S¸ch míi sè 03/2012


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ngtải về 0.88 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2324/ VSUHOC / Mfn: 95182

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1090 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2323/ VSUHOC / Mfn: 95181

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; §Þa chÝ; HuyÖn Yªn §Þnh; TØnh Thanh Ho¸;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1428 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2328/ VSUHOC / Mfn: 95176

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 564 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3068/ VTONGIAO / Mfn: 95356

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi;

ViÖt Nam


Gi¸ trÞ v¨n ho¸ Khmer vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Huúnh Thanh Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49958, Vb 49959/ VTTKHXH / Mfn: 95574

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; D©n téc Khmer;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam


H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 1 : H¸t Quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë B¾c Quang, Quang B×nh, B¾c Mª / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49748/ VTTKHXH / Mfn: 95468

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §¸m c­íi; ¢m nh¹c d©n gian;

H¸t Quan lµng; D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé/ Vò Duy MÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7588, §Vb 5084/ VSUHOC / Mfn: 95122

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng x·; Céng ®ång lµng x·;

§ång b»ng B¾c bé; ViÖt Nam


Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t DËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9361 / VTRIETHOC / Mfn: 95269

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; ¢m nh¹c d©n gian;

LÔ héi h¸t DËm; Lµng QuyÓn S¬n;

HuyÖn Kim B¶ng; T×nh Hµ Nam; ViÖt Nam
Lµng nghÒ s¬n quang C¸t §»ng x­a vµ nay/ NguyÔn Lan H­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49906, Vb 49907/ VTTKHXH / Mfn: 95548

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ s¬n quang; Lµng C¸t §»ng;

X· Yªn TiÕn; HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Lµng nghÒ vµ nh÷ng lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9355/ VTRIETHOC / Mfn: 95263

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


Lµng ë ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2386, Vv 2387/ VTAMLY / Mfn: 95245

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ lµng; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian ; ViÖt Nam


LÔ héi H»ng Nga/ TriÒu ¢n . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2285/ VTAMLY / Mfn: 95186

Vb 9363/ VTRIETHOC / Mfn: 95271Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


LÔ héi T©y Nguyªn = Festivals in the Central Highlands of Vietnam / TrÇn Phong . - H.: ThÕ giíi, 2008 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3051/ VTONGIAO / Mfn: 95465

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
LÔ tang cña ng­êi Raglai cùc Nam Trung Bé/ H¶i Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010. - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2323/ VTAMLY / Mfn: 95201

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Tang lÔ; D©n téc Raglai; Nam Trung Bé; ViÖt Nam


Lªn ®ång: Hµnh tr×nh cña thÇn linh vµ th©n phËn / Ng« §øc ThÞnh . - Tb. lÇn 1, cã bæ sung . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 352tr.

Ký hiÖu kho : Vb 844/ VTAMLY / Mfn: 95238

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t©m linh; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lªn ®ång; ViÖt Nam
LuËn vÒ biÕu tÆng: H×nh thøc vµ lý do cña sù trao ®æi trong c¸c x· héi cæ s¬ = Essai sur le don : Forme et raison de l'Ðchange dans les sociÐtÐs archaiques / Marcel Mauss; NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49838, Vb 49839/ VTTKHXH / Mfn: 95514

Tõ kho¸ : Nh©n häc x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

BiÕu tÆng; Quµ tÆng; Cæ ®¹i; ThÕ giíi


MÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÊp b¸ch liªn quan ®Õn mèi quan hÖ d©n téc hiÖn nay/ Phan H÷u DËt ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7634, §Vb 3903/ VSUHOC / Mfn: 95140

Tõ kho¸ : Quan hÖ d©n téc; Xung ®ét d©n téc; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Mét chuyÕn du hµnh ®Õn xø Nam Hµ: 1792 - 1793 / J. Barrow; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2979/ VTONGIAO / Mfn: 95461

Tõ kho¸ : KÝ sù ®i ®­êng; Con ng­êi; X· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Bu«n b¸n; ThÕ kû 18; §µ N½ng; ViÖt Nam; Anh


Mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore) §«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3264/ VTONGIAO / Mfn: 95430

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Folklore;

Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian; §«ng Nam ¸


NghÒ dÖt vµ phong tôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9369/ VTRIETHOC / Mfn: 95277

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NghÒ truyÒn thèng; NghÒ dÖt;

Phong tôc tËp qu¸n; Trang phôc cæ truyÒn;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2324/ VTAMLY / Mfn: 95205

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi;

D©n téc Ch¨m Ahiªr; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt NamNg­êi Gi¸y ë ViÖt Nam = The Giay in Vietnam / Vò Quèc Kh¸nh ch.b.; TrÇn B×nh, Hoµng Thanh LÞch b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50035, Vb 50036/ VTTKHXH / Mfn: 95613

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; LÔ héi; D©n téc Gi¸y;

S¸ch ¶nh; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Ng­êi L« L« ë ViÖt Nam = The LoLo in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; Ph¹m Trung Ph­¬ng, TrÇn B×nh b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50031, Vb 50032/ VTTKHXH / Mfn: 95611

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc L« L«; S¸ch ¶nh;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Ng­êi Mn«ng ë ViÖt Nam = The Mnong in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b; TrÇn TÊn VÞnh, NguyÔn B¶o C­¬ng b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50033, Vb 50034/ VTTKHXH / Mfn: 95612

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc Mn«ng; S¸ch ¶nh;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Ng­êi Phï L¸ ë ViÖt Nam = The PhuLa in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; Ngäc Tu©n, Vò Long b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50029, Vb 50030/ VTTKHXH / Mfn: 95610

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc Phï L¸; S¸ch ¶nh;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Nh÷ng kÎ s¨n m¸u/ Le Pichon; T¹ §øc d. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 4979, Vb 49800/ VTTKHXH / Mfn: 95494

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc C¬ tu; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Ho¸/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9372/ VTRIETHOC / Mfn: 95280

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Lµng cæ; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Ph©n t©m häc vµ tÝnh c¸ch d©n téc/ §ç Lai Thuý b.s., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3235/ VTONGIAO / Mfn: 95373

Tõ kho¸ : Ph©n t©m häc; TÝnh c¸ch d©n téc; T©m lý häc y häc;

BÖnh tinh thÇn; T©m lý häc d©n téc; ThÕ giíi


Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2010. - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2302/ VTAMLY / Mfn: 95196

Vb 9356/ VTRIETHOC / Mfn: 95264Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ; D©n téc M­êng;

Ng­êi M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


T©m linh ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2008. - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2971/ VTONGIAO / Mfn: 95460

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam; Trung Quèc


Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49876, Vb 49877/ VTTKHXH / Mfn: 95533

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long thÕ kû 17 ®Õn thÕ kû 19 qua t­ liÖu n­íc ngoµi/ Chu Xu©n Giao ch.b.; NguyÔn ThÞ L­¬ng b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7573/ VSUHOC / Mfn: 95107

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §êi sèng tinh thÇn;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; T­ liÖu lÞch sö;

ThÕ kû 17-19; Ng­êi n­íc ngoµi; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng phån thùc trong lÔ héi d©n gian ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé/ Vò Anh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2352/ VTAMLY / Mfn: 95222

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

TÝn ng­ìng phån thùc; Ng­êi ViÖt; B¾c Bé; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng §¹t V¨n ch.b.; TrÇn Anh §µo d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3263/ VTONGIAO / Mfn: 95431

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

Phong tôc tËp qu¸n; X· héi d©n gian; KØ yÕu;

Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 138/ VTAMLY / Mfn: 95233

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸;

ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 2014 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 139/ VTAMLY / Mfn: 95235

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèn kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸;

ViÖt Nam
Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49902, Vb 49903/ VTTKHXH / Mfn: 95546

Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi Th¸i ®en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2286/ VTAMLY / Mfn: 95183

Vb 9357 / VTRIETHOC / Mfn: 95265Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi Th¸i ®en; M­êng Lß; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta ¤ih huyÖn A L­íi tØnh Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9370/ VTRIETHOC / Mfn: 95278

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc Ta ¤ih; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2321/ VTAMLY / Mfn: 95200

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9358/ VTRIETHOC / Mfn: 95266

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Ng­êi Kh¸ng; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9364/ VTRIETHOC / Mfn: 95272

Vv 2276/ VTAMLY / Mfn: 95199Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng; Ph­¬ng ng÷;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9365/ VTRIETHOC / Mfn: 95273

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng nghÒ truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9374 / VTRIETHOC / Mfn: 95282

Vv 2287/ VTAMLY / Mfn: 95184Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9375/ VTRIETHOC / Mfn: 95283

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi héi tô vµ táa s¸ng/ TrÇn V¨n BÝnh ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7585/ VSUHOC / Mfn: 95119

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49908, Vb 49909/ VTTKHXH / Mfn: 95549

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc S¸n D×u; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¢u/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49886, Vb 49887/ VTTKHXH / Mfn: 95538

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u ¢u
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u Mü/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49888, Vb 49889/ VTTKHXH / Mfn: 95539

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u Mü
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u §¹i D­¬ng/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49890, Vb 49891/ VTTKHXH / Mfn: 95540

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u §¹i D­¬ng


V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¸/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49892, Vb 49893/ VTTKHXH / Mfn: 95541

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u ¸
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u Phi/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49894, Vb 49895/ VTTKHXH / Mfn: 95542

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u Phi
V¨n ho¸ truyÒn thèng lµng cæ LÖ MËt/ T¹ Duy HiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3240/ VTONGIAO / Mfn: 95368

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ; LÔ héi; TruyÒn thuyÕt;

Di tÝch; Nghi lÔ; Lµng LÖ MËt; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2349/ VTAMLY / Mfn: 95219

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng x·;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2316/ VSUHOC / Mfn: 95171

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

§¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt; Sù kiÖn t«n gi¸o;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2317/ VSUHOC / Mfn: 95172

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

Phong tôc d©n gian; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2318/ VSUHOC / Mfn: 95173

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

Phong tôc d©n gian; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y b¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H. : KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2304/ VTAMLY / Mfn: 95187

Vb 9359/ VTRIETHOC / Mfn: 95267Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Thê cóng; Thê S¬n Tinh; LÔ héi; Hµ T©y;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc
C¸c nÒn v¨n ho¸ cæ ViÖt Nam: Tõ thêi nguyªn thñy ®Õn thÕ kû XIX/ Hoµng Xu©n Chinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5080/ VSUHOC / Mfn: 95131

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc; NÒn v¨n ho¸ cæ; Cæ ®¹i; ThÕ kû 19; ViÖt Nam
Nghiªn cøu ®« thÞ cæ Héi An: Tõ quan ®iÓm Kh¶o cæ häc lÞch sö / Kikuchi Sellchi; §«ng VÜnh b.t.; NguyÔn V¨n Kim h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2312, Vv 1710/ VSUHOC / Mfn: 95165

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Di chØ kh¶o cæ; §« thÞ cæ; Héi An; TØnh Qu¶ng Nam;

ViÖt Nam
Khoa häc tù nhiªn. KhKt. KhCN. Y tÕ. ®Þa lý
BiÓn §«ng vµ h¶i ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu täa ®µm khoa häc. - H. : Tri thøc, 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5076, Vb 7593/ VSUHOC / Mfn: 95127

Tõ kho¸ : H¶i ®¶o; B¶n ®å h¶i ®¶o; Chñ quyÒn biÓn; LuËt biÓn;

Hoµng Sa; Tr­êng Sa; BiÓn §«ng; ViÖt Nam


Bill Gates: Tham väng lín lao vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Õ chÕ Microsoft/ James Wallace, Jim Erickson; NguyÔn Tè Nguyªn b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49753, Vb 49754/ VTTKHXH / Mfn: 95471

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; Doanh nh©n; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp kinh doanh; T¸c phÈm v¨n häc; Bill Gates; Mü


C¸i toµn thÓ vµ trËt tù Èn/ David Bohm; TiÕt Hïng Th¸i d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49809, Vb 49810/ VTTKHXH / Mfn: 95499

Tõ kho¸ : VËt lÝ häc; LÝ thuyÕt vËt lÝ; ThuyÕt l­îng tö;

VËt chÊt; ý thøc; David Bohm; Anh


Con ng­êi - v¨n ho¸, quyÒn vµ ph¸t triÓn/ Mai Quúnh Nam ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : V 10215/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95038

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2324/ VSUHOC / Mfn: 95182

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn ThiÖu Ho¸/ HuyÖn ñy - H§ND - UBND huyÖn ThiÖu Ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 1022 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2325/ VSUHOC / Mfn: 95178

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; HuyÖn ThiÖu Ho¸;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2327/ VSUHOC / Mfn: 95180

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn TriÖu S¬n/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 1020 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2326/ VSUHOC / Mfn: 95179

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; Kinh tÕ; V¨n ho¸; X· héi;

HuyÖn TriÖu S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Namtải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương