S¸ch míi sè 03/2012tải về 0.88 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1090 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2323/ VSUHOC / Mfn: 95181

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; §Þa chÝ; HuyÖn Yªn §Þnh; TØnh Thanh Ho¸;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1428 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2328/ VSUHOC / Mfn: 95176

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Qu¶ng Nam/ TØnh ñy - UBND tØnh Qu¶ng Ng·i, Thµnh ñy - UBND thµnh phè §µ N½ng . - H. : KHXH, 2010 . - 1840 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2329/ VSUHOC / Mfn: 95177

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö ®Þa ph­¬ng;

§Þa chÝ; Qu¶ng Nam; §µ N½ng; ViÖt Nam§Þa danh Kh¸nh Hßa x­a vµ nay/ Ng« V¨n Ban . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 628 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9371/ VTRIETHOC / Mfn: 95279

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Di tÝch lÞch sö;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


Lý thuyÕt nh©n lo¹i häc: Giíi thiÖu lÞch sö / R. Jon Mcgee, Richard L. Warms; Lª S¬n Ph­¬ng Ngäc, §inh Hång Phóc d.; NguyÔn V¨n LÞch, Phan An h.®. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1620/ VTRIETHOC / Mfn: 95343

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

LÞch sö loµi ng­êi; Nguån gèc loµi ng­êi;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Quan hÖ x· héi
Nghiªn cøu lÞch sö nh©n lo¹i/ Arnold J. Toynbee; ViÖt Th­ d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3255/ VTONGIAO / Mfn: 95434

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; LÞch sö nh©n lo¹i; NÒn v¨n minh;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Qu¸ tr×nh suy tµn; ThÕ giíi
Nguån gèc c¸c loµi: Qua con ®­êng chän läc tù nhiªn hay sù b¶o tån nh÷ng nßi ­u thÕ trong ®Êu tranh sinh tån / Charles Darwin; TrÇn B¸ TÝn d.; Bïi V¨n Nam S¬n gi.th. . - H.: Tri thøc, 2005 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3268/ VTONGIAO / Mfn: 95427

Tõ kho¸ : Sinh häc; Chän läc tù nhiªn; Qui luËt tù nhiªn;

Nguån gèc c¸c loµi; Loµi sinh vËt


Nh÷ng ch©n trêi Mü: Vßng quanh 50 tiÓu bang Hoa Kú m¾t thÊy tai nghe / Vò V¨n Dzi, Ph¹m ThÞ Hång V©n . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2978/ VTONGIAO / Mfn: 95462

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; §Þa lý;

V¨n ho¸; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi; Mü


Nãi kh«ng víi game online/ Lª Khanh . - H. : Phô n÷, 2011 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2366, Vv 2367/ VTAMLY / Mfn: 95241

Tõ kho¸ : Internet; Game online; Game b¹o lùc
Qu¸ tr×nh chia ®Þnh vµ nh÷ng thay ®æi ®Þa danh, ®Þa giíi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn nay lµ tØnh VÜnh Phóc/ NguyÔn Quang ¢n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5054/ VSUHOC / Mfn: 95136

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa lý lÞch sö; §¬n vÞ hµnh chÝnh;

§Þa danh; §Þa giíi; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


Steve Jobs: Thiªn tµi gµn dë vµ c©u chuyÖn thÇn kú vÒ qu¶ t¸o/ Leander Kahney; NguyÔn §øc ViÔn d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49755, Vb 49756/ VTTKHXH / Mfn: 95472

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; Doanh nh©n; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp kinh doanh; Steve Jobs; Mü


Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49964, Vb 49965/ VTTKHXH / Mfn: 95577

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


Tö B×nh nhËp m«n/ NguyÔn Ngäc H¶i b.s.; NguyÔn V¨n ChÝnh h.®. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3031/ VTONGIAO / Mfn: 95404

Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; Tö B×nh; ¢m d­¬ng Ngò hµnh;

Vò trô häc; Trung Quèc


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Nh÷ng chuyÓn ®æi ®· ban hµnh vµ qua thùc tÕ: Tõ cÊp ®é toµn cÇu ®Õn ®Þa ph­¬ng: C¸c c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn, liªn ngµnh vµ ph¶n biÖn / StÐphane LagrÐe b.t. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11433/ VTTKHXH / Mfn: 95641

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn; §iÒu tra x· héi häc;

Kho¸ häc Tam §¶o; 2010; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VL 686, VL 687/ VTAMLY / Mfn: 95236

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Kinh tÕ

ChÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn cho ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp/ Lª Xu©n B¸, Vò Xu©n NguyÖt Hång ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 118 tr.

Ký hiÖu kho : V 10213/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95036

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Vèn ®Çu t­;

Huy ®éng nguån vèn; §æi míi c«ng nghÖ; ViÖt Nam;

ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7571/ VSUHOC / Mfn: 95105

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; WTO; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch øng phã khñng ho¶ng kinh tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh Quang, §oµn Xu©n Thñy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9407, Vb 9408/ VTRIETHOC / Mfn: 95301

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

ChÝnh s¸ch thuÕ; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam


Chñ nghÜa tù do míi/ Ph¹m Quèc Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9441, Vb 9442/ VTRIETHOC / Mfn: 95319

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÒ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa tù do míi;

Häc thuyÕt kinh tÕ; Chñ nghÜa träng tiÒn;

Häc thuyÕt träng cung
C«ng cô thñ c«ng truyÒn thèng ®¸nh b¾t thñy h¶i s¶n cña ng­êi Ninh B×nh/ Mai §øc H¹nh, §ç ThÞ BÈy . - H. : KHXH, 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2319/ VTAMLY / Mfn: 95204

Tõ kho¸ : Thñ c«ng truyÒn thèng; C«ng cô thñ c«ng;

§¸nh b¾t thñy h¶i s¶n; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn trong thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3269/ VTONGIAO / Mfn: 95425

V 10207, V 10167/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95031Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi; TriÒu Tiªn


Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC): Néi dung vµ lé tr×nh/ NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 10200/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95025

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Céng ®ång kinh tÕ;

AEC; ASEAN; TriÓn väng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


§Çu t­ c«ng: Thùc tr¹ng vµ t¸i c¬ cÊu / Vò TuÊn Anh, NguyÔn Quang Th¸i . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50010, Vb 50011/ VTTKHXH / Mfn: 95600

Tõ kho¸ : Vèn; §Çu t­ c«ng; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

Qu¶n lÝ ®Çu t­; ViÖt Nam


§Çu t­ trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cña Hoa Kú ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / §Æng Hoµng Thanh Nga . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49795, Vb 49796/ VTTKHXH / Mfn: 95492

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Hîp t¸c kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; §Çu t­ trùc tiÕp; ViÖt Nam; Mü


§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iiÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2327/ VSUHOC / Mfn: 95180

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§«ng B¾c ¸ - Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ næi bËt (2011 - 2020) / Ph¹m Quý Long ch.b.; D­¬ng Minh TuÊn, Bïi TÊt Th¾ng, NguyÔn ThÞ Phi Nga b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49819, Vb 49820/ VTTKHXH / Mfn: 95504

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; M« h×nh t¨ng tr­ëng;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ; 2011-2020;

§«ng B¾c ¸
§ét ph¸ kinh tÕ ë Trung Quèc: 1978 - 2008 / Ng« HiÓu Ba; NguyÔn ThÞ Thu H»ng d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1612/ VTRIETHOC / Mfn: 95338

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §ét ph¸ kinh tÕ;

Thµnh tùu kinh tÕ; 1978-2008; Trung Quèc
G¾n kÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi/ TrÇn NguyÔn Tuyªn . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9397, Vb 9398/ VTRIETHOC / Mfn: 95296

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam


Hµnh vi ng­êi tiªu dïng/ NguyÔn Xu©n L·n . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : VL 682, VL 683, VL 684/ VTAMLY / Mfn: 95209

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Ng­êi tiªu dïng; T©m lý häc hµnh vi;

Hµnh vi tiªu dïng


Hoµn thiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lao ®éng trong kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam/ Hoµng V¨n Hoan . - H. : Thèng kª, 2006 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : V 10202/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95027

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; Kinh doanh du lÞch;

Qu¶n lý lao ®éng; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi/ NguyÔn V¨n HËu, NguyÔn ThÞ Nh­ Hµ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : V 10264/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95075

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; ThÓ chÕ kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9431, Vb 9432/ VTRIETHOC / Mfn: 95314

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng triÕt häc;

CËn ®¹i; Adam Smith; Scotland; Anh


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ øng phã chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam: Mét n¨m nh×n l¹i / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1610/ VTRIETHOC / Mfn: 95336

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

Suy tho¸i kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b..- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : V 10192/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95017

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Kinh tÕ khu vùc; TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2008; 2009; ThÕ giíi
Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa - Lý luËn vµ thùc tiÔn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : V 10218/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95040

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ x· héi chñ nghÜa;

Lý luËn; Thùc tiÔn


Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: V­ît qua suy gi¶m, t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng sau §¹i héi XI cña §¶ng / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49898, Vb 49899/ VTTKHXH / Mfn: 95544

Tõ kho¸ : Suy gi¶m kinh tÕ; §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2010; ViÖt Nam


Kü n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp bÝ quyÕt qu¶n lý hiÖu qu¶/ NguyÔn Th¬ Sinh . - H. : Phô n÷, 2011 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2380, Vv 2381/ VTAMLY / Mfn: 95240

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n lý doanh nghiÖp;

Kü n¨ng qu¶n lý; BÝ quyÕt thµnh c«ng


Lîi thÕ c¹nh tranh quèc gia/ Michael E. Porter; NguyÔn Ngäc Toµn, L­¬ng Ngäc Hµ, NguyÔn QuÕ Nga,... d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 1076 tr.

Ký hiÖu kho : V 10265/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95076

Tõ kho¸ : C¹nh tranh; C¹nh tranh quèc gia; Ph¸t triÓn kinh tÕ
M«i tr­êng kinh doanh mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ChÝ Thµnh . - H. : Thèng kª, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49918, Vb 49919/ VTTKHXH / Mfn: 95554

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

M«i tr­êng kinh doanh; ViÖt Nam


Mét t­ duy kh¸c vÒ kinh tÕ vµ x· héi ViÖt Nam/ Alan Phan . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49954, Vb 49955/ VTTKHXH / Mfn: 95572

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chøng kho¸n;

ThÞ tr­êng chøng kho¸n; ViÖt Nam


80 ng­êi lµm thay ®æi thÕ giíi: Kinh doanh s¹ch vµ lîi nhuËn l©u dµi / Sylvain Darnil, Mathieu Roux; NguyÔn Håi Thñ d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9447, Vb 9448/ VTRIETHOC / Mfn: 95322

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nh©n thµnh ®¹t; ThÕ giíi
N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i: Kinh nghiÖm thùc tiÔn t¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam / NguyÔn §øc Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : V 10247/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95063

Tõ kho¸ : Dù ¸n ®Çu t­; ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­; Ng©n hµng; ViÖt Nam
N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cÊp tØnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : V 10196/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95021

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

C¹nh tranh; ViÖt Nam


N©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam g¾n víi t¨ng c­êng quèc phßng ë n­íc ta hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / §ç Huy Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49926, Vb 49927/ VTTKHXH / Mfn: 95558

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; C¹nh tranh;

Héi nhËp kinh tÕ; An ninh quèc phßng; ViÖt Nam


Nguån lùc vµ ®éng lùc cho ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2011 - 2020/ Ng« Do·n VÞnh ch.b.; Bïi TÊt Th¾ng, NguyÔn Hoµng Hµ b.s . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49928, Vb 49929/ VTTKHXH / Mfn: 95559

Tõ kho¸ : Nguån lùc; §éng lùc; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020; ViÖt Nam


NhËt B¶n trong dßng ch¶y lÞch sö thêi cËn thÕ/ NguyÔn V¨n Hoµn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49962, Vb 49963/ VTTKHXH / Mfn: 95576

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Trung ®¹i; CËn ®¹i;

Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; NhËt B¶n


NhËt B¶n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam, Lµo vµ Campuchia trong giai ®o¹n hiÖn nay/ Hoµng ThÞ Minh Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1602, Vv 1603/ VTRIETHOC / Mfn: 95331

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; NhËt B¶n;

ViÖt Nam; Lµo; Campuchia
Nh÷ng nhµ n«ng ®Çu tiªn: Nguån gèc cña c¸c x· héi n«ng nghiÖp / Peter Bellwood; T¹ §øc, Nguyªn ViÖt d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1609, Vv 1614/ VTRIETHOC / Mfn: 95335

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Nghiªn cøu n«ng nghiÖp;

X· héi n«ng nghiÖp; Nguån gèc h×nh thµnh; ThÕ giíi


N«ng d©n, n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp, nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra/ ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn . - H. : Tri thøc, 2008 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9453, Vb 9454/ VTRIETHOC / Mfn: 95325

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn ®éi ngò doanh nh©n ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2011 - 2020/ Hoµng V¨n Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7586/ VSUHOC / Mfn: 95120

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp; Doanh nh©n;

Ph¸t triÓn ®éi ngò doanh nh©n; 2011-2020; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ trÝ thøc g¾n víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ §Æng H÷u ch.b.; §inh Quang Ty, Hå Ngäc LuËt b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7581/ VSUHOC / Mfn: 95115

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; Xu thÕ ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9461, Vb 9462/ VTRIETHOC / Mfn: 95329

Vv 2350/ VTAMLY / Mfn: 95220Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2011-2020; ViÖt Nam


Ph©n tÝch møc ®é bÒn v÷ng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ViÖt Nam vµ dù b¸o ®Õn 2020/ Bïi §­êng Nghiªu . - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10251/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95067

Tõ kho¸ : Ng©n s¸ch nhµ n­íc; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh;

Qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc; ViÖt Nam


Phèi hîp ®iÒu tiÕt kinh tÕ gi÷a c¸c nhµ n­íc trong khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi/ Ph¹m ThÞ Tuý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49912, Vb 49913/ VTTKHXH / Mfn: 95551

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nhµ n­íc;

§iÒu tiÕt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Qu¶n lý chÊt l­îng dù ¸n. - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : V 10257/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95069

Tõ kho¸ : Dù ¸n kinh tÕ; Qu¶n lý dù ¸n;

Qu¶n lý doanh nghiÖp; ViÖt NamQu¶n lý hîp ®ång trong kinh doanh/ NguyÔn C¶nh ChÊt . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : V 10266/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95077

Tõ kho¸ : Qu¶n lý kinh doanh; Hîp ®ång kinh tÕ; ViÖt Nam
Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: S¸ch tham kh¶o / TrÇn V¨n Nam . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2005 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : V 10198, V 10226, V 10226/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95023

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Doanh nghiÖp; Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam


Qu¶n lý thµnh c«ng trong thêi ®¹i khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu/ TrÇn Xu©n Kiªn .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : V 10221/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95043

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n lý kinh doanh;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; ThÕ giíi


Qu¶n trÞ chiÕn l­îc/ Hoµng V¨n H¶i . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : VL 677/ VTAMLY / Mfn: 95215

Tõ kho¸ : Qu¶n trÞ chiÕn l­îc; C«ng nghÖ qu¶n trÞ chiÕn l­îc;

Kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Qu¶n trÞ tµi chÝnh quèc tÕ/ A.C. Shapiro; Bïi Lª Hµ, Ng« ThÞ Ngäc HuyÒn, NguyÔn ThÞ Hång Thu d. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 576 tr.

Ký hiÖu kho : V 10268/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95079

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh quèc tÕ; Qu¶n lý tµi chÝnh;

C«ng ty ®a quèc gia; §Çu t­ quèc tÕ; ThÕ giíi


Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n ë Trung Quèc (1978 - 2008) / NguyÔn Xu©n C­êng . - H. : KHXH, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7587/ VSUHOC / Mfn: 95121

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng th«n; LÞch sö kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; 1978-2008;

Trung Quèc
Richard Branson: §­êng ra biÓn lín: Tù truyÖn / Nghiªm HuyÒn, Chu Hång Th¾ng d.. - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 716 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49751, Vb 49752/ VTTKHXH / Mfn: 95470

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tù truyÖn; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp kinh doanh; Doanh nh©n; Richard Brason; Anh


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49980, Vb 49981/ VTTKHXH / Mfn: 95585

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt NamSteve Jobs: Thiªn tµi gµn dë vµ c©u chuyÖn thÇn kú vÒ qu¶ t¸o/ Leander Kahney; NguyÔn §øc ViÔn d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49755, Vb 49756/ VTTKHXH / Mfn: 95472

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; Doanh nh©n; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp kinh doanh; Steve Jobs; Mü


Sù biÕn ®æi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong bèi c¶nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Duy B¾c ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : V 10219/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95042

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Sù tuyÖt chñng cña con ng­êi kinh tÕ/ Michael Shermer; Kh­¬ng Duy d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9401, Vb 9402/ VTRIETHOC / Mfn: 95298

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Hµnh vi kinh tÕ;

T©m lý häc c¸ nh©n; TiÒn b¹c


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia thÞ tr­êng cña hé n«ng d©n th«ng qua chuçi gi¸ trÞ hµng n«ng s¶n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49940, Vb 49941/ VTTKHXH / Mfn: 95565

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Hµng n«ng s¶n;

N«ng d©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


T¨ng c­êng qu¶n trÞ c«ng ty gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng doanh nghiÖp sau cæ phÇn ho¸/ Huúnh N¨m ch.b. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 .- 140 tr.

Ký hiÖu kho : V 10195/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95020

Tõ kho¸ : Qu¶n trÞ c«ng ty; Doanh nghiÖp nhµ n­íc;

Cæ phÇn ho¸; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Tþ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1604, / VTRIETHOC / Mfn: 95332

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Kinh nghiÖm quèc tÕ;

Thùc tr¹ng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng vµ chÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹i ViÖt Nam/ Cï ChÝ Lîi ch.b.; Vò Hïng C­êng, NguyÔn ChiÕn Th¾ng, Ph¹m SÜ An b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : V 10199/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95024

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÊt l­îng t¨ng tr­ëng


ThÕ giíi: Mét thËp niªn nh×n l¹i: S¸ch tham kh¶o / Lª ThÕ MÉu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49872, Vb 49873/ VTTKHXH / Mfn: 95531

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

ThÕ kØ 21; ThÕ giíi
Thu hót vµ sö dông ODA vµo ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ ë ViÖt Nam/ Ph¹m ThÞ Tóy . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : V 10285/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95087

Tõ kho¸ : Vèn ODA; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam

Toµn cÇu ho¸ héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: Tõ gãc nh×n triÕt häc ®­¬ng ®¹i / Hå B¸ Th©m, NguyÔn ThÞ Hång DiÔm ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 708 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49761, Vb 49762/ VTTKHXH / Mfn: 95475

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp quèc tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

TriÕt häc x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tr¸ch nhiÖm x· héi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng: Kû yÕu héi th¶o / Ph¹m V¨n §øc . - H. : KHXH, 2011 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VL 681/ VTAMLY / Mfn: 95211

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Doanh nghiÖp; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


Trung Quèc - T¨ng tr­ëng vµ chuyÓn ®æi kinh tÕ: 1949 - 2009 / Ph¹m SÜ Thµnh . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 762 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11434/ VTTKHXH / Mfn: 95642

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChuyÓn ®æi kinh tÕ; 1949-2009; Trung Quèc


T­ duy chiÕn l­îc: TÝnh nh¹y bÐn trong kinh doanh, chÝnh trÞ vµ cuéc sèng h»ng ngµy / Avinash Dixit, Bary J. Nalebuff; NguyÔn V¨n D©n d. . - H. : KHXH, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VL 702/ VTAMLY / Mfn: 95253

Tõ kho¸ : Kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh; T­ duy kinh doanh;

ChiÕn l­îc chÝnh trÞ; T­ duy chÝnh trÞ


VÊn ®Ò së h÷u vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI = The issues of ownership and sustainable development in Vietnam and China in the early years of the 21st century / L­¬ng ViÖt H¶i ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 10220/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95041

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Së h÷u; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; Kinh tÕ t­ nh©n;

ThÕ kû 21; ViÖt Nam; Trung Quèc
ViÖt Nam sau mét n¨m gia nhËp WTO - T¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : V 10227/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95047

Tõ kho¸ : Gia nhËp WTO; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖc lµm; ViÖt NamVèn con ng­êi ph©n tÝch lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm liªn quan ®Æc biÖt ®Õn gi¸o dôc/ Gary S. Becker . - H. : KHXH, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : VL 701/ VTAMLY / Mfn: 95255

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nguån lùc con ng­êi; Vèn con ng­êi; Gi¸o dôc
Warren Buffett: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh mét nhµ t­ b¶n Mü/ Roger Lowenstein; Minh DiÖu, Ph­¬ng Lan d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49749, Vb 49750/ VTTKHXH / Mfn: 95469

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Chøng kho¸n;

ThÞ tr­êng chøng kho¸n; Doanh nh©n; T¸c phÈm v¨n häc;

Warren Buffet; Mü
WTO vµ hÖ thèng ph©n phèi ViÖt Nam. - H. : Lao ®éng, 2008 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : V 10275/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95080

Tõ kho¸ : HÖ thèng ph©n phèi; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

WTO; Tæ chøc th­¬ng m¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi


XuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam thêi ®æi míi vµ héi nhËp: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u V¨n H­ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49960, Vb 49961/ VTTKHXH / Mfn: 95575

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ThÞ tr­êng lao ®éng;

XuÊt khÈu lao ®éng; ViÖt Nam


ý t­ëng míi tõ c¸c kinh tÕ gia tiÒn bèi: H­íng tíi nh÷ng t­ t­ëng kinh tÕ hiÖn ®¹i / Toddg G. Buchholz; Ph¹m Hång B¾c, Bïi Ngäc S¬n d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9439, Vb 9440/ VTRIETHOC / Mfn: 95318

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; ThÞ tr­êng kinh tÕ;

Nhµ kinh tÕ tiÒn bèi; T­ t­ëng kinh tÕ


LÞch sö

Ai lªn qu¸n Dèc, chî GiÇu... / Ph¹m Xu©n Nam ch.b. . - In lÇn 2 cã bæ sung, söa ch÷a . H. : KHXH, 2010 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7590/ VSUHOC / Mfn: 95124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; §×nh; §Òn; Phè Phï L­u;

Ph­êng §«ng Ngµn; ThÞ x· Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Almanach 5000 n¨m nÒn v¨n minh thÕ giíi/ Chu H÷u ChÝ, Kh­¬ng ThiÕu Ba ch.b.; Trung t©m Unesco d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 2140 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3075/ VTONGIAO / Mfn: 95359

Tõ kho¸ : Almanach; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

V¨n minh nh©n lo¹i; ThÕ giíi
Almanach - LÞch sö v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ T¹ Ngäc LiÔn, §ç V¨n Ninh, Bïi ThiÕt, Tr­¬ng Th©u . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 894 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3034/ VTONGIAO / Mfn: 95400

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; D©n téc; Nh©n vËt lÞch sö;

Danh nh©n v¨n ho¸; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ChÕ ®é x· héi; ViÖt Nam
An Nam chÝ l­îc/ Lª T¾c . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3275/ VTONGIAO / Mfn: 95409

Tõ kho¸ : LÞch sö; Nguån sö liÖu; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


BÕn Tre ®ång khëi vµ ®éi qu©n tãc dµi. - H. : Phô n÷, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5089/ VSUHOC / Mfn: 95134

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Nh©n vËt lÞch sö; NghÖ thuËt qu©n sù;

§éi qu©n tãc dµi; HiÖn ®¹i; TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam
1000 c©u hái - ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3279/ VTONGIAO / Mfn: 95412

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh; §iÒu kiÖn x· héi;

D©n c­; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


1000 c©u hái - ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3277/ VTONGIAO / Mfn: 95413

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh; §iÒu kiÖn x· héi;

D©n c­; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50006, Vb 50007/ VTTKHXH / Mfn: 95598

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ¶ RËp; Ph­¬ng §«ng


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50008, Vb 50009/ VTTKHXH / Mfn: 95599

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸;

LÞch sö v¨n minh; Cæ ®¹i; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y
C¸c n÷ t¸c gia H¸n N«m ViÖt Nam/ §ç ThÞ H¶o . - H. : KHXH, 2010 . - 998 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2299/ VSUHOC / Mfn: 95155

Tõ kho¸ : N÷ t¸c gi¶; Ch÷ H¸n N«m; Trung ®¹i; ViÖt Nam

ChiÕn th¾ng §«ng Bé §Çu vµ Th¸i s­ TrÇn Thñ §é. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2315, Vv 1712/ VSUHOC / Mfn: 95168

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m;

Trung ®¹i; TrÇn Thñ §é; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc: 1848 - 1883/ NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7580/ VSUHOC / Mfn: 95114

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; Thêi Tù §øc;

1848-1883; ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ngµy nµy n¨m x­a. T. 1 / T¹p chÝ X­a vµ Nay . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1700/ VSUHOC / Mfn: 95151

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Chóa TrÞnh C­¬ng cuéc ®êi vµ sù nghiÖp: Kû yÕu héi th¶o khoa häc / Héi khoa häc lÞch sö Hµ Néi, Héi ®ång hä TrÞnh Th¨ng Long Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010- 578 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5075/ VSUHOC / Mfn: 95126

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Kû yÕu héi th¶o;

Trung ®¹i; Chóa TrÞnh; TrÞnh C­¬ng; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ sù kiÖn lÞch sö. T. 1 : Nh©n vËt lÞch sö / Ph¹m Hïng ch.b. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2011 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11413, Vv 11414/ VTTKHXH / Mfn: 95629

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Thñ t­íng; §¹i t­íng; Anh hïng d©n téc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ViÖt Nam
Con ng­êi vµ sù kiÖn lÞch sö. T. 2 : Nh÷ng chiÕn dÞch vµ c¸c trËn ®¸nh oai hïng trong lÞch sö d©n téc ViÖt Nam / Ph¹m Hïng ch.b. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2011 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11415, Vv 11416/ VTTKHXH / Mfn: 95630

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn dÞch; TrËn ®¸nh;

NghÖ thuËt qu©n sù; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1075-1975; ViÖt Nam
Cæ sö c¸c quèc gia Ên §é ho¸ ë ViÔn §«ng/ G. CoedÌs; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3214/ VTONGIAO / Mfn: 95382

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; Nguån gèc d©n téc; Ên §é ho¸;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÔn §«ng; Ch©u ¸
235 danh nh©n c¸ch m¹ng tiªu biÓu trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü x©m l­îc/ Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2011. - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11411, Vv 11412/ VTTKHXH / Mfn: 95628

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nhµ qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Di tÝch lÞch sö vµ di s¶n v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Thuú Linh, ViÖt Trinh s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11403, Vv 11404/ VTTKHXH / Mfn: 95624

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö;

Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; ViÖt Nam
tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương