S¸ch míi sè 03/2010


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æitải về 0.78 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
1   2   3   4   5   6   7   8
§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ nghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam = Land in Transition: Reform and Poverty in Rural Vietnam / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV4846-47,VV4867-68,VV5102-03/VDANTOC / Mfn: 84074

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bè ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; NghÌo ®ãi; N«ng th«n;

Thêi kú chuyÓn ®æi; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh kinh tÕ ngo¹i th­¬ng/ Bïi Xu©n L­u, NguyÔn H÷u Kh¶i . - Tb. cã bæ sung . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.644/ VNCDBA / Mfn: 83989

Tõ kho¸ : Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


HÖ thèng ngµnh kinh tÕ ViÖt Nam 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.854/ VNCDBA / Mfn: 83991

Tõ kho¸ : Ngµnh kinh tÕ; HÖ thèng ngµnh kinh tÕ;

Danh môc; 2007; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c tØnh trung du vµ miÒn nói phÝa b¾c ViÖt Nam/ NguyÔn ThÕ Tr­êng . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4934, VV 4935/ VDANTOC / Mfn: 84117

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; S¶n xuÊt n«ng nghiÖp;

Trung du; MiÒn nói; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Huy ®éng vµ sö dông vèn: B¸o c¸o Ph¸t triÓn ViÖt Nam 2009 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9590/ VTTKHXH / Mfn: 84379

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Huy ®éng vèn; Sö dông vèn; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ nguån lùc tiÒm Èn/ Steve Benton, Melissa Giovagnoli; NguyÔn ThÞ Thu Trang d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47777, Vb 47778/ VTTKHXH / Mfn: 84437

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh tÕ tri thøc;

M¹ng l­íi trÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ; ThÕ giíiKinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi: VÊn ®Ò vµ xu h­íng tiÕn triÓn / L­u Ngäc TrÞnh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vt257/ VNC§BA / Mfn: 84016

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh x· héi; Xu thÕ ph¸t triÓn; Khu vùc ho¸


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2007 triÓn väng n¨m 2008/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, Chu §øc Dòng, §Æng Xu©n Thanh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1678/ VNC§BA / Mfn: 84062

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; TriÓn väng kinh tÕ;

TriÓn väng chÝnh trÞ; 2007; 2008; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp Trung Quèc/ NguyÔn Minh H»ng ch.b. . - H. : KHXH, 2003 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4881, VV 4882/ VDANTOC / Mfn: 84139

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp; Trung Quèc
NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi vµ sinh th¸i - Mét m« h×nh cho sù ph¸t triÓn cña ch©u ¸ ? / TrÇn Hång Minh, §ç Quèc H­ng, NguyÔn H¶i Linh d. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : V 9942/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84328

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

M«i tr­êng sinh th¸i; B¶o vÖ m« tr­êng; ThÕ giíi


Nh÷ng biÕn ®æi kinh tÕ - x· héi ë VÜnh Phóc giai ®o¹n 1997-2005/ NguyÔn ThÕ Tr­êng . - H.: §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4928, VV 4929/ VDANTOC / Mfn: 84126

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi kinh tÕ; BiÕn ®æi x· héi; 1997-2005;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


Nh÷ng chiÕn l­îc Marketing hiÖu qu¶ kú diÖu/ Thu Thuû b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2005 . 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.650/ VNCDBA / Mfn: 83997

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc kinh tÕ; Marketing; ChiÕn l­îc Marketing;

Ph­¬ng ph¸p Marketing; NghÖ thuËt b¸n hµng


Nh÷ng chuyÓn ®æi kinh tÕ - x· héi ë vïng cao ViÖt Nam/ Thomas Sikor, Jenny Sowerwine, Jeff Romm, Nghiªm Ph­¬ng TuyÕn b.t. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2008 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1478, VL 1543, VL 1544/ VDANTOC / Mfn: 84100

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; ChuyÓn ®æi kinh tÕ; ChuyÓn ®æi x· héi;

Thêi kú më cöa; ViÖt Nam


Nh÷ng quy ®Þnh míi cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thêi kú héi nhËp/ Kim Thóy b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : Vt259/ VNC§BA / Mfn: 84018

Tõ kho¸ : Quy ®Þnh chÝnh phñ; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn Kinh tÕ cña NhËt B¶n: Con ®­êng ®i lªn tõ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn / Kenichi Ohno . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9561/ VTTKHXH / Mfn: 84353

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; NhËt B¶n
10 quy t¾c cña Sam Walton: BÝ quyÕt ®Ó ®¹t nh÷ng kú tÝch / Michael Bergdahl; Bïi ThÞ KiÒu Nga d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1688/ VNC§BA / Mfn: 84072

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Quy t¾c kinh doanh; B¸n lÎ; Mü


Qu¶n lý bÒn v÷ng §Êt ®ai: Tµi liÖu tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - Washington, DC : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9589/ VTTKHXH / Mfn: 84378

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ ngµnh ®Êt; §Êt ®ai;

Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Qu¶n lÝ bÒn v÷ng; HÖ thèng canh t¸c; ThÕ giíi


Qu¶n lý chuçi cung øng/ NguyÔn C«ng B×nh . - H. : Thèng kª, 2008 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vt266/ VNC§BA / Mfn: 84025

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Chuçi cung øng; Qu¶n lý chuçi cung øng
Qu¶n trÞ chiÕn l­îc (trong toµn cÇu ho¸ kinh tÕ) / §µo Duy Hu©n ch.b. . - H. : Thèng kª, 2007 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.614/ VNCDBA / Mfn: 83974

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ chiÕn l­îc; ChiÕn l­îc kinh tÕ;

ChiÕn l­îc kinh doanh; Toµn cÇu ho¸


Sù t¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµo lÔ héi tÝn ng­ìng/ Lª Hång Lý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4946, VV 4947/ VDANTOC / Mfn: 84131

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Quan hÖ kinh tÕ v¨n ho¸; ViÖt Nam


T¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam/ NguyÔn Tõ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1689/ VNC§BA / Mfn: 84073

V 9875/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84274Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp ViÖt Nam;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i; ViÖt Nam
Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ViÖt Nam. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1672/ VNC§BA / Mfn: 84056

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Th­¬ng m¹i ®iÖn tö; ViÖt Nam
Th­¬ng m¹i ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi/ Lª H÷u NghÜa, Lª Danh VÜnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 727 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.643/ VNCDBA / Mfn: 83995

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; XuÊt khÈu; NhËp khÈu;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam


ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ/ TrÇn Quang Phó ch.b.; NguyÔn Thanh Tïng, NguyÔn §øc Dòng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : V 9930/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84318

Tõ kho¸ : Chøng kho¸n; ThÞ tr­êng chøng kho¸n;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam


Thêi c¬ vµ th¸ch thøc khi ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi WTO. - H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 657 tr.

Ký hiÖu kho : Vt282/ VNC§BA / Mfn: 84041

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

WTO; Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi; ViÖt Nam


Thùc hiÖn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO. KÕt qu¶ ®iÒu tra 140 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi/ §inh V¨n ¢n, NguyÔn ThÞ TuÖ Anh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : Vt264/ VNC§BA / Mfn: 84023

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi;

Doanh nghiÖp; KÕt qu¶ ®iÒu tra; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2005, 2006, 2007. - H. : Thèng kª, 2008- 779 tr.

Ký hiÖu kho : Vt281/ VNC§BA / Mfn: 84040

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Thùc tr¹ng doanh nghiÖp; Sè liÖu thèng kª;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2005; 2006; 2007; ViÖt Nam


T×m hiÓu vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp/ NguyÔn ThÞ Minh HuÖ . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 9897/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84294

Tõ kho¸ : LuËt Lao ®éng; Ng­êi lao ®éng; Doanh nghiÖp;

QuyÒn; NghÜa vô; ViÖt Nam


Toµn c¶nh tiÒm lùc kinh tÕ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020/ TrÇn Thu Th¶o, Vò §×nh QuyÒn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 658 tr.

Ký hiÖu kho : Vt260/ VNC§BA / Mfn: 84019

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; TiÒm lùc kinh tÕ;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Tèc ®é vµ chÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, TrÇn Thä §¹t ch.b.- H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2006 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.620/ VNCDBA / Mfn: 83981

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam / ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : Tµi chÝnh, 2008- 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vt252/ VNC§BA / Mfn: 84011

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Ho¹t ®éng kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo;

Tæng quan; Vïng s«ng Mª K«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam = Reviewing the poverty impact of regional ecomic integration in the greater Mekong sub-region / Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u ¸, ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1477, VL 1504/ VDANTOC / Mfn: 84094

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Ho¹t ®éng kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

T¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo; Tæng quan;

Vïng s«ng Mª K«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam
TriÓn väng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam ®Õn 2010/ §inh Quý Xu©n . - H. : Thèng kª, 2007 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vt254 / Mfn: 84013

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

TriÓn väng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Trung Quèc víi tham väng trë thµnh siªu c­êng nh­ thÕ nµo? / Ted C. Fishman; Ngäc TiÕn b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 622 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.649/ VNCDBA / Mfn: 83988

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

TrËt tù kinh tÕ; Trung Quèc; Mü


Trung Quèc víi viÖc hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa/ §ç TiÕn S©m, Lª V¨n Sang ch.b. . - H. : KHXH, 2004 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4887, VV 4888/ VDANTOC / Mfn: 84140

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; ThÓ chÕ kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa; Trung Quèc


TuyÓn tËp nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn/ ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vt284/ VNC§BA / Mfn: 84043

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Nghiªn cøu ph¸t triÓn;

C«ng tr×nh nghiªn cøu; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam chÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975-1989/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vt262/ VNC§BA / Mfn: 84021

VL 1470/ VDANTOC / Mfn: 84105Tõ kho¸ : T­ duy kinh tÕ; §­êng lèi kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


T­ t­ëng kinh tÕ kÓ tõ Keynes: LÞch sö vµ tõ ®iÓn nh÷ng t¸c gi¶ chÝnh / Michel Beaud, Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : Vt248/ VNC§BA / Mfn: 84007

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; LÞch sö t­ t­ëng kinh tÕ;

Nhµ kinh tÕ; ThÕ giíi


V× sao kinh tÕ thÞ tr­êng lµ ph­¬ng tiÖn, kinh tÕ nhµ n­íc lµ chñ ®¹o ? / NguyÔn V¨n Thanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : V 9879/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84277

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ nhµ n­íc; DÞch vô c«ng; ViÖt Nam
ViÖt Nam ®iÓm ®Õn lý t­ëng ®Ó hîp t¸c vµ ®Çu t­/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vt255/ VNC§BA / Mfn: 84014

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

M«i tr­êng ®Çu t­; 2006-2010; ViÖt Nam


Vô ¸p phe Lenovo/ L¨ng ChÝ Qu©n . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 533 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1669/ VNC§BA / Mfn: 84053

Tõ kho¸ : M«i tr­êng kinh doanh; Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

M¸y tÝnh c¸ nh©n; H·ng m¸y tÝnh Lenovo; Trung Quèc


Vò ®iÖu víi ng­êi khæng lå: Trung Quèc, Ên §é vµ nÒn kinh tÕ toµn cÇu / L. Alan Winters, Shahid Yusuf ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vt274/ VNC§BA / Mfn: 84033

Tõ kho¸ : Qu¶n lý kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

C¹nh tranh kinh tÕ; Héi nhËp tµi chÝnh quèc tÕ;

Trung Quèc; Ên §é
X©y dùng vµ ph¸t triÓn tËp ®oµn kinh tÕ ë ViÖt Nam/ Bïi V¨n HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : V 9877/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84276

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; TËp ®oµn kinh tÕ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; ViÖt Nam


LÞch sö

A Short History of Asia/ Colin Mason . - Great Britain : Palgrave, 2000 . - 136 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18022/ VKHXHHCM / Mfn: 83874

Tõ kho¸ : LÞch sö; Chñ nghÜa ®Õ quèc; ¸p bøc bãc lét; Ch©u ¸
Developments in Modern Historiography/ Henry Kozicki . - USA : Palgrave, 2002 . - 197 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18030/ VKHXHHCM / Mfn: 83879

Tõ kho¸ : §Þa lÞch sö; LÞch sö; ThÕ kû XX
Hawaiki, Ancestral Polynesia: An Essay in Historical Anthropology / Patrick Vinton Kirch, Roger C. Green . - USA : Cambridge University Press, 2001 . - xvi. 375p.

Ký hiÖu kho : Lv 17777/ VKHXHHCM / Mfn: 83913

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; Sù tiÕn ho¸; Ng­êi Hawai;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; Mü


Renaissance Civic Humanism/ James Hankins . - N.Y. : Cambridge University Press, 2000 . - ix, 247 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18217/ VKHXHHCM / Mfn: 83901

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; Chñ nghÜa céng hßa; Chñ nghÜa nh©n v¨n c«ng d©n;

Quan ®iÓm chÝnh trÞ; Chñ nghÜa hîp hiÕn; Italia


Research report on responsibility for 228 massacre: A brief introduction . - Taipei : [s.n.], 2007 . - 69 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1046/ BTDTHVN / Mfn: 83952

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Sù kiÖn chÝnh trÞ; Th¶m s¸t;

Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý; Vô th¶m s¸t 228; §µi Loan


Studying History/ Jeremy Black, Donald M. MacRail . - 2nd ed. . - N.Y. : [s.n.], 2000 . - 240p.

Ký hiÖu kho : Lv 18039/ VKHXHHCM / Mfn: 83887

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; TiÕp cËn lÞch sö; ViÕt sö
The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origin / James Jupp . - N.Y. : Cambridge, 2001 . - xv, 714 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18243/ VKHXHHCM / Mfn: 83917

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö x· héi; Ng­êi óc; Nguån gèc d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; ThuyÕt ®a v¨n ho¸; Australia


The Making of Modern Burma/ Thant Myint-U . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 .- 284 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17803/ VKHXHHCM / Mfn: 83894

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; C¶i c¸ch x· héi;

ChiÕn tranh; HiÖn ®¹i; Myanmar


Almanach nh÷ng di s¶n næi tiÕng thÕ giíi/ NguyÔn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 496tr.

Ký hiÖu kho : Vt276/ VNC§BA / Mfn: 84035

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kú quan thÕ giíi; Kú quan thiªn nhiªn;

Di chØ kh¶o cæ; Danh lam th¾ng c¶nh; Almanach; ThÕ giíi


1000 c©u hái ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / NguyÔn H¶i KÕ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 .- 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2574, Vb 2575/ VKHAOCO / Mfn: 84222

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn; VÞ trÝ ®Þa lý;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c ®êi Tæng thèng Nga. T. 2 : Vladimir Putin / Leonid Mlechin; Trung HiÕu d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vt269/ VNC§BA / Mfn: 84028

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Putin; Nga
ChÕ ®é ruéng ®Êt vµ mét sè vÊn ®Ò lÞch sö ViÖt Nam/ Tr­¬ng H÷u Quýnh; §µo Tè Uyªn t.ch., b.t. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 980 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1599, Vv 1600/ VKHAOCO / Mfn: 84227

Tõ kho¸ : ChÕ ®é ruéng ®Êt; ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é kinh tÕ;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; Nh©n vËt lÞch sö; TuyÓn tËp;

ThÕ kû XI-XVIII; ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mét huyÒn tho¹i kú vÜ - bót tÝch, h×nh ¶nh vµ nh÷ng c©u chuyÖn vÒ phÈm c¸ch cña Ng­êi/ Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 520tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1570/ VKHAOCO / Mfn: 84174

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Bót tÝch; H×nh ¶nh;

PhÈm chÊt ®¹o ®øc; Chñ tÞch Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Chïa H­¬ng TÝch c¶nh quan vµ tÝn ng­ìng/ Ph¹m §øc HiÕu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 131 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4859, VV 4860/ VDANTOC / Mfn: 84102

Vb 2531/ VKHAOCO / Mfn: 84195Tõ kho¸ : Di tÞch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

§¹o PhËt; Hµ T©y; ViÖt Nam


ChuyÖn c¸c bµ hoµng trong lÞch sö ViÖt Nam/ Ph¹m Minh Th¶o . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2526, Vb 2527/ VKHAOCO / Mfn: 84188

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TruyÖn lÞch sö; Hoµng hËu;

C«ng chóa; N÷ v­¬ng; ViÖt Nam


C¬ së v¨n b¶n häc H¸n N«m/ Ng« §øc Thä, TrÞnh Kh¾c M¹nh . - H. : KHXH, 2006 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1491, VL 1492/ VDANTOC / Mfn: 84145

Tõ kho¸ : V¨n b¶n häc; V¨n b¶n häc H¸n N«m;

Nghiªn cøu v¨n b¶n; ViÖt Nam


Cuéc sèng cña c©y cÇu Long Biªn: Hµ Néi thêi nay = Une vie du pont Long Biªn : Collection Ha Noi aujourd'hui / Daniel Frydman . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47712/ VTTKHXH / Mfn: 84404

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; CÇu Long Biªn;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Di s¶n v¨n ho¸ B¾c Giang. Kh¶o cæ häc tõ tiÒn sö ®Õn lÞch sö/ Hµ V¨n Phïng . - B¾c Giang : Së V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 545 tr..

Ký hiÖu kho : Vv 1555, Vv 1573/ VKHAOCO / Mfn: 84156

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di s¶n v¨n ho¸; Thêi kú lÞch sö;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


Di tÝch lÞch sö - kh¶o cæ häc H¾c Y/ ñy ban Nh©n d©n tØnh Yªn B¸i . - Yªn B¸i : Së V¨n ho¸ Th«ng tin Yªn B¸i, 2008 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2521/ VKHAOCO / Mfn: 84185

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch H¾c Y; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


DiÔn biÕn kiÕn tróc truyÒn thèng ViÖt vïng ch©u thæ s«ng Hång/ TrÇn L©m BiÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1553/ VKHAOCO / Mfn: 84154

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; KiÕn tróc truyÒn thèng; Di tÝch kiÕn tróc; ViÖt Nam
5 ®­êng mßn Hå ChÝ Minh/ §Æng Phong . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1468, VL 1469/ VDANTOC / Mfn: 84101

Tõ kho¸ : §­êng mßn Hå ChÝ Minh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Gi¶i phãng miÒn Nam; ViÖt Nam


§Æng TiÓu B×nh mét trÝ tuÖ siªu viÖt: S¸ch dÞch / L­u C­êng Lu©n; T¹ Ngäc ¸i b.d. . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.651/ VNCDBA / Mfn: 83999

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; §Æng TiÓu B×nh; Trung Quèc


§Ö nhÊt ThÕ chiÕn= World War I / Robert Leckie; NguyÔn Quèc Dòng d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa, 2009 . - 247tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9488/ VTTKHXH / Mfn: 84446

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn I; 1914-1918; ThÕ giíi
§å sø ký kiÓu thêi NguyÔn= Sino - Vietnamese porcelains during the Nguyen period / TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 297 tr..

Ký hiÖu kho : Vv 1580/ VKHAOCO / Mfn: 84171

Tõ kho¸ : §å sø; §å sø ký kiÓu; TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam
§«ng Kinh §¹i Toµn/ Kim Seong Beom; §µo Vò Vò d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vt287, Vt288/ VNC§BA / Mfn: 84046

Tõ kho¸ : T×nh h×nh x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é x· héi;

ThÕ kû XIX; Hµn Quèc


§êi t«i= My Life / Bill Clinton; TrÇn Hµ Nguyªn b.d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 1375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.653/ VNCDBA / Mfn: 83994

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Nh©n vËt lÞch sö;

Tæng thèng; Clinton; MüGãp phÇn t×m hiÓu Nho gi¸o - Nho sÜ - TrÝ thøc ViÖt Nam tr­íc 1945/ Ch­¬ng Th©u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2007 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4579, Vv 4580/ BTDTHVN / Mfn: 83958

Tõ kho¸ : §¹o Nho; Nho sÜ; TrÝ thøc; ThÕ kû XIX; ThÕ kû XX; ViÖt Nam
Hµ Néi - con ®­êng, dßng s«ng vµ lÞch sö/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2009.- 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2582, Vb 2583/ VKHAOCO / Mfn: 84242

Tõ kho¸ : §­êng; S«ng; §­êng bé; §­êng s«ng;

LÞch sö; VÞ trÝ ®Þa lý; Hµ Néi; ViÖt Nam


H¶i D­¬ng phong vËt chÝ/ TrÇn C«ng HiÕn, TrÇn Huy Ph¸c . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2566, Vb 2567/ VKHAOCO / Mfn: 84207

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Hä NguyÔn víi Th¨ng Long - Hµ Néi ngh×n n¨m lÞch sö/ NguyÔn ThÕ Nguyªn . - H. : V¨n häc, 2008 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2513, Vb 2514/ VKHAOCO / Mfn: 84181

Tõ kho¸ : Dßng hä; Hä NguyÔn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hä TrÞnh vµ Th¨ng Long/ B×nh Di, Quang Vò . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4857, VV 4858/ VDANTOC / Mfn: 84099

Vb 2522, Vb 2523/ VKHAOCO / Mfn: 84186Tõ kho¸ : Gia ph¶; Dßng hä Tr×nh; Hä TrÞnh;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hå CÈm §µo: S¸ch tham kh¶o / M· Linh, Lý Minh; Hång Ph­îng b.d . - Tb. lÇn 2 . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.635/ VNCDBA / Mfn: 83976

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Tæng bÝ th­; §¶ng Céng s¶n;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ l·nh ®¹o;

Hå CÈm §µo; Trung Quèc
Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 5 : 1951-1955 / TrÇn Minh Tr­ëng, Lª V¨n TÝch ch.b.; NguyÔn ThÞ Giang, Ph¹m Hång Ch­¬ng, NguyÔn ThÞ Kim Dung b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47676/ VTTKHXH / Mfn: 84363

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Biªn niªn sö; CËn ®¹i; 1951-1955; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Kh¸i l­îc lÞch sö ViÖt Nam thêi ®¹i Hå ChÝ Minh: 1919 - 2006 / Lª Quang Phi, TrÇn Xu©n Phó ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : V 9947/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84333

Tõ kho¸ : C¸ch m¹ng th¸ng T¸m; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Thµnh qu¶ c¸ch m¹ng;

HiÖn ®¹i; 1919-2006; ViÖt Nam
Kh¶o s¸t gi¸m ®Þnh niªn ®¹i th¸c v¨n bia= La datation des inscriptions du Viet Nam: Question de mÐthode / NguyÔn V¨n Nguyªn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1625/ VKHAOCO / Mfn: 84256

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n bia; Th¸c b¶n v¨n bia;

Ch÷ H¸n N«m; Gi¸m ®Þnh niªn ®¹i;

Ph­¬ng ph¸p v¨n b¶n häc; ViÖt Nam
Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 3 : Q. 11 - Q. 16 / Cao Huy Giu, §ç Méng Kh­¬ng d. . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : V 9888/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84285

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng triÒu NguyÔn; TriÒu ®¹i NguyÔn;

Bé mµy phong kiÕn; 1852-1889


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 4 : Q. 17 - Q. 22 / Cao Huy Giu, §ç Méng Kh­¬ng d. . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : V 9889/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84286

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng triÒu NguyÔn; TriÒu ®¹i NguyÔn;

Bé m¸y phong kiÕn; 1852-1889


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 5 : Q. 23 - Q. 27 / Cao Huy Giu, §ç Méng Kh­¬ng d. . - H. : KHXH, 2007 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : V 9886/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84283

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng triÒu NguyÔn; TriÒu ®¹i NguyÔn;

Bé m¸y phong kiÕn; 1852-1889; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 6 : Q. 27 - Q. 33 / Cao Huy Giu, §ç Méng Kh­¬ng d. . - H. : KHXH, 2007 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : V 9887/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84284

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng triÒu NguyÔn; TriÒu ®¹i NguyÔn;

Bé m¸y phong kiÕn; 1852-1889


Kinh ®« V¨n Lang/ NguyÔn Anh TuÊn . – H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2482, Vb 2483/ VKHAOCO / Mfn: 84206

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di tÝch lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Kinh ®« V¨n Lang; Cæ ®¹i; ViÖt Nam


Kinh ®« ViÖt Nam x­a vµ nay/ NguyÔn §¨ng Vinh, NguyÔn §¨ng Quang . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4851, VV 4852/ VDANTOC / Mfn: 84106

Vb 2528, Vb 2529/ VKHAOCO / Mfn: 84191Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; Kinh ®«; Cæ ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam


Lª Quang §¹o - TuyÓn tËp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 849 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9562/ VTTKHXH / Mfn: 84354

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Bµi viÕt; Lª Quang §¹o; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


LÞch sö chiÕn tranh/ Geoffrey Parker; Lª Thµnh d. . - Tb. lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47735, Vb 47736/ VTTKHXH / Mfn: 84416

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


LÞch sö cuéc viÔn chinh Nam Kú: N¨m 1861 / LÐ Opold Pallu; Hoµng Phong d. . - Cµ Mau : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 346 tr., 13 x 20cm

Ký hiÖu kho : Vb 2584, Vb 2585/ VKHAOCO / Mfn: 84241

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh x©m l­îc;

1861; MiÒn Nam; ViÖt Nam; Ph¸p


LÞch sö Thñ ®« Hµ Néi/ TrÇn Huy LiÖu . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1626, Vv 1627/ VKHAOCO / Mfn: 84255

Tõ kho¸ : LÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Thñ ®«; Hµ Néi; ViÖt Nam
LÞch sö tØnh Cao B»ng/ TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh Cao B»ng, ViÖn Sö häc ViÖt Nam b.s. . - H. : ChÝnh trÞ qèc gia, 2009 . - 1223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1620/ VKHAOCO / Mfn: 84258

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i;

T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
LÞch sö t­ t­ëng chÝnh trÞ - x· héi ViÖt Nam tõ B¾c thuéc ®Õn thêi Lý - TrÇn/ Lª V¨n Qu¸n. H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : V 9880/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84278

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; T­ t­ëng x· héi; Thêi kú B¾c thuéc;

TriÒu ®¹i Lý; TriÒu ®¹i TrÇn; ViÖt Nam


LÞch sö vµ sù ngé nhËn/ Phan Duy Kha . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4869/ VDANTOC / Mfn: 84104

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; Héi lµng;

Nghi lÔ n«ng nghiÖp; ViÖt Nam


LÞch sö ViÖt Nam. T. 2 : 1858 - 1945 / NguyÔn Kh¸nh Toµn ch.b. . - Xb. lÇn 3 . - H. : KHXH, 2004 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1479, VL 1480/ VDANTOC / Mfn: 84144

Tõ kho¸ : LÞch sö; 1858-1945; ViÖt Nam
Linus Pauling: con ng­êi vµ khoa häc / Anthony Serafini; Lª HiÒn L­¬ng, KiÕn V¨n d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47773, Vb 47774/ VTTKHXH / Mfn: 84435

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa häc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Linus Pauling; Mü


L­îc sö Hµ Néi/ NguyÔn V¨n T©n b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 766 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4590, Vv 4591/ BTDTHVN / Mfn: 83961

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; L­îc sö; Danh nh©n lÞch sö; TriÒu ®¹i Lý;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Méc b¶n triÒu NguyÔn ®Ò môc tæng quan/ Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia IV . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1102 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1612/ VKHAOCO / Mfn: 84249

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; Méc b¶n; TriÒu NguyÔn; Trung ®¹i; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n bia ViÖt Nam/ TrÞnh Kh¾c M¹nh . - H. : KHXH, 2008 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2538/ VKHAOCO / Mfn: 84190

Tõ kho¸ : V¨n bia; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; H×nh thøc v¨n bia;

Gi¸ trÞ v¨n bia; V¨n b¶n v¨n bia; ViÖt Nam


220 n¨m C¸ch m¹ng Ph¸p (1789 - 2009) vµ quan hÖ ViÖt - Ph¸p trong lÞch sö/ §¹i häc HuÕ . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2603/ VKHAOCO / Mfn: 84251

Tõ kho¸ : LÞch sö c¸ch m¹ng; C¸ch m¹ng t­ s¶n 1789;

Quan hÖ quèc tÕ; ; ViÖt Nam; Ph¸p


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi= A Millennium of Thang Long - Ha Noi. T. 1 / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1581/ VKHAOCO / Mfn: 84168

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Vinh Phóc . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 1064 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1614, Vv 1615/ VKHAOCO / Mfn: 84244

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; VÞ trÝ ®Þa lý;

Sù kiÖn lÞch sö; X· héi; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


100 nhµ khoa häc cã ¶nh h­ëng nhÊt trªn thÕ giíi/ John Simmons; KiÕn V¨n, Lª TiÕn Thµnh b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 596 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47715, Vb 47716/ VTTKHXH / Mfn: 84406

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa häc; Danh nh©n khoa häc;

CËn ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


10 ng­êi ®µn bµ lµm chÊn ®éng thÕ giíi: ThËp ®¹i tïng th­ / Bèc Tïng L©m; NguyÔn Kim D©n d. . - T.b. lÇn 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47779, Vb 47780/ VTTKHXH / Mfn: 84438

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TruyÖn c¸ nh©n; N÷ hoµng;

N÷ hoµng ®Õ; N÷ thñ t­íng; Nhµ n÷ khoa häc; ThÕ giíi


Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ trªn bia ký ë §«ng D­¬ng/ Th¸i V¨n Ch¶i; Tú Kheo ThiÖn Minh d. . - H. : KHXH, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2510, Vb 2561/ VKHAOCO / Mfn: 84201

Tõ kho¸ : Ch÷ viÕt cæ; Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ; Bia ký; §«ng D­¬ng
Nghiªn cøu lÞch sö nh©n lo¹i/ Arnold J. Toynbee . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1602, Vv 1603/ VKHAOCO / Mfn: 84229

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i; Con ng­êi; NÒn v¨n minh; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Qu¸ tr×nh suy tµn; ThÕ giíi


NguyÔn §øc C¶nh - Ng­êi céng s¶n kiªn trung, nhµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn mÉu mùc cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47673/ VTTKHXH / Mfn: 84360

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; ChiÕn sÜ céng s¶n;

Nhµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn; NguyÔn §øc C¶nh; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2572, Vb 2573/ VKHAOCO / Mfn: 84223

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TriÒu ®¹i Lý; V¨n häc nghÖ thuËt;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; ThÇn tÝch; ViÖt Nam


Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2593/ VKHAOCO / Mfn: 84236

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

Con ng­êi; TriÒu ®¹i TrÇn; ViÖt Nam


Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : Vt263/ VNC§BA / Mfn: 84022

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Con ng­êi; §iÒu bÝ Èn;

K× quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Nh÷ng di chØ cña ký øc/ Pierre Nora ch.b.; Héi Khoa häc lÞch sö ViÖt Nam b.d.; §µo Hïng h.®.. - H. : Tri thøc, 2009 . - 579 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1593/ VKHAOCO / Mfn: 84215

Tõ kho¸ : Di chØ ký øc; Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Ph¸p
Quan hÖ ViÖt Nam - Trung Quèc, nh÷ng sù kiÖn 1961-1970/ NguyÔn §×nh Liªm ch.b.; NguyÔn Ph­¬ng Hoa, Lª TuÊn Khanh,... b.s. . - H. : KHXH, 2006 . - 1097 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4879, VV 4880/ VDANTOC / Mfn: 84143

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; T­ liÖu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

1961-1970; ViÖt Nam; Trung Quèc


Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o. P. 3 / Henri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®., b.t.; Andrew Hardy b.t., gi. th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1578/ VKHAOCO / Mfn: 84213

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; D©n téc häc; Nguån gèc d©n téc;

§êi sèng x· héi; L­îc sö; Cao nguyªn;

S¸ch ¶nh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Sù ®a d¹ng v¨n ho¸ vµ ®èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸ - Mét gãc nh×n tõ ViÖt Nam/ Ph¹m Xu©n Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : Vt286/ VNC§BA / Mfn: 84045

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §èi tho¹i v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; ViÖt Nam


99 th¾ng c¶nh næi tiÕng ch©u ¸/ §øc HiÕu, Mai Anh . - H. : Hång §øc, 2008 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2579/ VKHAOCO / Mfn: 84219

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Ch©u ¸


Thanh Thùc lôc: Sö liÖu chiÕn tranh Thanh - T©y S¬n / Hå B¹ch Th¶o d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1562, Vv 1563/ VKHAOCO / Mfn: 84160

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Sö liÖu chiÕn tranh; Trung thÕ kû;

TriÒu ®¹i Thanh; TriÒu ®¹i T©y S¬n;

ViÖt Nam; Trung Quèc
Thêi thanh niªn cña B¸c Hå/ Hång Hµ . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 145 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.615/ VNCDBA / Mfn: 83982

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Thêi thanh niªn;

Tuæi trÎ; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ThuyÕt TrÇn sö nhµ TrÇn/ TrÇn Xu©n Sinh . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2008 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1576, Vv 1577/ VKHAOCO / Mfn: 84177

Tõ kho¸ : Nhµ TrÇn; Nguån gèc; Sè liÖu lÞch sö;

Kh¸ng chiÕn chèng giÆc Nguyªn M«ng;

Trung ®¹i; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2255 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 59/ VKHAOCO / Mfn: 84230

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; §Êt n­íc häc; Sù kiÖn lÞch sö;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamTæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2837 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 60/ VKHAOCO / Mfn: 84231

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; LÞch sö luËt ph¸p;

LÞch sö chÝnh phñ; Gi¸o dôc; Khoa häc kü thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2869 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 61/ VKHAOCO / Mfn: 84232

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Y tÕ; V¨n häc nghÖ thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 4 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2222 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 62/ VKHAOCO / Mfn: 84233

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Nh©n vËt lÞch sö; V¨n ho¸ Èm thùc;

NghÖ thuËt nhiÕp ¶nh; LÞch sö xuÊt b¶n b¸o chÝ; Tæng tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 5 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 995 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 259/ VTTKHXH / Mfn: 84365

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 8 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 997 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 260/ VTTKHXH / Mfn: 84366

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Iinscriptions. T. 9 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 1000 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 261/ VTTKHXH / Mfn: 84367

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 10 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 992 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 262/ VTTKHXH / Mfn: 84368

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m= Corpus des inscriptions anciennes du ViÖt-Nam = Corpus of Ancient Vietnamese Inscriptions. T. 11 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Cao häc Thùc hµnh, ViÖn ViÔn §«ng B¸c cæ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 1002 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 263/ VTTKHXH / Mfn: 84369

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Th¸c b¶n; V¨n kh¾c H¸n N«m;

Tæng tËp; ViÖt NamTrang phôc triÒu Lª - TrÞnh/ TrÞnh Quang Vò . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1558, Vv 1559/ VKHAOCO / Mfn: 84158

Tõ kho¸ : Trang phôc; LÞch sö trang phôc; Trang phôc cung ®×nh;

TriÒu Lª - TrÞnh; ViÖt Nam


TrÞnh Gia chÝnh ph¶/ TrÞnh Nh­ TÊu . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4855, VV 4856/ VDANTOC / Mfn: 84103

Vb 2524, Vb 2525/ VKHAOCO / Mfn: 84187Tõ kho¸ : Gia ph¶; Dßng hä TrÞnh; ViÖt Nam
Tø b×nh thùc lôc thêi Chóa TrÞnh: B×nh T©y thùc lôc. B×nh H­ng thùc lôc. B×nh Ninh thùc lôc. B×nh Nam thùc lôc / §inh Kh¾c Thu©n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47711/ VTTKHXH / Mfn: 84403

Tõ kho¸ : Tø b×nh thùc lôc; B×nh T©y thùc lôc; B×nh H­ng thùc lôc;

B×nh Ninh thùc lôc; B×nh Nam thùc lôc; Nguån sö liÖu;

ChÝnh quyÒn phong kiÕn; Khëi nghÜa n«ng d©n; Th¬ ch÷ H¸n;

Th¬ ch÷ N«m; ThÕ kØ XVI-XVIII; ViÖt Nam


117 vÞ sø thÇn ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû, Giang TuyÕt Minh . - H. : Q§ND, 2009 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2595, Vb 2596/ VKHAOCO / Mfn: 84254

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sø thÇn; ViÖt Nam
V¨n bia Hµ TÜnh/ §inh Kh¾c Thu©n, TrÇn Hång DÇn ch.b. . - Hµ TÜnh : Së V¨n ho¸ Th«ng tin Hµ TÜnh, 2008 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1564/ VKHAOCO / Mfn: 84161

Tõ kho¸ : Di tich v¨n ho¸; V¨n bia; V¨n bia H¸n N«m;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n minh ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Huyªn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2005 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.619/ VNCDBA / Mfn: 83978

Tõ kho¸ : V¨n minh; LÞch sö v¨n minh; ChÕ ®é x· héi;

§êi sèng x· héi; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng tinh thÇn; ViÖt Nam

VÒ quª h­¬ng nhµ Lý - Kû yÕu to¹ ®µm khoa häc "Nh÷ng ph¸t hiÖn kh¶o cæ häc ë §«ng Anh (Hµ Néi) vµ vÊn ®Ò quª h­¬ng nhµ Lý"/ Héi Sö häc Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1621, Vv 1622/ VKHAOCO / Mfn: 84257

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Di tÝch lÞch sö;

TriÒu ®¹i Lý; Kû yÕu; ViÖt NamViÖt Nam: Héi nhËp vµ Ph¸t triÓn: Héi th¶o Quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba.TuyÓn tËp b¸o c¸o tãm t¾t / NguyÔn Quang Ngäc, Tr­¬ng Quang H¶i b.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9557/ VTTKHXH / Mfn: 84349

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Ph¸p luËt; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


NghÖ thuËt
Collection of eassays on Quan Hä B¾c Ninh folksongs/ Vietnam Institute of Culture and Arts Studies . - H. : [s.n.], 2008 . - 675 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1050/ BTDTHVN / Mfn: 83955

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; NghÖ thuËt d©n gian;

Quan Hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
The Drama Classroom: Action, reflection, transformation / Philip Taylor . - N.Y. : Routledge, 2000 . - viii, 142 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18249/ VKHXHHCM / Mfn: 83914

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; Khai th¸c kÞch b¶n;

Gi¶ng d¹y kÞch; Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y; KÞch


C¸c nh¹c cô gâ b»ng ®ång - Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc tÕ / ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4904, VV 4905/ VDANTOC / Mfn: 84120

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; Nh¹c cô gâ b»ng ®ång; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

V¨n ho¸ cång chiªng; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Cæ häc ph­¬ng §«ng trong nghÖ thuËt kiÕn tróc/ L­îng Träng Nhµn b.s . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.621/ VNCDBA / Mfn: 83980

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; ThuËt Phong thñy; Phong thñy
DiÔn biÕn kiÕn tróc truyÒn thèng ViÖt vïng ch©u thæ s«ng Hång/ TrÇn L©m BiÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1553/ VKHAOCO / Mfn: 84154

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; KiÕn tróc truyÒn thèng;

Di tÝch kiÕn tróc; ViÖt Nam
tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương