S¸ch míi sè 03/2010


§¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia cña céng ®ång t¹i §¾k L¾ktải về 0.78 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
1   2   3   4   5   6   7   8
§¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia cña céng ®ång t¹i §¾k L¾k/ Nhãm Hµnh ®éng chèng ®ãi nghÌo . - H. : [k.nxb.], 2003 . - 74 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1458/ VDANTOC / Mfn: 84084

Tõ kho¸ : X· héi häc ®ãi nghÌo; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

Nguyªn nh©n ®ãi nghÌo; Phóc lîi x· héi; TØnh §¾k L¾k; ViÖt Nam


§¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia cña céng ®ång t¹i Qu¶ng Ng·i/ Nhãm Hµnh ®éng chèng ®ãi nghÌo . - H. : [k.nxb.], 2003 . - 88 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1457/ VDANTOC / Mfn: 84083

Tõ kho¸ : X· héi häc ®ãi nghÌo; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


§¸nh gi¸ nghÌo theo vïng t¹i vïng ven biÓn miÒn Trung vµ T©y Nguyªn/ Nhãm Hµnh ®éng chèng ®ãi nghÌo . - H. : [k.nxb.], 2003 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1459/ VDANTOC / Mfn: 84087

Tõ kho¸ : X· héi häc ®ãi nghÌo; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

MiÒn Trung; T©y Nguyªn ; ViÖt Nam


Gia ®×nh n«ng th«n ViÖt Nam trong chuyÓn ®æi/ TrÞnh Duy Lu©n, Helle Rydstrom, Will Burghoorn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4893, VV 4894/ VDANTOC / Mfn: 84128

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc n«ng th«n;

H«n nh©n gia ®×nh; Gia ®×nh n«ng th«n;

B¹o lùc gia ®×nh; Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
Kü n¨ng thuyÕt tr×nh/ Lª Anh d. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 105 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1681/ VNC§BA / Mfn: 84065

Tõ kho¸ : ThuyÕt tr×nh; Kü n¨ng thuyÕt tr×nh
Lùa chän chÝnh s¸ch trong c¸c ch­¬ng tr×nh cho häc sinh sinh viªn vay vèn: Bµi häc tõ n¨m nghiªn cøu ®iÓn h×nh ë ch©u ¸/ Adrian Ziderman . - H. : UNESCO, 2006 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4838/ VDANTOC / Mfn: 84091

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc;

Sinh viªn vay vèn; Hç trî tµi chÝnh; Ch©u ¸


N©ng cao ý thøc sinh th¸i céng ®ång v× môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Ph¹m Thµnh NghÞ ch.b. . - H. : KHXH, 2005 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4889, VV 4890/ VDANTOC / Mfn: 84125

Tõ kho¸ : M«i tr­êng sinh th¸i; ý thøc céng ®ång; ViÖt Nam
NÒn t¶ng v÷ng ch¾c: ch¨m sãc vµ gi¸o dôc mÇm non: B¸o c¸o gi¸m s¸t toµn cÇu vÒ gi¸o dôc cho mäi ng­êi / Unesco . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 403 tr., 26

Ký hiÖu kho : VL 1463/ VDANTOC / Mfn: 84085

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc mÇm non;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc mÇm non; ThÕ giíi


Nh÷ng biÕn ®æi kinh tÕ - x· héi ë VÜnh Phóc giai ®o¹n 1997-2005/ NguyÔn ThÕ Tr­êng . - H.: §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4928, VV 4929/ VDANTOC / Mfn: 84126

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi kinh tÕ; BiÕn ®æi x· héi; 1997-2005;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


Nh÷ng nghiªn cøu chän läc vÒ x· héi häc n«ng th«n/ ViÖn X· héi häc . - H. : KHXH, 2004 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4906, VV 4907/ VDANTOC / Mfn: 84135

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; Quan hÖ céng ®ång; Tæ chøc x· héi;

C¬ cÊu x· héi; NghÒ nghiÖp; V¨n ho¸ gi¸o dôc; Giíi; ViÖt Nam


Nh÷ng th¸ch thøc trong viÖc X©y dùng Tr­êng §¹i häc ®¼ng cÊp ThÕ giíi/ Jamil Salmi . - Washington, DC : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 108 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9596/ VTTKHXH / Mfn: 84384

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; X· héi häc gi¸o dôc;

M«i tr­êng gi¸o dôc ®¹i häc; Toµn cÇu ho¸; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn kü n¨ng l·nh ®¹o/ John C. Maxwell; §inh ViÖt Hoµ, NguyÔn ThÞ Kim Oanh d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1676/ VNC§BA / Mfn: 84060

Tõ kho¸ : L·nh ®¹o; Kü n¨ng l·nh ®¹o; N¨ng lùc l·nh ®¹o; Nhµ l·nh ®¹o
Sù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1569/ VKHAOCO / Mfn: 84172

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; BiÕn ®æi t«n gi¸o tÝn ng­ìng;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Thµnh thËt víi chÝnh m×nh: CÈm nang dµnh cho nh÷ng c« g¸i míi lín / Amanda Ford; §ç Ph­¬ng Linh d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47785, Vb 47786/ VTTKHXH / Mfn: 84441

Tõ kho¸ : T©m lÝ; T©m lÝ häc thanh niªn; X· héi häc thanh niªn; CÈm nang
TiÕng mÑ ®Î tr­íc tiªn: Ch­¬ng tr×nh xãa mï ch÷ dùa vµo céng ®ång cho c¸c c¶nh huèng ng«n ng÷ thiÓu sè ë Ch©u ¸/ Unesco B¨ng Cèc . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1464/ VDANTOC / Mfn: 84086

Tõ kho¸ : Phæ cËp gi¸o dôc; Xãa mï ch÷; TiÕng mÑ ®Î;

Ng«n ng÷ b¶n ®Þa; ChÝnh s¸ch ng«n ng÷; Ch©u ¸


Toµn cÇu ho¸ trong bèi c¶nh Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Mét sè vÊn ®Ò triÕt häc = Globalization in Asia-Pacific context : Some philosophical reflections / Ph¹m V¨n §øc . - H. : KHXH, 2007 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vt247/ VNC§BA / Mfn: 84006

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; Toµn cÇu ho¸; TriÓn väng x· héi;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


TriÓn väng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam ®Õn 2010/ §inh Quý Xu©n . - H. : Thèng kª, 2007 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vt254 / Mfn: 84013

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

TriÓn väng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Trî cÊp tiÒn mÆt cã ®iÒu kiÖn: Gi¶m nghÌo trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai / Ariel Fiszbein, Norbert Schady . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9595/ VTTKHXH / Mfn: 84383

Tõ kho¸ : Phóc lîi x· héi; Trî cÊp gi¶m nghÌo; Ch­¬ng tr×nh CCT;

Ch­¬ng tr×nh trî cÊp tiÒn mÆt cã ®iÒu kiÖn; ThÕ giíi


Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam / ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : Tµi chÝnh, 2008- 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vt252/ VNC§BA / Mfn: 84011

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Ho¹t ®éng kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo;

Tæng quan; Vïng s«ng Mª K«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam


7 vÊn ®Ò lín nhÊt cña tuæi thiÕu niªn: C¸ch biÕn nh÷ng vÊn ®Ò nµy thµnh thÕ m¹nh / Bobbi DePorter; Xu©n Th¶o d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47755, Vb 47756/ VTTKHXH / Mfn: 84426

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc thiÕu niªn; T©m lÝ tuæi thiÕu niªn;

Gi¸o dôc thanh thiÕu niªn; ThÕ giíi


V¨n minh ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Huyªn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2005 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.619/ VNCDBA / Mfn: 83978

Tõ kho¸ : V¨n minh; LÞch sö v¨n minh; ChÕ ®é x· héi;

§êi sèng x· héi; §êi sèng t«n gi¸o; §êi sèng tinh thÇn; ViÖt Nam


VÊn ®Ò phô n÷ trªn b¸o chÝ tiÕng ViÖt: Tr­íc n¨m 1945 / §Æng ThÞ V©n Chi . - H. : KHXH, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4840, VV 4841/ VDANTOC / Mfn: 84078

Tõ kho¸ : Phô n÷; Vai trß phô n÷; §Þa vÞ phô n÷;

B×nh ®¼ng giíi; ThÕ kû XX; ViÖt Nam
ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 25/04/10


tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương