S¸ch míi sè 03/2010tải về 0.78 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
1   2   3   4   5   6   7   8
§¹o ®øc häc §«ng ph­¬ng/ ThÝch M·n Gi¸c . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2007 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2517, Vb 2518/ VKHAOCO / Mfn: 84183

Tõ kho¸ : §¹o ®øc häc; §¹o ®øc Nho gi¸o; §¹o ®øc L·o gi¸o;

§¹o ®øc Trang Chu; §¹o ®øc PhËt gi¸o; Ph­¬ng §«ng


§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : V 9949/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84335

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy; §æi míi t­ duy kinh tÕ; C«ng cuéc ®æi míi;

§æi míi t­ duy chÝnh trÞ; §æi míi t­ duy v¨n ho¸ x· héi;

§­êng lèi ®æi míi; ViÖt Nam
Hµn Phi Tö - Tinh hoa trÝ tuÖ qua danh ng«n/ L¹i ThuÇn Mü, TrÇn Tö Linh; NguyÔn V¨n L©m b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47763, Vb 47764/ VTTKHXH / Mfn: 84430

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc; TriÕt lÝ; Danh ng«n;

Nhµ triÕt häc; Cæ ®¹i; Hµn Phi Tö; Trung Quèc


Khæng Tö - Tinh hoa trÝ tuÖ qua danh ng«n/ Hoµng Nha Ph­¬ng; NguyÔn V¨n L©m b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47731, Vb 47732/ VTTKHXH / Mfn: 84414

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc; TriÕt lÝ;

Danh ng«n; Nhµ triÕt häc; Cæ ®¹i; Khæng Tö; Trung Quèc


LÞch sö TriÕt häc ph­¬ng T©y: Gi¸o tr×nh / NguyÔn TiÕn Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 545 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.646/ VNCDBA / Mfn: 83998

Tõ kho¸ : TriÕt häc ph­¬ng T©y; LÞch sö triÕt häc; Gi¸o tr×nh
LÞch sö TriÕt häc Trung Quèc. T. 1 : Thêi ®¹i Tö häc / Phïng H÷u Lan; Lª Anh Minh b.d. . - H. : KHXH, 2007 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.641/ VNCDBA / Mfn: 84003

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; PhËt häc; §¹o häc;

Thêi ®¹i Tö häc; Trung Quèc


LÞch sö triÕt häc Trung Quèc. T. 2 : Thêi ®¹i Kinh häc / Phïng H÷u Lan; Lª Anh Minh b.d. . - H. : KHXH, 2007 . - 807 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.642/ VNCDBA / Mfn: 84002

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Thêi ®¹i Kinh häc;

PhËt häc; §¹o häc; Trung Quèc


LÞch sö triÕt häc tõ cæ ®¹i ®Õn cËn hiÖn ®¹i/ Dagobert D. Runes . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1604, Vv 1605/ VKHAOCO / Mfn: 84228

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Nhµ triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

Cæ ®¹i; CËn hiÖn ®¹i; ThÕ giíi


M¹nh Tö - Tinh hoa trÝ tuÖ qua danh ng«n/ Giang Béi Tr©n; NguyÔn V¨n L©m b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47749, Vb 47750/ VTTKHXH / Mfn: 84423

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc; Danh ng«n;

Nhµ triÕt häc; Cæ ®¹i; M¹nh Tö; Trung Quèc


Ph¸t triÓn kü n¨ng l·nh ®¹o/ John C. Maxwell; §inh ViÖt Hoµ, NguyÔn ThÞ Kim Oanh d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1676/ VNC§BA / Mfn: 84060

Tõ kho¸ : L·nh ®¹o; Kü n¨ng l·nh ®¹o;

N¨ng lùc l·nh ®¹o; Nhµ l·nh ®¹o


T¹ng th­ sinh tö: S¸ch bµn vÒ sù sèng vµ c¸i chÕt / Sogyal Rinpoche; TrÝ H¶i d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47733, Vb 47734/ VTTKHXH / Mfn: 84415

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; §¹o PhËt; TriÕt lÝ ®¹o PhËt;

Sù sèng; C¸i chÕt; ý nghÜa cuéc sèng


T©m lý häc qu¶n trÞ kinh doanh/ Th¸i TrÝ Dòng . - Tb. lÇn 4 . - H. : Thèng kª, 2007 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.645/ VNCDBA / Mfn: 84000

Tõ kho¸ : Kinh doanh; T©m lý häc qu¶n lý; Qu¶n trÞ kinh doanh
Tham thiÒn - vÎ ®Ñp vµ t×nh yªu: S¸ch tham kh¶o / Jiddu Krishnamurti; Thanh L­¬ng ThÝch ThiÖn S¸ng d. . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47753, Vb 47754/ VTTKHXH / Mfn: 84425

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; T­ t­ëng triÕt häc;

ThiÒn; Krishnamurti; Ên §é


Thµnh thËt víi chÝnh m×nh: CÈm nang dµnh cho nh÷ng c« g¸i míi lín / Amanda Ford; §ç Ph­¬ng Linh d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47785, Vb 47786/ VTTKHXH / Mfn: 84441

Tõ kho¸ : T©m lÝ; T©m lÝ häc thanh niªn;

X· héi häc thanh niªn; CÈm nang


Th«ng ®iÖp cña c¸c Ch©n S­: Khai th¸c nguån søc m¹nh cña t×nh yªu th­¬ng / Brian Weiss; NguyÔn Xu©n §øc, KiÕn V¨n d. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47759, Vb 47760/ VTTKHXH / Mfn: 84428

Tõ kho¸ : Khoa häc t©m linh; Lu©n håi; Linh hån; ThiÒn;

T©m lÝ häc c¸ nh©n; TrÞ liÖu t©m lÝ


Toµn cÇu ho¸ trong bèi c¶nh Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Mét sè vÊn ®Ò triÕt häc = Globalization in Asia-Pacific context : Some philosophical reflections / Ph¹m V¨n §øc . - H. : KHXH, 2007 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vt247/ VNC§BA / Mfn: 84006

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; Toµn cÇu ho¸; TriÓn väng x· héi;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


Trang Tö - Tinh hoa trÝ tuÖ qua danh ng«n/ Hoµng ThÇn ThuÇn; NguyÔn V¨n L©m b.d. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47761, Vb 47762/ VTTKHXH / Mfn: 84429

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc; Danh ng«n;

TriÕt lÝ; Nhµ triÕt häc; Cæ ®¹i; Trang Tö; Trung QuècTriÕt häc Trung cæ T©y ¢u: S¸ch tham kh¶o / Do·n ChÝnh, §inh Ngäc Th¹ch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : V 9928/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84316

Tõ kho¸ : TriÕt häc ph­¬ng T©y; LÞch sö triÕt häc;

TriÕt häc trung ®¹i; T©y ¢u


TriÕt häc vµ ®æi míi/ D­¬ng Phó HiÖp . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : V 9929/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84317

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; §æi míi t­ duy;

§­êng lèi ®æi míi; ViÖt Nam


Tu©n Tö - Tinh hoa trÝ tuÖ qua danh ng«n/ L¹i ThuÇn Mü, TrÇn Tö Linh; NguyÔn V¨n L©m b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47751, Vb 47752/ VTTKHXH / Mfn: 84424

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc; Danh ng«n;

TriÕt lÝ; Nhµ triÕt häc; Cæ ®¹i; Tu©n Tö; Trung Quèc


Tõ ®iÓn TriÕt häc Trung Quèc/ Do·n ChÝnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1601/ VKHAOCO / Mfn: 84226

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn triÕt häc; Trung Quèc
V¨n ho¸ Trung Hoa trong c¸c con sè/ TrÇn §øc L©m, Tróc Chi . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2597, Vb 2598/ VKHAOCO / Mfn: 84253

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Ngò hµnh;

V¹n vËt; B¸t qu¸i; Trung Quèc


v¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Approaches to Understanding Visual Culture/ Malclom Barnard . - China : Palgrave, 2001 . - 212p.

Ký hiÖu kho : Lv 18024/ VKHXHHCM / Mfn: 83877

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ thÞ gi¸c; H×nh t­îng; M« t¶ h×nh t­îng
Collection of eassays on Quan Hä B¾c Ninh folksongs/ Vietnam Institute of Culture and Arts Studies . - H. : [s.n.], 2008 . - 675 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1050/ BTDTHVN / Mfn: 83955

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; NghÖ thuËt d©n gian;

Quan Hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Culture and Identity/ Warren Kidd . - USA : Palgrave, 2002 . - 227p.

Ký hiÖu kho : Lv 18028/ VKHXHHCM / Mfn: 83878

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸
The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origin / James Jupp . - N.Y. : Cambridge, 2001 . - xv, 714 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18243/ VKHXHHCM / Mfn: 83917

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö x· héi; Ng­êi óc; Nguån gèc d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; ThuyÕt ®a v¨n ho¸; Australia


The City Cultures Reader/ Malcolm Miles, Tim Hall, Lain Borden . - N.Y. : Routledge, 2000 . x, 333 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18246/ VKHXHHCM / Mfn: 83919

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; §« thÞ;

Lèi sèng ®« thÞ; V¨n ho¸ ®« thÞ


The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict / Elliot Turiel . - California : Cambridge University Press, 2002 . - vii. 319 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18247/ VKHXHHCM / Mfn: 83915

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; §¹o ®øc x· héi; V¨n hãa;

Xung ®ét x· héi; Thùc tiÔn v¨n ho¸


The Drama Classroom: Action, reflection, transformation / Philip Taylor . - N.Y. : Routledge, 2000 . - viii, 142 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18249/ VKHXHHCM / Mfn: 83914

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; Khai th¸c kÞch b¶n;

Gi¶ng d¹y kÞch; Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y; KÞch


Tourism in Global Society/ Kevin Meethan . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18041/ VKHXHHCM / Mfn: 83889

Tõ kho¸ : Du lÞch; Ph¸t triÓn du lÞch; Kinh tÕ du lÞch; X· héi toµn cÇu
Almanach nh÷ng di s¶n næi tiÕng thÕ giíi/ NguyÔn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 496tr.

Ký hiÖu kho : Vt276/ VNC§BA / Mfn: 84035

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kú quan thÕ giíi; Kú quan thiªn nhiªn;

Di chØ kh¶o cæ; Danh lam th¾ng c¶nh; Almanach; ThÕ giíi


Almanach nh÷ng ®Þa danh du lÞch næi tiÕng trªn thÕ giíi/ TrÇn M¹nh Th­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 618 tr.

Ký hiÖu kho : Vt265/ VNC§BA / Mfn: 84024

Tõ kho¸ : Almanach; §Þa danh du lÞch;

Danh lam th¾ng c¶nh; ThÕ giíi


An Nam phong tôc s¸ch: S¸ch phong tôc An nam / Mai Viªn §oµn TriÓn; NguyÔn T« Lan d., gi.th.; §inh Kh¾c Thu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4900/ VDANTOC / Mfn: 84147

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc tang ma;

Phong tôc c­íi hái; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


B¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë ViÖt Nam. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 .- 539 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4912, VV 4913/ VDANTOC / Mfn: 84134

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ;

B¶o tån di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam


C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 6 / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1567, Vv 1568/ VKHAOCO / Mfn: 84173

Tõ kho¸ : B¶o tµng D©n téc häc; C«ng tr×nh nghiªn cøu; Ng­êi Bana;

Ng­êi Kh¬mó; Ho¹t ®éng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

TÝn ng­ìng; ViÖt Nam
Champa tæng môc lôc c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam . - HuÕ : [k.nxb.], 2002 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1588, Vv 1589/ VKHAOCO / Mfn: 84214

Tõ kho¸ : Tæng môc lôc; C«ng tr×nh nghiªn cøu; LÞch sö v¨n ho¸;

Ng­êi Ch¨mpa; V¨n ho¸ Ch¨mpa; ViÖt Nam


Chïa H­¬ng TÝch c¶nh quan vµ tÝn ng­ìng/ Ph¹m §øc HiÕu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 131 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4859, VV 4860/ VDANTOC / Mfn: 84102

Vb 2531/ VKHAOCO / Mfn: 84195Tõ kho¸ : Di tÞch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

§¹o PhËt; Hµ T©y; ViÖt Nam


Chïa ViÖt Nam/ Hµ V¨n TÊn, NguyÔn V¨n Kù, Ph¹m Ngäc Long . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1606, Vv 1607/ VKHAOCO / Mfn: 84225

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Chïa; §¹o PhËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2586, Vb 2587/ VKHAOCO / Mfn: 84240

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

Nh©n tè t¸c ®éng; Thêi kú ®æi míi; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


Cuéc sèng cña c©y cÇu Long Biªn: Hµ Néi thêi nay = Une vie du pont Long Biªn : Collection Ha Noi aujourd'hui / Daniel Frydman . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47712/ VTTKHXH / Mfn: 84404

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; CÇu Long Biªn;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


D©n chñ vµ gi¸o dôc: Mét dÉn nhËp vµo triÕt lý gi¸o dôc / John Dewey; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 441 tr.

Ký hiÖu kho : V 9892/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84289

Tõ kho¸ : D©n chñ; Gi¸o dôc; TriÕt lý gi¸o dôc; Mü
DÞch häc - v¨n ho¸ dù b¸o cæ truyÒn/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4863, VV 4864/ VDANTOC / Mfn: 84107

Vb 2511, Vb 2512/ VKHAOCO / Mfn: 84180Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; T­ t­ëng triÕt häc; DÞch häc; V¨n ho¸ dù b¸o;

DÞch kinh; DÞch truyÖn; Trung Quèc; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 653 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2580, Vb 2581/ VKHAOCO / Mfn: 84243

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; KiÕn tróc; Danh nh©n v¨n ho¸;

Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi; ViÖt Nam


§èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸/ LÐopold SÐdar Senghor . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2536, Vb 2537/ VKHAOCO / Mfn: 84189

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng­êi da ®en; §èi tho¹I v¨n hãa; ThÕ giíi
Hµ Néi - Nh÷ng s¾c mµu v¨n ho¸. - H. : Lao ®éng, 2009 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2592/ VKHAOCO / Mfn: 84238

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

Èm thùc; LÔ tÕt; Con ng­êi; TiÓu luËn; Bót ký; Hµ Néi; ViÖt Nam


H¶i D­¬ng phong vËt chÝ/ TrÇn C«ng HiÕn, TrÇn Huy Ph¸c . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2566, Vb 2567/ VKHAOCO / Mfn: 84207

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ lµng ViÖt cæ truyÒn. T. 1 : C¸c lµng quª Xø §oµi / Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2508, Vb 2509/ VKHAOCO / Mfn: 84179

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng ViÖt cæ;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


Khãa häc mïa hÌ vÒ Khoa häc x· héi: Khãa häc Tam §¶o 2007: §µo t¹o ph­¬ng ph¸p luËn øng dông cho c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn x· héi . - H. : KHXH, 2007 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1460/ VDANTOC / Mfn: 84088

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Ph­¬ng ph¸p luËn; ViÖt Nam


KiÖt t¸c truyÒn khÈu vµ di s¶n phi vËt thÓ cña nh©n lo¹i: kh«ng gian v¨n ho¸ cång chiªng T©y Nguyªn/ ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4930, VV 4931/ VDANTOC / Mfn: 84118

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ cång chiªng;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kinh ®« V¨n Lang/ NguyÔn Anh TuÊn . – H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2482, Vb 2483/ VKHAOCO / Mfn: 84206

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di tÝch lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Kinh ®« V¨n Lang; Cæ ®¹i; ViÖt Nam


Kinh ®« ViÖt Nam x­a vµ nay/ NguyÔn §¨ng Vinh, NguyÔn §¨ng Quang . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4851, VV 4852/ VDANTOC / Mfn: 84106

Vb 2528, Vb 2529/ VKHAOCO / Mfn: 84191Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; Kinh ®«; Cæ ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam


Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc vµ c«ng nghÖ g¾n víi x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1677/ VNC§BA / Mfn: 84061

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

Khoa häc c«ng nghÖ; §éi ngò trÝ thøc; ThÕ giíi


Kû yÕu Héi ®ång ChÝnh s¸ch Khoa häc C«ng nghÖ Quèc gia: NhiÖm kú 2003-2008 / Chu TuÊn Nh¹, Hå SÜ Tho¶ng, TrÇn Ngäc Ca b.s.; NguyÔn Hång Anh, §ç Minh Ngäc b.t. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2008 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9556/ VTTKHXH / Mfn: 84348

Tõ kho¸ : Héi ®ång ChÝnh s¸ch Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia; KØ yÕu;

ChÝnh s¸ch khoa häc; Ho¹t ®éng khoa häc; 2003-2008; ViÖt Nam


25 lÔ héi ®Æc s¾c ë ViÖt Nam/ Minh Anh, H¶i YÕn, Mai Ký . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1685/ VNC§BA / Mfn: 84069

Tõ kho¸ : LÔ héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam
LÔ héi T©y Nguyªn= Festival in the Central Highlands of Vietnam = FestivitÐs des Hauts Plateaux du Vietnam / TrÇn Phong; NguyÔn Ngäc, Ng« V¨n Doanh gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2008.- 102 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1556, Vv 1557/ VKHAOCO / Mfn: 84157

VL 1475/ VDANTOC / Mfn: 84097Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Linus Pauling: con ng­êi vµ khoa häc / Anthony Serafini; Lª HiÒn L­¬ng, KiÕn V¨n d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47773, Vb 47774/ VTTKHXH / Mfn: 84435

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa häc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Linus Pauling; Mü


LÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vt271/ VNC§BA / Mfn: 84030

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Héi nhËp v¨n ho¸; ViÖt Nam


Lùa chän chÝnh s¸ch trong c¸c ch­¬ng tr×nh cho häc sinh sinh viªn vay vèn: Bµi häc tõ n¨m nghiªn cøu ®iÓn h×nh ë ch©u ¸/ Adrian Ziderman . - H. : UNESCO, 2006 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4838/ VDANTOC / Mfn: 84091

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc;

Sinh viªn vay vèn; Hç trî tµi chÝnh; Ch©u ¸


L­îc kh¶o vÒ kinh nghiÖm ph¸t hiÖn, ®µo t¹o vµ sö dông nh©n tµi trong lÞch sö ViÖt Nam/ Ph¹m Hång Tung ch.b.; Lª ThÞ Lan, Ph¹m Minh ThÕ b.s. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 9932/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84320

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Nguån nh©n lùc; Nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n bia ViÖt Nam/ TrÞnh Kh¾c M¹nh . - H. : KHXH, 2008 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2538/ VKHAOCO / Mfn: 84190

Tõ kho¸ : V¨n bia; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; H×nh thøc v¨n bia;

Gi¸ trÞ v¨n bia; V¨n b¶n v¨n bia; ViÖt Nam


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi= A Millennium of Thang Long - Ha Noi. T. 1 / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1581/ VKHAOCO / Mfn: 84168

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Vinh Phóc . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 1064 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1614, Vv 1615/ VKHAOCO / Mfn: 84244

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; VÞ trÝ ®Þa lý;

Sù kiÖn lÞch sö; X· héi; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam100 nhµ khoa häc cã ¶nh h­ëng nhÊt trªn thÕ giíi/ John Simmons; KiÕn V¨n, Lª TiÕn Thµnh b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 596 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47715, Vb 47716/ VTTKHXH / Mfn: 84406

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa häc; Danh nh©n khoa häc;

CËn ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


Nghi lÔ ®êi Ng­êi/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2515, Vb 2516/ VKHAOCO / Mfn: 84182

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2559, Vb 2560/ VKHAOCO / Mfn: 84212

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi;

D©n téc Ch¨m Ahiªr; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Nghiªn cøu lÞch sö nh©n lo¹i/ Arnold J. Toynbee . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1602, Vv 1603/ VKHAOCO / Mfn: 84229

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i; Con ng­êi; NÒn v¨n minh; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Qu¸ tr×nh suy tµn; ThÕ giíi


Ngò phóc: Phóc - Léc - Thä - Hû - Tµi / Hoµng Toµn TÝn; Ph­¬ng Thuý b.d. . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47737, Vb 47738/ VTTKHXH / Mfn: 84417

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; CÇu may; Tranh cÇu may; Trung Quèc


Nhµ r«ng - Nhµ r«ng v¨n ho¸: Kû yÕu héi th¶o khoa häc / ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 456 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4944, VV 4945/ VDANTOC / Mfn: 84130

Vb 2546, Vb 2547/ VKHAOCO / Mfn: 84211Tõ kho¸ : Nhµ r«ng; Nhµ céng ®ång; Nhµ r«ng v¨n ho¸;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam


NhËn diÖn v¨n ho¸ ng­êi Ch¨m ë Phó Yªn/ Ph¹m Hïng Thoan, Lª ThÕ Vinh b.s. . - Phó Yªn: [k.nxb.], 2004 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2544/ VKHAOCO / Mfn: 84203

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Ng­êi Ch¨m; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
NhËn thøc v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4839, VV 4853, VV 4854/ VDANTOC / Mfn: 84098

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Danh nh©n v¨n ho¸;

Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam


Nho gi¸o §¹o häc trªn ®Êt Kinh kú: Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi / NguyÔn M¹nh C­êng, NguyÔn ThÞ Hång Hµ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2530, Vb 2532/ VKHAOCO / Mfn: 84192

Tõ kho¸ : §¹o Nho; §¹o häc; ChÕ ®é thi cö;

TiÕn sÜ Nho häc; Hµ Néi; ViÖt NamNh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : Vt263/ VNC§BA / Mfn: 84022

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Con ng­êi; §iÒu bÝ Èn;

K× quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Nh÷ng di chØ cña ký øc/ Pierre Nora ch.b.; Héi Khoa häc lÞch sö ViÖt Nam b.d.; §µo Hïng h.®.. - H. : Tri thøc, 2009 . - 579 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1593/ VKHAOCO / Mfn: 84215

Tõ kho¸ : Di chØ ký øc; Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Ph¸p
Nh÷ng th¸ch thøc trong viÖc X©y dùng Tr­êng §¹i häc ®¼ng cÊp ThÕ giíi/ Jamil Salmi . - Washington, DC : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 108 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9596/ VTTKHXH / Mfn: 84384

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; X· héi häc gi¸o dôc;

M«i tr­êng gi¸o dôc ®¹i häc; Toµn cÇu ho¸; ThÕ giíi


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi: Sè 2 / ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2007 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.656/ VNCDBA / Mfn: 83993

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2006
QuyÓn §¼m/ NguyÔn ThÞ Yªn ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4896/ VDANTOC / Mfn: 84146

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian; Nghi lÔ tang ma;

LÔ QuyÓn §¼m; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Sù biÕn ®æi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong bèi c¶nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Duy B¾c ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4952, VV 4953/ VDANTOC / Mfn: 84112

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
Sù ®a d¹ng v¨n ho¸ vµ ®èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸ - Mét gãc nh×n tõ ViÖt Nam/ Ph¹m Xu©n Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : Vt286/ VNC§BA / Mfn: 84045

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §èi tho¹i v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; ViÖt Nam


99 th¾ng c¶nh næi tiÕng ch©u ¸/ §øc HiÕu, Mai Anh . - H. : Hång §øc, 2008 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2579/ VKHAOCO / Mfn: 84219

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Ch©u ¸


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 1 / Bé V¨n ho¸ - ThÓ thao vµ Du lÞch . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . 553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1571/ VKHAOCO / Mfn: 84175

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian; Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam
Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 2 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1473, VL 1474/ VDANTOC / Mfn: 84109

Vv 1572/ VKHAOCO / Mfn: 84176Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ lÔ héi d©n gian Hµ T©y/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2506, Vb 2507/ VKHAOCO / Mfn: 84178

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2255 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 59/ VKHAOCO / Mfn: 84230

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; §Êt n­íc häc;

Sù kiÖn lÞch sö; Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2837 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 60/ VKHAOCO / Mfn: 84231

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; LÞch sö luËt ph¸p;

LÞch sö chÝnh phñ; Gi¸o dôc; Khoa häc kü thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2869 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 61/ VKHAOCO / Mfn: 84232

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Y tÕ; V¨n häc nghÖ thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 4 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2222 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 62/ VKHAOCO / Mfn: 84233

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Nh©n vËt lÞch sö; V¨n ho¸ Èm thùc; NghÖ thuËt nhiÕp ¶nh;

LÞch sö xuÊt b¶n b¸o chÝ; Tæng tËp; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 5 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 995 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 259/ VTTKHXH / Mfn: 84365

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 8 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 997 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 260/ VTTKHXH / Mfn: 84366

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Iinscriptions. T. 9 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 1000 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 261/ VTTKHXH / Mfn: 84367

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 10 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 992 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 262/ VTTKHXH / Mfn: 84368

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 11 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 1002 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 263/ VTTKHXH / Mfn: 84369

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Trµ th­= The book of tea / Okakura Kakuzo . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 153 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2604/ VKHAOCO / Mfn: 84250

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ Èm thùc;

V¨n ho¸ Trµ; Trµ th­; Trµ ®¹o; NhËt B¶n; ViÖt Nam


T­ t­ëng nh©n v¨n Hå ChÝ Minh víi viÖc gi¸o dôc ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn hiÖn nay/ Hoµng Trang, Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : V 9922 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84311

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c gi¸o dôc;

Gi¸o dôc t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C¸n bé;

§¶ng viªn; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
7 vÊn ®Ò lín nhÊt cña tuæi thiÕu niªn: C¸ch biÕn nh÷ng vÊn ®Ò nµy thµnh thÕ m¹nh / Bobbi DePorter; Xu©n Th¶o d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47755, Vb 47756/ VTTKHXH / Mfn: 84426

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc thiÕu niªn; T©m lÝ tuæi thiÕu niªn;

Gi¸o dôc thanh thiÕu niªn; ThÕ giíi


V¨n ho¸ - x· héi Ch¨m, nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i: TiÓu luËn / Inrasara . - In lÇn 3 cã bæ sung .- H. : V¨n häc, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2534, Vb 2535/ VKHAOCO / Mfn: 84193

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c­ d©n ViÖt ven biÓn Phó Yªn/ Së V¨n ho¸ - Th«ng tin Phó Yªn . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2007 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4936, VV 4937/ VDANTOC / Mfn: 84113

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; NghÖ thuËt d©n gian; Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam: LÞch, TÕt, Tö vi vµ Phong thuû / TrÇn Quèc V­îng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2558/ VKHAOCO / Mfn: 84198

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ cæ truyÒn; Phong tôc tËp qu¸n;

LÞch; TÕt; Tö vi; Phong thuû


V¨n ho¸ häc - Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4926, VV 4927/ VDANTOC / Mfn: 84132

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; B¶n ®å d©n gian; ViÖt Nam
V¨n ho¸ phi vËt thÓ huyÖn Lôc Ng¹n tØnh B¾c Giang. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4942, VV 4943/ VDANTOC / Mfn: 84116

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

HuyÖn Lôc Ng¹n; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ t©m linh Th¨ng Long - Hµ Néi/ V¨n Qu¶ng b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2590, Vb 2591/ VKHAOCO / Mfn: 84235

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

§×nh ; Chïa; MiÕu; Phñ; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : , 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2568, Vb 2569/ VKHAOCO / Mfn: 84209

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng t©m linh; D©n téc Ch¨m; D©n téc H'm«ng;

D©n téc Th¸i; Ng­êi T©y Nguyªn; Ng­êi Hoa; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Trung Hoa trong c¸c con sè/ TrÇn §øc L©m, Tróc Chi . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2597, Vb 2598/ VKHAOCO / Mfn: 84253

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Ngò hµnh; V¹n vËt; B¸t qu¸i; Trung Quèc
V¨n ho¸ truyÒn thèng lµng cæ LÖ MËt/ T¹ Duy HiÖn . - H. : , 2009 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2555, Vb 2556/ VKHAOCO / Mfn: 84204

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ; LÔ héi; TruyÒn thuyÕt;

Di tÝch; Nghi lÔ; Lµng LÖ MËt; ViÖt Nam


V¨n ho¸ øng xö ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4902, VV 4903/ VDANTOC / Mfn: 84121

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ øng xö;

BiÕn ®æi v¨n ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ ph¸t triÓn trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2006 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1684/ VNC§BA / Mfn: 84068

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸; Toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸;

§a d¹ng v¨n ho¸; Xung ®ét x· héi; B¶n s¾c v¨n ho¸;

B¶n s¾c d©n téc; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
V¨n ho¸ ViÖt Nam, mÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn ChÝ BÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4920, VV 4921/ VDANTOC / Mfn: 84127

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

B¶o tµng; Qu¶n lý v¨n ho¸; ViÖt Nam


VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore)§«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b.; TrÇn Quèc TrÞ, Ph¹m Thanh TÞnh, Hµ Tó Anh b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2564, Vb 2565/ VKHAOCO / Mfn: 84208

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Folklore; Kh«ng gian v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

TruyÖn cæ d©n gian; §«ng Nam ¸
ViÖt Nam: Héi nhËp vµ Ph¸t triÓn: Héi th¶o Quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba.TuyÓn tËp b¸o c¸o tãm t¾t / NguyÔn Quang Ngäc, Tr­¬ng Quang H¶i b.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9557/ VTTKHXH / Mfn: 84349

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Ph¸p luËt; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


Vïng v¨n ho¸ cång chiªng T©y Nguyªn. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 658 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4922, VV 4923/ VDANTOC / Mfn: 84115

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ cång chiªng; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

NghÖ thuËt truyÒn thèng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


X©y dùng th­ viÖn hiÖn ®¹i, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o trong c¸c tr­êng §¹i häc ë ViÖt Nam hiÖn nay: Kû yÕu Héi nghÞ th­ viÖn c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng lÇn thø nhÊt/ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch. Vô Th­ viÖn b.s. . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9592, Vv 9593/ VTTKHXH / Mfn: 84381

Tõ kho¸ : Th­ viÖn; C«ng t¸c th­ viÖn; X©y dùng th­ viÖn;

Th­ viÖn tr­êng ®¹i häc; KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam


V¨n häc

Hegel, Literature and The Problem of Agency/ Allen Speight . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 149 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17778/ VKHXHHCM / Mfn: 83911

Tõ kho¸ : TriÕt häc; HiÖn t­îng häc tinh thÇn;

V¨n häc; Friedrich Hegel


Literature and Psychoanalysis: Intertextual Readings / Ruth Parkin-Gounelas . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 268 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18034/ VKHXHHCM / Mfn: 83883

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; V¨n häc; Ph©n t©m häc
Am thiÒn trong b¨ng tuyÕt: Sù t×m kiÕm gi¸c ngé cña Tenzin Palmo / Vicki Mackenzie; NguyÔn Kiªn Tr­êng b.d . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47741, Vb 47742/ VTTKHXH / Mfn: 84419

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn nh©n vËt; Anh
B»ng søc m¹nh t­ duy: TiÓu sö tù thuËt ®Æc biÖt = A Gondolat erejÐvel: Rendhagyã onÐ le trajz/ Kornai J¸nos; NguyÔn Quang A d. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 667 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1679/ VNC§BA / Mfn: 84063

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; TiÓu sö; Hungary
Bót m¸u: Bé c¸c t¸c phÈm tinh tuyÓn cña v¨n häc ViÖt Nam qua c¸c thêi kú . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47723, Vb 47724/ VTTKHXH / Mfn: 84410

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
Ch­¬ng Han - Sö thi Th¸i/ Phan §¨ng NhËt, NguyÔn Ngäc TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2003 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4873, VV 4874/ VDANTOC / Mfn: 84148

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ch­¬ng Han; Sö thi; Th¸i Lan

ChuyÖn c¸c bµ hoµng trong lÞch sö ViÖt Nam/ Ph¹m Minh Th¶o . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2526, Vb 2527/ VKHAOCO / Mfn: 84188

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TruyÖn lÞch sö; Hoµng hËu;

C«ng chóa; N÷ v­¬ng; ViÖt Nam


Con ®­êng sèng: Bé c¸c t¸c phÈm tinh tuyÓn cña v¨n häc ViÖt Nam qua c¸c thêi kú . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47721, Vb 47722/ VTTKHXH / Mfn: 84409

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương