S¸ch míi sè 03/2011


§Æc ®iÓm kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra hé gia ®×nh n«ng th«n n¨m 2006 t¹i 12 tØnhtải về 0.77 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#63
1   2   3   4   5   6   7
§Æc ®iÓm kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra hé gia ®×nh n«ng th«n n¨m 2006 t¹i 12 tØnh = Characteristics of The Vietnamese Rural Economy: Evidence From a 2006 Rural Household Survey in 12 Provinces of Vietnam . - H.: Thèng kª, 2007 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10706/ VTTKHXH / Mfn: 90394

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra n«ng th«n; Kinh tÕ x· héi; Hé gia ®×nh;

N«ng th«n; 2006; ViÖt Nam
§Æc ®iÓm kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra hé gia ®×nh n«ng th«n n¨m 2008 t¹i 12 tØnh = Characteristics of The Vietnamese Rural Economy: Evidence From a 2008 Rural Household Survey in 12 Provinces of Vietnam . - H.: Thèng kª, 2009 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10707/ VTTKHXH / Mfn: 90395

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra n«ng th«n; Kinh tÕ x· héi; Hé gia ®×nh;

N«ng th«n; 2008; ViÖt Nam
§Æc ®iÓm nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: B»ng chøng thu thËp tõ cuéc ®iÒu tra hé gia ®×nh d©n téc thiÓu sè n¨m 2009 t¹i 11 tØnh / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10704, Vv 10705/ VTTKHXH / Mfn: 90393

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc; D©n téc thiÓu sè;

Hé gia ®×nh; §iÒu tra x· héi häc; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam
§i t×m søc sèng c¸c quan hÖ x· héi: Ghi chÐp trªn nh÷ng dÆm ®­êng kh¶o s¸t x· héi häc / NguyÔn Quang Vinh . - H. : KHXH, 2009 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2394/ VMOITRUONG / Mfn: 90243

Tõ kho¸ : Quan hÖ x· héi; §« thÞ ho¸; N«ng th«n;

Quan hÖ con ng­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam


§­êng ®Õn kÕt qu¶: ThiÕt kÕ vµ thùc hiÖn c¸c ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn hiÖu qu¶ / Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10637, Vv 10638/ VTTKHXH / Mfn: 90357

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ hµnh chÝnh; Qu¶n lÝ c«ng; §¸nh gi¸ ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; HÖ thèng qu¶n lÝ;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; ThÕ giíi
Gia ®×nh n«ng th«n ViÖt Nam trong chuyÓn ®æi/ TrÞnh Duy Lu©n, Hell Rydstrom, Will Burghoorn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2240/ VCONNGUOI / Mfn: 89992

Vv 2141, Vv 2142/ VTAMLY / Mfn: 90115Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc n«ng th«n;

Gia ®×nh n«ng th«n; Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam


Gi¶i m· trÝ tuÖ ph¸t huy kh¶ n¨ng bÝ Èn cña con ng­êi/ Victor Po'kelis . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2232/ VCONNGUOI / Mfn: 89986

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Kh¶ n¨ng bÝ Èn;

TrÝ tuÖ con ng­êi; Gi¶i m· trÝ tuÖ


Gi¸o dôc giíi tÝnh tuæi vÞ thµnh niªn/ Bïi Ngäc S¬n, TrÇn ThÞ Thu H­¬ng . - H.: Gi¸o dôc, 2008 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VL 574, VL 575, VL 576/ VTAMLY / Mfn: 90095

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc giíi tÝnh; Tuæi vÞ thµnh niªn; T©m sinh lý;

X· héi häc giíi tÝnh; T©m lý häc giíi tÝnh


Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : V 2500/ VCHAUAU / Mfn: 90166

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; QuyÒn con ng­êi;

X· héi häc gi¸o dôc; ViÖt Nam


Gi¸o dôc, t©m lý vµ søc kháe t©m thÇn trÎ em ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn liªn ngµnh / §Æng B¸ L·m . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VL 579, VL 580, VL 581/ VTAMLY / Mfn: 90093

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; TrÎ em; Ch¨m sãc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; Søc kháe t©m thÇn; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh x· héi häc vÒ giíi/ Hoµng B¸ ThÞnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : VL 582, VL 583, VL 584/ VTAMLY / Mfn: 90096

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; Quan hÖ giíi tÝnh;

Quan hÖ x· héi; Quan hÖ gia ®×nh; Gi¸o tr×nh


Giíi, viÖc lµm vµ ®êi sèng gia ®×nh/ NguyÔn ThÞ Hoµ ch.b. . - H. : KHXH, 2007. - 314 tr.

Ký hiÖu kho : V 2020/ VCHAUAU / Mfn: 90159

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Giíi;

Phô n÷; ViÖc lµm; H«n nh©n; ViÖt Nam
Gãp phÇn t×m hiÓu biÕn ®æi x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KX.02.10 (2001-2005)/ Bïi ThÕ C­êng . - H. : KHXH, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2403/ VMOITRUONG / Mfn: 90268

Tõ kho¸ : X· héi; BiÕn ®æi x· héi; HiÖn thùc x· héi;

M« h×nh x· héi; Qu¶n lý x· héi; Phóc lîi x· héi;

B×nh ®¼ng x· héi; ViÖt Nam
Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ®« thÞ Hµ Néi - LuËn cø vµ gi¶i ph¸p/ NguyÔn Quang Häc, §oµn Minh HuÊn, Bïi Xu©n Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10657, Vv 10658/ VTTKHXH / Mfn: 90367

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; M« h×nh tæ chøc; M« h×nh qu¶n lÝ;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Kû yÕu Héi nghÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng toµn quèc lÇn thø 3/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 291 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10699, Vv 10700/ VTTKHXH / Mfn: 90390

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; §Þnh h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng; KØ yÕu héi th¶o;

2005-2010; 2011-2015; ViÖt Nam
Kû yÕu Héi th¶o quèc gia Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi/ TrÇn H÷u Trung ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 473 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2386/ VMOITRUONG / Mfn: 90264

Tõ kho¸ : C«ng t¸c x· héi; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp;

NghÒ c«ng t¸c x· héi; Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi;

Kû yÕu; Héi th¶o quèc gia; ViÖt Nam
Kü n¨ng ®µm ph¸n/ Nic Peeling . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2135/ VTAMLY / Mfn: 90117

Tõ kho¸ : §µm ph¸n; Kü n¨ng giao tiÕp; Giao tiÕp x· héi
Kü n¨ng giao tiÕp x· héi/ Minh Dòng, Kim Lan b.s. . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2136/ VTAMLY / Mfn: 90116

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; Kü n¨ng giao tiÕp;

LÔ nghi giao tiÕp; Quy t¾c x· giao; Giao tiÕp x· héi


LÞch sö vµ lý thuyÕt x· héi häc: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Ngäc Hïng . - H. : KHXH, 2008 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : V 2304/ VCHAUAU / Mfn: 90173

Tõ kho¸ : Lý thuyÕt x· héi häc; LÞch sö x· héi häc;

Häc thuyÕt x· héi häc


Lý thuyÕt vµ m« h×nh an sinh x· héi: Ph©n tÝch thùc tiÔn ë §ång Nai / Ph¹m V¨n S¸ng, Ng« Quang Minh, Bïi V¨n HuyÒn,... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . 378tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2406/ VMOITRUONG / Mfn: 90271

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; M« h×nh an sinh x· héi;

B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm y tÕ; Trî cÊp x· héi;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Lý thuyÕt; Ph©n tÝch thùc tiÔn;

TØnh §ång Nai; ViÖt Nam


LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10615, Vv 10616/ VTTKHXH / Mfn: 90346

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ së lÝ luËn; BiÕn ®æi x· héi;

Kinh nghiÖm; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ma tóy trong häc ®­êng thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ L©m Thanh B×nh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : VL 618, VL 645, VL 646/ VTAMLY / Mfn: 90142

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; Ma tóy; Ma tóy häc ®­êng;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng n«ng th«n vïng ®ång b»ng B¾c Bé trong qu¸ tr×nh x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp: Qua kh¶o s¸t c¸c tØnh VÜnh Phóc, H¶i D­¬ng, Ninh B×nh / §ç §øc Qu©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2393/ VMOITRUONG / Mfn: 90242

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; N«ng th«n; Khu c«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng n«ng th«n; §ång b»ng B¾c bé;

ViÖt Nam
100 n¨m tíi: Dù b¸o cho thÕ kû XXI. S¸ch tham kh¶o / George Friedman; Hång H¹nh, KiÒu Anh, Thu Quúnh, Ngäc Linh; Lª §øc H¹nh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10726, Vv 10727/ VTTKHXH / Mfn: 90408

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

ThÕ kØ 21; ThÕ giíi
N©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn d©n chñ c¬ së vµ sù tham gia cña ng­êi d©n v× môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi ë ViÖt Nam hiÖn nay: §Ò tµi cÊp Bé / Tr­¬ng V¨n Dòng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : TL 438/ VCONNGUOI / Mfn: 90021

Tõ kho¸ : D©n chñ; D©n chñ c¬ së; Thùc hiÖn d©n chñ; Con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Nh©n häc ph¸t triÓn: Lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d· / Jean Piere Olivier De Sardan; Christian Culas; Bïi Quang Dòng, TrÇn H÷u Quang d. . - H. : KHXH, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2229/ VCONNGUOI / Mfn: 89983

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra ®iÒn d·; Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra;

Lý thuyÕt ®iÒu tra; Kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d·
Nh÷ng biÕn ®æi t©m lý cña c­ d©n vïng ven ®« trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸/ Phan ThÞ Mai H­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2408/ VMOITRUONG / Mfn: 90273

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; X· héi häc thµnh phè; T©m lý d©n c­;

BiÕn ®æi x· héi; BiÕn ®æi t©m lý; Vïng ven ®«; ViÖt Nam


Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10667, Vv 10668/ VTTKHXH / Mfn: 90372

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng trµo l­u míi trong x· héi Mü: 75 xu h­íng, rÊt nhá tiÒm Èn søc m¹nh to lín thay ®æi t­¬ng lai: BËc thÇy cña nh÷ng th«ng ®iÖp = Micro trends the small forces behind tomorrow's big changes / Mark J. Penon, E. Kinney Zalesne . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2217/ VCONNGUOI / Mfn: 89987

Tõ kho¸ : X· héi; Xu h­íng x· héi; BiÕn ®æi x· héi; Mü
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng b»ng x· héi trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay/ Ph¹m ThÞ Ngäc TrÇm ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2395/ VMOITRUONG / Mfn: 90244

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi;

Quan niÖm c«ng b»ng x· héi; Lý luËn;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ Vò V¨n N©m . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7542/ VSUHOC / Mfn: 90073

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ TrÇn Ngäc Ngo¹n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2241/ VCONNGUOI / Mfn: 90030

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Lý luËn;

Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng; Kinh nghiÖm; ThÕ giíiPh¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10738, Vv 10739/ VTTKHXH / Mfn: 90417

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; §¶ng l·nh ®¹o;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
Phô n÷ vµ quyÒn l·nh ®¹o: Women and Leadership / Barbara Kellerman, Deborah L. Rhode; §¨ng Träng, T­êng Kh«i d. . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2009 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2233/ VCONNGUOI / Mfn: 90020

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; QuyÒn l·nh ®¹o;

N÷ quyÒn; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p


Quan niÖm cña Nho gi¸o vÒ con ng­êi, vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ng­êi/ NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2245/ VCONNGUOI / Mfn: 90023

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Gi¸o dôc con ng­êi; §µo t¹o con ng­êi;

Nho gi¸o; Quan niÖm Nho gi¸o


Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng n­íc th¶i, khÝ th¶i vµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp n¨m 2010/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 618 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2381/ VMOITRUONG / Mfn: 90259

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; N­íc th¶i; KhÝ th¶i; ChÊt th¶i c«ng nghiÖp;

Quy chuÈn kü thuËt; 2010; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2373/ VMOITRUONG / Mfn: 90239

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Lý luËn khoa häc x· héi;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc nh©n v¨n;

Khoa häc x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Sè liÖu kinh tÕ x· héi §ång b»ng s«ng Cöu Long 2000 – 2009 = Socio-economic Statistical Data of Mekong River Delta / Côc thèng kª thµnh phè CÇn Th¬ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10698/ VTTKHXH / Mfn: 90389

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

2000-2009; §ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam;

ViÖt Nam


Sôp ®æ: C¸c x· héi ®· thÊt b¹i hay thµnh c«ng nh­ thÕ nµo? / Jared Diamond . - H. : Tri thøc, 2005 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : V 1923/ VCHAUAU / Mfn: 90161

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n minh; LÞch sö x· héi;

T¸c ®éng m«i tr­êng; M«i tr­êng v¨n minh; ThÕ giíi


99 thãi quen lµm thay ®æi cuéc ®êi ng­êi phô n÷/ §inh Hµ . - H. : Phô n÷, 2008 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2146, Vv 2147, Vv 2148/ VTAMLY / Mfn: 90119

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; T©m lý häc phô n÷;

Thãi quen; Phô n÷


Téi ph¹m kinh tÕ thêi héi nhËp/ L­u Vinh . - H. : Bé T­ ph¸p, 2007 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : V 2321/ VCHAUAU / Mfn: 90183

Tõ kho¸ : Téi ph¹m; Téi ph¹m kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

TÖ n¹n x· héi; ViÖt Nam


TrÎ em nghÌo ViÖt Nam sèng ë ®©u?: X©y dùng vµ ¸p dông c¸ch tiÕp cËn ®a chiÒu vÒ nghÌo trÎ em / Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi, UNICEF ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 104 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10714, Vv 10715/ VTTKHXH / Mfn: 90399

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; TrÎ em nghÌo;

TØ lÖ trÎ em nghÌo; Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn;

B¸o c¸o; ViÖt Nam
TriÓn khai c¸c hÖ thèng Theo dâi vµ §¸nh gi¸: Bé c«ng cô ph¸t triÓn n¨ng lùc/ Marelize Gorgens, Jody Zall Kusek . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10639, Vv 10640/ VTTKHXH / Mfn: 90358

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ hµnh chÝnh; Qu¶n lÝ c«ng; HÖ thèng qu¶n lÝ;

HÖ thèng theo dâi; HÖ thèng ®¸nh gi¸; ThÕ giíi


TriÕt lý ph¸t triÓn ë ViÖt Nam: MÊy vÊn ®Ò cèt yÕu / Ph¹m Xu©n Nam ch.b. . - Tb. cã söa ch÷a bæ sung . - H. : KHXH, 2005 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2400/ VMOITRUONG / Mfn: 90249

Tõ kho¸ : TriÕt lý ph¸t triÓn; TriÕt lý ph¸t triÓn x· héi;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ duy l¹i khoa häc tri thøc vµ c«ng chóng trong kû nguyªn bÊt ®Þnh: Rethingking Science / Helga Nowotny, Peter Scott, Michael Gibbons; §Æng Xu©n Lang d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2219/ VCONNGUOI / Mfn: 90027

Tõ kho¸ : Khoa häc tri thøc; T­ duy khoa häc; X· héi;

X· héi ph­¬ng thøc; Quan hÖ x· héi khoa häc;

Kû nguyªn bÊt ®Þnh
Tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ch©u ¸ vµ ViÖt Nam: Tæng quan tµi liÖu nh»m h­íng dÉn nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10520, Vv 10521/ VTTKHXH / Mfn: 90298

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; D©n sè; Giíi tÝnh; TØ sè giíi tÝnh;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam; Ch©u ¸


øng xö cña ng­êi d©n vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Lª Thanh H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2237/ VCONNGUOI / Mfn: 90033

Tõ kho¸ : Giao tiÕp; øng xö; V¨n ho¸ øng xö;

øng xö gia ®×nh; §ång b»ng s«ng Hång; ViÖt Nam


V¨n ho¸ øng xö ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 415r.

Ký hiÖu kho : Vv 2225/ VCONNGUOI / Mfn: 89977

Tõ kho¸ : Con ng­êi; V¨n ho¸ øng xö; BiÕn ®æi v¨n ho¸ øng xö;

Thùc tr¹ng biÕn ®æi; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


ViÖt Nam 2/3 chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû, h­íng tíi n¨m 2015: B¸o c¸o môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû 2010 / N­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10581, Vv 10582/ VTTKHXH / Mfn: 90329

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Phæ cËp gi¸o dôc; B×nh ®¼ng giíi;

Y tÕ; B¶o vÖ m«i tr­êng; Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o;

1990-2010; ViÖt Nam


ViÖt Nam tiÕp tôc chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2374/ VMOITRUONG / Mfn: 90252

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; An ninh x· héi;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam
X· héi Hµn Quèc hiÖn ®¹i/ Ban biªn so¹n gi¸o tr×nh Hµn Quèc häc; Hµ Minh Thµnh, Lª ThÞ Thu Giang d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10536, Vv 10537/ VTTKHXH / Mfn: 90306

Tõ kho¸ : X· héi; H×nh thµnh x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; C¬ cÊu x· héi; TÇng líp x· héi;

Quan hÖ x· héi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; BiÕn ®æi gia ®×nh;

HiÖn ®¹i; Hµn Quèc


X· héi häc kinh tÕ/ Lª Ngäc Hïng . - H. : §¹i häc Quèc gia, 2009 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2216/ VCONNGUOI / Mfn: 89988

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Quan ®iÓm; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10611, Vv 10612/ VTTKHXH / Mfn: 90344

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam


Xin ®õng lõa dèi/ Ellyn Bader, Peter T. Pearson; TuÊn Ngäc d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 794, Vb 795/ VTAMLY / Mfn: 90145

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; T©m lý häc gia ®×nh;

Gia ®×nh; H«n nh©n; Quan hÖ gia ®×nh


Xung ®ét x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2396/ VMOITRUONG / Mfn: 90245

Tõ kho¸ : Xung ®ét x· héi; Lý thuyÕt xung ®ét x· héi;

Nguyªn nh©n xung ®ét x· héi; ViÖt Nam;Phßng ngõa xung ®ét x· héi; Gi¶i quyÕt xung ®ét x· héi


ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 27/03/11


tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương