S¸ch míi sè 03/2011


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ d©n vËn trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p - Mü vµ thêi kú ®æi míitải về 0.77 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#63
1   2   3   4   5   6   7
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ d©n vËn trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p - Mü vµ thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Quang Thø, Lª Trung Kiªn s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10579, Vv 10580/ VTTKHXH / Mfn: 90328

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c d©n vËn; V¨n b¶n; NghÞ quyÕt;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§Èy m¹nh, nh©n réng, ph¸t huy hiÖu qu¶ phong trµo Thi ®ua yªu n­íc theo T­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; Ph¹m ThÞ Lai, §µm Xu©n, NguyÔn Thanh H¶i b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010. - 568 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10530, Vv 10531/ VTTKHXH / Mfn: 90303

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Phong trµo Thi ®ua yªu n­íc;

Bµi viÕt; Bµi nghiªn cøu; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn B¸ Linh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7527/ VSUHOC / Mfn: 90077

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §éc lËp d©n téc;

Chñ nghÜa x· héi; Quan hÖ biÖn chøng;

Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Ngµnh Gi¸o dôc ViÖt Nam thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10526, Vv 10527/ VTTKHXH / Mfn: 90301

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Di chóc; Gi¸o dôc;

Quan ®iÓm gi¸o dôc; §Þnh h­íng gi¸o dôc;

Ph¸t triÓn gi¸o dôc; ViÖt Nam
TriÕt lý ph¸t triÓn ë ViÖt Nam: MÊy vÊn ®Ò cèt yÕu / Ph¹m Xu©n Nam ch.b. . - Tb. cã söa ch÷a bæ sung . - H. : KHXH, 2005 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2400/ VMOITRUONG / Mfn: 90249

Tõ kho¸ : TriÕt lý ph¸t triÓn; TriÕt lý ph¸t triÓn x· héi;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tuyªn ng«n ®éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thêi ®¹i / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Thõa Thiªn HuÕ. B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Tr­êng §¹i häc khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10673, Vv 10674/ VTTKHXH / Mfn: 90375

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

Tuyªn ng«n ®éc lËp; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn d©n téc;

Gi¸ trÞ lÝ luËn; ý nghÜa thêi ®¹i; ViÖt Nam

T­ duy kinh tÕ Hå ChÝ Minh/ Cao Ngäc Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007- 262tr.

Ký hiÖu kho : V 2300/ VCHAUAU / Mfn: 90167

Tõ kho¸ : T­ duy kinh tÕ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

LuËn ®iÓm kinh tÕ; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña chñ nghÜa M¸c ph­¬ng T©y/ Ph­¬ng Lùu . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8701, Vb 8702 / VTRIETHOC / Mfn: 90224

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng v¨n ho¸ v¨n nghÖ;

Ph­¬ng T©y


V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8679, Vb 8680 / VTRIETHOC / Mfn: 90213

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; X©y dùng con ng­êi;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


VÊn ®Ò chñ nghÜa x· héi khoa häc trong t¸c phÈm cña C. M¸c - Ph. ¡ngghen, V.I. Lªnin/ TrÇn ChÝ Mü, Do·n ChÝnh, §inh Ngäc Th¹ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10734, Vv 10735/ VTTKHXH / Mfn: 90415

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi khoa häc;

Chñ nghÜa M¸c-Lªnin; LÝ luËn chñ nghÜa x· héi


VËn dông häc thuyÕt M¸c Lªnin ®Ó x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam/ NguyÔn TÜnh Gia, Mai §×nh ChiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8669, Vb 8670 / VTRIETHOC / Mfn: 90208

Tõ kho¸ : Häc thuyÕt M¸c Lªnin; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt NamVÒ vÊn ®Ò nhµ n­íc vµ ph¸p luËt/ Hå ChÝ Minh . - H. : ChÝnh quèc gia, 2010 . - 722 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10733/ VTTKHXH / Mfn: 90414

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ n­íc; Ph¸p luËt;

Bµi nãi; Bµi viÕt; 1919-1969; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
D©n téc häc
C­ d©n Faifo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2418/ VMOITRUONG / Mfn: 90283

Tõ kho¸ : LÞch sö h×nh thµnh; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

C­ d©n Faifo; Héi An; ViÖt Nam
D©n téc häc ®¹i c­¬ng/ Lª SÜ Gi¸o . - Tb. b¶n lÇn 13 . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2124, Vv 2125,Vv 2126/ VTAMLY / Mfn: 90099

Tõ kho¸ : D©n téc häc ®¹i c­¬ng; Nguån gèc d©n téc; Téc ng­êi;

LÞch sö d©n téc; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam


D­íi ch©n nói T¶n mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2414/ VMOITRUONG / Mfn: 90279

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Danh nh©n v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; V¨n ho¸ d©n gian;

HuyÖn Ba V×; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10589, Vv 10590/ VTTKHXH / Mfn: 90333

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Lang Ch¸nh/ HuyÖn uû - Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n huyÖn Lang Ch¸nh tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10625, Vv 10626/ VTTKHXH / Mfn: 90351

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lÝ hµnh chÝnh;

§êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Lang Ch¸nh;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy,... b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10556, Vv 10557/ VTTKHXH / Mfn: 90316

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh uû Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10546, Vv 10547/ VTTKHXH / Mfn: 90311

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 265 tr.Ký hiÖu kho : Vb 7530/ VSUHOC / Mfn: 90076

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ lµng ViÖt cæ/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2224/ VCONNGUOI / Mfn: 89978

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng ViÖt cæ;

V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


HuyÖn Phóc Thä - Lµng x· vµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. T. 1 : Di s¶n H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn ch.b., h.®.; NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn Thuý Nga, NguyÔn ThÞ Th¶o, §inh Thanh HiÕu h.®. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10605, Vv 10606/ VTTKHXH / Mfn: 90341

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n H¸n N«m;

S¾c phong; ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; V¨n bia; §Þa chÝ;

Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; §Þa b¹; HuyÖn Phóc Thä;

Hµ Néi; ViÖt NamH­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c Bé: B¶n th¶o / Vò Duy MÒn . - H. : ViÖn Sö häc, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : TL 970 / VSUHOC / Mfn: 90035

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Nguån gèc h­¬ng ­íc; Vai trß h­¬ng ­íc;

LuËt lÖ; Lµng x·; §ång b»ng B¾c Bé; ViÖt NamH­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng SÜ Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1667, §Vv 2266/ VSUHOC / Mfn: 90042

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng SÜ Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1668, §Vv 2267/ VSUHOC / Mfn: 90043

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t dËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 521 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2420/ VMOITRUONG / Mfn: 90285

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi h¸t dËm; Lµng QuyÓn S¬n; TØnh Hµ Nam;

ViÖt Nam
Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 5, Q. 23 - Q. 27 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn . - H. : KHXH, 2007 . - 938 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1683, §Vv 2273/ VSUHOC / Mfn: 90055

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; ChÕ ®é chÝnh trÞ; TriÒu ®¹i NguyÔn;

1852-1889; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Lèi sèng d©n téc- hiÖn ®¹i: MÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §ç Huy, Vò Träng Dung . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2143/ VTAMLY / Mfn: 90111

Tõ kho¸ : D©n téc; Lèi sèng d©n téc; Lý luËn vÒ d©n téc
NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2430/ VMOITRUONG / Mfn: 90295

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ dÖt; Trang phôc cæ truyÒn;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


NghÒ gç ®¸ thñ c«ng truyÒn thèng cña ®ång bµo thiÓu sè tØnh Cao B»ng/ D­¬ng S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2416/ VMOITRUONG / Mfn: 90281

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng;

NghÒ ®¸ thñ c«ng; D©n téc thiÓu sè; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam

Nghi lÔ h«n nh©n cña ng­êi Kinh ë Trung Quèc: Tr­êng hîp lµng V¹n VÜ / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8662 / VTRIETHOC / Mfn: 90205

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Nghi lÔ h«n nh©n; H«n nh©n; Ng­êi Kinh;

LµngV¹n VÜ; Trung Quèc
Ng­îc vÒ nguån céi: TiÓu luËn vµ t­ liÖu / NguyÔn Phan Quang . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7539/ VSUHOC / Mfn: 90075

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §¹o lý truyÒn thèng;

Nguån gèc d©n téc; TÝn ng­ìng; Nh©n vËt lÞch sö;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Lù ë S×n Hå, Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 .- 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2230/ VCONNGUOI / Mfn: 89984

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Lù;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; H×nh th¸i v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ téc ng­êi Tµy tr¾ng Hµ Giang/ Hoµng ThÞ CÊp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2413/ VMOITRUONG / Mfn: 90278

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Bµi l­în trèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; Téc ng­êi Tµy tr¾ng; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Ho¸/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2422/ VMOITRUONG / Mfn: 90287

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Lµng cæ; Phong tôc tËp qu¸n;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Ph©n t©m häc vµ tÝnh c¸ch d©n téc/ §ç Lai Thuý b.s., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : V 2203/ VCHAUAU / Mfn: 90158

Tõ kho¸ : TÝnh c¸ch d©n téc; T©m lý häc y häc;

BÖnh tinh thÇn; T©m lý häc d©n téc; ThÕ giíi


Sù biÕn ®æi t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 568, VL 569, VL 570/ VTAMLY / Mfn: 90091

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng tinh thÇn; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam
T©m lý häc d©n téc/ Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2218/ VCONNGUOI / Mfn: 90028

Tõ kho¸ : T©m lý häc d©n téc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

LÞch sö ph¸t triÓn; Tinh thÇn d©n téc; Tri gi¸c d©n téc;

TiÕp biÕn v¨n ho¸; §Þnh kiÕn d©n téc
Thµnh phè Hå ChÝ Minh h­íng vÒ 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi. - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 1317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10649, Vv 10650/ VTTKHXH / Mfn: 90363

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Gi¸ trÞ lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

Giao l­u v¨n ho¸; Th¨ng Long; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ 2009. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 730 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2287/ VSUHOC / Mfn: 90062

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Th«ng b¸o v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

2009; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2222/ VCONNGUOI / Mfn: 89981

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng Nam; TØnh §µ N½ng; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng V¨n §¹t ch.b.; TrÇn Anh §µo d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7532/ VSUHOC / Mfn: 90070

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

Phong tôc tËp qu¸n; X· héi d©n gian; Kû yÕu;

Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam

Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10542, Vv 10543/ VTTKHXH / Mfn: 90309

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam

Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 970-2014 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10544, Vv 10545/ VTTKHXH / Mfn: 90310

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi Th¸i ®en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2419/ VMOITRUONG / Mfn: 90284

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; D©n téc Th¸i ®en; M­êng Lß; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Ch¨m: Nghiªn cøu vµ phª b×nh. T. 1 / Sakaya . - H. : Phô n÷, 2010 . - 630 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10635, Vv 10636/ VTTKHXH / Mfn: 90356

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta - «ih, huyÖn A l­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2412/ VMOITRUONG / Mfn: 90277

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; D©n téc Ta-«ih;

HuyÖn A L­¬Ý; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7549/ VSUHOC / Mfn: 90080

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; ChÕ ®é x· héi; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; HuyÖn §ång Xu©n;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp - TØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2425/ VMOITRUONG / Mfn: 90290

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2421/ VMOITRUONG / Mfn: 90286

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

D©n téc Kh¸ng; T©y B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2429/ VMOITRUONG / Mfn: 90294

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Ch¨m;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y: B¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H. : KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2426/ VMOITRUONG / Mfn: 90291

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ thê cóng;

B¶n chÊt; Nguån gèc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc

Tæng môc lôc: 40 n¨m T¹p chÝ Kh¶o cæ häc (1969 - 2009) / ViÖn Kh¶o cæ häc- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2286/ VSUHOC / Mfn: 90061

Tõ kho¸ : Môc lôc; Tæng môc lôc;

T¹p chÝ Kh¶o cæ häc; 1969-2009; ViÖt NamKhoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

Une anthropologie/ Martin HÐbert . - Canada : Anvoi de Poste, 2006 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Lv 754/ VCONNGUOI / Mfn: 89998

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Hoµ b×nh;

Xung ®ét chñng téc; ChÝnh s¸ch x· héi


B¸o c¸o Quèc gia lÇn thø t­ thùc hiÖn tuyªn bè cam kÕt vÒ HIV/AIDS: Giai ®o¹n b¸o c¸o 1/2008 - 12/2009 / Uû ban Quèc gia phßng, chèng AIDS vµ phßng, chèng tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10593, Vv 10594/ VTTKHXH / Mfn: 90335

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; HIV/AIDS; DÞch HIV/AIDS;

Phßng chèng dÞch HIV/AIDS; Bµi häc kinh nghiÖm;

Ch­¬ng tr×nh ®iÒu trÞ dù phßng; B¸o c¸o; ViÖt Nam
B¨n kho¨n tuæi dËy th×/ TrÇn Thanh Hoa, Ph¹m Kh¸nh Thñy . - H. : Phô n÷, 2010 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 775, Vb 774, Vb 773 / VTAMLY / Mfn: 90127

Tõ kho¸ : Tuæi dËy th×; Giíi tÝnh; T×nh yªu;

T×nh dôc; BiÕn ®æi t©m sinh lý


§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 1 : Tù nhiªn - Nh©n v¨n / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10583, Vv 10584/ VTTKHXH / Mfn: 90330

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ tù nhiªn;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; M«i tr­êng sinh th¸i;

§Þa lÝ hµnh chÝnh; Céng ®ång d©n téc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §Æc ®iÓm x· héi;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 2 : LÞch sö truyÒn thèng / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10585, Vv 10586/ VTTKHXH / Mfn: 90331

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö truyÒn thèng; Sù kiÖn lÞch sö; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 3 : Kinh tÕ / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10587, Vv 10588/ VTTKHXH / Mfn: 90332

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ; N«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp; TiÓu thñ c«ng nghiÖp; TØnh B×nh D­¬ng;

ViÖt Nam
§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - X· héi / Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10589, Vv 10590/ VTTKHXH / Mfn: 90333

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Lang Ch¸nh/ HuyÖn uû - Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n huyÖn Lang Ch¸nh tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10625, Vv 10626/ VTTKHXH / Mfn: 90351

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lÝ hµnh chÝnh;

§êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Lang Ch¸nh;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy,... b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10556, Vv 10557/ VTTKHXH / Mfn: 90316

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn TÜnh Gia/ D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10558, Vv 10559/ VTTKHXH / Mfn: 90317

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn TÜnh Gia;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh uû Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10546, Vv 10547/ VTTKHXH / Mfn: 90311

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Thanh Ho¸. T. 3 : Kinh tÕ / TØnh uû - Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1335 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10554, Vv 10555/ VTTKHXH / Mfn: 90315

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Nguån lùc kinh tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
Long H­ng ®Êt ph¸t nghiÖp v­¬ng triÒu TrÇn/ §Æng Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7546/ VSUHOC / Mfn: 90079

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nhµ TrÇn; Long H­ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt NamNh÷ng ch©n trêi Mü: Vßng quanh 50 tiÓu bang Hoa Kú: M¾t thÊy tai nghe / Vò V¨n Dzi, Ph¹m ThÞ Hång V©n . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : V 2257, V 2255/ VCHAUAU / Mfn: 90162

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; §Þa lý;

V¨n ho¸; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi; Mü
Nh÷ng liÖu ph¸p phßng chèng l·o ho¸ hiÖu qu¶/ NguyÔn Thanh Hµ . - H. : Phô n÷, 2008 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2152, Vv 2153/ VTAMLY / Mfn: 90118

Tõ kho¸ : L·o ho¸; Tuæi trung niªn; Phßng chèng l·o ho¸;

Ch¨m sãc søc kháe


Nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹i/ Dominique Joly; TrÇn ThÞ HuÕ, Ng« H÷u Long d. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10573, Vv 10574/ VTTKHXH / Mfn: 90325

Tõ kho¸ : LÞch sö khoa häc; Ph¸t minh khoa häc;

S¸ng chÕ khoa häc; ThÕ giíi


Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng n­íc th¶i, khÝ th¶i vµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp n¨m 2010/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 618 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2381/ VMOITRUONG / Mfn: 90259

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; N­íc th¶i; KhÝ th¶i;

ChÊt th¶i c«ng nghiÖp; Quy chuÈn kü thuËt;

2010; ViÖt Nam
Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng n¨m 2010/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2384/ VMOITRUONG / Mfn: 90262

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Quy chuÈn kü thuËt; Kü thuËt ®iÒu tra;

LuËt M«i tr­êng; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2010; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2373/ VMOITRUONG / Mfn: 90239

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Lý luËn khoa häc x· héi;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc nh©n v¨n;

Khoa häc x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ ®iÓn ®Þa chÝ B¹c Liªu/ Uû ban nh©n d©n tØnh B¹c Liªu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1007 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10577, Vv 10578/ VTTKHXH / Mfn: 90327

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10571, Vv 10572/ VTTKHXH / Mfn: 90324

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam

Vi tÝnh øng dông: §Ò c­¬ng m«n häc, bµi thi, bµi tËp, b¶i gi¶ng vµ bµi häc = Computer applications / Fulbright . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : TL 451/ VCONNGUOI / Mfn: 89993

Tõ kho¸ : Vi tÝnh; Vi tÝnh øng dông; PhÇn mÒm m¸y tÝnh
Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Niªn gi¸m th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 3 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0110/ VCHAUAU / Mfn: 90175

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt Nam


Kinh tÕ

Globalization for Development: Trade, finance, aid, migration and policy / Ian Goldin, Kenneth Beinert . - 2nd ed. . - USA : The World Bank, 2007 . - 308 p.

Ký hiÖu kho : Lv 722/ VCONNGUOI / Mfn: 90005

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

T×nh tr¹ng ®ãi nghÌo; Di d©n


Humanities alive Economics and Citizenship: For Victorian Essential Learning standards Level 6 / Jo Lamont, Peter Farrar. Stephen Chapman, Rima Khallouf . - Australia : Wiley, 2007 . - 443 p.

Ký hiÖu kho : Ll 827/ VCONNGUOI / Mfn: 90007

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sù; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Nguån nh©n lùc;

QuyÒn c«ng d©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Australia


Principles of Human Resource Mannagement: An active Learning Approach / Alan Price . - 2nd ed. . - UK : Blackwell, 2006 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Ll 826/ VCONNGUOI / Mfn: 90006

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc; TuyÓn dông nh©n sù;

Qu¶n lý nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc


Thirst Fighting the Corporate thieft of our water/ Alan Snitow, Deborah Kaufman, Michael Fox . - USA : Wiley, 2007 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : Lv 759/ VCONNGUOI / Mfn: 90002

Tõ kho¸ : Kinh tÕ ngµnh n­íc; Khan hiÕm n­íc;

M«i tr­êng n­íc; ThÕ giíi


Pour une Ðconomie politique de la richesse/ Michel Kail, Pierre Lantz, Richard Sobel . - France : L'Harmattan, 2006 . - 226 p.

Ký hiÖu kho : Lv 750/ VCONNGUOI / Mfn: 89995

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; T­ b¶n; Ng­êi giµu;

Gi¸ trÞ ng­êi giµu; QuyÒn lùc


B¶ng c©n ®èi liªn ngµnh (Input - output: I/O)cña ViÖt Nam n¨m 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 640 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2385/ VMOITRUONG / Mfn: 90263

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; C«ng nghÖ s¶n xuÊt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

B¶ng c©n ®èi liªn ngµnh; HÖ sè chi phÝ s¶n xuÊt;

Sè liÖu thèng kª; 2007; ViÖt Nam


B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn Trung Quèc - 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978-2008): S¸ch tham kh¶o / Tr©u §«ng §µo ch.b.; Lª Quang L©m d.; TrÇn Khang h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 818 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10675, Vv 10676/ VTTKHXH / Mfn: 90376

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi;

Thµnh tùu kinh tÕ x· héi; 1978-2008; Trung Quèc
B¸o c¸o th­êng niªn - Doanh nghiÖp ViÖt Nam 2009: Chñ ®Ò n¨m: N©ng cao n¨ng lùc ®æi míi trong doanh nghiÖp / Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10524, Vv 10525/ VTTKHXH / Mfn: 90300

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; M«i tr­êng kinh doanh;

N¨ng lùc c¹nh tranh; Ph¸t triÓn kinh tÕ doanh nghiÖp;

B¸o c¸o th­êng niªn; 2009; ViÖt Nam
B¸o c¸o tæng kÕt thùc hiÖn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2005-2010 vµ ®Þnh h­íng giai ®o¹n 2011-2015/ V¨n phßng Ph¸t triÓn bÒn v÷ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 67 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10716, Vv 10717/ VTTKHXH / Mfn: 90400

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o tæng kÕt;

2005-2010; 2011-2015; ViÖt Nam
BÊt ®éng s¶n 101: Lµm giµu tõ c¸c th­¬ng vô ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n/ Gary W. Eldred . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : V 2033/ VCHAUAU / Mfn: 90160

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; BÊt ®éng s¶n; §Çu t­ bÊt ®éng s¶n;

Kinh doanh bÊt ®éng s¶n; Mü; ViÖt Nam


B­íc ®Çu t×m hiÓu cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ diÔn ra ë ViÖt Nam ®Çu nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kû XX vµ hËu qu¶ chÝnh trÞ x· héi cña nã: §Ò tµi cÊp ViÖn / Bïi ThÞ Hµ . - H. : ViÖn Sö häc, 2009 . - 90 tr.

Ký hiÖu kho : TL 971/ VSUHOC / Mfn: 90037

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

HËu qu¶ chÝnh trÞ x· héi; 1929-1933; ViÖt Nam


Cam kÕt vÒ dÞch vô khi gia nhËp WTO: B×nh luËn cña ng­êi trong cuéc / Bé C«ng th­¬ng . - H. : Thèng kª, 2009 . - 152 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10722/ VTTKHXH / Mfn: 90404

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; WTO; Gia nhËp WTO;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; DÞch vô; Cam kÕt dÞch vô;

Gi¶i thÝch cam kÕt; ViÖt Nam
ChiÕn tranh tiÒn tÖ = Currency wars / NguyÔn L­ d. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 2282/ VCHAUAU / Mfn: 90148

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; ChiÕn tranh tiÒn tÖ;

Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÕ giíi


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hç trî cña ViÖt Nam/ Hoµng V¨n Ch©u ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10689, Vv 10690/ VTTKHXH / Mfn: 90383

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ c«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp hç trî; ViÖt Nam


Chñ nghÜa tù do cña Hayeck/ Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : V 2345/ VCHAUAU / Mfn: 90178

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng x· héi; Nhµ t­ t­ëng; ¸o
Doanh nghiÖp doanh nh©n ViÖt Nam trong kinh tÕ thÞ tr­êng/ Vò Xu©n TiÒn- H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7535/ VSUHOC / Mfn: 90069

Vv 2231/ VCONNGUOI / Mfn: 89985Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; M«i tr­êng kinh doanh;

Doanh nghiÖp; Doanh nh©n; ViÖt Nam


Dù b¸o triÓn väng kinh tÕ vÜ m« ViÖt Nam n¨m 2010: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o. Sè 56 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 83 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2376/ VMOITRUONG / Mfn: 90254

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vÜ m«; Dù b¸o kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; 2010; ViÖt Nam5 ®­¬ng ®¹i. - H. : Lao ®éng, 2007 . - 552 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1264, Vv 1265/ VTRIETHOC / Mfn: 90196

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Toµn cÇu ho¸; MËu dÞch kinh tÕ;

T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng kinh tÕ;

T­ t­ëng chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; ThÕ giíitải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương