S¸ch míi sè 03/2011tải về 0.77 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#63
1   2   3   4   5   6   7
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10589, Vv 10590/ VTTKHXH / Mfn: 90333

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


§æi míi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ qu¶n lý ®µo t¹o ®¸p øng tuyªn bè chuÈn ®Çu ra c¸c chuyªn ngµnh - Tæng kÕt 5 n¨m vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn: Héi th¶o khoa häc. Chµo mõng 50 n¨m thµnh lËp vµ ®ãn nhËn danh hiÖu §¬n vÞ Anh hïng lao ®éng / Tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i . - H. : Thèng kª, 2010 . - 632 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10591, Vv 10592/ VTTKHXH / Mfn: 90334

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; C«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o;

Qu¶n lÝ gi¸o dôc ®µo t¹o; §æi míi qu¶n lÝ gi¸o dôc;

§æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; Gi¶ng viªn; Sinh viªn;

Tæ chøc c«ng t¸c gi¸o dôc; ViÖt Nam


§èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸/ LÐopold SÐdar Senghor . - H. : ThÕ giíi, 2007 .- 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8648, Vb 8649/ VTRIETHOC / Mfn: 90192

Tõ kho¸ : Giao l­u v¨n ho¸; §èi tho¹i v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸
Ðmile hay lµ vÒ gi¸o dôc/ Jean-Jacques Rousseau; Lª Hång S©m, TrÇn Quèc D­¬ng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 689 tr.

Ký hiÖu kho : VL 596, VL 597/ VTAMLY / Mfn: 90133

Tõ kho¸ : TriÕt lý gi¸o dôc; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ duy gi¸o dôc; CËn ®¹i; Ph¸p


Gi¶ng d¹y lý luËn chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c t­ t­ëng sinh viªn trong tr­êng §¹i häc vµ Cao ®¼ng/ §µo Duy Thanh, §inh Ngäc Th¹ch, Lª Thanh Sinh,... . - H. : Thanh niªn, 2006 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8656, Vb 8659 / VTRIETHOC / Mfn: 90191

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; C«ng t¸c t­ t­ëng;

Lý luËn chÝnh trÞ; Sinh viªn; ViÖt Nam


Gi¸o dôc quyÒn con ng­êi: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : V 2500/ VCHAUAU / Mfn: 90166

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; QuyÒn con ng­êi;

X· héi häc gi¸o dôc; ViÖt Nam


Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - ch×a khãa cña sù ph¸t triÓn: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hßa ch.b.; TrÇn Hång Minh, §inh Träng Th¾ng b.s. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 118 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1673/ VSUHOC / Mfn: 90050

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®µo t¹o; Vai trß gi¸o dôc ®µo t¹o;

Ph¸t triÓn gi¸o dôc; C¶i c¸ch gi¸o dôc;

§æi míi gi¸o dôc ®µo t¹o; Cung øng dÞch vô gi¸o dôc;

§æi míi qu¶n lý; ViÖt Nam; ThÕ giíiHµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7530/ VSUHOC / Mfn: 90076

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸;

§Þa chÝnh trÞ; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh vÒ lµng ViÖt cæ/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2224/ VCONNGUOI / Mfn: 89978

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng ViÖt cæ;

V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


HuyÖn Phóc Thä - Lµng x· vµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. T. 1 : Di s¶n H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn ch.b., h.®.; NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn Thuý Nga, NguyÔn ThÞ Th¶o, §inh Thanh HiÕu h.®. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10605, Vv 10606/ VTTKHXH / Mfn: 90341

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n H¸n N«m;

S¾c phong; ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; V¨n bia; §Þa chÝ;

Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; §Þa b¹; HuyÖn Phóc Thä;

Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc c¶i l­¬ng huyÖn Mª Linh tØnh VÜnh Phóc (1922- 1942): LuËn v¨n th¹c sÜ / Lª ThÞ LuyÕn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : TL 973/ VSUHOC / Mfn: 90036

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; H­¬ng ­íc; H­¬ng ­íc c¶i l­¬ng;

1922-1942; HuyÖn Mª Linh; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ tiÒm n¨ng du lÞch ViÖt Nam: H­íng dÉn thiÕt kÕ néi dung ch­¬ng tr×nh tour - tuyÕn ®­êng dµi B¾c Nam / Ph¹m C«n S¬n . - H. : Thanh niªn, 2010 .- 408 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10633, Vv 10634/ VTTKHXH / Mfn: 90355

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Êt n­íc con ng­êi; Du lÞch;

Danh lam th¾ng c¶nh; §Þa danh du lÞch; ViÖt NamKh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t dËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 521 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2420/ VMOITRUONG / Mfn: 90285

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÔ héi h¸t dËm;

Lµng QuyÓn S¬n; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Khoa b¶ng Th¨ng Long Hµ Néi: Qua tµi liÖu Méc b¶n TriÒu NguyÔn / Ph¹m ThÞ HuÖ, NguyÔn Xu©n Hoµi, Bïi ThÞ Mai,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010- 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10548, Vv 10549/ VTTKHXH / Mfn: 90312

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ Khoa b¶ng; Méc b¶n triÒu NguyÔn;

Tµi liÖu kh¾c gç; Nhµ NguyÔn; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ nhµ cæ Héi An/ TrÇn ¸nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2428/ VMOITRUONG / Mfn: 90293

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; Nhµ cæ; Héi An; ViÖt Nam


Kû yÕu Héi th¶o quèc gia Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi/ TrÇn H÷u Trung ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 473 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2386/ VMOITRUONG / Mfn: 90264

Tõ kho¸ : C«ng t¸c x· héi; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp;

NghÒ c«ng t¸c x· héi; Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi;

Kû yÕu; Héi th¶o quèc gia; ViÖt Nam
LÞch sö gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hoµ B×nh: 1945-2008 / NguyÔn Hång M¹c, Bïi §øc Ngäc, Ng« ThÞ Oanh s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10687, Vv 10688/ VTTKHXH / Mfn: 90382

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; TruyÒn thèng gi¸o dôc;

1945-2008; TØnh Hoµ Binh; ViÖt Nam


Mé Tr¹ch, lµng Khoa b¶ng, lµng cæ V¨n ho¸/ Vò Huy ThuËn, Vò HiÖp ch.b. .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2265/ VSUHOC / Mfn: 90064

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Lµng cæ; Lµng cæ v¨n ho¸;

Lµng khoa b¶ng; Lµng Mé Tr¹ch; HuyÖn B×nh Giang;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
Méc b¶n TriÒu NguyÔn - ChiÕu dêi ®« vµ mét sè kiÖt t¸c/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi b.s., Ph¹m ThÞ YÕn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10740, Vv 10741/ VTTKHXH / Mfn: 90418

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; ChiÕu dêi ®«; HÞch t­íng sÜ;

B×nh Ng« ®¹i c¸o; Méc b¶n TriÒu NguyÔn;

Tµi liÖu kh¾c gç; C«ng t¸c l­u tr÷; Nhµ NguyÔn;

ViÖt NamNgµnh Gi¸o dôc ViÖt Nam thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10526, Vv 10527/ VTTKHXH / Mfn: 90301

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Di chóc; Gi¸o dôc;

Quan ®iÓm gi¸o dôc; §Þnh h­íng gi¸o dôc;

Ph¸t triÓn gi¸o dôc; ViÖt Nam
NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2430/ VMOITRUONG / Mfn: 90295

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ dÖt; Trang phôc cæ truyÒn;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Ng­îc vÒ nguån céi: TiÓu luËn vµ t­ liÖu / NguyÔn Phan Quang . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7539/ VSUHOC / Mfn: 90075

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §¹o lý truyÒn thèng;

Nguån gèc d©n téc; TÝn ng­ìng; Nh©n vËt lÞch sö;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Lù ë S×n Hå, Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 .- 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2230/ VCONNGUOI / Mfn: 89984

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Lù;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; H×nh th¸i v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ téc ng­êi Tµy tr¾ng Hµ Giang/ Hoµng ThÞ CÊp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2413/ VMOITRUONG / Mfn: 90278

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Bµi l­în trèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; Téc ng­êi Tµy tr¾ng; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


Nh÷ng ch©n trêi Mü: Vßng quanh 50 tiÓu bang Hoa Kú: M¾t thÊy tai nghe / Vò V¨n Dzi, Ph¹m ThÞ Hång V©n . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : V 2257, V 2255/ VCHAUAU / Mfn: 90162

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; §Þa lý; V¨n ho¸;

ChÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi; Mü


Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10667, Vv 10668/ VTTKHXH / Mfn: 90372

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹i/ Dominique Joly; TrÇn ThÞ HuÕ, Ng« H÷u Long d. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10573, Vv 10574/ VTTKHXH / Mfn: 90325

Tõ kho¸ : LÞch sö khoa häc; Ph¸t minh khoa häc;

S¸ng chÕ khoa häc; ThÕ giíi


Nh÷ng t¸c ®éng cña v¨n ho¸ qu¶n lý nhµ n­íc ®Õn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2398/ VMOITRUONG / Mfn: 90247

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ qu¶n lý; Qu¶n lý nhµ n­íc; Kinh thÕ thÞ tr­êng;

Doanh nghiÖp; X©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò gi¸o dôc hiÖn nay: Quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p . - H. : Tri thøc, 2007. - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8703, Vb 8704 / VTRIETHOC / Mfn: 90223

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Quan ®iÓm gi¸o dôc;

C¶i c¸ch gi¸o dôc; ViÖt Nam


Niªn gi¸m th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 3 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0110/ VCHAUAU / Mfn: 90175

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt trÎ em/ Hoµng ThÞ B­ëi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2008 . - 134 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2115, vv 2116, Vv 2117/ VTAMLY / Mfn: 90103

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; Gi¸o dôc thÓ chÊt;

Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt; Tr­êng mÇm non;

ViÖt Nam
Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ d­íi 6 tuæi/ Hoµng ThÞ Oanh, Ph¹m ThÞ ViÖt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2008 . - 124 tr., 2008

Ký hiÖu kho : Vv 2112, Vv 2113, Vv 2114/ VTAMLY / Mfn: 90102

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn ng«n ng÷; Gi¸o dôc trÎ em; TrÎ em

Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng míi vµ nh÷ng thay ®æi v¨n ho¸ - x· héi ë ViÖt Nam/ Bïi Hoµi S¬n . - H. : KHXH, 2008 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : V 2301/ VCHAUAU / Mfn: 90165

Tõ kho¸ : Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng; BiÕn ®æi x· héi;

BiÕn ®æi v¨n ho¸; §iÖn tho¹i di ®éng;

M¹ng internet; ViÖt Nam

Tµi n¨ng trong thêi kinh tÕ tri thøc toµn cÇu ho¸/ Hoµng Ch­¬ng ch.b. . - H.V¨n ho¸ Th«ng tin : , 2006 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 1853/ VCHAUAU / Mfn: 90163

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; §µo t¹o nh©n tµi; Toµn cÇu ho¸
T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2223/ VCONNGUOI / Mfn: 89979

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; T©m lý häc øng xö;

V¨n ho¸ øng xö; T©m lý häc n«ng d©n;

C¸n bé c¬ së; V¨n ho¸ m«i tr­êng; ViÖt Nam
Thµnh phè Hå ChÝ Minh h­íng vÒ 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi. - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 1317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10649, Vv 10650/ VTTKHXH / Mfn: 90363

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Gi¸ trÞ lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

Giao l­u v¨n ho¸; Th¨ng Long; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ 2009. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 730 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2287/ VSUHOC / Mfn: 90062

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Th«ng b¸o v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; 2009; ViÖt Nam


ThuËn Ho¸ - Phó Xu©n - Thõa Thiªn HuÕ - 700 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn/ Héi Khoa häc LÞch sö tØnh Thõa Thiªn HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10613, Vv 10614/ VTTKHXH / Mfn: 90345

Tõ kho¸ : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; LÞch sö ph¸t triÓn;

LÞch sö v¨n ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 1306-2010; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Héi th¶o khoa häc; KØ yÕu héi th¶o;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; MiÒn Trung; ViÖt Nam
T×m l¹i céi nguån vµ v¨n ho¸ cña ng­êi ViÖt/ Hµ V¨n Thuú . - H. : V¨n häc, 2006 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8705, Vb 8706 / VTRIETHOC / Mfn: 90222

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nguån gèc d©n téc;

Ng«n ng÷ d©n téc; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2222/ VCONNGUOI / Mfn: 89981

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng Nam; TØnh §µ N½ng; ViÖt Nam
Tr¹ng nguyªn Gi¸p H¶i/ L©m Giang . - H. : KHXH, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7540/ VSUHOC / Mfn: 90072

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö ; Tr¹ng nguyªn; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Trung ®¹i; Gi¸p H¶i; ViÖt Nam


T­ duy l¹i khoa häc tri thøc vµ c«ng chóng trong kû nguyªn bÊt ®Þnh: Rethingking Science / Helga Nowotny, Peter Scott, Michael Gibbons; §Æng Xu©n Lang d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2219/ VCONNGUOI / Mfn: 90027

Tõ kho¸ : Khoa häc tri thøc; T­ duy khoa häc; X· héi;

X· héi ph­¬ng thøc; Quan hÖ x· héi khoa häc;

Kû nguyªn bÊt ®Þnh
T­ t­ëng v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña chñ nghÜa M¸c ph­¬ng T©y/ Ph­¬ng Lùu . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8701, Vb 8702 / VTRIETHOC / Mfn: 90224

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng v¨n ho¸ v¨n nghÖ;

Ph­¬ng T©y


Tõ v¨n hiÕn Th¨ng Long ®Õn hµo khÝ §ång Nai vµ Thµnh ®ång Tæ quèc/ Vò Khiªu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10534, Vv 10535/ VTTKHXH / Mfn: 90305

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; TruyÒn thèng v¨n hiÕn;

Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam


øng xö cña ng­êi d©n vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Lª Thanh H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2237/ VCONNGUOI / Mfn: 90033

Tõ kho¸ : Giao tiÕp; øng xö; V¨n ho¸ øng xö; øng xö gia ®×nh;

§ång b»ng s«ng Hång; ViÖt Nam


ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y: B¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H. : KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2426/ VMOITRUONG / Mfn: 90291

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ thê cóng;

B¶n chÊt; Nguån gèc; TØnh Hµ T©y; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi Th¸i ®en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2419/ VMOITRUONG / Mfn: 90284

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; D©n téc Th¸i ®en; M­êng Lß; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Ch¨m: Nghiªn cøu vµ phª b×nh. T. 1 / Sakaya . - H. : Phô n÷, 2010 . - 630 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10635, Vv 10636/ VTTKHXH / Mfn: 90356

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta - «ih, huyÖn A l­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2412/ VMOITRUONG / Mfn: 90277

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; D©n téc Ta-«ih; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7549/ VSUHOC / Mfn: 90080

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; ChÕ ®é x· héi; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; HuyÖn §ång Xu©n;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp - TØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2425/ VMOITRUONG / Mfn: 90290

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè; HuyÖn Yªn LËp;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2421/ VMOITRUONG / Mfn: 90286

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

D©n téc Kh¸ng; T©y B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 4 : V¨n häc d©n gian / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2409/ VMOITRUONG / Mfn: 90274

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt NamV¨n ho¸ lµng truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2429/ VMOITRUONG / Mfn: 90294

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Ch¨m;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ trong thÕ giíi héi nhËp: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc tÕ / Tr­êng §¹i häc V¨n ho¸ Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10601, Vv 10602/ VTTKHXH / Mfn: 90339

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

Héi nhËp v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Héi th¶o quèc tÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8679, Vb 8680 / VTRIETHOC / Mfn: 90213

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; X©y dùng con ng­êi;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ øng xö ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 415r.

Ký hiÖu kho : Vv 2225/ VCONNGUOI / Mfn: 89977

Tõ kho¸ : Con ng­êi; V¨n ho¸ øng xö; BiÕn ®æi v¨n ho¸ øng xö;

Thùc tr¹ng biÕn ®æi; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


v¨n häc
Barack Obama: Hay giÊc m¬ míi cña ng­êi Mü/ Guillaume Serina; HiÖu Constant d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2227/ VCONNGUOI / Mfn: 89980

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Sù nghiÖp chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Barack Obama; Mü


Ca dao ViÖt Nam 1945 - 1975/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : KHXH, 2010 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2424/ VMOITRUONG / Mfn: 90289

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; 1945-1975; ViÖt Nam


C¨n cø ®Þa B¾c T©y Ninh trong kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc: Håi ký / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh T©y Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 908 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10552, Vv 10553/ VTTKHXH / Mfn: 90314

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

C¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng; Håi kÝ; TØnh T©y Ninh; ViÖt Nam


C©u chuyÖn Hµn Quèc/ Kim Seong Beom; §µo Vò Vò d. . - H. : ThÕ giíi, 2006- 122 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1294, Vv1293 / VTRIETHOC / Mfn: 90233

Tõ kho¸ : ThÇn tho¹i; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Hµn Quèc


C¬i MasrÜh vµ Máq Vila: Akhµt Jucar Raglai / Chamliaq Riya Tieng, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : KHXH, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2427/ VMOITRUONG / Mfn: 90292

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; D©n téc Raglai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Cuéc tiÕn ho¸ v¨n häc ViÖt Nam: TuyÓn tËp kh¶o cøu phª b×nh / KiÒu Thanh QuÕ; NguyÔn H÷u S¬n, Phan M¹nh Hïng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 586 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10609, Vv 10610/ VTTKHXH / Mfn: 90343

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam
§ång dao vµ ca dao cho trÎ em/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 541 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2432/ VMOITRUONG / Mfn: 90297

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; Ca dao; ViÖt Nam


§­êng sèng: V¨n th­ nghÞ luËn chän läc / Lev Tolstoi; Ph¹m VÜnh C­ t.ch., d., gi.th.; NguyÔn ThÞ Kim HiÒn, Vò ThÕ Kh«i, Tõ ThÞ Loan, L· Nguyªn d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 1180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10645, Vv 10646/ VTTKHXH / Mfn: 90361

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; V¨n nghÞ luËn;

Th­ tõ; Lev Tolstoi; Nga


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng / NguyÔn Xu©n KÝnh; §iÓu K©u d. . - H. : KHXH, 2006 . - 800tr.

Ký hiÖu kho : VL 1843/ VCONNGUOI / Mfn: 90017

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: KÓ gia ph¶ sö thi- Ot Ndrong / NguyÔn Xu©n KÝnh; §iÓu K©u d. . - H. : KHXH, 2006 . - 616 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1842/ VCONNGUOI / Mfn: 90018

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn, sö thi Ba Na: Gi«ng lÊy nµng Bia Phu, Gi«ng ®¸nh quuû B¨ng Lung / NguyÔn Xu©n KÝnh; A. Jar, Y Ki­ch d. . - H. : KHXH, 2006 . - 1062 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1841/ VCONNGUOI / Mfn: 90019

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Sö thi Ba Na; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kh¶o luËn vÒ tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2423/ VMOITRUONG / Mfn: 90288

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Nghiªn cøu tôc ng÷;

Kh¶o luËn tôc ng÷; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Méc b¶n TriÒu NguyÔn - ChiÕu dêi ®« vµ mét sè kiÖt t¸c/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi b.s., Ph¹m ThÞ YÕn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10740, Vv 10741/ VTTKHXH / Mfn: 90418

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; ChiÕu dêi ®«; HÞch t­íng sÜ;

B×nh Ng« ®¹i c¸o; Méc b¶n TriÒu NguyÔn; Nhµ NguyÔn;

Tµi liÖu kh¾c gç; C«ng t¸c l­u tr÷; ViÖt Nam
Ngµy th­êng Hµ Néi/ B¨ng S¬n . - H. : V¨n häc, 2010 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7548/ VSUHOC / Mfn: 90081

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tïy bót; ViÖt Nam
NguyÔn Tr·i. Hîp tuyÓn th¬/ Gia Dòng b.s. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 1620 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1676/ VSUHOC / Mfn: 90048

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Trung thÕ kû;

NguyÔn Tr·i; ViÖt Nam
Th¬ v¨n dÞch/ §ç Ngäc To¹i . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2006 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8660, Vb 8661 / VTRIETHOC / Mfn: 90204

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i;

ViÖt Nam; Trung Quèc


TiÓu luËn viÕt b»ng tiÕng Ph¸p trong thêi gian 1922-1923/ Ph¹m Quúnh; Ph¹m Toµn b.t. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8691, Vb 8692 / VTRIETHOC / Mfn: 90219

Tõ kho¸ : TiÓu luËn v¨n häc; 1922-1923; ViÖt Nam
T×m hiÓu ca dao ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2431/ VMOITRUONG / Mfn: 90296

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; V¨n häc d©n gian; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tèc ®é ¸nh s¸ng ViÖt Nam/ Javier Cercas . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2107, Vv 2108, Vv 2272 / VTAMLY / Mfn: 90107

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; T©y Ban Nha
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 1 : Tôc ng÷ / TrÇn ThÞ An ch.b.;TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1286, Vv1285/ VTRIETHOC / Mfn: 90231

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 4 : Sö thi Th¸i - M­êng / Phan §¨ng NhËt ch.b.; V­¬ng Anh, Ph¹m Tè Ch©u, Lª Thµnh HiÓu,...b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 1177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1288, Vv1287 / VTRIETHOC / Mfn: 90232

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 18 : D©n ca tr÷ t×nh sinh häat / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 897 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1289, Vv1290/ VTRIETHOC / Mfn: 90229

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n ca; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 19 : D©n ca tr÷ t×nh sinh ho¹t (TiÕp theo)/ TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . H. : KHXH, 2007 . - 854 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1291, Vv1292 / VTRIETHOC / Mfn: 90230

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 3 : ThÇn tho¹i / NguyÔn ThÞ HuÕ ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 711tr.

Ký hiÖu kho : VL 1825/ VCONNGUOI / Mfn: 90016

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp;

ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 5 : Sö thi Ch¨m vµ Ch¨m H¬roi / Inrasara, Phan §¨ng NhËt ch.b.; Inrasara, Phan §¨ng NhËt, Ka S« LiÔng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1826/ VCONNGUOI / Mfn: 90015

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Ch¨m; D©n téc Ch¨m H¬roi;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 8 : Sö thi X¬ §¨ng / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Vò Hoµng HiÕu b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1431 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1827/ VCONNGUOI / Mfn: 90014

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc X¬ §¨ng; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 9 : Sö thi £ §ª / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Niª b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1828/ VCONNGUOI / Mfn: 90013

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £®ª; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 10 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1419 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1829/ VCONNGUOI / Mfn: 90011

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 11 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1830/ VCONNGUOI / Mfn: 90012

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 15 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1010 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1831/ VCONNGUOI / Mfn: 90010

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 16 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú. TruyÒn thuyÕt / NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1832/ VCONNGUOI / Mfn: 90009

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÒn thuyÕt; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tø b×nh thùc lôc thêi Chóa TrÞnh: B×nh T©y thùc lôc. B×nh H­ng thùc lôc. B×nh Ninh thùc lôc. B×nh Nam thùc lôc / §inh Kh¾c Thu©n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7529, §Vb 5051/ VSUHOC / Mfn: 90084

Tõ kho¸ : Tø b×nh thùc lôc; B×nh T©y thùc lôc; B×nh H­ng thùc lôc;

B×nh Ninh thùc lôc; B×nh Nam thùc lôc;

ChÝnh quyÒn phong kiÕn; Khëi nghÜa n«ng d©n;

Th¬ ch÷ H¸n; Th¬ ch÷ N«m; ThÕ kû 16-17; ViÖt Nam


TruyÖn cæ Raglai/ Chamaliaq TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2417/ VMOITRUONG / Mfn: 90282

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

D©n téc Ralai; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 4 : V¨n häc d©n gian / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2409/ VMOITRUONG / Mfn: 90274

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


VÝ giao duyªn "Nam n÷ ®èi ca"/ NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2415/ VMOITRUONG / Mfn: 90280

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; H¸t giao duyªn;

VÝ giao duyªn; ViÖt Nam


YÕu tè thÇn kú trong truyÒn thuyÕt vµ truyÖn cæ tÝch ng­êi ViÖt ë Nam Trung Bé/ NguyÔn §Þnh . - H. : KHXH, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2410/ VMOITRUONG / Mfn: 90275

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; TruyÖn cæ tÝch; Ng­êi ViÖt;

Nam Trung Bé; ViÖt Nam
X· héi häc

Globalisation and poverty: Channels and Policy responses / Maurizio Bussolo, Jeffery I. Round . - 2nd ed. . - USA : Routledge, 2006 . - 232 p.

Ký hiÖu kho : Lv 727/ VCONNGUOI / Mfn: 90003

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; §ãi nghÌo;

ChÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ThÕ giíi


Globalization for Development: Trade, finance, aid, migration and policy / Ian Goldin, Kenneth Beinert . - 2nd ed. . - USA : The World Bank, 2007 . - 308 p.

Ký hiÖu kho : Lv 722/ VCONNGUOI / Mfn: 90005

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

T×nh tr¹ng ®ãi nghÌo; Di d©n


Health, Economic Development and Household poverty from understanding to action/ Sara Bennett, Luc Y Gilson, Anne Mills . - USA : Routledge, 2008 . - 276 p.

Ký hiÖu kho : Lv 725/ VCONNGUOI / Mfn: 90004

Tõ kho¸ : T×nh tr¹ng nghÌo ®ãi; Ng­êi nghÌo; Søc khoÎ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch hç trî hé nghÌo


Humanities alive Economics and Citizenship: For Victorian Essential Learning standards Level 6 / Jo Lamont, Peter Farrar. Stephen Chapman, Rima Khallouf . - Australia : Wiley, 2007 . - 443 p.

Ký hiÖu kho : Ll 827/ VCONNGUOI / Mfn: 90007

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sù; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Nguån nh©n lùc;

QuyÒn c«ng d©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Australia


Safeguarding children a shared responsibility/ Hedy Cleaver, Patcawson, Sarah Gorin Steve Walker . - Singapore. : A John Wiley&Sons, 2009 . - 284 p.

Ký hiÖu kho : Lv 758/ VCONNGUOI / Mfn: 89974

Tõ kho¸ : TrÎ em; X· héi häc trÎ em; B¶o vÖ trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; Ch¨m sãc søc khoÎ


Statistical Abstracts on health and welfare in Japan 2004: Statistics and information Department, Minister's Secretarial Ministry of Health, Labour and Welfare Health and Welfare Statistics Association / Kenji Tsunekawa . - Japan : [s.n.], 2005 . - 240 p.

Ký hiÖu kho : Lv 742/ VCONNGUOI / Mfn: 89973

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Søc khoÎ; Ch¨m sãc søc khoÎ;

Phóc lîi x· héi; 2004; NhËt B¶n


The rich get richer and the poor get prison: Ideology, class and criminal Justice / Jeffrey Reimen . - 8th ed. . - USA : West Words, 2007 . - 263 p.

Ký hiÖu kho : Lv 721/ VCONNGUOI / Mfn: 90000

Tõ kho¸ : Ng­êi giµu; Ng­êi nghÌo; Ph©n tÇng x· héi;

Téi ph¹m; Nguån gèc téi ph¹m


Thirst Fighting the Corporate thieft of our water/ Alan Snitow, Deborah Kaufman, Michael Fox . - USA : Wiley, 2007 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : Lv 759/ VCONNGUOI / Mfn: 90002

Tõ kho¸ : Kinh tÕ ngµnh n­íc; Khan hiÕm n­íc;

M«i tr­êng n­íc; ThÕ giíi


Understanding Media Users from theory to practice/ Jony Wilson . - Singapore : Utoppia Press, 2009 . - 219 p.

Ký hiÖu kho : Lv 757/ VCONNGUOI / Mfn: 89975

Tõ kho¸ : TruyÒn th«ng ®¹i chóng; Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng;

¶nh h­ëng truyÒn th«ng; Lý thuyÕt; Thùc tiÔn


FÐminisme theories, mouvement, conflits/ Marc Bessin, Elsa Dorlin . - France.: L'Harmattan, 2006 . - 272 p.

Ký hiÖu kho : Lv 751/ VCONNGUOI / Mfn: 89996

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa n÷ quyÒn; Lý thuyÕt n÷ quyÒn;

Xung ®ét thÕ hÖ


B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn Trung Quèc - 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978-2008): S¸ch tham kh¶o / Tr©u §«ng §µo ch.b.; Lª Quang L©m d.; TrÇn Khang h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 818 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10675, Vv 10676/ VTTKHXH / Mfn: 90376

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi; 1978-2008;

Thµnh tùu kinh tÕ x· héi; Trung Quèc

B¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt Nam 2010/ UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10569, Vv 10570/ VTTKHXH / Mfn: 90323

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; B¶o vÖ trÎ em;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2010; ViÖt Nam
B¸o c¸o Quèc gia lÇn thø t­ thùc hiÖn tuyªn bè cam kÕt vÒ HIV/AIDS: Giai ®o¹n b¸o c¸o 1/2008 - 12/2009 / Uû ban Quèc gia phßng, chèng AIDS vµ phßng, chèng tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10593, Vv 10594/ VTTKHXH / Mfn: 90335

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; HIV/AIDS; DÞch HIV/AIDS;

Phßng chèng dÞch HIV/AIDS; Bµi häc kinh nghiÖm;

Ch­¬ng tr×nh ®iÒu trÞ dù phßng; B¸o c¸o; ViÖt Nam
B¸o c¸o tæng hîp vÒ phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch trÎ em ë ViÖt Nam/ Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi, UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 96 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10712, Vv 10713/ VTTKHXH / Mfn: 90398

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; Tai n¹n th­¬ng tÝch;

Phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch; B¸o c¸o; ViÖt Nam


B¸o c¸o tæng kÕt thùc hiÖn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2005-2010 vµ ®Þnh h­íng giai ®o¹n 2011-2015/ V¨n phßng Ph¸t triÓn bÒn v÷ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 67 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10716, Vv 10717/ VTTKHXH / Mfn: 90400

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o tæng kÕt;

2005-2010; 2011-2015; ViÖt Nam
B¹o lùc trªn c¬ së giíi: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / United Nations Viet Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 66 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10595, Vv 10596/ VTTKHXH / Mfn: 90336

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; B¹o lùc giíi;

BiÖn ph¸p can thiÖp ; B¸o c¸o chuyªn ®Ò; ViÖt Nam


BiÕn ®æi v¨n ho¸ ë c¸c lµng quª hiÖn nay: Tr­êng hîp lµng §ång Kþ, Trang LiÖt vµ §×nh B¶ng thuéc huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2139, Vv 2140/ VTAMLY / Mfn: 90114

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng th«n; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi; Lµng §ång Kþ;

Lµng Trang LiÖt; Lµng §×nh B¶ng;

HuyÖn Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


ChØ tiªu trÎ em ViÖt Nam 2008-2009 = Children Indicators in Vietnam 2008-2009 / Côc B¶o vÖ, Ch¨m sãc trÎ em . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10710, Vv 10711/ VTTKHXH / Mfn: 90397

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; ChØ tiªu trÎ em;

ChØ tiªu kinh tÕ x· héi; ChØ tiªu ch¨m sãc søc khoÎ;

ChØ tiªu gi¸o dôc; Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch di d©n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë c¸c tØnh miÒn nói: S¸ch chuyªn kh¶o / §Æng Nguyªn Anh . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2226/ VCONNGUOI / Mfn: 89976

Tõ kho¸ : Di d©n; ChÝnh s¸ch di d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; MiÒn nói; ViÖt Nam


Chñ nghÜa tù do cña Hayeck/ Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : V 2345/ VCHAUAU / Mfn: 90178

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng x· héi; Nhµ t­ t­ëng; ¸o
Con ng­êi lµ g×: §èi tho¹i gi÷a con chã LÐo th«ng th¸i vµ «ng b¹n triÕt gia cña nã / CÐcile Robelin, Jean Robelin, PhÊn Khanh d.; Ph¹m Toµn h.®. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1250/ VCONNGUOI / Mfn: 90024

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

TriÕt häc con ng­êi


Con ng­êi vµ v¨n ho¸. Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2243/ VCONNGUOI / Mfn: 89990

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 1 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2401/ VMOITRUONG / Mfn: 90250

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Sinh ®Î; ViÖt Nam
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 2 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2402/ VMOITRUONG / Mfn: 90251

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè;

Tö vong; Di c­; ViÖt Nam


D¹y con lµm viÖc/ Bonnie Runyan McCullough, Susan Walker Monson . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 787/ VTAMLY / Mfn: 90129

Tõ kho¸ : Kü n¨ng sèng; Gi¸o dôc trÎ em;

TrÎ em; Quan hÖ gia ®×nh


Di c­ trong n­íc: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam / United Nations Viet Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10599, Vv 10600/ VTTKHXH / Mfn: 90338

Tõ kho¸ : Di c­; Bèi c¶nh di c­; Tæng quan di c­;

Di c­ trong n­íc; C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam
tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương