S¸ch míi sè 02/2014


§« thÞ th­¬ng c¶ng Héi Antải về 0.97 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.97 Mb.
1   2   3   4   5
§« thÞ th­¬ng c¶ng Héi An/ §¨ng Tr­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300120/ TVKHXHHCM / Mfn: 3984

Tõ kho¸ : §« thÞ cæ; LÞch sö v¨n ho¸; Th­¬ng c¶ng;

Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


§­êng sèng: V¨n th­ nghÞ luËn chän läc / Lev Tolstoi; Ph¹m VÜnh C­ d. . - In lÇn 2 . - H. : Tri thøc, 2012 . - 1179 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300132/ TVKHXHHCM / Mfn: 4020

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th­ tõ;

T¸c phÈm nghÞ luËn; Danh ng«n; Nga


§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 1 : Ai giÕt hai tæng thèng / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300252/ TVKHXHHCM / Mfn: 3979

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam


§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 2 : §èi mÆt / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300253/ TVKHXHHCM / Mfn: 3978

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 3 : V­ît biÓn / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300254/ TVKHXHHCM / Mfn: 3977

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 4 : B¾t cãc hoa hËu / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300255/ TVKHXHHCM / Mfn: 3975

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 5 : Lao vµo löa / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300256/ TVKHXHHCM / Mfn: 3976

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 6 : Nh÷ng có ®Êm thÐp / §Æng §×nh Loan. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 476 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300257/ TVKHXHHCM / Mfn: 3970

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 8 : Gi¨ng bÉy / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300259/ TVKHXHHCM / Mfn: 3968

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 9 : MËt lÖnh / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300260/ TVKHXHHCM / Mfn: 3966

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 10 : Tr­íc giê "G" / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300261/ TVKHXHHCM / Mfn: 3962

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 11 : Tia chíp ®Çu mïa / §Æng §×nh Loan- H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300262/ TVKHXHHCM / Mfn: 3961

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 12 : Sãng §« Thµnh / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300263/ TVKHXHHCM / Mfn: 3960

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 13 : SÐt TrÞ Thiªn / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 422tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300264/ TVKHXHHCM / Mfn: 3959

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 14 : Vµo hang sãi / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300265/ TVKHXHHCM / Mfn: 3958

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 15 : SËp bÉy / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300266/ TVKHXHHCM / Mfn: 3956

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 16 : Cøu ®«la / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300267/ TVKHXHHCM / Mfn: 3954

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng thêi ®¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 17 : Vµo cöa tö / §Æng §×nh Loan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300268/ TVKHXHHCM / Mfn: 3950

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§èi tho¹i v¨n ch­¬ng/ TrÇn NhuËn Minh, NguyÔn §øc Tïng . - H. : Tri thøc, 2012 . - 833tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300248/ TVKHXHHCM / Mfn: 4008

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

T¸c gi¶; T¸c phÈm; ViÖt Nam


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6193, Vv 6194/ BTDTHVN / Mfn: 3750

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö;

Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng; TruyÒn thuyÕt;

D· sö; Th¬; Hai Bµ Tr­ng; ViÖt Nam

H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 2 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë Vþ Xuyªn / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9787/ VVHDANGIAN / Mfn: 3888

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
H¹t võa bay võa kªu th¶ng thèt: TuyÓn truyÖn ng¾n / NguyÔn Huy ThiÖp . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 288 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300215/ TVKHXHHCM / Mfn: 3983

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Kh¶i hoµn m«n/ Erich Maria Remarque; Cao Xu©n H¹o d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 692 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300153/ TVKHXHHCM / Mfn: 3981

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; §øc
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007. T. 1 : Håi ký / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 591tr.

Ký hiÖu kho : VL 1838/ BTDTHVN / Mfn: 3777

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Håi kÝ; Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo


Mo tha kh¶ lªng plêi/ §inh V¨n ¢n, §inh Xu©n H¹nh s.t., d. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 700 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9809/ VVHDANGIAN / Mfn: 3909

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Tang lÔ; Mo;

Bµi cóng; D©n téc M­êng; X· M­êng Thµi;

HuyÖn Phï Yªn; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Mét thêi rõng S¸c. T.1 / Lª B¸ ¦íc . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ NghÖ thuËt, 2012 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300157/ TVKHXHHCM / Mfn: 4007

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; ViÖt Nam
Mét thêi Rõng S¸c. T. 2 / Lª B¸ ¦íc . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300158/ TVKHXHHCM / Mfn: 3989

Tõ kho¸ : Ghi chÐp lÞch sö; Håi kÝ; ViÖt Nam


Ngµn n¨m th­¬ng nhí ®Êt Th¨ng Long/ NguyÔn H÷u S¬n, Bïi ViÖt Th¾ng, §oµn ¸nh D­¬ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1929/ BTDTHVN / Mfn: 3747

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nh×n l¹i th¬ míi vµ v¨n xu«i Tù lùc v¨n ®oµn/ TrÇn H÷u T¸, NguyÔn Thµnh Thi, §oµn Lª Giang ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2013 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300126/ TVKHXHHCM / Mfn: 3980

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n xu«i; Th¬ míi;

Tù lùc v¨n ®oµn; ViÖt Nam


Nh÷ng ®ªm tr¾ng: TruyÖn ng¾n chän läc . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2013 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300249/ TVKHXHHCM / Mfn: 4002

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
Nhøt s­ nhøt ®Ö tö: TruyÖn kÓ b»ng th¬ / NguyÔn H÷u HiÖp s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9774/ VVHDANGIAN / Mfn: 3875

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; §¹o PhËt; §¹o Böu Song Kú H­¬ng;

ViÖt Nam
Nçi ®au da cam/ Cï Huy §iÓn, ThÕ Nam, §Æng ThÞ An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1828, VL 1833/ BTDTHVN / Mfn: 3769

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh x©m l­îc; HËu qu¶ chiÕn tranh;

ChÊt ®éc da cam; ChÝnh s¸ch x· héi;

Bµi viÕt; Ghi chÐp; ViÖt Nam
Nöa ®êi cßn l¹i/ V­¬ng Hång SÓn . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2013 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300246/ TVKHXHHCM / Mfn: 4018

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n; ViÖt Nam
Ph¸c häa ch©n dung mét thÕ hÖ/ TÇn Hoµi D¹ Vò, NguyÔn §«ng NhËt . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 578 tr. ;, 20cm

Ký hiÖu kho : LSS1300151/ TVKHXHHCM / Mfn: 3985

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; V¨n xu«i; ViÖt Nam
100 truyÖn ng¾n t×nh yªu ®Æc s¾c thÕ giíi. T. 1 . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300195/ TVKHXHHCM / Mfn: 3953

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi

100 truyÖn ng¾n t×nh yªu ®Æc s¾c thÕ giíi. T. 2 . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300196/ TVKHXHHCM / Mfn: 3963

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
100 truyÖn ng¾n t×nh yªu ®Æc s¾c thÕ giíi. T. 3 . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300197/ TVKHXHHCM / Mfn: 3964

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
100 truyÖn ng¾n t×nh yªu ®Æc s¾c thÕ giíi. T. 4 . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300198/ TVKHXHHCM / Mfn: 3965

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
100 truyÖn ng¾n t×nh yªu ®Æc s¾c thÕ giíi. T. 5 . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300199/ TVKHXHHCM / Mfn: 3969

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
Th­ göi bè/ Franz Kafka; §inh B¸ Anh d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2013 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300202/ TVKHXHHCM / Mfn: 4000

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th­ tõ; §øc
Tr¸i tim chã: TiÓu thuyÕt / Mikhail Bulgacov; §oµn Tö HuyÕn d. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2011 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300159/ TVKHXHHCM / Mfn: 4006

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Nga
T¸y pó xÊc - kÎn kÐo: TruyÖn th¬ Th¸i ë T©y B¾c/ V­¬ng Trung . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 513 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9790/ VVHDANGIAN / Mfn: 3891

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Thµnh hoµng vµ ®×nh lµng ë B×nh Giang/ NguyÔn H÷u Ph¸ch . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9804/ VVHDANGIAN / Mfn: 3905

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; §×nh lµng;

Thµnh hoµng lµng; V¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Lµng Mé Tr¹ch;

X· T©n Hång; HuyÖn B×nh Giang; TØnh H¶i D­¬ng;

ViÖt Nam
Thêi gian trong ca dao/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9786/ VVHDANGIAN / Mfn: 3887

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc ca dao;

Ca dao; ViÖt NamT×m hiÓu ®Æc tr­ng trong d©n ca Jrai - Bahnar/ §µo Huy QuyÒn . - H. : KHXH, 2005 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2727/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3827

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

D©n ca; §Æc tr­ng d©n ca; D©n téc Jrai; D©n téc Bahnar;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 6 : §ång dao, c©u ®è / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9795/ VVHDANGIAN / Mfn: 3896

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; C©u ®è; Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
Trß ch¬i hñy diÖt c¶m xóc: TiÓu thuyÕt / Y Ban . - In lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. TrÎ, 2013 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300213/ TVKHXHHCM / Mfn: 3982

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian Tµy - Nïng Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø, Hoµng ThÞ NhuËn, N«ng VÜnh Tu©n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9775/ VVHDANGIAN / Mfn: 3876

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn d©n gian; TruyÖn th¬; Then B¸ch §iÓu;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n ®Æc s¾c vÒ t×nh yªu/ Thôy An, Minh Kh¸nh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300206/ TVKHXHHCM / Mfn: 3993

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam;
TruyÖn ng¾n hay 2000 - 2012/ Hoµng Thu Phè t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300208/ TVKHXHHCM / Mfn: 3996

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn n«m - LÞch sö h×nh thµnh vµ b¶n chÊt thÓ lo¹i/ KiÒu Thu Ho¹ch . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9793/ VVHDANGIAN / Mfn: 3894

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn N«m; Nghiªn cøu truyÖn N«m; ViÖt Nam
Tr­êng ca c¸c d©n téc Bana, £®ª, Hrª/ Ka S« LiÔng, NguyÔn V¨n Giai s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9799/ VVHDANGIAN / Mfn: 3900

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; ¢m nh¹c d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Ba Na; D©n téc £§ª; D©n téc Hrª; ViÖt Nam
Tôc ng÷ ca dao vÒ Èm thùc Ninh B×nh/ §ç Danh Gia . - H. : Thanh niªn, 2011 . 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9776/ VVHDANGIAN / Mfn: 3877

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; Èm thùc;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Tôc ng÷ Th¸i: Gi¶i nghÜa / Qu¸n Vi Miªu . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2011 . - 470 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1848/ BTDTHVN / Mfn: 3780

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


TuyÓn th¬ Th¨ng Long - Hµ Néi m­êi thÕ kû. T. 1 / NguyÔn HuÖ Chi, Gia Dòng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 1446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1962/ BTDTHVN / Mfn: 3788

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ThÕ kØ 10-20;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn th¬ Th¨ng Long - Hµ Néi m­êi thÕ kû. T. 2 / NguyÔn HuÖ Chi, B»ng ViÖt t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1211 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1963/ BTDTHVN / Mfn: 3789

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ThÕ kØ 10-20;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1071 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1964/ BTDTHVN / Mfn: 3790

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TuyÓn tËp; Trung ®¹i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1071 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1965/ BTDTHVN / Mfn: 3791

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TuyÓn tËp;

1900-1945; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 3 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1198 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1966/ BTDTHVN / Mfn: 3792

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 4 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1277 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1967/ BTDTHVN / Mfn: 3793

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 5 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1182 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1968/ BTDTHVN / Mfn: 3794

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 6 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1022 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1969/ BTDTHVN / Mfn: 3795

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 7 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 971 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1970/ BTDTHVN / Mfn: 3796

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tiÓu thuyÕt Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 8 / Lª Minh Khuª, TrÇn NghÜa, Hå Minh Th¸i,... s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1083 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1971/ BTDTHVN / Mfn: 3797

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Tæng tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tËp t¸c phÈm vÒ v¨n ho¸ Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Næi/ Ph¹m Quang Long, Bïi ViÖt Th¾ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 840 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1908/ BTDTHVN / Mfn: 3726

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Tôc ng÷; Ca dao; V¨n xu«i;

Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1909/ BTDTHVN / Mfn: 3727

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9802/ VVHDANGIAN / Mfn: 3903

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 4 : H¸t Ph­êng v¶i vµ chÌo tuæng cæ / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 842 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9767/ VVHDANGIAN / Mfn: 3868

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; H¸t ph­êng v¶i; ChÌo;

Tuång cæ; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9785/ VVHDANGIAN / Mfn: 3886

Tõ kho¸ : LÔ héi; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

C©u ®è; NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt: Gãc nh×n thÓ lo¹i / KiÒu Thu Ho¹ch . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 908 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9798/ VVHDANGIAN / Mfn: 3897

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Lý luËn v¨n häc d©n gian; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n xu«i ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ B×nh . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2012 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300218, LSS1300219/ TVKHXHHCM / Mfn: 4005

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

V¨n xu«i; ViÖt Nam


X· héi häc

An ninh m«i tr­êng/ NguyÔn §øc KhiÓn, NguyÔn Kim Hoµng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2721/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3821

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; An ninh m«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ThÕ giìi


ChÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Lª Quèc Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300203, LSS1300204/ TVKHXHHCM / Mfn: 4019

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; NghÌo ®ãi; X· héi häc nghÌo ®ãi;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ViÖt Nam


Chñ ®éng øng phã biÕn ®æi khÝ hËu, ®Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Héi ®ång khoa häc c¸c c¬ quan §¶ng Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6192/ BTDTHVN / Mfn: 3749

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; X· héi häc m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

B¶o vÖ tµi nguyªn; BiÕn ®æi khÝ hËu; §¶ng Céng s¶n;

Bµi viÕt; ViÖt Nam
§iÒu tra lao ®éng viÖc lµm n¨m 2012: B¸o c¸o / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2762/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3833

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2012; ViÖt Nam


Gia ®×nh - Nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng/ NguyÔn ThÕ Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6197, Vv 6198/ BTDTHVN / Mfn: 3752

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh; Gi¸ trÞ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
H­íng dÉn M«i tr­êng - Søc kháe - An toµn (EHS) ngµnh n«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n/ Ch­¬ng tr×nh T­ vÊn cña IFC t¹i §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng . - H.: [k.nxb.], 2013 . - 331 tr.Ký hiÖu kho : Vl 2789/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3858

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Søc kháe; ChÕ biÕn n«ng s¶n;

N«ng nghiÖp; An toµn s¶n xuÊt


H­íng dÉn M«i tr­êng - Søc kháe - An toµn (EHS) ngµnh h¹ tÇng/ Ch­¬ng tr×nh T­ vÊn cña IFC t¹i §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2790/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3859

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Søc kháe; An toµn s¶n xuÊt
H­íng dÉn M«i tr­êng - Søc kháe - An toµn (EHS) ngµnh s¶n xuÊt tæng hîp/ Ch­¬ng tr×nh T­ vÊn cña IFC t¹i §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2791/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3860

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Søc kháe; S¶n xuÊt;

Ngµnh s¶n xuÊt tæng hîp; An toµn s¶n xuÊt


Khoa häc ®Þa lý phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c vïng l·nh thæ vµ biÓn ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu héi nghÞ khoa häc ®Þa lý toµn quèc lÇn thø 7 = Geography for socio-economic development strategies of Vietnam's territories marine and island / Héi ®Þa lý ViÖt Nam, §¹i häc Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2013 . - 1136 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2760/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3831

Tõ kho¸ : Khoa häc ®Þa lý; §Þa lÝ tù nhiªn; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

M«i tr­êng thiªn nhiªn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Kû yÕu; ViÖt Nam
Khoa häc ®Þa lý phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c vïng l·nh thæ vµ biÓn ®¶o ViÖt Nam: TËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc ®Þa lý toµn quèc lÇn thø 7 = Geography for socio-economic development strategies of Vietnam's territories marine and island / Héi §Þa lý ViÖt Nam, §¹i häc Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2013 . - 782 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2761/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3832

Tõ kho¸ : Khoa häc ®Þa lÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

M«i tr­êng thiªn nhiªn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; B¸o c¸o; ViÖt Nam
Lµm d©u n¬i ®Êt kh¸ch: Tr¶i nghiÖm v¨n ho¸ cña nh÷ng ng­êi phô n÷ ViÖt Nam lÊy chång Trung Quèc ë V¹n VÜ (§«ng H­ng, Qu¶ng T©y, Trung Quèc)/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9800/ VVHDANGIAN / Mfn: 3901

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Giao tiÕp x· héi; H«n nh©n gia ®×nh; Lµng V¹n VÜ;

Thµnh phè §«ng H­ng; TØnh Qu¶ng T©y; Trung Quèc
Lµng nghÒ trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ Vò Quèc TuÊn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1817, VL 1818/ BTDTHVN / Mfn: 3762

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Lµng nghÒ; Ph¸t triÓn lµng nghÒ;

Nguån nh©n lùc; ViÖt Nam


Lèi sèng vµ t­ duy cña céng ®ång ng­êi ViÖt vïng §«ng Nam Bé trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Do·n ChÝnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300220, LSS1300221/ TVKHXHHCM / Mfn: 4009

Tõ kho¸ : X· héi häc lèi sèng; T­ duy; Céng ®ång x· héi;

Héi nhËp quèc tÕ; Ng­êi ViÖt; §«ng Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam

Nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1825/ BTDTHVN / Mfn: 3766

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; TrÝ tuÖ;

Tri thøc; TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam


Nguån nh©n lùc víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng B¾c Bé giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Hång Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2725, Vv 2734/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3825

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Ng­êi H'm«ng ë Suèi §ång, Hµ Giang lµm b¹n víi rõng. - H. : [k.nxb.], 2006- 18 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2787/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3856

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Rõng; B¶o vÖ m«i tr­êng; B¶o vÖ rõng;

D©n téc H'M«ng; Suèi §ång; HuyÖn VÞ Xuyªn;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Nh÷ng hñ tôc bÊt c«ng trong vßng ®êi ng­êi phô n÷ ViÖt Nam = Unsound Customs in the life Cycle of Vietnamese Women / Lª ThÞ Nh©m TuyÕt . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8359, Vv 8360/ VVHDANGIAN / Mfn: 3928

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phong tôc tËp qu¸n; Hñ tôc;

§êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c Businiess Park: M« h×nh tÊt yÕu cho ®« thÞ hiÖn ®¹i / NguyÔn Cao L·nh . - In lÇn 2 . - H. : X©y dùng, 2012 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300144/ TVKHXHHCM / Mfn: 4023

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ;

Qu¶n lÝ ®« thÞ


Sinh kÕ thay thÕ víi s¶n phÈm phi gç cña nhãm d©n téc Dao x· Thanh S¬n, huyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c Giang. - H. : [k.nxb.], 2006 . - 14 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2788/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3857

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Rõng; B¶o vÖ m«i tr­êng; §êi sèng kinh tÕ;

S¶n phÈm phi gç; D©n téc Dao; X· Thanh S¬n;

HuyÖn S¬n §éng; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng qu¶n lý, khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n trong bèi c¶nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ ViÖn T­ vÊn ph¸t triÓn . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2010 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2792/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3861

Tõ kho¸ : Kho¸ng s¶n; Tµi nguyªn kho¸ng s¶n;

Qu¶n lý tµi nguyªn; Khai th¸c tµi nguyªn;

Sö dông tµi nguyªn; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Trong miÒn an sinh x· héi: Nghiªn cøu vÒ tuæi giµ ViÖt Nam / Bïi ThÕ C­êng . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2005 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2726/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3826

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Nghiªu cøu ng­êi cao tuæi;

X· héi häc ng­êi cao tuæi; Tuæi giµ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ NguyÔn TÊn §¾c . - H. : KHXH, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8244, Vv 8245/ VVHDANGIAN / Mfn: 3940

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; V¨n ho¸ th­¬ng nghiÖp;

V¨n ho¸ b¶n ®Þa; V¨n ho¸ n«ng nghiÖp;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §«ng Nam ¸
VÒ an sinh x· héi ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2012-2020/ Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6190/ BTDTHVN / Mfn: 3748

Tõ kho¸ : M« h×nh an sinh x· héi; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi;

HÖ thèng an sinh x· héi; An sinh x· héi; 2012-2020;

ViÖt Nam
X©y dùng n«ng th«n míi: Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸/ TrÇn Minh YÕn ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2722/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3822

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X©y dùng n«ng th«n; N«ng th«n míi;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 06/03/141   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương