S¸ch míi sè 03/2010tải về 0.78 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
1   2   3   4   5   6   7   8
§µm thuyÕt vÒ nh©n qu¶/ DiÖu Nguyªn s.t. . - H. : V¨n nghÖ, 2006 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47703, Vb 47704/ VTTKHXH / Mfn: 84399

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; ThuyÕt nh©n qu¶;

T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 653 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2580, Vb 2581/ VKHAOCO / Mfn: 84243

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; KiÕn tróc; Danh nh©n v¨n ho¸;

Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi; ViÖt Nam


§êi t«i= My Life / Bill Clinton; TrÇn Hµ Nguyªn b.d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 1375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.653/ VNCDBA / Mfn: 83994

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Nh©n vËt lÞch sö;

Tæng thèng; Bill Clinton; Mü


§­êng tíi Bê R¹/ Andrew Hardy . - H. : Tri thøc, 2008 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2550/ VKHAOCO / Mfn: 84199

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; Ghi chÐp
C¬ héi thø hai/ Danielle Steel; KiÕn V¨n, Ph­¬ng Thuý b.d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47757, Vb 47758/ VTTKHXH / Mfn: 84427

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Gi«ng tè th¶o nguyªn/ Janet Dailey; V¨n Hßa, Kim Thïy b.d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47771, Vb 47772/ VTTKHXH / Mfn: 84434

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Hµ Néi - Nh÷ng s¾c mµu v¨n ho¸. - H. : Lao ®éng, 2009 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2592/ VKHAOCO / Mfn: 84238

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

NghÖ thuËt; Èm thùc; LÔ tÕt; Con ng­êi; TiÓu luËn;

Bót ký; Hµ Néi; ViÖt Nam
H¹nh phóc kh«ng qu¸ muén: TiÓu thuyÕt / Danielle Steel; V¨n Hoµ, Kim Thïy d. . - Tb. lÇn 2- H. : V¨n häc, 2008 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47747, Vb 47748/ VTTKHXH / Mfn: 84422

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Hoµnh phi - C©u ®èi - Ch÷ H¸n ®Òn Ngäc S¬n/ TrÇn V¨n §¹t . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1618, Vv 1619/ VKHAOCO / Mfn: 84259

Tõ kho¸ : Hoµnh phi; C©u ®èi; Ch÷ H¸n; §Òn Ngäc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam
MÇm sèng: Bé c¸c t¸c phÈm tinh tuyÓn cña v¨n häc ViÖt Nam qua c¸c thêi kú . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47725, Vb 47726/ VTTKHXH / Mfn: 84411

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
Mét Album b»ng lêi sù kiÖn 11-9/ Thomas L. Friedman; Ph¹m H¹nh, KiÕn V¨n b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47713, Vb 47714/ VTTKHXH / Mfn: 84405

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bµi b¸o; NhËt kÝ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; Chñ nghÜa khñng bè; Mü; ThÕ giíi


Mét cuéc ®êi mét ng«i sao: TruyÒn ngµi X¸-lîi-PhËt / Minh §øc TriÒu T©m ¶nh . - In lÇn 3, cã söa ch÷a . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47699, Vb 47700/ VTTKHXH / Mfn: 84397

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; §¹o PhËt; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Muèi cña rõng: Bé c¸c t¸c phÈm tinh tuyÓn cña v¨n häc ViÖt Nam qua c¸c thêi kú . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47727, Vb 47728/ VTTKHXH / Mfn: 84412

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
10 ng­êi ®µn bµ lµm chÊn ®éng thÕ giíi: ThËp ®¹i tïng th­ / Bèc Tïng L©m; NguyÔn Kim D©n d. . - T.b. lÇn 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47779, Vb 47780/ VTTKHXH / Mfn: 84438

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TruyÖn c¸ nh©n; N÷ hoµng; N÷ hoµng ®Õ;

N÷ thñ t­íng; Nhµ n÷ khoa häc; ThÕ giíi


Ng­êi t×nh Hoa B¾c/ Marguerite Duras; Lª Hång S©m d., gi.th. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47743, Vb 47744/ VTTKHXH / Mfn: 84420

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2572, Vb 2573/ VKHAOCO / Mfn: 84223

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TriÒu ®¹i Lý; V¨n häc nghÖ thuËt;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; ThÇn tÝch; ViÖt Nam


Nh÷ng c©u chuyÖn ThiÒn/ KiÕn V¨n, Phóc QuyÒn . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47765, Vb 47766/ VTTKHXH / Mfn: 84431

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; ThiÒn; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nî trÇn gian: Bé t¸c phÈm tinh tuyÓn cña v¨n häc ViÖt Nam qua c¸c thêi kú . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47729, Vb 47730/ VTTKHXH / Mfn: 84413

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
Phong thÇn diÔn nghÜa: Trän bé 2 tËp. T. 1 / Høa Träng L©m; Méng B×nh S¬n d. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2007 . - 617 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47781, Vb 47782/ VTTKHXH / Mfn: 84439

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Phong thÇn diÔn nghÜa: Trän bé 2 tËp. T. 2 / Høa Träng L©m; Méng B×nh S¬n d. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2007 . - 587 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47783, Vb 47784/ VTTKHXH / Mfn: 84440

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

Trung Quèc


TiÒn chuéc m¹ng/ Danielle Steel; V¨n Hßa, Kim Thïy d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47769, Vb 47770/ VTTKHXH / Mfn: 84433

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Trë l¹i thiªn ®­êng/ Barbara Delinsky; V¨n Hoµ, Vâ §Ö b.d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47745, Vb 47746/ VTTKHXH / Mfn: 84421

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 1 : Tôc ng÷ / TrÇn ThÞ An ch.b.;TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1. 661/ VNCDBA / Mfn: 83983

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Tæng tËp; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 4 : Sö thi Th¸i - M­êng / Phan §¨ng NhËt ch.b.; V­¬ng Anh, Ph¹m Tè Ch©u, Lª Thµnh HiÓu,...b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 1178 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.660/ VNCDBA / Mfn: 83985

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gi¸n; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Toµn tËp; D©n téc thiÓu sè; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 18 : D©n ca tr÷ t×nh sinh Ho¹t / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.659/ VNCDBA / Mfn: 83984

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 19 : D©n ca tr÷ t×nh sinh ho¹t (TiÕp theo)/ TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 854 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.658/ VNCDBA / Mfn: 83986

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 : Tôc ng÷. C©u ®è / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9563, Vv 9564/ VTTKHXH / Mfn: 84355

Vt290/ VNC§BA / Mfn: 84048

VL 1499/ VDANTOC / Mfn: 84153

Vv 1585/ VKHAOCO / Mfn: 84166Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; C©u ®è; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 14 : TruyÖn cæ tÝch loµi vËt. TruyÖn cæ tÝch sinh ho¹t / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9565, Vv 9566/ VTTKHXH / Mfn: 84356

Vt291/ VNC§BA / Mfn: 84049

VL 1500/ VDANTOC / Mfn: 84152

Vv 1584/ VKHAOCO / Mfn: 84165Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp ; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 17 : D©n ca lao ®éng. D©n ca nghi lÔ vµ phong tôc / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9567, Vv 9568/ VTTKHXH / Mfn: 84357

Vt292/ VNC§BA / Mfn: 84050

VL 1501/ VDANTOC / Mfn: 84151

Vv 1583/ VKHAOCO / Mfn: 84164Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n ca lao ®éng; D©n ca nghi lÔ; D©n ca phong tôc;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 21 : TruyÖn th¬ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9569, Vv 9570/ VTTKHXH / Mfn: 84358

Vt293/ VNC§BA / Mfn: 84051

VL 1502/ VDANTOC / Mfn: 84149

Vv 1561/ VKHAOCO / Mfn: 84162Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 22 : TruyÖn th¬ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9571, Vv 9572/ VTTKHXH / Mfn: 84359

Vt294/ VNC§BA / Mfn: 84052

VL 1503/ VDANTOC / Mfn: 84150

Vv 1565/ VKHAOCO / Mfn: 84163Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 3 : ThÇn tho¹i / NguyÔn ThÞ HuÕ ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9573, Vv 9574/ VTTKHXH / Mfn: 84370

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 5 : Sö thi Ch¨m vµ Ch¨m H¬roi/ Inrasara, Phan §¨ng NhËt ch.b.; Inrasara, Phan §¨ng NhËt, Ka S« LiÔng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9575, Vv 9576/ VTTKHXH / Mfn: 84371

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ch¨m;

D©n téc Ch¨m H¬roi; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 8 : Sö thi X¬ §¨ng / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Vò Hoµng HiÕu b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9577, Vv 9578/ VTTKHXH / Mfn: 84372

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc thiÓu sè; D©n téc X¬ §¨ng;

Tæng tËp ; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 9 : Sö thi £ §ª / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Niª b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9579, Vv 9580/ VTTKHXH / Mfn: 84373

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 10 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9581, Vv 9582/ VTTKHXH / Mfn: 84374

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 11 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9583, Vv 9584/ VTTKHXH / Mfn: 84375

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 15 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1010 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9585, Vv 9586/ VTTKHXH / Mfn: 84376

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 16 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú. TruyÒn thuyÕt / NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9587, Vv 9588/ VTTKHXH / Mfn: 84377

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÒn thuyÕt; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tôc ng÷ Ca dao D©n ca ViÖt Nam/ Vò Ngäc Phan . - Tb. lÇn 15 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : V¨n häc, 2007 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47775, Vb 47776/ VTTKHXH / Mfn: 84436

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; D©n ca; ViÖt Nam


Tø b×nh thùc lôc thêi Chóa TrÞnh: B×nh T©y thùc lôc. B×nh H­ng thùc lôc. B×nh Ninh thùc lôc. B×nh Nam thùc lôc / §inh Kh¾c Thu©n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47711/ VTTKHXH / Mfn: 84403

Tõ kho¸ : Tø b×nh thùc lôc; B×nh T©y thùc lôc; B×nh H­ng thùc lôc;

B×nh Ninh thùc lôc; B×nh Nam thùc lôc; ChÝnh quyÒn phong kiÕn;

Khëi nghÜa n«ng d©n; Th¬ ch÷ H¸n; Th¬ ch÷ N«m;

ThÕ kØ XVI-XVIII; Nguån sö liÖu; ViÖt NamVµi nÐt tinh hoa cña v¨n häc/ NguyÔn TÊn §¾c . - H. : KHXH, 2009 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2601, Vb 2602/ VKHAOCO / Mfn: 84252

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Motif v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸
V¨n th¬ Qu¸n Gi¸: S¸ch dÞch nh÷ng bµi v¨n tÕ, bµi t¸n, c¸c lßng v¨n c©u ®èi, bµi minh cïng c¸c bµi th¬ ca ngîi c«ng lao sù nghiÖp cña §øc Phôc Man t­íng c«ng Ph¹m Tu trong §Òn thê t¹i x· Yªn Së, huyÖn Hoµi §øc, tØnh Hµ T©y / NguyÔn B¸ H©n . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4593/ BTDTHVN / Mfn: 83963

Tõ kho¸ : V¨n tÕ; C©u ®èi; Th¬; §Òn thê; Danh t­íng; Ph¹m Tu;

X· Yªn Së; HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt Nam


VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore) §«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b.; TrÇn Quèc TrÞ, Ph¹m Thanh TÞnh, Hµ Tó Anh b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2564, Vb 2565/ VKHAOCO / Mfn: 84208

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Folklore; Kh«ng gian v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

TruyÖn cæ d©n gian; §«ng Nam ¸
X· héi häc

Advances in Human Resource Management in Asia/ John B. Kidd, Xue Li, Frank-Jurgen Richter . - Great Britain : Palgrave, 2001 . - 265 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18023/ VKHXHHCM / Mfn: 83876

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Qu¶n lý nguån nh©n lùc;

ChiÕn l­îc nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Ch©u ¸


Families Households and Society/ Allan Graham, Crow Graham . - USA : Palgrave, 2001 . - 246 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18032/ VKHXHHCM / Mfn: 83881

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; Ly h«n; Thay ®æi gia ®×nh
Global Sociology/ Robin Cohen, Paul Kennedy . - USA : Palgrave, 2000 . - 408 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18033/ VKHXHHCM / Mfn: 83882

Tõ kho¸ : X· héi häc toµn cÇu; Phong trµo x· héi;

Th¸ch thøc; Sù ph©n ho¸


Language Change: Progress or Decey? / Jean Aitchison . - 3rd ed. . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - xi, 305 p.

Ký hiÖu kho : Lb 17010/ VKHXHHCM / Mfn: 83900

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; BiÕn ®æi ng«n ng÷; ChuyÓn tiÕp ng«n ng÷
Marking Social Science Matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again / Bent Flyvbjerg . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - 201 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17783/ VKHXHHCM / Mfn: 83907

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TriÕt häc
Marx, The Young Hegelians, and The Origins of Radical Social Theory: Dethroning the self/ Warren Breckman . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - 327 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17784/ VKHXHHCM / Mfn: 83906

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Khoa häc x· héi; Khoa häc chÝnh trÞ;

ThÕ kû XIX; CËn ®¹i; Karl Marx; Friedrich Hegel


Migration and change in the way of life: An anthropology introduction to the Vietnamese coummunity in Laos / Nguyen Duy Thieu ed. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 307 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1052, Pv 1053, Pv 1054/ BTDTHVN / Mfn: 83956

Tõ kho¸ : Di c­; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ vËt chÊt;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; Lµo; ViÖt Nam


Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory / Bhikhu Parekh . - N.Y.: [s.n.], 2000 . - 379 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18037/ VKHXHHCM / Mfn: 83886

Tõ kho¸ : Häc thuyÕt chÝnh trÞ; ThuyÕt nhÊt nguyªn;

ThuyÕt ®a nguyªn; §a d¹ng v¨n ho¸


The City Cultures Reader/ Malcolm Miles, Tim Hall, Lain Borden . - N.Y. : Routledge, 2000 . x, 333 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18246/ VKHXHHCM / Mfn: 83919

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; §« thÞ;

Lèi sèng ®« thÞ; V¨n ho¸ ®« thÞ


The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict / Elliot Turiel . - California : Cambridge University Press, 2002 . - vii. 319 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18247/ VKHXHHCM / Mfn: 83915

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; §¹o ®øc x· héi; V¨n hãa;

Xung ®ét x· héi; Thùc tiÔn v¨n ho¸


The Evolution of Human Societies: From foraging group to Agrarian State / Allen W. Johnson, Timothy Earle . - 2nd ed. . - N.Y. : The Board of Trustees of the Leland Stanfor Junior University, 2000 . - 440 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17801/ VKHXHHCM / Mfn: 83892

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nguån gèc; TiÕn ho¸; Nhãm x· héi
The Family/ Liz Steel Warren Kidd . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 247 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18040/ VKHXHHCM / Mfn: 83888

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; Vai trß gia ®×nh; Ly h«n
Underdevelopment: A Strategy for Reform / Paolo Sylos Labini . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - viii, 213 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17805/ VKHXHHCM / Mfn: 83896

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ThÓ chÕ x· héi;

Nh©n khÈu; ViÖc lµm; Tham nhòng


Understanding the Urban/ David Byrne . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 220 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18042/ VKHXHHCM / Mfn: 83890

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; §« thÞ; V¨n ho¸ ®« thÞ; Lèi sèng ®« thÞ
White-Collar Crime and Criminal Careers/ David Weisburd, Elin Waring, Ellen F. Chayet . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - xv,183 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17806/ VKHXHHCM / Mfn: 83897

Tõ kho¸ : X· héi häc téi ph¹m; Téi ph¹m trÝ tuÖ; NghÒ téi ph¹m; H×nh ph¹t tï
Women: Work and Computing / Ruth Woodfild . - N.Y. : Cambridge University Press, 2000 . - xi, 205 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17807/ VKHXHHCM / Mfn: 83898

Tõ kho¸ : Phô n÷; Giíi; Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng; M¸y vi tÝnh
B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2008. T¨ng c­êng n«ng nghiÖp cho ph¸t triÓn. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vt251/ VNC§BA / Mfn: 84010

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

§Çu t­ kinh tÕ; B¸o c¸o; 2008


B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2007: H­íng ®Õn tÇm cao míi . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vt285/ VNC§BA / Mfn: 84044

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; 2007; ViÖt Nam
B¸o c¸o quèc gia tãm t¾t: Phô n÷ ë ViÖt Nam/ Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸. - Manila : [k.nxb.], 2002 . - 73 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1461/ VDANTOC / Mfn: 84090

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; Vai trß phô n÷;

§iÒu kiÖn sèng; ViÖt Nam


BiÕn ®æi c¬ cÊu giai tÇng ë Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa/ Phïng ThÞ HuÖ ch.b.- H. : KHXH, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : V 9945/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84330

Tõ kho¸ : Ph©n ho¸ x· héi; C¬ cÊu x· héi;

BiÕn ®æi x· héi; Thêi kú c¶i c¸ch; Trung Quèc


CÈm nang nghiªn cøu ®Þnh tÝnh giíi trong gi¸o dôc/ V¨n phßng UNESCO Bangkok . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 82 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1462/ VDANTOC / Mfn: 84089

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Giíi tÝnh; B×nh ®¼ng giíi; ViÖt Nam
CÈm nang qu¶n lý/ Thu H»ng . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1675/ VNC§BA / Mfn: 84059

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Lý thuyÕt qu¶n lý;

Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý; ChiÕn l­îc qu¶n lý


ChÊt ®éc da cam - nh÷ng m¶nh ®êi bÊt h¹nh. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9601, Vv 9602/ VTTKHXH / Mfn: 84444

Tõ kho¸ : X· héi häc chiÕn tranh; ChÊt ®éc mµu da cam; ChÊt ®éc ®ioxin;

HËu qu¶ chiÕn tranh; ChÝnh s¸ch x· héi; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ Voskresenskaia N.M., Davletshina N.B.; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 9959/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84332

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; D©n chñ; Gi¸ trÞ d©n chñ;

QuyÒn con ng­êi; X· héi d©n chñ; X· héi d©n sù;

V¨n ho¸ chÝnh trÞ; H×nh thøc nhµ n­íc; Nga
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn vïng cña Italia/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2006 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4891, VV 4892/ VDANTOC / Mfn: 84119

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn vïng;

Ph¸t triÓn vïng; ItaliaChñ nghÜa tù do cña Hayek/ Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1687/ VNC§BA / Mfn: 84071

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng x· héi;

Nhµ t­ t­ëng; Chñ nghÜa tù do; Hayek


Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2586, Vb 2587/ VKHAOCO / Mfn: 84240

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

Nh©n tè t¸c ®éng; Thêi kú ®æi míi; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


Céi nguån c¶m høng: TiÓu luËn / NguyÔn TrÇn B¹t . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1683/ VNC§BA / Mfn: 84067

Tõ kho¸ : Con ng­êi; C¶m høng; Tù do; H¹nh phóc; Qu¸ tr×nh t©m lý
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 664 tr.

Ký hiÖu kho : V 9921/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84310

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Quy luËt ph¸t triÓn;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; NhËt B¶n; Trung Quèc; ViÖt Nam


C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : V 9950/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84336

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


Cña c¶i cña c¸c quèc gia ë ®©u?: §o l­êng nguån cña c¶i thÕ kû XXI. S¸ch tham kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vt267/ VNC§BA / Mfn: 84026

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Cña c¶i quèc gia; Gi¸ trÞ s¶n xuÊt; Tµi liÖu tham kh¶o; ThÕ giíi


Di c­ vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi cã liªn quan trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc Quèc gia / Hoµng Quúnh, TrÇn ThÞ TuyÕt Mai, Ph¹m TuÊn Linh b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1671/ VNC§BA / Mfn: 84055

Tõ kho¸ : ChÕ ®é di c­; ChÝnh s¸ch x· héi; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa t­ b¶n; ThÕ giíi


Di c­ vµ chuyÓn ®æi lèi sèng: Tr­êng hîp céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo / NguyÔn Duy ThiÖu ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9560/ VTTKHXH / Mfn: 84352

VL 1456/ VDANTOC / Mfn: 84082Tõ kho¸ : Di c­; Nguyªn nh©n di c­; §êi sèng x· héi; B¶n s¾c v¨n ho¸;

ChuyÓn ®æi lèi sèng; Céng ®ång ng­êi ViÖt; ViÖt Nam; Lµo
tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương