch©u trong dßng thêi ®¹i: B×nh luËn vµ Håi øc / Ch­¬ng Th©u s.t., b.s. . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2007 . - 704 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2999/ VTONGIAO / Mfn: 95352

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng d©n téc; Nhµ v¨n;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Phan Béi Ch©u; §Þa lý


Ph¸t hiÖn hÖ thèng ch÷ ViÖt cæ thuéc lo¹i h×nh Khoa ®Èu/ Lª Träng Kh¸nh . - H. : Q§ND, 2009 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7568, §Vb 5087/ VSUHOC / Mfn: 95102

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Ch÷ ViÖt cæ;

Ch÷ viÕt; Cæ ®¹i; ViÖt Nam


Phong trµo c¶i c¸ch ë mét sè n­íc §«ng ¸: Gi÷a thÕ kû XIX - ®Çu thÕ kû XX / Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11435/ VTTKHXH / Mfn: 95643

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch; Phong trµo c¶i c¸ch; C¶i c¸ch chÝnh trÞ;

C¶i c¸ch x· héi; C¶i c¸ch gi¸o dôc; ThÕ kØ 19;

ThÕ kØ 20; §«ng ¸
Phong trµo Duy T©n víi sù chuyÓn biÕn cña v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX/ §ç ThÞ Minh Thóy, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9389, Vb 9390/ VTRIETHOC / Mfn: 95292

Tõ kho¸ : Phong trµo Duy T©n; §æi míi t­ duy; V¨n ho¸ t­ t­ëng;

LÞch sö v¨n ho¸; ThÕ kû 20; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh chia ®Þnh vµ nh÷ng thay ®æi ®Þa danh, ®Þa giíi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn nay lµ tØnh VÜnh Phóc/ NguyÔn Quang ¢n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5054/ VSUHOC / Mfn: 95136

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa lý lÞch sö; §¬n vÞ hµnh chÝnh; §Þa danh;

§Þa giíi; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


Quèc sö di biªn (Th­îng - Trung - H¹)/ Phan Thóc Trùc; NguyÔn ThÞ Oanh b.d. . - H.: KHXH, 2010 . - 838 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2300/ VSUHOC / Mfn: 95156

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; T­ liÖu lÞch sö; Nhµ NguyÔn;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña Héi Khai trÝ tiÕn ®øc giai ®o¹n 1919 - 1925/ NguyÔn Lan Dung . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 118 tr.

Ký hiÖu kho : TL 976 / VSUHOC / Mfn: 95152

Tõ kho¸ : Héi Khai trÝ tiÕn ®øc; 1919-1925; ViÖt Nam
Tam nguyªn Th¸m hoa Vò Ph¹m Hµm (1864 - 1906) / Ch­¬ng Th©u, ThÕ Anh, Vò Ph¹m Ch¸nh,... . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1708/ VSUHOC / Mfn: 95138

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vò Ph¹m Hµm; ViÖt Nam
T©y Ban Nha ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio Dominguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3256, Vv 3257/ VTONGIAO / Mfn: 95432

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; T«n gi¸o;

Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban Nha


Th¸i s­ Tr¸ng quèc c«ng L¹i ThÕ Vinh vµ hä L¹i ë ViÖt Nam/ L¹i ThÕ Nguyªn . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7575/ VSUHOC / Mfn: 95109

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Th¸i s­; L¹i ThÕ Vinh;

Dßng hä L¹i; ViÖt Nam


Thanh Ho¸ thêi kú 1945 - 1954: Kû yÕu héi th¶o khoa häc . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2010 . - 470 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7578/ VSUHOC / Mfn: 95112

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Kû yÕu; Héi th¶o; 1945-1954;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49964, Vb 49965/ VTTKHXH / Mfn: 95577

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


Th¶m b¹i cña mét "bÇy diÒu h©u".: VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1697/ VSUHOC / Mfn: 95149

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh;

ChiÕn tranh x©m l­îc; ¢m m­u chÝnh trÞ;

Thñ ®o¹n chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; LÞch sö thÕ giíi;

Quan hÖ quèc tÕ; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Mü; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49876, Vb 49877/ VTTKHXH / Mfn: 95533

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long thÕ kû 17 ®Õn thÕ kû 19 qua t­ liÖu n­íc ngoµi/ Chu Xu©n Giao ch.b.; NguyÔn ThÞ L­¬ng b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7573/ VSUHOC / Mfn: 95107

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §êi sèng tinh thÇn;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; T­ liÖu lÞch sö;

ThÕ kû 17-19; Ng­êi n­íc ngoµi; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Theo dßng ch¶y lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Hoµn, Lª Quang Ch¾n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49866, Vb 49867/ VTTKHXH / Mfn: 95528

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; V¨n ho¸ d©n téc; Chuyªn luËn;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam


T×m hiÓu mét sè chiÕu chØ c¸c ®êi vua ViÖt Nam/ Lª Th¸i Dòng . - H. : Q§ND, 2011 . 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49801, Vb 49802/ VTTKHXH / Mfn: 95495

Tõ kho¸ : ChiÕu; ChØ; V¨n b¶n; Vua; T­ liÖu lÞch sö;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


Tr­¬ng §¨ng QuÕ - Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp. - H. : V¨n häc, 2009 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3273/ VTONGIAO / Mfn: 95442

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Tr­¬ng §¨ng QuÕ; ViÖt Nam


T­ t­ëng chÝnh trÞ cña T«n Trung S¬n vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam/ NguyÔn Mai Thóy . - H. : Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh, 2010 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : TL 977/ VSUHOC / Mfn: 95153

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

C¸ch m¹ng; T«n Trung S¬n; ViÖt Nam; Trung Quèc


T­ t­ëng ViÖt Nam tõ thÕ kû XV ®Õn thÕ kû XIX/ Do·n ChÝnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49777, Vb 49778/ VTTKHXH / Mfn: 95483

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng x· héi;

T­ t­ëng chÝnh trÞ; ThÕ kØ 15-19; ViÖt Nam


Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49902, Vb 49903/ VTTKHXH / Mfn: 95546

Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


10 vÞ Hoµng ®Õ ViÖt Nam tiªu biÓu/ §Æng ViÖt Thuû . - H. : Q§ND, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49966, Vb 49967/ VTTKHXH / Mfn: 95578

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; Trung ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam
V¨n bia Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç V¨n Ninh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5082/ VSUHOC / Mfn: 95132

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di s¶n v¨n ho¸; V¨n bia;

Bia tiÕn sÜ; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh/ NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2276/ VTAMLY / Mfn: 95199

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9365/ VTRIETHOC / Mfn: 95273

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gi÷ n­íc ViÖt Nam nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ Vò Nh­ Kh«i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49920, Vb 49921/ VTTKHXH / Mfn: 95555

Tõ kho¸ : LÞch sö gi÷ n­íc; LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ gi÷ n­íc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi héi tô vµ táa s¸ng/ TrÇn V¨n BÝnh ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7585/ VSUHOC / Mfn: 95119

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ thêi ®¹i toµn cÇu/ Ph¹m Ngäc Trung . - Tb. lÇn 1 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49789, Vb 49790/ VTTKHXH / Mfn: 95489

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Th­ viÖn häc; Gi¸o dôc; Danh nh©n v¨n ho¸;

Nh©n vËt lÞch sö; V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


VËn mÖnh lÞch sö cña chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn Träng ChuÈn, IU.K. Pletnicèp ch.b. .- H. : KHXH, 2009 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : V 10214/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95037

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X· héi x· héi chñ nghÜa;

M« h×nh x· héi chñ nghÜa; ThÕ giíi


VÒ ®¹i th¾ng mïa xu©n n¨m 1975: Qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn / Côc V¨n th­ vµ L­u tr÷ Nhµ n­íc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2308/ VSUHOC / Mfn: 95169

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh; ChÝnh quyÒn Sµi Gßn;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
ViÖt Nam - ®Êt cò, ng­êi x­a/ §Æng ViÖt Thuû . - H. : Q§ND, 2011 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49972, Vb 49973/ VTTKHXH / Mfn: 95581

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; §Þa danh lÞch sö;

Vua; T­íng; Anh hïng d©n téc; ViÖt Nam


ViÖt Nam nh÷ng sù kiÖn lÞch sö: 1919 - 1945 / D­¬ng Trung Quèc . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2253/ VTONGIAO / Mfn: 95408

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; 1919 - 1945; ViÖt Nam
Vòng R« - B­íc ra tõ huyÒn tho¹i/ §Æng Phi Th­ëng, Hå §¾c Th¹nh, NguyÔn V¨n DiÔn, ... b.s. . - H. : Q§ND, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50047, Vb 50048/ VTTKHXH / Mfn: 95621

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn;

Håi kÝ; Vòng R«; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V­¬ng triÒu TrÇn víi kinh ®« Th¨ng Long. - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2010 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1706 / VSUHOC / Mfn: 95142

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Kinh ®«; Nhµ TrÇn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


ý nghÜa lÞch sö vµ gi¸ trÞ thêi ®¹i cña sù kiÖn B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc/ Bïi §×nh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49942, Vb 49943/ VTTKHXH / Mfn: 95566

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; ý nghÜa lÞch sö; Gi¸ trÞ lÞch sö;

1911; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


nghÖ thuËt

H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 1 : H¸t Quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë B¾c Quang, Quang B×nh, B¾c Mª / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49748/ VTTKHXH / Mfn: 95468

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §¸m c­íi; ¢m nh¹c d©n gian;

H¸t Quan lµng; D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t DËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9361 / VTRIETHOC / Mfn: 95269

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; ¢m nh¹c d©n gian;

LÔ héi h¸t DËm; Lµng QuyÓn S¬n;

HuyÖn Kim B¶ng; T×nh Hµ Nam; ViÖt Nam
NghÖ thuËt PhËt gi¸o vµ Hindu gi¸o ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long tr­íc thÕ kû X/ Lª ThÞ Liªn . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VL 511/ VTONGIAO / Mfn: 95407

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt; §¹o PhËt; §¹o Hindu;

ThÕ kû 10; §ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam


NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3242/ VTONGIAO / Mfn: 95366

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; NghÖ thuËt Ên §é gi¸o;

NghÖ thuËt PhËt gi¸o; KiÕn tróc chïa; Lµo


Nghiªn cøu phim/ Warren Buckland; Ph¹m Ninh Giang d.; Ph¹m Xu©n Th¹ch h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50037, Vb 50038/ VTTKHXH / Mfn: 95614

Tõ kho¸ : §iÖn ¶nh; NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; Phim ¶nh; ThÕ giíi
V¨n häc nghÖ thuËt ph¶n ¸nh hiÖn thùc ®Êt n­íc h«m nay/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 676 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9425/ VTRIETHOC / Mfn: 95310

Tõ kho¸ : V¨n häc nghÖ thuËt; Lý luËn v¨n häc; Lý luËn nghÖ thuËt;

Ph¶n ¸nh hiÖn thùc; ViÖt NamNg«n ng÷ häc

C¸c n÷ t¸c gia H¸n N«m ViÖt Nam/ §ç ThÞ H¶o . - H. : KHXH, 2010 . - 998 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2299/ VSUHOC / Mfn: 95155

Tõ kho¸ : N÷ t¸c gi¶; Ch÷ H¸n N«m; Trung ®¹i; ViÖt Nam
TiÕng ViÖt trong tiÕp xóc ng«n ng÷ tõ gi÷a thÕ kû XX = Le Vietnamien en contact linguistique depuis la deuxiÌme moitiÐ du XXe siÌcle / V­¬ng Toµn . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50049/ VTTKHXH / Mfn: 95622

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; LÞch sö ng«n ng÷; ThÕ kØ 20
T×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ trong v¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng/ NguyÔn V¨n Th¹o, NguyÔn ViÕt Th«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49930, Vb 49931/ VTTKHXH / Mfn: 95560

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; §¹i héi 11;

ThuËt ng÷; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh - Ph¸p -ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 137/ VTAMLY / Mfn: 95234

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh/ NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2276/ VTAMLY / Mfn: 95199

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9364/ VTRIETHOC / Mfn: 95272

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng; Ph­¬ng ng÷;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

B¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt Nam 2010/ UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VL 699/ VTAMLY / Mfn: 95230

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn con ng­êi;

QuyÒn trÎ em; B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


B¶o vÖ c¸c nhãm dÔ bÞ tæn th­¬ng trong tè tông h×nh sù: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung, Ph¹m Hång Th¸i, Lª V¨n C¶m, ... ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49763, Vb 49764/ VTTKHXH / Mfn: 95476

Tõ kho¸ : LuËt tè tông h×nh sù; Hç trî ph¸p lÝ; Nhãm dÔ bÞ tæn th­¬ng;

LuËt quèc tÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam; ThÕ giíi


B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11405, Vv 11406/ VTTKHXH / Mfn: 95625

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o; V¨n xu«i;

Th¬; ¢m nh¹c; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


BiÓn §«ng vµ h¶i ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu täa ®µm khoa häc. - H. : Tri thøc, 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5076, Vb 7593/ VSUHOC / Mfn: 95127

Tõ kho¸ : H¶i ®¶o; B¶n ®å h¶i ®¶o; Chñ quyÒn biÓn; LuËt biÓn;

Hoµng Sa; Tr­êng Sa; BiÓn §«ng; ViÖt Nam


Bé luËt h×nh sù ViÖt Nam hiÖn hµnh (söa ®æi, bæ sung ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009)- c©u hái, t×nh huèng thùc tiÔn vµ gîi ý tr¶ lêi/ §ç §øc Hång Hµ ch.b. . - H. : Hång §øc, 2010 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : V 102011/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95033

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Bé luËt tè tông d©n sù cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : V 10243/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95059

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt tè tông d©n sù;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ®èi víi hµng n«ng s¶n trong th­¬ng m¹i quèc tÕ/ §inh V¨n Thµnh ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : V 10194/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95019

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i quèc tÕ; N«ng s¶n; N«ng nghiÖp;

BiÖn ph¸p phi thuÕ quan; WTO; ThÕ giíi


C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ tè tông d©n sù, thi hµnh ¸n d©n sù, vµ ¸n phÝ, lÖ phÝ tßa ¸n. - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 694 tr.

Ký hiÖu kho : V 10244/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95060

Tõ kho¸ : LuËt tè tông d©n sù; Thi hµnh ¸n d©n sù;

LÖ phÝ tßa ¸n; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ (®­îc ban hµnh tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10 n¨m 2009).- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : V 10245/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95061

Tõ kho¸ : LuËt kinh tÕ; ThuÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
C¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : V 10212/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95035

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch hµnh chÝnh; Hµnh chÝnh c«ng;

Tµi chÝnh c«ng; C«ng vô; ViÖt Nam


CÈm nang ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh, trËt tù vµ an toµn biÓn, h¶i ®¶o: H­íng dÉn míi nhÊt vÒ lËp, ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông tµi nguyªn, qu¶n lý, b¶o vÖ, ph¸t triÓn bÒn v÷ng biÓn, h¶i ®¶o ViÖt Nam / Quý Long, Kim Th­ s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11429, Vv 11430/ VTTKHXH / Mfn: 95639

Tõ kho¸ : LuËt biÓn; V¨n b¶n ph¸p luËt; B¶o vÖ an ninh biÓn;

H¶i ®¶o; B¶o vÖ m«i tr­êng biÓn; LuËt quèc tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Chñ quyÒn quèc gia ViÖt Nam trªn hai quÇn ®¶o Hoµng Sa - Tr­êng Sa/ §inh Kim Phóc ch.b.; D­¬ng Danh Huy, NguyÔn Xu©n DiÖn, Hoµng ViÖt b.s. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5079, Vb 7570/ VSUHOC / Mfn: 95130

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Chñ quyÒn quèc gia; Tranh chÊp chñ quyÒn;

BiÓn; §¶o; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


C«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt cña §¶ng, Nhµ n­íc ë c¸c ban, c¬ quan §¶ng trùc thuéc Trung ­¬ng/ Ph¹m V¨n Thä . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 10223/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95044

Tõ kho¸ : B¶o vÖ bÝ mËt; C«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt;

BÝ mËt nhµ n­íc; BÝ mËt §¶ng; ViÖt Nam


C¬ chÕ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ Hoµng Ngäc Giao ch.b. . - H.: C«ng an nh©n d©n, 2009 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : V 10242/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95058

Tõ kho¸ : KhiÕu n¹i; KhiÕu n¹i hµnh chÝnh;

Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i; ViÖt Nam
tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương