S¸ch míi sè 03/2011


§­êng Hå ChÝ Minh tõ Nam T©y Nguyªn ®Õn miÒn §«ng Nam Bétải về 0.77 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#63
1   2   3   4   5   6   7
§­êng Hå ChÝ Minh tõ Nam T©y Nguyªn ®Õn miÒn §«ng Nam Bé/ Bé T­ lÖnh Qu©n khu 7, TØnh uû tØnh B×nh Ph­íc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10723/ VTTKHXH / Mfn: 90405

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

§­êng Hå ChÝ Minh; §­êng Tr­êng S¬n; T©y Nguyªn;

§«ng Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
LÞch sö qu©n sù huyÖn KiÕn X­¬ng: 1945 - 2005 / §¶ng ñy - Ban ChØ huy qu©n sù huyÖn KiÕn X­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7538/ VSUHOC / Mfn: 90089

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Lùc l­îng qu©n sù; Thêi kú ®æi míi;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; 1945-2005;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

HuyÖn KiÕn X­¬ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


L­îc kh¶o nh©n vËt lÞch sö qu©n sù tiªu biÓu trong sù nghiÖp b¶o vÖ, gi¶i phãng Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn V¨n Tµi, V¨n §øc Thanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10619, Vv 10620/ VTTKHXH / Mfn: 90348

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt qu©n sù;

Sù nghiÖp gi¶i phãng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2411/ VMOITRUONG / Mfn: 90276

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh;

LÞch sö ph¸t triÓn; TØnh An Giang; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ lÞch sö/ NguyÔn §øc TÜnh, Ng« Minh Ch©u d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2268/ VSUHOC / Mfn: 90065

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Sù kiÖn lÞch sö;

§Þa danh lÞch sö; S¸ch ¶nh; ThÕ giíi


Danh tËp c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam 2008- 2009/ VUFO - NGO resource centre . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2281/ VSUHOC / Mfn: 90066

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Tæ chøc phi chÝnh phñ;

Danh môc; ViÖt Nam


5 ®­¬ng ®¹i. - H. : Lao ®éng, 2007 . - 552 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1264, Vv 1265/ VTRIETHOC / Mfn: 90196

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Toµn cÇu ho¸; MËu dÞch kinh tÕ;

T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng kinh tÕ;

T­ t­ëng chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 1 : Tù nhiªn - Nh©n v¨n / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10583, Vv 10584/ VTTKHXH / Mfn: 90330

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ tù nhiªn;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; M«i tr­êng sinh th¸i;

§Þa lÝ hµnh chÝnh; Céng ®ång d©n téc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §Æc ®iÓm x· héi;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 2 : LÞch sö truyÒn thèng / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10585, Vv 10586/ VTTKHXH / Mfn: 90331

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö truyÒn thèng; Sù kiÖn lÞch sö; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10587, Vv 10588/ VTTKHXH / Mfn: 90332

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; N«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp; TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10589, Vv 10590/ VTTKHXH / Mfn: 90333

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Lang Ch¸nh/ HuyÖn uû - Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n huyÖn Lang Ch¸nh tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10625, Vv 10626/ VTTKHXH / Mfn: 90351

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lÝ hµnh chÝnh;

§êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Lang Ch¸nh;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy,... b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10556, Vv 10557/ VTTKHXH / Mfn: 90316

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10558, Vv 10559/ VTTKHXH / Mfn: 90317

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh uû Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10546, Vv 10547/ VTTKHXH / Mfn: 90311

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Thanh Ho¸. T. 3 : Kinh tÕ / TØnh uû - Héi ®ång nh©n d©n - uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1335 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10554, Vv 10555/ VTTKHXH / Mfn: 90315

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Nguån lùc kinh tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
Kh¸m ph¸ tiÒm n¨ng du lÞch ViÖt Nam: H­íng dÉn thiÕt kÕ néi dung ch­¬ng tr×nh tour - tuyÕn ®­êng dµi B¾c Nam / Ph¹m C«n S¬n . - H. : Thanh niªn, 2010 .- 408 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10633, Vv 10634/ VTTKHXH / Mfn: 90355

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Êt n­íc con ng­êi; Du lÞch;

Danh lam th¾ng c¶nh; §Þa danh du lÞch; ViÖt Nam


1000 n¨m Th¨ng Long Hµ Néi/ Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : V 2292/ VCHAUAU / Mfn: 90157

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi: Toµn tËp = A Millennium of Thang Long - Hanoi : Complete works / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10695, Vv 10696/ VTTKHXH / Mfn: 90387

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

S¸ch ¶nh; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamNh÷ng ch©n trêi Mü: Vßng quanh 50 tiÓu bang Hoa Kú: M¾t thÊy tai nghe / Vò V¨n Dzi, Ph¹m ThÞ Hång V©n . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : V 2257, V 2255/ VCHAUAU / Mfn: 90162

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; §Þa lý;

V¨n ho¸; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi; Mü


Niªn gi¸m C«ng Th­¬ng ViÖt Nam/ Trung t©m Th«ng tin C«ng nghiÖp vµ Th­¬ng m¹i . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 835 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10694/ VTTKHXH / Mfn: 90386

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m c«ng th­¬ng;

Ngµnh c«ng th­¬ng; C«ng nghiÖp;

Th­¬ng m¹i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Doanh nghiÖp ViÖt Nam 2010 = Vietnam Business Directory 2010 / Bé C«ng Th­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10697/ VTTKHXH / Mfn: 90388

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m doanh nghiÖp;

Thèng kª doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

2010; ViÖt Nam
Niªn gi¸m th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 3 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0110/ VCHAUAU / Mfn: 90175

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0111/ VCHAUAU / Mfn: 90176

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007


Niªn gi¸m thèng kª 2009: Tãm t¾t = Statistical handbook of Vietnam / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 223 tr., 15,5 cm

Ký hiÖu kho : Vn 36/ VMOITRUONG / Mfn: 90267

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000-2009; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª Lai Ch©u 2004-2009/ Côc Thèng kª Lai Ch©u . - H. : Thèng kª, 2010 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2379/ VMOITRUONG / Mfn: 90257

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2004-2009;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2007 = Ha Noi statistical yearbook 2007 . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0107/ VCHAUAU / Mfn: 90185

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2007


Niªn gi¸m Thèng kª tØnh Qu¶ng B×nh 2009 = Quang Binh Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng B×nh . - §ång Híi : [k.nxb.], 2010 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10603, Vv 10604/ VTTKHXH / Mfn: 90340

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005-2009;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª TP. Hå ChÝ Minh 2009 = HoChiMinh city Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª TP. Hå ChÝ Minh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10629, Vv 10630/ VTTKHXH / Mfn: 90353

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªm gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005 - 2009;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh NghÖ An 2009 = Statistical Yearbook Nghe An 2009 / Côc Thèng kª NghÖ An . - NghÖ An : [k.nxb.], 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10653, Vv 10654/ VTTKHXH / Mfn: 90365

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2004-2009;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª Thµnh phè §µ N½ng 2009 = Danang Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª Thµnh phè §µ N½ng . - H. : Thèng kª, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10721/ VTTKHXH / Mfn: 90403

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007; 2008;

2009; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
101 triÕt gia/ Mai S¬n . - TP. Hå ChÝ Minh : Tri thøc, 2007 . - 836 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8651, Vb 8652/ VTRIETHOC / Mfn: 90193

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TriÕt gia; Ch©n dung triÕt gia
Tri thøc §«ng Nam ¸/ L­¬ng Ninh, Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : V 2295/ VCHAUAU / Mfn: 90174

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý nh©n v¨n; LÞch sö; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; V¨n häc; NghÖ thuËt; §«ng Nam ¸


Tæng môc lôc: 40 n¨m T¹p chÝ Kh¶o cæ häc (1969 - 2009) / ViÖn Kh¶o cæ häc- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2286/ VSUHOC / Mfn: 90061

Tõ kho¸ : Môc lôc; Tæng môc lôc; T¹p chÝ Kh¶o cæ häc;

1969-2009; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10542, Vv 10543/ VTTKHXH / Mfn: 90309

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 970-2014 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10544, Vv 10545/ VTTKHXH / Mfn: 90310

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i ViÖt - Anh/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H.: Thèng kª, 2008 . - 865 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0109/ VCHAUAU / Mfn: 90186

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh


Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i Anh - ViÖt/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H.: Thèng kª, 2008 . - 1242 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0105/ VCHAUAU / Mfn: 90187

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10571, Vv 10572/ VTTKHXH / Mfn: 90324

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®Þa chÝ B¹c Liªu/ Uû ban nh©n d©n tØnh B¹c Liªu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1007 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10577, Vv 10578/ VTTKHXH / Mfn: 90327

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ;

TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


Thèng kª häc

Statistical Abstracts on health and welfare in Japan 2004: Statistics and information Department, Minister's Secretarial Ministry of Health, Labour and Welfare Health and Welfare Statistics Association / Kenji Tsunekawa . - Japan : [s.n.], 2005 . - 240 p.

Ký hiÖu kho : Lv 742/ VCONNGUOI / Mfn: 89973

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Søc khoÎ; Ch¨m sãc søc khoÎ;

Phóc lîi x· héi; 2004; NhËt B¶n


Hµ Néi qua sè liÖu thèng kª 1945-2008/ NguyÔn ThÞ Ngäc V©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10560/ VTTKHXH / Mfn: 90318

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1945-2008; Hµ Néi; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2008 = Non-farm individual business establishments, 2008 results of surveys / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2380/ VMOITRUONG / Mfn: 90258

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp; C¬ së s¶n xuÊt;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2008; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2007-2009 = Non-farm individual business establishments, 2007-2009 results of surveys / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 633 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10540, Vv 10541/ VTTKHXH / Mfn: 90308

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh c¸ thÓ;

C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp; C¬ së s¶n xuÊt;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2007-2009; ViÖt NamT«n gi¸o

LÞch sö truyÒn gi¸o ë ViÖt Nam. Q. 1 : C¸c Thõa Sai Dßng Tªn 1615 - 1663 / Linh môc Inhaxi« NguyÔn Hång . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1677, §Vv 2282/ VSUHOC / Mfn: 90039

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö Gi¸o héi; Dßng Tªn;

LÞch sö truyÒn gi¸o; C«ng cuéc truyÒn gi¸o;

1615 - 1663; ViÖt Nam
LÞch sö truyÒn gi¸o ë ViÖt Nam. Q. 2 / Linh môc Inhaxi« NguyÔn Hång . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1678, §Vv 2283/ VSUHOC / Mfn: 90040

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Dßng Tªn; LÞch sö truyÒn gi¸o;

Ho¹t ®éng truyÒn gi¸o; Gi¸o héi; Gi¸m môc;

Trung thÕ kû; ViÖt Nam
L­îc sö PhËt gi¸o/ Edward Conze; NguyÔn Minh TiÕn d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8654, Vb 8655/ VTRIETHOC / Mfn: 90195

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö PhËt gi¸o
MËt t«ng T©y T¹ng: T«n gi¸o huyÒn bÝ nhÊt trªn thÕ giíi / Sangye Gyatso, ThiÖn Nh©n; Cæ §å Th­ b.d.; Lama Konchog Tinley h.®. . - H. : T«n gi¸o, 2009 . 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10528, Vv 10529/ VTTKHXH / Mfn: 90302

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; MËt t«ng; T«ng ph¸i ®¹o PhËt;

Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; PhÐp tu hµnh; Trung Quèc


Mét sè t«n gi¸o ë ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh Xu©n . - Tb. lÇn 7 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8693, Vb 8694 / VTRIETHOC / Mfn: 90220

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; §¹o PhËt; C«ng gi¸o; §¹o Tin Lµnh;

§¹o Cao §µi; PhËt gi¸o Hßa H¶o; §¹o Håi; ViÖt Nam


PhËt gi¸o Lµo d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ NguyÔn V¨n Thoµn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8653/ VTRIETHOC / Mfn: 90194

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö PhËt gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ PhËt gi¸o; Lµo


PhËt gi¸o ë Th¸i Lan/ NguyÔn ThÞ QuÕ . - H. : KHXH, 2007 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8646/ VTRIETHOC / Mfn: 90189

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o;

T«ng ph¸i; Th¸i LanQuan niÖm cña Nho gi¸o vÒ con ng­êi, vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ng­êi/ NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2245/ VCONNGUOI / Mfn: 90023

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Gi¸o dôc con ng­êi; §µo t¹o con ng­êi;

Nho gi¸o; Quan niÖm Nho gi¸oT«n gi¸o - quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7534/ VSUHOC / Mfn: 90087

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §­êng lèi t«n gi¸o;

§æi míi t«n gi¸o; ViÖt Nam
T«n gi¸o häc lµ g×?/ Tr­¬ng ChÝ C­¬ng; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8699, Vb 8700 / VTRIETHOC / Mfn: 90225

Tõ kho¸ : T«n gi¸o häc; Nghiªn cøu t«n gi¸o
T«n gi¸o häc nhËp m«n/ §ç Minh Hîp ch.b.; NguyÔn C«ng O¸nh, Bïi Thµnh Ph­¬ng b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2006 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8697, Vb 8698/ VTRIETHOC / Mfn: 90226

Tõ kho¸ : T«n gi¸o häc; Nghiªn cøu t«n gi¸o; ViÖt Nam
T«n gi¸o Ph­¬ng §«ng: Qu¸ khø vµ hiÖn t¹i / §ç Minh Hîp ch.b.; NguyÔn ThÕ Doanh, Hoµng V¨n C¶nh; NguyÔn C«ng O¸nh b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2006 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8695, Vb 8696 / VTRIETHOC / Mfn: 90221

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; HÖ thèng t«n gi¸o;

Gi¸o ph¸i; §¹o gi¸o; Ph­¬ng §«ng


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng V¨n §¹t ch.b.; TrÇn Anh §µo d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7532/ VSUHOC / Mfn: 90070

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

Phong tôc tËp qu¸n; X· héi d©n gian;

Kû yÕu; Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam
VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam: Lý luËn vµ thùc tiÔn / §ç Quang H­ng . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8667, Vb 8668 / VTRIETHOC / Mfn: 90207

Tõ kho¸ : Lý luËn t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam

TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

B¸ch khoa th­ 12 con gi¸p/ Cæ §å Th­ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10522, Vv 10523/ VTTKHXH / Mfn: 90299

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TriÕt häc con ng­êi; 12 con gi¸p;

TÝnh c¸ch; Cuéc ®êi; VËn mÖnh; Con ng­êi


Bµi gi¶ng t©m lý häc v¨n ho¸/ Lª §øc Phóc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2101, Vv 2102, Vv 2103/ VTAMLY / Mfn: 90104

Tõ kho¸ : T©m lý häc v¨n ho¸; V¨n ho¸; V¨n minh;

Ph¸t triÓn t©m lý; Gi¸ trÞ v¨n ho¸


Bµi tËp thùc hµnh t©m lý häc/ TrÇn Träng Thñy . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2009 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2127, Vv 2128, Vv 2129/ VTAMLY / Mfn: 90098

Tõ kho¸ : T©m lý häc løa tuæi; T©m lý häc s­ ph¹m; Nh©n c¸ch;

Giao tiÕp x· héi; Ho¹t ®éng x· héi; Bµi tËp thùc hµnh


B¨n kho¨n tuæi dËy th×/ TrÇn Thanh Hoa, Ph¹m Kh¸nh Thñy . - H. : Phô n÷, 2010 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 775, Vb 774, Vb 773 / VTAMLY / Mfn: 90127

Tõ kho¸ : Tuæi dËy th×; Giíi tÝnh; T×nh yªu;

T×nh dôc; BiÕn ®æi t©m sinh lý


100 c¸ch ®¬n gi¶n ®Ó gi¶m stress dµnh cho nam giíi/ Richard Carlson; ViÖt Th­ b.d. . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2009 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 778, Vb 777, Vb 776/ VTAMLY / Mfn: 90128

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Tr¹ng th¸i t©m lý;

C¨ng th¼ng thÇn kinh; Stress; Nam giíi


500 c©u chuyÖn häc lµm ng­êi tu d­ìng ®¹o ®øc/ TrÇn Giang S¬n . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2242/ VCONNGUOI / Mfn: 90029

Tõ kho¸ : Con ng­êi; §¹o ®øc con ng­êi; Tu d­ìng ®¹o ®øc;

Häc lµm ng­êi; Hoµn thiÖn b¶n th©n


500 c©u chuyÖn häc lµm ng­êi - ý chÝ cao c¶/ TrÇn Giang S¬n . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2239/ VCONNGUOI / Mfn: 90031

Tõ kho¸ : Con ng­êi; ý chÝ con ng­êi; Ch©n lý cuéc sèng
500 c©u chuyÖn häc lµm ng­êi - nhÉn ®Ó d­ìng tÝnh/ TrÇn Giang S¬n . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2238/ VCONNGUOI / Mfn: 90032

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Con ng­êi; Häc lµm ng­êi; Tu th©n; NhÉn
C¸c ph­¬ng ph¸p s¸ng t¹o. T. 6 / Phan Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : VL 612, VL 613/ VTAMLY / Mfn: 90139

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p s¸ng t¹o; Ph­¬ng ph¸p s¸ng t¹o TRIZ


C¸c quy luËt ph¸t triÓn hÖ thèng: C¸c quy luËt s¸ng t¹o vµ ®æi míi. T. 7 / Phan Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VL 614, VL 615/ VTAMLY / Mfn: 90141

Tõ kho¸ : Quy luËt ph¸t triÓn hÖ thèng; Nguyªn t¾c s¸ng t¹o;

Quy luËt s¸ng t¹o; Quy luËn ®æi míi


C¸c thñ thuËt (nguyªn t¾c) s¸ng t¹o c¬ b¶n. T. 4 / Phan Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : VL 608, VL 609/ VTAMLY / Mfn: 90138

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p s¸ng t¹o; Nguyªn t¾c s¸ng t¹o


C¸c thñ thuËt (nguyªn t¾c) s¸ng t¹o c¬ b¶n. T. 5 / Phan Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : VL 610, VL 611/ VTAMLY / Mfn: 90140

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p s¸ng t¹o; Nguyªn t¾c s¸ng t¹o;

T­ duy s¸ng t¹o
C¸c thùc nghiÖm trong t©m lÝ häc x· héi/ TrÇn ThÞ Minh §øc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2008 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : VL 571, VL 572, VL 573/ VTAMLY / Mfn: 90092

Tõ kho¸ : T©m lý häc x· héi; T©m lý c¸ nh©n; Nhãm x· héi;

Giao tiÕp x· héi; §Þnh kiÕn x· héi; ViÖt Nam


Chñ nghÜa tù do cña Hayeck/ Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : V 2345/ VCHAUAU / Mfn: 90178

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng x· héi; Nhµ t­ t­ëng; ¸o
Con ng­êi lµ g×: §èi tho¹i gi÷a con chã LÐo th«ng th¸i vµ «ng b¹n triÕt gia cña nã / CÐcile Robelin, Jean Robelin, PhÊn Khanh d.; Ph¹m Toµn h.®. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1250/ VCONNGUOI / Mfn: 90024

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Con ng­êi vµ v¨n ho¸. Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2243/ VCONNGUOI / Mfn: 89990

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
D¹y con lµm viÖc/ Bonnie Runyan McCullough, Susan Walker Monson . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 787/ VTAMLY / Mfn: 90129

Tõ kho¸ : Kü n¨ng sèng; Gi¸o dôc trÎ em; Quan hÖ gia ®×nh
Ðmile hay lµ vÒ gi¸o dôc/ Jean-Jacques Rousseau; Lª Hång S©m, TrÇn Quèc D­¬ng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 689 tr.

Ký hiÖu kho : VL 596, VL 597/ VTAMLY / Mfn: 90133

Tõ kho¸ : TriÕt lý gi¸o dôc; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ duy gi¸o dôc; CËn ®¹i; Ph¸p


Gi¶i m· hµnh vi cña trÎ: §Ó hiÓu ®­îc c¸c hµnh ®éng cña con b¹n vµ gi¶i quyÕt æn tháa mäi viÖc / Laveme Antrobus; Ph¹m Hoµi Anh d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 767, Vb 768, Vb 769/ VTAMLY / Mfn: 90121

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; Ch¨m sãc trÎ em; Gi¸o dôc trÎ em
Gi¶i m· trÝ tuÖ ph¸t huy kh¶ n¨ng bÝ Èn cña con ng­êi/ Victor Po'kelis . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2232/ VCONNGUOI / Mfn: 89986

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Kh¶ n¨ng bÝ Èn;

TrÝ tuÖ con ng­êi; Gi¶i m· trÝ tuÖ


Gi¸o dôc giíi tÝnh tuæi vÞ thµnh niªn/ Bïi Ngäc S¬n, TrÇn ThÞ Thu H­¬ng . - H.: Gi¸o dôc, 2008 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VL 574, VL 575, VL 576/ VTAMLY / Mfn: 90095

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc giíi tÝnh; Tuæi vÞ thµnh niªn; T©m sinh lý;

X· héi häc giíi tÝnh; T©m lý häc giíi tÝnh


Gi¸o dôc, t©m lý vµ søc kháe t©m thÇn trÎ em ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn liªn ngµnh / §Æng B¸ L·m . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VL 579, VL 580, VL 581/ VTAMLY / Mfn: 90093

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; TrÎ em; Ch¨m sãc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; Søc kháe t©m thÇn; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh tham vÊn t©m lý/ TrÇn ThÞ Minh §øc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2009 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : VL 586, VL 585, VL 587/ VTAMLY / Mfn: 90097

Tõ kho¸ : Tham vÊn t©m lý; Tham vÊn thùc hµnh; Gi¸o tr×nh
Hái ®¸p triÕt häc. T. 4 : T©m lý häc vµ ®¹o ®øc häc / VÜnh An . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vb8709, Vb8710 / VTRIETHOC / Mfn: 90235

Tõ kho¸ : T©m lý häc; §¹o ®øc; TriÕt häc con ng­êi; Hái ®¸p
Hîp l­u c¸c dßng t©m lý häc gi¸o dôc: TiÓu luËn chuyªn ®Ò / Ph¹m Toµn . - H.: Tri thøc, 2008 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2109, Vv 2110, Vv 2111/ VTAMLY / Mfn: 90100

Tõ kho¸ : T©m lý häc gi¸o dôc; C«ng nghÖ gi¸o dôc;

Lý thuyÕt gi¸o dôc; Lý thuyÕt t©m lý häc gi¸o dôc


Kh¼ng ®Þnh søc m¹nh cña t­ t­ëng/ Emmet Fox; Minh Vi d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vb8714, Vb8713/ VTRIETHOC / Mfn: 90234

Tõ kho¸ : Con ng­êi; §êi sèng con ng­êi;

T­ t­ëng; Søc m¹nh t­ t­ëng


Khi con b¹n yªu sím/ Ph­¬ng Liªn . - H. : Phô n÷, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 764, Vb 765, Vb 766 / Mfn: 90122

Tõ kho¸ : VÞ thµnh niªn; T©m lý häc løa tuæi; Thay ®æi t©m lý;

Quan hÖ gia ®×nh; Cha mÑ; Con c¸i


Kü n¨ng ®µm ph¸n/ Nic Peeling . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2135/ VTAMLY / Mfn: 90117

Tõ kho¸ : §µm ph¸n; Kü n¨ng giao tiÕp; Giao tiÕp x· héi
LÞch sö triÕt häc Ên §é/ ThÝch M·n Gi¸c . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2007 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8689, Vb 8690 / VTRIETHOC / Mfn: 90218

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; Ên §é
LÞch sö t­ t­ëng x· héi chñ nghÜa Ph­¬ng T©y tr­íc chñ nghÜa M¸c/ TrÇn Hïng, TrÇn ChÝ Mü . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8673, Vb 8674/ VTRIETHOC / Mfn: 90210

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; X· héi chñ nghÜa;

T­ t­ëng x· héi chñ nghÜa; Ph­¬ng T©y; Ch©u ¢u


Môc ®Ých cao h¬n tÊt c¶, ch×a kho¸ cña thµnh c«ng/ NguyÔn §øc ThuËn . - H.: Thanh niªn, 2009 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1249/ VCONNGUOI / Mfn: 90025

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Thµnh c«ng;

BÝ quyÕt thµnh c«ng; Môc ®Ých thµnh c«ng


NghÖ thuËt vµ vËt lÝ: Nh÷ng c¸i nh×n t­¬ng ®ång vÒ kh«ng gian, thêi gian vµ ¸nh s¸ng / Leonard Shlain; TrÇn M¹nh Hµ, Ph¹m V¨n ThiÒu d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10671, Vv 10672/ VTTKHXH / Mfn: 90374

Tõ kho¸ : LÝ luËn nghÖ thuËt; C¶m thô nghÖ thuËt;

Ph©n tÝch t¸c phÈm nghÖ thuËt; NghÖ sÜNg­êi b¹n tèt nhÊt: Lµm thÕ nµo ®Ó gióp trÎ tù tin kÕt b¹n? / Hilary Pereira; NguyÔn Thanh Mai d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 770, Vb 771, Vb 772/ VTAMLY / Mfn: 90130

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; TrÎ em; T×nh b¹n;

Giao tiÕp øng xö; KÕt b¹n


Nh÷ng biÕn ®æi t©m lý cña c­ d©n vïng ven ®« trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸/ Phan ThÞ Mai H­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2408/ VMOITRUONG / Mfn: 90273

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; X· héi häc thµnh phè; T©m lý d©n c­;

BiÕn ®æi x· héi; BiÕn ®æi t©m lý; Vïng ven ®«; ViÖt Nam


Nh÷ng khëi ®Çu h¹nh phóc/ Lori Gottlieb, Kevin Bleyer; NguyÔn Ngäc YÕn d.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 779, Vb 780 / VTAMLY / Mfn: 90125

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T×nh yªu; HÑn hß
Nh÷ng lêi cha mÑ kh«ng nªn nãi víi con/ Thanh Hµ . - H. : Phô n÷, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2154, Vv 2155, Vv 2156/ VTAMLY / Mfn: 90120

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc gia ®×nh; Cha mÑ; Con c¸i;

Gi¸o dôc trÎ em; Quan hÖ gia ®×nh


Nh÷ng tÝn hiÖu t×nh yªu/ David Givens; Nh÷ Ngäc d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 292tr.

Ký hiÖu kho : Vb 785, Vb 786/ VTAMLY / Mfn: 90126

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T×nh yªu; TÝn hiÖu t×nh yªu
Ph©n t©m häc vµ tÝnh c¸ch d©n téc/ §ç Lai Thuý b.s., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : V 2203/ VCHAUAU / Mfn: 90158

Tõ kho¸ : TÝnh c¸ch d©n téc; T©m lý häc y häc;

BÖnh tinh thÇn; T©m lý häc d©n téc; ThÕ giíi


Phßng tr¸nh vµ can thiÖp sím rèi nhiÔu t©m lý trÎ em/ Lª Khanh . - H. : Phô n÷, 2010 . - 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2149, Vv 2150, Vv 2151/ VTAMLY / Mfn: 90123

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; TrÎ em;

Søc kháe t©m lý; Ch¨m sãc søc kháe t©m lý


Ph­¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o vµ ®æi míi. T. 1 / Phan Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VL 602, VL 603 / VTAMLY / Mfn: 90136

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p luËn; S¸ng t¹o; §æi míi; T­ duy s¸ng t¹o


101 triÕt gia/ Mai S¬n . - TP. Hå ChÝ Minh : Tri thøc, 2007 . - 836 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8651, Vb 8652/ VTRIETHOC / Mfn: 90193

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TriÕt gia; Ch©n dung triÕt gia
50 thãi quen tèt gióp trÎ lín kh«n/ L­¬ng Ch©n Mai . - H. : Phô n÷, 2010 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 784, Vb 783, Vb 782/ VTAMLY / Mfn: 90124

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

TrÎ em; Thãi quen tèt


99 thãi quen lµm thay ®æi cuéc ®êi ng­êi phô n÷/ §inh Hµ . - H. : Phô n÷, 2008 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2146, Vv 2147, Vv 2148/ VTAMLY / Mfn: 90119

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; T©m lý häc phô n÷;

Thãi quen; Phô n÷


T©m lý häc d©n sè/ TrÇn Träng Thñy . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2118, Vv 2119, Vv 2120/ VTAMLY / Mfn: 90101

Tõ kho¸ : T©m lý häc d©n sè; D©n sè;

Hµnh vi sinh ®Î; Nghiªn cøu t©m lý sinh ®Î


T©m lý häc d©n téc/ Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2218/ VCONNGUOI / Mfn: 90028

Vv 2096, Vv 2097/ VTAMLY / Mfn: 90105Tõ kho¸ : T©m lý häc d©n téc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

LÞch sö ph¸t triÓn; Tinh thÇn d©n téc; Tri gi¸c d©n téc;

TiÕp biÕn v¨n ho¸; §Þnh kiÕn d©n téc
T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2223/ VCONNGUOI / Mfn: 89979

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; T©m lý häc øng xö;

V¨n ho¸ øng xö; T©m lý häc n«ng d©n; C¸n bé c¬ së;

V¨n ho¸ m«i tr­êng; ViÖt Nam
T©m lý häc x· héi/ Knud S. Larsen, Lª V¨n H¶o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10538, Vv 10539/ VTTKHXH / Mfn: 90307

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc; T©m lÝ häc x· héi; Nghiªn cøu t©m lÝ x· héi;

C¸i t«i; Quan hÖ c¸ nh©n; NhËn thøc x· héi; Th¸i ®é;

Hµnh vi; ¶nh h­ëng x· héi
Thay th¸i ®é ®æi cuéc ®êi 3/ Keith D. Harrell; V­¬ng B¶o Long d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 762/ VTAMLY / Mfn: 90109

Tõ kho¸ : T­ duy tÝch cùc; NghÖ thuËt sèng;

T­ duy; Ph¸t triÓn t­ duy


ThÕ giíi bªn trong con ng­êi s¸ng t¹o/ Phan Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VL 604, VL 605/ VTAMLY / Mfn: 90135

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

T­ duy; T­ duy s¸ng t¹o


T×nh huèng t©m lý häc løa tuæi vµ t©m lý häc s­ ph¹m/ §ç ThÞ Ch©u . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 577, Vv 578/ VTAMLY / Mfn: 90094

Tõ kho¸ : T©m lý häc løa tuæi; T©m lý häc s­ ph¹m;

T×nh huèng t©m lý


Toµn cÇu ho¸ trong bèi c¶nh Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Mét sè vÊn ®Ò triÕt häc/ Ph¹m V¨n §øc ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1266, Vv 1267 / VTRIETHOC / Mfn: 90227

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; TriÕt häc x· héi; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


TriÕt häc víi ®æi míi vµ ®æi míi nghiªn cøu gi¶ng d¹y triÕt häc: S¸ch tham kh¶o / TrÇn Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 473 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8677, Vb 8678 / VTRIETHOC / Mfn: 90212

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; Nghiªn cøu triÕt häc;

Gi¶ng d¹y triÕt häc


T­ duy logÝch, biÖn chøng vµ hÖ thèng. T. 3 / Phan Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : VL 606, VL 607/ VTAMLY / Mfn: 90137

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi
T­ duy th«ng minh/ John G.Miller; Thu Quúnh b.d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 761/ VTAMLY / Mfn: 90110

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T­ duy; NghÖ thuËt sèng
T­ duy tÝch cùc: B¹n chÝnh lµ nh÷ng g× b¹n nghÜ / Trish Summerfield, Frederic Labarthe; Thu V©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 763/ VTAMLY / Mfn: 90108

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T­ duy;

ChÊt l­îng t­ duy; T­ duy tÝch cùcTù do - dòng c¶m lµ b¶n th©n m×nh: Sù s¸ng suèt vÒ c¸ch sèng míi / Osho; Ng« Trung ViÖt d. . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2138, Vv 2142, Vv 2143 / VTAMLY / Mfn: 90113

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; Con ng­êi;

Tù do; T©m lý häc c¸ nh©n


Xin ®õng lõa dèi/ Ellyn Bader, Peter T. Pearson; TuÊn Ngäc d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 794, Vb 795/ VTAMLY / Mfn: 90145

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; T©m lý häc gia ®×nh;

Gia ®×nh; H«n nh©n; Quan hÖ gia ®×nhV¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

La culture sensible/ David Howes, Jean- SÐbestion Marcoux . - Canada : Anvoi de Poste, 2006 . - 267 p.

Ký hiÖu kho : Lv 753/ VCONNGUOI / Mfn: 89999

Tõ kho¸ : H×nh thøc v¨n ho¸; C¶m nhËn v¨n ho¸
Mise en public de la culture/ Bob White . - Canada : Anvoi de poste, 2006 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : Lv 754/ VCONNGUOI / Mfn: 89997

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Kh¸i niÖm v¨n ho¸;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ ®¸m ®«ng;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸
An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2411/ VMOITRUONG / Mfn: 90276

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh;

LÞch sö ph¸t triÓn; TØnh An Giang; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ 12 con gi¸p/ Cæ §å Th­ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10522, Vv 10523/ VTTKHXH / Mfn: 90299

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TriÕt häc con ng­êi; 12 con gi¸p;

TÝnh c¸ch; Cuéc ®êi; VËn mÖnh; Con ng­êi


B¶o tån, lµm giµu vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10655, Vv 10656/ VTTKHXH / Mfn: 90366

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸; Thêi k× ®æi míi;

Thêi k× héi nhËp; ViÖt Nam


C¸c nhµ khoa b¶ng ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn Hång §øc ch.b.; Lª §øc §¹t b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10725/ VTTKHXH / Mfn: 90407

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Khoa cö;

LÞch sö gi¸o dôc; LÞch sö khoa cö;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
C¸ch m¹ng häc tËp/ Gordon Dryden, Jeannette Vos; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VL 616, VL 653, VL 654/ VTAMLY / Mfn: 90143

Tõ kho¸ : Häc tËp; Gi¸o dôc; Tr­êng häc
Ch©n dung nh÷ng nhµ c¶i c¸ch gi¸o dôc tiªu biÓu trªn thÕ giíi/ UNESCO . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2215, Vv 949/ VCONNGUOI / Mfn: 89989

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T­ t­ëng gi¸o dôc; Nhµ gi¸o dôc;

Nhµ c¶i c¸ch gi¸o dôc; ThÕ giíi


Con ng­êi vµ v¨n ho¸. Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2243/ VCONNGUOI / Mfn: 89990

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Danh nh©n v¨n ho¸ Ho»ng Ho¸. T. 1 / TrÞnh Nhu ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2009.- 754 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2284/ VSUHOC / Mfn: 90059

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸;

HuyÖn Ho»ng Ho¸; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


D­íi ch©n nói T¶n mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2414/ VMOITRUONG / Mfn: 90279

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Danh nh©n v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; V¨n ho¸ d©n gian;

HuyÖn Ba V×; Hµ Néi; ViÖt Namtải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương