S¸ch míi sè 03/2010


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néitải về 0.78 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
1   2   3   4   5   6   7   8
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi/ §inh Gia Kh¸nh, TrÇn TiÕn ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, Bïi Xu©n Léc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 653 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2580, Vb 2581/ VKHAOCO / Mfn: 84243

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa chÝ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Danh nh©n v¨n ho¸; KiÕn tróc; Danh nh©n v¨n ho¸;

Th¨ng Long; §«ng §«; Hµ Néi; ViÖt Nam§å v¶i cña ng­êi Th¸i ë tiÓu vïng s«ng Mª C«ng: TiÕp nèi vµ biÕn ®æi / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 27 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4587, Vv 4588, Vv 4589/ BTDTHVN / Mfn: 83960

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; NghÒ dÖt v¶i; S¶n phÈm dÖt thñ c«ng;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Th¸i; §«ng Nam ¸; Nam ¸


§å v¶i cña ng­êi Th¸i ë tiÓu vïng s«ng Mª C«ng: TiÕp nèi vµ biÕn ®æi . - H. : [k.nxb.], 2006 . 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9555/ VTTKHXH / Mfn: 84347

Tõ kho¸ : §å v¶i; NghÒ thñ c«ng; NghÖ thuËt trang trÝ ®å v¶i;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Th¸i; §«ng Nam ¸; Nam ¸


§èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸/ LÐopold SÐdar Senghor . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2536, Vb 2537/ VKHAOCO / Mfn: 84189

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng­êi da ®en;

§èi tho¹I v¨n hãa; ThÕ giíi


Hµnh tr×nh vÒ lµng ViÖt cæ truyÒn. T. 1 : C¸c lµng quª Xø §oµi / Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2508, Vb 2509/ VKHAOCO / Mfn: 84179

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng ViÖt cæ;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


KÎ Gi¸ tªn ®Êt tªn ng­êi/ NguyÔn B¸ H©n . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4594/ BTDTHVN / Mfn: 83964

Tõ kho¸ : §Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n;

KÎ Gi¸; Hµ Néi; ViÖt Nam


25 lÔ héi ®Æc s¾c ë ViÖt Nam/ Minh Anh, H¶i YÕn, Mai Ký . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1685/ VNC§BA / Mfn: 84069

Tõ kho¸ : LÔ héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


Lµng nghÒ thñ c«ng vµ lµng nghÒ khoa b¶ng thêi phong kiÕn ë ®ång b»ng s«ng M·/ Hµ M¹nh Khoa . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2594/ VKHAOCO / Mfn: 84237

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ cæ truyÒn; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Lµng khoa b¶ng; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh;

M«i tr­êng tù nhiªn; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
LÔ héi T©y Nguyªn= Festival in the Central Highlands of Vietnam = FestivitÐs des Hauts Plateaux du Vietnam / TrÇn Phong; NguyÔn Ngäc, Ng« V¨n Doanh gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2008.- 102 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1556, Vv 1557/ VKHAOCO / Mfn: 84157

VL 1475/ VDANTOC / Mfn: 84097Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Lªn ®ång - Hµnh tr×nh cña thÇn linh vµ th©n phËn= Len dong - Journeys of spirits, bodies and destinies / Ng« §øc ThÞnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4843/ VDANTOC / Mfn: 84075

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Lªn ®ång; ThÇn linh; ViÖt Nam
LÞch sö vµ sù ngé nhËn/ Phan Duy Kha . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4869/ VDANTOC / Mfn: 84104

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; Héi lµng;

Nghi lÔ n«ng nghiÖp; ViÖt Nam


NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña ng­êi Nïng/ NguyÔn ThÞ Thóy ch.b.; N«ng Quèc TuÊn, Ma Ngäc Dung b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4842/ VDANTOC / Mfn: 84077

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ dÖt v¶i;

NghÒ ®óc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


Nghi lÔ ®êi Ng­êi/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2515, Vb 2516/ VKHAOCO / Mfn: 84182

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4901/ VDANTOC / Mfn: 84136

Vb 2559, Vb 2560/ VKHAOCO / Mfn: 84212Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi;

D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Ngò phóc: Phóc - Léc - Thä - Hû - Tµi / Hoµng Toµn TÝn; Ph­¬ng Thuý b.d. . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47737, Vb 47738/ VTTKHXH / Mfn: 84417

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TÝn ng­ìng d©n gian;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

CÇu may; Tranh cÇu may; Trung Quèc
Ng­êi Dao ë ViÖt Namc= The Yao people in Vietnam . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4592/ BTDTHVN / Mfn: 83962

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Ng­êi Dao; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Ng­êi Hµ Nh× ë Huæi Lu«ng (huyÖn S×n Hå, tØnh Lai Ch©u) / Hoµng S¬n ch.b. . - LÇn thø nhÊt . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4918, VV 4919/ VDANTOC / Mfn: 84122

Tõ kho¸ : D©n téc Hµ Nh×; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Tæ chøc x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Ng­êi Lù ë S×n Hå, Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4940, VV 4941/ VDANTOC / Mfn: 84123

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; D©n téc Lù; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Ng­êi Phï L¸ ë Ch©u QuÕ Th­îng, huyÖn Yªn B¸i, tØnh Yªn B¸i/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 195 tr., 2007

Ký hiÖu kho : VV 4916, VV 4917/ VDANTOC / Mfn: 84124

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; D©n téc Phï L¸; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Yªn B¸i; ViÖt NamNg­êi Tµ ¤i ë Thõa Thiªn HuÕ/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4938, VV 4939/ VDANTOC / Mfn: 84114

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; D©n téc Tµ ¤i; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Thõa Thiªn-HuÕ; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2572, Vb 2573/ VKHAOCO / Mfn: 84223

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TriÒu ®¹i Lý; V¨n häc nghÖ thuËt;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; ThÇn tÝch; ViÖt Nam


Nhµ r«ng - Nhµ r«ng v¨n ho¸: Kû yÕu héi th¶o khoa häc / ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 456 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4944, VV 4945/ VDANTOC / Mfn: 84130

Vb 2546, Vb 2547/ VKHAOCO / Mfn: 84211Tõ kho¸ : Nhµ r«ng; Nhµ céng ®ång; Nhµ r«ng v¨n ho¸;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2593/ VKHAOCO / Mfn: 84236

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

Con ng­êi; TriÒu ®¹i TrÇn; ViÖt Nam


NhËn diÖn v¨n ho¸ ng­êi Ch¨m ë Phó Yªn/ Së V¨n ho¸ Th«ng tin Phó Yªn . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2004 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4899/ VDANTOC / Mfn: 84137

Vb 2544/ VKHAOCO / Mfn: 84203Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

D©n téc Ch¨m; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


QuyÓn §¼m/ NguyÔn ThÞ Yªn ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4896/ VDANTOC / Mfn: 84146

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian; Nghi lÔ tang ma; LÔ QuyÓn §¼m; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o. P. 3 / Henri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®., b.t.; Andrew Hardy b.t., gi. th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1578/ VKHAOCO / Mfn: 84213

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; D©n téc häc; Nguån gèc d©n téc; §êi sèng x· héi; L­îc sö; Cao nguyªn; S¸ch ¶nh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
T©y Nguyªn ngµy nay. T. 2. / Hoµng V¨n LÔ ch.b.; Phó V¨n H¼n, Mai Ngäc Lu«ng... b.s. . - H.: V¨n ho¸ d©n téc, 2005 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4576/ BTDTHVN / Mfn: 83957

Tõ kho¸ : D©n téc häc; X· héi truyÒn thèng; D©n téc thiÓu sè;

Ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng; NghÖ thuËt truyÒn thèng;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 1 / Bé V¨n ho¸ - ThÓ thao vµ Du lÞch . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . 553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1571/ VKHAOCO / Mfn: 84175

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 2 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1473, VL 1474/ VDANTOC / Mfn: 84109

Vv 1572/ VKHAOCO / Mfn: 84176Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


T×m hiÓu mét sè tôc cóng vÝa cña ng­êi Th¸i §en ë M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh, Lß V¨n BiÕn, NguyÔn M¹nh Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4844/ VDANTOC / Mfn: 84076

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc cóng vÝa;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Th¸i §en;

M­êng Lß; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng d©n gian Tµy, Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : KHXH, 2009 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47561, Vb 47562/ VTTKHXH / Mfn: 84445

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ lÔ héi d©n gian Hµ T©y/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2506, Vb 2507/ VKHAOCO / Mfn: 84178

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng d©n gian;

LÔ héi d©n gian; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


Trµ th­= The book of tea / Okakura Kakuzo . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 153 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2604/ VKHAOCO / Mfn: 84250

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ Èm thùc; V¨n ho¸ Trµ;

Trµ th­; Trµ ®¹o; NhËt B¶n; ViÖt Nam


Trang phôc triÒu Lª - TrÞnh/ TrÞnh Quang Vò . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1558, Vv 1559/ VKHAOCO / Mfn: 84158

Tõ kho¸ : Trang phôc; LÞch sö trang phôc;

Trang phôc cung ®×nh; TriÒu Lª - TrÞnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ - x· héi Ch¨m, nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i: TiÓu luËn / Inrasara . - In lÇn 3 cã bæ sung .- H. : V¨n häc, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2534, Vb 2535/ VKHAOCO / Mfn: 84193

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam: LÞch, TÕt, Tö vi vµ Phong thuû / TrÇn Quèc V­îng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2558/ VKHAOCO / Mfn: 84198

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ cæ truyÒn; Phong tôc tËp qu¸n;

LÞch; TÕt; Tö vi; Phong thuû


V¨n ho¸ c­ d©n ViÖt ven biÓn Phó Yªn/ Së V¨n ho¸ - Th«ng tin Phó Yªn . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2007 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4936, VV 4937/ VDANTOC / Mfn: 84113

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

NghÖ thuËt d©n gian; Phó Yªn; ViÖt NamV¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : , 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2568, Vb 2569/ VKHAOCO / Mfn: 84209

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t©m linh;

D©n téc Ch¨m; D©n téc H'm«ng; D©n téc Th¸i;

Ng­êi T©y Nguyªn; Ng­êi Hoa; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng lµng cæ LÖ MËt/ T¹ Duy HiÖn . - H. : , 2009 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2555, Vb 2556/ VKHAOCO / Mfn: 84204

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ; LÔ héi; TruyÒn thuyÕt;

Di tÝch; Nghi lÔ; Lµng LÖ MËt; ViÖt Nam


V¨n minh ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Huyªn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2005 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.619/ VNCDBA / Mfn: 83978

Tõ kho¸ : V¨n minh; LÞch sö v¨n minh; ChÕ ®é x· héi;

§êi sèng x· héi; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng tinh thÇn; ViÖt Nam
VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore)§«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b.; TrÇn Quèc TrÞ, Ph¹m Thanh TÞnh, Hµ Tó Anh b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2564, Vb 2565/ VKHAOCO / Mfn: 84208

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Folklore; Kh«ng gian v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

TruyÖn cæ d©n gian; §«ng Nam ¸
ViÖt Nam: Nh÷ng cuéc hµnh tr×nh cña Con ng­êi, Tinh thÇn vµ Linh hån/ B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam, B¶o tµng LÞch sö Tù nhiªn Hoa Kú . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 57 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4584, Vv 4585, Vv 4586/ BTDTHVN / Mfn: 83959

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ héi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Nghi lÔ truyÒn thèng; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Vïng v¨n ho¸ cång chiªng T©y Nguyªn. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 658 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4922, VV 4923/ VDANTOC / Mfn: 84115

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ cång chiªng; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

NghÖ thuËt truyÒn thèng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc

C¸c di tÝch hËu kú ®¸ cò vµ s¬ kú ®¸ míi ë Qu¶ng T©y Trung Quèc trong mèi quan hÖ víi B¾c ViÖt Nam/ Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2009 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2548, Vb 2549/ VKHAOCO / Mfn: 84197

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di tÝch ®å ®¸; HËu kú ®¸ cò;

S¬ kú ®¸ míi; HËu kú ®¸ cò; S¬ kú ®¸ míi;

ViÖt Nam; TØnh Qu¶ng T©y; Trung Quèc
Ch¨mpa vµ kh¶o cæ häc Mü S¬n= Le Champa et l'archÐologie µ Mü S¬n / Mauro Cucarzi, Andrew Hardy, Patrizia Zolese . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1592/ VKHAOCO / Mfn: 84202

Tõ kho¸ : Ng­êi Ch¨mpa; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ Ch¨mpa; Kh¶o cæ; Mü S¬n; ViÖt Nam


C¬ së kh¶o cæ häc/ H¸n V¨n KhÈn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 437 tr..

Ký hiÖu kho : Vv 1595, Vv 1596/ VKHAOCO / Mfn: 84217

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Thêi ®¹i kh¶o cæ; Gi¸o tr×nh


Di s¶n v¨n ho¸ B¾c Giang. Kh¶o cæ häc tõ tiÒn sö ®Õn lÞch sö/ Hµ V¨n Phïng . - B¾c Giang : Së V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 545 tr..

Ký hiÖu kho : Vv 1555, Vv 1573/ VKHAOCO / Mfn: 84156

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di s¶n v¨n ho¸; Thêi kú lÞch sö;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


Di tÝch lÞch sö - kh¶o cæ häc H¾c Y/ ñy ban Nh©n d©n tØnh Yªn B¸i . - Yªn B¸i : Së V¨n ho¸ Th«ng tin Yªn B¸i, 2008 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2521/ VKHAOCO / Mfn: 84185

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch H¾c Y; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


Gèm sø trong n¨m con tµu cæ ë vïng biÓn ViÖt Nam= Ceramics on five shipwrecks of the coast of Vietnam / NguyÔn §×nh ChiÕn, Ph¹m Quèc Qu©n . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1582/ VKHAOCO / Mfn: 84169

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Gèm sø; NghÖ thuËt gèm sø;

§å gèm sø; ViÖt Nam; Trung Quèc


Kinh ®« V¨n Lang/ NguyÔn Anh TuÊn . – H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2482, Vb 2483/ VKHAOCO / Mfn: 84206

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di tÝch lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Kinh ®« V¨n Lang; Cæ ®¹i; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ v¨n ho¸ thêi tiÒn sö gi÷a B¾c ViÖt Nam vµ Nam Trung Quèc= Prehistoric culture relationship between North Vietnam and South China / Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2551, Vb 2552/ VKHAOCO / Mfn: 84200

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di chØ v¨n ho¸;

Thêi tiÒn sö; ViÖt Nam; Trung Quèc


Th¹p ®ång §«ng S¬n/ Hµ V¨n Phïng . - H. : KHXH, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1471, VL 1472/ VDANTOC / Mfn: 84111

Vv 1554, Vv 1587/ VKHAOCO / Mfn: 84155Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; V¨n ho¸ §«ng S¬n;

Th¹p ®ång; Di vËt v¨n ho¸; ViÖt Nam


TiÒn sö vµ s¬ sö Tuyªn Quang= Prehistory and protohistory of Tuyen Quang province / Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2588, Vb 2589/ VKHAOCO / Mfn: 84239

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Thêi kú tiÒn sö;

Thêi kú s¬ sö; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


øng dông th¹ch häc nghiªn cøu hiÖn vËt ®¸ thêi tiÒn sö - s¬ sö ë Nam Bé vµ vïng phô cËn/ Ph¹m §øc M¹nh . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 821 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2578/ VKHAOCO / Mfn: 84220

Tõ kho¸ : §Þa chÊt; Th¹ch häc; Kh¶o cæ; HiÖn vËt;

Thêi tiÒn sö-s¬ sö; Nam Bé; ViÖt Nam


VÒ quª h­¬ng nhµ Lý - Kû yÕu to¹ ®µm khoa häc "Nh÷ng ph¸t hiÖn kh¶o cæ häc ë §«ng Anh (Hµ Néi) vµ vÊn ®Ò quª h­¬ng nhµ Lý"/ Héi Sö häc Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1621, Vv 1622/ VKHAOCO / Mfn: 84257

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Di tÝch lÞch sö;

TriÒu ®¹i Lý; Kû yÕu; ViÖt Nam


Xãm RÒn mét di tÝch kh¶o cæ ®Æc biÖt quan träng cña thêi ®¹i ®å ®ång ViÖt Nam/ H¸n V¨n KhÈn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1597, Vv 1598/ VKHAOCO / Mfn: 84218

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ; Xãm RÒn;

V¨n ho¸ Phïng Nguyªn;Thêi ®¹i ®å ®ång; ViÖt NamKhoa häc tù nhiªn. khKT. KHCN. Y tÕ. ®Þa lý. ®Þa chÝ

Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows: A guide for social scientits / Alan Bryman, Duncan Cramer . - N.Y. : Routledge, 2000 . - xv, 303 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18211/ VKHXHHCM / Mfn: 83904

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p thèng kª; Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng;

Ph©n tÝch d÷ liÖu; Ch­¬ng tr×nh SPSS


Religion and Ecology in India and Southeast Asia/ David L. Gosling . - N.Y. : Routledge, 2001 . - xii, 205 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18215/ VKHXHHCM / Mfn: 83903

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §¹o Hindu; Sinh th¸i häc;

M«i tr­êng sinh th¸i; Ên §é; §«ng Nam ¸


SPSS for Windows Made Simple: Release 10 / Paul R. Kinnear, Colin D. Gray . - N.Y. : Psychology, 2000 . - xi, 380 p., 30cm

Ký hiÖu kho : Lv 18238/ VKHXHHCM / Mfn: 83918

Tõ kho¸ : Ch­¬ng tr×nh SPSS;

Tr×nh bµy d÷ liÖu; Ph©n tÝch d÷ liÖu


The Evolution of Human Societies: From foraging group to Agrarian State / Allen W. Johnson, Timothy Earle . - 2nd ed. . - N.Y. : The Board of Trustees of the Leland Stanfor Junior University, 2000 . - 440 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17801/ VKHXHHCM / Mfn: 83892

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nguån gèc;

TiÕn ho¸; Nhãm x· héi


§Þa chÝ c¸c x· tØnh Cao B»ng/ Uû ban Nh©n d©n tØnh Cao B»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009. - 784 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1610/ VKHAOCO / Mfn: 84247

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§Þa lý hµnh chÝnh; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ Qu¶ng Ng·i/ Uû ban Nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 992 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1611/ VKHAOCO / Mfn: 84245

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§Þa lý hµnh chÝnh; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
§Þa chÝ Th¸i Nguyªn/ Uû ban Nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1609/ VKHAOCO / Mfn: 84248

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§Þa lý hµnh chÝnh; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
Hµ Néi - con ®­êng, dßng s«ng vµ lÞch sö/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2009.- 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2582, Vb 2583/ VKHAOCO / Mfn: 84242

Tõ kho¸ : §­êng; S«ng; §­êng bé; §­êng s«ng;

LÞch sö; VÞ trÝ ®Þa lý; Hµ Néi; ViÖt Nam


H¶i D­¬ng phong vËt chÝ/ TrÇn C«ng HiÕn, TrÇn Huy Ph¸c . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2566, Vb 2567/ VKHAOCO / Mfn: 84207

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


H­íng dÉn x©y dùng vµ thuyÕt tr×nh b»ng Powerpoint/ Mai Anh b.s. . - H. : Thèng kª, 2007. 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.657/ VNCDBA / Mfn: 83990

Tõ kho¸ : Tin häc; Thùc hµnh tin häc; Ch­¬ng tr×nh Powerpoint
KÎ Gi¸ tªn ®Êt tªn ng­êi/ NguyÔn B¸ H©n . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4594/ BTDTHVN / Mfn: 83964

Tõ kho¸ : §Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n; KÎ Gi¸; Hµ Néi; ViÖt Nam
100 nhµ khoa häc cã ¶nh h­ëng nhÊt trªn thÕ giíi/ John Simmons; KiÕn V¨n, Lª TiÕn Thµnh b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 596 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47715, Vb 47716/ VTTKHXH / Mfn: 84406

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa häc; Danh nh©n khoa häc;

CËn ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : Vt263/ VNC§BA / Mfn: 84022

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Con ng­êi;

§iÒu bÝ Èn; K× quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o. P. 3 / Henri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®., b.t.; Andrew Hardy b.t., gi. th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1578/ VKHAOCO / Mfn: 84213

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; D©n téc häc; Nguån gèc d©n téc;

§êi sèng x· héi; L­îc sö; Cao nguyªn;

S¸ch ¶nh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
øng dông th¹ch häc nghiªn cøu hiÖn vËt ®¸ thêi tiÒn sö - s¬ sö ë Nam Bé vµ vïng phô cËn/ Ph¹m §øc M¹nh . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 821 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2578/ VKHAOCO / Mfn: 84220

Tõ kho¸ : §Þa chÊt; Th¹ch häc; Kh¶o cæ; HiÖn vËt;

Thêi tiÒn sö-s¬ sö; Nam Bé; ViÖt NamKhoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Marking Social Science Matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again / Bent Flyvbjerg . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - 201 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17783/ VKHXHHCM / Mfn: 83907

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TriÕt häc
Philosophy of Social Science: The philosophical foundations of Social thought / Ted Benton, Ian Craib . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 203 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18035/ VKHXHHCM / Mfn: 83884

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TriÕt häc khoa häc x· héi;

Chñ nghÜa kinh nghiÖm; Chñ nghÜa thùc chøng


Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows: A guide for social scientits / Alan Bryman, Duncan Cramer . - N.Y. : Routledge, 2000 . - xv, 303 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18211/ VKHXHHCM / Mfn: 83904

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p thèng kª;

Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng; Ph©n tÝch d÷ liÖu;

Ch­¬ng tr×nh SPSS
Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi: Sè 2 / ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2007 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.656/ VNCDBA / Mfn: 83993

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2006
Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi: Sè 3/ NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1466, VL 1467/ VDANTOC / Mfn: 84092

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; 2007
Kinh tÕ
Advances in Human Resource Management in Asia/ John B. Kidd, Xue Li, Frank-Jurgen Richter . - Great Britain : Palgrave, 2001 . - 265 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18023/ VKHXHHCM / Mfn: 83876

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Qu¶n lý nguån nh©n lùc;

ChiÕn l­îc nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Ch©u ¸


Economics and Language/ Ariel Rubinstein . - N.Y. : Cambridge University Press, 2000 . - viii, 125 p.

Ký hiÖu kho : Lb 17009/ VKHXHHCM / Mfn: 83899

Tõ kho¸ : Häc thuyÕt kinh tÕ; ThÞ tr­êng kinh tÕ; Lý thuyÕt trß ch¬i;

Ng«n ng÷; Doanh thu; §Çu t­; §«ng ¸Inequality and Industrial Change: A Global View / James K. Galbraith, Maureen Berner . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - 313 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17779/ VKHXHHCM / Mfn: 83910

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Thu nhËp;

TiÒn l­¬ng; ThÊt nghiÖp


The coming of globalization: Its evolution and contemporary consequences / Richard Langhorne . - Great Britain : Palgave, 2001 . - 155 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18026/ VKHXHHCM / Mfn: 83875

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; ThÞ tr­êng toµn cÇu;

Quan hÖ quèc tÕ; Chñ nghÜa tù b¶n toµn cÇu


The Entrepreneurship Dynamic: Origins of Entrepreneurship and the Evolution of Industries / Claudia Bird, Schoonhoven, Elaine Romanelli . - N.Y. : The Board of Trustees of the Leland Stanfor Junior University, 2001 . - 451 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17800/ VKHXHHCM / Mfn: 83891

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Nhµ doanh nghiÖp;

Ho¹t ®éng kinh doanh; C«ng ty kinh doanh


The Future of eMarkets: Multidimensional Market Mechanisms / Martin Bichler . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - 248 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17802/ VKHXHHCM / Mfn: 83893

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Th­¬ng m¹i ®iÖn tö;

ThÞ tr­êng ®iÖn tö; ThÞ tr­êng Internet


The new Russia: Transition Gone Awry/ Lawrence R. Klein, Marshall Pomer . - N.Y. : Stanford University Press, 2000 . - xvii, 451 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17804/ VKHXHHCM / Mfn: 83895

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; Vai trß chÝnh phñ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nga


Tourism in Global Society/ Kevin Meethan . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18041/ VKHXHHCM / Mfn: 83889

Tõ kho¸ : Du lÞch; Ph¸t triÓn du lÞch; Kinh tÕ du lÞch; X· héi toµn cÇu
Underdevelopment: A Strategy for Reform / Paolo Sylos Labini . - N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . - viii, 213 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17805/ VKHXHHCM / Mfn: 83896

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ThÓ chÕ x· héi;

Nh©n khÈu; ViÖc lµm; Tham nhòng


B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2008. T¨ng c­êng n«ng nghiÖp cho ph¸t triÓn. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vt251/ VNC§BA / Mfn: 84010

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

§Çu t­ kinh tÕ; B¸o c¸o; 2008


B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2009: T¸i ®Þnh d¹ng ®Þa kinh tÕ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vt258/ VNC§BA / Mfn: 84017

Tõ kho¸ : §Þa kinh tÕ; §Þnh d¹ng ®Þa kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; B¸o c¸o ph¸t triÓn; 2009; ThÕ giíi


B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2007: H­íng ®Õn tÇm cao míi . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vt285/ VNC§BA / Mfn: 84044

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; 2007; ViÖt Nam
B¸o c¸o th­êng niªn Doanh nghiÖp ViÖt Nam 2007: Chñ ®Ò n¨m Lao ®éng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc / Ph¹m ThÞ Thu H»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vt253/ VNC§BA / Mfn: 84012

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; M«i tr­êng kinh doanh; Lao ®éng;

Nguån nh©n lùc; §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi;

B¸o c¸o th­êng niªn; 2007; ViÖt Nam
B¸o c¸o vÒ t¨ng tr­ëng: ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp/ Uû ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ Ph¸t triÓn . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9591/ VTTKHXH / Mfn: 84380

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng;

Xu h­íng t¨ng tr­ëng; ThÕ giíi
Bèi c¶nh quèc tÕ vµ nh÷ng xu h­íng ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ë mét sè n­íc lín/ Vâ §¹i L­îc ch.b. . - H. : KHXH, 2003 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4875, VV 4876/ VDANTOC / Mfn: 84138

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChuyÓn ®æi kinh tÕ; ThÕ giíi


C¸c chØ sè cèt yÕu trong qu¶n lý/ Ciaran Walsh; TrÇn ThÞ Thu H»ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vt279/ VNC§BA / Mfn: 84038

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n lý doanh nghiÖp;

§iÒu hµnh doanh nghiÖp; ChØ sè qu¶n lý


Chªnh lÖch ph¸t triÓn vµ an ninh kinh tÕ ë ASEAN/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2006 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.652/ VNCDBA / Mfn: 83992

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Chªnh lÖch ph¸t triÓn; An ninh kinh tÕ; ASEAN
ChiÕn tranh tiÒn tÖ/ Song Hongbing . - Tb. lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vt246/ VNC§BA / Mfn: 84005

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; Kinh tÕ tµi chÝnh;

ChiÕn tranh tiÒn tÖ; ThÕ giíi


Chñ nghÜa tù do cña Hayek/ Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1687/ VNC§BA / Mfn: 84071

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng x· héi;

Nhµ t­ t­ëng; Chñ nghÜa tù do; Hayek


Cña c¶i cña c¸c quèc gia ë ®©u?: §o l­êng nguån cña c¶i thÕ kû XXI. S¸ch tham kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vt267/ VNC§BA / Mfn: 84026

VL 1465/ VDANTOC / Mfn: 84108Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Cña c¶i quèc gia;

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt; Tµi liÖu tham kh¶o; ThÕ giíi
DÇu má tiÒn b¹c vµ quyÒn lùc thiªn sö thi vÜ ®¹i nhÊt thÕ kû XX/ Daniel Yergin; KiÒu Oanh, Thu Trang, V©n Nga d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia: Sù thËt, 2008 . - 1206 tr.

Ký hiÖu kho : Vt273/ VNC§BA / Mfn: 84032

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; LÞch sö ngµnh dÇu má; DÇu má;

C«ng nghiÖp dÇu má; ThÕ kû XX; ThÕ giíi


Dù b¸o t¨ng tr­ëng kinh tÕ ViÖt Nam trong bèi c¶nh xu thÕ ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020/ Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o Kinh tÕ x· héi quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vt275/ VNC§BA / Mfn: 84034

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; §¸nh gi¸ kinh tÕ;

Dù b¸o t¨ng tr­ëng kinh tÕ; Dù b¸o chØ tiªu kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíitải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương