S¸ch míi sè 03/2012tải về 0.88 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.88 Mb.
#1471
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 03/2012


S¸ch míi sè 03/2012


ChÝnh trÞ

B¸o c¸o tæng kÕt 20 n¨m thùc hiÖn c­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi (1991 - 2011): L­u hµnh néi/ TiÓu ban tæng kÕt, bæ sung vµ ph¸t triÓn C­¬ng lÜnh n¨m 1991/ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5057/ VSUHOC / Mfn: 95135

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ; C­¬ng lÜnh 1991;

Bµi häc kinh nghiÖm; ChiÕn l­îc; B¸o c¸o; 1991-2011;

ViÖt Nam
C¸c c­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam/ Lª MËu H·n . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : V 10228/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95048

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng; ViÖt Nam
CÈm nang hái vµ ®¸p dµnh cho c¸c c¸n bé cÊp uû §¶ng. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3106/ VTONGIAO / Mfn: 95405

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng viªn; C¸n bé cÊp ñy;

CÈm nang; ViÖt Nam


Ch©u Phi nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ chñ yÕu hiÖn nay/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b.; Ng« M¹nh L©m, KiÒu Thanh Nga, Ph¹m ThÞ Kim HuÕ b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7574/ VSUHOC / Mfn: 95108

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ;

Nhµ n­íc; §¶ng chÝnh trÞ; Tæ chøc chÝnh trÞ;

Quan hÖ ngo¹i giao; ViÖt Nam; Ch©u Phi
ChiÕn l­îc "H­ng biªn phó d©n" cña Trung Quèc/ NguyÔn V¨n C¨n ch.b.; §»ng Thµnh §¹t, NguyÔn Xu©n C­êng, Bïi ThÞ Thanh H­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3254/ VTONGIAO / Mfn: 95436

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

ChiÕn l­îc "H­ng biÕn phó d©n"; Trung Quèc


ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7571/ VSUHOC / Mfn: 95105

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; WTO; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch øng phã khñng ho¶ng kinh tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh Quang, §oµn Xu©n Thñy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9407, Vb 9408/ VTRIETHOC / Mfn: 95301

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

ChÝnh s¸ch thuÕ; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam


Chñ nghÜa tù do míi/ Ph¹m Quèc Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9441, Vb 9442/ VTRIETHOC / Mfn: 95319

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa tù do míi;

Häc thuyÕt kinh tÕ; Chñ nghÜa träng tiÒn;

Häc thuyÕt träng cung
C«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt cña §¶ng, Nhµ n­íc ë c¸c ban, c¬ quan §¶ng trùc thuéc Trung ­¬ng/ Ph¹m V¨n Thä . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 10223/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95044

Tõ kho¸ : B¶o vÖ bÝ mËt; C«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt;

BÝ mËt nhµ n­íc; BÝ mËt §¶ng; ViÖt Nam


C«ng t¸c gi¸m s¸t trong §¶ng giai ®o¹n hiÖn nay/ §Æng §×nh Phó, TrÇn Duy H­ng ch.b. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : V 10240/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95056

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Gi¸m s¸t; Gi¸m s¸t ®¶ng; ViÖt Nam
C«ng t¸c t­ t­ëng lý luËn thêi kú míi: Thùc tr¹ng, quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9393, Vb 9394/ VTRIETHOC / Mfn: 95294

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c lý luËn; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; §æi míi c«ng t¸c t­ t­ëng; ViÖt Nam


C«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc thêi kú c¶i c¸ch më cöa: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m TÊt Th¾ng, NguyÔn Thóy Anh, Phïng V¨n §«ng s.t., t.ch. . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9399, Vb 9400/ VTRIETHOC / Mfn: 95297

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c lý luËn; C«ng t¸c t­ t­ëng;

§æi míi lý luËn; ChiÕn l­îc c¶i c¸ch; Bµi häc kinh nghiÖm;

Trung Quèc
Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn trong thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3269/ VTONGIAO / Mfn: 95425

V 10207, V 10167/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95031Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi; TriÒu Tiªn


§¹i c­¬ng lÞch sö t­ t­ëng chÝnh trÞ ViÖt Nam tõ thÕ kû 15 ®Õn thÕ kû 19/ NguyÔn Hoµi V¨n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9417, Vb 9418/ VTRIETHOC / Mfn: 95306

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; ThÕ kû 15 -19; ViÖt Nam
§¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn - Néi dung vµ ph­¬ng thøc cÇm quyÒn cña §¶ng/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b.; Ng«n Huy §øc, L­u V¨n Qu¶ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9423, Vb 9424/ VTRIETHOC / Mfn: 95309

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng giai cÊp n«ng d©n trong giai ®o¹n hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Ng« Huy TiÕp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9380 , Vb 9381/ VTRIETHOC / Mfn: 95287

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Giai cÊp n«ng d©n; X©y dùng giai cÊp n«ng d©n


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam víi viÖc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn §×nh Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49793, Vb 49794/ VTTKHXH / Mfn: 95491

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

C¶i c¸ch hµnh chÝnh; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o c«ng t¸c t­ t­ëng trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Danh TiÕn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9455, Vb 9456 / VTRIETHOC / Mfn: 95326

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

Thêi kú ®æi míi; Ph­¬ng ph¸p l·nh ®¹o; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn ThÞ Thanh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49900, Vb 49901/ VTTKHXH / Mfn: 95545

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

ChÝnh s¸ch x· héi; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


§¶ng viªn lµm kinh tÕ t­ nh©n - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ TrÇn NguyÔn Tuyªn ch.b. . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : V 10261/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95073

Tõ kho¸ : §¶ng viªn; Kinh tÕ t­ nh©n; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam
§oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh - Nh÷ng mèc son vµng/ Thuú Linh, ViÖt Trinh . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11401, Vv 11402/ VTTKHXH / Mfn: 95623

Tõ kho¸ : Thanh niªn; §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
§æi míi c«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc/ Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b.; NguyÔn Thóy Anh, Phïng V¨n §«ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 364 tr.Ký hiÖu kho : Vb 9443, Vb 9444/ VTRIETHOC / Mfn: 95320

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c lý luËn; X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

ViÖt Nam
§æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng trùc thuéc §¶ng bé khèi c¸c c¬ quan Trung ­¬ng/ Hoµng Xu©n Cõ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 122 tr.

Ký hiÖu kho : V 10309, V 10310/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95100

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam


§ét ph¸ kinh tÕ ë Trung Quèc: 1978 - 2008 / Ng« HiÓu Ba; NguyÔn ThÞ Thu H»ng d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1612/ VTRIETHOC / Mfn: 95338

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§ét ph¸ kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ; 1978-2008; Trung Quèc


§­êng lèi, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m B×nh Minh ch.b.; §Æng §×nh Quý, NguyÔn Vò Tïng, §ç Thanh H¶i b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49813, Vb 49814/ VTTKHXH / Mfn: 95501

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn l­îc ngo¹i giao; ViÖt Nam


Giíi thiÖu chiÕn l­îc quèc gia phßng, chèng tham nhòng ®Õn n¨m 2020/ NguyÔn Quèc HiÖp ch.b.; §inh V¨n Minh, TrÇn V¨n Long, NguyÔn TuÊn Khanh, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 144 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49896, Vb 49897/ VTTKHXH / Mfn: 95543

Tõ kho¸ : Tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng; ViÖt Nam
Gi÷ v÷ng nÒn t¶ng t­ t­ëng, t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong t×nh h×nh míi/ NguyÔn TiÕn Quèc ch.b.; Lª Minh Vô, Tr­¬ng Thµnh Trung, NguyÔn B¸ D­¬ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9382, Vb 9383/ VTRIETHOC / Mfn: 95288

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

Vai trß l·nh ®¹o; §­êng lèi l·nh ®¹o; ViÖt Nam


Gãp phÇn nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam/ Tr­¬ng Minh Dôc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 619 tr.

Ký hiÖu kho : V 10233/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95049

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö ®¶ng;

X©y dùng ®¶ng; ViÖt Nam
Ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi: Lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam. S¸ch chuyªn kh¶o / Ng« Th¾ng Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49916, Vb 49917/ VTTKHXH / Mfn: 95553

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; LÝ luËn; ViÖt Nam


Hå Tïng MËu - Ng­êi céng s¶n kiªn trung, mÉu mùc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49797, Vb 49798/ VTTKHXH / Mfn: 95493

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; KØ yÕu; Héi th¶o;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Hå Tïng MËu; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ øng phã chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam: Mét n¨m nh×n l¹i / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1610/ VTRIETHOC / Mfn: 95336

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Suy tho¸i kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : V 10192/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95017

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Kinh tÕ khu vùc; TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2008; 2009; ThÕ giíi
Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: V­ît qua suy gi¶m, t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng sau §¹i héi XI cña §¶ng / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49898, Vb 49899/ VTTKHXH / Mfn: 95544

Tõ kho¸ : Suy gi¶m kinh tÕ; §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2010; ViÖt Nam


LÞch sö c¸ch m¹ng x· §«ng Ng¹c, huyÖn Tõ Liªm - Thµnh phè Hµ Néi 1930 - 2010/ §¶ng bé x· §«ng Ng¹c . - H. : Thèng kª, 2010 . - 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7589/ VSUHOC / Mfn: 95123

Tõ kho¸ : LÞch sö §¶ng bé; §Êu tranh c¸ch m¹ng; 1930 - 2010;

X· §«ng Ng¹c; HuyÖn Tõ Liªm; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1699 / VSUHOC / Mfn: 95148

Vv 1608/ VTRIETHOC / Mfn: 95334Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


LÞch sö §¶ng bé huyÖn §«ng TriÒu. T. 1 : 1930 - 1975 / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé huyÖn §«ng TriÒu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49771, Vb 49772/ VTTKHXH / Mfn: 95480

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé; 1930-1975;

HuyÖn §«ng TriÒu; TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt NamLÞch sö §¶ng bé tØnh B¾c Ninh (1926 - 2008) / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé tØnh B¾c Ninh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 676 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2301/ VSUHOC / Mfn: 95157

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng bé;

1926-2008; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé tØnh Lµo Cai (1947 - 2007) / Ban ChÊp hµng §¶ng bé tØnh Lµo Cai . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5088/ VSUHOC / Mfn: 95133

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng bé; §¶ng bé;

1947-2007; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


LÞch sö Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam vµ c¸c kú §¹i héi/ Ph¹m Hïng ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11423, Vv 11424/ VTTKHXH / Mfn: 95634

Tõ kho¸ : Cùu chiÕn binh; Héi Cùu chiÕn binh;

Biªn biªn sö kiÖn; §¹i héi; C¬ cÊu tæ chøc;

ViÖt Nam
LÞch sö MÆt trËn Tæ quèc tØnh Th¸i B×nh: 1930 - 2010 / Uû ban MÆt trËn Tæ quèc tØnh Th¸i B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49837/ VTTKHXH / Mfn: 95513

Tõ kho¸ : MÆt trËn Tæ quèc; MÆt trËn nh©n d©n;

LÞch sö ph¸t triÓn; 1930-2010;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 652 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1616, Vv 1617/ VTRIETHOC / Mfn: 95340

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ së lý luËn;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam
MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam - Qu¸ khø vµ hiÖn t¹i/ TrÇn HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49948, Vb 49949/ VTTKHXH / Mfn: 95569

Tõ kho¸ : MÆt trËn Tæ quèc; MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt;

LÞch sö ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn/ Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b.; NguyÔn Thóy Anh, Phïng V¨n §«ng, Ph¹m HiÖp b.s., t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9395, Vb 9396/ VTRIETHOC / Mfn: 95295

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c lý luËn; Lý luËn; Thùc tiÔn;

ViÖt Nam

Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t quyÒn lùc trong x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Ngäc §­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49882, Vb 49883/ VTTKHXH / Mfn: 95536

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


N©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn d©n chñ trong c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ thi hµnh kû luËt trong §¶ng/ Lª V¨n Gi¶ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . 170 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49844, Vb 49845/ VTTKHXH / Mfn: 95517

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; D©n chñ; KiÓm tra;

Gi¸m s¸t; KØ luËt; ViÖt Nam


Nghiªn cøu x©y dùng c­¬ng lÜnh §¶ng Céng s¶n Trung Quèc/ Chu KÝnh Thanh; Hoµng V¨n TuÊn, NguyÔn Mai Ph­¬ng d.; Hoµng V¨n TuÊn, NguyÔn M¹nh Hïng h.®. .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49757, Vb 49758/ VTTKHXH / Mfn: 95473

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ; Trung Quèc
Ngo¹i giao Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa hai m­¬i n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ Lª V¨n Mü ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49982, Vb 49983/ VTTKHXH / Mfn: 95586

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ngo¹i giao;

C«ng t¸c ngo¹i giao; ThÕ kØ 21; Trung Quèc; ThÕ giíi


Ngo¹i giao Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa: 1978 - 2008 / Lª V¨n Mü ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7576/ VSUHOC / Mfn: 95110

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1978-2008; Trung Quèc; ThÕ giíi


Ngän cê vÎ vang: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam (20/12/1960 - 20/12/2010)/ §inh Phong, TrÇn Thanh Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2314/ VSUHOC / Mfn: 95167

Tõ kho¸ : MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam;

LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
NhËt B¶n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam, Lµo vµ Campuchia trong giai ®o¹n hiÖn nay/ Hoµng ThÞ Minh Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1602, Vv 1603/ VTRIETHOC / Mfn: 95331

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; NhËt B¶n; ViÖt Nam;

Lµo; Campuchia
NhËt hoµng Hirohito vµ c«ng cuéc kiÕn thiÕt n­íc NhËt hiÖn ®¹i/ Herbert P. Bix; NguyÔn Hång T©m, TrÞnh Minh Hïng, NguyÔn ChÝ TuyÕn d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 700 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1709/ VSUHOC / Mfn: 95139

Vv 1619/ VTRIETHOC / Mfn: 95342Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp chÝnh trÞ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Hirohito; NhËt B¶n


Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn phßng, chèng suy tho¸i t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng trong c¸n bé, ®¶ng viªn/ Vò V¨n Phóc, Ng« V¨n Th¹o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49842, Vb 49843/ VTTKHXH / Mfn: 95516

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

§¹o ®øc; Lèi sèng; C¸n bé; §¶ng viªn; ViÖt Nam


Nh÷ng nh©n tè míi t¸c ®éng ®Õn triÓn väng cña chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn An Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 280tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9445, Vb 9446/ VTRIETHOC / Mfn: 95321

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ChÕ ®é x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi trong c­¬ng lÜnh: Bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011. S¸ch tham kh¶o / Tr­¬ng Giang Long, TrÇn Hoµng Ng©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49775, Vb 49775/ VTTKHXH / Mfn: 95482

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Kinh tÕ; X· héi; 2011; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9461, Vb 9462/ VTRIETHOC / Mfn: 95329

Vv 2350/ VTAMLY / Mfn: 95220Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2011-2020; ViÖt Nam


Ph©n tÝch x· héi quèc gia d©n téc vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam/ Ban Ph¸t triÓn x· héi, Vô Ph¸t triÓn bÒn v÷ng- Khu vùc §«ng ¸ Th¸i B×nh D­¬ng . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : VL 696/ VTAMLY / Mfn: 95231

Tõ kho¸ : Ph©n tÝch x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; VÊn ®Ò d©n téc;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


Phong trµo Kh«ng liªn kÕt trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ/ NguyÔn ThÞ Thuý Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49970, Vb 49971/ VTTKHXH / Mfn: 95580

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ;

Phong trµo Kh«ng liªn kÕt; ThÕ giíi
Qua nh÷ng chÆng ®­êng dùng n­íc, gi÷ n­íc, ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt n­íc: Håi øc / Vò Oanh . - H. : Q§ND, 2009 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7567/ VSUHOC / Mfn: 95101

Tõ kho¸ : Håi ký; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Ph¸t triÓn x· héi;

X©y dùng ®Êt n­íc; ViÖt Nam


Quan hÖ Mü - ASEAN 1967 - 1997: LÞch sö vµ triÓn väng / Lª V¨n Anh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : V 10255/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95068

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ASEAN; Mü


Quan hÖ Mü - Trung hîp t¸c vµ c¹nh tranh, luËn gi¶i d­íi gãc ®é c©n b»ng quyÒn lùc: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng ch.b.; Lª H¶i B×nh, L¹i Th¸i B×nh, NguyÔn Thanh H¶i, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49825, Vb 49826/ VTTKHXH / Mfn: 95507

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; QuyÒn lùc; Mü; Trung Quèc


Quan hÖ ViÖt Nam - Hµn Quèc tõ n¨m 1992 ®Õn nay vµ triÓn väng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020/ NguyÔn Hoµng Gi¸p, NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn V¨n D­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49924, Vb 49925/ VTTKHXH / Mfn: 95557

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

1992-2020; ViÖt Nam; Hµn Quèc
QuyÒn lùc trong quan hÖ quèc tÕ: LÞch sö vµ vÊn ®Ò. S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng Kh¾c Nam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49773, Vb 49774/ VTTKHXH / Mfn: 95481

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ; ThÕ giíi
Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49980, Vb 49981/ VTTKHXH / Mfn: 95585

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Sø mÖnh cao c¶ lÞch sö vÎ vang trong 80 n¨m l·nh ®¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam n¨m 1930 - 2010. - H. : Lao ®éng, 2009 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : V 10234/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95050

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

LÞch sö ®¶ng; C¸ch m¹ng; ViÖt Nam


Sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c §¶ng Céng s¶n vµ c¸nh t¶ trªn thÕ giíi hiÖn nay/ NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b.; NguyÔn ThÞ QuÕ, Th¸i V¨n Long b.s. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2006 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : V 10193/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95018

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng C¸nh t¶;

Phong trµo céng s¶n quèc tÕ; ThÕ giíi


Sù thËt vÊn ®Ò d©n chñ vµ nh©n quyÒn trong chiÕn l­îc "diÔn biÕn hoµ b×nh" ë ViÖt Nam/ Tr­¬ng Thµnh Trung ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49817, Vb 49818/ VTTKHXH / Mfn: 95503

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; D©n chñ; Nh©n quyÒn;

ChiÕn l­îc diÔn biÕn hoµ b×nh; ViÖt Nam


Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930 - 1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5086/ VSUHOC / Mfn: 95137

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quèc tÕ céng s¶n;

§¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng; Quan ®iÓm c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; 1930-1941; ViÖt Nam
T¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng/ Cao V¨n Thèng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : V 10263/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95074

Tõ kho¸ : KiÓm tra; Gi¸m s¸t; X©y dùng §¶ng;

Kû luËt §¶ng; ViÖt Nam


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia thÞ tr­êng cña hé n«ng d©n th«ng qua chuçi gi¸ trÞ hµng n«ng s¶n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49940, Vb 49941/ VTTKHXH / Mfn: 95565

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Hµng n«ng s¶n;

N«ng d©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Tþ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1604, / VTRIETHOC / Mfn: 95332

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Kinh nghiÖm quèc tÕ;

Thùc tr¹ng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Th¶m b¹i cña mét "bÇy diÒu h©u".: VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1697/ VSUHOC / Mfn: 95149

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh;

ChiÕn tranh x©m l­îc; ¢m m­u chÝnh trÞ; Thñ ®o¹n chÝnh trÞ;

HiÖn ®¹i; LÞch sö thÕ giíi; Quan hÖ quèc tÕ;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Mü; ViÖt Nam


ThÕ giíi thÕ kû 21 vµ chñ nghÜa x· héi: Héi th¶o lý luËn gi÷a §¶ng Céng s¶n NhËt B¶n vµ §¶ng Céng s¶n Trung Quèc / Tetsuzo Fuwa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9457, Vb 9458/ VTRIETHOC / Mfn: 95327

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa x· héi; Quèc tÕ céng s¶n;

ThÕ kû 21; NhËt B¶n; Trung Quèc


ThÕ giíi: Mét thËp niªn nh×n l¹i: S¸ch tham kh¶o / Lª ThÕ MÉu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49872, Vb 49873/ VTTKHXH / Mfn: 95531

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

ThÕ kØ 21; ThÕ giíi
T×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ trong v¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng/ NguyÔn V¨n Th¹o, NguyÔn ViÕt Th«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49930, Vb 49931/ VTTKHXH / Mfn: 95560

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi 11; ThuËt ng÷; ViÖt Nam


T×m hiÓu v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng XI - §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (®· bæ sung söa ®æi)vµ c¸c quy ®Þnh míi vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së §¶ng/ Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11425/ VTTKHXH / Mfn: 95635

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; V¨n kiÖn; §iÒu lÖ §¶ng;

C«ng t¸c §¶ng; Tæ chøc c¬ së §¶ng; §¹i héi 11; ViÖt Nam


T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng BÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng Ngo¹i giao n¨m 2008 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2309/ VSUHOC / Mfn: 95170

Vv 1611/ VTRIETHOC / Mfn: 95337Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tæng kÕt thùc tiÔn víi viÖc ph¸t triÓn lý luËn vÒ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Phßng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9426/ VTRIETHOC / Mfn: 95311

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; §¶ng Céng s¶n;

Ph¸t triÓn lý luËn; ViÖt Nam


TriÕt lý "DÜ bÊt biÕn øng v¹n biÕn" trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn Hïng HËu ch.b.; NguyÔn ChÝ HiÕu b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49934, Vb 49935/ VTTKHXH / Mfn: 95562

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; TriÕt lÝ x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


TriÕt lý ph¸t triÓn trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lªnin phï hîp víi ViÖt Nam ngµy nay/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49864, Vb 49865, Vb 49865/ VTTKHXH / Mfn: 95527

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; TriÕt lÝ ph¸t triÓn;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


Trung Quèc - T¨ng tr­ëng vµ chuyÓn ®æi kinh tÕ: 1949 - 2009 / Ph¹m SÜ Thµnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 762 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11434/ VTTKHXH / Mfn: 95642

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChuyÓn ®æi kinh tÕ; 1949-2009; Trung Quèc


T­ duy chiÕn l­îc: TÝnh nh¹y bÐn trong kinh doanh, chÝnh trÞ vµ cuéc sèng h»ng ngµy / Avinash Dixit, Bary J. Nalebuff; NguyÔn V¨n D©n d. . - H. : KHXH, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VL 702/ VTAMLY / Mfn: 95253

Tõ kho¸ : Kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh; T­ duy kinh doanh;

ChiÕn l­îc chÝnh trÞ; T­ duy chÝnh trÞ


T­ t­ëng chÝnh trÞ cña T«n Trung S¬n vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam/ NguyÔn Mai Thóy . - H. : Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh, 2010 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : TL 977/ VSUHOC / Mfn: 95153

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

C¸ch m¹ng; T«n Trung S¬n; ViÖt Nam; Trung Quèc


Tù phª b×nh vµ phª b×nh trong c«ng t¸c kiÓm tra, kû luËt ®¶ng/ Bïi V¨n ThÓ ch.b. .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : V 10225/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95046

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Tù phª b×nh; Phª b×nh; Kû luËt ®¶ng
V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ: Chuyªn luËn / Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7584/ VSUHOC / Mfn: 95118

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

B¶n thÓ chÝnh trÞ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1625, Vv 1618/ VTRIETHOC / Mfn: 95341

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Thêi c¬ ph¸t triÓn;

Th¸ch thøc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 537 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3041/ VTONGIAO / Mfn: 95355

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; §¹i héi X;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2302/ VSUHOC / Mfn: 95158

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú ®æi míi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 782 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2303/ VSUHOC / Mfn: 95159

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; NghÞ quyÕt;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø IX Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3225/ VTONGIAO / Mfn: 95380

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 9;

Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng; Kho¸ 10; ViÖt Nam


VÊn ®Ò x©y dùng x· héi hµi hßa x· héi chñ nghÜa cña Trung Quèc/ Hoµng ThÕ Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : V 10282/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95084

Tõ kho¸ : X· héi hµi hßa; X©y dùng x· héi hµi hßa;

ChÝnh s¸ch x· héi; Trung Quèc


VÒ c¸c mèi quan hÖ lín cÇn ®­îc gi¶i quyÕt tèt trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta/ NguyÔn Phó Träng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49846, Vb 49847/ VTTKHXH / Mfn: 95518

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

C«ng cuéc ®æi míi; Chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


VÒ qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o/ Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49922, Vb 49923/ VTTKHXH / Mfn: 95556

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ;

ChÕ ®é d©n chñ; D©n chñ ho¸; ViÖt Nam


VÒ vÊn ®Ò c¶i c¸ch hÖ thèng chÝnh trÞ cña Trung Quèc: §»ng sau nh÷ng ph¸t biÓu g©y tranh c·i cña Thñ t­íng ¤n Gia B¶o / NguyÔn V¨n LËp ch.b. . - H. : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9459, Vb 9460/ VTRIETHOC / Mfn: 95328

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; C¶i c¸ch chÝnh trÞ;

Bµi ph¸t biÓu; Thñ t­íng; ¤n Gia B¶o; Trung Quèc


X©y dùng ®èi t¸c chiÕn l­îc ViÖt Nam - NhËt B¶n: Néi dung vµ lé tr×nh. Kû yÕu Héi th¶o / TrÇn Quang Minh, Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49805, Vb 49806/ VTTKHXH / Mfn: 95497

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; ChiÕn l­îc hîp t¸c;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam; NhËt B¶n


X©y dùng ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9429, Vb 9430 / VTRIETHOC / Mfn: 95313

Tõ kho¸ : X· héi häc khoa häc; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam


X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch an sinh x· héi ViÖt Nam/ Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2354/ VTAMLY / Mfn: 95224

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 679/ VTAMLY / Mfn: 95213

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n ho¸ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn V¨n NhËt . - H. : KHXH, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5078, Vb 7592/ VSUHOC / Mfn: 95129

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; §êi sèng v¨n ho¸;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Chñ nghÜa m¸c lªnin
B¶n chÊt khoa häc vµ c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa M¸c - Lª Nin: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 576 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1606, Vv 1607/ VTRIETHOC / Mfn: 95333

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T¸c phÈm kinh ®iÓn;

B¶n chÊt khoa häc; B¶n chÊt c¸ch m¹ng


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ngµy nµy n¨m x­a. T. 1 / T¹p chÝ X­a vµ Nay . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1700/ VSUHOC / Mfn: 95151

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh triÕt häc/ TrÇn §×nh Th¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9388/ VTRIETHOC / Mfn: 95291

Tõ kho¸ : Duy vËt biÖn chøng; PhÐp biÖn chøng;

H×nh th¸i kinh tÕ x· héi; Lý luËn nhËn thøc;

§Êu tranh giai cÊp; ý thøc x· héi; TriÕt häc con ng­êi
Hái - ®¸p di s¶n vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, phong c¸ch vµ thêi ®¹i Hå ChÝ Minh/ Lª Trung Kiªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11421, Vv 11422/ VTTKHXH / Mfn: 95633

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¹o ®øc Hå ChÝ Minh; HiÖn ®¹i; Hái ®¸p;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Ch©n dung mét t©m hån vµ trÝ tuÖ vÜ ®¹i/ TrÇn V¨n Giµu . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5077/ VSUHOC / Mfn: 95128

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

Nh©n c¸ch Hå ChÝ Minh; Nh©n vËt lÞch sö;

Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh nhµ t­ t­ëng thiªn tµi/ TrÇn Nh©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49759, Vb 49760/ VTTKHXH / Mfn: 95474

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa x· héi;

§oµn kÕt d©n téc; §¶ng cÇm quyÒn; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÊp b¸ch liªn quan ®Õn mèi quan hÖ d©n téc hiÖn nay/ Phan H÷u DËt ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7634, §Vb 3903/ VSUHOC / Mfn: 95140

Tõ kho¸ : Quan hÖ d©n téc; Xung ®ét d©n téc; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ triÕt lý ph¸t triÓn trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Thµnh Duy. - H. : KHXH, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9421, Vb 9422/ VTRIETHOC / Mfn: 95308

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa x· héi;

TriÕt lý ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Quan ®iÓm kinh tÕ vµ chÝnh trÞ vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi trong mét sè t¸c phÈm kinh ®iÓn M¸c - Lªnin/ Ph¹m Ngäc Dòng ch.b.; NguyÔn Kh¾c Thanh, Ng« V¨n L­¬ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49862, Vb 49863/ VTTKHXH / Mfn: 95526

Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; Quan ®iÓm kinh tÕ chÝnh trÞ;

Thêi k× qu¸ ®é; Chñ nghÜa x· héi; C. M¸c;

Ph. ¡ngghen; V.I. Lªnin
Quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ tha ho¸ vµ ý nghÜa cña quan niÖm ®ã ®èi víi ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9433, Vb 9434/ VTRIETHOC / Mfn: 95315

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

Häc thuyÕt M¸c; T­ t­ëng M¸c; Tha ho¸
Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930 - 1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5086/ VSUHOC / Mfn: 95137

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quèc tÕ céng s¶n; 1930-1941;

§¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng; Quan ®iÓm c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
T×m hiÓu di s¶n lý luËn cña c¸c nhµ kinh ®iÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin/ TrÇn ThÞ Kim Cóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 10236/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95052

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng M¸c Lªnin;

Lý luËn; Thùc tiÔn


TriÕt lý "DÜ bÊt biÕn øng v¹n biÕn" trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn Hïng HËu ch.b.; NguyÔn ChÝ HiÕu b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49934, Vb 49935/ VTTKHXH / Mfn: 95562

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; TriÕt lÝ x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng cña V.I. Lªnin vÒ quyÒn con ng­êi vµ gi¸ trÞ thùc tiÔn ë ViÖt Nam/ Hoµng Mai H­¬ng, NguyÔn Hång H¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9386, Vb 9387/ VTRIETHOC / Mfn: 95290

Tõ kho¸ : T­ t­ëng V.I. Lªnin; QuyÒn con ng­êi; D©n chñ;

QuyÒn d©n téc tù quyÕt; QuyÒn chÝnh trÞ;

Gi¸ trÞ thùc tiÔn; ViÖt Nam
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn/ NguyÔn H÷u C«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9435, Vb 9436/ VTRIETHOC / Mfn: 95316

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


VËn mÖnh lÞch sö cña chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn Träng ChuÈn, IU.K. Pletnicèp ch.b. .- H. : KHXH, 2009 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : V 10214/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95037

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X· héi x· héi chñ nghÜa;

M« h×nh x· héi chñ nghÜa; ThÕ giíi


ý nghÜa lÞch sö vµ gi¸ trÞ thêi ®¹i cña sù kiÖn B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc/ Bïi §×nh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49942, Vb 49943/ VTTKHXH / Mfn: 95566

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; ý nghÜa lÞch sö;

Gi¸ trÞ lÞch sö; 1911; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamD©n téc häc

Ai lªn qu¸n Dèc, chî GiÇu... / Ph¹m Xu©n Nam ch.b. . - In lÇn 2 cã bæ sung, söa ch÷a . H. : KHXH, 2010 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7590/ VSUHOC / Mfn: 95124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; §×nh; §Òn; Phè Phï L­u;

Ph­êng §«ng Ngµn; ThÞ x· Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 360 tr.Ký hiÖu kho : Vb 9373 / VTRIETHOC / Mfn: 95281

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh An Giang; ViÖt Nam


An nam phong tôc s¸ch: S¸ch phong tôc An nam / Mai Viªn §oµn TriÓn, NguyÔn T« Lan d., gi.th.; §inh Kh¾c Thu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3234/ VTONGIAO / Mfn: 95374

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
nh h­ëng cña PhËt gi¸o ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn ë x· héi NhËt B¶n/ NguyÔn ThÞ Thuý Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49968, Vb 49969/ VTTKHXH / Mfn: 95579

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; §êi sèng tinh thÇn; NhËt B¶n
C¸c thµnh hoµng vµ tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Vinh Phóc, NguyÔn Duy Hinh . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3278/ VTONGIAO / Mfn: 95411

Tõ kho¸ : Thµnh hoµng; ThÇn tÝch; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng d©n gian; Thê thµnh hoµng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Chî Hµ Néi X­a vµ Nay/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2304/ VSUHOC / Mfn: 95160

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Chî; Chî x­a; Chî nay; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Cæ sö c¸c quèc gia Ên §é ho¸ ë ViÔn §«ng/ G. CoedÌs; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3214/ VTONGIAO / Mfn: 95382

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; Nguån gèc d©n téc; Ên §é ho¸;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÔn §«ng; Ch©u ¸Danh nh©n ViÖt Nam - C¸c vÞ cô tæ ngµnh nghÒ ViÖt Nam/ Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11431, Vv 11432/ VTTKHXH / Mfn: 95640

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; Tæ nghÒ; LÔ héi; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam
tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương