S¸ch míi sè 03/2011


§Æc ®iÓm kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra hé gia ®×nh n«ng th«n n¨m 2006 t¹i 12 tØnhtải về 0.77 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#63
1   2   3   4   5   6   7
§Æc ®iÓm kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra hé gia ®×nh n«ng th«n n¨m 2006 t¹i 12 tØnh = Characteristics of The Vietnamese Rural Economy: Evidence From a 2006 Rural Household Survey in 12 Provinces of Vietnam . - H.: Thèng kª, 2007 . - 256tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10706/ VTTKHXH / Mfn: 90394

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra n«ng th«n; Kinh tÕ x· héi; Hé gia ®×nh;

N«ng th«n; 2006; ViÖt Nam
§Æc ®iÓm kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra hé gia ®×nh n«ng th«n n¨m 2008 t¹i 12 tØnh = Characteristics of The Vietnamese Rural Economy: Evidence From a 2008 Rural Household Survey in 12 Provinces of Vietnam . - H.: Thèng kª, 2009 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10707/ VTTKHXH / Mfn: 90395

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra n«ng th«n; Kinh tÕ x· héi; Hé gia ®×nh;

N«ng th«n; 2008; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10587, Vv 10588/ VTTKHXH / Mfn: 90332

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; N«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp; TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10558, Vv 10559/ VTTKHXH / Mfn: 90317

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ Thanh Ho¸. T. 3 : Kinh tÕ / TØnh uû - Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10554, Vv 10555/ VTTKHXH / Mfn: 90315

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Nguån lùc kinh tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ Ph¹m V¨n Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2236/ VCONNGUOI / Mfn: 90034

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
Hµ Néi qua sè liÖu thèng kª 1945-2008/ NguyÔn ThÞ Ngäc V©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10560/ VTTKHXH / Mfn: 90318

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1945-2008; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­íng tíi chiÕn l­îc FTA cña ViÖt Nam: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn §«ng ¸ / Bïi Tr­êng Giang . - H. : KHXH, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 2503/ VCHAUAU / Mfn: 90182

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Héi nhËp kinh tÕ; HÖ thèng th­¬ng m¹i;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

ChiÕn l­îc FTA; ViÖt Nam; Ch©u ¸
H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b.. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10641, Vv 10642/ VTTKHXH / Mfn: 90359

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2008 = Non-farm individual business establishments, 2008 results of surveys / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2380/ VMOITRUONG / Mfn: 90258

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp; C¬ së s¶n xuÊt;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2008; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2007-2009 = Non-farm individual business establishments, 2007-2009 results of surveys / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 633 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10540, Vv 10541/ VTTKHXH / Mfn: 90308

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Kinh doanh c¸ thÓ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp;

C¬ së s¶n xuÊt; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2007-2009; ViÖt Nam
Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu - Th¸ch thøc víi ViÖt Nam/ NguyÔn §øc H­ëng ch.b.; NguyÔn Ngäc B¶o, §oµn V¨n Th¾ng, §Æng ThÞ Thu Thñy b.s. . - H.: Thanh niªn, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2399/ VMOITRUONG / Mfn: 90248

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

Nguyªn nh©n khñng ho¶ng; T¸c ®éng khñng ho¶ng;

Gi¶i ph¸p chèng khñng ho¶ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Kinh doanh bÊt ®éng s¶n: ChiÕn l­îc ®Çu t­ / §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10683, Vv 10684/ VTTKHXH / Mfn: 90380

Tõ kho¸ : BÊt ®éng s¶n; Kinh doanh bÊt ®éng s¶n;

ChiÕn l­îc ®Çu t­; §Çu t­ kinh doanh;

Rñi ro kinh doanh; ViÖt Nam
Kinh tÕ häc ph¸t triÓn = Economics of Development / Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L. Lindauer.; Ph¹m ThÞ TuÖ, NguyÔn Duy §¹t...b.d.; Ph¹m ThÞ TuÖ, Vò C­¬ng h.®. . - Xb. lÇn 6 . - H. : Thèng kª, 2010 . - 1039 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10665, Vv 10666/ VTTKHXH / Mfn: 90371

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Kinh tÕ häc ph¸t triÓn; LÝ thuyÕt kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Nguån nh©n lùc; Tµi chÝnh; TiÒn tÖ;

§Çu t­; S¶n xuÊt; Th­¬ng m¹i; ThÕ giíi


Kinh tÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam/ Chu TiÕn Quang ch.b.; L­u §øc Kh¶i b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2144/ VTAMLY / Mfn: 90112

Vb 7543/ VSUHOC / Mfn: 90068

Vv 1251/ VCONNGUOI / Mfn: 89991

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Kinh tÕ hé gia ®×nh;

N«ng th«n; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam ba n¨m gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (2007-2009) / §Æng §×nh §µo, Vò ThÞ Minh Loan ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2397/ VMOITRUONG / Mfn: 90246

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO; 2007-2009;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

C¬ cÊu kinh tÕ; TriÓn väng ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2007 n¨m ®Çu tiªn gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i ThÕ giíi/ NguyÔn V¨n Th­¬ng, NguyÔn KÕ TuÊn . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : V 2299/ VCHAUAU / Mfn: 90168

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Th­¬ng m¹i; Tæng quan kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO; WTO;

Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; 2007; ViÖt Nam
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7531/ VSUHOC / Mfn: 90078

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Kinh tÕ khu vùc; TriÓn väng kinh tÕ;

TriÓn väng chÝnh trÞ; 2008; 2009; ThÕ giíi
Liªn bang Nga trªn con ®­êng ph¸t triÓn nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2316/ VCHAUAU / Mfn: 90188

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ThÕ kû 21; Nga
Mét sè vÊn ®Ò vÒ sù lùa chän chiÕn l­îc cho ViÖt Nam sau khñng ho¶ng: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o. Sè 57 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 87 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2377/ VMOITRUONG / Mfn: 90255

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc kinh tÕ; ChiÕn l­îc th­¬ng m¹i quèc tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; M« h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v­ng;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Mòi nhän kinh tÕ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn/ §ç Hoµng T©n, Vò Träng L©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : V 2291/ VCHAUAU / Mfn: 90147

Tõ kho¸ : Mòi nhän kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; ViÖt Nam


NghÖ thuËt qu¶n lý TiÒn vµ Tµi s¶n cña ng­êi Do Th¸i/ TiÕn Thµnh, Béi Béi .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 792, Vb 793/ VTAMLY / Mfn: 90146

Tõ kho¸ : TiÒn; Tµi s¶n; NghÖ thuËt qu¶n lý;

Ng­êi Do Th¸i


Nh÷ng hÖ sè c¬ b¶n cña hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia n¨m 2007. T. 1 : Tû lÖ chi phÝ trung gian trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo 88 ngµnh kinh tÕ cÊp 2 vµ theo thµnh phÇn kinh tÕ / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2382/ VMOITRUONG / Mfn: 90260

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Tµi kho¶n quèc gia;

ChØ tiªu kinh tÕ; Lao ®éng; Vèn s¶n xuÊt; Chi phÝ;

KÕt qu¶ s¶n xuÊt; KÕt qu¶ kinh doanh; 2007; ViÖt Nam

Nh÷ng hÖ sè c¬ b¶n cña HÖ thèng tµi kho¶n quèc gia n¨m 2007. T. 2 : Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia chi tiÕt cho tõng thµnh phÇn kinh tÕ vµ 88 ngµnh kinh tÕ cÊp 2 / Tæng côc thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 760 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2383/ VMOITRUONG / Mfn: 90261

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª;

HÖ thèng tµi kho¶n; Tµi kho¶n quèc gia;

2007; ViÖt Nam
Nh÷ng t¸c ®éng cña v¨n ho¸ qu¶n lý nhµ n­íc ®Õn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §µo V¨n B×nh . - H. : KHXH, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2398/ VMOITRUONG / Mfn: 90247

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ qu¶n lý; Qu¶n lý nhµ n­íc; Kinh thÕ thÞ tr­êng;

Doanh nghiÖp; X©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Niªn gi¸m C«ng Th­¬ng ViÖt Nam/ Trung t©m Th«ng tin C«ng nghiÖp vµ Th­¬ng m¹i . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 835 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10694/ VTTKHXH / Mfn: 90386

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m c«ng th­¬ng;

Ngµnh c«ng th­¬ng; C«ng nghiÖp;

Th­¬ng m¹i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Doanh nghiÖp ViÖt Nam 2010 = Vietnam Business Directory 2010 / Bé C«ng Th­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10697/ VTTKHXH / Mfn: 90388

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m doanh nghiÖp;

Thèng kª doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

2010; ViÖt Nam
N«ng d©n dùa vµo ®©u/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2248/ VCONNGUOI / Mfn: 90008

Vv 1672/ VSUHOC / Mfn: 90051Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; N«ng d©n;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; ViÖt Nam
"Ph¸ rµo" trong kinh tÕ vµo ®ªm tr­íc §æi míi/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2009 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1666, §Vv 2262/ VSUHOC / Mfn: 90041

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; §æi míi kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ Vò V¨n N©m . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7542/ VSUHOC / Mfn: 90073

Vv 2404/ VMOITRUONG / Mfn: 90269Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ TrÇn Ngäc Ngo¹n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2241/ VCONNGUOI / Mfn: 90030

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh nghiÖm;

Ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng; Lý luËn; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn tµi chÝnh vi m« ë khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam = Development of micro finance in the agricultural and rural areas of Vietnam / NguyÔn Kim Anh ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10643, Vv 10644/ VTTKHXH / Mfn: 90360

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng th«n;

Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh vi m«; ViÖt Nam


22 quy luËt bÊt biÕn trong x©y dùng th­¬ng hiÖu: C¸ch duy nhÊt ®Ó v­ît tréi vµ x©y dùng mét th­¬ng hiÖu thùc sù / Al Ries, Laura Ries; Minh H­¬ng d. . - H.: Tri thøc, 2010 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : VL 617/ VTAMLY / Mfn: 90144

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Th­¬ng hiÖu; X©y dùng th­¬ng hiÖu
Qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn H÷u Kh¶i ch.b. . - H. : Thèng kª, 2007 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : V 2019/ VCHAUAU / Mfn: 90184

Tõ kho¸ : NhËp khÈu; Qu¶n lý nhËp khÈu; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch qu¶n lý nhËp khÈu; ViÖt Nam


Qu¶n lý nguån nh©n lùc ë doanh nghiÖp NhËt B¶n vµ bµi häc kinh nghiÖm cho doanh nh©n ViÖt Nam/ Ph¹m Quý Long . - H. : KHXH, 2008 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2246/ VCONNGUOI / Mfn: 90022

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nh©n; Nguån nh©n lùc;

Qu¶n lý nguån nh©n lùc; Bµi häc kinh nghiÖm;

NhËt B¶n; ViÖt Nam
Sè liÖu kinh tÕ x· héi §ång b»ng s«ng Cöu Long 2000 – 2009 = Socio-economic Statistical Data of Mekong River Delta / Côc thèng kª thµnh phè CÇn Th¬ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10698/ VTTKHXH / Mfn: 90389

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

2000-2009; §ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam;

ViÖt Nam
Søc m¹nh tri thøc - §¼ng cÊp doanh nh©n/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10681, Vv 10682/ VTTKHXH / Mfn: 90379

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Doanh nh©n; ViÖt Nam


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia cña hµng n«ng s¶n vµo chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam/ §inh V¨n Thµnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10647, Vv 10648/ VTTKHXH / Mfn: 90362

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Hµng n«ng s¶n; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
Thanh to¸n quèc tÕ vµ tµi trî ngo¹i th­¬ng/ NguyÔn V¨n TiÕn . - H. : Thèng kª, 2005 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : V/ VCHAUAU / Mfn: 90164

Tõ kho¸ : Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng; Thanh to¸n quèc tÕ;

Tµi trî ngo¹i th­¬ng


Th©m QuyÕn ph¸t triÓn thÇn k× - HiÖn ®¹i ho¸ - Quèc tÕ ho¸/ Vâ §¹i L­îc ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : V 2283/ VCHAUAU / Mfn: 90149

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch thÓ chÕ; §Æc khu kinh tÕ; HiÖn ®¹i ho¸;

C«ng nghiÖp ho¸; Thµnh phè Th©m QuyÕn; Trung Quèc
ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10669, Vv 10670/ VTTKHXH / Mfn: 90373

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; N¨ng l­îng;

Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi
Thùc hiÖn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO: KÕt qu¶ ®iÒu tra cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi / §inh V¨n ¢n, NguyÔn ThÞ TuÖ Anh ch.b.; Hoµng V¨n C­¬ng, §Æng ThÞ Thu Hoµi b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : V 2297/ VCHAUAU / Mfn: 90169

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi;

§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

ViÖt Nam

TÝnh phæ biÕn vµ tÝnh ®Æc thï trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng/ Ph¹m V¨n Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2228/ VCONNGUOI / Mfn: 89982

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

Vai trß kinh tÕ thÞ tr­êng; TÝnh phæ biÕn;

TÝnh ®Æc thï; ViÖt Nam
Toµn c¶nh tiÒm lùc kinh tÕ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020/ TrÇn Thu Th¶o, Vò §×nh QuyÒn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : V 2290/ VCHAUAU / Mfn: 90156

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; TiÒm lùc kinh tÕ; NhiÖm vô ph¸t triÓn;

Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; 2006-2010; VIÖt Nam
Toµn cÇu ho¸ vµ ViÖt Nam: Nh÷ng tranh luËn vµ ý nghÜa vÒ mÆt chÝnh s¸ch: §Ò c­¬ng m«n häc, bµi tËp, bµi gi¶ng, bµi häc = Globalization and Viet Nam: Debates and policy implications / Fulbright . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : TL 452/ VCONNGUOI / Mfn: 89994

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Kh¸i niÖm; T¸c ®éng toµn cÇu ho¸;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh;

KÕ ho¹ch kinh doanh; ViÖt Nam
Tæng quan kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam (2006 - 2010) / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kÕ, 2009 . - 1340 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2264/ VSUHOC / Mfn: 90063

Vl 2388/ VMOITRUONG / Mfn: 90266Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ;

2006-2010; ViÖt Nam
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ C«ng ty cæ phÇn tri thøc doanh nghiÖp quèc tÕ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2378/ VMOITRUONG / Mfn: 90256

Tõ kho¸ : Tuy duy kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; §æi míi kinh tÕ;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt NamT­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: Ph¸t huy néi lùc / §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10679, Vv 10680/ VTTKHXH / Mfn: 90378

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Kinh tÕ vÜ m«; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Vèn; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i ViÖt - Anh/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H.: Thèng kª, 2008 . - 865 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0109/ VCHAUAU / Mfn: 90186

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh


Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i Anh - ViÖt/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H.: Thèng kª, 2008 . - 1242 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0105/ VCHAUAU / Mfn: 90187

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


Tõ l¹m ph¸t ®Õn kÝch cÇu/ Ph¹m §ç ChÝ . - Tb. lÇn 1 . - H. : Thanh niªn, 2010 .- 166 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10677, Vv 10678/ VTTKHXH / Mfn: 90377

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

T×nh h×nh kinh tÕ; L¹m ph¸t; KÝch cÇu;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
øng dông m« h×nh c©n b»ng tæng thÓ tÝnh to¸n ®­îc (CGE) trong nghiªn cøu kinh tÕ: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o. Sè 58 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2375/ VMOITRUONG / Mfn: 90253

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu kinh tÕ; M« h×nh CGE; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch thuÕ; Tµi chÝnh c«ng;

Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam
VÒ cam kÕt gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi cña ViÖt Nam: Tµi liÖu båi d­ìng / Bé Th­¬ng m¹i . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : V 2318/ VCHAUAU / Mfn: 90180

Tõ kho¸ : Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; WTO;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Cam kÕt kinh tÕ;

Cam kÕt dÞch vô; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
VÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ë ViÖt Nam/ TrÇn ThÞ Minh Ch©u . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : V 2286/ VCHAUAU / Mfn: 90152

Tõ kho¸ : §Çu t­ n­íc ngoµi; KhuyÕn khÝch ®Çu t­;

ChÝnh s¸ch ®Çu t­; Thu hót ®Çu t­; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong hîp t¸c tiÒn tÖ §«ng ¸/ §inh Träng ThÞnh, Lª ThÞ Thuú V©n .- H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : V 2287/ VCHAUAU / Mfn: 90153

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c tiÒn tÖ; Lé tr×nh hîp t¸c tiÒn tÖ;

§ång tiÒn chung ch©u ¸; §«ng ¸; ViÖt Nam


X· héi Hµn Quèc hiÖn ®¹i/ Ban biªn so¹n gi¸o tr×nh Hµn Quèc häc; Hµ Minh Thµnh, Lª ThÞ Thu Giang d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10536, Vv 10537/ VTTKHXH / Mfn: 90306

Tõ kho¸ : X· héi; H×nh thµnh x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; C¬ cÊu x· héi; TÇng líp x· héi;

Quan hÖ x· héi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; BiÕn ®æi gia ®×nh;

HiÖn ®¹i; Hµn Quèc


LÞch sö

An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2411/ VMOITRUONG / Mfn: 90276

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh;

LÞch sö ph¸t triÓn; TØnh An Giang; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ lÞch sö/ NguyÔn §øc TÜnh, Ng« Minh Ch©u d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2268/ VSUHOC / Mfn: 90065

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Sù kiÖn lÞch sö;

§Þa danh lÞch sö; S¸ch ¶nh; ThÕ giíi


BÕn Tre ®ång khëi anh hïng/ Tæng côc ChÝnh trÞ, TØnh ñy BÕn Tre . - H. : Q§ND, 2010 . - 650 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2285/ VSUHOC / Mfn: 90060

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng; T­íng lÜnh;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam
C¸c nhµ khoa b¶ng ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn Hång §øc ch.b.; Lª §øc §¹t b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10725/ VTTKHXH / Mfn: 90407

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Khoa cö;

LÞch sö gi¸o dôc; LÞch sö khoa cö;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Cao B¸ Qu¸t danh sÜ ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi: B¶n th¶o / NguyÔn Minh T­êng . - H. : ViÖn Sö häc, 2009 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : TL 972/ VSUHOC / Mfn: 90038

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh sÜ; Cao B¸ Qu¸t;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Cao B¸ Qu¸t danh sÜ ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Minh T­êng . - H. : Q§ND, 2010 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7536, §Vb 5056/ VSUHOC / Mfn: 90082

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh sÜ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Cao B¸ Qu¸t; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¨n cø ®Þa B¾c T©y Ninh trong kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc: Håi ký / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh T©y Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 908 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10552, Vv 10553/ VTTKHXH / Mfn: 90314

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

C¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng; Håi kÝ; TØnh T©y Ninh; ViÖt Nam


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi Hµ Néi = President Hå ChÝ Minh with Hµ Néi / Vò Kh¸nh, NguyÔn Träng Phóc, Bïi Hoµng Chung b.s.; Hoµng Trung HiÕu, §ç Minh Thu d,; Kathy Shea h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10550, Vv 10551/ VTTKHXH / Mfn: 90313

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

S¸ch ¶nh; Hå ChÝ Minh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Chñ tÞch T«n §øc Th¾ng cuéc ®êi vµ sù nghiÖp: 122 n¨m kû niÖm ngµy sinh .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1693/ VSUHOC / Mfn: 90049

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; TiÓu sö;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T«n §øc Th¾ng; ViÖt Nam


C­ d©n Faifo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2418/ VMOITRUONG / Mfn: 90283

Tõ kho¸ : LÞch sö h×nh thµnh; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

C­ d©n Faifo; Héi An; ViÖt Nam
Danh nh©n v¨n ho¸ Ho»ng Ho¸. T. 1 / TrÞnh Nhu ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2009.- 754 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2284/ VSUHOC / Mfn: 90059

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸;

HuyÖn Ho»ng Ho¸; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương