S¸ch míi sè 03/2010tải về 0.78 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
1   2   3   4   5   6   7   8
§Ö nhÊt ThÕ chiÕn= World War I / Robert Leckie; NguyÔn Quèc Dòng d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa, 2009 . - 247tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9488/ VTTKHXH / Mfn: 84446

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn I;

1914-1918; ThÕ giíi


LÞch sö chiÕn tranh/ Geoffrey Parker; Lª Thµnh d. . - Tb. lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47735, Vb 47736/ VTTKHXH / Mfn: 84416

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


Thanh Thùc lôc: Sö liÖu chiÕn tranh Thanh - T©y S¬n / Hå B¹ch Th¶o d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1562, Vv 1563/ VKHAOCO / Mfn: 84160

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Sö liÖu chiÕn tranh; Trung thÕ kû;

TriÒu ®¹i Thanh; TriÒu ®¹i T©y S¬n; ViÖt Nam; Trung Quèc


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Taiwan Yearbook 2007. - China : Government Information Office, 2007 . - 492 p.

Ký hiÖu kho : Lt89/ VNCDBA / Mfn: 84004

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; §µi Loan


The encyclopedia Americana. Vol. 1 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - cii, 888 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17636/ VKHXHHCM / Mfn: 83922

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 2 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 898 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17637/ VKHXHHCM / Mfn: 83923

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 3 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 802 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17638/ VKHXHHCM / Mfn: 83924

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi

The encyclopedia Americana. Vol. 4 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 802 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17639/ VKHXHHCM / Mfn: 83925

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 5 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 830 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17640/ VKHXHHCM / Mfn: 83926

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 6 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 822 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17641/ VKHXHHCM / Mfn: 83927

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 7 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 822 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17642/ VKHXHHCM / Mfn: 83928

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 8 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 762 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17643/ VKHXHHCM / Mfn: 83929

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 9 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 760 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17644/ VKHXHHCM / Mfn: 83930

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 10 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 862 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17645/ VKHXHHCM / Mfn: 83931

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 11 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 857 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17646/ VKHXHHCM / Mfn: 83932

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 12 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 848 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17647/ VKHXHHCM / Mfn: 83933

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 13 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 922 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17648/ VKHXHHCM / Mfn: 83934

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 14 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 965 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17649/ VKHXHHCM / Mfn: 83935

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 15 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 862 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17650/ VKHXHHCM / Mfn: 83936

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 16 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 798 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17651/ VKHXHHCM / Mfn: 83937

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi

The encyclopedia Americana. Vol. 17 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 894 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17652/ VKHXHHCM / Mfn: 83938

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 18 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 878 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17653/ VKHXHHCM / Mfn: 83939

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 19 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 798 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17654/ VKHXHHCM / Mfn: 83940

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 20 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 776 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17655/ VKHXHHCM / Mfn: 83941

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 21 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 974 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17656/ VKHXHHCM / Mfn: 83942

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 22 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 789 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17657/ VKHXHHCM / Mfn: 83943

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 23 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 879 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17658/ VKHXHHCM / Mfn: 83944

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­;

ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 24 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 892 p.Ký hiÖu kho : Lv 17659/ VKHXHHCM / Mfn: 83945

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­;

ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 25 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 878 p.Ký hiÖu kho : Lv 17660/ VKHXHHCM / Mfn: 83946

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 26 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 926 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17661/ VKHXHHCM / Mfn: 83947

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 27 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 958 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17662/ VKHXHHCM / Mfn: 83948

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 28 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 808 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17663/ VKHXHHCM / Mfn: 83949

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 29 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 827 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17664/ VKHXHHCM / Mfn: 83950

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
The encyclopedia Americana. Vol. 30 . - USA : Grolier Incorported, 2001 . - 818 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17665/ VKHXHHCM / Mfn: 83951

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; B¸ch khoa toµn th­; ThÕ giíi
Almanach nh÷ng di s¶n næi tiÕng thÕ giíi/ NguyÔn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 496tr.

Ký hiÖu kho : Vt276/ VNC§BA / Mfn: 84035

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kú quan thÕ giíi; Kú quan thiªn nhiªn;

Di chØ kh¶o cæ; Danh lam th¾ng c¶nh; Almanach; ThÕ giíi


1000 c©u hái ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / NguyÔn H¶i KÕ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 .- 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2574, Vb 2575/ VKHAOCO / Mfn: 84222

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn; VÞ trÝ ®Þa lý;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Hµ Néi; ViÖt Nam


Champa tæng môc lôc c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam . - HuÕ : [k.nxb.], 2002 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1588, Vv 1589/ VKHAOCO / Mfn: 84214

Tõ kho¸ : Tæng môc lôc; C«ng tr×nh nghiªn cøu; LÞch sö v¨n ho¸;

Ng­êi Ch¨mpa; V¨n ho¸ Ch¨mpa; ViÖt Nam§Þa chÝ c¸c x· tØnh Cao B»ng/ Uû ban Nh©n d©n tØnh Cao B»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009. - 784 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1610/ VKHAOCO / Mfn: 84247

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§Þa lý hµnh chÝnh; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ Qu¶ng Ng·i/ Uû ban Nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 992 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1611/ VKHAOCO / Mfn: 84245

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§Þa lý hµnh chÝnh; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
§Þa chÝ Th¸i Nguyªn/ Uû ban Nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1609/ VKHAOCO / Mfn: 84248

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§Þa lý hµnh chÝnh; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 653 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2580, Vb 2581/ VKHAOCO / Mfn: 84243

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; KiÕn tróc; Danh nh©n v¨n ho¸;

Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö tØnh Cao B»ng/ TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh Cao B»ng, ViÖn Sö häc ViÖt Nam b.s. . - H. : ChÝnh trÞ qèc gia, 2009 . - 1223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1620/ VKHAOCO / Mfn: 84258

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi= A Millennium of Thang Long - Ha Noi. T. 1 / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1581/ VKHAOCO / Mfn: 84168

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Vinh Phóc . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 1064 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1614, Vv 1615/ VKHAOCO / Mfn: 84244

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; VÞ trÝ ®Þa lý;

Sù kiÖn lÞch sö; X· héi; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nguån gèc tªn gäi c¸c n­íc trªn thÕ giíi: Quèc kú - Quèc huy - Quèc ca / NguyÔn Hång Trang, NguyÔn Kim D©n, NguyÔn ThuËn ¸nh, Vò H¶i b.s. . - Tb. lÇn 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9597, Vv 9598/ VTTKHXH / Mfn: 84442

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Nguån gèc; Quèc kú;

Quèc huy; Quèc ca; ThÕ giíi


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi: Sè 2 / ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2007 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.656/ VNCDBA / Mfn: 83993

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2006


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 3/ NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1466, VL 1467/ VDANTOC / Mfn: 84092

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; 2007
Niªn gi¸m thèng kª 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : Vt249/ VNC§BA / Mfn: 84008

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2007; ViÖt Nam


Sù t¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµo lÔ héi tÝn ng­ìng/ Lª Hång Lý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4946, VV 4947/ VDANTOC / Mfn: 84131

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Quan hÖ kinh tÕ v¨n ho¸; ViÖt Nam


99 th¾ng c¶nh næi tiÕng ch©u ¸/ §øc HiÕu, Mai Anh . - H. : Hång §øc, 2008 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2579/ VKHAOCO / Mfn: 84219

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Ch©u ¸


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2255 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 59/ VKHAOCO / Mfn: 84230

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; §Êt n­íc häc; Sù kiÖn lÞch sö;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tri thøc §«ng Nam ¸/ L­¬ng Ninh, Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : Vt280/ VNC§BA / Mfn: 84039

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý nh©n v¨n; LÞch sö; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; V¨n häc; NghÖ thuËt; §«ng Nam ¸


Tõ ®iÓn ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam/ Lª Hång Ch­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 896 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1560, Vv 1586/ VKHAOCO / Mfn: 84159

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn thèng kª ViÖt - Ph¸p - Anh= Dictionnaire Statistique Vietnamien - Francaise - Anglais = Vietnamese - French - English Statistics Dictionary . - H. : Thèng kª, 2007 . - 643 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.655/ VNCDBA / Mfn: 83996

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thèng kª; TiÕng Anh; TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt
Tõ ®iÓn TriÕt häc Trung Quèc/ Do·n ChÝnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1601/ VKHAOCO / Mfn: 84226

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn triÕt häc; Trung Quèc

Thèng kª häc
Taiwan Yearbook 2007. - China : Government Information Office, 2007 . - 492 p.

Ký hiÖu kho : Lt89/ VNCDBA / Mfn: 84004

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; §µi Loan


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu= The 2007 population change and family planning survey: Major Findings. / NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s.; §ång B¸ H­íng, NguyÔn ThÞ T©m h.®.; NguyÔn ThÞ HuyÒn Giang d. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1476, VL 1505/ VDANTOC / Mfn: 84110

Tõ kho¸ : §iÒu tra d©n sè; KÕt qu¶ ®iÒu tra; Møc ®é sinh;

Møc ®é chÕt; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : Vt249/ VNC§BA / Mfn: 84008

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2007; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 1 / Bé V¨n ho¸ - ThÓ thao vµ Du lÞch . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . 553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1571/ VKHAOCO / Mfn: 84175

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 2 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1473, VL 1474/ VDANTOC / Mfn: 84109

Vv 1572/ VKHAOCO / Mfn: 84176Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2005, 2006, 2007. - H. : Thèng kª, 2008- 779 tr.

Ký hiÖu kho : Vt281/ VNC§BA / Mfn: 84040

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Thùc tr¹ng doanh nghiÖp; Sè liÖu thèng kª;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2005; 2006; 2007; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn thèng kª ViÖt - Ph¸p - Anh= Dictionnaire Statistique Vietnamien - Francaise - Anglais = Vietnamese - French - English Statistics Dictionary . - H. : Thèng kª, 2007 . - 643 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.655/ VNCDBA / Mfn: 83996

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thèng kª;

TiÕng Anh; TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt


T«n gi¸o
Dialogues in the Philosophy of Religion/ John Hick . - USA : Palgrave, 2001 . - 217 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18031/ VKHXHHCM / Mfn: 83880

Tõ kho¸ : TriÕt häc t«n gi¸o; Ph¸i Phóc ¢m;

§¹o Thiªn chóa


Religion/ John Bowker . - N.Y. : Cambridge University Press, 2002 . - 336 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18244/ VKHXHHCM / Mfn: 83916

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹o Thiªn chóa; §¹o Hindu; §¹o Jaina;

§¹o Sikhism; §¹o Do th¸i; §¹o Håi; ThÕ giíi


Religion and Ecology in India and Southeast Asia/ David L. Gosling . - N.Y. : Routledge, 2001 . - xii, 205 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18215/ VKHXHHCM / Mfn: 83903

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹o Hindu; Sinh th¸i häc;

M«i tr­êng sinh th¸i; Ên §é; §«ng Nam ¸


Religion without God/ Ray Billington . - N.Y. : Routledge, 2002 . - ix, 144 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18216/ VKHXHHCM / Mfn: 83902

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹o L·o; §¹o Thiªn chóa;

§¹o Hindu; Chñ nghÜa thÇn bÝ


Ba vÊn ®Ò träng ®¹i trong ®êi tu cña t«i/ Hoµ Th­îng ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 2 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 83 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47686, Vb 47687/ VTTKHXH / Mfn: 84389

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Cuéc ®êi tu hµnh;

Hoµ th­îng ThÝch Thanh Tõ; ViÖt Nam


B­íc ®Çu häc PhËt/ Hoµ Th­îng ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 6 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47678, Vb 47679/ VTTKHXH / Mfn: 84385

Tõ kho¸ : §¹o phËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; TruyÒn b¸ ®¹o PhËt
Cµnh l¸ v« ­u/ ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 2 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 98 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47701, Vb 47702/ VTTKHXH / Mfn: 84398

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Tu th©n; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt
C©u chuyÖn Kinh Th¸nh: Nh÷ng bµi häc vÒ lßng yªu th­¬ng / Selina Hastings; Minh Vi d. . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47739, Vb 47740/ VTTKHXH / Mfn: 84418

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Kinh Th¸nh; Kinh Cùu ­íc; Kinh T©n ­íc
Ch©n t©m trùc thuyÕt: Gi¶ng gi¶i / ThÝch Thanh Tõ . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47691/ VTTKHXH / Mfn: 84392

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Ch©n t©m;

ThiÒn t«ng; Bµi gi¶ng ®¹o; ViÖt Nam


Chïa H­¬ng TÝch c¶nh quan vµ tÝn ng­ìng/ Ph¹m §øc HiÕu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 131 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4859, VV 4860/ VDANTOC / Mfn: 84102

Vb 2531/ VKHAOCO / Mfn: 84195Tõ kho¸ : Di tÞch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

§¹o PhËt; Hµ T©y; ViÖt Nam


Chïa ViÖt Nam/ Hµ V¨n TÊn, NguyÔn V¨n Kù, Ph¹m Ngäc Long . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1606, Vv 1607/ VKHAOCO / Mfn: 84225

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Chïa; §¹o PhËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Dän m×nh tr­íc chÞu C«m«nhong/ Jeronymo Myorica S.J. . - H. : [k.nxb.], 2003 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4604/ BTDTHVN / Mfn: 83971

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; Kinh th¸nh
§µm thuyÕt vÒ nh©n qu¶/ DiÖu Nguyªn s.t. . - H. : V¨n nghÖ, 2006 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47703, Vb 47704/ VTTKHXH / Mfn: 84399

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; ThuyÕt nh©n qu¶;

T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi


§µo Duy Anh, NguyÔn V¨n NguyÔn bµn vÒ t«n gi¸o: Nghiªn cøu, s­u tÇm, chó gi¶i / §ç Quang H­ng . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2008 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1682/ VNC§BA / Mfn: 84066

VV 4910, VV 4911/ VDANTOC / Mfn: 84133Tõ kho¸ : T«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o; NhËn thøc t«n gi¸o; ViÖt Nam
§¹o PhËt víi tuæi trÎ/ ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 1 . - H. : T«n gi¸o, 2006 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47693, Vb 47694/ VTTKHXH / Mfn: 84394

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Tuæi trÎ; Thanh niªn
§©u lµ ch©n h¹nh phóc/ ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 2 . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47705, Vb 47706/ VTTKHXH / Mfn: 84400

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Bµi gi¶ng ®¹o; ViÖt Nam
Gãp phÇn t×m hiÓu Nho gi¸o - Nho sÜ - TrÝ thøc ViÖt Nam tr­íc 1945/ Ch­¬ng Th©u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2007 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4579, Vv 4580/ BTDTHVN / Mfn: 83958

Tõ kho¸ : §¹o Nho; Nho sÜ; TrÝ thøc;

ThÕ kû XIX; ThÕ kû XX; ViÖt Nam


Islam ë Malaysia/ Ph¹m ThÞ Vinh . - H. : KHXH, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2519, Vb 2520/ VKHAOCO / Mfn: 84184

Tõ kho¸ : Islam; §¹o Håi; ¶nh h­ëng Islam;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; §êi sèng chÝnh trÞ; Malaysia


Kinh B¸t §¹i Nh©n Gi¸c: Gi¶ng gi¶i / ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 2 . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47688, Vb 47689/ VTTKHXH / Mfn: 84390

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; S¸ch kinh; Kinh B¸t §¹i Nh©n Gi¸c; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt
Kinh Kim Cang: Gi¶ng gi¶i / ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 4 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47690/ VTTKHXH / Mfn: 84391

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; S¸ch kinh; Kinh Kim Cang; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt

Kinh Lêi Vµng/ D­¬ng Tó H¹c so¹n gi¶; ThÝch TrÝ Nghiªm d. . - Tb. lÇn 3 . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47697, Vb 47698/ VTTKHXH / Mfn: 84396

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; S¸ch kinh; Kinh Lêi Vµng
Kinh nh÷ng lÔ mïa Phôc sinh. QuyÓn thø ba / Gieronymo Mayorica S.J. . - H. : [k.nxb.], 2003- 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4603/ BTDTHVN / Mfn: 83970

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn Chóa; Kinh th¸nh
Kit« gi¸o ë Hµ Néi/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4861, VV 4862/ VDANTOC / Mfn: 84095

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; LÞch sö ®¹o Kit«; Ho¹t ®éng truyÒn gi¸o;

C«ng gi¸o; §¹o Tin lµnh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lªn ®ång - Hµnh tr×nh cña thÇn linh vµ th©n phËn= Len dong - Journeys of spirits, bodies and destinies / Ng« §øc ThÞnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4843/ VDANTOC / Mfn: 84075

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Lªn ®ång; ThÇn linh; ViÖt Nam
LÞch sö ®¹o PhËt ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2570/ VKHAOCO / Mfn: 84196

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt; Cæ ®¹i-HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
LÞch sö PhËt gi¸o: Tñ s¸ch B¸ch khoa PhËt gi¸o / NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008. - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47719/ VTTKHXH / Mfn: 84408

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt; ThÕ giíi
LÞch sö PhËt gi¸o thÕ giíi/ Ph¸p S­ Th¸nh Nghiªm . - H. : KHXH, 2008 . - 931 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1566/ VKHAOCO / Mfn: 84167

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o; NhËt B¶n; ThÕ giíi
MËt t«ng PhËt gi¸o: Tñ s¸ch B¸ch khoa PhËt gi¸o / TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47717, Vb 47718/ VTTKHXH / Mfn: 84407

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; MËt t«ng; ThÕ giíi
Mét cuéc ®êi mét ng«i sao: TruyÒn ngµi X¸-lîi-PhËt / Minh §øc TriÒu T©m ¶nh . - In lÇn 3, cã söa ch÷a . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47699, Vb 47700/ VTTKHXH / Mfn: 84397

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; §¹o PhËt; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2553, Vb 2554/ VKHAOCO / Mfn: 84205

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt Ên §é gi¸o; NghÖ thuËt PhËt gi¸o;

KiÕn tróc chïa; Lµo


NghÖ thuËt PhËt gi¸o: Tñ s¸ch B¸ch khoa PhËt gi¸o / NguyÔn TuÖ Ch©n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47720/ VTTKHXH / Mfn: 84447

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; NghÖ thuËt ®¹o PhËt; §iªu kh¾c;

Héi ho¹; KiÕn tróc; S¸ch ¶nh


Nguån an l¹c/ ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47709, Vb 47710/ VTTKHXH / Mfn: 84402

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Bµi gi¶ng ®¹o; ViÖt Nam
Nho gi¸o §¹o häc trªn ®Êt Kinh kú: Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi / NguyÔn M¹nh C­êng, NguyÔn ThÞ Hång Hµ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2530, Vb 2532/ VKHAOCO / Mfn: 84192

Tõ kho¸ : §¹o Nho; §¹o häc; ChÕ ®é thi cö;

TiÕn sÜ Nho häc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nh÷ng c©u chuyÖn ThiÒn/ KiÕn V¨n, Phóc QuyÒn . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47765, Vb 47766/ VTTKHXH / Mfn: 84431

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; ThiÒn; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nh÷ng ngµy ng¾m trong c¸c ngµy lÔ träng= Ch÷ N«m. QuyÓn chi nhÊt / Gieronymo Mayorica S.J. . - H. : [k.nxb.], 2003 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4605/ BTDTHVN / Mfn: 83972

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; Ngµy lÔ; Héi Th¸nh
PhËt gi¸o víi v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n qua mét c¸ch tham chiÕu/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2576, Vb 2577/ VKHAOCO / Mfn: 84221

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §Æc ®iÓm ®¹o PhËt;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam; NhËt B¶n


PhËt Häc QuÇn Nghi/ Hoµ Th­îng ThÝch Th¸nh Nghiªm; ThÝch Minh Quang d. . - Tb. lÇn 2 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47707, Vb 47708/ VTTKHXH / Mfn: 84401

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Quan ®iÓm PhËt gi¸o; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt
PhËt ph¸p B¸ch vÊn. T. 1 / HuyÒn Ngu, Qu¶ng T¸nh b.s. . - Tb. lÇn 3 . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47682, Vb 47683/ VTTKHXH / Mfn: 84387

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; PhËt ph¸p; Gi¶i ®¸p th¾c m¾c
PhËt ph¸p B¸ch vÊn. T. 2 / HuyÒn Ngu, Qu¶ng T¸nh b.s. . - Tb. lÇn 1 . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47684, Vb 47685/ VTTKHXH / Mfn: 84388

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; PhËt ph¸p; Gi¶i ®¸p th¾c m¾c
Sö PhËt gi¸o thÕ giíi. T. 1 : Ên §é - Trung Quèc / Minh §øc TriÒu T©m ¶nh . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2533/ VKHAOCO / Mfn: 84194

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt; Ên §é; Trung Quèc
Sù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1569/ VKHAOCO / Mfn: 84172

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; BiÕn ®æi t«n gi¸o tÝn ng­ìng;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


T¹ng th­ sinh tö: S¸ch bµn vÒ sù sèng vµ c¸i chÕt / Sogyal Rinpoche; TrÝ H¶i d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47733, Vb 47734/ VTTKHXH / Mfn: 84415

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; §¹o PhËt; TriÕt lÝ ®¹o PhËt;

Sù sèng; C¸i chÕt; ý nghÜa cuéc sèng


Thiªn Chóa Th¸nh gi¸o hèi téi kinh/ Jeronymo Mayorica S.J. . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4599/ BTDTHVN / Mfn: 83966

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; Téi lçi; S¸m hèi
Thiªn Chóa Th¸nh MÉu. QuyÓn th­îng / Giªr«nym« Mayorica S.J. . - H. : [k.nxb.], 2002 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4601/ BTDTHVN / Mfn: 83968

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn Chóa; §øc MÑ
Thiªn Chóa Th¸nh MÉu. QuyÓn trung / Giªr«nym« Mayorica S.J. . - H. : [k.nxb.], 2003 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4602/ BTDTHVN / Mfn: 83969

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; §øc MÑ; S¸ch kinh
ThiÒn t«ng ViÖt Nam: Cuèi thÕ kû 20 / ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 2 . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47680, Vb 47681/ VTTKHXH / Mfn: 84386

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; ThiÒn t«ng; ThÕ kû XX; ViÖt Nam
Th«ng ®iÖp cña c¸c Ch©n S­: Khai th¸c nguån søc m¹nh cña t×nh yªu th­¬ng / Brian Weiss; NguyÔn Xu©n §øc, KiÕn V¨n d. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47759, Vb 47760/ VTTKHXH / Mfn: 84428

Tõ kho¸ : Khoa häc t©m linh; Lu©n håi; Linh hån;

ThiÒn; T©m lÝ häc c¸ nh©n; TrÞ liÖu t©m lÝ


T«n gi¸o lý luËn x­a vµ nay/ §ç Minh Hîp, NguyÔn Anh TuÊn, NguyÔn Thanh,... . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2005 . - 622 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4870/ VDANTOC / Mfn: 84093

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o; LÞch sö t«n gi¸o; §¹o Håi;

T«n gi¸o nguyªn thñy; §¹o PhËt; §¹o Thiªn chóa; T«n gi¸o míi


TruyÒn t©m ph¸p yÕu: Gi¶ng gi¶i / Hoµ Th­îng ThÝch Thanh Tõ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47692/ VTTKHXH / Mfn: 84393

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Bµi gi¶ng ®¹o
TruyÖn bµ Th¸nh Y-sa-ve/ Jeronymo Mayorica S.J. . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4600/ BTDTHVN / Mfn: 83967

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; Th¸nh Ysave
Tu lµ chuyÓn nghiÖp/ Hoµ Th­îng ThÝch Thanh Tõ . - Tb. lÇn 6 . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47695, Vb 47696/ VTTKHXH / Mfn: 84395

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Tu th©n; Tu giíi;

Tu t©m; Bµi gi¶ng ®¹o; ViÖt Nam


T­ t­ëng ThÇn ®¹o vµ x· héi NhËt B¶n cËn - hiÖn ®¹i= Shinto thought and modern Japanese society / Ph¹m Hång Th¸i . - H. : KHXH, 2008 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2562, Vb 2563/ VKHAOCO / Mfn: 84210

Tõ kho¸ : ThÇn ®¹o; T­ t­ëng ThÇn ®¹o; TÝn ng­ìng x· héi; NhËt B¶n
TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ lÔ héi d©n gian Hµ T©y/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2506, Vb 2507/ VKHAOCO / Mfn: 84178

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng d©n gian;

LÔ héi d©n gian; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ t©m linh Th¨ng Long - Hµ Néi/ V¨n Qu¶ng b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2590, Vb 2591/ VKHAOCO / Mfn: 84235

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

§×nh ; Chïa; MiÕu; Phñ; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : , 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2568, Vb 2569/ VKHAOCO / Mfn: 84209

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng t©m linh; D©n téc Ch¨m; D©n téc H'm«ng;

D©n téc Th¸i; Ng­êi T©y Nguyªn; Ng­êi Hoa; ViÖt Nam
V¨n th¬ Qu¸n Gi¸: S¸ch dÞch nh÷ng bµi v¨n tÕ, bµi t¸n, c¸c lßng v¨n c©u ®èi, bµi minh cïng c¸c bµi th¬ ca ngîi c«ng lao sù nghiÖp cña §øc Phôc Man t­íng c«ng Ph¹m Tu trong §Òn thê t¹i x· Yªn Së, huyÖn Hoµi §øc, tØnh Hµ T©y / NguyÔn B¸ H©n . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4593/ BTDTHVN / Mfn: 83963

Tõ kho¸ : V¨n tÕ; C©u ®èi; Th¬; §Òn thê; Danh t­íng; Ph¹m Tu;

X· Yªn Së; HuyÖn Hoµi §øc; Hµ Néi; ViÖt NamTriÕt häc. Logic häc. §¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

Dialogues in the Philosophy of Religion/ John Hick . - USA : Palgrave, 2001 . - 217 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18031/ VKHXHHCM / Mfn: 83880

Tõ kho¸ : TriÕt häc t«n gi¸o; Ph¸i Phóc ¢m;

§¹o Thiªn chóa


Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology/ Harry T. Reis, Charlesm M. Judd . - USA : Cambridge University Press, 2000 . - xi, 545p.

Ký hiÖu kho : Lv 17776/ VKHXHHCM / Mfn: 83912

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; T©m lý häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
Hegel, Literature and The Problem of Agency/ Allen Speight . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 149 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17778/ VKHXHHCM / Mfn: 83911

Tõ kho¸ : TriÕt häc; HiÖn t­îng häc tinh thÇn;

V¨n häc; Friedrich Hegel


Literature and Psychoanalysis: Intertextual Readings / Ruth Parkin-Gounelas . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 268 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18034/ VKHXHHCM / Mfn: 83883

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; V¨n häc; Ph©n t©m häc
Nietzsche: The Man and His philosophy / R.J. Hollingdale . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 267 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17785/ VKHXHHCM / Mfn: 83905

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; HiÖn ®¹i;

Friedrich Wilhelm Nietzsche; §øc


Philosophy of Social Science: The philosophical foundations of Social thought / Ted Benton, Ian Craib . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 203 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18035/ VKHXHHCM / Mfn: 83884

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TriÕt häc khoa häc x· héi;

Chñ nghÜa kinh nghiÖm; Chñ nghÜa thùc chøng


Stream of Consciousness/ Barry Dainton . - N.Y. : Routledge University Press, 2000 . - xii, 249 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18240/ VKHXHHCM / Mfn: 83921

Tõ kho¸ : NhËn thøc; Kh«ng gian; Thêi gian; HiÖn t­îng häc
The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts. Vol. 2 : Ethics and Political Philosophy / Arthur Stephen McGrade, John Kilcullen, Matthew Kempshall . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - xi, 655 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18245/ VKHXHHCM / Mfn: 83920

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc chÝnh trÞ; §¹o ®øc
C¸ch lµm chñ sè phËn b¹n/ Steve Chandler; NguyÔn Huy Minh d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1673/ VNC§BA / Mfn: 84057

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Sè phËn; T©m lý häc c¸ nh©n
CÈm nang qu¶n lý/ Thu H»ng . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1675/ VNC§BA / Mfn: 84059

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Lý thuyÕt qu¶n lý;

Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý; ChiÕn l­îc qu¶n lý


Chñ nghÜa tù do cña Hayek/ Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1687/ VNC§BA / Mfn: 84071

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng x· héi;

Nhµ t­ t­ëng; Chñ nghÜa tù do; Hayek


Con ng­êi ViÖt Nam víi triÕt häc §«ng T©y/ Vò Gia HiÒn . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 667 tr.

Ký hiÖu kho : Vt261/ VNC§BA / Mfn: 84020

Tõ kho¸ : Khoa häc triÕt häc; Con ng­êi;

TriÕt häc con ng­êi; ViÖt Nam


Cæ häc ph­¬ng §«ng trong nghÖ thuËt kiÕn tróc/ L­îng Träng Nhµn b.s . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.621/ VNCDBA / Mfn: 83980

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; ThuËt Phong thñy; Phong thñy
Céi nguån c¶m høng: TiÓu luËn / NguyÔn TrÇn B¹t . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1683/ VNC§BA / Mfn: 84067

Tõ kho¸ : Con ng­êi; C¶m høng; Tù do;

H¹nh phóc; Qu¸ tr×nh t©m lý


D©n chñ vµ gi¸o dôc: Mét dÉn nhËp vµo triÕt lý gi¸o dôc / John Dewey; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 441 tr.

Ký hiÖu kho : V 9892/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84289

Tõ kho¸ : D©n chñ; Gi¸o dôc; TriÕt lý gi¸o dôc; Mü


DÞch häc - v¨n ho¸ dù b¸o cæ truyÒn/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4863, VV 4864/ VDANTOC / Mfn: 84107

Vb 2511, Vb 2512/ VKHAOCO / Mfn: 84180Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; T­ t­ëng triÕt häc; DÞch häc; V¨n ho¸ dù b¸o;

DÞch kinh; DÞch truyÖn; Trung Quèc; ViÖt Nam
tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương