S¸ch míi sè 03/2010


§å sø ký kiÓu thêi NguyÔntải về 0.78 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
1   2   3   4   5   6   7   8
§å sø ký kiÓu thêi NguyÔn= Sino - Vietnamese porcelains during the Nguyen period / TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 297 tr..

Ký hiÖu kho : Vv 1580/ VKHAOCO / Mfn: 84171

Tõ kho¸ : §å sø; §å sø ký kiÓu; TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam
§å v¶i cña ng­êi Th¸i ë tiÓu vïng s«ng Mª C«ng: TiÕp nèi vµ biÕn ®æi . - H. : [k.nxb.], 2006 . 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9555/ VTTKHXH / Mfn: 84347

Tõ kho¸ : §å v¶i; NghÒ thñ c«ng; NghÖ thuËt trang trÝ ®å v¶i;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Th¸i; §«ng Nam ¸; Nam ¸


Gèm sø thêi Thanh= The Qing Dynasty's Ceramics / Lª ThÞ Thanh Hµ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1579/ VKHAOCO / Mfn: 84170

Tõ kho¸ : Gèm sø; NghÖ thuËt gèm sø; TriÒu ®¹i Thanh; Trung Quèc
Gèm sø trong n¨m con tµu cæ ë vïng biÓn ViÖt Nam= Ceramics on five shipwrecks of the coast of Vietnam / NguyÔn §×nh ChiÕn, Ph¹m Quèc Qu©n . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1582/ VKHAOCO / Mfn: 84169

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Gèm sø; NghÖ thuËt gèm sø;

§å gèm sø; ViÖt Nam; Trung Quèc


L­îc sö mü thuËt ViÖt Nam/ TrÞnh Quang Vò . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1616, Vv 1617/ VKHAOCO / Mfn: 84260

Tõ kho¸ : Mü thuËt; LÞch sö mü thuËt; Thêi kú cæ ®¹i;

Thêi kú phong kiÕn; ViÖt Nam


NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2553, Vb 2554/ VKHAOCO / Mfn: 84205

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt Ên §é gi¸o; NghÖ thuËt PhËt gi¸o;

KiÕn tróc chïa; Lµo


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2869 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 61/ VKHAOCO / Mfn: 84232

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Y tÕ; V¨n häc nghÖ thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ - x· héi Ch¨m, nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i: TiÓu luËn / Inrasara . - In lÇn 3 cã bæ sung .- H. : V¨n häc, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2534, Vb 2535/ VKHAOCO / Mfn: 84193

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ häc
Language Acquisition and Learnability/ Stefano Bertolo . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - 244 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17780/ VKHXHHCM / Mfn: 83909

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; BiÕn ®æi ng«n ng÷; Có ph¸p;

M« t¶ ng«n ng÷; N¨ng lùc häc tËp


Language Change: Progress or Decey? / Jean Aitchison . - 3rd ed. . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - xi, 305 p.

Ký hiÖu kho : Lb 17010/ VKHXHHCM / Mfn: 83900

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; BiÕn ®æi ng«n ng÷; ChuyÓn tiÕp ng«n ng÷
Linguistic fieldword/ Paul Newman, Martha Ratliff . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - 227 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17781/ VKHXHHCM / Mfn: 83908

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu ng«n ng÷; BiÕn ®æi ng«n ng÷
C¬ së v¨n b¶n häc H¸n N«m/ Ng« §øc Thä, TrÞnh Kh¾c M¹nh . - H. : KHXH, 2006 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1491, VL 1492/ VDANTOC / Mfn: 84145

Tõ kho¸ : V¨n b¶n häc; V¨n b¶n häc H¸n N«m;

Nghiªn cøu v¨n b¶n; ViÖt Nam


§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - H. : KHXH, 2008 . 587 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4866/ VDANTOC / Mfn: 84096

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; V¨n ho¸; T­ duy ng«n ng÷;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t gi¸m ®Þnh niªn ®¹i th¸c v¨n bia= La datation des inscriptions du Viet Nam: Question de mÐthode / NguyÔn V¨n Nguyªn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1625/ VKHAOCO / Mfn: 84256

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n bia; Th¸c b¶n v¨n bia;

Ch÷ H¸n N«m; Gi¸m ®Þnh niªn ®¹i;

Ph­¬ng ph¸p v¨n b¶n häc; ViÖt Nam
Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ trªn bia ký ë §«ng D­¬ng/ Th¸i V¨n Ch¶i; Tú Kheo ThiÖn Minh d. . - H. : KHXH, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2510, Vb 2561/ VKHAOCO / Mfn: 84201

Tõ kho¸ : Ch÷ viÕt cæ; Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ; Bia ký; §«ng D­¬ng
Ng÷ häc trÎ 2008: DiÔn ®µn häc tËp vµ nghiªn cøu . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 734 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9594/ VTTKHXH / Mfn: 84382

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; B¶n ng÷;

Ng«n ng÷ v¨n häc; Ng«n ng÷ v¨n ho¸; KØ yÕu; Héi th¶o


Nh÷ng vÊn ®Ò ng«n ng÷ häc: KØ yÕu Héi nghÞ khoa häc 2003 / ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2005 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1493, VL 1494/ VDANTOC / Mfn: 84129

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷ häc; Ng«n ng÷ häc x· héi; Ng÷ ©m;

Tõ vùng; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ViÖt;

Héi nghÞ khoa häc; KØ yÕu; 2003; ViÖt Nam
Th«ng b¸o H¸n N«m häc n¨m 2007/ TrÞnh Kh¾c M¹nh, NguyÔn C«ng ViÖt, NguyÔn T¸ NhÝ...b.t. . - H. : [k.nxb], 2008 . - 948 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47677/ VTTKHXH / Mfn: 84364

Tõ kho¸ : T­ liÖu H¸n N«m; Ph¸t hiÖn H¸n N«m;

B¸o c¸o; 2007; ViÖt NamTiÕng mÑ ®Î tr­íc tiªn: Ch­¬ng tr×nh xãa mï ch÷ dùa vµo céng ®ång cho c¸c c¶nh huèng ng«n ng÷ thiÓu sè ë Ch©u ¸/ Unesco B¨ng Cèc . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1464/ VDANTOC / Mfn: 84086

Tõ kho¸ : Phæ cËp gi¸o dôc; Xãa mï ch÷; TiÕng mÑ ®Î;

Ng«n ng÷ b¶n ®Þa; ChÝnh s¸ch ng«n ng÷; Ch©u ¸V¨n bia Hµ TÜnh/ §inh Kh¾c Thu©n, TrÇn Hång DÇn ch.b. . - Hµ TÜnh : Së V¨n ho¸ Th«ng tin Hµ TÜnh, 2008 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1564/ VKHAOCO / Mfn: 84161

Tõ kho¸ : Di tich v¨n ho¸; V¨n bia; V¨n bia H¸n N«m;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt NamNhµ n­íc vµ ph¸p luËt
White-Collar Crime and Criminal Careers/ David Weisburd, Elin Waring, Ellen F. Chayet . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - xv,183 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17806/ VKHXHHCM / Mfn: 83897

Tõ kho¸ : X· héi häc téi ph¹m; Téi ph¹m trÝ tuÖ;

NghÒ téi ph¹m; H×nh ph¹t tï


B×nh luËn khoa häc Bé luËt D©n sù n¨m 2005. T.1 / Hoµng ThÕ Liªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 646 tr.

Ký hiÖu kho : V 9893/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84290

Tõ kho¸ : LuËt D©n sù; B×nh luËn khoa häc;

Tµi s¶n; QuyÒn së h÷u; 2005; ViÖt Nam


B×nh luËn khoa häc Bé luËt H×nh sù ViÖt Nam n¨m 1999/ U«ng Chu L­u ch.b. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 886 tr.

Ký hiÖu kho : V 9894/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84291

Tõ kho¸ : LuËt H×nh sù; B×nh luËn khoa häc; 1999; ViÖt Nam
Bé luËt tè tông d©n sù n¨m 2004 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : V 9862/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84263

Tõ kho¸ : LuËt Tè tông d©n sù; H­íng dÉn thi hµnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2007; 2008; ViÖt Nam


Bé ph¸p ®iÓn vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quèc héi/ V¨n Phßng Quèc héi . - H. : ChÝnh trÞ hµnh chÝnh, 2009 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1613/ VKHAOCO / Mfn: 84246

Tõ kho¸ : Quèc héi; Ho¹t ®éng quèc héi;

Tæ chøc quèc héi; Bé ph¸p ®iÓn; ViÖt Nam


C¸c luËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¸p ph¸p luËt vµ nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh. - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : V 9869/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84268

Tõ kho¸ : Ban hµnh v¨n b¶n; LuËt Ban hµnh v¨n b¶n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; NghÞ ®Þnh; H­íng dÉn thi hµnh


C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ trî gióp ph¸p lý. T.1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : V 9955/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84341

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Trî gióp ph¸p lý;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


C¸c v¨n b¶n vÒ h×nh sù, d©n sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh vµ tè tông. - H. : [k.nxb.], 2008 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : V 9902/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84299

Tõ kho¸ : V¨n b¶n ph¸p luËt; H×nh sù; Tè tông h×nh sù; D©n sù;

Tè tông d©n sù; Kinh tÕ; Lao ®éng; Qu¶n lý hµnh chÝnh


C¶i c¸ch hµnh chÝnh doanh nghiÖp tÇm nh×n ViÖt Nam vµ kinh nghiÖm thÕ giíi. - H. : Lao ®éng, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vt256/ VNC§BA / Mfn: 84015

Tõ kho¸ : Qu¶n lý doanh nghiÖp; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam; ThÕ giíi


ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ Voskresenskaia N.M., Davletshina N.B.; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 9959/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84332

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; D©n chñ; Gi¸ trÞ d©n chñ;

QuyÒn con ng­êi; X· héi d©n chñ; X· héi d©n sù;

V¨n ho¸ chÝnh trÞ; H×nh thøc nhµ n­íc; Nga
ChÝnh phñ trong nhµ n­íc ph¸p quyÒn/ NguyÔn §¨ng Dung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : V 9859/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84262

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Lý luËn; ChÝnh phñ;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam; ThÕ giíi


C«ng t¸c t­ t­ëng chÝnh trÞ trong ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c ®iÓm nãng chÝnh trÞ - x· héi trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ D­¬ng Thanh T©n, NguyÔn V¨n Long, PhÈm An Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : V 9895/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84292

Tõ kho¸ : C«ng t¸c t­ t­ëng; An ninh quèc gia;

§iÓm nãng chÝnh trÞ x· héi; TØnh §ång Nai; ViÖt Nam


C«ng ­íc BiÓn 1982 vµ chiÕn l­îc biÓn cña ViÖt Nam/ NguyÔn Hång Thao ch.b.; §ç Minh Th¸i, NguyÔn ThÞ Nh­ Mai, NguyÔn ThÞ H­êng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : V 9907 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84302

Tõ kho¸ : C«ng ­íc biÓn; LuËt biÓn; Qu¶n lý biÓn; ViÖt Nam
C¬ chÕ gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®èi víi ho¹t ®éng cña bé m¸y §¶ng vµ Nhµ n­íc - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ §µo TrÝ óc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : V 9935, V 9936, V 10027/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84322

Tõ kho¸ : C¬ chÕ gi¸m s¸t; H×nh thøc gi¸m s¸t; Vai trß nh©n d©n;

Bé m¸y nhµ n­íc; Bé m¸y §¶ng; ViÖt Nam


§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : V 9949/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84335

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy; §æi míi t­ duy kinh tÕ;

§æi míi t­ duy chÝnh trÞ; §æi míi t­ duy v¨n ho¸ x· héi;

C«ng cuéc ®æi míi; §­êng lèi ®æi míi; ViÖt Nam
HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c¸c quy ®Þnh míi nhÊt vÒ phßng chèng ch¸y - næ 2008 - 2009/ Bé C«ng an . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1608/ VKHAOCO / Mfn: 84224

Tõ kho¸ : Phßng ch¸y ch÷a ch¸y; HÖ thèng tiªu chuÈn;

Quy ®Þnh; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : V 9900/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84297

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch thuÕ; LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn ph¸p luËt xuÊt c¶nh nhËp c¶nh vµ c­ tró ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n C­êng . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : V 9867, V 9878, V 9878/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84266

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; XuÊt nhËp c¶nh; C­ tró;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


KiÓm so¸t quyÒn lùc nhµ n­íc - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam hiÖn nay/ TrÞnh ThÞ XuyÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 9962 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84346

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Ho¹t ®éng gi¸m s¸t;

KiÓm so¸t quyÒn lùc nhµ n­íc ; ViÖt Nam


LuËt B¶o hiÓm y tÕ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : V 9910, V 9911 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84304

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o hiÓm y tÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt C¸n bé, c«ng chøc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : V 9916, V 9917 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84307

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt C¸n bé c«ng chøc;

C¸n bé c«ng chøc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt C«ng nghÖ cao. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 41 tr.

Ký hiÖu kho : V 9912, V 9913 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84305

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt C«ng nghÖ cao; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt Doanh nghiÖp n¨m 2005 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.630/ VNCDBA / Mfn: 83977

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt;

LuËt Doanh nghiÖp; 2005; ViÖt Nam


LuËt §a d¹ng sinh häc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 69 tr.

Ký hiÖu kho : V 9908, V 9909 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84303

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt §a d¹ng sinh häc;

B¶o vÖ m«i tr­êng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt Giao th«ng ®­êng bé. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 90 tr.

Ký hiÖu kho : V 9914, V 9915 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84306

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Giao th«ng ®­êng bé; Qu¶n lý giao th«ng;

Giao th«ng ®­êng bé; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt gi¸o dôc n¨m 2005 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.613/ VNCDBA / Mfn: 83973

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LuËt gi¸o dôc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2005; ViÖt Nam


LuËt Kinh doanh bÊt ®éng s¶n n¨m 2006 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - Tb. cã bæ sung . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : V 9901/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84298

Tõ kho¸ : LuËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n; Kinh doanh bÊt ®éng s¶n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt Quèc tÞch ViÖt Nam. LuËt C­ tró vµ mét sè nghÞ ®Þnh, th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : V 9933, V 9934/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84321

Tõ kho¸ : LuËt Quèc tÞch; LuËt C­ tró; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Th«ng t­; NghÞ ®Þnh; ViÖt Nam


LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : V 9960, V 9961/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84345

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt tr­ng mua, tr­ng dông tµi s¶n. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 35 tr.

Ký hiÖu kho : V 9918, V 9919 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84308

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Tr­ng mua tr­ng dông tµi s¶n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt T­¬ng trî t­ ph¸p vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnhs= The Law on mutual legal assistance and its implementing guideline . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : V 9868/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84267

Tõ kho¸ : LuËt T­¬ng trî t­ ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Mét sè v¨n b¶n ®iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam. T. 2 : Tõ thÕ kû XV ®Õn XVIII / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m . - H. : KHXH, 2009 . - 472 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1590, Vv 1591/ VKHAOCO / Mfn: 84216

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Ph¸p luËt; V¨n b¶n ®iÓn chÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ThÕ kû XV-XVIII; ViÖt Nam


Nam Phi con ®­êng tiÕn tíi d©n chñ c«ng b»ng vµ thÞnh v­îng/ §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 9940/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84326

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Sôp ®æ chÝnh trÞ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch chÝnh trÞ; C¶i c¸ch x· héi; Nam Phi


Nguyªn t¾c nh©n ®¹o trong luËt h×nh sù ViÖt Nam/ Hå Sü S¬n . - H. : KHXH, 2009 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : V 9956/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84342

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt H×nh sù; Nh©n ®¹o;

Nguyªn t¾c nh©n ®¹o; ViÖt Nam


Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña ChÝnh phñ vÒ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ/ Thi Anh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vt250/ VNC§BA / Mfn: 84009

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; L¹m ph¸t; KiÒm chÕ l¹m ph¸t;

ChÝnh s¸ch kiÒm chÕ l¹m ph¸t; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña bé m¸y qu¶n lý ®Êt n­íc vµ hÖ thèng chÝnh trÞ n­íc ta tr­íc thêi kú ®æi míi/ Vò Minh Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : V 9865/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84265

Tõ kho¸ : ThiÕt chÕ chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

LÞch sö nhµ n­íc; ViÖt Nam


Nh÷ng quy ®Þnh míi nhÊt vÒ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, phô cÊp, trî cÊp (¸p dông tõ ngµy 01-10-2008) / Kh¶i Nguyªn . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vt283/ VNC§BA / Mfn: 84042

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; V¨n b¶n ph¸p luËt; TiÒn l­¬ng;

B¶o hiÓm x· héi; Trî cÊp; Phô cÊp; 2008; ViÖt Nam


NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi vµ sinh th¸i - Mét m« h×nh cho sù ph¸t triÓn cña ch©u ¸ ? / TrÇn Hång Minh, §ç Quèc H­ng, NguyÔn H¶i Linh d. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : V 9942/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84328

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

M«i tr­êng sinh th¸i; B¶o vÖ m« tr­êng; ThÕ giíi


Niªn gi¸m c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ n­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký n¨m 2005. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : V 9863, V 9864/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84264

Tõ kho¸ : LuËt Quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ;

§iÒu ­íc quèc tÕ; Niªn gi¸m; 2005; ViÖt Nam


Ph¸p luËt tè tông d©n sù vµ thùc tiÔn xÐt xö/ T­ëng Duy L­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : V 9953, / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84339

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Tè tông d©n sù;

Thñ tôc tè tông ; Vô ¸n d©n sù


Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tiÒn tÖ, tÝn dông - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ TrÇn §×nh Ty, NguyÔn V¨n C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : V 9946/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84331

Tõ kho¸ : Qu¶n lý tµi chÝnh; TiÒn tÖ; TÝn dông; ViÖt Nam
Qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®¹i c­¬ng/ TrÇn V¨n Giao . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : V 9931/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84319

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh c«ng; Qu¶n lý tµi chÝnh c«ng;

Chi tiªu c«ng; Thu nhËp c«ng


Quèc héi trong nhµ n­íc ph¸p quyÒn Céng hoµ liªn bang §øc/ L­¬ng Minh Tu©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : V 9885/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84282

Tõ kho¸ : Quèc héi; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Bé m¸y nhµ n­íc; §øc; ViÖt Nam


Quèc héi ViÖt Nam trong nhµ n­íc ph¸p quyÒn: S¸ch chuyªn kh¶o dµnh cho sau ®¹i häc / NguyÔn §¨ng Dung ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.609/ VNCDBA / Mfn: 83975

Tõ kho¸ : Quèc héi; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam
Quèc triÒu h×nh luËt - Nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö vµ ®­¬ng ®¹i gãp phÇn x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn ë ViÖt Nam. - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : V 9957/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84343

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc ph¸p luËt; Quèc triÒu h×nh luËt;

LuËt Hång §øc; Vua; Lª Th¸nh T«ng; Kû yÕu;

Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng tõ thiÖn, nh©n ®¹o. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : V 9941/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84327

Tõ kho¸ : LuËt Ho¹t ®éng ch÷ thËp ®á; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

Ho¹t ®éng tõ thiÖn; Ho¹t ®éng nh©n ®¹o; 2008; ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ thõa kÕ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 614 tr.

Ký hiÖu kho : V 9943/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84329

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Thõa kÕ; LuËt D©n sù;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m më réng vµ ph¸t huy d©n chñ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : V 9896/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84293

Tõ kho¸ : Quy chÕ d©n chñ; Thùc hiÖn d©n chñ; D©n chñ c¬ së;

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t; Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Quy tr×nh lËp ph¸p ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi/ Ng« §øc M¹nh, L­¬ng Minh Tu©n, Hoµng Minh HiÕu . - H. : T­ ph¸p, 2006 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : V 9958/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84344

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LËp ph¸p; Quy tr×nh lËp ph¸p; ThÕ giíi
QuyÕt ®Þnh gi¸m ®èc thÈm cña Héi ®ång thÈm ph¸n Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao n¨m 2005. - H. : [k.nxb.], 2008 . - 351tr.

Ký hiÖu kho : V 9903, V 9904/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84300

Tõ kho¸ : C«ng t¸c xÐt xö; Héi ®ång ThÈm ph¸n;

Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao; Gi¸m ®èc thÈm; ViÖt Nam


QuyÕt ®Þnh gi¸m ®èc thÈm cña Héi ®ång thÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao n¨m 2006. - H. : [k.nxb.], 2008 . - 587tr.

Ký hiÖu kho : V 9905, V 9906/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84301

Tõ kho¸ : C«ng t¸c xÐt xö; Héi ®ång ThÈm ph¸n;

Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao; Gi¸m ®èc thÈm; ViÖt Nam


ThÓ chÕ tam quyÒn ph©n lËp NhËt B¶n/ Hå ViÖt H¹nh . - H. : KHXH, 2008 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : V 9948/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84334

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ThÓ chÕ nhµ n­íc;

ThÓ chÕ Tam quyÒn ph©n lËp; NhËt B¶n


ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Nh÷ng quy ®Þnh cÇn biÕt / Anh Th¬ b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1680/ VNC§BA / Mfn: 84064

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

ThuÕ thu nhËp; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


T×m hiÓu vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp/ NguyÔn ThÞ Minh HuÖ . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 9897/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84294

Tõ kho¸ : LuËt Lao ®éng; Ng­êi lao ®éng; Doanh nghiÖp;

QuyÒn; NghÜa vô; ViÖt Nam


Tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam: 1945 - 2007 / Chu V¨n Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 672 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9559/ VTTKHXH / Mfn: 84351

Tõ kho¸ : Bé m¸y nhµ n­íc; Tæ chøc nhµ n­íc; Tæ chøc Quèc héi;

Tæ chøc ChÝnh phñ; Tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng;

Tæ chøc Toµ ¸n nh©n d©n; Tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n;

1945-2007; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam/ Lª Hång Ch­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 896 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1560, Vv 1586/ VKHAOCO / Mfn: 84159

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ViÖt Nam
V¨n b¶n ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc du lÞch, khÝ t­îng - thuû v¨n, rõng, gièng c©y trång vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : V 9952/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84338

Tõ kho¸ : LuËt Hµnh chÝnh; Qu¶n lý nhµ n­íc; Xö ph¹t hµnh chÝnh;

Du lÞch; KhÝ t­îng thuû v¨n; Rõng; Gièng c©y trång;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
X¸c ®Þnh tiªu chuÈn vµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÝnh quyÒn x· trong s¹ch, v÷ng m¹nh/ NguyÔn H÷u §øc, Phan V¨n Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : V 9939/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84325

Tõ kho¸ : ChÝnh quyÒn x·; §¸nh gi¸ chÝnh quyÒn;

Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸; ChÝnh quyÒn c¬ së; ViÖt Nam


X©y dùng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt cña hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp tØnh, thµnh phè: Qua kinh nghiÖm cña Hµ Néi / Cao Khoa B¶ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : V 9881/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84279

Tõ kho¸ : C«ng t¸c c¸n bé; C¸n bé l·nh ®¹o; X©y dùng ®éi ngò l·nh ®¹o;

HÖ thèng chÝnh trÞ; L·nh ®¹o cÊp tØnh; L·nh ®¹o cÊp thµnh phè;

ViÖt Nam
X©y dùng hÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ thÕ nµo ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc: S¸ch tham kh¶o / Keith Mackay . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : V 9890/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84287

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; HÖ thèng gi¸m s¸t; C«ng t¸c ®¸nh gi¸;

Bµi häc kinh nghiÖm; Tµi liÖu tham kh¶o; ThÕ giíi


Xö lý c¸c tranh chÊp trong mét sè ¸n d©n sù/ T­ëng Duy L­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : V 9898/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84295

Tõ kho¸ : LuËt D©n sù; Tranh chÊp d©n sù;

Giao dÞch d©n sù; XÐt xö ¸n d©n sù


Qu©n sù


tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương