S¸ch míi sè 03/2011tải về 0.77 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#63
1   2   3   4   5   6   7
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 1 : Tù nhiªn - Nh©n v¨n / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10583, Vv 10584/ VTTKHXH / Mfn: 90330

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ tù nhiªn;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; M«i tr­êng sinh th¸i;

§Þa lÝ hµnh chÝnh; Céng ®ång d©n téc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §Æc ®iÓm x· héi;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam

§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 2 : LÞch sö truyÒn thèng / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10585, Vv 10586/ VTTKHXH / Mfn: 90331

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö truyÒn thèng; Sù kiÖn lÞch sö;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10587, Vv 10588/ VTTKHXH / Mfn: 90332

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; N«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp; TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Lang Ch¸nh/ HuyÖn uû - Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n huyÖn Lang Ch¸nh tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 831 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10625, Vv 10626/ VTTKHXH / Mfn: 90351

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lÝ hµnh chÝnh;

§êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Lang Ch¸nh;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy,... b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10556, Vv 10557/ VTTKHXH / Mfn: 90316

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10558, Vv 10559/ VTTKHXH / Mfn: 90317

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh uû Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10546, Vv 10547/ VTTKHXH / Mfn: 90311

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§­êng Hå ChÝ Minh tõ Nam T©y Nguyªn ®Õn miÒn §«ng Nam Bé/ Bé T­ lÖnh Qu©n khu 7, TØnh uû tØnh B×nh Ph­íc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 915 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10723/ VTTKHXH / Mfn: 90405

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

§­êng Hå ChÝ Minh; §­êng Tr­êng S¬n; T©y Nguyªn;

§«ng Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7530/ VSUHOC / Mfn: 90076

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hoµng Gi¸p NguyÔn T­ Gi¶n: Th©n thÕ vµ sù nghiÖp / Tr­¬ng To¹i b.s.; NguyÔn Kh¾c Kham h.®. . - San Jose : [k.nxb.], 2007 . - 1013 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1671/ VSUHOC / Mfn: 90052

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Hoµng Gi¸p NguyÔn T­ Gi¶n; ViÖt Nam


HuyÖn Phóc Thä - Lµng x· vµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. T. 1 : Di s¶n H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn ch.b., h.®.; NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn Thuý Nga, NguyÔn ThÞ Th¶o, §inh Thanh HiÕu h.®. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10605, Vv 10606/ VTTKHXH / Mfn: 90341

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n H¸n N«m;

S¾c phong; ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; V¨n bia; §Þa chÝ;

Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; §Þa b¹; HuyÖn Phóc Thä;

Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc c¶i l­¬ng huyÖn Mª Linh tØnh VÜnh Phóc (1922- 1942): LuËn v¨n th¹c sÜ / Lª ThÞ LuyÕn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : TL 973/ VSUHOC / Mfn: 90036

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; H­¬ng ­íc; H­¬ng ­íc c¶i l­¬ng;

1922-1942; HuyÖn Mª Linh; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé: B¶n th¶o / Vò Duy MÒn . - H. : ViÖn Sö häc, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : TL 970 / VSUHOC / Mfn: 90035

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Nguån gèc h­¬ng ­íc; Vai trß h­¬ng ­íc;

LuËt lÖ; Lµng x·; §ång b»ng B¾c Bé; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng SÜ Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1667, §Vv 2266/ VSUHOC / Mfn: 90042

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng SÜ Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1668, §Vv 2267/ VSUHOC / Mfn: 90043

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh tiÔu b×nh l­ìng k× nghÞch phØ ph­¬ng l­îc chÝnh biªn. T. 1 : Kh©m ®Þnh tiÔu b×nh B¾c K× nghÞch phØ ph­¬ng l­îc chÝnh biªn. Q.1 / ViÖn Sö häc . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 1182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1664, §Vv 2257/ VSUHOC / Mfn: 90046

Tõ kho¸ : Sù kiÖn; Nh©n vËt lÞch sö; Lª Duy L­¬ng;

N«ng V¨n V©n; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh tiÔu b×nh l­ìng k× nghÞch phØ ph­¬ng l­îc chÝnh biªn. T. 2 : Kh©m ®Þnh tiÔu b×nh B¾c K× nghÞch phØ ph­¬ng l­îc chÝnh biªn. Q. 2 / ViÖn Sö häc . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 1052 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1665, §Vv 2258/ VSUHOC / Mfn: 90047

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Lª Duy L­¬ng;

N«ng V¨n V©n; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 3: Q.11 - Q.16 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s.; Cao Huy Giu d.; Lª Duy Ch­ëng h.®. . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 864 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1681, §Vv 2271/ VSUHOC / Mfn: 90053

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng triÒu NguyÔn; Bé m¸y phong kiÕn; Bé Hé;

LÖ thuÕ; Thanh tra; L­¬ng bæng; Ban th­ëng;

TriÒu ®¹i NguyÔn; 1852-1889; ViÖt Nam
Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 4 : Q. 17 - Q. 22 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s.; Cao Huy Giu, §ç Méng Kh­¬ng d.; Lª Duy Ch­ëng h.®.. - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 804 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1682, §Vv 2272/ VSUHOC / Mfn: 90054

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng triÒu NguyÔn; Bé m¸y phong kiÕn;

1852-1889; Bé LÔ; LÔ héi triÒu ®×nh; LÔ ®¨ng quang;

S¸ch phong; Trang phôc triÒu ®×nh; TriÒu ®¹i NguyÔn;

ViÖt Nam
Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 5, Q. 23 - Q. 27 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn . - H. : KHXH, 2007 . - 938 tr.Ký hiÖu kho : Vv 1683, §Vv 2273/ VSUHOC / Mfn: 90055

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; ChÕ ®é chÝnh trÞ; TriÒu ®¹i NguyÔn;

1852-1889; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam
Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 6, Q. 28 - Q. 33 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn . - H. : KHXH, 2007 . - 856 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1684, §Vv 2274/ VSUHOC / Mfn: 90056

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé m¸y phong kiÕn; Bé LÔ;

TriÒu ®¹i NguyÔn; 1852-1889; Tµi liÖu tham kh¶o;

ViÖt Nam
Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 7: Q.34 - Q.37 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1685, §Vv 2275/ VSUHOC / Mfn: 90057

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé Binh; TriÒu ®¹i NguyÔn;

1852-1889; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 8: Q.38 - Q.43 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn . - H. : KHXH, 2009 . - 1175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1686, §Vv 2276/ VSUHOC / Mfn: 90058

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé H×nh; TriÒu ®¹i NguyÔn;

1852-1889; ViÖt Nam


Khoa b¶ng Th¨ng Long Hµ Néi: Qua tµi liÖu Méc b¶n TriÒu NguyÔn / Ph¹m ThÞ HuÖ, NguyÔn Xu©n Hoµi, Bïi ThÞ Mai,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010- 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10548, Vv 10549/ VTTKHXH / Mfn: 90312

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ Khoa b¶ng; Méc b¶n triÒu NguyÔn; Nhµ NguyÔn;

Tµi liÖu kh¾c gç; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Khëi nghÜa Nam Kú n¨m 1940 - B¶n tr¸ng ca sèng m·i/ Hå S¬n §µi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10720/ VTTKHXH / Mfn: 90402

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; ChiÕn tranh;

Khëi nghÜa Nam K×; 1940; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Khu di tÝch lÞch sö T©n Trµo/ Ng« Qu©n LËp . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7544/ VSUHOC / Mfn: 90074

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch c¸ch m¹ng;

LÞch sö c¸ch m¹ng; T©n Trµo; TØnh Tuyªn Quang;

ViÖt Nam
Kinh tÕ, x· héi thêi TrÇn (ThÕ kû XIII - XIV) / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Chi . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1669, Vv 1670, §Vv 2263/ VSUHOC / Mfn: 90044

Tõ kho¸ : Bèi c¶nh x· héi; ChÕ ®é kinh tÕ; ChÕ ®é x· héi;

Nhµ TrÇn; ThÕ kû 13-14; ViÖt NamKû yÕu Héi th¶o khoa häc nh©n kû niÖm 100 n¨m nh©n sÜ Thanh Ho¸ tham gia kh¸ng thuÕ bÞ ®Þch ®µy ®i C«n §¶o (1909 - 2009) / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch, Ban Nghiªn cøu vµ Biªn so¹n lÞch sö Thanh Ho¸ . - Thanh Ho¸ : [k.nxb.], 2009 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7541/ VSUHOC / Mfn: 90088

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Phong trµo kh¸ng thuÕ;

Nh©n sÜ; Kû yÕu; Héi th¶o khoa häc;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : V 2501/ VCHAUAU / Mfn: 90179

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


LÞch sö qu©n sù huyÖn KiÕn X­¬ng: 1945 - 2005 / §¶ng ñy - Ban ChØ huy qu©n sù huyÖn KiÕn X­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7538/ VSUHOC / Mfn: 90089

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Lùc l­îng qu©n sù; Thêi kú ®æi míi;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; 1945-2005;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

HuyÖn KiÕn X­¬ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Long H­ng ®Êt ph¸t nghiÖp v­¬ng triÒu TrÇn/ §Æng Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7546/ VSUHOC / Mfn: 90079

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nhµ TrÇn; Long H­ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


L­îc kh¶o nh©n vËt lÞch sö qu©n sù tiªu biÓu trong sù nghiÖp b¶o vÖ, gi¶i phãng Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn V¨n Tµi, V¨n §øc Thanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10619, Vv 10620/ VTTKHXH / Mfn: 90348

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt qu©n sù;

Sù nghiÖp gi¶i phãng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Mé Tr¹ch, lµng Khoa b¶ng, lµng cæ V¨n ho¸/ Vò Huy ThuËn, Vò HiÖp ch.b. .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2265/ VSUHOC / Mfn: 90064

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Lµng cæ; Lµng cæ v¨n ho¸;

Lµng khoa b¶ng; Lµng Mé Tr¹ch; HuyÖn B×nh Giang;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
Méc b¶n TriÒu NguyÔn - ChiÕu dêi ®« vµ mét sè kiÖt t¸c/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi b.s., Ph¹m ThÞ YÕn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10740, Vv 10741/ VTTKHXH / Mfn: 90418

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; ChiÕu dêi ®«; HÞch t­íng sÜ;

B×nh Ng« ®¹i c¸o; Méc b¶n TriÒu NguyÔn; Nhµ NguyÔn;

Tµi liÖu kh¾c gç; C«ng t¸c l­u tr÷; ViÖt Nam
220 n¨m C¸ch m¹ng Ph¸p (1789 - 2009)vµ quan hÖ ViÖt - Ph¸p trong lÞch sö.- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7528, §Vb 5053/ VSUHOC / Mfn: 90085

Tõ kho¸ : C¸ch m¹ng t­ s¶n; LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c quèc tÕ; 1789-2009; ViÖt Nam; Ph¸p


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi: Toµn tËp = A Millennium of Thang Long - Hanoi : Complete works / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10695, Vv 10696/ VTTKHXH / Mfn: 90387

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

S¸ch ¶nh; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÒ gç ®¸ thñ c«ng truyÒn thèng cña ®ång bµo thiÓu sè tØnh Cao B»ng/ D­¬ng S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2416/ VMOITRUONG / Mfn: 90281

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng; NghÒ ®¸ thñ c«ng;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Ng­îc vÒ nguån céi: TiÓu luËn vµ t­ liÖu / NguyÔn Phan Quang . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7539/ VSUHOC / Mfn: 90075

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §¹o lý truyÒn thèng;

Nguån gèc d©n téc; TÝn ng­ìng; Nh©n vËt lÞch sö;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nh÷ng ch©n trêi Mü: Vßng quanh 50 tiÓu bang Hoa Kú: M¾t thÊy tai nghe / Vò V¨n Dzi, Ph¹m ThÞ Hång V©n . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : V 2257, V 2255/ VCHAUAU / Mfn: 90162

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; §Þa lý;

V¨n ho¸; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi; Mü


Nh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Ho¸/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2422/ VMOITRUONG / Mfn: 90287

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Lµng cæ; Phong tôc tËp qu¸n;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Quèc sö di biªn/ Phan Thóc Trùc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7537, §Vb 5061/ VSUHOC / Mfn: 90083

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Ghi chÐp lÞch sö; Nguån sö liÖu;

Nhµ NguyÔn; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Sôp ®æ: C¸c x· héi ®· thÊt b¹i hay thµnh c«ng nh­ thÕ nµo? / Jared Diamond . - H. : Tri thøc, 2005 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : V 1923/ VCHAUAU / Mfn: 90161

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n minh; LÞch sö x· héi;

T¸c ®éng m«i tr­êng; M«i tr­êng v¨n minh;

ThÕ giíi
Sù tÝch §øc Th¸nh Gi¸: Phôc Man t­íng c«ng Ph¹m Tu / Yªn S¬n, NguyÔn B¸ H©n . - H. : KHXH, 2009 . - 152 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7533, §Vb 5064/ VSUHOC / Mfn: 90090

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; §Òn thê;

§øc Th¸nh Gi¸; Trung thÕ kû; Lý Phôc Man;

X· Yªn Së; HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt Nam
T©y Ban Nha ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio Dominguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2134, Vv 2271/ VTAMLY / Mfn: 90106

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; T©y Ban Nha


Thanh thùc lôc - Quan hÖ Thanh - T©y S¬n cuèi thÕ kû 18 - ®Çu thÕ kû 19/ Hå B¹ch Th¶o d., ch.th.; TrÇn V¨n Ch¸nh h.®., Ph¹m Hoµng Qu©n bæ chó. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10627, Vv 10628/ VTTKHXH / Mfn: 90352

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Nhµ Thanh; Nhµ T©y S¬n;

Nguån sö liÖu; ViÖt Nam; Trung Quèc

Thµnh phè Hå ChÝ Minh h­íng vÒ 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi. - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 1317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10649, Vv 10650/ VTTKHXH / Mfn: 90363

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Gi¸ trÞ lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

Giao l­u v¨n ho¸; Th¨ng Long; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ThuËn Ho¸ - Phó Xu©n - Thõa Thiªn HuÕ - 700 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn/ Héi Khoa häc LÞch sö tØnh Thõa Thiªn HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10613, Vv 10614/ VTTKHXH / Mfn: 90345

Tõ kho¸ : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; LÞch sö ph¸t triÓn;

LÞch sö v¨n ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 1306-2010;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Héi th¶o khoa häc; KØ yÕu héi th¶o;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tr¹ng nguyªn Gi¸p H¶i/ L©m Giang . - H. : KHXH, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7540/ VSUHOC / Mfn: 90072

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö ; Tr¹ng nguyªn; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Trung ®¹i; Gi¸p H¶i; ViÖt Nam


Tuyªn ng«n ®éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thêi ®¹i / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Thõa Thiªn HuÕ. B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Tr­êng §¹i häc khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10673, Vv 10674/ VTTKHXH / Mfn: 90375

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

Tuyªn ng«n ®éc lËp; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn d©n téc;

Gi¸ trÞ lÝ luËn; ý nghÜa thêi ®¹i; ViÖt Nam
Tõ hå VÞ Danh ®Õn hå Hoµn KiÕm - T«i vµ ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Lý Gia Trung; NguyÔn ThiÖn ChÝ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7550/ VSUHOC / Mfn: 90071

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Sù kiÖn lÞch sö; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc


Tõ v¨n hiÕn Th¨ng Long ®Õn hµo khÝ §ång Nai vµ Thµnh ®ång Tæ quèc/ Vò Khiªu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10534, Vv 10535/ VTTKHXH / Mfn: 90305

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; TruyÒn thèng v¨n hiÕn;

Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam


Tø b×nh thùc lôc thêi Chóa TrÞnh: B×nh T©y thùc lôc. B×nh H­ng thùc lôc. B×nh Ninh thùc lôc. B×nh Nam thùc lôc / §inh Kh¾c Thu©n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7529, §Vb 5051/ VSUHOC / Mfn: 90084

Tõ kho¸ : Tø b×nh thùc lôc; B×nh T©y thùc lôc; B×nh H­ng thùc lôc;

B×nh Ninh thùc lôc; B×nh Nam thùc lôc;

ChÝnh quyÒn phong kiÕn; Khëi nghÜa n«ng d©n;

Th¬ ch÷ H¸n; Th¬ ch÷ N«m; ThÕ kû 16-17; ViÖt Nam
T­ëng Giíi Th¹ch - M­u l­îc chèn quan tr­êng: S¸ch tham kh¶o / Di D­¬ng; Trinh HuyÒn d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : V 2314/ VCHAUAU / Mfn: 90171

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

HiÖn ®¹i; T­ëng Giíi Th¹ch; Trung Quèc


ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi: S¸ch tham kh¶o / Ari Kokko ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 2346/ VCHAUAU / Mfn: 90177

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Qu¶n lý kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi;

§æi míi gi¸o dôc; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


ViÖt sö th«ng gi¸m c­¬ng môc kh¶o l­îc/ NguyÔn Th«ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7547, §Vb 5052/ VSUHOC / Mfn: 90086

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; L­îc sö; Cæ ®¹i; Trung thÕ kû; ViÖt Nam

NghÖ thuËt
12 nghÖ sÜ mü thuËt ®­¬ng ®¹i ViÖt Nam = 12 Contemporary Artists of Vietnam / §µo Mai Trang ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10597, Vv 10598/ VTTKHXH / Mfn: 90337

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; MÜ thuËt; LÞch sö mÜ thuËt;

Häa sÜ; NghÖ thuËt ®­¬ng ®¹i; ViÖt NamNg«n ng÷ häc
Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh - Ph¸p - ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10607, Vv 10608/ VTTKHXH / Mfn: 90342

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i ViÖt - Anh/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H.: Thèng kª, 2008 . - 865 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0109/ VCHAUAU / Mfn: 90186

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng ViÖt; TiÕng AnhTõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i Anh - ViÖt/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H.: Thèng kª, 2008 . - 1242 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0105/ VCHAUAU / Mfn: 90187

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

The rich get richer and the poor get prison: Ideology, class and criminal Justice / Jeffrey Reimen . - 8th ed. . - USA : West Words, 2007 . - 263 p.

Ký hiÖu kho : Lv 721/ VCONNGUOI / Mfn: 90000

Tõ kho¸ : Ng­êi giµu; Ng­êi nghÌo; Ph©n tÇng x· héi;

Téi ph¹m; Nguån gèc téi ph¹m


B¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh trÎ em t¹i ViÖt Nam 2010/ UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10569, Vv 10570/ VTTKHXH / Mfn: 90323

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; TrÎ em; QuyÒn trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; B¶o vÖ trÎ em;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2010; ViÖt Nam
C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng c«ng chøc: Kh©u ®ét ph¸ cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh 2011-2020 / Thang V¨n Phóc, NguyÔn Thu Linh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10623, Vv 10624/ VTTKHXH / Mfn: 90350

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; C¶i c¸ch hµnh chÝnh; TiÒn l­¬ng;

C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng; ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng;

C¸n bé c«ng chøc; 2011 - 2020; ViÖt Nam
Cæ luËt ViÖt Nam. Quèc triÒu h×nh luËt vµ Hoµng ViÖt luËt lÖ/ ViÖn Sö häc . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 1010 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1663, §Vv 2261/ VSUHOC / Mfn: 90045

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quèc triÒu h×nh luËt;

Hoµng ViÖt luËt lÖ; ViÖt Nam


D©n chñ vµ d©n chñ ë c¬ së n«ng th«n trong tiÕn tr×nh ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8663, Vb 8664 / VTRIETHOC / Mfn: 90206

Tõ kho¸ : D©n chñ; D©n chñ c¬ së; N«ng th«n;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
§­êng ®Õn kÕt qu¶: ThiÕt kÕ vµ thùc hiÖn c¸c ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn hiÖu qu¶ / Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10637, Vv 10638/ VTTKHXH / Mfn: 90357

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ hµnh chÝnh; Qu¶n lÝ c«ng; §¸nh gi¸ ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; HÖ thèng qu¶n lÝ;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; ThÕ giíi
Gi¸o tr×nh lý luËn vµ ph¸p luËt vÒ quyÒn con ng­êi/ NguyÔn §¨ng Dung, Vò C«ng Giao, L· Kh¸nh Tïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 709 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2391/ VMOITRUONG / Mfn: 90240

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi;

Gi¸o tr×nh lý luËn; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ®« thÞ Hµ Néi - LuËn cø vµ gi¶i ph¸p/ NguyÔn Quang Häc, §oµn Minh HuÊn, Bïi Xu©n Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10657, Vv 10658/ VTTKHXH / Mfn: 90367

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; M« h×nh tæ chøc; M« h×nh qu¶n lÝ;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ quyÒn con ng­êi/ §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2157/ VTAMLY / Mfn: 90131

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi;

Hái ®¸p; ViÖt Nam


HuyÖn Phóc Thä - Lµng x· vµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. T. 1 : Di s¶n H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn ch.b., h.®.; NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn Thuý Nga, NguyÔn ThÞ Th¶o, §inh Thanh HiÕu h.®. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10605, Vv 10606/ VTTKHXH / Mfn: 90341

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n H¸n N«m;

S¾c phong; ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; V¨n bia; §Þa chÝ;

Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; §Þa b¹; HuyÖn Phóc Thä;

Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc c¶i l­¬ng huyÖn Mª Linh tØnh VÜnh Phóc (1922- 1942): LuËn v¨n th¹c sÜ / Lª ThÞ LuyÕn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : TL 973/ VSUHOC / Mfn: 90036

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; H­¬ng ­íc; H­¬ng ­íc c¶i l­¬ng;

1922-1942; HuyÖn Mª Linh; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt NamH­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé: B¶n th¶o / Vò Duy MÒn . - H. : ViÖn Sö häc, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : TL 970 / VSUHOC / Mfn: 90035

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Nguån gèc h­¬ng ­íc; Vai trß h­¬ng ­íc;

LuËt lÖ; Lµng x·; §ång b»ng B¾c Bé; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng SÜ Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1667, §Vv 2266/ VSUHOC / Mfn: 90042

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng SÜ Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1668, §Vv 2267/ VSUHOC / Mfn: 90043

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Khã kh¨n gi¶i quyÕt bµi to¸n phßng vµ chèng tham nhòng/ §Æng §øc Thµnh ch.b.; Ph¹m Anh TuÊn, H¹ ThÞ ThiÒu Dao, Hå B¸ Th©m, TrÇn §×nh Thiªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10685, Vv 10686/ VTTKHXH / Mfn: 90381

Tõ kho¸ : Tham nhòng; Nguyªn nh©n tham nhòng;

BiÖn ph¸p chèng tham nhòng; Chèng tham nhòng;

ViÖt Nam
KiÓm so¸t tËp trung kinh tÕ: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tiÔn t¹i ViÖt Nam / §inh ThÞ Mü Loan ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : V 2288/ VCHAUAU / Mfn: 90154

Tõ kho¸ : KiÓm so¸t kinh tÕ; TËp trung kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam; NhËt B¶n; Mü; Nga


LuËt b­u chÝnh n¨m 2010: CÈm nang nghiÖp vô ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng / Quý Long, Kim Th­ s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10701/ VTTKHXH / Mfn: 90391

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; LuËt b­u chÝnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2010; ViÖt Nam


LuËt chèng ®éc quyÒn ë NhËt B¶n vµ kinh nghiÖm thùc thi/ §inh ThÞ Mü Loan ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : V 2285/ VCHAUAU / Mfn: 90151

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Chèng ®éc quyÒn; LuËt th­¬ng m¹i;

LuËt c¹nh tranh; V¨n b¶n ph¸p luËt; NhËt B¶n
LuËt thanh tra - Quy tr×nh tiÕn hµnh thanh tra - Quy tr×nh tiÕp c«ng d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o - Hái ®¸p vÒ luËt thanh tra n¨m 2011/ Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10708, Vv 10709/ VTTKHXH / Mfn: 90396

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; LuËt thanh tra; Quy tr×nh thanh tra;

Quy tr×nh tiÕp d©n; Thanh tra; KhiÕu n¹i tè c¸o;

Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o; V¨n b¶n ph¸p luËt;

2011; ViÖt Nam


LuËt viªn chøc: Tiªu chuÈn nghiÖp vô c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc quy ®Þnh sö dông, qu¶n lý quy ®Þnh sö dông, qu¶n lý c«ng chøc, viªn chøc. Hái ®¸p vÒ LuËt viªn chøc, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña c¸n bé, c«ng chøc n¨m 2011 / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10702, Vv 10703/ VTTKHXH / Mfn: 90392

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; LuËt viªn chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2011; ViÖt Nam


NghiÖp vô hµnh chÝnh v¨n phßng. T. 1 : C«ng t¸c ®iÒu hµnh, tham m­u, tæng hîp, lÔ t©n / L­u KiÕm Thanh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1798 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2387/ VMOITRUONG / Mfn: 90265

Tõ kho¸ : Qu¶n lý hµnh chÝnh; NghiÖp vô hµnh chÝnh v¨n phßng;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; NghÞ ®Þnh; Th«ng t­; ViÖt Nam


Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng n¨m 2010/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2384/ VMOITRUONG / Mfn: 90262

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Quy chuÈn kü thuËt;

Kü thuËt ®iÒu tra; LuËt M«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2010; ViÖt Nam
QuyÒn con ng­êi: TËp tµi liÖu chuyªn ®Ò cña Liªn Hîp Quèc / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 599/ VTAMLY / Mfn: 90132

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; QuyÒn c«ng d©n; Nh©n quyÒn
QuyÒn con ng­êi: TËp hîp nh÷ng b×nh luËn khuyÕn nghÞ chung cña Uû ban C«ng ­íc Liªn Hîp Quèc / §¹i häc Quèc gia Hµ néi . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : VL 598/ VTAMLY / Mfn: 90134

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; C«ng ­íc Liªn Hîp Quèc;

Nh©n quyÒnQuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh luËt häc. T. 1 / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2371/ VMOITRUONG / Mfn: 90237

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; B¶o vÖ nh©n quyÒn;

B¶o ®¶m quyÒn con ng­êi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh luËt häc. T. 2 / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2372/ VMOITRUONG / Mfn: 90238

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; LuËt D©n sù;

B¶o ®¶m quyÒn con ng­êi; LuËt H×nh sù;

LuËt Lao ®éng; LuËt Kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Thùc thi luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn §øc KhiÓn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 233tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2405/ VMOITRUONG / Mfn: 90270

Tõ kho¸ : LuËt m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam
Thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10621, Vv 10622/ VTTKHXH / Mfn: 90349

Tõ kho¸ : QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ; Thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ;

C¬ chÕ thùc thi; Quy ®Þnh ph¸p luËt; LÝ luËn;

Thùc tiÔn; ViÖt Nam
T×m hiÓu Bé luËt H×nh sù n­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh: B×nh luËn vµ chó gi¶i / TrÇn Minh H­ëng . H. : Lao ®éng, 2010 . - 877 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10575, Vv 10576/ VTTKHXH / Mfn: 90326

Tõ kho¸ : LuËt H×nh sù; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


Téi ph¹m kinh tÕ thêi héi nhËp/ L­u Vinh . - H. : Bé T­ ph¸p, 2007 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : V 2321/ VCHAUAU / Mfn: 90183

Tõ kho¸ : Téi ph¹m; Téi ph¹m kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

TÖ n¹n x· héi; ViÖt Nam


TriÓn khai c¸c hÖ thèng Theo dâi vµ §¸nh gi¸: Bé c«ng cô ph¸t triÓn n¨ng lùc/ Marelize Gorgens, Jody Zall Kusek . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10639, Vv 10640/ VTTKHXH / Mfn: 90358

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ hµnh chÝnh; Qu¶n lÝ c«ng; HÖ thèng qu¶n lÝ;

HÖ thèng theo dâi; HÖ thèng ®¸nh gi¸; ThÕ giíi


VËn dông häc thuyÕt M¸c Lªnin ®Ó x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam/ NguyÔn TÜnh Gia, Mai §×nh ChiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8669, Vb 8670 / VTRIETHOC / Mfn: 90208

Tõ kho¸ : Häc thuyÕt M¸c Lªnin; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn cña d©n, do d©n, v× d©n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Träng Thãc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8683, Vb 8684 / VTRIETHOC / Mfn: 90215

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

ViÖt Nam
X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn V¨n YÓu, Lª H÷u NghÜa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . 454 tr.Ký hiÖu kho : Vb 8685, Vb 8686 / VTRIETHOC / Mfn: 90216

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X· héi chñ nghÜa; §æi míi; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / §µo TrÝ óc ch.b.; §inh V¨n MËu, §inh Ngäc V­îng, Lª Minh Th«ng b.s.. H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8687, Vb 8688 / VTRIETHOC / Mfn: 90217

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


D©n sè
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 1 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2401/ VMOITRUONG / Mfn: 90250

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Sinh ®Î; ViÖt Nam
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 2 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2402/ VMOITRUONG / Mfn: 90251

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè;

Tö vong; Di c­; ViÖt NamKÕt qu¶ chñ yÕu Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë n¨m 2009 tØnh Tuyªn Quang/ Côc Thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2010 . - 48 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10631, Vv 10632/ VTTKHXH / Mfn: 90354

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


KÕt qu¶ Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009 tØnh Lµo Cai/ Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2010 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10561, Vv 10562/ VTTKHXH / Mfn: 90319

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh B¾c Giang n¨m 2009/ Côc Thèng kª B¾c Giang . - H. : Thèng kª, 2010 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10617, Vv 10618/ VTTKHXH / Mfn: 90347

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; Tæng ®iÒu tra; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

§iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë; 2009;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
TËn dông c¬ héi d©n sè "vµng" ë ViÖt Nam: C¬ héi, th¸ch thøc vµ c¸c gîi ý chÝnh s¸ch / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10532, Vv 10533/ VTTKHXH / Mfn: 90304

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; ChÝnh s¸ch d©n sè;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 0 giê ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ suy réng mÉu / Ban ChØ ®¹o Tæng ®iÒu tra D©n sè vµ Nhµ ë Tr­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 23 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2392/ VMOITRUONG / Mfn: 90241

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; 2009; ViÖt NamTæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 1/4/2009 tØnh Qu¶ng TrÞ: KÕt qu¶ chñ yÕu mÉu- toµn bé / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2010 . - 605 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10565, Vv 10566/ VTTKHXH / Mfn: 90321

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam

Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu tØnh VÜnh Phóc/ Côc Thèng kª VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10567, Vv 10568/ VTTKHXH / Mfn: 90322

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ch©u ¸ vµ ViÖt Nam: Tæng quan tµi liÖu nh»m h­íng dÉn nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10520, Vv 10521/ VTTKHXH / Mfn: 90298

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; D©n sè; Giíi tÝnh; TØ sè giíi tÝnh;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam; Ch©u ¸


Qu©n sù

BÕn Tre ®ång khëi anh hïng/ Tæng côc ChÝnh trÞ, TØnh ñy BÕn Tre . - H. : Q§ND, 2010 . - 650 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2285/ VSUHOC / Mfn: 90060

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng; T­íng lÜnh;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Namtải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương